:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №44/ 31.10.2018г.ПРОТОКОЛ № 44

На 31.10.2018г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, Петя Чапевова - Зам.-Кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жи Зам.-Кметове, Кметове по населени места, служители на общинска администрация. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, миналата сесия бях задал въпроса за осветлението, за проекта по него. Порових се в сайта не можах да намера КСС-то по този проект. Молбата ми е да ми се предостави или пък да дойда там в Общината ли, да видим как. На профила обаче го нямаше.
Б. Чампарова: То е цял кашон.
П. Рейзи: Ето ги юристите, обаждате им се г-н Янакиев и ще Ви дадат всичко, което искате.
Т. Янакиев: Добре, благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси към кмета имате ли колеги? Г-н Димитров имате думата.
Р. Димитров: Искам да попитам какво се случва с този проект Атия - Равна гора пътя?
П. Рейзи: Няма да бъде финансиран, отхвърлен е.
Р. Димитров: Добре.
Кр. Германова: Други въпроси към кмета имате ли колеги? Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-н Кмете, първият ми въпрос пак е за осветлението, в смисъл такъв че крайбрежната алея, която е пред БЧК-то не е осветена от доста време и даже вече има и злополуки там, а пък сега се мръква рано и децата като се прибират няма откъде да минават. И втория въпрос е, може би не са ви казали, досега винаги се е почиствало, но след дъждовете участъка на Виа Понтика там Зелените бараки дето му казвахме, от горна страна, от дъждовете има много насипани камъни. Това създава предпоставки, като минават коли да се чупят стъкла или пък велосипедисти, колоездачи и т. н. Опасен е този участък там.
П. Рейзи: Принципно след дъжда, където имаше такива струпвания на чакъли, на пясъци в града и около града беше почистено, но сега защо са го пропуснали не мога да кажа. Ще реагираме. Благодаря Ви за информацията. По отношение на алеята на БЧК-то не можаха да намерят техническо решение за захранване на лампите там и затова в момента остава някакъв участък неосветен. Ел. техника е тук и ще каже.
Хр. Лазов: Ще има осветление към БЧК-то, ще вземем захранване от Градската градина и ще продължим до края на стъпалата.
П. Рейзи: Аз това, което искам да кажа, реално погледнато ние проектът го спряхме преди лятото, заради забраната и сега в момента те продължават да работят. Така, че не е още завършено всичко, в много голяма част от новия град не е подменено нищо почти. Ако сега в момента виждате, че не са подменени лампите, проектът не е завършен. Имаме още доста работа. Ако ви спират граждани и ви питат и ви казват, че проектът завърши, а са оставени стари лампи да знаете , че всичко ще бъде подменено, старо нищо няма остане. Благодаря.
Ст. Андонов: И аз благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси към кмета имате ли? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете, въпросът ми е на новата алея в Созопол, на пристанището се отвори една дупка в паважа, там нещо се разбиха паветата.Това е нещо съвсем ново бихме казали. Надявам се ще вземете мерки там, да се оправи докато е още малка дупката.
П. Рейзи: Аз мисля, че го оправихме там г-н Дамянов и понеже аз спазвам знаците в града, минавам винаги оттам мисля, че го оправиха, но сега ще проверя веднага и ако не е ще го оправим. Благодаря за информацията.
Т. Дамянов: Другият ми въпрос е пътя от Златна рибка до с. Равадиново го отлагаме може би вече две години, от пролет на есен, хайде догодина после пак наесен, прехвърляме бюджета. Кога най-после ще се ангажирате това нещо да се случи? Вече и кредит изтеглихме, разплатихме неща към предишната банка и ПУДООС и надяваме се да се намерят пари.
П. Рейзи: Вие много добре знаете г-н Дамянов, че от този кредит нито една стотинка не може да се изхарчи в посока в някакви инвестиции, защото реално погледнато трябваше да ни дадат 25 млн. те ни дадоха 22 млн. С тези 22 млн. си занулихме задълженията към ПУДООС и към банката. От тези пари нито една стотинка не остана за реинвестиции и разплащане с фирмите, с които работим.
Т. Дамянов: Нали се освобождават суми за главница по ПУДООС?
П. Рейзи: Ок. Добре. Няма значение. Така, че в посока Равадиново искам да кажа, че там проблема е много сериозен и голям. Първо там трябва да са оправи моста, на Пейчов мост. С неговото оправяне по всяка вероятност ще има задигане на пътя и всичко това, което ви го изброявам в един момент стойността да се направи ремонт на този път сигурно ще отиде от порядъка на милион, милион и половина. Нямаме от къде да ги извадим тези пари. Ще се опитаме първия етап да направим моста, ако успеем там да намерим някакви пари по бедствия и аварии, много ми се иска и вече съответно направим ли моста ще можем да хванем нивелетата на целия път и вече да видим полека лека в етапи да се направи. Това е положението за там. Не мислете, че и аз не искам да го направя. Искам. Чисто и просто много пари и няма откъде. Това е.
Кр. Германова: Други въпроси към кмета имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Освен това вчера сме ви пуснали, ако сте погледнали в електронните пощи още една докладна, която предлагам да бъде като извънредна докладна. Предвид, че предстои период, в който лицето ще кандидатства по проект, за да не остава докладна записка с вх. №696/ 30.10.2018г., за следваща сесия, от Общината ме помолиха да бъде разгледана на тази предполагам няма да имате нищо против. Така че допълнение към дневния ред докладна записка с вх. №693, която разгледахме на заседанието на комисията и докладна записка с вх. №696 да бъдат като допълнение към дневния ред. Имате ли накакви други предложения за промяна или допълнения на дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме двете извънредни докладни, като допълнение на дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред с двете допълнения на двете докладни, които направихме преди малко.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1235

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №627/ 04.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
2. Докладна записка с вх. №665/ 16.10.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
3. Докладна записка с вх. №687/ 19.10.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №641/ 12.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
5. Докладна записка с вх. №680/ 19.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.
6. Докладна записка с вх. №689/ 22.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за социални инвестиции в гр. Созопол с финансовата подкрепа на ШЕЛ България ЕАД.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. №642/ 12.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.306, с.Равадиново, община Созопол, с площ 735 кв.м., идентичен с парцел VI – 194, кв.42.
8. Докладна записка с вх. №671/ 18.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.“
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
9. Докладна записка с вх. № 623/ 03.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 81178.6.31 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на: осем нови урегулирани поземлени имота, за индивидуално строителство, един нов урегулиран поземлен имот за изграждане на трафопост и изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП –ПУР/, на обслужваща улица, между осови точки 227 – 228 – 229 – 230, за обособяване на задънена улица, при условията на чл.81, ал.4 от ЗУТ.
2.Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ и изменение на ПУП - ПУР.
10. Докладна записка с вх. № 647/ 15.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол .
11. Докладна записка с вх. № 648/ 15.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на с.Атия - 63015.506.111, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство.
12. Докладна записка с вх. № 649/ 15.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, от ОТ 312 до ОТ 312б, осигуряваща достъп до ПИ с идентификатор по КК на с.Атия - 63015.506.111, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
13. Докладна записка с вх. № 688/ 19.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Черноморец - 81178.8.121, земеделска територия, местност „Аклади-чеири“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
14. Докладна записка с вх. №640/ 12.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище.
VI.Докладна записка с вх. №693/ 29.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между община Крушево, Република Македония и община Созопол, Република България.
VII. Докладна записка с вх. №696/ 30.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на обособена част от недвижим имот, публична общинска собственост, включена в урегулиран поземлен имот VІІ, кв.5 по план на с.Индже войвода, индивидуализирана съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, за частна общинска собственост.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и четвъртото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и четвъртото редовно заседание. На 29.10.2018г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №627/ 04.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1236

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол :
1. Ал. 2 на чл.149 се изменя така:
„(2) За вход на стадион „Арена Созопол” , при провеждане на футболни срещи от Първенството на България или за Купата на България, се заплащат следните цени:
1. Футболни срещи от Първа футболна лига или срещи на ФК Созопол срещу отбор от Първа лига:
- 10.00 лв с ДДС – за трибуни;
- 10.00 лв с ДДС – за ВИП ложа.
2. Футболни срещи от Втора футболна лига или срещи на ФК Созопол срещу отбор от Втора лига:
- 5.00 лв с ДДС – трибуни;
- 10.00 лв с ДДС- за ВИП ложа.
3. Футболни срещи от Трета футболна лига или срещи на ФК Созопол срещу отбор от Трета лига:
- 3.00 лв с ДДС – трибуни;
- 5.00 лв с ДДС – за ВИП ложа.”

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №665/ 16.10.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
Г-жа Германова направи разяснение по докладната записка. Общинският съветник Тихомир Янакиев зададе въпрос колко пъти се е събирала тази комисия, какви са резултатите от нейната работа, къде се публикуват резултатите и като цяло в какво се състои нейната работа. Г-н Тодор Чакъров, като председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси обясни, че работата и по отменения ЗПУКИ се е състояла в това, че ако има сигнали за конфликт на интереси, те е трябвало бъдат изпращани на комисията на централно ниво. Г-н Янакиев попита колко сигнала е имало досега, на което г-н Чакъров отговори, че не е имало такива. Г-жа Германова разясни на общинските съветници, че комисията е специализирана, тя е един орган, който когато има сигнал, тогава се събира и работи. Юристът на Общинският съвет допълни, че според отменения закон (ЗПУКИ) комисията е не разполагала с правомощия по установяване конфликт на интереси, а само е препращала сигналите на комисията на централно ниво. Сега по новия закон и с новата наредба тя има право да установява конфликт на интереси например на кметове на кметства и други функции, а за останалите случай определени в ЗПКОНПИ действа централната комисия. Закона и наредбата определя правомощията на комисията, като тя отново ще работи при получен сигнал разбира се, доуточни г-н Диан Дунев. Комисията е постоянно действаща. Г-н Тодор Дамянов изрази мнение, че по стария закон тя може да се самосезира, на което г-н Дунев отговори, че и сега Наредбата позволява самосезиране, ако има публикация в медия например при спазване на съответните нормативни изисквания. Г-н Янакиев попита за разходите за тази комисия за чия сметка ще бъдат. Г-жа Германова му отговори, че ще бъдат за сметка на бюджета на Общинския съвет, тъй като това е постоянна комисия на Общинския съвет.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, пред вас има едно копие от справка, която е изискуема по закон, че няма постъпили възражения или коментари относно промяната в Правилника. Няма такива постъпили и към този момент. Още нещо само да допълня една техническа грешка в т.2 на втория ред от проектът за решение думите „Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, да се запише и чете „постоянната Комисия по установяване на конфликт на интереси” т. е. предотвратяване да отпадне. Имате ли някакви въпроси или коментари по докладната колеги? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаема г-жо Председател, във връзка с изменението на законодателството очевидно трябва да приемем това решение за съставянето на нова, постоянна комисия в нашия Общински съвет.
Кр. Германова: Не е нова, просто и променяме статута, привеждаме я в съответствие със закона.
Т. Дамянов: Да. Нашата група не е съгласна със състава на тази комисия. Ние смятаме, че в този състав комисията няма да може да изпълнява функциите си, които по закон и са вменени и като се има предвид съотношението на силите, разпределението, въобще не смятаме да правим предложение за нов състав на комисията, просто ще се въздържим от гласуване по така предложеното решение на докладната.
Кр. Германова: Ваша воля, вие решавате. Само да ви кажа, че същия този състав сме го гласували настоящия Общинския съвет. Друг е въпроса, ако искате да по направите политически, че не сте съгласни с нашето предложение това е друг въпрос.
Т. Дамянов: Точно така.
Кр. Германова: Към всяка една докладна може да гласувате така както вие решите. Отговорността е ваша г-н Дамянов пред избирателите. Както и наша пред нашите избиратели.
Т. Дамянов: Точно така е , разбира се.
Кр. Германова: Имате ли някакви други въпроси или коментари по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция на техническа грешка.
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 5 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1237

1. Общински съвет Созопол, допълва чл.17 от „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол, като създава нова т.6 със следното съдържание:
т.6 Комисия по установяване на конфликт на интереси в състав от 3 члена.
- провежда производства за установяване на конфликт на интереси за кметове на кметства в община Созопол по реда на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и приема решения за установяване или неустановяване на конфликт на интереси или за прекратяване на тези производства; осъществява и други функции, възложени й от действащите нормативните актове.
2. Общински съвет избира общинският съветник Тодор Чакъров за Председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, а за членове на комисията се избират общинските съветници –Неделчо Неделчев и Георги Пинелов.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №687/ 19.10.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1238

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Созопол, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.
2. Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и членовете на постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.
3. Определя Марияна Пазвантова като оторизиран служител от специализираното звено по чл.29а от ЗМСМА, който да обработва и публикува съответната информацията при спазване разпоредбите на ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Созопол.

Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Недин. Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова да зачете становището и предложенията за гласуване.
П.Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-жи Зам.-кметове, колеги, гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и второто редовно заседание
На 29.10.2018г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх. №641/ 12.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
По време на заседанието г-жа Катя Чачева разясни на общинските съветници компенсираните промени в разходната част на бюджета за 2018г. Инж. Христо Христов обясни също, че средства от целевата субсидия от ДБ /СЕБРА/ ще бъдат насочени към ремонт на общинския път към Дюни и общинския път към депото за битови отпадъци. Г-н Янакиев изрази мнение, че са запълнени една част от дупките в определен участък, но точно до него има незапълнени още големи дупки и няма ефект от цялата работа. Инж. Христов изрази несъгласие с г-н Янакиев и отговори, че ефект има и големите дупки на пътя вече са запълнени.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имаме бюджет. Имате думата за въпроси, коментари и разисквания преди да влезем в процедура на гласуване. Да разбирам, че няма въпроси. Преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата на г-жо Щерионова да зачете перата едно по едно.
П. Щерионова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – намаление със 13 128лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 271 290лв. 13 128лв. 258 162лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения в
с.Крушевец: авторски и строителен
надзор и др. 50 000лв. 13 128лв. 36 872лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - намаление с 27 550 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 488 267лв. 27 550лв. 460 717лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на ул."Проф.Иван Венедиков"
м.Буджака от о.т.170 до о.т.180 362 600лв. 27 550 лв. 335 050лв.
в т.ч.
било намаление става
-субсидия от ДБ /СЕБРА/ 362 600лв. 40 678лв. 321 922лв.

било увеличение става
-собствени бюджетни средства
осигурени от обект: „Реконструкция
и рехабилитация на водопроводна
мрежа и съоръжения в с.Крушевец:
авторски и строителен надзор и др.“ 321 922лв. 13 128лв. 335 050лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 40 678лв. по дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 40 678 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане пътищата” –увеличение с 40 678лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 40 678лв. 40 678лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на общински
пътища с №№ BGS 1220, BGS 2218
и BGS 2219, от:
-субсидия от ДБ /СЕБРА/ 0лв. 40 678лв. 40 678лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1239

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 40 678лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – намаление със 13 128лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 271 290лв. 13 128лв. 258 162лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения в
с.Крушевец: авторски и строителен
надзор и др. 50 000лв. 13 128лв. 36 872лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - намаление с 27 550 лв., по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 488 267лв. 27 550лв. 460 717лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на ул."Проф.Иван Венедиков"
м.Буджака от о.т.170 до о.т.180 362 600лв. 27 550 лв. 335 050лв.
в т.ч.
било намаление става

-субсидия от ДБ /СЕБРА/ 362 600лв. 40 678лв. 321 922лв.

било увеличение става
-собствени бюджетни средства
осигурени от обект: „Реконструкция
и рехабилитация на водопроводна
мрежа и съоръжения в с.Крушевец:
авторски и строителен надзор и др.“ 321 922лв. 13 128лв. 335 050лв.

1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 40 678 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане пътищата” –увеличение с 40 678лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 40 678лв. 40 678лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на общински
пътища с №№ BGS 1220, BGS 2218
и BGS 2219, от:
-субсидия от ДБ /СЕБРА/ 0лв. 40 678лв. 40 678лв.

П. Щерионова: 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/
било - става
Общо капиталови разходи: 5 157 250лв. - 5 157 250лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 4 675 630лв. - 4 675 630лв.

-целева субсидия от ДБ 462 600лв. - 462 600лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1240

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/

било - става

Общо капиталови разходи: 5 157 250лв. - 5 157 250лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 4 675 630лв. - 4 675 630лв.

-целева субсидия от ДБ 462 600лв. - 462 600лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. №680/ 19.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.
Г-жа Германова обяви, че е пристигнало едно резюме от страна на ВИК, относно проекта, който ще се разгледа на Общото заседание на Асоциация по ВИК.
Г-жа Мадлен Вълчева даде подробни разяснения на общинските съветници по докладната записка и резюмето към нея. Общинският съветник г-н Янакиев зададе въпрос, тъй като едно от решенията е за дълга, който ще поеме асоциацията доколко тези 2% като членство натоварва бюджета на общината и има ли такова нещо, натоварва ли го и какви са нашите ангажименти към този заем. Кметът му отговори, че Общината няма никакви ангажименти към този заем. Г-н Тодор Дамянов попита тази Асоциация може ли да повлияе върху цената на водата. Г-н Панайот Рейзи му отговори, че цената на водата, която ползваме е нереално ниска и в момента няма как да няма завишаване на водата и на тока при положение, че вече нашите отпадни води се преработват и в цената на водата влиза включително и канализацията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1241

На основанание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

I. УПЪЛНОМОЩАВА Панайот Василев Рейзи - Кмет на Община Созопол, представител на Общината по Закона за водите в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:
1. На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.
2. След запознаване с предвидените инвестиции в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за кандидатстване по процедура BG161М10Р002 – 1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.“, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за даване на принципно съгласие за реализация им, както и принципно съгласие „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас да започне предварителни преговори с финансови институции за отпускане на целеви заем в размер на не повече от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро за съфинансиране на проекта и покриване на първоначалните допустими разходи по същия, както и за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта.

II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Чапевова - зам.-кмет на Община Созопол за представител на Общината в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. №689/ 22.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за социални инвестиции в гр. Созопол с финансовата подкрепа на ШЕЛ България ЕАД.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1242
На основанание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Декларира, че ще осигури дофинансиране на обект "Консервация и реставрация на Епископска резиденция и светилище" – Созопол” със стойност на обекта – 446 130лв, като осигури средства от бюджета на Община Созопол в размер до 328 780лв.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Меморандум за разбирателство с ШЕЛ България ЕАД, Договор за дарение, както и всички последващи документи, отнасящи се до обект обект "Консервация и реставрация на Епископска резиденция и светилище" – Созопол”.

Кр. Германова: Колеги преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – председател на комисията да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, колеги Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и четвъртото редовно заседание.
На 29.10.2018г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. №642/ 12.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.306, с.Равадиново, община Созопол, с площ 735 кв.м., идентичен с парцел VI – 194, кв.42.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1243
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.306 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с площ 735 кв.м. /седемстотин тридесет и пет/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в община Созопол, с.Равадиново, ул.“Христо Ботев“ №41, при съседи:61042.501.307, 61042.15.159, 61042.501.305, 61042.501.393, идентичен с парцел VI – 194, кв.42, актуван с АЧОС №4307/02.08.2016г. свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.306 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с площ 735 кв.м. /седемстотин тридесет и пет/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в община Созопол, с.Равадиново, ул.“Христо Ботев“ №41, при съседи:61042.501.307, 61042.15.159, 61042.501.305, 61042.501.393, идентичен с парцел VI – 194, кв.42, актуван с АЧОС №4307/02.08.2016г.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, във връзка с чл.29а от Наредба за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Я. Х. Д. ЕГН .........., с адрес: с.Равадиново, ул...... №.. за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 150 кв.м/сто и петдесет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.306 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с площ 735 кв.м. /седемстотин тридесет и пет/, трайно предназначение на територията:„Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в община Созопол, с.Равадиново, ул.“Христо Ботев“ №41, при съседи:61042.501.307, 61042.15.159, 61042.501.305, 61042.501.393, идентичен с парцел VI – 194, кв.42, актуван с АЧОС №4307/02.08.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 4 542,00 лв. /четири хиляди петстотин четиридесет и два лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №330/03.10.2018г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №671/ 18.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.“
Г-н Тодор Дамянов попита за какво става въпрос в докладната, на което г-жа Галя Георгиева отговори, че са добавени обекти в Годишната програма, които касаят комплекс за здравеопазване, отдаване под наем на помещения за здравна служба в с. Крушевец и отдаване под наем на помещения за кметство в с. Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1244
Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.“ , като в раздел IV добавя
1. Обект с площ 157 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1, построен в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283, с трайно предназначение на територията- „Урбанизирана“ и НТП-„за обект компплекс за здравеопазване“
2. Обект с площ 157 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.2, построен в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283, с трайно предназначение на територията- „Урбанизирана“ и НТП-„за обект компплекс за здравеопазване“
3. Помещения, находящи се на първи етаж от двуетажна масивна сграда в УПИ VI-“за здравна служба“ кв.42 по плана на с.Крушевец
4. Помещения находящи се на първи етаж от двуетажна масивна сграда в УПИ II-„за кметство“ кв.30 по плана на с.Индже войвода.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и четвъртото редовно заседание.
На 29.10.2018г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 623/ 03.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 81178.6.31 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на: осем нови урегулирани поземлени имота, за индивидуално строителство, един нов урегулиран поземлен имот за изграждане на трафопост и изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП –ПУР/, на обслужваща улица, между осови точки 227 – 228 – 229 – 230, за обособяване на задънена улица, при условията на чл.81, ал.4 от ЗУТ.
2.Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ и изменение на ПУП - ПУР.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1245

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 81178.6.31 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на: осем нови урегулирани поземлени имота, за индивидуално строителство, един нов урегулиран поземлен имот за изграждане на трафопост и изменение на ПУП –ПУР, на обслужваща улица между о.т. 227- о.т.228- о.т.229- о.т.230, одобрена с Решение №881 по Протокол №39/26.03.2010г. на Общински съвет Созопол, за обособяване на задънена улица, при условията на чл.81, ал.4 от ЗУТ.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК и устройствена зона Ок4-18д, по действащ ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ и изменение на ПУП - ПУР да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ и изменение на ПУП - ПУР да се изработят при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и изменение на ПУП – ПУР.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 647/ 15.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1246
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПП, Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
С ПУП-ПП ел. кабела се измества от обхвата на ПИ с идентификатори по КК на с.Равадиново - 61042.15.145, 61042.15.247, 61042.15.248 и 61042.15.249, в северна посока. От началната точка - СРС №49, новопроектираното трасе и сервитута към него преминава през ПИ с идентификатори по КК на с.Равадиново - 61042.11.126, 61042.11.161, 61042.11.134 и 61042.15.249, достига до СРС №53, където се включва.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 648/ 15.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на с.Атия - 63015.506.111, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1247

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на с.Атия - 63015.506.111 , земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за жилищно строителство.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Жм - 7, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 40%, К инт. мак.=1,2, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 40%. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 649/ 15.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, от ОТ 312 до ОТ 312б, осигуряваща достъп до ПИ с идентификатор по КК на с.Атия - 63015.506.111, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1248

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПУР, от ОТ 312 до ОТ 312б, осигуряваща достъп до ПИ с идентификатор по КК на с.Атия - 63015.506.111, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
При изработване на ПУП - ПУР, габарита на новата улица с осови точки 312-312а-312б, да се проектира с ширина 10.00 метра (7.00 метра ширина на уличното платно и двустранно тротоари по 1.50 метра).
ПУП – ПУР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 688/ 19.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Черноморец - 81178.8.121, земеделска територия, местност „Аклади-чеири“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1249

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Черноморец - 81178.8.121 , земеделска територия, местност „Аклади-чеири“, землище гр.Черноморец, община Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона ОК4-24, в охранителна зона „А“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по образование.
Г.Пухов: Здравейте колеги, Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и четвъртото редовно заседание.
На 29.10.2018г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Г. Пухов: Комисията разгледа и се произнесе докладна записка с вх. №640/ 12.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1250

1. Приема и утвърждава предложението на Кмета да се започне процедура по преобразуване на ОУ „ Христо Ботев” – с.Росен в обединено (от І до Х клас, включително, по чл. 38, ал.1, т.4 от ЗПУО);
2. Възлага на Кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред точка VI. докладна записка с вх. №693/ 29.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между община Крушево, Република Македония и община Созопол, Република България.
Докладната бе разгледана на заседание на комисията и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1251

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол одобрява подписване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Крушево, Република Македония.

Кр. Германова: Последна точка VII. от дневния ред Докладна записка с вх. №696/ 30.10.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на обособена част от недвижим имот, публична общинска собственост, включена в урегулиран поземлен имот VІІ, кв.5 по план на с.Индже войвода, индивидуализирана съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, за частна общинска собственост.
Ще помоля само с две думи да рязясните на общинските съветници за какво става въпрос. Имате думата г-жо Георгиева.
Г. Георгиева: Само накратко ще поясня това е ПУП, който е допуснат с предходно решение. Съответно тази част е определена като предаваема и ПУП-а е приключил. Наложи се да поискаме тази докладна да е извънредна по искане на самия възложител на ПУП-а, защото той подготвя документация за кандидатстване по една от селските програми в този имот иска да изгражда цех за селскостопанска продукция, за преработка или нещо подобно. В тази връзка просто трябва по-скоро да да приключим, защото сроковете му са доколкото разбрах до края на ноември. Това наложи да поискаме да бъде включена като извънредна докладна. Благодаря.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Настояхме да я внесем, защото това е един млад човек. Ние ще започнем една поредица, така като идея да даваме път на млади хора, които искат да развиват бизнес. Това е едно младо момче, който е изкупил земи, който прави фабрика за производство на мед. Човек, който в едно село ще създаде доста работни места. Затова си позволихме да я внесем тази докладна. Това е един стимул за млади хора, които искат да се занимават с производство и със селско стопанство, с отглеждане на лешници и т. н.
Колеги имате думата за въпроси и коментари по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1252

1.Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА реално обособена част, публична общинска собственост, част от неизпълнена улична регулация о.т. 23-24, между кв.5 и бивш кв.10, по план на с.Индже войвода, която част с оглед частично изменение на ПУП-ПРЗ е включена в урегулиран поземлен имот VІІ „за КОО”, кв.5, с площ на реалната част от 191кв.м.(сто деветдесет и един квадратни метра), при граници и съседи на същата: север –улица о.т.22-23-25-26; изток – УПИ VІІ, юг- УПИ ІІІ-за дере, улица о.т.24-60 и УПИ ХІV-122 и от запад –УПИ VІІ, попадащи в новообразуван УПИ VІІ, с площ от 1200 кв.м. (хиляда и двеста кв.м.), при граници и съседи: север –улица о.т.22-23-25-26; изток –УПИ І, юг- УПИ ІІІ-за дере, улица о.т.24-60 и УПИ ХІV-122 и запад –УПИ VІІІ-121, за частна общинска собственост;

2.На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 191 (сто деветдесет и един)кв.м.ид.части със собственика на УПИ VІІ, кв.5 по план на с.Индже войвода.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...