:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №32/ 22.12.2017г.


ПРОТОКОЛ № 32

На 22.12.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове на населени места, служители на общинска администрация, гости на днешното заседание. В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете преди няколко дни КЕВР взе решение в четиринадесет области на страната да поскъпне водата, предполагам че вече сте запознат. Може ли да ни кажете как ще отрази това при нас, в община Созопол и с колко?
П. Рейзи: При нас няма уведомление за увеличение на водата. Не мога да кажа нищо в момента.
Т. Янакиев: Добре. Ок. Да се надяваме, че в бъдеще ще знаете.
П. Рейзи: Вижте сега, сигурен съм, че във времето ще се увеличи водата, защото вече имаме пречиствателна станция.
Т. Янакиев: Тя се увеличи веднъж вече.
П. Рейзи: Но ние увеличението го имаме, така че на този етап затова няма промяна. То е до 2020г., така че евентуално следващото ще бъде след 2020 или 2021г.
Т. Янакиев: Благодаря Ви.
П. Рейзи: И аз благодаря за хубавия въпрос.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Г-н Кмете на пристанището препятствията за ограничение на скоростта там пред новия хотел, да ги махнем да не си трошат колите хората. Малко хора живеят в стария град, но все пак там за десет минути няколко болта да се развият.
П. Рейзи: Г-н Дамянов вече ме питате за втори път. Проверил съм ги нещата. Там има една отсечка, където се кара малко по-бързо. При разговор с полицията казаха, че по-добре да останат. Така че в тази посока, ако трябва ще има и решение на комисията и ти казвам, че ще останат там. Който те е питал и си е строшил колата съответно има начини и ред. Трябва да минава по-бавно, за да не си строшава колата. Това е положението.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Имате думата г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Искам да поздравя Кмета първо за нещо, което отдавна трябваше да се направи. Дошло му е времето. Изключително добро нещо, което стана, в момента се звършва това е свързването на тротоара с градската част над яхтеното пристанище. Адмирации и от граждани за това, което се свърши Кмете. Това е поздравлението. А въпроса ми е има ли развитие по отношение завода за отпадъци, който трябваше да се изгради на сметището?
П. Рейзи: Да, има развитие. До септември 2018г. трябва да е готов. Вече там нещата са потръгнали в такъв смисъл понеже първоначално фирмата мислеше да го прави по европейска програма „Хоризонт 2020” няма да върви в тази посока. Ще се върви в частна инвестиция. Уредили са си финансовия ресурс от банка. Лично аз много се надявам. Искам да ви кажа, че аз също много настоявам за завода. Последният ми разговор, който проведох с тях беше много ребром, в такъв смисъл, че бях казал да ми кажат срок. Казаха ми вече срока, защото първа и втора клетка на депото са вече почти пълни и по всяка вероятност ще влезем в трета през тази година. Това означава 5-6 години изчерпване на депото, което ние не трябва да го позволяваме. Хубавото на този завод е, че след като бъде изграден ще има възможност от старите клетки да се вади боклука, което реално е много добър вариант, защото по този начин ще се удължи страшно много живота на депото. Ще ви държа в течение на нещата. При всяко следващо развитие ще ви уведомявам. Благодаря.
Т. Чакъров: Благодаря Ви г-н Кмете.
Кр. Германова: Други въпроси уважаеми колеги? Да разбирам, че няма повече въпроси. Преминаваме към днешното заседание. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки:
Точка шест от дневния ред да стане Докладна записка с вх. №1217/ 19.12.2017г. от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Оттегляне на решение № 964 от 29.11.2017г. в частта за поземлени имоти с идентификатор 67800.3.337, 67800.3.346 и 67800.3.373, землище на гр.Созопол, местност Мисаря.
Точка седем да стане Докладна записка с вх. №1219/ 20.12.2017г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Покана за партньорство с град Ефорие, Румъния.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло, ведно с допълненията, които преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 975

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №1175/ 05.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на представител на Община Созопол в комисията за изработване на областна здравна карта.
2. Докладна записка с вх. №1179/ 06.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2018 година.
3. Докладна записка с вх. №1194/ 13.12.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2018-2020г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №1178/ 06.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх. №1191/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
6. Докладна записка с вх. №1193/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на месечен лимит за гориво за предоставените за нуждите на РУ на МВР Созопол леки автомобили и мотоциклети.
7. Докладна записка с вх. №1200/ 14.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2018 година.
8. Докладна записка с вх. №1202/ 14.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. №1192/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.552 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 67800.501.531 (УПИ ІІ, кв.35), за частна общинска собственост;
10. Докладна записка с вх. №1197/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9599, с.Росен, община Созопол, с площ 544 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел XXIII-8, кв.67.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
11. Докладна записка с вх. №1164/ 30.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.326, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
12. Докладна записка с вх. №1165/ 30.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.3.40, земеделска земя, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“.
13. Докладна записка с вх. №1181/ 07.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХІІІ-285, кв.86 по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.504.430 и общински ПИ 67800.504.431 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
14. Докладна записка с вх. №1182/ 07.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол“.
15. Докладна записка с вх. №1195/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.9.10, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
16. Докладна записка с вх. №1196/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол .
17. Докладна записка с вх. №1203/ 14.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
18. Докладна записка с вх. №1198/ 13.12.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх. №1217/ 19.12.2017г. от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Оттегляне на решение № 964 от 29.11.2017г. в частта за поземлени имоти с идентификатор 67800.3.337, 67800.3.346 и 67800.3.373, землище на гр.Созопол, местност Мисаря.
VII. Докладна записка с вх. №1219/ 20.12.2017г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Покана за партньорство с град Ефорие, Румъния.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и второто редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и второто редовно заседание. На 19.12.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1175/ 05.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на представител на Община Созопол в комисията за изработване на областна здравна карта.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 976

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения определя за представител на Община Созопол в комисията за изработване на областна здравна карта Г-жа Веселина Спасова – Секретар на Община Созопол.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №1179/ 06.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2018 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с приложение 1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 977

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2018 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата докладна записка.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №1194/ 13.12.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2018-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№978

1.Приема Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2018 г.- 2020 г..

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния Председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и второто редовно заседание. На 19.12.2017г. от 14:15 часа се проведе заседание на комисията, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Георги Пинелов; Тихомир Янакиев и Иван Хаджиев. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1178/ 06.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с приложение 1 и 2.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 979

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1 и Приложение №2) към настоящето решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2018г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1191/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Някакви въпроси и коментари по актуализацията на бюджета? Няма. В такъв случай преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Председател да коментирате една по една точките.
П. Щерионова: 1.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 4 590лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” –намаление с 4 590лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 431 440лв. 4 590лв. 426 850лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
СМР в т.ч.изграждане на подпорна
стена, дъждовна канализация, строителен
и авторски надзор и други 229 800лв. 4 590лв. 225 210лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 4 590лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 4 590лв. по параграфи, както следва:
§ 51-00 – основен ремонт 4 344лв. 4 590лв. 8 934лв.
в т.ч.
-Изработка, доставка и монтаж на
ПЕВЦ дограма на имот общ.собственост,
находящ се в УПИ ХІ, кв.49, гр.Созопол
/търговски център/ 0лв. 4 590лв. 4 590лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 980

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 4 590лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” –намаление с 4 590лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 431 440лв. 4 590лв. 426 850лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
СМР в т.ч.изграждане на подпорна
стена, дъждовна канализация, строителен
и авторски надзор и други 229 800лв. 4 590лв. 225 210лв.
1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 4 590лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 4 590лв. по параграфи, както следва:
§ 51-00 – основен ремонт 4 344лв. 4 590лв. 8 934лв.
в т.ч.
-Изработка, доставка и монтаж на
ПЕВЦ дограма на имот общ.собственост,
находящ се в УПИ ХІ, кв.49, гр.Созопол
/търговски център/ 0лв. 4 590лв. 4 590лв.

П. Щерионова: 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г. в т.ч. 2 146 706 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №3-актуализирано/
било става
Общо капиталови разходи: 9 458 677лв. 9 458 677лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 8 650 370лв. 8 650 370лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 981

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г. в т.ч. 2 146 706 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №3-актуализирано/
било става
Общо капиталови разходи: 9 458 677лв. 9 458 677лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 8 650 370лв. 8 650 370лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1193/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на месечен лимит за гориво за предоставените за нуждите на РУ на МВР Созопол леки автомобили и мотоциклети.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 982

1.На основание чл.21, ал.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет-Созопол определя месечен лимит за гориво в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за предоставените за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР-Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол, четири броя леки автомобили и два броя мотоциклети.
2.Настоящото решение да се приложи считано от 01.01.2018г.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1200/ 14.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2018 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги въпроси и коментари по докладната имате ли? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Един коментар правя, тъй като г-н Рейзи го нямаше на комисията. Г-н Кмете само искам да кажа,че относно тази докладна защо ще гласуваме против. Нашите мотиви сме ги изложили в комисията. Колегите са запознати, само и на Вас да Ви кажа, че ние всяка година си говорим едно и също, казваме го това нещо, така че не е нищо ново за Вас. Искрено се надявам наистина вече да се намери някаква формула, по която или да намалим таксата смет или както каза колегата Чакъров тогава на комисия да се предложат някакви услуги, които както се казва да уплътним тези пари, които взимаме от бизнеса и от хората. Благодаря.
П. Рейзи: Всеки има право по съвест както прецени така да гласува. Аз в защита на моята докладна ще кажа едно нещо. И преди когато искахте да я повишим тогава казах, че чакам да влезе някаква наредба за някаква промяна на нещата. Септември месец този срок се удължи до 2020г. първо. Второ в момента аз се притеснявам, че със завишаването на таксата, която плащаме към държавата по отношение на тон битов отпадък, тя всяка година се завишава тази година мисля, че от 24-25лв. отива на 49лв. Така че това са ми на мен мотивите, които на този етап не желая да пипам тази такса битови отпадъци. Предстои ни изграждане на депо за опасни отпадъци. Там също ще трябват пари. Предстои ни още едно депо за изграждане на строителни отпадъци. Разберете ме правилно, мисля че ще бъде по-глупаво и за вас и за мен, ако тръгнем в посока да я сваляме, а след това тръгнем в посока да я вдигаме. В крайна сметка хората са свикнали в момента с тази такса, плащат я, вие сами виждате събираемостта е добра и за мен лично мисля, че няма смисъл да отиваме в ситуация стъпка напред, стъпка назад. Това ми е мотива, защото искам да знаете, че съм сигурен, че ако не в следващия мандат на Созопол в последващият мандат тази такса ще бъде вдигната. Системата и исканията за по-добра екологична, чиста среда постоянно завишава нашите разходи. Това е. Аз мисля, че в това нещо не може да има популизъм. Няма как. Казвам ви го едно към едно. Вие преценяте така, казвате го. Добре. Но пак ви казвам, ако трябва някой от това нещо да търси популизъм това съм аз. А аз не го правя.
Т. Янакиев: Г-н Кмете няма да влизам в полемика изказването ми е мотивирано на база на цифрите, които виждам. Първо само искам да кажа, че допускате една фактическа грешка. Ние никога не сме предлагали повишение, вие точно това казахте в началото на изказването си и второто което искам да кажа е, че наистина никой не трябва да прави популизъм. Прав сте тук.
П. Рейзи: Ако съм казал за повишение съм объркал.
Т. Янакиев: Това е ясно.
П. Рейзи: Вие искате занижение и аз винаги съм отстоявал, че позицията трябва да остане такава каквато е в момента. Предният път се аргументирах с това, че предстои промяната.
Т. Янакиев: Тя трябваше да влезе в началото на 2018г.
П. Рейзи: Точно така. 2020-та наближава.
Т. Янакиев: До тогава са три години. Никой не знае какво ще се случи след 2020г., но добре. Както казах в полемика няма да влизам.
П. Рейзи: Ок.
Т. Янакиев: Ние ще гласуваме против.
Кр.Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Добре в тази връзка г-н Рейзи сега излиза, че тази година останаха 1200000.
П. Рейзи: Какво е останало? Нищо не е останало. Това ни е преходния остатък.
Т. Дамянов: Преходния остатък от миналата година. Сега, като приключи тази година пак ли ще има 1200000 остатък?
П. Рейзи: Това не остатъка за такса битови отпадъци. Ние тук залагаме преходен остатък, с който завършваме. Това не е остатъка от таксата битови отпадъци.
Т. Дамянов: Добре тези пари не може ли да се използват за нещо друго в този аспект?
П. Рейзи: В кой аспект?
Т. Дамянов: За подобряване на чистотата на улиците..
П. Рейзи: За какво да се използват? Ако искате ще направим една работна среща да си поговорим и да не си задаваме въпроси в които няма логика.
Т. Дамянов: Има логика. Как да няма.
П. Рейзи: Къде е логиката, кажете къде е? 1200000 ще е преходният остатък на общината от 2017 към 2018г. Не за такса битови отпадъци. Това не са пари от таксата битови отпадъци. Това е общо на цялата община. За такса битови отпадъци може и да няма никакъв преходен остатък тази година.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли колеги по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 5; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 983

Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2018 година.

ПЛАН СМЕТКА
На приходите и разходите на осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2018 година, в лв.

I. Приходи: 4 500 000
1. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2018 г 3 300 000
2. Прогнозен преходен остатък на 01.01. 2018г. 1 200 000

II. Разходи: 4 500 000
1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 1 650 000
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 1 500 000
1.2. Дължим ДДС по реда на гл.19а от ЗДДС 150 000

2.Управление на дейностите по отпадъците, проучване, проектиране, 1 490 000
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците.
2.1. Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 1 260 000
2.2. Отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 230 000

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 1 360 000
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване;
3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете 750 000
и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване;
3.2. Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на щатен персонал 510 000
и материали по населени места на Общината за почистване на
териториите за обществено ползване.
3.3. Почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на
общински пътища 50 000
3.4. Почистване на нерегламентирани сметища 50 000

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1202/ 14.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 984

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед за сумата от 34 996.32лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и шест лв. и тридесет и две ст./ за обезпечаване на авансово плащане по Договор РД-02-37-154/01.12.2017г. за изпълнение на проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по Оперативна програма „Региони в растеж”.
Кр. Германова: Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията по общинска собствност да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и второто редовно заседание.
На 19.12.2017г. от 14:30 часа се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова– Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1192/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.552 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 67800.501.531 (УПИ ІІ, кв.35), за частна общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 985

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 99 (деветдесет и девет)кв.м.ид.части от ПИ 67800.502.552, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.501.603, представляващи след изменението част от УПИ ІІ, кв.35, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, при съседи на имота: 67800.501.531, 67800.501.602, 67800.501.552, 67800.501.515, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 99 (деветдесет и девет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 67800.501.531.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1197/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9599, с.Росен, община Созопол, с площ 544 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел XXIII-8, кв.67.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 986

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9599 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и девет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в Община Созопол, с.Росен, с площ 544 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9605, 63029.501.9598, 63029.501.9584, 63029.501.9583, 3029.501.9600, идентичен с парцел XXIII-8, кв.67 и актуван с АЧОС №4090/19.05.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9599 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и девет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в Община Созопол, с.Росен, с площ 544 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9605, 63029.501.9598, 63029.501.9584, 63029.501.9583, 3029.501.9600, идентичен с парцел XXIII-8, кв.67 и актуван с АЧОС №4090/19.05.2016г.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Стефка Христова Великова ЕГН ......., с адрес: с.Росен, ул.”Хан Аспарух” №7 за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м/сто квадратни метра/ в обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9599 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и девет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в Община Созопол, с.Росен, с площ 544 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9605, 63029.501.9598, 63029.501.9584, 63029.501.9583, 3029.501.9600, идентичен с парцел XXIII-8, кв.67 и актуван с АЧОС №4090/19.05.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 1 800,00 лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017Е115/11.12.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и второто редовно заседание.
На 19.12.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1164/ 30.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.326, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 987
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.326, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1165/ 30.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.3.40, земеделска земя, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 988

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ67800.3.40, земеделска земя, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП – ПРЗ да се изработи при следните условия:
- Спазване параметрите на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 60%, К инт. мак.=1,5, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 40%.
- Да се изпълнят условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, като по указания начин в скицата – предложение, да се отреди терен за паркиране, озеленяване и техническа инфраструктура.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1181/ 07.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХІІІ-285, кв.86 по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.504.430 и общински ПИ 67800.504.431 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: 1; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Имате думата г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-жо Председател, г-н Кмете лятото Созопол се задъхва от липсата на паркоместа, а в момента правим точно обратното ние обособен паркинг до даваме в частни ръце. Ако остане паркинг по същия начин приходите ще идват в общината. А като го дадем на частното лице тези приходи няма да дойдат в общината. Другото, което е това място се предава към парцела, а не се продава отделно, както аналогичния случай с на Чифута мястото миналата сесия. Там го отделихме нацяло, за да се обособи като отделен парцел и го продадохме, а тук се предава директно към застроения парцел. Затова и гласувах против и по същия начин и сега ще се въздържа, тъй като по този начин за в бъдеще лишаваме общината от възможност за паркоместа. Благодаря.
Кр. Германова: Искате ли някакъв отговор в момента, защото беше като констатация?
Ст. Андонов: Не, тя така или иначе докладната ще се гласува. Аз просто си казвам мнението.
Кр. Германова: Да. Мисълта ми е, че не очаквате отговор в момента?
Ст. Андонов: Няма какво да го обсъждаме.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 989

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.504.431, общинска собственост и съседен ПИ 67800.504.430 идентичен с УПИ ХІІІ-285, кв.86по регулационен план на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.504.431, частна общинска собственост и съседен ПИ 67800.504.430, частна собственост с проектна площ на изменението от 199(сто деветдесет и девет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.1. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 73 788(седемдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и осем )лв без вкл.ДДС, за 199(сто деветдесет и девет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 281/07.11.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1182/ 07.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 990

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД, Базова станция ВS3238“, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол“, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.74, 67800.35.33, 67800.35.140, землище гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1195/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.9.10, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” –0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 991

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.9.10, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1196/ 13.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 992

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15 ал.2, чл.134, ал.1 т.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 205 т.1 от ЗУТ и с чл.21 ал.7 от Закон за общинската собственост и поради засягане на собствеността върху имоти, частна собственост а именно : 504 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.6.96 по КК на гр.Созопол, 892 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.6.95 по КК на гр.Созопол и 521 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.6.98 по КК на гр.Созопол, попадащи в предвижданията на проекта и при следните мотиви :
1.Осигуряване на свободен транспортен достъп до крайбрежна морска ивица.
2.Обособяване на обществен паркинг, терен за озеленяване и изграждане на подземна КПС“Буджака“ .
Общински съвет – Созопол, одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол , съгласно предложената графична част, както следва :
 към одобрена улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 (ПИ с идентификатор 67800.6.128 ) се предвижда тротоар с широчина 1,50 метра едностранно за сметка на имоти 67800.6.96, 67800.6.95 и 67800.6.98 по КК на гр.Созопол и същата става с широчина 5,50 метра.

 улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57( ПИ с идентификатор 67800.6.120) се уширява от 4.00 метра на 5.00 метра и се предвижда тротоар едностранно от 1,50 метра и същата става с широчина 6,50 метра. В обхват на осови точки 55-56-57 се предвижда изграждане на паркинг и зелени площи за сметка на имот 67800.6.95 по КК на гр.Созопол и подземна КПС “Буджака“.

 Предвижда се пешеходна алея с ширина 2,25 метра по южната граница на и за сметка на поземлен имот 67800.6.98

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1203/ 14.12.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 993

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на върху общински имоти телекомуникационно съоръжение на територията на гр.Созопол, както следва:
1. Скица №153 /13.12.2017 година

Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по образование.
Г.Пухов: Здравейте колеги, Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и второто редовно заседание.
На 19.12.2017г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1198/ 13.12.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари като цяло по докладната? Има ли някой претенции да гласуваме човек по човек или да ги гласуваме анблок? Има ли някой против това да е анблок?
Ст. Недин: Аз съм прочел списъците и нямам никакви претенции, да се гласува анблок.
Кр. Германова: Имате думата г-жа Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Аз се отказвам от помощта на майка ми, която е отпусната. Нека да бъде дадена на някой друг.
Кр. Германова: Няма как да се откажете от помощта, която е отпусната на майка Ви.
В. Арабаджиева: Аз нямах намерение да подавам за помощ, просто миналата година бях възмутена от някои, които получиха помощ за аналгин. Имаше бончета. Аз представих фактури. Значи аз майка ми сигурно ще я гледам много години и на месец ми коства 200лв. Това което съм поискала, отказвам се, няма да ги получа.
Т. Янакиев: Заявена е помощ за 250 лв., получена е за 90. Така ли беше?
В. Арабаджиева: Не съм писала колко е.
Т. Янакиев: А фактурите на каква стойност са?
В. Арабаджиева: 220лв.
К. Стоянова: Уважаеми общински съветници стриктно спазваме наредбата т.е. критериите за отпускане. Не си позволяваме да изплащаме помощ на база на фактури, които са като аналгини, клечки за уши, памперси и т. н. Йорданка Димитрова е лицето в Общината, която прави консултации най-редовно с докторите и се е превърнала в специалист, за да види и провери за всяка една болест, аз лично също съм ги видяла. Имайте в предвид не си позволяваме, когато диагнозата е примерно еди каква си гледаме кое лекарство на какво отговаря. Второто, което е ние не отпускаме пълния размер. Това са помощи уважаеми дами и господа. Това не означава, че като представят хората фактури за 5 000 лв. и ние ги плащаме. Това е един вид помощ, с която Общината подпомага хората. Затова ви казвам бъдете така добри и разберете, много ни е ясно, че той за лечението е похарчил 5000лв., но той събира фактури за 2000лв. Ама извинявайте, но ние Общината не сме социални грижи. Ние пак повтарям даваме помощ на хората, за да ги подпомогнем. Не искаме хората да са болни, искаме да са здрави затова ви желая весела Коледа на всички.
Кр. Германова: Тук има подадени документи. Общината е преценила и ни е дала предложение за всеки един от тях предложение за сума, според остатъка все пак, който сме гласували не забравяйте и това, че ние в началото на годината гласуваме определен размер. Това, че има много желаещи не означава, че ще бъдат удовлетворени всички, защото първо не всички отговарят на изискванията и второ, за да може всеки да има някаква помощ то трябва да се вместим в размера, който сме гласували в началото на годината. Освен това Вие сте подали г-жо Арабаджиева молба, това дали ще се откажете или не от помощта, си е ваше решение. В Общински съвет е входирано мотивирано искане за отпускане на помощ,, ако бъде гласувана оттам нататък си е ваше решението дали да си получите средствата или не. Но такива приказки от рода дайте ги на друг това си е ваше решение. Като искате вземете ги и ги дайте на друг. Това Вие ще решите. Затова е решението и становището на Общинския съвет, за да преценим ние кой, кога и как да получи помощта. Вие като искате средства за майка Ви, които евентуално ще отпуснем след решение на Общинския съвет дайте ги, на който желаете.
Ст.Недин: Предлагам решението по докладната да се гласува анблок.
Кр. Германова: Колеги подлагам на гласуване предложението лицата, които са предложени в докладна записка с вх. №1198/ 13.12.2017г за отпускане на еднократни помощи да се гласуват анблок. Моля гласувайте.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 994

Общински съвет реши докладна записка с вх. №1198/ 13.12.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи на посочените лица да бъде гласувана анблок.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение отпускане на еднократни помощи на така посочените лица в докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 995

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
Пенка Недева Вълкова от гр. Созопол – ЕГН: ......., за извършена ортопедична операция в размер на 950 / деветстотин и петдесет / лв.
Златка Панчева Великова от с. Зидарово – ЕГН: ......., с диагноза „ мозъчен кръвоизлив „ , за проведено лечение в размер на 550 / петстотин и петдесет / лв.
Стефан Стоянов Янев от с. Равадиново – ЕГН: ......, с диагноза „стенокардия“ - 71 % ТЕЛК, за проведено лечение в размер на 110 / сто и десет / лв.
Киро Иванов Иванов от гр. Созопол – ЕГН: ......., за извършено оперативно лечение в размер на 900 / деветстотин / лв.
Стоян Георгиев Стоянов от с. Зидарово – ЕГН: ......., с водеща диагноза „ мозъчно- съдова болест“ , за извършени разходи в размер на 30 / тридесет / лв.
Пенка Иванова Палазова от с. Зидарово – ЕГН: ....... , за извършена операция на очи в размер на 320 / триста и двадесет / лв.
Юсуф Садулов Мюмюнов от с. Крушевец – ЕГН: ......., за проведено лечение в размер на 350 / триста и петдесет / лв.
Александър Христов Сандев от с. Равадиново – ЕГН: ......., за извършена кардиологична операция и проведено лечение в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Киро Христов Киров от с. Зидарово – ЕГН: ......., за извършена кардиологична операция и лечение в размер на 650 / шестотин и петдесет / лв.
Донка Дончева Георгиева от с. Равадиново – ЕГН: ......, за извършена очна операция на дъщеря и Симона Христова Георгиева - ЕГН: ......, в размер на 750 / седемстотин и петдесет / лв.
Чоно Христов Иванов от с. Габър – ЕГН......, за закупуване на лекарства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Валентина Ивановна Бученкова от гр. Созопол – ЕГН: ......., за извършена операция на очи в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Гинка Михайлова Атанасова от с. Габър – ЕГН:......., с диагноза „ исхемична болест на сърцета „ , 60 % ТЕЛК, за извършена операция и закупени лекарства в размер на 230 / двеста и тридесет / лв.
Иван Георгиев Георгиев от с. Крушевец – ЕГН: ........, за закупени лекарства в размер на 30 / тридесет / лв.
Христо Милев Асенов от с. Зидарово – ЕГН: ......., с диагноза „ исхемичен инсулт“, за проведено лечение и закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Никола Иванов Куцев от с. Равадиново – ЕГН: ......., 56 % ТЕЛК, за закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Пенка Петкова Купенова от гр. Созопол – ЕГН: ......, за закупени лекарства необходими за лечение на онкологично заболяване в размер на 230 / двеста и тридесет /лв.
Милка Ангелова Маврова от с. Зидарово – ЕГН: ......., 54% ТЕЛК, с диагноза „остеопороза “ , за закупени лекарства в размер на 48 / четиридесет и осем / лв.
Дойно Димитров Мавров от с. Зидарово – ЕГН:.......,38%ТЕЛК , с диагноза „хронична исхемична болест на сърцето“, за закупени лекарства в размер на 70 / седемдесет /лв.
Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: ........, 70 % ТЕЛК , страдаща от онкологично заболяване , с диагноза „ злокачествено новообразование“ - за проведено лечение и закупени лекарства в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.
Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН: ..........,100 % ТЕЛК, с диагноза „последици от мозъчно – съдова болест“ , за проведено лечение и закупени лекарства в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Жечка Анастасова Арабаджиева от с. Зидарово – ЕГН: ......., 84 % ТЕЛК, с диагноза „органично разстройство на личността „ , претърпяла ортопедична операция – за проведено лечение и закупени лекарства в размер на 95 / деветдесет и пет / лв.
Киро Георгиев Димитров от гр. Созопол – ЕГН: ........, за извършена операция на очи в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Христо Георгиев Стоянов от с. Присад – ЕГН: ........, 91 % ТЕЛК, с диагноза „болести на ретината“- за закупени лекарства в размер на70 / седемдесет / лв.
Недялка Йорданова Йорданова от с. Крушевец – ЕГН: ......, 54 % ТЕЛК, за проведено лечение и извършени разходи в размер 250 / двеста и петдесет / лв.
Станислава Александрова Павлова от гр. Созопол – ЕГН: ......,100 % ТЕЛК СЧП, с диагноза „ мозъчен кръвоизлив“ за закупени лекарства в размер на 140 / сто и четиридесет / лв.
Бойчо Милев Киров от с. Росен – ЕГН:......, 92% ТЕЛК, с диагноза "вътремозъчен кръвоизлив“ - за закупени лекарства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: ......., 100 % ТЕЛК, „ последици от мозъчно-съдова болест“ за закупени лекарства в размер на 40 / четиридесет / лв.
Николай Ванев Доскачаров от гр. Созопол – ЕГН: ......., 100 % ТЕЛК, за проведено лечение и закупени лекарствени средства в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Мария Иванова Иванова от с. Равна гора – ЕГН: ......., за покриване на разходи по лечение в размер на 190 / сто и деветдесет / лв.
Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН: ......, за покриване разходите за лечение на дъщеря и Цветомира Светославова Славова –ЕГН: ......., с диагноза „ лимфоидна левкемия“ , 75 % ТЕЛК – в размер на 500 / петстотин / лв.
Кана Георгиева Костова от с. Зидарово – ЕГН:......., за извършена ортопедична операция в размер на 1000 / хиляда / лв.
Виолета Мартинова Арабаджиева от гр. Созопол – ЕГН:......, за извършена онкологична операция и лечение в размер на 85 / осемдесет и пет / лв.
Донка Скулиева Памукова от гр. Созопол – ЕГН: ....., за извършена операция на очи в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Златомир Денчев Атанасов от с. Атия – ЕГН: ......, 100 % ТЕЛК, с водеща диагноза „Таласемия“ – за закупени лекарства свързани с лечението му в размер на 150 / сто и петдесет/ лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 30.06.2018 г. .
Кр.Германова: Точка шест от дневния ред Докладна записка с вх. №1217/ 19.12.2017г. от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Оттегляне на решение № 964 от 29.11.2017г. в частта за поземлени имоти с идентификатор 67800.3.337, 67800.3.346 и 67800.3.373, землище на гр.Созопол, местност Мисаря. Колеги тази докладна беше разгледана по време на комисиите. Колегите, който бяха от дадената комисия гласуваха „За” докладната да влезе на разглеждане на заседание. Имате ли въпроси и коментари колеги по тази докладна? Няма. Тогава ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция на техническа грешка на третия ред от проектът за решение думите „на са придобити права” да се запишат и четат „не са придобити права” . Моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 996

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД-09-46 от 15.12.2017г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, оттегля свое решение № 964 от заседание проведено на 27.04.15г.в частта на поземлен имот с идентификатор № 67800.3.337, с площ 1,708 дка., находящ се в местност „Мисаря”, поземлен имот с идентификатор № 67800.3.346, с площ 1,148 дка., находящ се в местност „Мисаря“ и поземлен имот с идентификатор № 67800.3.373, с площ 0,622 дка., находящ се в местност „Мисаря”, като преписката се върне в ОС „Земеделие“ с цел попълване на необходимите площи с други имоти и изготвяне на ново предложение.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производство по административно дело, ако към момента на изпращането има образувано такова.
Кр.Германова: Точка седем от дневния ред е Докладна записка с вх. №1219/ 20.12.2017г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Покана за партньорство с град Ефорие, Румъния. Г-н Кмете две думи просто да кажете.
П. Рейзи: Градът прилича на нашият. Румънците са реализирали проект, в който проект следващата степен е сътрудничество, имат желанието. Нещата вървят да направим побратимяване. Близо до гр.Констанца се намира на морето града. Не съм ходил лично, с тенденция живот и здраве да отидем, да го видим. Мисля, че е едно добро място, където можем да направим една добра съвместна дейност в бъдеще. Това е.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари към докладната колеги? Няма. Тогава ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 997

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет - Созопол:
1. Одобрява проект на Споразумение за партньорство с Кметството на гр. Ефорие, Република Румъния, представлявано от Николае Роберт Шербан – Кмет.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Споразумението за партньорство.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...