:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №39/ 29.06.2018г.ПРОТОКОЛ № 39

На 29.06.2018г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесет и деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове по населени места, служители на общинска администрация добре дошли на нашето заседание. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете имам следните два въпроса. Първия ми въпрос е, искам писмен отговор, може ли да ми кажете колко лица са регистрирани по постоянен адрес, по време на регистрация от началото на годината да речем до 30.06. в с. Габър, да речем, едно произволно село. Това ми е първия въпрос и ще Ви моля за писмен отговор на следващата сесия. Втория ми въпрос, то по-скоро не е въпрос, исках нещо да споделя с вас, става въпрос и тук е г-н Кмета на с. Росен за ромската махала на с. Росен. Вие знаете, че и в Царево текат процеси и на други места по събаряне на така наречените махали. Отидох там на място, посетих махалата, гледах, местни хора ми сигнализираха виждам, че има настанени лица, които са точно зад молитвените домове, около двата молитвени дома. Питането ми е по какъв ред са настанени тези лица, чия е земята върху която са се настанили, защото там има изградени едни обекти, които аз как да кажа, това не са къщи, но в тях явно живеят хора защото имаше хора, които влизаха и излизаха вътре. Изключително, как да кажа скотски условия на живот и да видим нещо можем ли да предприемем. Ако тези лица нямат адресна регистрация при нас, какъв е реда, просто нямат място там. Според мен една тенденция започва да се заформя там, която не е добре. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Вие току що отговорихте, скотски неща, това означава че са незаконни. Вие сам отговорихте на въпроса. Нямам сигнали от Кмета на селото, но специално ромите на 100% са самонаселили се. Принципно нямаме и оплаквания от ромската махала в Росен. Имахме само един сигнал във връзка там с едни прасета, които се гледат в пряка близост до ромската махала. Създавали са проблеми, там сме взели мерки, проверили сме ги, актове сме направили. Но по отношение на някакви такива населвания в повечето случаи земята е общинска, има и частна и такива случаи сме имали. Конкретно за Росен е общинска. Ще ги проверим нещата в детайли. Той и кмета на селото е тук, ако иска и той нещо да каже, няма проблем.
Ив. Динев: За там, където става дума е частна земеделска земя. Една част от земеделската земя е закупена. Тя е със собственици там, където е заградено и останалата са самонастанени.
Т. Янакиев: Какви мерки ще вземете срещу самонастанените?
Ив. Динев: Ще проверим, ако нямат адресна регистрация.
П. Рейзи: Аз съм сигурен, че нямат адресна регистрация. Аз пак ви казвам, че нямам сигнали.
Т. Янакиев: Това е сигнал и само ще ви кажа, че преди около двайсетина дни там беше станал много голям бой, имаше една бригада т. нар. събирачи на дългове и бяха ги пребили хората, като кучета. Не знам дали го знаете това нещо, питайте, но ви давам сега, ето пред всички сигнал да проверите в ромската махала в Росен, кои са самонастанените хора и да вземете мерки срещу тях.
П. Рейзи: Добре.
Кр. Германова: Други въпроси колеги. Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, моето не е въпрос, а да изкажа моето мнение и подобно мнение на наши съграждани, леко възмущение от лошата организация, в смисъл закъсняването на ремонтите, на асвалтирането, на изрязване, дупки, преасвалтиране. Не може на 1.06. откриваме туристическия сезон тържествено, на 10.06 почваме да режем асвалт, да се ограничава движението и т. н. Също некачествените ремонти, които бяха изградени в началото на годината в с. Зидарово и по другите села. Там щеше да се санкционира фирмата и евентуално да ги повтори. Нищо такова досега не се е случило.
П. Рейзи: То аз няма какво да отговарям, то е коментиране в момента. Нали така г-н Дамянов? Не е въпрос към мен.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-жо Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Г-н Кмете, миналата година юни месец се извозваха дървата. Моето питане е тази година кога ще започне събиране на парите. Хората се притесняват кога ще има извозване, да няма увеличение. Частниците увеличиха на 85 лв., да не би и нашите.
П. Рейзи: Събирането на пари върви през цялата година. Без да знам, че ще ми зададете днес въпроса сутринта разговарях с вашия кмет,няма го тук има други проблеми затова не е тук. Обръщам се и към всички кметове в момента, особено към кмета на с. Росен, на с. Равадиново, на гр. Черноморец имаме в момента много дърва на склад, много ви моля събирайте парите, особено в селата и да си вземате дървата, защото в противен случай ще ги продаме дървата и после вие пак ще чакате. Дървата ги има в момента на склад. Имате достатъчно възможност да си вземате дървата. В с. Зидарово от днес хората могат да плащат. По всяка вероятност обаче вашите дърва ще ги дадем наесен, защото в момента откриваме нови сечища в с. Крушевец, ще ви бъде и по-близо за вземането. Няма да ги вземате от Индже Войвода така, че могат спокойно харата да вървят да плащат в кметството и да вървят нещата. Където имаме възможност ще им ги дадем веднага. Така, че за другите кметове моля ви изпълнявайте си задълженията, дърва има в момента. Не приемам никакви оправдания от рода, ама хората не ги искат сега и други подобни. Издадена е заповед на всичките, така че много ви моля изпълнявайте си задълженията.Това е.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1162

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
1. Докладна записка с вх. №428/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
2. Докладна записка с вх. №438/ 20.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 13033, кв. 70 по плана на гр. Созопол, Община Созопол” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
3. Докладна записка с вх. №439/ 20.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Реконструкция на общински градски парк“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
4. Докладна записка с вх. №440/ 20.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици в гр. Созопол“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
5. Докладна записка с вх. №409/ 06.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в ПИ 67800.501.356, гр.Созопол, община Созопол.
6. Докладна записка с вх. №416/ 12.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-335, кв.37 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
7. Докладна записка с вх. №417/ 12.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 81178.5.505 с трайно предназначение на територията “Земеделска“ и НТП “изоставена орна земя“.
8. Докладна записка с вх. №418/ 12.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XII-153, кв.14 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
9. Докладна записка с вх. №422/ 14.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VII-107, кв.11 по плана на с.Габър, община Созопол.
10. Докладна записка с вх. №433/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 - държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
11. Докладна записка с вх. №437/19.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Промяна в плана за обезщетение по чл.10б ППЗСПЗЗ.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
12. Докладна записка с вх. №430/15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Решение №1104 от Протокол №36 от 23 март 2018 година, на Общински съвет Созопол, в частта на отреждането за ПИ81178.6.53 и ПИ81178.6.64, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, като същото се промени от „за изграждане на мотел за домашни любимци“ в „за изграждане на сгради за отдих, курорт и атракция -обърната къща“ .
13. Докладна записка с вх. №431/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.8.102, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сграда за КОО“.
14. Докладна записка с вх. №432/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Трасе на деревация „Ясна поляна“ в участъци, ситуирани в землищата на гр.Приморско, гр.Созопол, гр.Черномореци гр.Царево.”

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и деветото редовно заседание
На 26.06.2018г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.На заседанието присъстваха присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Георги Пинелов; Тихомир Янакиев и Неделчо Неделчев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №428/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както всеки път с актуализация на бюджета или въобще разглеждане на бюджета в процедура сме на разискване. Имате ли въпроси и коментари по докладната с актуализацията на бюджета? Няма. В такъв случай преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Щерионова да зачетете едно по едно перата за гласуване.
П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” в обема на общите разходи да дейността, по параграфи и подпараграфи, както следва:
било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 920лв. 7 920лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
- Закупуване на Dreger Drug Test
5000 за определяне наличието на
наркотични и упойващи вещества 7 920лв. 7 920лв. 0лв.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване, машини и съоръжения:
- Закупуване на Dreger Drug Test
5000 за определяне наличието на
наркотични и упойващи вещества 0лв. 7 920лв. 7 920лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1163

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” в обема на общите разходи да дейността, по параграфи и подпараграфи, както следва:
било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 920лв. 7 920лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
- Закупуване на Dreger Drug Test
5000 за определяне наличието на
наркотични и упойващи вещества 7 920лв. 7 920лв. 0лв.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване, машини и съоръжения:
- Закупуване на Dreger Drug Test
5000 за определяне наличието на
наркотични и упойващи вещества 0лв. 7 920лв. 7 920лв.


П. Щерионова: било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
в т.ч.
-Изработка, доставка и монтаж
на нови гишета и врата за
фронт-офис на Общината 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 77 100лв. 3 000лв. 74 100лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер: 23 900лв. 3 000лв. 20 900лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - извършва компенсирани промени по параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 60 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - увеличение с 60 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 765 095лв. 60 000лв. 825 095лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 735 095лв. 60 000лв. 795 095лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.3.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – намаление с 60 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 60 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 45-00 – субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица
с нестопанска цел: 700 000лв. 60 000лв. 640 000лв.
в т.ч.
-Футболен клуб гр.Созопол 550 000лв. 60 000лв. 490 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – извършва компенсирани промени по параграфи и обекти в частта за капиталови разходи, както следва: било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 106 516лв. - 106 516лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
било увеличение става
-Работен проект "Инвестиции в рибарско
пристанище град Созопол" 2 400лв 3 480лв. 5 880лв.

било намаление става
-Преустройство на сграда в УПИ ІІІ
210,215,216,217 в кв.68, гр.Черноморец –
Пристанище Черноморец 7 416лв. 3 480лв. 3 936лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1164

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - извършва компенсирани промени по параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
в т.ч.
-Изработка, доставка и монтаж
на нови гишета и врата за
фронт-офис на Общината 0лв. 3 000лв. 3 000лв.било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 77 100лв. 3 000лв. 74 100лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер: 23 900лв. 3 000лв. 20 900лв.

2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 60 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - увеличение с 60 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 765 095лв. 60 000лв. 825 095лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 735 095лв. 60 000лв. 795 095лв.

2.3.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – намаление с 60 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 60 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 45-00 – субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица
с нестопанска цел: 700 000лв. 60 000лв. 640 000лв.
в т.ч.
-Футболен клуб гр.Созопол 550 000лв. 60 000лв. 490 000лв.

2.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – извършва компенсирани промени по параграфи и обекти в частта за капиталови разходи, както следва:
било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 106 516лв. - 106 516лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
било увеличение става
-Работен проект "Инвестиции в рибарско
пристанище град Созопол" 2 400лв 3 480лв. 5 880лв.

било намаление става

-Преустройство на сграда в УПИ ІІІ
210,215,216,217 в кв.68, гр.Черноморец –
Пристанище Черноморец 7 416лв. 3 480лв. 3 936лв.


П. Щерионова: 3.Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1 и т.2.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/
било - става
Общо капиталови разходи: 5 007 721лв. - 5 007 721лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 526 101лв. - 4 526 101лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1165

3.Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1 и т.2.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/

било - става

Общо капиталови разходи: 5 007 721лв. - 5 007 721лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 526 101лв. - 4 526 101лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №438/ 20.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 13033, кв. 70 по плана на гр. Созопол, Община Созопол” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1166

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 13033, кв. 70 по плана на гр. Созопол, Община Созопол” по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Созопол.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №439/ 20.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Реконструкция на общински градски парк“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Стана дума на комисията, прави ми впечатление една сериозна сума 400 000 евро, това за проекта за парка горе на Харманите, нали, игрището?
Хр. Христов: По тази точка Община Созопол е изготвила пълен технически проект и в момента има и строително разрешение и ще кандидатства за пълно преоборудване на бившия магарешки площад, който се води градски парк в УПИ I - 13 033.
Т. Дамянов: По-конкретно какво се предвижда там за тази сериозна стойност?
Хр. Христов: Под думата преоборудване разбираме детска площадка за деца от 3 до 6г., детска площадка за деца от 6 до 12г., фитнес център и комбинирани фитнес уреди. Освен това в една свободна част, която е в момента ще има алпинеум и нещо подобно на малко фонтанче, пълна подмяна на оградата откъм ул. „Васил Левски“, пълно затревяване, нови алеи в този парк и цялостно презатревяване на площта, която ще остане свободна.
Т. Дамянов: Чудесно е това г-н Христов. Поздравления за идеята, която възнамерява Общината там да се осъществи.
Хр. Христов: Техническия проект е в Община Созопол, който желае може да дойде да го разгледа.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО ЕНДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1167

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение “Реконструкция на общински градски парк, кв. Хармани, гр. Созопол“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Созопол.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №440/ 20.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици в гр. Созопол“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1168

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици в гр. Созопол“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Созопол.

Кр. Германова: Колеги преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – председател на комисията да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и деветото редовно заседание.
Днес 26.06.2018г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха присъстваха Светлана Лулева – Председател; Илиян Стефанов; Тодор Дамянов и Янчо Георгиев. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. №409/ 06.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в ПИ 67800.501.356, гр.Созопол, община Созопол. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1169
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът – М. Р. Г., ЕГН ....... чрез продажба на 23 кв.м. ид.ч. /двадесет и три квадратни метра идеални части/ общинска собственост от Урегулиран поземлен имот с идентификатор 67800.501.356 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и едно точка триста петдесет и шест), целият с площ 63кв.м./шестдесет и три кв.м/, идентичен с парцел - XI-394, квартал - 36,гр.Созопол, община Созопол, при съседи: 67800.501.504, 67800.501.553, 67800.501.469.
2. Одобрява експертна оценка №317/23.05.2018г на независим лицензиран оценител в размер на 7 929,00лв./седем хиляди деветстотин двадесет и девет лева/ без ДДС /съгласно ЗДДС /, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №416/ 12.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-335, кв.37 по плана на с.Крушевец, община Созопол. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1170

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика А.П.Г. ЕГН ......чрез продажба на 210 кв.м. ид.ч. /двеста и десет квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот III-335 /три римско за имот с планоснимачен номер триста тридесет и пет/ в кв.37 /тридесет и седем/, целият с площ 1 280кв.м./хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Крушевец, одобрен със Заповед № РД09-233/1986, при съседи: север: улица, изток: УПИ IV-336 и УПИ XII-338 , юг: улица, запад: УПИ II-334.
2. Одобрява експертна оценка №315/21.05.2018г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 473,00лв./две хиляди четиристотин седемдесет и три лева./ без ДДС , по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №417/ 12.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 81178.5.505 с трайно предназначение на територията “Земеделска“ и НТП “изоставена орна земя“. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1171

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 81178.5.505 с площ 3 000 кв.м/ три хиляди квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен с идентификатор 81178.5.505 с площ 3 000 кв.м/три хиляди квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „„Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4806/19.10.2017 год .
2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 95 200,00лв. / деветдесет и пет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е092/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №418/ 12.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XII-153, кв.14 по плана на с.Индже войвода, община Созопол. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1172

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика М. Н.Л. ЕГН ...... чрез продажба на 13кв.м.ид.ч. /тринадесет квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот XII-153 /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер сто петдесет и три/ в кв.14 /четиринадесет/, целият с площ 653кв.м./шестстотин петдесет и три квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже войвода, одобрен със Заповед № 132 и 656/2001г., при съседи: север: улица, изток: УПИ XIII-за дере, юг: УПИ XIII – за дере и УПИ X-151, запад: улица и УПИ XI-152
2. Одобрява експертна оценка №316/23.05.2018г. на независим лицензиран оценител в размер на 101,00лв./сто и един лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №422/ 14.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VII-107, кв.11 по плана на с.Габър, община Созопол. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1173

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците – В.Г.В., ЕГН ..... и Б.Г.В. ЕГН ...... чрез продажба на 200 кв.м. ид.ч. /двеста квадратни метра идеални части /– общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VII-107 /седем римско за имот с планоснимачен номер сто и седем/ в кв.11 /единадесет/, целият с площ 905кв.м./деветстотин и пет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Габър, одобрен със Заповед №655;131/2001г., при съседи: север: УПИ IX-109, изток: УПИ VI-106, юг: улица, запад: УПИ VIII-108.
2. Одобрява експертна оценка №318/06.06.2018г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 560,00лв./хиляда петстотин и шестдесет лева./ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №433/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 - държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете, в тази връзка с тази докладна да попитам какво се случва ние преди това искахме от държавата остров Иван, остров Кирик, Военноморския клуб доколкото разбирам дори няма отговори официални за тези искания. Специално за остров Кирик очевидно е там, че не се случват нещата, няма държавата да го даде. Не може ли да поискаме поне част от него? Тази част, която е широката за паркинг, преди пътя, разклончето там и пристанището отсреща. И как ги виждате нещата, че не се случват? Координацията с държавата.
П. Рейзи: Явно не е дошло на дневен ред. В момента, това искане за пристанището в Стария град разговарях със сегашния министър на земеделието. Каза ми, че скоро на община Варна е върнал част от някакво пристанище с постановление на Министерски съвет, а при предното правителство на Борисов с тогавашната министърка също бях говорил и тя беше почти съгласна да го направи. Може да ни е включила в тогавашното постановление на Министерски съвет и затова човекът каза подготви си нещата, ще ги проверя, вие знаете че това пристанище е вкарано в една държавна фирма Рибни ресурси. В тази фирма влизат само две пристанища Созопол и мисля, че Балчик беше, така че затова го правя. По отношение на досегашните ни искания обещават ни, като ни обещават да не пробваме ли? Пробваме, не става. И това го има точно да стане сменят министъра, падне правителствотo и наново. Сега в момента сме в много сериозни разговори за Дома на морския флот. Мисля, че наесен ще ни го дадат, защото един път направих среща с министъра, втори път направих среща с ръководството на воените имоти. Ръководството дойде в Созопол, преди 1 месец. Спрели са всичко в Дома, имам предвид нищо не са дали наново под наем и т. н. Има така настроение да го предадат на Общината за стопанисване и на това сме съгласни. Ще видим. Какво да Ви кажа г-н Дамянов. Кирик в момента не го коментирам, защото е по-трудно нещо. Искаме Св. Иван. И там в момента удряме на дърво. Това е истината. Ние сме длъжни да ги искаме постоянно, защото когато не ги искаме никой няма да се сети за нас.Това е.
Кр. Германова: Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Рейзи ще започна с това, с което Вие завършихте. Ние сме длъжни да ги искаме винаги. Абсолютно сте прав. Аз подкрепям това, което казвате, само че ние сме длъжни да ги искаме винаги подготвени. В момента Вие сте ни дали една докладна, която е от 5 стр. и мотивите към нея аз виждам, че пристанището ще се прави да се запази социалния в т.3 сте писали предоставянето на безвъзмездното за имота да е с цел Община Созопол да запази и развие предназначението за рибарско пристанище за социални и икономически нужди на населението на гр. Созопол. Така. Какво е моето мнение? Моето мнение е следното, че когато отиваме някъде да искаме нещо толкова сериозно, като това пристанище, защото то е сериозно, то е на пъпа на града, изключително стратегически обект, ние трябва да сме подготвени. Първо, Вие не можете да убедите нас тук каква визия имате за това пристанище, защото никъде в тази докладна това не се дава. Ще кандидатстваме за някакви проекти, по същия начин, ако отидете и кажете на министъра аз ако съм един министър и аз ще ви откажа. Общо взето нашата работа, казвам не вашата, нашата защото сега тя е цяла, наша работа става, вие ни дайте, а пък ние после ще решим какво да правим. Лично моето мнение е, че не се прави така. Значи първо тук трябваше да кажете - смятаме от това пристанище да правим това. Вие казахте ще правим рибарско пристанище. До оня ден ни разправяхте как ще правите рибарско пристанище от другата страна, където е мръсния канал. Второ къде ще бъде, кой ще го стопанисва това пристанище? Общината ще го стопанисва. Под чия шапка ще бъде? Заедно с пристанището в Черноморец колко рибари ще бъдат, откъде ще дойдат тези рибари? В Созопол пристанището, когато се направи новото пристанище, което е, новото пристанище там, е напълно достатъчно да приюти всичкото това, което на нас ни казахте като проект, като визия имате за развитие. Това тук какво ще правим на него? Как ще се стопанисва това пристанище? Къде са проектите? Вие казахте, че ще кандидатствате с проекти. Какви проекти? Каква ви е идеята? Имахте идея за развитие на рибарското пристанище, за понтони за такива работи. Къде са понтоните? Кога ще се изпълни този проект? Второ, искате да ви дадат пристанището за някакви средства от бюджета. Какви средства предвиждате, че ще са необходими от бюджета за изграждане на пристанището, за евентуално за нашия бенефит в един проект бъдещ. След това за неговото подържане. Разбирате ли? Има прекалено много въпроси и неизвестни, които аз съм 100% сигурен, че като отидете там и затова в момента ще се въздържа на тази докладна, те ще Ви кажат г-н Рейзи така, така и така. Иначе другото нещо е договаряне. Аз се имам с тебе, познавам те, дай пристанището а пък после ще видим. Не се прави така г-н Кмете. Това е моето мнение.
П. Рейзи: Първо, никъде в докладната не пише, че ще кандидатстваме по европейски програми с това пристанище. Второ, в това пристанище в момента малкия гаван, където са 80% от созополските лодки попада в държавното пристанище. Така, че това което правите като коментар не го приемам изобщо. Трето, аз когато съм отишъл при министъра, моя мотив пред него е бил само един – „Г-н Министър не е нормално в двора на моята къща някой друг да командва“, защото пристанището на Стария град е двора на нашия град. И не ми е приятно, когато дойде делегацията от някое министерство или от някое посолство и т.н., да се моля да не ги таксуват с паркинг. Аз отивам открито и точно и казам на министъра това е моето виждане за това пристанище, то е действащо пристанище, на него са всички туристически кораби, на него са 80% от рибарската флотилия на България, като кораби говоря, а не като лодки.
Т. Янакиев: В решението, което сте приложили, което е 15.06. 2018г. с дата, Вие сте писали, че т. 3 - Предоставянето на безвъзмездното за имота да е с цел Община Созопол да запази и развие предназначението за рибарско пристанище за социални и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гостите на гр.Созопол и включването му в проектни предложения за кандидатстване по оперативни програми. Казвате, че не било писано. Ето аз Ви го казвам. Няма нищо лошо, нека да кандидатстваме. Защо да не сте казали, че ще кандидатствате по оперативни програми? Това, което преди 2 мин. ми го казвате. Ето, аз Ви чета решение, което искате да направите на решение на общинския съвет. Нищо лошо няма г-н Кмете в това нещо. И аз като говоря, явно не ме разбирате правилно. Аз не искам това пристанище да остане държавно. Начина по който го правите не е правилен. Защото като отивате там Вие трябва да сте подготвен. Защото, като отидохте, по същия начин отидохте за остров Св. Иван, за Св. Кирик там по абсолютно същия начин и по същия начин тези неща не се случват не знам колко години вече. Принципно идеята Ви не е лоша и е правилна, направете я като хората. Това е.
П. Рейзи: Направете и Вие нещо г-н Янакиев. Имате пълното си право.
Т. Янакиев: Това с което аз допринасям е ето, съвета, който ви давам. Това е работата на опозицията.
Кр. Германова: Г-н Пинелов имате думата.
Г. Пинелов: Г-н Рейзи, г-жо Германова, колеги, гости. Вземам думата, тъй като съм бил служител на тази фирма. Не знам кой знае, кой не знае. Няма значение. Искам да ви обясня, че това е една абсолютно мъртво създадена фирма. Аз съм бил втория служител във фирмата след управителя на фирмата, така че много добре знам за какво става въпрос. От години се боря аз също, макар и неофициално това пристанище да бъде на Общината, както г-н Рейзи в тази докладна го прави, защото е редно да бъде така. Това предприятие наистина се издържаше по мое време, доколкото знам и в момента единствено с приходите от пристанище Созопол, защото приходи нито от пристанището в Аспарухово, нито от пристанището в Балчик има. Не искам да казвам силни думи, тъй като има представители на медиите и някой може да ме подведе под отговорност, но там са ставали такива неща, за които аз съм писал до министерството, официално с името си, с входящи номера до момента нямам отговор. Какво се е случвало там с гл. счетоводители, с началници на фирми и т.н. Абсолютно това пристанище няма право да бъде държавно. Редно е е то да бъде на община Созопол, защото както има една много вярна приказка г-н Рейзи, че държавата очевадно не е добър стопанин и тя го е доказала в годините. Това пристанище наистина няма как да бъде там. Моите уважения към Г-н Янакиев, аз си изказвам моето мнение. Всички знаем какъв хаос е било там и продължава да бъде там. Ако трябва да бъдем честни по закона няма право туристически кораби да пристават на това пристанище. В момента се прави, как да кажа, нещо да се угоди на всички. Бил съм свидетел по времето на г-н Рейзи, мисля че на първия мандат как се молеше на моя началник, ама дайте тук да направим спортен риболов, дайте тази делегация идва да спрат колите. Бил съм свидетел и затова ставам и го защитавам, защото е абсолютно прав. И наистина ще гласувам, ако има как с две ръце това пристанище да си бъде на град Созопол. Няма как някой човек, някой чиновник от София да управлява нашето пристанище в Созопол, който не знае дали водата е суха или мокра, както беше случая с началника по мое време. Има публикации в медиите какво са правили, що са правили единият началник, вторият началник и т.н. Ще гласувам за тази докладна с две ръце. Благодаря за входирането и на г-н Рейзи.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Пинелов.
П. Рейзи: В момента проблема е следния, че пристанището е в активите на фирмата и не може много лесно да се прехвърли. Трябва да има решение на Министерски съвет и не е толкова просто г-н Янакиев. Всичко, което го коментирате и на г-н Дамянов го казвам, не се случват нещата, защото са поставени във много сложни казуси. А колкото до рибарското пристанище на гърба на марината искам да Ви кажа, че ще направя всичко възможно проекта да го спечелим и да го реализираме. Имаме още малко съгласуване на проектите, така че на гърба на марината наистина ще има рибарско пристанище. То ще бъде терминал 2. Терминал 1 е сегашното рибарско, което го имаме вътре където са лодките. В тази посока работим. Там проектът е много хубав. Ще ви го покажем, когато е готов. Имаме го на идеен. За мен не е резонно в дадена община да се намира дадено съоръжение, което се ползва публично, без значение то какво е и то да не бъде общинско. Това е моята логика навсякъде, където отивам. Всичко останало г-н Янакиев е въпрос на време, въпрос на финанси, въпрос на законодателство и т. н. Затова тук в докладната, когато съм написал всичките тези точки 1., 2., 3. аз давам възможност, ако има дадена програма да имаме реална готовност и аз затова им казвам на господата министри и премиери какво можем да правим, защото когато собствеността не е наша ние нищо не можем да направим. Аз това казвам в тази докладна. Това е.
Кр. Германова: Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Добре ок, за да не кажете, че нашата група саботираме каквото и да било ще ви подкрепим ще гласуваме „за“, макар че пак казвам за мен начина не е правилен.
Т. Янакиев: Първо, пак казвам ние никога не сме били срещу развитието на града и второто, което искам да кажа, искам да запомните едно нещо вашите успехи са и наши успехи, и мои успехи. И когато вие направите нещо хубаво за града то е хубаво и за мен, защото и аз живея в този град със семейството си. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Колеги прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1174

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот -държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ Поземлен имот 67800.505.111, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За пристанище, площ 4120 кв.м., стар номер 1784, с Акт за Държавна собственост 140 от 23.01.2003г. , с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. В случай, че имота не може да бъде актуван за частна държавна собственост и прехвърлен по реда на чл.54 от ЗДС, Общински Съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставяне безвъзмездно управлението върху Поземлен имот 67800.505.111, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За пристанище, площ 4120 кв.м., стар номер 1784.
3. Предоставянето на безвъзмездното за имота да е с цел Община Созопол да запази и развие предназначението за рибарско пристанище за социални и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гостите на гр.Созопол и включването му в проектни предложения за кандидатстване по оперативни програми;
4. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №437/19.06.2018г. е оттеглена.
П. Рейзи: Само да кажа нещо г-жо Председател.
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Г-н Янакиев, във връзка с въпроса Ви в с. Габър до домента, от началото на годината до ден днешен имаме с настоящ адрес 13 човека регистрирани, с постоянен адрес 5 човека. Това е.
Т. Янакиев: Благодаря Ви. Нали все пак може писмен отговор?
П. Рейзи: Няма проблем.
Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т. Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и деветото редовно заседание.
На 26.06.2018г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров - Председател; Янчо Георгиев; Виолета Арабаджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №430/15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Решение №1104 от Протокол №36 от 23 март 2018 година, на Общински съвет Созопол, в частта на отреждането за ПИ81178.6.53 и ПИ81178.6.64, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, като същото се промени от „за изграждане на мотел за домашни любимци“ в „за изграждане на сгради за отдих, курорт и атракция -обърната къща“ . След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 глас Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1175
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Созопол, изменя свое Решение №1104 от Протокол №36 от 23 март 2018 година, с което разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.53 и ПИ81178.6.54, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, в частта на отреждането, като същото се промени от „за изграждане на мотел за домашни любимци“ в „за изграждане на сгради за отдих, курорт и атракция -обърната къща“ .
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение е неразделна част от Решение №1104 на Общински съвет Созопол от Протокол №36 от 23 март 2018 година.
Решението да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ, да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №431/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.8.102, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сграда за КОО“. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 глас Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1176

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.8.102, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сграда за КОО“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №432/ 15.06.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Трасе на деревация „Ясна поляна“ в участъци, ситуирани в землищата на гр.Приморско, гр.Созопол, гр.Черномореци гр.Царево.”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1177
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти:
 от напорен водоем (НВ) с обем 4000m3 (ПИ с идент. 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идент. 58356.73.113 на гр. Приморско;
 от ГРШ 1 в ПИ с идент. 58356.73.113 на гр. Приморско до разпределителна шахта (РШ4) в ПИ 67800.16.177 по КК на гр. Созопол;
 от РШ4, землище на гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец" в ПИ 81178.36.345 по КК гр. Черноморец;
 от ГРШ1 до т.1 в местност „Златен извор" в ПИ 48619.25.36 по КК на гр. Царево;
 Външен захранващ водопровод от ГРШ 1 до „НВ-гр. Приморско" в ПИ с идент. 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;
 Външен захранващ водопровод от РШ 4 до „НВ-Каваците" в ПИ с идент. 67800.40.119 по КК на гр. Созопол".
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласуване предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
2. Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет дава предварително съгласие трасето на обект:„Трасе на деревация „Ясна поляна“ в участъци, ситуирани в землищата на гр.Приморско, гр.Созопол, гр.Черномореци гр.Царево” да премине през имоти общинска собственост, подробно описани към приложен регистър на засегнатите имоти, неразделна част от настоящето решение.
1. Срокът за предварително съгласие е 5 (пет) години.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...