:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №34/30.01.2018г.


ПРОТОКОЛ № 34

На 30.01.2018г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове на населени места, служители на общинска администрация, гости на днешното заседание. В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Да разбирам, че няма питания към Кмета. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следната докладна записка:
Точка пет от дневния ред да стане Докладна записка с вх. №80/ 25.01.2018г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на решение № 982, прието на проведеното заседание на 22.12.2017г., обективирано в Протокол № 32/22.12.2017г. на Общински съвет Созопол.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1000

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №16/ 05.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: План за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
2. Докладна записка с вх. №40/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./
3. Докладна записка с вх. №41/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
4. Докладна записка с вх. №43/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за изменение и допълнение на: 1.Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане и 2.Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол.
5. Докладна записка с вх. №48/ 15.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по избор на изпълнители на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община Созопол.
6. Докладна записка с вх. №49/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2018г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка с вх. №31/ 11.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2017/2018 година при Функция „Образование” – община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №46/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2018година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. №17/ 05.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №137.002 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №22/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №24/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №25/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №26/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №42/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на сграда в ПИ 61042.501.517, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по КККР на с.Равадиново.
15. Докладна записка с вх. №50/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.222 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. №23/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
17. Докладна записка с вх. №51/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.185, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
18. Докладна записка с вх. №52/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.34, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „административно складова база“.
19. Докладна записка с вх. №66/ 22.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
V. Докладна записка с вх. №80/ 25.01.2018г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на решение № 982, прието на проведеното заседание на 22.12.2017г., обективирано в Протокол № 32/22.12.2017г. на Общински съвет Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и четвъртото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и четвъртото редовно заседание
На 23.01.2018г. от 15:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, дванадесет общински съветници – членове на комисията, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Kатя Стоянова – заместник Кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – Гл. юрисконсулт на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, служители от Общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №16/ 05.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: План за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1001

1.Приема Плана за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №40/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Благодаря Ви г-жо Председател, искам само малко доизяснение. Тук не касае промяна на ставки, а просто допълване на текстове. Така ли да го разбираме?
П. Рейзи: Има промяна в закона и поради това променяме и ние някои текстове в наредбата. Няма никакви промени по отношение на таксата.
Т. Янакиев: Да, благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по докладната?Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1002

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол:
1. Чл.2 т.8 ( нова ,Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) – „данък върху таксиметров превоз на пътници”.
2. Чл.2 т.9 ( нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) – „други местни данъци,определени със закон.”
3. Чл.8(4) (изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.) – „При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”
3. Чл.41 ал.4 (изменена с Решение № 1002/ 30.01.2018г.):
- „триколка”
се заменя с
„триколесно превозно средство,определено в чл.4 от Регламент(ЕС)№168/2013 на Европейският парламент и на Съвета от 15.01.2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-,три- и четириколесни превозни средства(ОВ,L60/52 от 02.03.2013г.),наричан „Регламент (ЕС) №168/2013”
4. Чл.41 ал.8(изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г):
- „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари” се заличават.
5. Чл.41 ал.9(изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.):
- „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона” се заличават.
6. Чл.41 ал.12(изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.):
- „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата”
се заменя с
„четириколесни превозни средства,определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013”
7. Чл.46 ал.4 (нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.)
„Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство.Заплащането на данъка се удостоверява с:
1.Проверка чрез автоматичен обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства,поддържана от Министерството на транспорта,информационните технологии и съобщенията,и:
а) система за обмен на информация,поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ,или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2.представяне на издаден или заверен от общината документ.”
8. Чл.63 ал.1( изменена с Решение № 1002/ 30.01.2018г.):
„БМ е броят на месеците от текущата година,следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници”
се заменя с
„БМ е броят на календарните месеци от текущата година,съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване та таксиметров превоз на пътници”.
9. Чл.63 ал.2 (изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.):
„Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП x ОМ
НВДТПП = ______________________ , където
БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.”

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №41/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Колеги в т.7 и 8 от проектът за решение е допусната техническа грешка в скобите погрешно е записано в сила от 03.11.2017г., а трябва да се запише номера и датата на сега гласуваното Решение. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с поправката на техническа грешка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1003

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/:
1. Чл.10(3) (нова, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) – „Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал. 6 е определено друго.”
2. Чл.10(6) (нова, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) – „Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на чл.10(1) от НОАМТЦУТОС , а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
3. Чл.17а ( нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.17а(1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.
„Чл.17а(2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
4. Чл.63 (нов, Приета с Решение № 1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.63(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.”
„Чл.63(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.”
5. Чл.64 (нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.64(1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.”
„Чл.64(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.”
6. Чл.87 т.1(изменена с Решение №1003/ 30.01.2018г)
„в рамките на 14 работни дни” се заменят с „ 5 дневен срок”
7. Чл.160(3) (нова, приета с Решение № 1003/ 30.01.2018г.) – „ За неизпълнение на задължението по чл.17а (1) от НОАМТЦУТОС на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.”
8. В ПЗР на НОАМТЦУТОС § 11 (изменен с Решение № 1003/ 30.01.2018г.) – „Чл.18а влиза в сила от 31.12.2019г.”

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №43/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за изменение и допълнение на: 1.Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане и 2.Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1004

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане

1. В Раздел I. Общи положения. , в Чл.1. алинея (1) , със следния текст:
- (добавено с решение №521/26.03.2009г., изменено с решение № 1004/ 30.01.2018г.) Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 1000 /хиляда/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол”.

ІI.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в „Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол

1. КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ (заглавие изменено с решение № 1004/ 30.01.2018г.)

Точка 1. (изменен с решение №229/30.04.2008г., изменен с решение № 1004/ 30.01.2018г.)
Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен и настоящ адрес, които да съвпадат, на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ, като поне за единият родител постоянният и настоящ адрес да бъдат за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство.

Точка 2 . (изменена и допълнена с решение №1004/ 30.01.2018г)
Помощта се отпуска в размер от 1000 лева и се изплаща на две вноски .
За получаването й се подава заявление за отпускане на помощ за новороденото дете от майката или законен представител на детето. Към заявлението се прилагат следните документи:
- Лична карта на лицето подаващо заявлението, оригинал и копие;
- Акт за раждане на детето, оригинал и копие;
- Справка по т.1 и за двамата родители;
- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол.
- (добавено с решение №520/26.03.2009г.) Не се разглеждат документи, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето .
- (добавен с решение № 1004/30.01.2018г.) декларация за наличието или липсата на задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт.

Точка 6.(изм.и допълнена с решение № 1004/ 30.01.2018г.)
Сумата се изплаща на две части в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.
6.1. Сумата не се изплаща на лица със задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт, докато задължението не бъде погасено.

Точка 9. (нова с решение №520/26.03.2009г.) .(изм. с решение № 1004/ 30.01.2018г.)
Заявлението за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички заявления и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане. “

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №48/ 15.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по избор на изпълнители на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, аз виждам, че Закона явно налага тази промяна в начина на избор на обществен превозвач. На времето това ставаше с комисии, в които се включваха и специалисти от различните регионални звена на пътна администрация, неправителствени структури, организации и т.н. включително и общински съветници, което гарантираше офертата, която заслужава да бъде приета тя да бъде приета. Искам да попитам следното нещо, след като на Вас Ви се делегират права Вие да провеждате по ЗОП избор на този превозвач, разработени ли са някакви критерии вече, механизми по които това нещо ще става? Защитен ли ще бъде интереса на гражданите, защото едно такова нещо, избора на такава концесия тя е дългосрочна, не е за една година или две. Те са седемгодишни. Това ми е питането.
Б. Чампарова: Действително Законът е променен и ние се спираме на варианта не на концесия, а да проведем процедура по Закона за обществените поръчки. След като евентуално мине това решение, ние ще разработим правилата и в комисията задължително съгласно Закона за обществените поръчки трябва да влязат специалисти в тази област, от администрацията, външни специалисти могат да бъдат привлечени.
П. Рейзи: Това, което аз мога да кажа, че до момента ни вози Созополбус. Ние Общината като наш основен превозвач на територията ни, ние сме доволни от тях. Така че, разбира се ако те имат желание могат отново да кандидатстват. Разбира се, за общината са важни местните фирми и местните организации, защото в крайна сметка трябва да създаваме работа и на местните хора.
Т. Янакиев: Благодаря Ви г-н Кмете, аз съм напълно съгласен с вас и Вие си спомняте, че аз бях един от участниците в първата комисия. Трудно се преборихме, но точно Созополбус....
П. Рейзи: Нещата са променени вече.
Т. Янакиев: Знам, че са промени. Аз ще го подкрепя това нещо, но мисля, че е правилно когато тръгнете да искате някакви права, вие да имате готовност за това нещо. Значи вие ми дайте сега правата, а пък аз после ще разработя критериите.
П. Рейзи: То едното няма нищо общо с другото г-н Янакиев.
Г. Георгиева: Отново подчертаваме сега процедурата е по Закона за обществените поръчки, а критериите са разработени в Наредба №2, която си остава и там са си критериите както си бяха преди. Критериите не са променени.
П. Рейзи: Ние няма да променяме критериите. Чисто и просто Законът в момента казва, че Общинският съвет трябва да делегира правата на Кмета. Това е и затова ние входираме тази докладна.
Т. Янакиев: Това е много важно уточнение, защото не съпътства докладната. Критериите няма да се променят, те са си разработени ок. Разбирам го. Благодаря Ви.
Б. Чампарова: Съгласно ЗОП една документация тя се утвърждава от възложителя.
Т. Янакиев: Възложителя сме ние.
Б. Чампарова: Община Созопол в лицето на Кмета.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги имате ли? Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-н Кмете, в маршрутното разписание Созопол - Бургас – Созопол, което се изпълнява целогодишно една от спирките е записана Атия. Това село Атия ли е или спирката пред поделението?
П. Рейзи: Много ясно, че спирката пред поделението. Вие знаете много добре, че автобусите не влизат в с. Атия, автобусите спират долу на пътя и продължават.
Ст. Андонов: Не, понеже при стеклите се пътно-транспортни произшествия сега може да се заложи да се влиза в селото.
П. Рейзи: Не. Коментирахме ги нещата, явно вие не сте били на тези срещи, когато стана инцидента и т. н. В момента нещата са подредени така, има си по-редовен автобус 5-ца. Минава през Атия, събира децата до изграждане на пасарелката. Когато се изгради пасарелката всичко си продължава по старому. Това е.
Ст. Андонов: Добре, благодаря.
Кр. Германова: Колеги други въпроси или коментари имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с Приложенията към него от 1 до 6 включително.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1005

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 25 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, изд. от МТИТС и в съответствие с чл.4, § 3 и съпътстващите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

1. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община Созопол по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет :
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска,и Областна транспортни схеми по обособени позиции“, както следва:
1.1 Обособена позиция № 1:
1.1.1 Междуселищна основна автобусна линия от Областната транспортна схема по МАРШРУТ: гр. Созопол - к.Златна рибка - гр.Черноморец- р.Атия - м.Росенец– автогара „Юг Бургас“
1.1.2 Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ:гр. Созопол - гр..Черноморец -с.Присад -с.Зидарово -с.Габър -с.Вършило
1.1.3. Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: гр. Созопол- гр.Черноморец-с.Извор-с.Крушевец-с.Индже войвода
1.1.4 Градска линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: Каваци–м.Буджак–Нов град Созопол–Стар град Созопол- в.с.Санта Марина– к. Златна рибка– к. Градина– х. Аклади –гр. Черноморец.
2.2. Обособена позиция № 2:
2.2.1. Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: гр.Созопол - гр.Черноморец- с.Атия- кв.Миньор - с.Росен -с.Равна гора
2.2.2. Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: гр.Созопол– село Равадиново
2.2.3. Междуселищна сезонна автобусна линия от Областната транспортна схема по МАРШРУТ: гр. Созопол - к.Каваците - в.с.Дюни- м.Аркутино- р.Ропотамо -в.с.Перла-
Автогара Приморско - ММЦ Приморско - Автогара Китен
2.2.4. ЛИНИЯ № 3: ОТ ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА гр.Созопол-Гробищен парк МАРШРУТ: Автогара Созопол – Гробищен парк,
2. Редът за пътуване да се извършва съгласно маршрутни разписания Приложение 1, 2, 3, 4, 5 и 6 неразделна част от настоящото решение.
3. Договора/ите с избрания/ите изпълнител/и да бъдат със срок на изпълнение – максимално определения в Закона за обществените поръчки (ЗОП).
4. В процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове, както и от ЗОП.
5. Общинския съвет делегира изпълнението на своите функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнители по процедурата на Кмета на Община Созопол като го упълномощава да предприеме и извърши всички правни и фактически действия по провеждането й по реда на Закона за обществените поръчки и сключи договори с избраните изпълнители.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №49/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2018г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната в едно с предложеното допълнение от вносителя, а именно: в Програмата за управление т.VIII да се добави „Рибарско пристанище“ гр.Созопол в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.501.539; 67800.501.481; 67800.501.474“
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Аз имам един коментар. Какво касае точно това нещо Рибарско пристанище? Обяснете малко тази корекция, която е направена.
П. Рейзи: Искаме да направим Рибарското пристанище, което е в момента и бъдещето, което се изгражда. Искаме да го направим обект от първостепенно значение, защото в момента там се прави ПУП, правят се проекти, ще се съгласуват, а когато е от първостепенно значение за общината съгласувките са по-кратки, сроковете са по-кратки. По отношение на Проекта, който подготвяме в момента по Програма «Рибарски аквакултури» Община Созопол е определена да кандидатства за рибарско пристанище. Идеята е да направим рибарско пристанище, както направихме в Черноморец, така сега да направим ново в Созопол. В Созопол сме го кръстили рибарско пристанище с два терминала – терминал 1 и терминал 2. Терминал 1 ще бъде рибарското пристанище там, където са лодките. Терминал 2 ще бъде на гърба на Марината, там където беше едно време канала за отпадните води. Така че оттук нататък нашето рибарско пристанище се казва Рибарско пристанище терминал 1, терминал 2. Проекта ще е на стойност 10 млн. евро, като за малкото пристанище вътре заделяме 1,5 млн. евро, а другите 8,5 млн. за голямото. По всяка вероятност ще водя разговори с Премиера, защото терминал 2 е много голям и реално 8,5 млн. евро няма да стигнат, ще водя разговори дали може да се отпусне някакъв безлихвен заем от държавата, някакво финансиране, за да можем да го направим цялото. Когато сме готови с проектите разбира се, че ще ви ги представим. Наистина нещо уникално ще се случи. Много се надявам да успеем и затова всъщност е тази докладна, за да можем да се опитаме да скъсим сроковете за изготвяне на проектите. Това е. Благодаря ви.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги имате ли? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете, в тази връзка да Ви попитам за пристанището терминал 1 дали сте запознат с идеята за отвоюване от морето на допълнителна площ, да се пусне още едно платно за движение, да се разшири мястото и какво е мнението Ви по тови въпрос, като се кандидатства да се направи това нещо.
П. Рейзи: Това, на този етап не може да се случи, докато не изградим терминала, защото в крайна сметка в сегашният паркинг, който е големият една част от него ще влезе за обслужване на пристанището. Не е лоша идеята , също сме я мислили, но нека да видим какво ще случи с пристанището и тогава ще решаваме. Няма как да усвояваме вода, това не може да се случи, защото то е и без това достатъчно малко и няма как. Ще усвояваме от паркинга то е ясно, ако тръгнем да правим друго платно. Това е.
Кр. Германова: Колеги други въпроси или коментари? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с допълнението на комисията към програмата в т.VIII да се добави „Рибарско пристанище“ гр.Созопол в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.501.539; 67800.501.481; 67800.501.474“.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1006

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2018г.”.Общинският съвет добавя Рибарско пристанище“ гр.Созопол в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.501.539; 67800.501.481; 67800.501.474“. в т. VIII от Програмата.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния Председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и четвъртото редовно заседание
На 23.01.2018г. от 15:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, дванадесет общински съветници – членове на комисията, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Kатя Стоянова – заместник Кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – Гл. юрисконсулт на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, служители от Общинска администрация.
Докладна записка с вх. №31/ 11.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2017/2018 година при Функция „Образование” – община Созопол.
Докладната записка бе оттеглена на комисия от вносителя.

Докладна записка с вх. №46/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2018година.
На 18.01.2018г. от 14:30 часа Кметът на Общината представи Проекта за бюджета на община Созопол за 2018г. пред общинските съветници.
С подробности от бюджетната рамка общинските съветници бяха запознати от г-жа Катя Чачева, началник отдел „Бюджет и човешки ресурси” в Община Созопол, която представи мултимедийна презентация на основните параметри от проекта за Бюджет 2018г.

На 23.01.2018г. от 13:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол и управители на спортните клубове в община Созопол.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, дванадесет общински съветници – членове на комисията, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Kатя Стоянова – заместник Кмет на Община Созопол и служители от Общинска администрация.
В първата част на заседанието бяха изслушани поотделно присъстващите кметове на кметства и кметските наместници в Община Созопол.
Кметът на Общината разясни, че бюджетите на населените места са направени според предварителни планове и намерения на всеки един от Кметовете. Запазена е идеята селата да имат собствени бюджети, като на малките села са до 30хил.лв, а на големите до 60хил.лв. Заложени са средства за асфалтиране и има започнати частични ремонти в различните населени места. Кметът уточни, че най-значим проект от капиталовата програма е уличното осветление, при който осъществяването му ще доведе до много икономии. Също така определени са средства и за рехабилитация на общинския път на разклона Зидарово-Габър-Вършило. Предвидени пари има и за рехабилитация и реконструкция на тръбопроводна мрежа на с.Крушевец и с.Росен. Г-н Рейзи уточни, че една част от желанията на Кметовете са написани под черта в Капиталовата програма, като това което е заложено в самата програма ще бъде реализирано на 98%. Това се прави с идеята, че за заложените проекти под черта не са необходими средства, а биха били изпълнени при добър приход в бюджета.
Г-жа Германова зачете капиталовите програми на всяко едно кметство и даде думата на всеки един от кметовете да коментира така изготвените бюджети.
От изказванията на кметовете стана ясно, че всеки един бюджет е изкоментиран и съставен предвид нуждите на населеното място и възможностите на Общината. Всички кметове и кметски наместници благодариха на Кмета на Общината за предвидените средства в бюджет 2018 и споделиха, че ще са доволни да бъде изпълнен общинския бюджет, за да могат те да постигнат целите си по селата.
Председателят на Общински съвет даде думата на Общинските съветници за въпроси.
На въпроса на г-н Т. Дамянов за заложените средства за ремонт на покрива на читалището в с.Зидарово от бюджет 2017г. в края на годината и проектите, които се прехвърлят от година за година Кмета на Общината отговори, че миналата година не са достигнали средства за реализиране на ремонта и за това сега се предвиждат тези средства. Също така Кмета разясни, че всичко което се предлага в бюджета е с идеята да бъде изпълнено. Налага се да се прехвърлят проекти от една година в друга поради липса на средства или възпрепятстване по процедура за обществени поръчки или срокове. Има проекти, които са премахнати поради липса на програми или така сме се консултирали с даден Кмет.
Г-жа В. Арабаджиева изказа своето мнение,че всички предложения дадени за с.Зидарово са много добри и ако бъдат изпълнени ще е добре. Г-жа Арабаджиева коментира, че относно почистването на деретата всичко е наред и са изчистени, но самите хора не пазят и трябва съвместно с Г-н Петков – Кмет на селото, да се вземат мерки и ако трябва да се направят финансови глоби или трудови наказания за нарушителите.
Г-н Дамянов поиска разяснения относно Проекта за водоем за с.Равадиново и асфалтирането, което не се е случило през 2017г.
Г-н Рейзи разясни на общинския съветник, че първата стъпка е да се отреди терен за водоема и да се подготви проекта за подпомагане самия ПИП. Това е много добро начинание и за това сме го включили в общия ПИП на областта, който ще се финансира през програмата за водните цикли.
По отношение на асфалтирането Кмета уточни, че не са стигнали средства и тази година ще се започне по-рано, на пролет за да може до летния сезон да е готово.
Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за спортните клубове на територията на Община Созопол.
Кметът на Общината запозна всеки един клуб с предвидените в бюджета средства за подпомагане и финансиране на СК за 2018г., за което представителите им му благодариха.
Всеки един от представителите на спортни клубове на територията на Община Созопол направи кратко резюме за постиженията и наградите на спортистите си през изминалата година,също така дадоха отчет за изразходваните средства.
Общинските съветници нямаха въпроси към представителите на спортните клубове.

На 24.01.2018г от 14:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с Директори на училища в Община Созопол и Директори на детски градини в Община Созопол.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници – членове на комисията, Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол и общински служители и гости.
В първата част на заседанието предмет на обсъждане беше бюджета на училищата на територията на Община Созопол.
Г-жа Германова даде думата на Зам. Кмета на Общината г-жа Катя Стоянова, която разясни на присъстващите как е създаден бюджета на училищата, а именно, че всички бюджети са разработени съвместно с директорите на училищата и са спазени всички законови порядки и формули за разпределението на показателите. Целта на Общинска администрация и директорите на училищата е да се осигури едно качествено образование. Тази година се създадоха екипи, които да гарантират присъствите на учениците в учебния процес, в които екипи участват директорите на училища, социални работници, кметове на населени места и полиция. Г-жа Стоянова уточни, че две от училищата се дофинансират – в с.Равна гора и в с.Крушевец. Също така изказа задоволство от работата на училищата в Община Созопол, много от тях участват в различни проекти, директорите се стараят за ползотворната работа.
Председателят на общински съвет г-жа Красимира Германова, даде думата на всеки един от Директорите на училищата, които благодариха за средствата, заложени в Проекто бюджет 2018г. От изслушването стана ясно, че училищата в Община Созопол разполагат с добра материална база и участват и работят по различни проекти.
Г-жа Германова даде думата на общинските съветници за въпроси.
На въпроса на г-н Т. Дамянов дали има проблем с набирането на персонал, по-скоро преподаватели и дали заплатите им са се вдигнали г-жа Вяра Милчева уточни, че има липса на кадри и има увеличение на заплатите с 15 – 20% и в Община Созопол заплатите на учителите са най-високи.
Г-н Т.Янакиев попита каква е причината за сливане на паралелките, на което г-жа Милчева отговори, че това е решение на самото училище поради липса на средства, въпреки решението на Общински съвет за маломерни паралелки. Към днешна дата обаче се получава конфликт и слетите паралелки са големи. Г-н Янакиев апелира към директорите да се вслушват в решенията на Общинския съвет.
Г-жа Кр.Германова допълни, че решението за маломерните паралелки на Общински съвет е взето по препоръка на Директорката на Училището в с.Крушевец и дори да са настъпили в последствие промени не е трябвало да се пренебрегва и сега да бъде изтъкнато като проблем.
Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждане бюджета на Детските градини на територията на Община Созопол.
Зам. кметът г-жа Катя Стоянова разясни, че детските градини на територията на Община Созопол са много добре обзаведени и оборудвани за което общината прави всичко възможно това да се случва. Детските градини са безплатни на територията на Общината. Градината в с.Атия стана филиал на тази в гр.Черноморец, детската градина в с.Равна гора стана филиал на тази в с.Росен. Учителите работят по проекти, с децата работят, с родителите също се работи.
Г-жа Вяра Милчева – Ръководител сектор Образование обясни за проекта „Готови за успех“, за който е кандидатствано и благодарение, на който има голяма възможност да се работи допълнително не само с децата, но и с родителите. Това се случва нещо в България, което от следващата година ще бъде задължително, а именно осигуряване на психологическа подкрепа за деца и техните родители. Идеята е да се мотивират родителите да пускат децата си на детска градина.
Също така се повишиха заплатите на учителите, които са най-високи в област Бургас, повишиха се и лекторските заплати. Работим с най-съвременни постижения в техническо отношение. Децата трябва да идват с желание на детска градина и ние правим всичко възможно това да е факт.
В градината в гр.Черноморец се работи по укрепване на основите на сградата. Предстои ремонт в градината в с.Равадиново. В градината в с.Равна гора са предвидени закупуване на столчета и масички, както и подмяна на керемидите на покрива. За градината в с.Росен са предвидени освежаване на учебните помещения, на спалните помещения, ВиК течове, обезопасяване на тераса.
Поотделно бяха изслушани директорите на всяка една детска градина на територията на Община Созопол. Те благодариха за средствата, заложени в бюджет 2018г.
Г-жа Красимира Германова – Председателят на Общински съвет даде думата на Общинските съветници за въпроси.
Г-жа Св. Лулева даде препоръка на директорите на детските градини относно взимането на отпуските, като се създават сборни групи през летния период и така учителите да взимат отпуск.
Г-н Т. Дамянов попита за градината в гр.Черноморец, в която миналата година е имало срутване, на което г-жа Милчева отговори, че са предвидени средства и са направени нужните замервания и проучвания.
Г-н Янакиев обобщи, че от до момента проведените изслушвания има три проблема, първия от които е, че училището в с.Крушевец се нуждае от увеличение на парите за издръжката, за да може да има преподаватели допълнително, вторият е детската градина в Зидарово, която се нуждае от ремонт, а пари в бюджета за нея няма и третия в детската градина в Росен е студено. На неговите въпроси г-жа Вяра Милчева отговори, че трябва да има повече деца,за да може да имат повече делегиран бюджет. Тя уточни, че още не са влезли в сила новите стандарти. Освен за брой ученик вече ще се дават пари за брой паралелка. По втория въпрос на г-н Янакиев г-жа Милчева разясни, че за с. Зидарово трябва да се закупи един хладилник за детската градина, а за детската градина в с. Росен ще се закупят радиатори.
Г-жа Лулева даде предложение да се вземат много сериозни мерки върху контрола на децата в училището в гр.Созопол - да има охрана,ако трябва да се сложат и камери в коридорите, а г-н Румен Димитров даде своето предложение относно контрола на децата, който не слуша да има санкция на родителите или някаква глоба.

По време на общото заседание на всички постоянно действащи комисии Председателят на Общински съвет даде думата на Кмета и на общинските съветници за коментари и въпроси по проекта за бюджет на Община Созопол за 2018г.
Кметът на Общината благодари на създателите на общинският бюджет Катя Чачева и Валя Бученкова и призова общинските съветници да подкрепят Проекто бюджета на Община Созопол за 2018 г.
Г-жа К. Чачева направи уточнение, че заедно с проекта за решение за бюджет 2018г. е приложена и тригодишната прогноза, която е актуализирана. Тя обясни, че е разнесен за 2018г. само новия проекто бюджет , тъй като това е било от миналата година само очаквано предположение, а сега вече е реалност.
Г-жа Германова поясни, че промяната в сравнение от предходния път, когато е гласувана тази бюджетна прогноза е в частта му за 2018г. и са уточнени точните параметри.
Г-н Дамянов изказа своето мнение за промяната в бюджета, която е направена миналата година за изграждане и подмяна на уличното осветление, Проект за 4 400 000 лв., който се пренася и в Бюджет 2018г. Общинският съветник сподели усещането си, че хората не са удовлетворени от начина на изразходване на средствата, с които разполага общината и заяви, че неколкократно е поставял въпроса за улици и тротоари в стария град, но и в новия има улици в окаяно състояние, а асфалтитането на дупки е станало в неподходящ момент и с некачествени материали и това са неефективно и неправилно изразходвани пари на вятъра. Кметът разясни, че там където не е добър резултата от асфалтирането е констатирано и фирмата ще си поеме разходите по преасфалтирането. На въпроса на общинският съветник защо от години не се прави тротоара на ул.”Крайбрежна” в стария град г-н Рейзи му отговори, че всяка година се ремонтира тротоара, но хората качват колите си върху него и го разбиват отново, но го увери, че ще се закупят плочи, които не се чупят, а ако трябва ще се направи и на бетонова основа.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 10 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направената корекция на техническа грешка - в Приложение 1, колона 3, в частта Приходи т.2 – Неданъчни приходи, §27-17 да се добави 500 лв. Същата сума се добавя и в параграф 27-00.
Кр. Германова: Колеги, това беше целият процес на разглеждане. Имате думата за коментари по бюджета. Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: По докладната в т. 12 да не би да има допусната техническа грешка, там пише за задължения от 2016г., които да бъдат разплатени от бюджета за 2017г. и също бих искал да разясните както на мен, така и на останалите общински съветници по т.10 и т.11 какво всъщност означава това за максималния размер на новите задължения и за максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. Най-вероятно специалистите ще отговорят.
К. Чачева: Може би става дума за проекта за решение г-н Дамянов. Т.10 – Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер на 17 610 446 лв. Този максимален размер е по Закона за публичните финанси и там има точно определен %, който не трябва да надвишава 50% от четиригодишен период назад на отчетни данни за собствените приходи средна величина – т. е. това ни е средната величина, която ние не трябва през 2018г. да надвишаваме. Т.11- Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на 25 161 780лв. – това е 15 %, по същият начин се изчислява средна величина от четиригодишни отчети назад във времето, също със Закона е уточнено. По повод т.12- определя размера на просрочените задължения от 2016г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017г. в размер на 1 696 691 лв., съгласно Приложение 2 , задълженията от 2016 и 2017г.ще бъдат разплатени през 2018г. Тук има техническа грешка – 2016г. става 2017г., а 2017г. става 2018г.
Т. Дамянов: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Г-жо Германова, уважаеми г-н Кмете аз първо искам да се извиня, че не присъствах на комисията, която беше с разясненията по бюджета, но въпреки всичко съм сигурен, че дори и да бях присъствал пак щеше да остане нещо да се изговори за сесията, както обикновено се случва. Знаете, че ролята на една опозиция е винаги да се съмнява в това, което предлага властта така да се каже и анализирайки цифрите по бюджета, преглеждайки приоритетите, които са заложени в него искам да кажа няколко неща. Първо, аз силно се съмнявам в приходите, които са заложени, макар че тази година гледам, че нещата са в посока към една по-голяма реалистичност на бюджета. Данъкът върху недвижимите имоти, ако отчитаме нивата от 2016г., защото това е информацията, базата данни, на която можем да правим сравнения, тъй като все още не е направен отчета за 2017г., ние ще видим че там има едни завишения със 700 000 лв. Данъците бяха повишени през 2016г. това означава, че би трябвало да влязат нови обекти в експлоатация, които да бъдат в завършен вид и да си плащат своите данъци през тази година със 700 000 лв. Дано да сте прав и това да се случи. Аз лично Ви стискам палци, в което се съмнявам обаче. Нетните приходи от продажба на стоки и услуги при тях също е едно завишение с над 50%, като през 2016г. те са били в размер на под милион лв., а сега са за млн. и половина. Едно завишение с 50%, което на мен лично ми се струва нереално, защото при положение че не предвиждате увеличение на таксите, които са същевременно да се прави едно такова повишение... Не знам. Таксите за техническите услуги и там имаме едно завишение от 276 на 400 000 лв., което е с около 40%. Не мога да разбера повече 40% такса на технически услуги ли ще давате или ще ги увеличавате. Предполагам няма да ги увеличавате, защото всеки път казвате не, няма да ги увеличаваме. Значи оптимистичната ви прогноза е да се повиши в тази насока работата на администрацията 40%, което е много добро, също според мен обаче неизпълнимо. Като пожелание добро, като ефект ще видим. По същия начин са административните услуги и т. н. Аз ако тръгна да чета всичко ще отиде днес деня. Аз бих искал две неща да акцентирам. Първо бюджета , когато се гледа е интересно да видим как се развиват, макар че лично според мен това не е най-важно, но за много хора е важно приходите от направените инвестиции. Това, което сме направили през годините и които най-вече влязоха в експлоатация до преди 2-3 години, като почнем от общинското предприятие пристанища, минем през стадиона и т.н. да се види как функционират тези многомилионни инвестиции, каква е възвращаемостта на активите има там коефициенти, има там специалисти, които могат много добре да ги разчетат и на базата на това нещо да се правят едни по-широки дебати, дискусии какво може да се подобри евентуално и как да се пипне през бюджета това нещо. И второто нещо, което искам да кажа и с това може би ще приключа зависи как ще влезе диалога е, че когато се правят приоритетите, които се задават през бюджета, като капиталови програми и т. н. е хубаво да се правят заедно, т.е. да се увлича един по-голям кръг от хора, които да са ангажирани в целеполагането пред това нещо. Защото миналата година аз бях свидетел предложихте за гласуване един многомилионен заем, да рефинансираме стари задължения, честно и почтенно предложихте какво ще стане с него, а се оказа примерно че една част от нещата, които са заложени не бяха изпълнени и тука сега правите някакви опити да се изпълняват, визирам автогарата т. е. става едно такова нещо ще правим, ама няма да правим, днеска ще правим, утре няма да правим, а пък ще ги вземем оттук ще ги дадем там, защото видите ли сега имало някакъв 20 киловолта ли какво беше там, което трябва да преместим. Че вие това не сте ли го знаели и преди колко време, като сте правили проекта на това нещо, че има там 20 киловолта и че трябва да се мести? Знаели сте го. И как тогава правите проекта? Нали всичко трябва да се изчисли, защото това е много милионна инвестиция г-н Кмете? Човек и хиляда лева да хвърли си прави сметката и сто лева да хвърли пак го прави, както и да е. Та мисълта ми беше, че когато се прави едно такова нещо е хубаво да има една по-широка ангажираност. Да, ако искате. Това е моето предложение и мнение, че трябва да бъде така. Аз лично бих направил така, бих ангажирал по-широк кръг от хора.За селата няма какво да казвам, защото чух, че всички кметове са доволни при положение, че в бюджета капиталовата програма за 5 села- Индже войвода, Зидарово, Присад, Габър и Вършило не е заложен нито един лев, с изключение програмата, която е за осветление, която ще обхване цялата община, тези 3 млн. лв. Под черта има някакви суми, които са заложени единствено за Зидарово, ако евентуално се случат приходите, вие сте казали, че ще го направите, пак честно и почтенно сте ги заложили и до там т. е. тези хора трябва да се съобразяват с бюджетите си, които са за мен на изключителни ниски нива, но след като са казали, че са доволни, че всичко е ок значи всичко е ок. Няма да го коментирам повече. Между впрочем, само искам да попитам ефекта, които очаквате от осветлението, казвате че ще има много големи икономии аз не мога да преценя точно, защото така е дадена справката, че не може да се направи чак толкова точна прогноза, но според моите сметки са някъде между 60 и 80 000 лв. на годишна база, простете ако правя някаква грешка, но дори и да са 100 000 лв. това означава, че инвестицията, която вие предвиждате от над 3 млн. лв. ще се избие след 30 години, за лампите. Така ли е?
П. Рейзи: Не, не е така.
Т. Янакиев: Ок. И с това приключвам. Да влезем в диалог, ако искате.
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Аз се съгласявам със всичко, което казвате. Това е ваше виждане, имате право да го кажете. Откакто съм кмет вие много добре знаете, че при мен бюджетите са оптимистични. Не са реални, оптимистични са и аз от първият ден го казвам, че аз ги правя така защото по този начин нашите амбиции и цели са много по-големи. Това, което направих през тази година, което е по-различно че опитваме се полека лека да оптимизираме бюджета и проектите, които знаем, че са добре и е хубаво да се случат ги слагаме под черта. По този начин няма да има необходимост през годината, ще бъде по-малко, да се прехвърлят средства от едни проекти в други проекти. По отношение на заема, в крайна сметка автогарата тя стои на дневен ред, рано или късно и тя ще се случи. Там не можахме да видим реални сметки за възстановяване на средствата. Това беше основния мотив, който ме накара да я прекратя и да продължим в посока на осветлението. За осветлението разчетите са направени, средствата ще се върнат за 8 години. Долу горе периода на заема, който сме го усвоили и който го имаме. Долу горе и в този период средствата там ще се върнат. Сега дали ще се случат 8 или 10 години много зависи от това с какви темпове ще скача цената на тока, защото това е нещето, което в следващите години задължително ще се променя. Тъй че аз лично мисля, че това, което го правим в тази посока е добре. По отношение на съоръженията, кото сме изградили и приходите от тях първо пристанището в Черноморец е изградено с европейски средства, следващите 5г. може да имаме приходи,но там нямаме право да излизаме на печалба, така че там казуса е приключен. По отношение на голямата инвестиция Стадиона там на този етап се опитваме да покрием поне разходите, но засега не успяваме. В крайна сметка придобивката Стадион аз съм сигурен, че ще дойде ден, в който тя ще носи сериозните приходи. Тя се ползва от всички нас, ползва се от нашите деца, ползва се от нашите спортисти. Там, което връща в момента част от инвестицията са магазините, които изградихме отдолу. Полека лека продажбите тръгват, продаваме ги. Една част от тези пари ще се върнат обратно при нас. По отношение на бюджета в крайна сметка трудни са в момента финансовите положения на Общината, защото не трябва да забравяме колко много европейски средства се усвоиха, колко много общински пари също бяха наляти в тези проекти, които се направиха, защото по отношение на водния цикъл имаме наше съфинансиране около 3 млн. лв., не трябва да го забравяме и това. Част от тези проекти се правиха много набързо имаше доста допуснати грешки в тях, не може да не се довършат по време на работа, да се ремонтират, да се поправят проектите и да се инвестират. Там също инвестирахме общински пари да се случат, така че в момента на нас ни е малко по-трудно, защото трябва да върнем тези пари, които бяха дадени като безлихвени заеми, като държавни пари. В момента това връщаме. Така че трудно е в момента, но нещата които ги направихме искам да ви кажа, че ще дойде ден, в който за Общината ще бъде в посока да се правят само тротоари, улици, детски градинки, паркове, само неща които да се гледат. Ние свършихме черната работа. Работата, която не се гледа, работата която трябваше някой да я направи. Имахме възможността да използваме европейските средства, използвахме ги много добре. Искам да ви кажа, че Община Созопол е в челната десятка на България по усвоени европейски средства. Разбира се, че това се случва и благодарение на вас. Тези суми, за които говорихте г-н Янакиев по отношение на данък сгради дали ще се съберат тези пари има един много тънък момент, който всички ние го пропускаме това са нашите несъбрани пари. Ние в момента почти всяка година преминаваме от година в година с едни 1,7-2 млн. лв. несъбрани пари, които реално погледнато ако успеем да ги съберем ще изпълним точно тази сума, за която говорите. Така че имаме откъде да стане реалистичен бюджета, но за съжаление хората и те също както нас четат законите, сега интернет подсказва, помага, те също лавират. Трудно е на всички. Трудни са времената. Аз много пъти съм казвал, че нашите собствени приходи вървят в една константа, която е между 13 и 15 млн. лв. Вече 7-8 години стоим в тази база, което според мен е добре. За мен лично един бюджет напълно реалистичен, един бюджет който ако успеем да съберем приходите, в момента виждам че вървят добре. Сезона, който измина беше добър. Зимата в момента също ни помага. Много се надявам а една добра 2018-та и да отхвърлим част от задълженията, да реализираме някои нови неща. Това е.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: В капиталовата програма виждам там за климатици за Дом на рибаря. Там нали имаше климатици г-н Рейзи?
П. Рейзи: Г-н Дамянов, Дом на рибаря е читалището. Толкова много стаи има, че някъде ако сме пропуснали, някъде се развалят. Залагаме да има средства, ако се наложи да можем да реагираме.
Т. Дамянов: Там има колонни климатици.
П. Рейзи: И какво?
Т. Дамянов: Колонни няма да слагаме по стаите, а само в коридора.
П. Рейзи: В Ритуалната зала ще слагаме. Имаме необходимост, залагаме ги. Специалистите са казали, че трябва да се заложат.
Кр. Германова: Колеги други коментари или въпроси имате ли? Няма. Прекратявам разискванията. Имате думата г-жо Чачева.
К. Чачева: Поправка на техническа грешка от проекта за решение в т.16 подточка 16.1 годината 2017г. да се зачете 2018г. Благодаря.
Кр. Германова: Първо преди да зачете г-жа Щерионова една по една точките ще гласуваме поправката техническата грешка в т.12 и в т. 16.1 т. е. да са изписани актуалните години – в т.12 2016г. да се чете 2017г., а 2017г. да се чете 2018г. и подточка 16.1 годината 2017г. да се зачете 2018г.
Колеги ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за корекция на техническа грешка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Ще помоля г-жа Щерионова да зачетете една по една отделните точки, за да ги подложа на гласуване.
П. Щерионова: Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 243 325 лв., в т.ч.: Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 913 218 лв., Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 726 250 лв./Приложение № 1/, Финансиране в размер на 603 857 лв.,в т.ч., Преходен остатък от 2017г. в размер на 603 857лв./Приложение №1/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2
П. Щерионова: Приходи за местни дейности в размер на 17 756 675 лв., в т.ч: Данъчни приходи в размер на 5 769 589 лв./ Приложение № 1 /, Неданъчни приходи в размер на 10 846 500 лв. /Приложение №1/, Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 235 300 лв., в т.ч: Обща изравнителна субсидия в размер на 131 000 лв. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 104 300 лв. Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 528 360 лв. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 462 600 лв. Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 130 000 лв.Финансиране в размер на (-) 215 674 лв., в т.ч. Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 758 360 лв.Преходен остатък от 2017г. в размер на 542 686 лв./ Приложение №1;
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 2

П. Щерионова: По приходите в размер на 25 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 3

П. Щерионова: За делегирани от държавата дейности в размер на 5 517 075 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 1
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 726 250 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 5

П. Щерионова: За местни дейности в размер на 17 756 675 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения № 2 до 23.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 3

П. Щерионова: По разходите в размер на 25 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 3

П. Щерионова: Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1.Приема бюджета на Община Созопол за 2018г. както следва:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1007
1.Приема бюджета на Община Созопол за 2018г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 25 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 243 325 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 913 218 лв.
1.1.1.2.Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 726 250 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3.Финансиране в размер на 603 857 лв.,в т.ч.
1.1.1.3.1.Преходен остатък от 2017г. в размер на 603 857лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 17 756 675 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 769 589 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 846 500 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 235 300 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 131 000 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 104 300 лв.
1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 528 360 лв.
1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 462 600 лв.
1.1.2.6.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 130 000 лв.
1.1.2.7.Финансиране в размер на (-) 215 674 лв., в т.ч.
1.1.2.7.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 758 360 лв.
1.1.2.7.2.Преходен остатък от 2017г. в размер на 542 686 лв./ Приложение №1;
1.2. По разходите в размер на 25 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 517 075 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 726 250 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 17 756 675 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения № 2 до 23.
1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

П. Щерионова: 2.Приема инвестиционната програма за 2018г. в размер на 4 876 524 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 462 600 лв. по обекти, съгласно Приложение №24. Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1008

2.Приема инвестиционната програма за 2018г. в размер на 4 876 524 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 462 600 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.
2.2.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.

П. Щерионова: 3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2018г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25. Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2018г., съгласно Приложение № 26.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1009

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2018г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25.
3.1.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2018г., съгласно Приложение № 26.

П. Щерионова: 4.3.1.Читалища в размер на 234 250 лв.,в т.ч. -за читалище гр.Созопол – 123 750 лв. в т.ч. 40 000 лв. – дофинансиране; -за читалище - с.Атия – 8 375 лв.; -за читалище - с.Зидарово – 8 375 лв.; -за читалище - с.Индже войвода – 4 188 лв. -за читалище - с.Крушевец- 8 375 лв. ; -за читалище - с.Присад – 4 188 лв.; -за читалище - с.Росен – 16 750 лв. ; -за читалище - с.Равна гора- 16 750 лв.; -за читалище - с.Равадиново – 12 561 лв.;-за читалище-гр.Черноморец.-30938лв,вт.ч.10 000лв.–дофинансиране.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 700 000 лв., в т.ч.: -за футболен клуб - гр.Созопол - 550 000 лв.; -за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.; -за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец - 20 000 лв.; -за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.; -за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.; -за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 10 000 лв.; -за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.; -за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 25 000 лв.; -за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.; -за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.; -за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.; -за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.; -за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 5 000 лв.; -за СНЦ „Сърф клуб-Созопол” гр.Созопол – 5 000 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.3.3.Организации с нестопанска цел – 23 000 лв.,в т.ч. -на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.; -на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.-на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.; -на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.; -на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.; -на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 3 000 лв.; -на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 5 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 4.1.Членски внос - 20 000 лв. 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 130 000 лв., както следва: 4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане. 4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2018г. 120 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент. 4.3.Субсидии за:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1010

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Членски внос - 20 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 130 000 лв., както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2018г. 120 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 234 250 лв.,в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 123 750 лв. в т.ч. 40 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 8 375 лв.;
-за читалище - с.Зидарово – 8 375 лв.;
-за читалище - с.Индже войвода – 4 188 лв.
-за читалище - с.Крушевец- 8 375 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 4 188 лв.;
-за читалище - с.Росен – 16 750 лв. ;
-за читалище - с.Равна гора- 16 750 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 12 561 лв.;
-зачиталище-гр.Черноморец.-30938лв,вт.ч.10 000лв.–дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 700 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 550 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец - 20 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Сърф клуб-Созопол” гр.Созопол – 5 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 23 000 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на"Сдружение за българо-гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;
-на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 3 000 лв.;
-на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 5 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.

П. Щерионова: 5.Приема следните лимити за разходи: 5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения. 5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 350 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП – Созопол в размер на 450 лв. 5.3.Разходи за представителни цели в размер на 33 300 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация „ -§ 10-00 за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация „ -§ 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /;в т.ч.-за Кмета на Общината – 22 200 лв.;-за Председателя на Общински съвет-11 100 лв.; 5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 408 600 лв.,вт.ч.: -за гр.Созопол – 320 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 15 000 лв .-за гр.Черноморец - 30 000 лв.; -за останалите села в общината – 58 600 лв. 5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;5.6.Утвърждава 64 броя деца в ДМК гр.Созопол. 5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв. 5.8.Утвърждава средства в размер на 55 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1011

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 350 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП – Созопол в размер на 450 лв.
5.3.Разходи за представителни цели в размер на 33 300 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация „ -§ 10-00 за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация „ -§ 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /;
в т.ч.
-за Кмета на Общината – 22 200 лв.;
-за Председателя на Общински съвет-11 100 лв.;
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 408 600 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 320 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 15 000 лв.
- за гр.Черноморец - 30 000 лв.;
- за останалите села в общината – 58 600 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 64 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 55 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

П. Щерионова: 6.На основание чл.36, ал.1, 1 и т.2 и ал.2 от ПМС 332/22.12.2017г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ). 6.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.6.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни. 6.4.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2018г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване. 6.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ). 6.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.5. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1012

6. На основание чл.36, ал.1, 1 и т.2 и ал.2 от ПМС 332/22.12.2017г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /
6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.
6.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.
6.4.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2018г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.
6.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.5. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

П. Щерионова: 7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 599 627 лв. и 25 000 лв. допълнително финансиране от Общината, съгласно Приложение №29.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1013

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 599 627 лв. и 25 000 лв. допълнително финансиране от Общината, съгласно Приложение №29.

П. Щерионова: 8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017г., проекто бюджет за 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019 - 2020г./Приложение №30/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1014

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017г., проекто бюджет за 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019 - 2020г./Приложение №30/

П. Щерионова: 9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2018г. както, следва :9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец. 9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол. 9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол. 9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец 9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен. 9.6.Директор на основно училище “Христо Ботев" с. Зидарово. 9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов" с. Крушевец. 9.8.Директор на основно училище “Отец Паисий" с. Равна гора. 9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол. 9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ/ 9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1015

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2018г. както, следва:
9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.
9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.
9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Директор на основно училище “Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов" с. Крушевец.
9.8.Директор на основно училище “Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /
9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”

П. Щерионова: 10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер на 17 610 446лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1016

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер на 17 610 446лв.

П. Щерионова: 11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на 25 161 780 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1017

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на 25 161 780 лв.

П. Щерионова: 12.Определя размера на просрочените задължения от 2017г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 1 696 691 лв., съгласно Приложение № 2/32.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1018

12.Определя размера на просрочените задължения от 2017г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 1 696 691 лв., съгласно Приложение № 2/32.

П. Щерионова: 13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018г.в размер на 33 102 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1019

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018г.в размер на 33 102 лв.

П. Щерионова: 14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени : 14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1020

14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

П. Щерионова: 15.Възлага на Кмета на общината:15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1021

15.Възлага на Кмета на общината:
15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

П. Щерионова: 16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2018 г. 16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1022

16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2018 г.
16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

П. Щерионова: 17.Упълномощава Кмета: 17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1023

17.Упълномощава Кмета:
17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

П. Щерионова: 18.Приема за сведение Протокол от 05.01.2018г. за публичното обсъждане на бюджета за 2018г., / Приложение №33/.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1024

18.Приема за сведение Протокол от 05.01.2018г. за публичното обсъждане на бюджета за 2018г., / Приложение №33/.

Кр. Германова: Благодаря Ви г-жо Щерионова. Честито г-н Кмете. Предстои Ви една година, в която Ви пожелаваме наистина да напълните хазната, като преизпълните приходната част, за да можете добре да я разходвате и да влезете в рамките на така гласуваното от Общински съвет разходване на влезлите в Общината средства.
П. Рейзи: Благодаря г-жо Председател. Благодаря г-да общински съветници. Наистина много се надявам 2018 да бъде една добра година. Мисля, че както днес се прие бюджета за 2018-та така ще работим и през цялата година. За мен 2018-та започва много добре, с добро време, слънце, дано така да завърши. Благодаря ви.
Кр. Германова: И ние благодарим г-н Кмете. Колеги преминаваме към следващата точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и четвъртото редовно заседание.
На 23.01.2018г. от 15:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, дванадесет общински съветници – членове на комисията, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Kатя Стоянова – заместник Кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – Гл. юрисконсулт на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, служители от Общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №17/ 05.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №137.002 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1025

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 38 /тридесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №137.002 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, на стойност 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/02.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Йордан Георгиев Петков да придобие право на собственост върху 38 /тридесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №137.002 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №22/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложенията 1, 2, 3 и 4 към него.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1026

I. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение №1- Жилища за настаняване под наем;
Приложение №2- Жилища за продажба;
Приложение №3- Резервни жилища;
Приложение №4- Ведомствени жилища.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №24/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1027

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 24 /двадесет и четири/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 414 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 400.00 лв. /четиристотин лева /, обективирана в оценителен протокол №0004/04.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Тодор Славов Ангелов да придобие право на собственост върху 24 /двадесет и четири/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 414 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №25/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1028

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 156 /сто петдесет и шест/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 456 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0003/04.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Тодор Славов Ангелов да придобе право на собственост върху 156 /сто петдесет и шест/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 456 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №26/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1029

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 92 /деветдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 212 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 330,00 лв. /хиляди триста и тридесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0005/08.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Георги Добрев Ангелов, Донка Добрева Богдева и Румен Добрев Ангелов да придобият право на собственост върху 92 /деветдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 212 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №42/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на сграда в ПИ 61042.501.517, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по КККР на с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1030

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,чл.42, ал.2 от НРПУРОС, чл.182, ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на Константин Николаев Щрибец, ЕГН ......., ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на сграда- допълващо застрояване по смисъла на чл.42,ал.1 от ЗУТ, с разгъната застроена площ от 39.00(тридесет и девет кв.м.), в ПИ 61042.501.517 по КККР на с.Равадиново, и идентичен с УПИ VІІІ-13033, квартал 39 по регулационен и застроителен план на с.Равадиново, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 551(петстотин петдесет и един кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 61042.501.516; 61042.501.518; 61042.501.460; 61042.501.552.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т.1, възлизаща на 1040 лв.(хиляда и четиридесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №282/03.01.2018г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №50/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.222 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1031

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 17 /седемнадесет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот №134.222 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, на стойност 244.06 лв. /двеста четиридесет и четири лева и 6 ст./, обективирана в оценителен протокол №0006/11.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Иван Петков Стамболиев да придобие право на собственост върху 17 /седемнадесет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот №134.222 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и четвъртото редовно заседание.
На 23.01.2018г. от 15:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, дванадесет общински съветници – членове на комисията, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Kатя Стоянова – заместник Кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – Гл. юрисконсулт на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, служители от Общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №23/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1032
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ Разрешава да се изработи ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия за обект: Изграждане на довеждащ местен път до Депо за строителни отпадъци и др.”, засягащ ПИ 81178.48.5;81178.48.26; 81178.48.27; 81178.48.29;

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №51/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.185, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 16гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1033
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ67800.5.185, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,5, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,8, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №52/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.34, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „административно складова база“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1034
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.34, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „административно складова база“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 60%, К инт. мак.=2,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 30%, като линията на застрояване към уличната регулационна граница, в западната посока на имота се коригира от 3.00 метра на 5.00 метра, по нанесените корекции в зелен цвят.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №66/ 22.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 12 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги въпроси или коментари по тази докладна имате ли? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, ако не се лъжа такъв тип преместваеми обекти ги гласуваме за една година. Нали? А тук за три.
П. Рейзи: По наредбата имаме право за по-дълъг срок и преценяме в случая, че по-добре е да бъде за 3 години. Тук става дума за общински преместваем обект, разположен в общински имот.
Т. Дамянов: Добре. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1035

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:

1. Скица №15 /22.01.2018 година
2. Скица №14 /22.01.2018 година

Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Чакъров. Преминаваме към последната точка от дневния ред Докладна записка с вх. №80/ 25.01.2018г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на решение № 982, прието на проведеното заседание на 22.12.2017г., обективирано в Протокол № 32/22.12.2017г. на Общински съвет Созопол.
Колеги докладната е внесена като извънредна, защото получих писмо от РПУ- Созопол. В нашето решение в т.1 сме одобрили 1000 лв. на месец за гориво, а Областна дирекция на МВР не ги удовлетворява това и искат да бъде изписан целия размер на дарението за гориво – 12 000 лв. Такива са им изискванията на Министерството и в този смисъл входирах докладната за промяна на нашето решение в т.1, като вместо да се предоставят по 1000лв. на месец да се за запише цялата сума за гориво – 12 000 лв. Имате ли някакви въпроси или коментари? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1036

1.Общински съвет Созопол, променя т.1 от Решение №982/22.12.2017г., обективирано в Протокол №32/22.12.2017г., като същото придобива следната редакция:
„1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет Созопол определя лимит за 2018г. за гориво в размер на 12 000 лева /дванадесет хиляди/ , което гориво да бъде дарено на Областна дирекция на МВР-Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол.”
2.Препис от решението да се изпрати на Началника на Районно управление – Созопол.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...