:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №46/ 21.12.2018г.ПРОТОКОЛ № 46

На 21.12.2018г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове по населени места, служители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, аз имам два въпроса. Единият въпрос е как да кажа малко битовизъм може би, но на мен ми прави впечатление. Става въпрос за полагането на плочките, което се извършва сега и се извършваше и в дните, когато валя тук и сняг и беше студено и т.н., най-вече плочките, които се полагат да речем на стълбите, които са от плажа градския нагоре от хотел „Селена“. Дали е удачно според Вас това нещо да се прави в такова време? Дали няма тези плочки, хайде да не бъда лош пророк, но по някое време да се разпаднат, поставянето им, защото времето не е подходящо за такава дейност. И вторият ми въпрос е така, по-сериозен. При среща с жители на с. Росен се установява, че те примерно тука горе долу става вече от две - три години, откакто им бяха раздадени отстъпените права на строеж там до старата ракиджийница и в този район общо взето. Оказа се, че тези хора се въртят в един омагьосан кръг и не могат да започнат същинската дейност по строителството на имотите си, които са закупили през ОПС-то. Твърдят, че от EVN са им казали, че да могат да пуснат кабел, но трябвало Общината да намери фирма, която да изкопае тези траншеи. Били се правили съгласувки с Виваком за телефони и т.н., със ВиК също за водата и те се притесняват истински, че преди три години е станало това нещо, а реално строителните дейности не са почнали и те не са почнали не заради това, че те не искат да ги почнат или пък, че липсват средства, а поради такива разни административни неуредици. Моля да ми разясните малко как стоят тези неща, защото ще ме питат най-вероятно пак, да можем да им казваме какво се предприема от страна на Община Созопол. Благодаря Ви.
П. Рейзи: По отношение на вторият Ви въпрос аз чувам за първи път. Главният архитект е тук, до мен той също чува за първи път. Кметът е тук на селото, може би той трябва да каже нещо. До мен този сигнал идва за първи път от Вас, за което Ви благодаря. Досега не сме имали втори такъв сигнал. Ще ги проверя нещата и ще реагираме максимално бързо.
По отношение на плочите, съобразяваме се когато са плюсови температурите. Имаме договор с фирмата. Трябва да ги довършим нещата. Сега ще ги проверя, ако са правили нещо във времена, където времето не позволява. Искам да Ви кажа, че сме безкомпромисни към тези фирми, в такъв смисъл като нещо се случи самите договори, които сме ги подписали и анексите, които правим към тях гаранциите си ги търсим. Така че на никой по никакъв начин не правим компромис в тази посока. Явно са имали предвид това да се направят сега, през зимата. Все пак стълбите бяха зле, да са по-добре и да има по-нормално вървене по тях. Може би това са имали предвид, като са бързали сега да ги направят. Ще ги проверя нещата и ще ги държим под строг контрол. Благодаря.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Кмете.
П. Рейзи: Само Кметът на селото, ако иска нещо да каже.
Ив. Динев: По отношение на парцелите, те се закупиха миналата година. Това е.
Т. Янакиев: Най- старите са от преди три години, а не от една година.
П. Рейзи: Г-н Янакиев, хубаво е че се срещате с хората и ги коментирате нещата. Това е добре, защото в крайна сметка може и да им е трудно да дойдат до тук, може да нямат време хората. Въпроса го поставяме. Кмета вече е запознат. Още сега като се прибере ще ги обиколи, ако не е сега, след нова година. Ще ги видим хората. Ще им решим казуса. Не е дошъл до нас като информация. Това е.
Т. Янакиев: Да, благодаря Ви. Надявам се, че ще се реагира.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, в разгара сме на същинската зима. В момента няма сняг, но най-вероятно ще завали, а пък имате неприятният спомен от минали зими. При сериозен снеговалеж едва ли не се блокира Общината и необходимото снегопочистване не е на ниво. Имаме ли за тази година готовност? Мерки взети ли са да не се повтарят бедствията от минали години?
П. Рейзи: Всичко е под контрол г-н Дамянов. Дано зимата да не ни изненада.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Искате ли думата г-жо Арабаджиева?
В. Арабаджиева: Ами то стана някак си банално, защото всеки път го поставяме, но г-н Дамянов като каза за пътя, аз казвам пък за дървата. Но знаем, че няма да има. Това е.
Кр. Германова: Г-н Кмете, ще отговорите ли нещо?
П. Рейзи: Ако се спазва стриктно моята заповед, която съм я издал този проблем няма да го има. Съответно никой не я спазва тази заповед, както гражданите, така и кметовете и сега в крайна сметка вината я търсим в Кмета на Общината и в Общинското горско. Не е там вината, уважаеми общински съветници. Казвам ви го едно към едно. Лично аз стриктно се занимавам с дървата и с производството им, доставката им вече е проблем на гражданите. Дърва и в момента има. Късното закупуване и неорганизирането на транспорта от гората до домовете се оказва единственият проблем, че в момента има хора, които нямат дърва. Но в крайна сметка нещата се случват в момента. Мисля, че няма да имаме бедстващи граждани, да нямат дърва и да им е студено през коледните и новогодишните празници, които ни предстоят. Това мога да кажа.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки: точка VI да стане Докладна записка с вх. №795/ 17.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., точка VII да стане Докладна записка с вх. №796/ 18.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.5.183, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на еднофамилна сграда за вилен отдих и т. VIII да стане докладна записка с вх. №798/ 19.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на извършени инвестиции за 2018г. от „ВиК“ ЕАД Бургас на територията на Община Созопол.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред – точка VI, точка VII и т.VIII.
С резултат от гласуването: „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Колеги ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването: „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1275

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №773/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./ във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г;
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №751/ 05.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2019 година.
3. Докладна записка с вх. №767/ 10.12.2018г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатствване на Фондация „Созопол” – Клон Созопол по Втора покана за представяне на предложения по Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020 с проектно предложение "Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморски басейн”.
4. Докладна записка с вх. №768/ 10.12.2018г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатствване на Фондация „Созопол” – Клон Созопол по Втора покана за представяне на предложения по Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020 с обект „Консервация, реставрация и експониране на участък от северна крепостна стена и прилежаща кула” в обхвата на УПИ XVI от Кв.1 по плана на град Созопол.
5. Докладна записка с вх №772/ 10.12.2018г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
6. Докладна записка с вх. №781/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на месечен лимит за гориво за предоставените за нуждите на РУ на МВР Созопол МПС.
7. Докладна записка с вх. №782/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. № 742/ 22.11.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация.
9. Докладна записка с вх. №774/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
10. Докладна записка с вх. №775/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
11. Докладна записка с вх. №776/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх. №777/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх. №778/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх. №779/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец, м-ст. „Аклади-Чеири“ община Созопол с идентификатор 81178.32.124, площ 5 134 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Овощна градина“ , идентичен с парцел 032124 по плана на гр.Черноморец.
15. Докладна записка с вх. №784/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на начални и крайни автоспирки по маршрута на автобусните линии, имащи право да влизат в населеното място.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. №761/ 06.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол – 67800.17.3, земеделска територия, местност „Лафотумба“, землище гр.Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за склад за дървен материал.
17. Докладна записка с вх. №762/ 06.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Черноморец - 81178.6.515, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
18. Докладна записка с вх. №780/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІ(общински) и УПИ VІ, кв.24 по регулационен план на с.Равна гора , съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
19. Докладна записка с вх. №783/ 10.12.2018г., от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
20. Докладна записка с вх. №771/ 10.12.2018г., от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх. №795/ 17.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
VII. Докладна записка с вх. №796/ 18.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.5.183, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на еднофамилна сграда за вилен отдих.
VIII. Докладна записка с вх. №798/ 19.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на извършени инвестиции за 2018г. от „ВиК“ ЕАД Бургас на територията на на Община Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Председател, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание. На 19.12.2018г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, общински съветници и служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №773/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./ във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г.
По време на комисията Кметът на Общината г-н Панайот Рейзи и г-жа Адриана Попова Началник отдел „Приходи МДТ“ направиха подробни разяснения на общинските съветници по докладната записка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги в законоустановеният срок няма постъпили предложения, становища и възражения по така предложеният проект за промяна в наредбата, видно от представената справка от вносителя. Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате като цяло така направеното предложение за решение по докладната записка.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1276
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол,приема следните допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол:

І. В Глава втора „Местни данъци” се отменя Раздел I „Данък върху недвижимите имоти”

ІІ. В Глава втора „Местни данъци” се приема нов Раздел Iа „Данък върху недвижимите имоти
Раздел I „Данък върху недвижимите имоти” (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.
Чл. 7а (1) (нов, приет с решение № 1276/21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) (нов, приет с решение № 1276/21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 8а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 9а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл. 10а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 11а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2020г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава Първа на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ,предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1на чл.14 от ЗМДТ.
(6) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ се подава в срока по чл. 32 от същия закон. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

Чл. 12а. (1) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Органите, издаващи документите по ал. 3 на чл.15 от ЗМДТ, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът по ал. 1 на чл.15 от ЗМДТ се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 на чл.15 от ЗМДТ се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

Чл. 13а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) В случаите по ал. 1 на чл.16 от ЗМДТ , задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 14а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данни по ал. 2 на чл.18 от ЗМДТ от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.

Чл. 15а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

Чл. 16а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 17а. (1) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 18а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на:
1. 3.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, с изключение на недвижимите имоти по т. 2.
2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва:
а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, разположени в гр.Созопол и в.с.Дюни ,общ.Созопол/ Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г.- Климатични морски курорти от национално значение т.6 и т.16/;
б) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за имотите, разположени в гр.Черноморец/ Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г.- Климатични морски курорти от местно значение т.14/.

Чл. 19а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 20а(нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите определени в чл.24 от ЗМДТ.

Чл. 21а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

(4). (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.

(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(6) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
(8) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 4, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 4, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
(9) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.
ІІІ. В Глава втора „Местни данъци” в Раздел II „Данък върху наследствата” :
чл.30 се изменя по следния начин:
Чл.30. (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)(1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.
ІV. В Глава втора „Местни данъци” в Раздел III „Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин”
чл.34 се изменя по следния начин:
Чл.34. (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г )(1) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ.
(3) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ ,за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ.
В Чл.37 се отменят ал.3 и ал.4 :
(3) (Нова Решение № 808/36/22.12.2009г) (отм., с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)
(4) (Нова Решение № 20/4/30.11.2015г) (отм., с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)
Създава се нов чл. 37а, съдържащ 2 алинеи:
чл.37а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ,при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Създава се нов чл. 37б, съдържащ 5 алинеи.
чл.37б. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.
(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.
(3) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.
V. В Глава втора „Местни данъци” , в Раздел IV „Данък върху превозните средства”

Чл.41 се изменя по следния начин:
Чл.41 (1) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,25
"Евро 3" 1,05
"Евро 4" 0,90
"Евро 5" 0,7
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,5


(2) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г )
Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1. товарно ремарке - от 5 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 10лв.

(6) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г )
Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 15,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.
(14) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
В Чл.45, се отменя ал.1 и се изменят ал.2,3 и 5
(1) (Изменена с Решение № 715/29/17.12.2013г.) (отм., с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г )
(2) ) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения данък.
(3) ) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения данък.
(5) ) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл.47 се изменя по следния начин :
чл.47 (Изменен Решение № 20/4/30.11.2015г.) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.
VІ. В Приложение № 2 към чл. 56. от Наредбата
Приложение № 2 към чл. 56. (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) отпада т.21
”Отдаване на видеокасети под наем или записи на електронен носител (решение 1051/ 23.12.2010) 1500 1000 300 „

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Недин. Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова да зачете становището и предложенията за гласуване.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание.
На 19.12.2018г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Георги Пинелов; Тихомир Янакиев и Иван Хаджиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №751/ 05.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2019 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, искам да изразя позицията на нашата група и тя е, че ние ще я подкрепим тази докладна така или иначе както говорихме в комисиите. Но само искам да ви кажа , че мнението ни, че тези излишъци, които се трупат n-та подред година не са целесъобразни, а с оглед на това, че този ресурс се отнема от гражданите и дефакто се оставя в една сметка, която сметка е Х, където то не се използва по предназначението си и същевременно пък Общината взема заеми за какво ли не. Затова моята как да кажа, молба ли или както искате го приемете, като съвет може би е да се вземат някакви мерки, които да бъдат отразени в следващият бюджет, който предполагам вие 100% вече почти сте го разработил и това нащо да намери отражение там. Или като намаляне на такси или просто да зявите вашите, как да кажа намерения относно този излишък. Защото излишък не е 100-200 000 лв., но и толкова да бяха пак нямаше да е добре, а той вече гони 2 млн. лв. Ще бъдете така добър може би по-нататък да споделите с нас как смятате да го изхарчите. Вие казахте на комисия че има там някакви напр. Депото. Това са пари, които могат да се насочат и натам, но мисля че правилно и честно заставайки пред нас тези ваши намерения да бъдат заявявани по-отрано, за да могат да бъдат дискутирани в обществото. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Това е позиция, а не въпрос нали г-н Янакиев?
Т. Янакиев: Да.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложение 1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1277
Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2019 година /Приложение №1/.

ПЛАН СМЕТКА
На приходите и разходите на осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2019 година, в лв.

I. Приходи: 5 400 000
1. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2019 г 3 600 000
2. Прогнозен преходен остатък на 01.01. 2019г. 1 800 000

II. Разходи: 5 400 000
1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 1 612 000
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 1 462 000
1.2. Дължим ДДС по реда на гл.19а от ЗДДС 150 000

2.Управление на дейностите по отпадъците, проучване, проектиране, 2 628 000
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците.
2.1. Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 1 936 000
2.2. Отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 692 000

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 1 160 000
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване;
3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете 540 000
и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване;
3.2. Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на щатен персонал 570 000
и материали по населени места на Общината за почистване на
териториите за обществено ползване.
3.3. Почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на
общински пътища 50 000

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №767/ 10.12.2018г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатствване на Фондация „Созопол” – Клон Созопол по Втора покана за представяне на предложения по Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020 с проектно предложение "Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморски басейн”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1278
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие, да се предостави право за извършване на дейности в имот, находящ се в УПИ I, кв 148 по плана на гр. Созопол, ПИ с идентификатор 67800.505.118 – собственост на Община Созопол, на Фондация „Созопол-Клон Созопол" за изпълнение на обект „Консервация и реставрация на средновековна църква „Св. Николай Чудотворец“ във връзка с Проектно предложение: "Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморски басейн", по Втора покана за представяне на предложения по Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020.
2. Декларира, че няма да се променя предназначението на обекта по т.1 предмет на интервенция по време на изпълнението на проекта и за период от 5 години след приключване на дейностите по същия.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №768/ 10.12.2018г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Фондация „Созопол” – Клон Созопол по Втора покана за представяне на предложения по Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020 с обект „Консервация, реставрация и експониране на участък от северна крепостна стена и прилежаща кула” в обхвата на УПИ XVI от Кв.1 по плана на град Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1279
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие, да се предостави право за извършване на дейности в ПИ 67800.501.463 и ПИ 67800.501.545 - общинска собственост, в обхвата на УПИ XVI от кв.1 по плана на град Созопол, на Фондация „Созопол-Клон Созопол", за изпълнение на обект „Консервация, реставрация и експониране на участък от северна крепостна стена и прилежаща кула” във връзка с Проектно предложение по Втора покана за представяне на предложения по Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020.
2. Декларира, че няма да се променя предназначението на обекта по т.1 предмет на интервенция по време на изпълнението на проекта и за период от 5 години след приключване на дейностите по същия.

П. Щерионова: Докладна записка с вх №772/ 10.12.2018г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имаме бюджет. Имате думата за въпроси, коментари и разисквания преди да влезем в процедура на гласуване. Да разбирам, че няма въпроси. Преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата на г-жо Щерионова да зачетете перата едно по едно.
П. Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 36 372лв. 13 000лв. 23 372лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 000лв. 2 000лв. 2 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 12 952лв. 3 000лв. 9 952лв.
§ 10-51 – командировки в страната 4 000лв. 3 000лв. 1 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било увеличение става
П. Щерионова: § 01-00 – заплати 112 000лв. 10 600лв. 122 600лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати по тр.правоотнош. 112 000лв. 10 600лв. 122 600лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: § 05-00 – задълж.осиг.вн.от работод. 21 500лв. 2 400лв. 23 900лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 13 500лв. 1 300лв. 14 800лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 5 500 лв. 600лв. 6 100лв.
§ 05-80 – вноски за доп.задълж. осигуряване 2 500лв. 500лв. 3 000лв.
Общо увеличение: 13 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и подпараграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1280

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 36 372лв. 13 000лв. 23 372лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 000лв. 2 000лв. 2 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 12 952лв. 3 000лв. 9 952лв.
§ 10-51 – командировки в страната 4 000лв. 3 000лв. 1 000лв.

било увеличение става
§ 01-00 – заплати 112 000лв. 10 600лв. 122 600лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати по тр.правоотнош. 112 000лв. 10 600лв. 122 600лв.

§ 05-00 – задълж.осиг.вн.от работод. 21 500лв. 2 400лв. 23 900лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 13 500лв. 1 300лв. 14 800лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 5 500 лв. 600лв. 6 100лв.
§ 05-80 – вноски за доп.задълж. осигуряване 2 500лв. 500лв. 3 000лв.
Общо увеличение: 13 000лв.

П. Щерионова: 2.1. Функция „Икономически дейности и услуги” – дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” –намаление с 35 000лв. по параграфи, както следва.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 150 000лв. 35 000лв. 115 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 150 000лв. 35 000лв. 115 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.2.Функция „Разходи некласифицирани в другите параграфи” - дейност 910 „Разходи за лихви ” - увеличение със 194 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 22-21 – разходи за лихви по заеми 530 000лв. 104 000лв. 634 000лв.
от банки в страната

§ 29-91 – други разходи за лихви
към местни лица 9 508лв. 90 000лв. 99 508лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности със 159 000лв. по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1281

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности със 159 000лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1. Функция „Икономически дейности и услуги” – дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” –намаление с 35 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 150 000лв. 35 000лв. 115 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 150 000лв. 35 000лв. 115 000лв.

2.2.Функция „Разходи некласифицирани в другите параграфи” - дейност 910 „Разходи за лихви ” - увеличение със 194 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 22-21 – разходи за лихви по заеми 530 000лв. 104 000лв. 634 000лв.
от банки в страната

§ 29-91 – други разходи за лихви
към местни лица 9 508лв. 90 000лв. 99 508лв.

било намаление става
П. Щерионова: § 01-00 – заплати 980000лв. 135 000лв. 845 000лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати по тр.правоотнош. 980 000лв. 135 000лв. 845 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 02-00 – други възнагр.и плащ. 51 870лв. 6 000лв. 45 870лв.
в т.ч.
§ 02-05 – платени суми от СБКО 27 000лв. 6 000лв. 21 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 05-00 – задълж.осиг.вн.от работод. 184 000лв. 18 000лв. 166 000лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 115 000лв. 9 000лв. 106 000лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 46 000лв. 5 000лв. 41 000лв.
§ 05-80 – вноски за доп.задълж. осигуряване 23 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
Общо намаление: 159 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: 3.1.Функция „Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“- намаление със 159 000 лв.по параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи със 159 000лв. по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1282

3.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи със 159 000лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция „Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“- намаление със 159 000 лв.по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 01-00 – заплати 980000лв. 135 000лв. 845 000лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати по тр.правоотнош. 980 000лв. 135 000лв. 845 000лв.

§ 02-00 – други възнагр.и плащ. 51 870лв. 6 000лв. 45 870лв.
в т.ч.
§ 02-05 – платени суми от СБКО 27 000лв. 6 000лв. 21 000лв.

§ 05-00 – задълж.осиг.вн.от работод. 184 000лв. 18 000лв. 166 000лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 115 000лв. 9 000лв. 106 000лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 46 000лв. 5 000лв. 41 000лв.
§ 05-80 – вноски за доп.задълж. осигуряване 23 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
Общо намаление: 159 000лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №781/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на месечен лимит за гориво за предоставените за нуждите на РУ на МВР Созопол МПС.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1283

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет-Созопол определя месечен лимит за гориво в размер на 1250,00 /хиляда двеста и петдесет/ лева за предоставените за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР-Бургас МПС за нуждите на Районно управление – Созопол.
2.Настоящото решение да се приложи считано от 01.01.2019г.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №782/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1284

1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:
1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85лв;

1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв;
Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

Кр. Германова: Колеги, давам 10 мин. почивка.
.........................................................................................................................................................
Кр. Германова: Колеги преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията да зачете становището на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание.
На 19.12.2018г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. № 742/ 22.11.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложение 1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1285

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор, Общински съвет Созопол
1. Предоставя на Оператора „ВиК” ЕАД – Бургас, ВиК инфраструктурата по Приложение I за стопанисване, поддържане и експлоатация.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и внесе необходимия пакет документи, свързани с предаването на активите, посочени в т. 1 за стопанисване, поддържане и експлоатация от страна на „ВиК” ЕАД – Бургас.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №774/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1286

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол имот с идентификатор № 67800.15.147, с площ 2,000 дка., находящ се в местност „Соленки”,образуван от делба на имот с идентификатор 67800.15.52, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на К. Я. К.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №775/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1287

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.13.591, с площ 0,501 дка.,образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 67800.13.77 находящ се в местност „Добровица”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Я. /Я./ Ж. К.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №776/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, ведно с направената корекция на техническа грешка – вместо „Креонов“ да се изпише „Крионов“.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с направената корекция на техническа грешка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1288

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ- поземлен имот с идентификатор № 67800.1.381, с площ 2,115 дка.,образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 67800.1.87 находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол.за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Я. П. К.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №777/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1289

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.12.2447, с площ 2,995 дка., находящ се в местност „Алепу”,както и поземлен имот с идентификатор № 67800.13.15, с площ 1,101 дка., находящ се в местност „Добровица”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Г. Я. Г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №778/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1290

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ- поземлени имоти с проектен кадастрален идентификатор № 67800.13.609, с площ 6,963 дка., находящ се в местност „Добровица”,част от поземлен имот с идентификатор 67800.13.18, имот с проектен кадастрален идентификатор 67800.13.608 с площ от 6,050 дка. находящ се в местност „Добровица”, част от поземлен имот с идентификатор 67800.13.18 и имот с проектен кадастрален идентификатор 67800.16.204 с площ от 7,502 дка. находящ се в местност „Соленки“, образуван от обединяването на имоти с кадастрален идентификатор 67800.16.26 и 67800.16.27, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол. включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Г. К. Д.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №779/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец, м-ст. „Аклади-Чеири“ община Созопол с идентификатор 81178.32.124, площ 5 134 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Овощна градина“ , идентичен с парцел 032124 по плана на гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1291

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 81178.32.124/ЕКАТТЕ –осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – тридесет и две, поземлен имот- сто двадесет и четири/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Черноморец, м-ст. „Аклади-Чеири“ община Созопол, с площ 5 134 кв.м. /пет хиляди сто тридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Овощна градина“, при съседи: 81178.32.129 , 81178.32.128 , 81178.32.125, 81178.9.67 , 81178.32.180, 81178.32.175 идентичен с парцел 032124 по плана на гр.Черноморец.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 500,00лв./шест хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е041/12.03.2018г. от независим лицензиран оценител, презаверена с номер №2018ЕП135/09.12.2018г.,приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №784/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на начални и крайни автоспирки по маршрута на автобусните линии, имащи право да влизат в населеното място.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1292

Общински съвет Созопол определя начални, междинни и крайни спирки на територията на Община Созопол:
1. Автоспирки за пристигащи и отпътуващи автобуси на територията на гр.Созопол от Републиканска транспортна схема, както следва:
1.1. Пред източната страна на стадион“Арена Созопол“ до паркинга, за автобуси пристигащи от северна посока;
1.2. Пред търговски център на Община Созопол намиращ се на площад „Черно море“ за автобуси пристигащи от южна посока;
2. Автоспирка за пристигащи и отпътуващи автобуси на територията на гр.Созопол от Областна транспортна схема:
1.2.1. Пред търговски обекти намиращи се на ул.“Индустриална“ № 9, за автобуси пристигащи и заминаващи;

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Колеги, здравейте. Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание.
На 19.12.2018г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха Тодор Чакъров - Председател; Стойо Недин; Станимир Андонов и Янчо Георгиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх. №761/ 06.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол – 67800.17.3, земеделска територия, местност „Лафотумба“, землище гр.Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за склад за дървен материал.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1293
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол - 67800.17.3, земеделска територия, местност „Лафотумба“, землище гр.Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за склад за дървен материал.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Смф (1) , в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 60%, К инт. мак.=2,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 30%. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №762/ 06.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Черноморец - 81178.6.515, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1294

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор по КК на гр.Черноморец - 81178.6.515, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона ОК4-18д, в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №780/ 10.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІ(общински) и УПИ VІ, кв.24 по регулационен план на с.Равна гора , съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1295

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а, ал.4 ,чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за УПИ VІІ, общинска собственост и съседен VІ- за КОО, кв.24 по регулационен план на с.Равна гора.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на УПИ VІІ, общинска собственост и урегулиран поземлен имот VІ- за КОО, кв.24,с.Равна гора, с проектна площ на изменението от 227(двеста двадесет и седем) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 3891(три хиляди осемстотин деветдесет и един )лв без вкл.ДДС, за 227(двеста двадесет и седем)кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 336/15.11.2018г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІ-за КОО, кв.24, по действащ регулационен и застроителен план на с.Равна гора;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №783/ 10.12.2018г., от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Някой против всички скици да бъдат гласувани анблок. Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1296

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол , гр.Черноморец и с.Равадиново, както следва:
1.скица № 145/10.12.2018г.
2. скица № 104/10.12.2018г.
3. скица № 105/10.12.2018г.
4. скица № 103/10.12.2018г.
5. скица № 12/10.12.2018г.
6. скица № 146/10.12.2018г.

Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по образование.
Г.Пухов: Здравейте колеги, Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание.
На 19.12.2018г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Г. Пухов: Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. №771/ 10.12.2018г., от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
На комисията се разгледа и следното допълнение към докладната, направено от г-жа Катя Стоянова - Зам.Кмет на Община Созопол :
1. С. Ф. И. от гр. Созопол – ЕГН:......, за извършена ортопедична операция в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
2. З. И. К. от с. Присад – ЕГН: ....., за закупуване на лекарства в размер на 103 / сто и три / лв.
3. С. И. К. от с. Равна гора - ЕГН: ...., за извършена операция на очи в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
4. Т. К. Ч. от с. Равадиново – ЕГН: ...., за закупуване на лекарства в размер на 83 / осемдесет и три / лв.
5. Г. П. С. от с. Зидарово – ЕГН: ....., за проведено лечение в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направеното допълнение по време на комисиите.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси коментари по докладната? Няма. Имате ли нещо против ан блок да се гласува? Няма. Тогава ще гласуваме ан блок. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направеното допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1297

1.Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
1. Н. Т. И. от с. Зидарово – ЕГН:...., за проведено лечение, медицински консумативи и закупени лекарства в размер на 1000 / хиляда/ лв.
2. Я. Ш. Я. от с. Зидарово – ЕГН:....., за извършена операция на очи в размер на 300 / триста / лв.
3. П. И. П. от с. Зидарово – ЕГН:......, за закупени лекарствени средства в размер на 100 / сто / лв.
4. М. Ж. А. от с. Зидарово- ЕГН:...., за извършена операция на очи в размер на 500 / петстотин / лв.
5. Д. К. С. от с. Зидарово – ЕГН:.......,за извършена ортопедична операция в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
6. Д. Х. К. от с. Зидарово – ЕГН: ....., за закупуване на животоспасяващ апарат за дишане в размер на 1000 / хиляда / лв.
7. П. С. Д. от с. Зидарово – ЕГН:......, за закупуване на лекарства свързани със заболяване на гръбначния стълб в размер на 90/ деветдесет / лв.
8. Д. Д. М. от с. Зидарово – ЕГН: ......., за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
9. М. А. М. от с. Зидарово – ЕГН: ....., за закупуване на лекарства в размер на 110 / сто и десет / лв.
10. Х. Я. М. от гр. Созопол – ЕГН: ......., 100 % ТЕЛК СЧПХ - за извършена стоматологична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
11. Н. С. Х.- К. от гр. Созопол - ЕГН: ....., 100% ТЕЛК СЧП - за извършени операции в размер на 1000 / хиляда / лв.
12. Н. И. К. от с. Равадиново – ЕГН:....., за закупени лекарствени средства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
13. А. И. А. от с. Росен – ЕГН: ......,за проведено лечение в размер на 600 / шестотин / лв.
14. К. Й. Р. от гр. Черноморец – ЕГН: ......, за проведено лечение в размер на 175 / сто седемдесет и пет / лв.
15. Д. П. Д. от с. Зидарово – ЕГН: ....., за извършена операция и проведено лечение в размер на 200 / двеста / лв.
16. Н. В. Д. от гр. Созопол – ЕГН: ...... – 95 % ТЕЛК, за закупени лекарствени средства в размер на 100 / сто / лв.
17. И. Д. С. от гр. Черноморец – ЕГН: ......., за закупени лекарствени средства за дете Ц. С. С. – ЕГН: ....., ТЕЛК -76%, с диагноза „Лимфоидна левкимия“ в размер на 427 / четири стотин двадесет и седем / лв.
18. Е. К. Ч. от гр. Созопол – ЕГН:....., за извършена операция в размер на 900 / деветстотин/ лв.
19. Х. Г. С. от с. Присад – ЕГН:.......,за закупени лекарства в размер на 70 / седемдесет / лв.
20. Д. Я. М. от гр. Созопол – ЕГН: ......,100% ТЕЛК „мозъчно съдова болест“ за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
21. З. Д. А. от с. Атия – ЕГН:......,92% ТЕЛК „таласемия“- за закупуване на лекарства в размер на 600 / шестотин /лв.
22. С. С. Я. от с. Равадиново – ЕГН:......,71% ТЕЛК „ стенокардия“ – за закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
23. С. А. П. от гр. Созопол – ЕГН: ......,100 % ТЕЛК -„Мозъчно - съдова“ болест, за закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
24. П. Т. С. от с. Равадиново – ЕГН: ......, ТЕЛК – 80%, за извършена операция и закупени лекарства в размер на 600 / шестотин / лв.
25. Е. Г. Г. от с. Зидарово – ЕГН....., за извършена операция и медицински изследвания в размер на 340 / триста и четиридесет / лв.
26. Г. Д. И. от с. Атия – ЕГН: ...., за закупени лекарства и извършени прегледи на дъщеря и Г. М. И. – ЕГН: ....., ТЕЛК- 80 % „ Вродени сърдечни аномалии „ в размер на 414 / четиристотин и четиринадесет /лв.
27. Т. Х. Т. от с. Вършило - ЕГН: ......, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
28. С. Ф. И. от гр. Созопол – ЕГН:....., за извършена ортопедична операция в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
29. З. И. К. от с. Присад – ЕГН: ....., за закупуване на лекарства в размер на 103 / сто и три / лв.
30. С. И. К. от с. Равна гора - ЕГН: ....., за извършена операция на очи в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
31. Т. К. Ч. от с. Равадиново – ЕГН: ....., за закупуване на лекарства в размер на 83 / осемдесет и три / лв.
32. Г. П. С. от с. Зидарово – ЕГН: ....., за проведено лечение в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 31.03.2019 г.
Кр. Германова: Благодаря Ви, н-х Пухов. Сега преминаваме към точка VI от дневния ред докладна записка с вх. №795/ 17.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Извънредната докладната записка беше разгледана по време на комисията по финанси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1298

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал.1, т.5, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг:
Общински съвет – Созопол променя Решение №1264/30.11.2018г. в частта на ред „Максимален лихвен процент, такси, комисионни и др. – до 2% / два / процента“, като същия придобива следната редакция: „Максимален лихвен процент, такси, комисионни и др. – до 3,5% / три цяло и пет / процента“.
В останалата си част Решение №1264/30.11.2018г. остава непроменено.

Кр. Германова: Точка VII от дневния ред докладна записка с вх. №796/ 18.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.5.183, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на еднофамилна сграда за вилен отдих.
Извънредната докладната записка беше разгледана по време на комисията по общинска собственост. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1299

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за ПИ с идентификатор67800.5.183, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за еднофамилна сграда за вилен отдих.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ов1 (8), в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В графичната част към проекта да се отрази одобрената улична регулация, осигуряваща транспортен достъп до поземления имот. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Кр. Германова: Точка VIII от дневния ред докладна записка с вх. №798/ 19.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на извършени инвестиции за 2018г. от „ВиК“ ЕАД Бургас на територията на Община Созопол.
Извънредната докладната записка беше разгледана по време на комисията по финанси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с приложението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ Въздържал се
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1300

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор и във връзка с Приемо-предавателен протокол от 19.12.2018г. за инвестициите в публични активи на територията на община Созопол, Общински съвет Созопол
1. Приема извършените за 2018г. инвестиции във ВиК инфраструктурата на обща стойност 212 723,79лв без ДДС.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и внесе необходимия пакет документи, свързани с предаването на активите, посочени в т. 1 за стопанисване, поддържане и експлоатация от страна на „ВиК” ЕАД – Бургас.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...