:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №38/ 31.05.2018г.ПРОТОКОЛ № 38

На 31.05.2018г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, г-н Гл.Архитект, Кметове по населени места, служители на общинска администрация добре дошли на нашето заседание. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Добро утро скъпи колеги. Уважаеми г-н Кмете, питането ми е за ремонтите, които се осъществяват в общината. Първо за ул.“Първи май“, защо толкова се забави ремонта и асвалтирането на тази улица, вече влизаме в сезон. Ходим по Бургас виждаме там се случват едни мащабни ремонти, асвалтиране навсякъде. По пътя за Равадиново се закърпиха само дупките отново. Това асвалтиране цялостно го отлагаме от миналата година, там щеше да има и големи канавки, сериозно да се направи пътя и това отново не се случи. Защо, какви са причините за това?
П. Рейзи: Няма причини г-н Дамянов. Защо трябва за всяко нещо да търсим причини? Тази година април месец беше много лош, мрачен, студен, затова цял април нищо не сме работили. Май месец започнахме да работим. Сезона все още не е започнал. Мисля, че до 10-ти юни най-късно в целия град всичко ще бъде подредено. Тези дни ул. „Първи май“ ще бъде готова, оттам нататък се прехвърляме на Мисаря. На Буджака са започнали в момента и там да режат и вътре в града имаме да закърпим две-три дупки. Маркировката се надявам събота и неделя и нея да я приключат и сме готови. Няма проблем. Времето и това, че искахме на 1-ви май да налеем малко повече вода, да уплътним малко по-хубаво самия път, защото все пак не правим цялостно асвалтиране, правим едни 5м., в които в даден момент може да има пропадане и затова се забавихме малко. Искаме да го направим по-хубаво и се надяваме да няма пропадане там. Това е. По отношение на Равадиново там не ги отлагаме нещата. На този етап според мен трябва да направим това закърпване само, за да видим ако ги направим канавките какво ще се случи. Много има засипване отстрани, имаме съвсем друг проблем на този път и затова в момента ги отлагаме нещата, защото може да се наложи в един момент да вдигаме моста. Този мост, където се изсипва голямата вода, на Пенчов мост, може да се наложи там да правим подмяна. Има си проблем там и това, че има проблем малко ги задържа нещата, защото не сме го изчистили за нас кардинално. Това е. Нищо повече. За мен всичко върви нормално, това че някъде се забавяме малко добре, но няма проблем.
Т. Дамянов: Имам и още един въпрос. На какво основание събираме 5лв. за активиране на картите на жителите на стария град за влизане в града? Миналата година, като се направиха картите струваше 10 лв. да се направи една карта, добре. А тази година това е едно допълнително натоварване на жителите и бих казал дискриминирането им спрямо останалите жители на общината.
П. Рейзи: Няма никакво дискриминиране. Това е една административна услуга. Съответната административна услуга трябва да се заплати. Част от тези карти не се върнаха, изчезнаха. Част от тези карти се върнаха и са дефектни, така че администратирането трябва да има цена. Цената е 5 лв. Това е.
Т. Дамянов: Ние в наредбата си имаме 10 лв. за издаване на карти. На какво основание събираме по 5лв. за преиздаване?
П. Рейзи: Това е административна услуга и се заплаща 5лв. г-н Дамянов.
Т. Янакиев: Той иска да каже, че не е регламентирана в наредба. Това иска да каже.
П. Рейзи: Има подаване на заявление за пререгистриране на картата. Това заявление по наредба е 5лв. Как да не е регламентирано? Не говоря конкретно за самата карта, говоря за услугата заявление за извършване на тази карта.
Т. Дамянов: Защо задължавате хората да ги пререгистрират?
П. Рейзи: Тази карта е година за година. Годината изтича. Няма как?
Т. Янакиев: Всяка година ли ще е така?
П. Рейзи: Всяка година ще е така.
Т. Янакиев: Когато го обсъждахме това нещо, Вие казахте че се ще се плаща 10лв. еднократно и забравяме. Това много добре си го спомням. Не е въпроса за 5-те лв., които ще плащаме всяка година. Въпроса е, че тука се говорят неща, които се оказват, че после не са така.
П. Рейзи: Аз ви отговорих в момента на въпроса. Нали там стои служител, който трябва да посрещне тези хора, да им приеме декларацията, да я обработи, да вземе картата и да я види работи ли не работи ли. Не е ли нормално за тази сума да се платят 5 лв.?
Т. Янакиев: Абсолютно сте прав, че е нормално. Регламентирайте го, няма никакъв проблем.
П. Рейзи: То е регламентирано.
Т. Янакиев: Казахте едно стана друго.
П. Рейзи: Когато започва нещо ново нормално е във времето да има промени.
Т. Янакиев: Ок. Кажето го.
П. Рейзи: Ние го казахме, вие веднага се захванахте за това.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: От миналата сесия имам питане очавам отговор.
П. Рейзи: Какво беше питането Ви?
Т. Янакиев: За чинарите.
П. Рейзи: Хората си подадоха искане, имат разрешение, отрязаха ги. Какво да ви отговоря повече?
Т. Янакиев: Казахте, че ще ми дадете отговор.
П. Рейзи: Ето, давам Ви отговор.
Т. Янакиев: Ок. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки: Точка V. да стане Докладна записка с вх. №394/ 23.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в сдружение „Асоциация на българските черноморски общини" и точка VI. да стане Докладна записка с вх. №397/ 29.05.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” в ПИ 81178.40.376, общинска публична собственост, територия на транспорта, по КККР на гр.Черноморец, за изграждане на пешеходен надлез над главен път ІІ-99 „Бургас –Царево”.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред – точка V и точка VI.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 14гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1136

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №357/09.05.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №382/16.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
3. Докладна записка с вх. №387/18.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне на Община Созопол от Министерски съвет на Република България безвъзмездно право на управление на Национален археологически резерват „Старинен Созопол”, във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка с вх. №317/ 25.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.351 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
5. Докладна записка с вх. №352/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
6. Докладна записка с вх. №362/ 11.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
7. Докладна записка с вх. №363/ 11.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на концесия с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост, както следва:
1: Язовир „Гармица" ПИ 81178.37.393, с площ 20,655 дка., общ завирен обем 20 000куб.м. намиращ се в землището на гр.Черноморец, ЕКАТТЕ 81178,;
2: Язовир „Студена вода " ПИ 63029.139.186, с площ 58,020 дка., общ завирен обем 222 000куб.м.намиращ се в землището на с.Росен, ЕКАТТЕ 63029.
8. Докладна записка с вх. №365/ 14.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
9. Докладна записка с вх. №367/ 14.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. №368/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ I-339, кв.35 по плана на с.Вършило, община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №369/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Крушевец, община Созопол Поземлен имот с пл.№134.326, площ 1 305 кв.м., земеделска земя по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ по плана на с.Крушевец.
12. Докладна записка с вх. №370/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.301, площ 305 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №371/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.300, площ 376 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №372/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.520, площ 250кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх. №373/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.307, площ 350 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
16. Докладна записка с вх. №378/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, м-ст. „Край село“ община Созопол с идентификатор 63029.14.446, площ 1 225 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Друг вид земеделска земя“ , идентичен с парцел 000335 по плана на с.Росен.
17. Докладна записка с вх. №379/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, м-ст. „Край село“ община Созопол с идентификатор 63029.14.445, площ 1 179 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Друг вид земеделска земя“ , идентичен с парцел 000109 по плана на с.Росен.
18. Докладна записка с вх. №385/ 17.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
19. Докладна записка с вх. №349/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.179, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищна сграда“.
20. Докладна записка с вх. №350/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
21. Докладна записка с вх. №351/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ67800.42.41, с площ до 992,4 м2, от цялата площ 3105 м2, горска територия, местност „Ликовуня“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.
22. Докладна записка с вх. №381/ 16.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ ХІV в кв. 22 по РЗП на с. Индже войвода.
V. Докладна записка с вх. №394/ 23.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в сдружение „Асоциация на българските черноморски общини".
VI. Докладна записка с вх. №397/ 29.05.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” в ПИ 81178.40.376, общинска публична собственост, територия на транспорта, по КККР на гр.Черноморец, за изграждане на пешеходен надлез над главен път ІІ-99 „Бургас –Царево”.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и осмото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и осмото редовно заседание.
На 29.05.2018г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №357/09.05.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Само да отбележа, че няма постъпили предложения или становища от заинтересовани по така предложената промяна. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЙО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1137

Общински съвет Созопол като взе предвид мотивите изложени в протеста на Христо Колев – прокурор в окръжна прокуратура Бургас, изменя разпоредбата на чл.77, ал.2 от „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол, като същата придобива следната редакция:
“(2) Командироването по ал.1 може да бъде в страната или чужбина и се извършва от кмета на общината. “
Препис от настоящото решение да изпрати в Административен съд – Бургас по административно дело 1109/2018г. по описа на АСБ, с искане за прекратяване на образуваното съдебно производство.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Недин, преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния Председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и осмото редовно заседание
На 29.05.2018г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.На заседанието присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №382/16.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както всеки път с актуализация на бюджета или въобще разглеждане на бюджета в процедура сме на разискване. Имате ли въпроси и коментари по докладната с актуализацията на бюджета? Няма. В такъв случай преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Щерионова да зачетете едно по едно перата за гласуване.
П. Щерионова:1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 30 000лв. и извършва промяна в наименованието на обекта по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 10 500лв. 30 000лв. 40 500лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти и лицензи за
програмни продукти:
било:
-програмен продукт за управление на
общински имоти
става:
-програмен продукт за интегрирана
информационна система за
управление - ИМЕОН 6 000лв. 30 000лв. 36 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 10-00 – издръжка 800 000лв. 34 905лв. 765 095лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 770 000лв. 34 905лв. 735 095лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било увеличение става
П. Щерионова: § 51-00 – основен ремонт 77 570лв. 34 905лв. 112 475лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на ул.”Първи май”
гр.Созопол 48 170лв. 34 905лв. 83 075лв.
в т.ч.
-от целева субсидия от РБ / 48 170лв. 0лв. 48 170лв.
-от собствени средства 0лв. 34 905лв 34 905лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 52-00 – придобиване на ДМА 510 267лв. 22 000лв. 488 267лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
смр в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 51 955лв. 22 000лв. 29 955лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова:§ 54-00 – придобиване на земя 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
в т.ч.
-придобиване на имот чрез
отчуждаване и обезщетение на
собственици гр.Созопол 100 000лв 30 000лв. 70 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 52 000лв., по параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 52 000лв. по дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 10-00 – издръжка 355 700лв. 8 412лв. 347 288лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 100 000лв. 8 412лв. 91 588лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било увеличение става
П. Щерионова: § 52-00 – придобиване на ДМА 36 000лв. 30 412лв. 66 412лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
- Доставка и монтаж на топлообменници
за отоплителна система на закрит
басейн гр.Созопол 0лв. 8 412лв. 8 412лв.

подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-ТП Реконструкция, оборудване
и обзавеждане на спортна
инфраструктура в кв.70 УПИ І
по плана на гр.Созопол и др. 0лв. 22 000лв. 22 000лв
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.3.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” –увеличение с 22 000лв. по параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва: т.1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1138

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:


1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 30 000лв. и извършва промяна в наименованието на обекта по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 10 500лв. 30 000лв. 40 500лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти и лицензи за
програмни продукти:
било:
-програмен продукт за управление на
общински имоти
става:
-програмен продукт за интегрирана
информационна система за
управление - ИМЕОН 6 000лв. 30 000лв. 36 000лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 52 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с
52 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 800 000лв. 34 905лв. 765 095лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 770 000лв. 34 905лв. 735 095лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 77 570лв. 34 905лв. 112 475лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на ул.”Първи май”
гр.Созопол 48 170лв. 34 905лв. 83 075лв.
в т.ч.
-от целева субсидия от РБ / 48 170лв. 0лв. 48 170лв.
-от собствени средства 0лв. 34 905лв 34 905лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 510 267лв. 22 000лв. 488 267лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
смр в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 51 955лв. 22 000лв. 29 955лв.

било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
в т.ч.
-придобиване на имот чрез
отчуждаване и обезщетение на
собственици гр.Созопол 100 000лв 30 000лв. 70 000лв.

1.3.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” –увеличение с 22 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 355 700лв. 8 412лв. 347 288лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 100 000лв. 8 412лв. 91 588лв.


било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 36 000лв. 30 412лв. 66 412лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
- Доставка и монтаж на топлообменници
за отоплителна система на закрит
басейн гр.Созопол 0лв. 8 412лв. 8 412лв.

подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-ТП Реконструкция, оборудване
и обзавеждане на спортна
инфраструктура в кв.70 УПИ І
по плана на гр.Созопол и др. 0лв. 22 000лв. 22 000лв

П. Щерионова: т.2 Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 4 964 404лв. 43 317лв. 5 007 721лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 482 784лв. 43 317лв. 4 526 101
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1139

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 4 964 404лв. 43 317лв. 5 007 721лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 482 784лв. 43 317лв. 4 526 101лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №387/18.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне на Община Созопол от Министерски съвет на Република България безвъзмездно право на управление на Национален археологически резерват „Старинен Созопол”, във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1140

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие да бъде отправено Искане към Министерски съвет на Република България за предоставяне на Община Созопол безвъзмездно право на управление на Национален археологически резерват „Старинен Созопол”, обявен с Решение №320/07.09.1974г. на МС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши необходимите последващи законосъобразни действия.

Кр. Германова: Колеги преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и осмото редовно заседание.
Днес 29.05.2018г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. №317/ 25.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.351 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1141

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 164 /сто шестдесет и четири/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.351 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 764 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 700,00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0022/23.04.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата В.М.К. и Г.М.К. да придобият право на собственост върху 164 /сто шестдесет и четири/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.351 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 764 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №352/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1142
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 8/осем/ включително от приложения списък.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №362/ 11.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-жо Председател, служители от общинската администрация аз да попитам в тези списъци, които ние утвърждаваме сега, хората отговарят ли на условията по Наредбата или това са само заявители, а тепърва ще се проверява дали отговарят на условията със всички подадени документи и т. н.? Защото това коментирахме в момента с кметовете, затова..
П. Рейзи: Г-н Дамянов, юристът ще Ви отговори.
Кр. Германова: Кажете г-н Дамянов какво точно имате предвид? За кой от хората?
Т. Янакиев: Не говори общо, за с. Росен ви говори, защото сега говорихме с Кмета и го питахме защо от 1 до 8, а а не 9 и 10 и той казва понеже в становището, което е приложено не пише защо 9 и 10 ги няма, той твърди, че те не отговарят на условията и затова г-н Дамянов задава резонен въпрос. Когато тези хора влизат на сесията, за да бъдат одобрени отговарят или не отговарят?
П. Рейзи: Задайте си директно въпроса г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Дали те само са заявили искане това питам. Не 9-ти и 10-ти, а общо.
Б. Чампарова: След като са в списъка те отговарят, но ако сте прочели правилно списъка за 9 и 10,в последната колона е записано – не подлежат на картотекиране.
Т. Дамянов: Като не подлежат на картотекиране, защо са вътре тогава във списъка ние да ги утвърждаваме тука?
Кр. Германова: Крайното решение г-н Дамянов е на Общинския съвет. Защото Общинския съвет трябва да си даде мнението затова дали да бъдат или не картотекирани определените хора. Това е предложение на общинска администрация и вие, ако сте си погледнали на време докладната щяхте да видите, че 9 и 10 пише, че не подлежат на картотекиране.
Т. Дамянов: Имам претенции, че не подлежат на картотекиране и въобще да не влизат ние да ги разглеждаме.
Кр. Германова: Погледнете си наредбата, че ние трябва да вземем окончателното решение и затова са ни внесени като предложение. Те все още не са картотекирани. Затова ние ще дадем последното си мнение и решение дали да бъдат или не. В момента предложението на Общинска администрация, е че не подлежат на картотекиране и ако имате някакви претенции и предложения те да бъдат картотекирани, то кажете. За тези 9 и 10.
П. Рейзи: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници в крайна сметка вие знаете много добре, че всяко едно искане, което е постъпило при нас, когато трябва да бъде одобрено от общинския съвет ние трябва всичко да покажем, което е постъпило при нас. В тази посока ние сме показали тези, които могат да бъдат картотекирани, показваме и тези, които не могат да бъдат. Тук има и кметове, които също могат да станат и да кажат, в крайна сметка нещата се съгласуват и с тях. Вие пък от ваша страна, като хора които представлявате обществото в нашата община, също някой може да е дошъл да се е оплакал при вас, че не е картотекиран, може да докажете че трябва да бъде картотекиран, затова се показва всичко в списъка. Няма как да отхвърлим едни, които не отговарят, да не ви ги покажем после наново да ги коментираме. Затова се коментира един път, вземате го решението и оттук нататък този човек вече отпада. За тази година неговия казус е приключил. Това е идеята на този списък, който днес ще го одобрите.
Т. Дамянов: Г-н Рейзи Вие сега искате да ми кажете – предлагам ви тези да бъдат картотекирани, първите отговарят, другите не отговарят обаче ние да ги гласуваме. Един вид така става. Юристите да разяснят.
Кр. Германова: Имате думата г-н Дунев.
Д. Дунев: Уважаеми общински съветници аз искам само да внеса едно разяснение. Виждате, че списъка, който е изготвен от администрацията включва лица от 1 до 10. Лицата по 9 и 10 не отговарят на изискванията. В решението е посочено, че Общинския съвет одобрява списъка от 1 до 8 тоест одобрява списъка с лицата, които отговарят на критериите посочени в наредбата. Моля четете внимателно. Пише, че се одобряват лицата от 1 до 8, тоест тези които отговарят на изискванията. Това е.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Дунев. Имате ли още въпроси г-н Дамянов относно одобряването от 1 до 8 без 9 и 10?
Т. Дамянов: Вече ми е ясно. Нямам. Благодаря.
Кр. Германова: И аз Ви благодаря г-н Дамянов. Уважаеми колеги много ви моля да гласуваме, така предложения проект за решение за докладна записка с вх.№362 за с. Зидарово.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1143

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани лица от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 1/едно/ от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №363/ 11.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на концесия с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост, както следва:
1: Язовир „Гармица" ПИ 81178.37.393, с площ 20,655 дка., общ завирен обем 20 000куб.м. намиращ се в землището на гр.Черноморец, ЕКАТТЕ 81178,;
2: Язовир „Студена вода " ПИ 63029.139.186, с площ 58,020 дка., общ завирен обем 222 000куб.м.намиращ се в землището на с.Росен, ЕКАТТЕ 63029.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1144

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.9, ал.1 , чл.40, ал.2 и чл. 51, ал.2 от Закона за концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, Общински Съвет- Созопол ПРИЕМА Решение със следното съдържание :
I. Открива процедури за предоставяне на концесии при следните условия:
1/. Предмет на концесиите : управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.
2. Обекти на концесиите:
2.1. КОНЦЕСИЯ № 1: Язовир „Гармица" ПИ 81178.37.393, с площ 20,655 дка., общ завирен обем 20 000куб.м. намиращ се в землището на гр.Черноморец, ЕКАТТЕ 81178,. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост - АПОС №2352/31.03.2014 г.
2.2. КОНЦЕСИЯ № 2: Язовир „Студена вода " ПИ 63029.139.186, с площ 58,020 дка., общ завирен обем 222 000куб.м.намиращ се в землището на с.Росен, ЕКАТТЕ 63029. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост - АПОС №3989/15.04.2016 г.
3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона, при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.
4. Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности - няма;
5. Максимален срок на концесията - 15 /петнадесет/ години;
6. Началната дата на концесията - датата на сключване на концесионния договор;
7. Условията за осъществяване на концесията:
7.1. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.
7.2. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане.
7.3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им.
7.4. При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концесионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите.
7.5. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензни, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и другите действащи нормативни актове.
7.6. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.
7.7. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията.
7.8. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.
7.9. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не.
7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети лица.
7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор.
7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.
7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването.
7.14. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР).
7.15. Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;
7.16. Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.
7.17. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.
7.18. Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.
7.19. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие.
7.20. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие:
7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;
7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие.
7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие.
7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права и задължения на концедента:
8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор.
8.1.2. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по сключения договор и съгласно условията на концесията;
8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор.
8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията.
8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;
8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор.
8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора.
8.1.8. Концедентът се задължава да назначава експертни технически съвети за приемане на анализ на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея /чл. 122,ал. 2 от Наредба № 13/2004 г./
8.2. Основни права и задължения на концесионера:
Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния договор, концесионерът има право:
8.2.1. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване;
8.2.2. Да преработва плодовете, които са негова собственост;
8.2.3. Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост;
8.2.4. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;
8.2.5. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона;
8.2.6. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от
негово име и за негова сметка. Сключването на договор с подизпълнител не освобождава концесионера от задълженията му по отношение на стопанисването и експлоатацията на обекта Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния договор, концесионерът, е длъжен:
8.2.7. Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени съгласно договора за концесия;
8.2.8. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;
8.2.9. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на концесионния договор;
8.2.10. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията;
8.2.11. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;
8.2.12. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;
8.2.13. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката;
8.2.14. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;
8.2.15. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите /ЗВ/ и по реда на чл.35 от Закона за защита на бедствията /ЗЗБ/, който става неразделна част от концесионния договор.
8.2.15.1. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор.
8.2.15.2. Да изпълнява задълженията по чл.35, ал.З от ЗЗБ.
8.2.15.3. Да изпълнява задължението по чл.142 от ЗВ.
8.2.16. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, свързана с него, на съответните контролни органи при поискване;
8.2.17. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения;
8.2.18. След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.
8.2.19. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на Концедента, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.
8.2.20.3а всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.
8.2.21. Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Созопол за своя сметка, за риска "Пожар и природни бедствия, включително земетресение", по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.
8.2.22. Концесионерът се задължава да осъществява техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние .
8.2.23. Концесионерът се задължава да изготви „Инструкция за експлоатация и поддържане",съобразена с конкретния язовир и утвърдена от собственика
8.2.24. Концесионерът се задължава да спазва предписаните контролни обеми /източване до минимално безопасен обем/ от контролните органи
8.2.25. Концесионерът се задължава да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от материали и резервни части
8.2.26. Концесионерът се задължава да осигурява физическа и техническа охрана на язовирната стена -обект на концесия, съгласно изискванията на Глава IX от Наредба № 13/2004 г.
8.2.27. Да изготви авариен план за действие, в изпълнение на чл.138, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с изискванията на чл.35, ал.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и чл.58, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние.
Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си, по:
-опазване на околната среда и екологичната програма за концесионния обект: -експлоатиране и поддържане на обекта на концесията в техническо изправно състояние: -водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; -социалната програма на концесията;
9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители - няма.
10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители
10.1. Концесионерът не може да отдава под наем на трети лица обекта на концесията.
10.2. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;
10.3. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.
11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.
12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително:
а) размер на еднократното концесионно годишно плащане, дължимо към датата на подписване на договора
1. Язовир „Гармица 375,00 лв.
2. Язовир „Студена вода " 540.00 лв

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма
г) ред за извършване на концесионното плащане - до 30 дни от сключване на договора за съответната година в брой в касата на Община Созопол или чрез банков превод по сметката на Община Созопол в обслужващата я банка. За всяка следваща година до 31-март в текущата година.
д) Размерът на концесионно възнаграждение трябва ежегодно да се актуализира с процента на инфлация.
13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред
13.1. Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на окалната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
13.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност на националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здрраве, за защитените территории, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определении със закон.
13.3. (допълнена съгл.становище на МК)При дейности по ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения, ново строителство(сгради, спомагателни постройки, технологични и инфранструктурни съоръжения) и изграждане на съпътстваща инфраструктура(в т.ч. пътища и площадки) , свързани с нарушаване целостта на земния пласт в терените около язовира да се спазят изискванията на чл.160, ал.2 от ЗКН.
13.4. (допълнена съгл.становище на МК)Концесионерите на горепосочените язовири да уведомят предварително Археологически музей –Созопол за обхвата на дейностите, свързани с ремонт на язовирните стени и прилежащите съоръжения и с ново строителство и изграждане на съпътстваща инфраструктура.
13.5. (допълнена съгл.становище на МК) При необходимост концесионерът да осигурява условия за осъществяване на огледи и мониторинг от страна на специалисти археолози преди и по време на тези работи.
14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по Закона за концесиите -
такава не се предвижда;
15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на кониедента обекта на концесията:
Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на Община Созопол за своя сметка, за риска "Пожар и природни бедствия, включително земетресение", по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Созопол служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;
16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени - съгласно документацията за участие;
17. Процедурата за предоставяне на концесията ще се проведе от комисия, назначена от Кмета на Община Созопол.
Основанията за изключване на участници или отстраняване на кандидат от процедурата са съгласно чл.60 от ЗК. Преди подписване на договора спечелилият кандидат представя документи, удостоверяващи обстоятелствата издадени от компетентни органи и декларации.
Комисията ще извърши подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия, по следните критерии:
-пригодност за изпълнение на професионална дейност; технически възможности и професионална квалификация. Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез: 1. регистрация в професионален и търговски регистър съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или
2. опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен- минимални изисквания- един договор за изпълнение на дейности сходни с дейностите предмет на концесията.
Критерият технически възможности и професионална валификация, се доказва чрез:
-Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за изпълнение на мероприятията по поддръжка на обектите в изправно техническо състояние и осигуряване на тяхната безопасна техническа експлоатация.Минимално ниво-две технически лица.
17.1. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:
Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта ИИО по формулата:
ИИО=- [(КПi / КПmax X Ккп) + (CИ / СИmax X Кси)] х 100, Където:
КП-Концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника;
СИ-Инвестициите - в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;
Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:
Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане - 60 %; Кси-коефициент на тежест за размера на инвестициите - 40%;
Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.
18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
18.1.Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.
Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на „Центъра за административно обслужване" при Община Созопол или по банкова сметка на общината.
Гарнцията е в размер, както следва:
1. Язовир „Гармица 40,00 лв.
2. Язовир „Студена вода " 55.00 лв

18.2. Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари на текущата година
19. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да организира провеждането на процедурата, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №365/ 14.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1145

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 3/три/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №367/ 14.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани лица от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Неделчев.
Ст. Неделчев: Вие знаете моето становище, има лица, които ние не одобряваме. Нашият кмет е дал становище за лицата и искаме поименно да ги гласуваме.
Кр. Германова: Други предложения или коментари имате ли колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете тези хора, тъй като и с кмета е разговаряно, запознахме се с неговото становище, тези хора които са предложени в списъка, миналия път част от тях фигурираха в списък за даване на отстъпени права на строеж, пак се получи напрежение, пак г-н Неделчев и кметът Пазвантов имаха коментари. Питането ми е следното към Вас или по-скоро коментар. Не е ли по-добре да се събират тези хора, които са, да им се каже ще има напрежение в местната общност?
П. Рейзи: Те го знаят.
Т. Янакиев: И въпреки всичко искат да отидат там, където не ги искат?
П. Рейзи: Разбира се, че е така. Ние не можем да им откажем. Те идват и си пускат молбата.
Т. Янакиев: Трябва да им се обясни. Те не са желани там. То е ясно.
П. Рейзи: Г-н Янакиев, това че кметът на селото изразява някакво становище, това че общинският съветник изразява някакво становище това е добре, но ние не можем да кажем на тези хора да не си подават молбите, защото там не ви искат. Живеем в XXI век. Ние сме длъжни да им приемем документите, да го поднесем в Общинския съвет. Оттук нататък какво се случва е друг казус. Искам да ме разберете правилно.
Т. Янакиев: Разбирам Ви.
П. Рейзи: Не може така разберете. Има си процедури. Аз ще ви кажа и нещо друго те сега хубаво ги коментират, обаче тези хора в момента живеят до стадиона. Виждате в момента с махането на сградите, които бяха отпред, тази част се отвори. Виждате колко е грозно в момента. Мъчим се там да прикрием с различни неща, но не става. После аз също съм пуснал заповед, с която съм им казал на тях, че септември месец свършва, октомври влизаме и събаряме. Има също писма от собствениците на имотите, защото някои от тях са се самонастанили. Нали разбирате, че нещата не са никак прости и лесни. Аз ги разбирам и хората от Равадиново, че реагират. Ще му кажа на кмета на Равадиново знае ли колко роми, роднини на едни, на втори, на трети разбират, че в нашата община е по-добре и се прехвърлят при нас? Защо за това не реагираме? Защото тези някой ги е нарочил, че са лошите. Добре, но аз мисля, че нали това е начина да влезеш в едно общество и да се промениш. Нека да не бързаме да им слагаме лепенката “лош“. Това е моето лично мнение. Аз мисля, че трябва да бъдем малко по-широко скроени. Благодаря.
Кр. Германова: Уважаеми колеги, има направено предложение за поименно гласуване на всяко едно от лицата, които са предложени за картотекиране. Така, че ще ви моля колеги да гласувате за това “за“ или „против“ сте за поименно гласуване на лицата в тази докладна.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 1 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Ст. Недин: Искам думата г-жо Председател.
Кр. Германова: Имате думата г-н Недин.
Ст. Недин: Във връзка с това, че гласувах против и с оглед на това, че лицата от списъка отговарят на всички изисквания по наредбата предлагам списъка на картотекираните лица от с. Равадиново желаещи да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост да бъде гласуван анблок, предвид че всички отговарят на изискванията.
Кр. Германова: Колеги имаме и предложение за гласуване анблок на предложения списък с лица. Моля да гласувате докладна записка със списъка на предложените лица да бъде гласувана анблок.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Кр. Германова: Приема се. Колеги подлагам на гласуване като цяло докладна записка с вх. №367. Моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1146

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани лица от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 28/двадесет и осем/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №368/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ I-339, кв.35 по плана на с.Вършило, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1147

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците: Х.Д.А., ЕГН ........, К.Д.А., ЕГН ....., К.Т.А. ЕГН ....... и Р.Т.А. ЕГН ...... чрез продажба на 77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот I-339 /едно римско за имот с планоснимачен номер триста тридесет и девет/ в кв.35 /тридесет и пет/, целият с площ 282кв.м./двеста осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Вършило, одобрен със Заповед №130 и 654/2001г., при съседи: Север: улица, Изток: УПИ II-340 , Юг: край на регулация, Запад: улица.
2. Одобрява експертна оценка №312/23.04.2018г на независим лицензиран оценител в размер на 515,00 лева/петстотин и петнадесет лева/ без ДДС. /съгласно ЗДДС /, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №369/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Крушевец, община Созопол Поземлен имот с пл.№134.326, площ 1 305 кв.м., земеделска земя по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ по плана на с.Крушевец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1148

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.№134.326/сто тридесет и четири точка триста двадесет и шест/ по плана на зона §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед 0РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1 305 кв.м./хиляда триста и пет квадратни метра/, земеделска земя, при съседи: Север: имот с пл.№134.328, №134.325, Изток: имот с пл.№134.321, Юг: улица, Запад: имот с пл.№134.328.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с пл.№134.326/сто тридесет и четири точка триста двадесет и шест/ по плана на зона §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед 0РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1 305 кв.м./хиляда триста и пет квадратни метра/, земеделска земя, при съседи: Север: имот с пл.№134.328, №134.325, Изток: имот с пл.№134.321, Юг: улица, Запад: имот с пл.№134.328.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 10 550,00лв./десет хиляди петстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е0069/02.05.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №370/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.301, площ 305 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1149

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.301/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- триста и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 305 кв.м.(триста и пет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.300, 63015.506.297, 63015.506.291, 63015.506.588, стар идентификатор: 63015.505.309, номер по предходен план: 301.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.301/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- триста и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 305 кв.м.(триста и пет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.300, 63015.506.297, 63015.506.291, 63015.506.588, стар идентификатор: 63015.505.309, номер по предходен план: 301.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 450,00лв./четири хиляди четиристотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е0066/21.04.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №371/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.300, площ 376 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1150

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.300/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- триста/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 376 кв.м.(триста седемдесет и шест), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи:63015.506.302, 63015.506.299, 63015.506.298, 63015.506.297, 63015.506.301, 63015.506.588, 63015.506.589, 63015.506.303, стар идентификатор: 63015.505.310, номер по предходен план: 300.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.300/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- триста/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 376 кв.м.(триста седемдесет и шест), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи:63015.506.302, 63015.506.299, 63015.506.298, 63015.506.297, 63015.506.301, 63015.506.588, 63015.506.589, 63015.506.303, стар идентификатор: 63015.505.310, номер по предходен план: 300.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 450,00лв./пет хиляди четиристотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е0065/21.04.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №372/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.520, площ 250кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1151

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.520/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и двадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 250 кв.м.(двеста и петдесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.310, 63015.506.308, 63015.506.307, 63015.506.598, стар идентификатор: 63015.505.360, номер по предходен план: 001520.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.520/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и двадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 250 кв.м.(двеста и петдесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.310, 63015.506.308, 63015.506.307, 63015.506.598, стар идентификатор: 63015.505.360, номер по предходен план: 001520.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 3650,00лв./три хиляди шестстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е0068/21.04.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №373/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.307, площ 350 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1152

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.307/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- триста и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 350 кв.м.(триста и петдесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.310, 63015.506.520, 63015.506.466, 63015.506.598, 63015.506.311, стар идентификатор: 63015.505.364, номер по предходен план: 1.307.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.307/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- триста и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 350 кв.м.(триста и петдесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.310, 63015.506.520, 63015.506.466, 63015.506.598, 63015.506.311, стар идентификатор: 63015.505.364, номер по предходен план: 1.307.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 100,00лв./пет хиляди и сто лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е0067/21.04.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №378/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, м-ст. „Край село“ община Созопол с идентификатор 63029.14.446, площ 1 225 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Друг вид земеделска земя“ , идентичен с парцел 000335 по плана на с.Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1153

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63029.14.446 с площ 1 225 кв.м./хиляда двеста двадесет и пет квадратни метра/, находящ се в с.Росен с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63029.14.446 с площ 1 225 кв.м./хиляда двеста двадесет и пет квадратни метра/, находящ се в с.Росен с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“ актуван като частна общинска собственост акт № 4873/07.02.2018 год .
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2., възлизаща на 2 050,00лв. / две хиляди и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2018Е064/19.04.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №379/ 15.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, м-ст. „Край село“ община Созопол с идентификатор 63029.14.445, площ 1 179 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Друг вид земеделска земя“ , идентичен с парцел 000109 по плана на с.Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1154

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63029.14.445 с площ 1 179 кв.м./хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в с.Росен с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63029.14.445 с площ 1 179 кв.м./хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в с.Росен с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“ актуван като частна общинска собственост акт № 4872/07.02.2018 год .
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2., възлизаща на 1 950,00лв. / хиляда деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2018Е063/19.04.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №385/ 17.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1155

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство или да бъдат настанени под наем в общински жилища, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-жо Лулева. Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т. Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и осмото редовно заседание.
На 29.05.2018г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №349/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.179, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищна сграда“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1156
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.179, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, землище с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на жилищна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 40%, К инт. мак.=1,2, кота корниз Н мак.= 10,00 м. и необходима площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №350/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1157

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ – Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №351/ 09.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ67800.42.41, с площ до 992,4 м2, от цялата площ 3105 м2, горска територия, местност „Ликовуня“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1158

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ67800.42.41, с площ до 992,4 м2, от цялата площ 3105 м2, горска територия, местност „Ликовуня“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, ЗГ, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №381/ 16.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ ХІV в кв. 22 по РЗП на с. Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 глас Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1159
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ ХІV в кв. 22 по ЗРП на с. Индже войвода, като се промени западната регулационна граница по показания на скицата-предложение начин и новообразувания УПИ се преотреди и запише „За безвредни производствени дейности“ за преработка и пакетиране на мед, восък и пчелни продукти, магазин, офиси и винарна.

Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Чакъров. Преминаваме към точка пет от дневния ред докладна записка с вх. №394/ 23.05.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в сдружение „Асоциация на българските черноморски общини". Докладната записка беше разгледана по време на комисията. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1160
1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Созопол дава съгласие за прекратяване на членството на Общината Созопол в Сдружение „Асоциация на българските черноморски общини".
2.Възлага на Кмета да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на решението след влизането му в сила.

Кр. Германова: И точка шест от дневния ред докладна записка с вх. №397/ 29.05.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” в ПИ 81178.40.376, общинска публична собственост, територия на транспорта, по КККР на гр.Черноморец, за изграждане на пешеходен надлез над главен път ІІ-99 „Бургас –Царево”. Докладната записка беше разгледана по време на комисията. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Ще дам думата на вносителя, защото има една малка промяна. Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: По-добре юристите да предложат самото допълнение към решението, за да е както трябва. Тук е във връзка с разговори с АПИ.
Г. Георгиева: Ще го обясня накратко. Мотива за промяна е, че добавяме нова т.2, в която включваме предварително изпълнение на решението, съответно за да не се изчаква срока за проверка и основно причината е желанието на АПИ да започнат спешно изграждането на пешеходния надлез. И в този смисъл добавяме т.2, в която Общинския съвет допуска допълнително изпълнение на решението.
Кр. Германова: Т.е. т.1 остава, т.2 става, зачитам: Допуска предварително изпълнение на решението по т. 1, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид наличие на особено важен обществен интерес, а именно: необходимостта от бързо изграждане на съоръжението за предстоящия летен сезон.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. В такъв случай първо ще ви обявя за гласуване това предложение от вносителя за промяна и допълнение. Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: И колеги ще ви моля да гласуваме цялото решение, ведно с направеното допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1161
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.188, ал.5 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Агенция „Пътна инфраструктура”, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ , със застроена площ от 30.30(тридесет цяло и тридесет десет кв.м.), в ПИ 81178.40.376, общинска публична собственост, територия на транспорта, по КККР на гр.Черноморец, за изграждането на пешеходен надлез-пасарелка над главен път ІІ-99 „Бургас –Царево” при км 10+497.13, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 22303(двадесет и две хиляди триста и три кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 81178.50.61, 81178.50.62, 81178.50.54, 81178.50.55, 81178.50.56, 81178.50.57, 81178.50.52, 81178.50.51.
2. Допуска предварително изпълнение на решението по т. 1, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид наличие на особено важен обществен интерес, а именно: необходимостта от бързо изграждане на съоръжението за предстоящия летен сезон.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.
Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...