:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №47/ 25.01.2019г.


ПРОТОКОЛ № 47

На 25.01.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове по населени места, служители на общинска администрация. В залата присъстват дванадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, от известно време вървят репортажи по телевизията за община Созопол и не само, относно най-различни случаи според еколозите на нарушаване, не знам на законодателството ли, добрите норми ли, морала ли, не знам какво – разкопаванията. Има случаи в Градина, има случаи в Алепу, случаи в Каваци. Моля да ни кажете, обяснете за какво иде реч и да гарантирате един вид, че доброто име на нашата община е защитено. Благодаря.
Кр. Германова: Имате думата, г-н Кмете.
П. Рейзи: Тази сутрин бях в Нова телевизия, дадох интервюто точно затова, защото исках всичко да изтече, каквото имат да кажат, да кажат, защото не е тайна, че в момента във Фейсбук стои, като най-живия орган, по-висок и от закона даже. Там, като кажат така и тръгва. Така, че в тази посока ситуацията е следната. Започвам първо от Алепу. Там се констатира едно много голямо свлачище и първоначално започнаха с идеята да укрепят свлачището. После заедно със собствениците на Алепу вилидж явно се обединиха и самото укрепване на свлачището го започнаха с изграждане и на сгради. Така стоят там нещата. Аз днес казах, казвам и на вас, там е първа категория обект. Тази категория не е е нашата компетенция. Тя е в компетенцията на РДНСК и ДНСК. Другото нещо, което днес им казах, понеже коментират височината. Първо обекта не е на плажа. Няма нищо общо с плажа това, което се коментира в медиите. Дори и да са стъпили в някоя част на плажа след приключване на обекта, плажа ще бъде възстановен във форма, която да може да се ползва от туристите през лятото. Оттам височината, има ПУП който е приет 2007г. По закона, който е в момента в сила, ПУП-овете, които са влезли вече в сила те не могат да бъдат променяни, ако самият собственик в даден момент не прецени да промени нещо. Искам да ви кажа, че този проект специално покрай свлачището, той минава през Министерството на регионалното развитие. Строителното разрешение, което го издадохме ние съответно по закон в четиринадесетдневен срок всички институции, говоря РДНСК Бургас имам право да се произнесат, ако има нещо несъобразело със закона. Екологичните институции, в лицето на РИОСВ са проконтролирали всички възможни формули. Така, че за мен обектът е чист, сега като дойдат днес от ДНСК и РДНСК, ако те преценят нещо съответно в техните права е да го спират. По отношение на Градина – частен имот, който попада в зона А, там параметрите на Общо устрийствения план дава правомощия за строителство, височината на сградата 6,80 ; Кинт 0,6, всичко в тази посока е спазено. Тази сутрин, като разговарях пак с Главния архитект ми каза, че Дюни АД са дошли и са си оттеглили документите, ще прекратят временно строителството. Съответно те нещо са преценили, в крайна сметка те са инвеститорите, имат право да го направят. Така са преценили, така са го направили. За мен в района всичко е под контрол, благодарение на това, че имаме ОУП, това също по един или друг начин ни дава правата и възможностите да си отстояваме нашите позиции пред инвеститорите, защото вие много добре знаете, че в законите винаги има някакви вратички. Опитваме се всичко да е в нормалните граници на нашия ОУП. Това, което усилено се коментира, че ще има презастрояване и т. н. това във нашата община вече няма как да се случи. Разберете ме правилно. Ако се изливат някакви бететони, в такъв смисъл, че нашите къщи се правят от бетон, не се правят от дървета и от някакви други неща, но те са в рамките на това, което в продължение на 10 години ОУП на Община Созопол се въртеше по всички институции и всичко е тази рамка и аз мисля, че ние трябва да бъдем един ден благодарни, че го имаме този ОУП, защото в крайна сметка там, където е позволено по него да се урбанизира дадена територия тя ще бъде урбанизирана, но има много такива територии, които ще си останат зелени площи. Чувах, че там долу за Алепу коментират за някакъв общински имот. Общинския имот е от другата страна на ъгъла на блатото Алепу. Той си попада в защитената територия, той е общински, на него нищо няма да се прави. Мисля, че на този етап жителите на общината и аз като Кмет и Гл. архитект нямаме за какво да се притесняваме на база това, каквото се излъчва по телевизиите. Благодаря Ви.
Т. Янакиев: Последния обект?
П. Рейзи: Кой?
Т. Янакиев: Каваци дюните.
П. Рейзи: Ами вижте сега там има осъществено престъпление. То е от ясно по ясно. В крайна сметка имотът е частен. Някой е поръчал на някой да развали дюната. Констатирано е престъплението. Нарушителят мисля, че е заловен. Да си понесе отговорността, каквато е по закон и това е. Вие знаете много добре, че Закона за черноморското крайбрежие влиза 2008г. До тогава, до 2008г. и по-точно до Дюнигейт Несебър, никой не отваряше дума в екологичните среди за дюни, а тези пясъчни образувания са образувани благодарение на морето, на пясъка и водата. Днес я има, утре я няма. В случая не говоря за това, което тези хора са направили, но наисти днес я има утре я няма. Вие, самите сте свидетели когато градския плаж го няма и в един момент пак се появява. Това е морето, това е времето, това е вятъра. За там така стоят нещата има извършено престъпление, всеки си носи отговорността и това е. В частен имот е.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Кмете.
Кр. Германова: Колеги други въпроси имате ли? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Благодаря Ви, г-жо Председател. Г-н Кмете, въпроса ми е в града покрай улиците, покрай входните артерии по стълбовете за осветление слагахме знамена, българското и на европейският съюз, а отскоро прави впечатление, че целят град е залят с рекламни пана на fbet. Това го виждаме и на други места из страната. Нашата Община има ли сключен договор и за каква сума за реклама?
П. Рейзи: Имаме гласувана схема за нещата, имаме сключен договор с fbet, с 50 000 лв. спонсорира футболния отбор и на Общината дават по 10 000 лв. по чл. 56 за поставянето. Така, че всичко е под контрол. Преди лятото пак ще бъдат частично разредени нещата, пак ще има знамена. Така, че няма да остане така. Чисто и просто в момента няма знамена, защото вятърът ги скъса и всяка година знамената ние ги сваляме, защото вятърът ги къса. Сваляме ги октомври, ноември и без това повечето от тях са накъсани и напролет поръчваме новите, слагаме новите и така. Така, че ще има пак знамена.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание.
Колеги ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1301

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2018Г. – 31.12.2018Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №26/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2019 година.
2. Докладна записка с вх. №44/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2019г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №25/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх. №41/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2019година.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
5. Докладна записка с вх. № 797/ 18.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публиченo оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост находящ се в з-ще. на с.Крушевец, общ.Созопол.
6. Докладна записка с вх. №19/ 08.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
7. Докладна записка с вх. №21/ 08.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1589 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №36/ 11.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, търговски обект с идентификатор 67800.503.573.7.5, находящ се на ул.Републиканска , гр.Созопол.
9. Докладна записка с вх. №42/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Методики за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на земеделски имоти - общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. №43/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.212, площ 343кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
11. Докладна записка с вх. №20/ 08.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.7.31 и общински ПИ 67800.6.115 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
12. Докладна записка с вх. №27/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.119“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ. Созопол.
13. Докладна записка с вх. №28/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 81178.9.9, по КК на гр.Черноморец - земеделска територия, местност „Аклади-чеири“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
14. Докладна записка с вх. №37/ 11.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.6.150, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
15. Докладна записка с вх. №45/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх. №46/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 62 до о.т. 62в“ в м.“Каваци“, землище гр.Созопол.

Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г. изготвен съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Колеги, всички вие сте получили така предложеният Отчет за дейността. В него са описани нашите сесии, комисии, докладни основни, които сме гледали. Във връзка със ЗМСМА сме длъжни да си го приемем, въпреки че това си е наша дейност. Колеги, имате ли някакви въпроси и коментари по отчета? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за отчет на дейността на Общинския съвет?
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1302

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и седмото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Председател, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и седмото редовно заседание. На 18.01.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, общински съветници и служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №26/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2019 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате като цяло така направеното предложение за решение по докладната записка, ведно с Приложение 1.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1303
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2019 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящото решение.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.
Приложение 1
Годишен план
За ползване на дървесина през 2019 год. в горски територии
собственост на община Созопол

I. Прогнозни количества дървесина за добив по участъци за общински горски територии собственост на Община Созопол в плътни кубически метра:

1) ГСУ Бургас - 4 000 м3;

2) ГСУ Ропотамо - 3 000 м3;

3) ГСУ Индже войвода и Крушевец - 4 000 м3

Общо: - 11 000 м3
II. Начин на ползване на дървесина за общински горски територии собственост на Община Созопол:
Чрез добив и продажба на добита дървесина от временен склад.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №44/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, всяка година по време на бюджета се приема тази програма за разпореждане с общински имот. В програмата се упоменават имотите, с които ще бъдат направени някакви разпоредителни действия. Питането ми е следното, развитието на един регистър или там неговото създаване го обсъждахме още много отдавна. Говоря за електронен, защото на хартия сигурно имате някакъв регистър на общинската собственост. Аз не съм го виждал, рових се в сайта, не можах да намеря. Всяка година в сайта са обозначени имотите, които се продават години по години, като информацията мисля, че от 2009-та най-старата дата. Моето предложение е добре е да вървим в насока, в която всичките тези имоти да бъдат обхванати в единен регистър. Този регистър да бъде качен в сайта на общината, по начин по който да може всеки един гражданин да знае какво има като общинска собственост, къде се намира. Мисля, че това е правилното, защото всяка година досега ние гласуваме «ЗА» разпореждането с тези имоти, после срещаме се с хора, ама този имот ли ще се продава, ама оня имот ли ще се продава. Как да ви кажа и аз вас аз мисля, че ще е по-добре.
П. Рейзи: Идеята е добра. Даже се чудя защо досега не сме го направили. Мислех, че го имаме. Тук говорим за наша практика, за наше по-лесно улеснение. Защото в крайна сметка искам да ви кажа това, че ние ги посочваме тези имоти тук на базата на това, че някой е дошъл и е попитал, някой е изразил желание. Не правим движение в посока гласувайте, а пък ако някой дойде ще го продадем. Или пък примерно искаме да го продадем, нямаме желаещ, ще го продадем ако някой се яви. Има много такива случаи, в които даже заявяват желание подготвяме цялата документация, защото всичко е пари, една оценка е пари, една документация да се напише е средства хартия материали и после се отказват и разходите остават за наша сметка. Затова, може би сте прав и приемам Вашето предложение и ще започнем да работим върху казуса да направим един електронен регистър. Да го качим в сайта на Общината, макар че погледнато реално той пак няма да е пълен. Той ще трябва постоянно да се допълва, защото винаги излизат някакви имоти, които не са актувани. Например по селата има много такива. Такива в съсобственост и така. Идва някай казва, тук има общинско виждаме, че не е актувано. Актуваме го и така. Добре, ще заработя в тази посока. Благодаря за предложението.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате като цяло така направеното предложение за решение по докладната записка.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1304
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2019г.”

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Недин. Преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова да зачете становището и предложенията за гласуване.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и седмото редовно заседание.
На 18.01.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Георги Пинелов и Иван Хаджиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. №25/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка 25/09.01.2019г. на Кмета на община Созопол относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
Комисията установи, че е изцяло в правомощието на Общински съвет да утвърди ценоразпис за продажбата на дървесина добита от горски територии – общинска собственост съгласно разпоредбата на чл.71, ал.5, т.3 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ. Предвид, че в посоченият подзаконов нормативен акт обаче липсва изрична регламентация, с която Общински съвет със свой акт може да делегира правомощието си по чл.71, ал.5 на Кмета на община,
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната със следната редакция – в предложения проект за решение изречение последно „При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа“ да отпадне от проекта за решение.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, ведно с направената редакция.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с корекцията на комисията.
Изчакване на резултатите от гласуването.
П. Рейзи : Г-жо Председател, може ли думата?
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи : Моля, да бъде прегласувана на основание чл.51. ал.2 от Правилника на Общински съвет докладната записка с вх.№25, относно: определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол. В Приложение1 с цените по-отдолу не е написано, че са това цени без ДДС, а в докладната, която Директора на горското е пуснал в Общината е показано, че са без ДДС. Юристите са го пропуснали и сега го видях и не можах на момента да реагирам, затова молбата ми е ако може да се прегласува докладната.
Кр. Германова: Т.е. да се прегласува с допълнението - Цените в Приложение 1 са без ДДС. Това къде ще го допълним?
П. Рейзи: Най-отдолу на таблицата да бъде написано – Цените по приложението са без включенo ДДС.
Кр. Германова: Други предложения или коментари? Колеги моля да гласувате отново докладната записка с корекцията на комисията и с направенето допълнение от Кмета на общината.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1305
Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1 и Приложение №2) към настоящето решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2019г.
Приложение№1
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад от 01.01.2019 год. добита от Общински горски територии - гр.Созопол

Категория / Сортимент минимални продажни цени

лв./м3 пл.
1 2
ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
- Трупи за бичене > 30 см.
втч Черен бор 80
Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Черен бор 65
СРЕДНА
Трупи за бичене от 15 до 17 см.
втч Черен бор 50
- Други
втч Обли греди,минни подпори 40
втч Технологична дървесина 30
- ДРЕБНА -------------------------
втч Ритловици, Саръци 40
втч Технологична дървесина 30
- ДЪРВА -------------------------
втч Технологична дървесина 30
втч Дърва за огрев 12
Категория / Сортимент минимални продажни цени

лв./м3
ШИРОКОЛИСТНИ
- ЕДРА -------------------------
- Трупи за бичене > 30 см.
втч Дъбови 90
втч Церови и други 60
Трупи за бичене от 18 до 29 см.
втч Дъбови 80
втч Церови 60
- Траверси
втч Дъб 110
втч Церови 60
- Тунелни подпори 50
- СРЕДНА -------------------------
- Технологична дървесина
втч Дъбова, Акациева, Церова и др. 40,00лв./пр.м3
втч.Меки широкол.,в т.ч.келяв габър и мъждрян 32,00лв./пр.м3
Греди обли, минни подпори, минни скари
втч Акациеви и Други 50
- Колове за лозя - акация 60
- ДРЕБНА -------------------------
- Технологична дървесина.
втч Дъбова,Церова,Акациева 40,00лв./пр.м3
втч Други, в т.ч. Келяв габър и мъждрян 32,00лв./пр.м3
- Мертеци
втч Акациеви и други 45
- Колове
втч Други 50
- ДЪРВА -------------------------
- Технологична дървесина.
втч Дъбова,Церова,Акациева 40,00лв./пр.м3
втч Други, в т.ч. Келяв габър и мъждрян 30,00лв./пр.м3
- ОЗМ
втч Дъбови,Церови 60
втч Други 50
- ДЪРВА
Широколистни - меки в т.ч. кгбр и мжд 30,00лв./пр.м3
Широколистни - твърди в т.ч. Акация
- по списъци за местно население 32,50лв./пр.м3
- за свободна продажба 40,00лв./пр.м3
Вършина - всички дървесни видове 15,00лв./пр.м3

Цените по приложението са без включенo ДДС.

Приложение№2
Ценоразпис за ползване на недървесни горски продукти
от 01.01.2019 г. добити от Общински горски територии - гр.Созопол

І. Определя се цена за ползване на недървесни горски продукти – коледни елхи, зеленина и дрянови клони до 1 м, смола, борина, сено, кори, лико, семена, лишеи, мъхове, листников фураж и улов на животни, които не са дивеч, по реда на чл. 81, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както следва:
1. За коледни елхи:
а) с височина до 1 метър - 3,00 лв. за брой;
б) с височина до 2 метра - 3,50 лв. за брой;
в) с височина над 2 метра - 3,50 лв. плюс надбавка от 3,00 лв. за всеки метър, за брой.
2. За зеленина - 4,00 лв. за пространствен кубичен метър.
3. За дрянови клони до 1 метър - 0,20 лв. за брой.
4. За смола (течна и суха) – 0,20 лв. за килограм.
5. За борина от пънове – 0,12 лв. за килограм.
6. За сурови пръчки – върбови, лескови – 0,20 лв. за брой.
7. За листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) – 0,30 лв. за пространствен кубичен метър.
8. За сено сухо (без сеното за подхранване на дивеча) – 0,10 лв. за килограм.
9. За кори от всички видове – 0,20 лв. за килограм.
10. За лишеи и мъхове – 0,15 лв. за килограм.
11. За събиране на охлюви, извън Приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие – 0,20 лв. за килограм.
12. За събиране на раци – 0,50 лв. за килограм.
13. За улов на жаби, извън Приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие – 0,40 лв. за килограм.
14. За иглолистни шишарки – 0,15 лв. за килограм.
15. За необработени шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и други от широколистни видове – 0,15 лв. за килограм.
16. За семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други – 0,20 лв. за килограм.

ІІ. Определя се цена за ползване на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения, извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии общинска собственост за календарна година, както следва:
1. За физически лица – 30 лв.
2. За юридически лица – 300 лв.

ІІІ. Цените по раздел І и ІІ са без включен ДДС.

Кр. Германова: Следващата докладна.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. №41/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2019 година.
Уважаеми колеги, както всяка година така и тази стартира процедура по разглеждане и обсъждане на проекта за бюджет за 2019г., като на 18.01.2019г. г-жа Катя Чачева - Началник отдел „Бюджет и човешки ресурси” в Община Созопол представи на общинските съветници, подробно с мултимедийна презентация проекта за Бюджет 2019г.
На 22.01.2019г. от 14:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол и управители на спортните клубове в община Созопол.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, четиринадесет общински съветници – членове на комисията, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Kатя Стоянова – заместник Кмет на Община Созопол и служители от Общинска администрация.
Председателят на Общински съвет г-жа Красимира Германова представи планираните средства за всяко едно населено място.
В първата част на заседанието бяха изслушани поотделно присъстващите кметове на кметства и кметските наместници в Община Созопол.
От изказванията на кметовете стана ясно, че всеки един бюджет е изкоментиран и съставен предвид нуждите на населеното място и възможностите на Общината. Всички кметове и кметски наместници благодариха на Кмета на Общината за предвидените средства в бюджет 2019 и споделиха, че ще са доволни да бъде изпълнен общинския бюджет, за да могат те да постигнат целите си по селата.
Председателят на Общински съвет Созопол даде думата на Общинските съветници за въпроси към Кметовете по населени места.
Получи се дискусия , от която задаващите въпроси получиха съответните отговори, прилежно описани в протокола.
Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за спортните клубове на територията на Община Созопол.
Г-жа Германова запозна всеки един клуб с предвидените в бюджета средства за подпомагане и финансиране на Спортните клубове за 2019г., за което представителите им му благодариха.
Всеки един от представителите на спортни клубове на територията на Община Созопол направи кратко резюме за постиженията и наградите на спортистите си през изминалата година, също така дадоха отчет за изразходваните средства и външно финансиране.
Общинските съветници нямаха въпроси към представителите на спортните клубове.
На 23.01.2019 г от 14:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с Директори на училища в Община Созопол и Директори на детски градини в Община Созопол.
На заседанието присъстваха петнадесет общински съветници – членове на комисията, Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол и общински служители и гости.
В първата част на заседанието предмет на обсъждане беше бюджета на училищата на територията на Община Созопол.
Председателят на Общинския съвет г-жа Красимира Германова, даде думата на всеки един от Директорите на училищата, които благодариха за средствата, заложени в Проекто бюджет 2019г. От изслушването стана ясно, че училищата в Община Созопол разполагат с добра материална база и участват и работят по различни проекти.
Беше зададен въпрос по време на дискусията с директорите. Отговорът е прилежно описан в протокола.
Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждане бюджета на Детските градини на територията на Община Созопол.
Г-жа Вяра Милчева – Ръководител сектор Образование разказа на общинските съветници какво е направено през 2018г. и какво предстои да се направи през 2019г.
Поотделно бяха изслушани директорите на всяка една детска градина на територията на Община Созопол. Те благодариха за средствата, заложени в бюджет 2018г.
Общинските съветнищи нямаха въпроси към директорите на детските градини.
По време на общото заседание на всички постоянно действащи комисии Председателят на Общински съвет г-жа Красимира Германована даде думата на общинските съветници за коментари и въпроси по проекта за бюджет на Община Созопол за 2019г. Въпросите на общинските съветници са отразени в протокола от комисиите.
По време на комисията беше направено предложение за промяна на бюджета в частта за капиталови разходи. В Приложение №24 – първоначален разчет за капиталовите разходи по обекти за 2019г. на Община Созопол, в посочения обект под № 216 – Основен ремонт улична мрежа Община Созопол добавя се наименованието на две улици, както следва:
БИЛО: Основен ремонт улична мрежа Община Созопол
СТАВА: Основен ремонт улична мрежа гр. Созопол – ул. „ВИА ПОНТИКА“ и ул. „РЕПУБЛИКАНСКА“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма
След проведената дискусия, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направенато предложение за промяна.
Кр. Германова: Уважаеми колеги, както всяка година първо сме в процедура за коментари и разисквания по бюджета, преди да влезем в процедура по гласуване. Както каза и Председателката на комисията бяха задени въпроси, които разбрахме се, че няма отново да ги повтаряме. Те са отразени в протокола. Имате думата за въпроси и коментари. Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, както каза и уважаемата г-жа Председател няма да се повтарям с въпросите, отделихме доста време при разискването на бюджета. Гледаха се нещата в детайли. Само искам да направя един коментар относно това и след това и за гласуването съответно. Ние, нашата група не приема подхода, с който се изготвят бюджетите от доста години насам и го заявяваме отново. Бихме желали при изготвянето на бюджета и при приоритетизирането на обектите, които ще се изграждат от Общината да бъдат въвлечени по-широк кръг хора, а не само Вие и ваши хора. В този бюджет не виждаме както казах и миналият път проектите, заради които бяха изтеглени тези големи кредити, освен рефинансирането както и това, което дискутираме безброй много пъти намалението на такса смет за жителите на община Созопол с оглед сумите, които се събират от сметопочистването и които имат право да бъдат изразходени само за това. Положителното от това, което виждам в бюджета е тенденцията, която се очертава. Искренно се надявам това нещо да се задържи и за в бъдеще, бюджетите да се балансират и да излизат дори на плюс, което ще помогне на Вас, като Кмет и евентуално, на който и да е било друг Кмет за една по-добра оперативна работа по изготвянето на бюджетите. Това е. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други коментари и въпроси колеги по бюджета? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Аз бих искал да направя коментар също, че подкрепям колегата Янакиев. Не можем да подкрепим това че, стана дума за това и на комисията вложили сме в един сериозен проект средства, които очакваме да се направят икономии, а тези икономии не се отразяват в проекта за бюджет за тази година. Напротив, сумите за електроенергия се увеличават. Г-н Кмете, вие имате една философия, че по принцип бюджета е едно добро пожелание. Не съм съгласен, след като вече 10 години реализираме едни приходи от около 14 млн. константа, а не констанца, а те би трябвало да се увеличат като се има предвид увеличението на данъка и други данъци, които се случват в община Созопол. Не сме съгласни с едно несправедливо финасиране на Организациите с нестопанска цел, въпреки че казване че не ги делите. Кметовете на населените места в общината изразяват едно задоволство. Аз се чудя, те излизат пред своите съграждани и избиратели. Те очакват повече асвалтиране, повече благоустрояване на селата и на населените места в общината. Сигурен съм, че тази година малко ще се променят нещата, но това е по причина, че годината е изборна и това, което казвате, че е „лустро“ щре се завиши, но ние трябва да имаме една бюджетна дисциплина. Като кажем това нещо ще се направи тази година, то действително да се направи. Отлагаме площадката в Атия, спортното игрище колко години, асвалтирането на пътя до Равадиново. Това са едни добри пожелания, които ние ги залагаме в бюджета, после ги махаме, непрекъснато правим промени. Ние тези приходи гласуваме, че трябва да се съберат и съответно като трябва да се съберат трябва да се направят и разходите от отсрещната страна. Та това е за капиталовата програма, което е под черта. Няма такива под черта. Като го гласуваме, че трябва да се направи трябва да се направи. Колеги не сте ли съгласни с мен? Това е моето мнение и на групата като цяло. Благодаря ви.
Кр. Германова: Благодаря г-н Дамянов. Други въпроси или коментари колеги? Имате думата г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Аз искам да направя изявление от нашата група на Герб в Общинския съвет. Бюджетът, както години наред е много добре балансиран. Ние ще подкрепим бюджета. Искам да кажа на г-н Дамянов, че заигравката със лапсусите не е добра. Всичко това, което каза аз мисля, че гъвкавата политика, начина на управление на паричните средства е по-добър, отколкото когато кажеш нещо и на всяка цена да го изпълниш. Винаги трябва да има гъвкавост. Не може да си „кон с капаци“. Затова, понеже имаме и мнозинство ние ще подкрепим бюджета и така мисля, че всичко ще бъде наред.
Кр. Германова: Имате ли други коментари или въпроси по бюджета? Няма. Г-н Кмете, Вие ще кажете ли нещо преди да влезем в процедува на гласуване?
П. Рейзи: Аз искам да благодаря на целият Общински съвет, на г-да кметовете, на директорите на училища, на неправителствените организации, на спортните клубове, затова че уважиха нашата покана да дойдат да чуят предложението за проекто бюджета за 2019г. Искам да благодаря на Председателката на Общинския съвет за добре организираните срещи, защото в крайна сметка след днешната сесия ние започваме новата работна година на Община Созопол и се надяваме наистина, това което сме го направили като проекто бюджет много се надявам отново тези средства, които ги събираме през последните 10-11 години да бъдат събрани, защото по този начин ще можем да дадем средствата на неправителствените организации, а на някои които предявиха претенции да им бъдат завишени с хиляда лева, ще бъдат завишени, но след изборите за да не ни обвиняват че ги заявяваме преди изборите и натискаме хората да гласуват за нас. Това, което искам да му кажа на г-н Дамянов по отношение на капиталовата програма не трябва да забравяме 2015 и 2016-та г., когато беше наводнението. Какво може да се направи тогава при това бедствие? Пренасочваш пари от едното перо в другото, г-н Дамянов и процедираш. Затова казвам, че бюджета е едно добро намерение и напротив аз мисля, че така както ги залагаме нещата под черта е много добър вариант, защото по този начин, горе което сме го заложили на 98% ще се случи, ако се съберат тези пари и вече тогава ще започваме да гледаме долу. Това е една нова стратегия. Вие знаете много добре, че досега това не го бях правил. Правя го почти за първи път и в крайна сметка трябва да се провери, трябва да се види кое правилното, кое не е правилното. Бюджетът е изцяло балансиран. Искам да благодаря на Катя Чачева и на Валя Бученкова за труда, който положиха. Вярно, че е изборна година, вярно е че хубаво да се направят повече неща, хората за да останат доволни, но в крайна сметка този бюджет го гласувате вие и това, което ще направим пез тази една година е благодарение на вас. Така че аз ви предлагам да подкрепите бюджета. Това е от мен г-жо Председател.
Кр. Германова: Благодаря Ви. Колеги, влизаме в процедура на гласуване. Давам думата на председателката на комисията.
П. Щерионова: 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 423 296 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 671 577 лв.
1.1.1.2.Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 2 044 600 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3.Финансиране в размер на 707 119 лв.,в т.ч.
1.1.1.3.1.Преходен остатък от 2018г. в размер на 707 119 лв./Приложение №1/
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4
П. Щерионова: 1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 17 776 704 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 612 243 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 025 500 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 614 700 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
499 900 лв. за основен ремонт на уличната мрежа в Общината.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 114 800 лв.
1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 550 000 лв.
1.1.2.5.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 130 000 лв.
1.1.2.6.Финансиране в размер на - 844 261 лв., в т.ч.
1.1.2.6.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 840 000 лв.
1.1.2.6.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 100 000 лв.
1.1.2.6.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 169 478 лв.
1.1.2.6.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2018г. в размер на 1 784 261 лв. / Приложение №1 и Приложение № 4/30/
1.1.2.6.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2018г. в размер на 169 478 лв./Приложение №1/
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1.1.По приходите в размер на 26 200 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч..
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 378 696 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

П.Щерионова: 1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 2 044 600 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1.2.3. За местни дейности в размер на 17 776 704 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1. 2. По разходите в размер на 26 200 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4

П. Щерионова: 1.Приема бюджета на Община Созопол за 2019г. както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1306
1.Приема бюджета на Община Созопол за 2019г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 26 200 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 423 296 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 671 577 лв.
1.1.1.2.Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 2 044 600 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3.Финансиране в размер на 707 119 лв.,в т.ч.
1.1.1.3.1.Преходен остатък от 2018г. в размер на 707 119 лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 17 776 704 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 612 243 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 025 500 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 614 700 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
499 900 лв. за основен ремонт на уличната мрежа в Общината.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 114 800 лв.
1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 550 000 лв.
1.1.2.5.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 130 000 лв.
1.1.2.6.Финансиране в размер на - 844 261 лв., в т.ч.
1.1.2.6.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 840 000 лв.
1.1.2.6.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 100 000 лв.
1.1.2.6.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 169 478 лв.
1.1.2.6.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2018г. в размер на 1 784 261 лв. / Приложение №1 и Приложение № 4/30/
1.1.2.6.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2018г. в размер на 169 478 лв./Приложение №1/
1.2. По разходите в размер на 26 200 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 378 696 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 2 044 600 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 17 776 704 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

П. Щерионова: 2.Приема инвестиционната програма за 2019г. в размер на 4 842 658 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 499 900 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 3
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1307

2.Приема инвестиционната програма за 2019г. в размер на 4 842 658 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 499 900 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.

П. Щерионова: 3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2019г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25.
3.1.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2019г., съгласно Приложение № 26.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1308

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2019г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25.
3.1.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2019г., съгласно Приложение № 26.

П. Щерионова: 4.3.1.Читалища в размер на 258 780 лв., в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 134 900 лв. в т.ч. 40 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 9 490 лв.;
-за читалище - с.Зидарово – 9 490 лв.;
-за читалище - с.Индже войвода – 4 745 лв.
-за читалище - с.Крушевец- 9 490 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 4 745 лв.;
-за читалище - с.Росен – 18 980 лв. ;
-за читалище - с.Равна гора- 18 980 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 14 235 лв.;
-зачиталище-гр.Черноморец.-33 725лв,вт.ч.10 000лв.–дофинансиране.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 540 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 400 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец - 20 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Сърф клуб-Созопол” гр.Созопол – 5 000 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.3.3.Организации с нестопанска цел – 21 000 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;
-на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 1 000 лв.;
-на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 5 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос - 13 500 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 130 000 лв., както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 20 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2019г.110 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3.Субсидии
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1309

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос - 13 500 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 130 000 лв., както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 20 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2019г. 110 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 258 780 лв., в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 134 900 лв. в т.ч. 40 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 9 490 лв.;
-за читалище - с.Зидарово – 9 490 лв.;
-за читалище - с.Индже войвода – 4 745 лв.
-за читалище - с.Крушевец- 9 490 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 4 745 лв.;
-за читалище - с.Росен – 18 980 лв. ;
-за читалище - с.Равна гора- 18 980 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 14 235 лв.;
-зачиталище-гр.Черноморец.-33 725лв,вт.ч.10 000лв.–дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 540 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 400 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец - 20 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Сърф клуб-Созопол” гр.Созопол – 5 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 21 000 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;
-на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 1 000 лв.;
-на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 5 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.

П. Щерионова: 5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 350 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП – Созопол в размер на 450 лв.
5.3.Разходи за представителни цели в размер на 36 900 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /;
в т.ч.
-за Кмета на Общината – 24 600 лв.;
-за Председателя на Общински съвет-12 300 лв.;
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 425 000 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 326 700 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 15 000 лв.
- за гр.Черноморец - 35 000 лв.;
- за останалите села в общината – 63 300 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1310

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 350 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП – Созопол в размер на 450 лв.
5.3.Разходи за представителни цели в размер на 36 900 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /;
в т.ч.
-за Кмета на Общината – 24 600 лв.;
-за Председателя на Общински съвет-12 300 лв.;
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 425 000 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 326 700 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 15 000 лв.
- за гр.Черноморец - 35 000 лв.;
- за останалите села в общината – 63 300 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

П. Щерионова: 6.На основание чл.36, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 344/21.12.2018г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /
6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.
6.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.
6.4.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2019г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.
6.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.5. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1311

6. На основание чл.36, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 344/21.12.2018г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /
6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.
6.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.
6.4.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2019г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.
6.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.5. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

П. Щерионова: 7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 6 367 644 лв., в т.ч и за капитавови разходи в размер на 6 053 542, съгласно Приложение №28.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1312

7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 6 367 644 лв., в т.ч и за капитавови разходи в размер на 6 053 542, съгласно Приложение №28.

П. Щерионова: 8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019г. и прогнозни показатели за периода 2020- 2021г./Приложение №29/
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1313

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019г. и прогнозни показатели за периода 2020- 2021г./Приложение №29/
П. Щерионова: 9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2019г. както, следва:
9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.
9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.
9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов" с. Крушевец.
9.8.Директор на основно училище "Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /
9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1314

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2019г. както, следва:
9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.
9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.
9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов" с. Крушевец.
9.8.Директор на основно училище "Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /
9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”

П. Щерионова: 10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. в размер на 3 069 412 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1315

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. в размер на 3 069 412 лв.

П. Щерионова: 11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. в размер на 10 231 102 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1316

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. в размер на 10 231 102 лв.

П. Щерионова: 12.Определя размера на просрочените задължения от 2018г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019г. в размер на 2 788 248 лв., съгласно Приложение № 1/31.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1317

12.Определя размера на просрочените задължения от 2018г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019г. в размер на 2 788 248 лв., съгласно Приложение № 1/31.

П. Щерионова: 13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019г.в размер на 32 081 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1318

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019г.в размер на 32 081 лв.

П. Щерионова: 14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1319

14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

П. Щерионова: 15.Възлага на Кмета на общината:
15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1320

15.Възлага на Кмета на общината:
15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

П. Щерионова: 16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2019 г.
16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1321

16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2019 г.
16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

П. Щерионова: 17.Упълномощава Кмета:
17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1322

17.Упълномощава Кмета:
17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

П. Щерионова: 18.Приема за сведение Протокол от 07.01.2019г. за публичното обсъждане на бюджета за 2019г., / Приложение №32/.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1323

18.Приема за сведение Протокол от 07.01.2019г. за публичното обсъждане на бюджета за 2019г., / Приложение №32/.

Кр. Германова: Честито, г-н Кмете. Приехме бюджета на Общината. Пожелаваме Ви да го изразходите правилно и да съберете повече от това, което сте предвидили.
П. Рейзи: Благодаря, г-жо Председател. Благодаря, г-да общински съветници.
Кр. Германова: Колеги, давам 10 мин. почивка.
.........................................................................................................................................................

Кр. Германова: Колеги преминаваме към четвърта точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията да зачете становището на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и седмото редовно заседание.
На 18.01.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха Светлана Лулева – Председател; Илиян Стефанов, Тодор Дамянов и Янчо Георгиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. № 797/ 18.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публиченo оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост находящ се в з-ще. на с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-да общински съветници имам предложение тази докладна да я оттегля от дневния ред на сесията. Мотивите ми за оттегляне са, че се оказа че в процеса на получаване на скиците по тази докладна и направените оценки има разминаване в квадратурите и реално погледнато оценките не са съвсем точни в случая. Искам да я доокомплектовам тази докладна и съответно ще я внеса на една следваща сесия. За съжаление трябва да го направя, понеже има много разминавания и не мога така да я оставим.
Кр. Германова: Колеги имате ли някакви коментари по повод искането за оттеглянето на докладната? Подлагам на гласуване молбата на вносителя да бъде оттеглена докладна с вх.№797. Гласувайки „За“ вие се съгласявате тази докладна да не се разглежда на това заседание. Моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1324

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх. № 797/ 18.12.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публиченo оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост находящ се в з-ще. на с.Крушевец, общ.Созопол, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №19/ 08.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, ведно с Приложенията 1,2,3,4.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложение от 1 до 4.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1325

I. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение №1- Жилища за настаняване под наем;
Приложение №2- Жилища за продажба;
Приложение №3- Резервни жилища;
Приложение №4- Ведомствени жилища.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №21/ 08.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1589 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1326

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 288 кв.м. от 30822.101.21;288кв.м.от 30822.101.171; 432 кв.м. от 30822.101.261, 51 кв.м. от 30822.101.2; 30кв.м. от 30822.101.476; 230 кв.м. от 30822.101.21, всички в землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 1 589(хиляда петстотин осемдесет и девет кв.м.).
Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
2. Общински съвет одобрява еднократна наемна цена за периода от 6(шест месеца) в размер на 320(триста и двадесет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2018Е0137 от 20.12.2018, изготвен за учредяване право на ползване съгласно описаните в него обекти- канави и сондажни площадки .
3. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото при одобрените по горе условия,цени и за срока на Разрешение №361 от 18.12.2013г и допълнително споразумение №1 от 09.01.2018г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №36/ 11.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, търговски обект с идентификатор 67800.503.573.7.5, находящ се на ул.Републиканска , гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1327

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: самостоятелен търговски обект с идентификатор 67800.503.573.7.5. в сграда с идентификатор 67800.503.573.7., по КККР на гр.Созопол, с площ от 39.32кв.м.(тридесет и девет цяло и тридесет и две десети кв.м.) и 5.71% (пет цяло и седемдесет и един десети процента) прилежащи части от общите части на сградата, брой нива на обекта 1(едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата :67800.503.573.7.6 и 67800.503.573.7.4;
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 79 500лв./седемдесет и девет хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018ЕО131/07.12.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №42/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Методики за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на земеделски имоти - общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1328

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Методика за определяне пазарната наемна стойност за 2019г. при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „нива“, която е неразделна част от настоящото Решение.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37и, ал.1, изр.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи одобрява Методика за определяне пазарната наемна стойност за 2019г. при отдаване под наем на имоти- общинска собственост с НТП „пасища, мери и ливади“, която е неразделна част от настоящото Решение.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Методика за определяне пазарната наемна стойност за 2019г. при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „овощни насаждения“, която е неразделна част от настоящото Решение.
4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Методика за определяне пазарната наемна стойност за 2019г. при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „трайни насаждения, лозя“, която е неразделна част от настоящото Решение.
5. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №43/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.212, площ 343кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1329

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.212 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот-двеста и дванадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, при съседи: 63015.505.452, 63015.506.211, 63015.506.479, 63015.506.593, 63015.506.595, номер по предходен план – 1.212.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 072,00 лв./пет хиляди седемдесет и два лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №341/11.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Колеги, здравейте. Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и седмото редовно заседание.
На 18.01.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №20/ 08.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.7.31 и общински ПИ 67800.6.115 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1330

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.6.115, общинска собственост и съседен ПИ 67800.7.31, находящи се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в преотреждане, промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.6.115, общинска собственост и съседен ПИ 67800.7.31, частна собственост с обща проектна площ на изменението от 76(седемдесет и шест) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение, за образуване на нов УПИ с площ от 198 кв.м. с отреждане за паркинг и трафопост;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 10 935( десет хиляди деветстотин тридесет и пет )лв без вкл.ДДС, за 76(седемдесет и шест) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 337/17.12.2018г., при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.7.31 ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №27/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.119“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1331

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПП, Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.119“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №28/ 09.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 81178.9.9, по КК на гр.Черноморец - земеделска територия, местност „Аклади-чеири“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1332

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 81178.9.9, по КК на гр.Черноморец - земеделска територия, местност „Аклади-чеири“, землище гр.Черноморец, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона ОК4-16, в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №37/ 11.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.6.150, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1333

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за ПИ с идентификатор67800.6.150 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона с План за управление на ЗМ „Колокита“, Ов2 (7*), в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 6,40 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В графичната част към проекта да се отрази одобрената улична регулация. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с МК-НИНКН, гр.София и да приключи процедурата в РИОСВ, гр.Бургас, съгласно с изх.№ПД-2752/3/ от 03.12.2018г., преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №45/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Благодаря. Искам само да попитам чисто информативно с тази докладна какво ще се измени там в регулацията в сравнение със сега съществуващото положение?
П. Рейзи: Нямало е ПУП и сега в момента го оправяме, за да се нанесе в Кадастъра и затова връзката я правим. Там има отнети имоти от хората, които в момента трябва да се изчистят и за да се изчистят се прави този ПУП. Това е.
Т. Дамянов: Мисълта ми е, че няма да се премести улицата?
П. Рейзи: Не. Една малка част не е нанесена в Кадастъра и правим процедурата да се нанесе.
Т. Дамянов: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1334

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –план за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: : „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 67800.5.724, 67800.5.728 и 67800.5.770, по КК на гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215, ал.4, предложение второ от ЗУТ, пред АС – Бургас в 14-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №46/ 14.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 62 до о.т. 62в“ в м.“Каваци“, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Да няма някоя дюна там?
П. Рейзи: Няма. Просто се разширява улицата.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1335
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от о.т. 62 до о.т. 62в“ в м.“Каваци“, землище гр.Созопол, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 67800.54.246, 67800.54.53, 67800.54.51, 67800.54.50, 67800.54.55, 67800.54.290 и 67800.54.54, по КК на гр.Созопол, и таблица с баланс на територията, съгласно черните, сини и червени линии и надписи в приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Кр. Германова: Благодаря на г-н Чакъров. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/
Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...