:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №48/22.02.2019 гПРОТОКОЛ № 48

На 22.02.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове по населени места, служители на общинска администрация. Добър ден, г-н Началник. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси към Кмета на общината. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Добро утро, уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмете в последната седмица горе долу, в публичното пространство ври и кипи относно пристанищното съоръжение в пристанището на Черноморец. Хората питат, разпитват и Вие самият предполагам бяхте алармиран и дадохте някакви изявления, но въпреки всичко трябва да стане ясно : първо, има ли ОВОС там за това пристанище, второ, ако няма ОВОС, понеже казват че това е проект за реконструкция, всичко дали е изпълнено както трябва, защото е видно на всички, че пристанищното съоръжение наистина е много близко до плажа и дали това е било как да кажа прегледано по време на проектните проучвания. Това ми е въпроса.
Кр. Германова: Г-н Кмете, имате думата за отговор.
П. Рейзи: Първо, всичко което трябва да се изпълни по процедура е изпълнено за съществуването на пристанището. Дали е реконструкция или ремонт всичко е направено. Тези хора, които питат или разпитват имат политически амбиции, които са свързани с предстоящите избори. Лично аз и Румен Димитров и той беше там, на тези събрания, когато лично аз го зададох въпроса на хората от Черноморец, така наречените рибари искат ли да имат пристанище или не искат. Отговорът им беше, че искат пристанище. А по отношение на изчезване на плажа, черноморци си правят убийствена антиреклама в момента, не че плажа им изчезва, а стана по-хубав. Защото те до онзи ден нямаха плаж. Плажът им беше 2.50-3м. и като духнеше на 15 август мелтема нямаше един човек на този плаж да легне. Така, че за мен Черноморец вече е морски град. Той е морски, защото имат пристанище. Капацитетът на пристанището е 100% напълнен и за мен от всичките нови пристанища, които се направиха през последните 3-4 години Черноморското пристанище е най-доброто пристанище. Това е, г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Кмете аз приемам това, което казвате. Предполагам, че е точно така както го казвате, само не приемам това, че всичко което става в общината видите ли, Вие го оформяте под формата на някакви политически игри или там каквото и да било. Ние сме хора, граждани сме на тази община, хората питат и ние сме длъжни да им даваме отговори. Сега, дали е политика това или не, всеки може да прецени какво е и да го пречупи през собствената си призма, но по принцип, да всичко е политика. Политиката всеки ден хлопа на вратата.
П. Рейзи: Вие сами си отговорихте на това, което коментирате в момента.
Т. Янакие: Да, политиката e всеки ден на вратата ни, но когато даваме обяснения трябва да ги даваме точно и ясно. Много ясно, че всички хора са искали да имат пристанище, то е факт. Няма човек, който да каже „не Кмете, не искаме да имаме пристанище“.
П. Рейзи: Защо?
Т. Янакиев: Защото това е нещо, което е нужно и необходимо. Сам казвате, че Черноморец е морски град. След като като казвате, че всички мероприятия са изпълнени както трябва аз го приемам това, като чиста монета. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следнaта докладна записка: точка VI да стане Докладна записка с вх. №126/ 20.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Самата докладна, беше разгледана и по време на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Има ли други предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги, ще ви моля първо да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред – точка VI.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Колеги, ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1336

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2018Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №99/ 07.02.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2018 г.
2. Докладна записка с вх. №101/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Черноморец към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
3. Докладна записка с вх. №102/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифи рибарско пристанище гр.Созопол към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Созопол.
4. Докладна записка с вх. №103/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
5. Докладна записка с вх. №106/11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне конкретния размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства.
6. Докладна записка с вх. №113/ 12.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол в партньорство с Община Сунгурларе с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. № 59/ 21.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот 61042.501.1070, с.Равадиново, община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №60/ 24.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно настаняване на структурата на Министерство на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, Филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на община Созопол.
9. Докладна записка с вх. №75/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №76/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №79/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.520, площ 250кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №80/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ II-536, кв.36 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
13. Докладна записка с вх. №81/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ 61042.501.21, с.Равадиново.
14. Докладна записка с вх. №82/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода, община Созопол – Поземлен имот №46, площ 2 017 кв.м., представляващ земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх. №98/ 07.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.513, площ 312кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
16. Докладна записка с вх. №100/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.226, площ 447кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
17. Докладна записка с вх. №105/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения-частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Созопол.
18. Докладна записка с вх. №111/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
19. Докладна записка с вх. №55/ 18.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61042.12.10, по КК на с. Равадиново - земеделска територия, местност „Халваджи дол“, землище с. Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилно застрояване, отдих и къмпинг.
20. Докладна записка с вх. №104/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх. №107/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107, по КК на с.Росен - земеделска територия, местност „Бабино Нанино дърво“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „Дом за възрастни хора, състоящ се от жилищни сгради, обслужващи сгради, външен басейн и вътрешен басейн, декоративно езеро, паркинг, параклис и площадка за хеликоптер“.
22. Докладна записка с вх. №108/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.40.102, по КК на гр.Созопол, горска територия, местност „Синетудис“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, за изграждане на нова водна камера на НВ „Каваци“ – V=3500м3.
23. Докладна записка с вх. №109/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.7.1, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
24. Докладна записка с вх. №110/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
25. Докладна записка с вх. №112/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2019г.
VI. Докладна записка с вх. №126/ 20.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2018Г. Както знаете всяка година, с чисто информативен характер полицията прави Отчет-анализ на това, което се е случило през 2018г. Колеги, всички вие иате в материалите си отчета, предполагам сте го разгледали. Давам думата на Началника на полицията г-н Гайдарджиев да представи своя отчет и след това, ако имате някакви въпроси и коментари, да ги отправите към него.
М. Гайдарджиев: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Рейзи, дами и господа общински съветници, кметове по населени места, гости на заседанието. Днес ще направя един кратък Отчет-анализ на дейността на РУ изминалата 2018-та година. В цялата му, в общата му форма той е около 30 стр., но аз съм се опитал тук да направя една сентенция и да ви запозная с най-наболелите проблеми и това, какви резултати сме постигнали пре 2018г.
І. СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ.
РУ - Созопол обслужва територията на Община Созопол, намираща се в южната част на Бургаски залив. На север граничи с Община Бургас, на запад с Община Средец, на юг с Община Малко Търново, на югоизток с Община Приморско, а на Изток с Черно море. Административният център на общината е гр. Созопол, а административната принадлежност е към област Бургас. Община Созопол е с площ от 530 кв. км. като на територията и се намират 12 населени места, от тях два града – Созопол и Черноморец и 10 села, както следва: с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, с. Присад и с. Атия. По-голямата част от селата се намират в южната част на Община Созопол, като попадат в Странджа планина и в североизточните и периферни части. Най–отдалеченото място от административния център е на разстояние от 70 км. Населението на Община Созопол е 13 318 души. В прилежащата пет километрова крайбрежна ивица са разположени гр. Созопол и селата Равадиново, Атия и Черноморец. В активната крайбрежна територия се намират 1/3 от селищата на общината с общо 7 876 жители, което представлява почти 2/3 от постоянното население на Община Созопол. Постоянно живущите в гр. Созопол са около 4 500 души, като през активния туристически сезон в града населението, в едно с туристите се увеличава до 50 000 души. Общо населението на Община Созопол през летния сезон надхвърля 80 000 души. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на курортните селища гр. Созопол и гр. Черноморец.
Изградени са туристически комплекси “Свети Тома”, “Санта марина”, “Созополис”, “Грийн лайф”, “Фемили резорт” и “Свети Никола”, които се намират извън територията на населените места. Комплексите сами по себе си представляват самостоятелно обособени зони с изградена инфраструктура.
На територията на гр. Созопол и гр. Черноморец функционират общо 10 банкови офиса. През летния сезон се разкриват и функционират десетки обменни бюра. Откриват се и функционират стотици заведения, предлагат се актуални за летния сезон стоки и услуги.
Етническият състав на населението в Община Созопол, подобно на този в областта и в цялата страна е хетерогенен. Относително по-малък е делът на самоопределилите се като принадлежащи към българската етническа група – 79 % българи, както и този на принадлежащите към турската етническа група – едва 5 %. За сметка на това относително по-висок е делът на самоопределящите се като роми – около 15 %, което е почти три пъти над средните стойности за страната.
Изключително показателно за степента на социалната изолация на етническите малцинства е сравнението между образователното равнище на отделните етнически групи. Почти 60% от определилите се като принадлежащи към българската етническа група имат висока степен на образование, като 20 % от тях притежават висше такова. Същевременно сред представителите на турската и ромската етнически групи няма граждани с висше образование, а само 5 % от жителите принадлежащи към турската и едва 5 % от тези принадлежащи към ромската етнически групи имат средно образование. В селата Равадиново, Росен, Равна гора, Зидарово и Габър има обособени ромски махали, като характерно за тях е, че населението е слабо образовано и безработно през по-голямата част от годината, като заетостта е предимно свързана с дърводобив или сезонна /летен период/ заетост. Безработицата се явява основен определящ фактор на средата за сигурност в тези населени места.
С цел адекватно противодействие на престъпността с оптимално разходване на силите и средствата с краен резултат максимално подобрение на средата за сигурност в РУ – Созопол ежемесечно се извършва задълбочен анализ на извършените престъпления по място и време. На база изготвения анализ на престъпленията за предстоящия месец се изготвя план за изпълнение на ППД с уточняване на маршрутите и постовете. Планирани са отделни СПО с цел противодействие на битовата престъпност.
Ежеседмично са планирани и изпълнявани ОИМ с цел превенция, разкриване и документиране на вече извършени престъпления, определяни са приоритетни досъдебни производства, извежда се и се актуализира активния криминален контингент с цел документиране на престъпната дейност.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА.

1. Организационни взаимодействия и работни процеси.
В РУ Созопол работата е организирана на екипен принцип. По всяко едно престъпление с фактическа сложност се създава екип, разпределят се задачи и се поставят срокове, които се контролират от Началник РУ. Констатира се натоварване на ПИ и Мл.ПИ, като в помощ се включват и служители от ППД и ПК.
Служителите при РУ Созопол към момента активно взаимодействат със служители при Община Созопол, като РУ получава и цялостна логистична подкрепа. Община Созопол през летния сезон на 2018г. обезпечава командироването на общо 85 служители на МВР, ангажирани с опазването на обществения ред и противодействие на престъпността.
Изградено е добро взаимодействие с ГПУ – Бургас, ГПУ – Малко Търново, Б”ГПК” – Созопол и ЗЖУ – Бургас.
Към момента като проблем в основните дейности на РУ може да се изведе непълното кадрово обезпечаване на РУ-Созопол. Това, от своя страна води до липса на приемственост и придобиване на положителни практики от дейността на служителите.
ІІІ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.
ІІІ.1 РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ”
- Организация на работата на ПИ и Мл. ПИ от НП:
ПИ и Мл. ПИ обслужват райони и микрорайони с граници. Провеждат се ежеседмично СПО с цел противодействие на конвенционалната престъпност и засилено полицейско присъствие. Районите на обслужване са профилирани съобразно характеристиката на Община Созопол, а именно курортна част – гр. Созопол, гр. Черноморец, прилежащите къмпинги и села, и не курортна част. Приема на граждани се осъществява съгласно предложен и утвърден график.
Съгласно критериите за оценка на дейността на служителите от Охранителна полиция се наблюдава осезаемо завишаване на постигнатите резултати през 2018г. в сравнение със същите показатели на 2017г.
- Мерки за подобряване работата на ПИ и Мл.ПИ:
• Спазване графика за приемните си дни по населени места.
• Ежедневни контакти с директорите на учебните заведения по населени места за получаване на изпреварваща информация и недопускане извършването на деяния от малолетни и непълнолетни.
• По-ефективно наблюдение на АКК, тяхното обкръжение и лицата от рискови социални групи. Подобряване на качеството на получаваната информация.
ІІІ.2 Организация и работа на ППД и ПП при РУ – Созопол.
1. По линия – ПП /КАТ/.
• За отчетения период регистрираните ПТП са 74 броя при 75 броя за 2017г., от които 12 броя тежки с 0 починали участници и 16 ранени при 14 броя тежки ПТП за 2017г. с 1 загинал участник и 17 броя ранени за 2017г.
• За периода се проведоха 9 сесии на КБД към Община Созопол с оглед анализ и преценка на обстановката в града в предвид пренаселеността му и недостатъчните парко места.
• Проведени са 13 специализирани лекции и беседи в учебни заведения.
• Проведени са 29 СПО по безопасност на движението.
• По линия ПК са образувани 64 броя преписки по чл. 343Б и чл.343в от НК срещу 58 броя за 2017г.
През 2018г. са констатирани 2907 бр. нарушения на ЗДвП срещу 2196 бр. за 2017г., което е с 711 бр. повече. Съставени са 614 бр. АУАН , като за същият период на 2017г. са 735, което е с 121 по-малко. Съставени са 2349 фиша, като за 2017г. са съставени 1272 бр., което е с 1077 бр. повече.

Проведени са беседи по учебните заведения. Публикувани на сайта на Община Созопол бяха материали с препоръки към различните участници в движението. Под отчет са взети системните нарушители на ЗДвП.
През месец юли 2018г. със съдействието на община Созопол бе закупено и предоставено за нуждите на РУ-Созопол техническо средство „Draeger Drugtest 5000“ за проверка и установяване на водачи, управляващи МПС след употреба на наркотични и други упойващи вещества. От влизането в експлоатация на уреда се наблюдава положителен резултат при разкриването на престъпления, свързани с наркотични и други упойващи вещества, което от своя страна влияе превантивно спрямо лицата употребяващи ги и управляващи впоследствие МПС. Може да се отчете факта, че наличието на машината подпомага намаляването и недопускането на ПТП, което оказва въздействие пряко и върху пътния травматизъм.

Анализ на резултатите и мерки за по-нататъшното им подобряване на ППД и ПП.
Анализа на резултатите за работата на състава от ППД – ООР и ПК показва, че са завишени цифровите стойности на проверените лица, проверените МПС-та и посетените сигнали, независимо от намаления числен състав на униформените служители.
По линия на административно - наказателната дейност съставът на „ОП“ има завишени резултати, в сравнение с изминали периоди. Това е най-видимо по отношение АУАН по ЗДвП, тъй като със заповед 251з-2728/29.08.2016 г. на Директор на ОД на МВР-Бургас, в изпълнение на Заповед рег.№8121з-748/24.06.2015г. изменена и допълнена с МЗ №8121з-718/13.07.2016г. бяха определени служители от звената на „Охранителна полиция” да установяват нарушения и съставят АУАН и фишове по ЗДвП.
ІІІ.3. ДИСЦИПЛИНА
Укрепването на служебната дисциплина и строгото спазване на законността, както и борбата с корупцията в системата на МВР са важни фактори, които предопределят резултатите в служебната работа на полицейския служител. Те са важен фактор за укрепване на доверието в МВР, като правоохранителна институция.
През отчетения период можем да заявим, че дисциплината на състава е на сравнително добро ниво. За 2018 г. е постъпила 1 жалба срещу полицейски служители, при 2 броя жалби за 2017 г. От извършената проверка се установи неоснователност на жалбата и липса на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност.
През отчетния период има наказан един служител от група „Охранителна полиция”.

ІV. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на територията, обслужвана от РУ – Созопол се отчита намаляване броя на регистрираните престъпления, в сравнение със същия период на 2017г., а именно от 432 на 306 или с 29,17%. През есенно-зимният сезон концентрацията им се формира предимно в малките населени места, с преобладаващо ромско население, като извършителите на деянията са основно от местния за районното управление контингент. През летния сезон престъпленията се извършват предимно в гр. Созопол, гр. Черноморец и прилежащите в близост до тях плажни ивици, като извършителите са предимно гастролиращ контингент.

Общо разкритите престъпления за горепосочения период на 2018г. са 101, като за 2017г. са 94. Отчита се увеличение в процента на разкриваемост от 30.42 % за 2017г. на 49.27 % за 2018г.
За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. в сравнение със същия на 2017г. се констатира намаление с 9 броя на регистрираните престъпления против личността (от 20 за горепосочения период през 2017г. на 11 за 2018г.).
В РУ - Созопол за отчетният период не е регистриран грабеж, като за същия период на 2017г. е регистрирано едно престъпление от този вид.
Регистрираните кражби през горепосочения период за 2018г. са 70, като за сравнение техният брой за същия период през 2017г. е 127, или броя им е намалял с 57. За отчетния период на 2018г. има 16 разкрити престъпления срещу 17 за 2017г. като се отчита увеличение в процента на разкриваемост от 13.39 за 2017г. на 22.86 за 2018г.
Намаление на регистрираните престъпления се отчита при почти всички видове кражби, при домовите кражби от 46 за 2017г. на 19 за същия период на 2018г. Броят на регистрираните кражби от офиси и магазини незначително е увеличен – за горепосочения период на 2017г. са регистрирани 0, а за същия период на 2018г. са 2. Намалял е също и броят на регистрираните кражби на части и вещи от МПС – за горепосочения период на 2017г. са регистрирани 20, а за същия период на 2018г. са 11.
Кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици също са намалели - за отчетния период на 2017г. са 6 регистрирани такива престъпления, като за сравнение за същия период на 2018г. има регистрирани 2 такива деяния.

Наблюдава се намаление и на регистрираните измами. За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са регистрирани 5 такива деяния, а за отчетния период на 2018г е регистрирана една измама, като същата е разкрита и извършителя е с повдигнато обвинение.
Наблюдава се запазване на регистрираните посегателства спрямо МПС 3 броя – за отчетния период на 2017г. и 3 броя на 2018г. като за визирания период няма ПЗО на МПС.
Увеличил се е броя на престъпленията, свързани с наркотични вещества за периода от 01.01.2017г. до 30.12.2017г. в РУ - Созопол са регистрирани 10, за същия период на 2018г. е 13, като се отчита увеличение в процента на разкриваемост от 80.00 % за 2017г. на 84.62 за 2018г.
Наблюдава се намаление и на регистрираните палежи. За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са регистрирани 6 такива деяния, а за отчетния период на 2018г. са регистрирани 4.
Изнесени са над 10 лекции и беседи в училищата обслужвани от РУ Созопол. На територията на РУ Созопол през учебната година е открито едно ДПУ в СУ „Христо Ботев” гр. Черноморец, като се провеждат лекции и беседи по изготвен график. Ежемесечно се провежда срещи с контингента воден на отчет в ДПС, както и срещи с Директорите на учебните заведения обслужвани от РУ Созопол.
Голяма част от служителите на група „КП”, които са на щат в момента са млади и предстои процес на обучаването им в работата по разкриване на престъпления. Основна задача и приоритет в работата на групата през 2019г. е опознаване на обслужвания от управлението район, запознаване със спецификата му и разпределяне по служители работа по конкретни линии и райони. На база анализ извеждане и запознаване на служителите с криминалния контингент /местен и приходящ/, активна работа с тях с оглед разкриване на престъпления и придобиване на оперативна информация. Приоритет в работата са лица извършващи кражби и такива осъществяващи дейност на незаконна търговия с акцизни стоки. При обучението на служителите и въвеждането им в работния процес ще бъде поставен акцент на екипния принцип за работа, т.е. тясно взаимодействие с РП, ПИ, Мл. ПИ и служители от ППД и ПП-КАТ.

V. ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2019г.
- Повишаване професионалната подготовка на служителите на МВР с цел по-висока ефективност.
- Ограничаване на миграционния натиск и противодействие на нелегалната миграция.
- Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
- Превенция на пътно-транспортните произшествия /пътен травматизъм/ с акцент върху разширяване на обхвата на техническия контрол по спазването на ЗДвП.
- Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
- Активна дейност с деца и ученици.
Проблеми:
- Приходящ активен криминален контингент.
- Бежански поток.
- Телефонни измами.
- Битова престъпност.
- Пътен травматизъм.
- Видеонаблюдение – разширение/възстановяване на обхвата на изграденото към момента и поддръжка.
Цели:
- Повишаване доверието на гражданите на Община Созопол в Полицията като институция.
- Създаване на предпоставки за увеличаване на туристическия поток на територията на Общината чрез гарантиране на обществения ред.
- Създаване на обществена нетърпимост към лица, извършители на престъпления и противообществени прояви.

Кр. Германова: Имате думата колеги, евентуално за въпроси или коментари към така предложеният ни Отчет-анализ. Имате думата г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Г-н Началник, може ли само да уточните каква е разликата между протовозаконно отнемане и кражба на автомобил?
М. Дерменджиев: В единият случай се има предвид изпълненото деяние само протовозаконно отнемане на МПС. Автомобилът се взема и се транспортира в някаква точка с последващи действия, дали ще бъде разглобен на части, дали ще целият продаден, дали ще бъде изнесен извън страната. Касае се за кражба, когато автомобилът е отнет, оставен е някъде и от самият автомобил е извършена някаква кражба.
Кр. Германова: Колеги, други въпроси? Няма. Благодаря Ви, г-н Началник. Надявам се, че тази година резултатите ще са още по-добри. Пожелаваме ви успешна година, успешен сезон. Знаем, че това е най-натовареният ви момент и благодарим още веднъж, че се грижите за сигурността и безопасността на нашия град.
М. Дерменджиев: Аз също благодаря на всички. И аз ви пожелавам една спорна година.
Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и осмото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател, г-н Недин да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Председател, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и осмото редовно заседание. На 20.02.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол, общински съветници и служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №99/ 07.02.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2018 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1337
1. ПРИЕМА годишния отчет за 2018 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №101/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Черноморец към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате други въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми, г-н Кмете в мотивите за докладната е писано, че решението Ви е мотивирано от невъзможност за събиране на приходите към пристанището да покрият разходите, оперативните и т.н. Питането ми е, анализ направен ли е, добър, който да покаже че имаме покриване на тези разходи?
П. Рейзи: В докладната е написано, директорът на пристанище Община Созопол, че анализа е направен. На комисията присъстваше ваш представител на вашата група, същият въпрос ми го зададе и там. Отговорих му, че сме направили пълен анализ на всички пристанища от Несебър надолу, даже и горе, във варненско сме питали. Анализа е пълен. Цените ни бяха много ниски. Оставили сме ги пак, малко по-ниски от всичките. В крайна сметка така сме преценили и се опитваме да покрием разходите. Според мен, няма пак да успеем да ги покрием, поне така сме ги коментирали и с г-н Маринов, но малко по малко, полека лека да ги завишаваме. Това е идеята. Вижте сега, не трябва да забравяме, че голямата тежест в нашите пристанища са нашите рибарски дружества. Те са изцяло безплатно в нашите пристаница. Така, че това което се отнася за хората, които живеят на територията на Черноморец и на Созопол, които практикуват този стар занаят, рибарството, те са изцяло защитени от нас. Те не плащат никаква такса. Това са такси за хората, които са нови, придошли и т.н. Така че, като хора, които защитават интересите на хората от нашата община и на хората от двата града може спокойно да им кажете, че с гласуването на тези цени по никакъв начин не ощетявате техният семеен бюджет.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Кмете, аз нямах предвид дали ощетяваме семейният бюджет или не. Първо, в докладната е записано, че не става въпрос за местните хора. Четох докладната много добре. Иначе, благодаря Ви за отговора. Значи, че ще покрием разходите. Това исках да чуя. Ясно.
Кр. Германова: Колеги, други въпроси или коментари имате ли по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1338

Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Черноморец към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец считано от 01.01.2019г.както следва:

Приходи от пристанищни такси - плавателен съд с ДДС
1. Плавателен съд до 7 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 700,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв
– 60,00 лв.
– 15,00 лв.
2. Плавателен съд от 7 м. до 10 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1000,00 лв.
– 500,00 лв.
– 200,00 лв
– 80,00 лв.
– 20,00 лв.
3. Плавателен съд от 10 м. до 12 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв.
– 30,00 лв.
4. Плавателен съд от 12 м. до 15 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 000,00 лв.
– 1 000,00 лв.
– 600,00 лв
– 200,00 лв.
– 40,00 лв

5. Плавателен съд от 15 м. до 18 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 500,00 лв.
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 300,00 лв.
– 50,00лв.
6. Плавателен съд от 18м. до 21 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 3 000,00 лв.
– 2 000,00 лв.
– 1 100,00 лв.
– 400,00 лв.
– 70,00 лв.
7. Плавателен съд над 21 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна.
– 4 000,00 лв.
– 2 500,00 лв.
– 1 300,00 лв
– 300,00 лв
– 100,00 лв.

Плавателен съд притежаващ Удостоверение за стопански риболов, който осъществява други дейности извън удостоверението си, заплаща сезонна такса по Тарифите за приходящи клиенти.
*приходящи – всички, които не членуват в рибарско сдружение „Св.Никола“ гр.Черноморец
**сезон – периода от 01.05. до 30.09. включително

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №102/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифи рибарско пристанище гр.Созопол към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1339

Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Созопол към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Созопол считано от 01.01.2019г.както следва:

Приходи от пристанищни такси - плавателен съд с ДДС
1. Плавателен съд до 7 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 700,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв
– 60,00 лв.
– 15,00 лв.
2. Плавателен съд от 7 м. до 10 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1000,00 лв.
– 500,00 лв.
– 200,00 лв
– 80,00 лв.
– 20,00 лв.
3. Плавателен съд от 10 м. до 12 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв.
– 30,00 лв.
4. Плавателен съд от 12 м. до 15 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 000,00 лв.
– 1 000,00 лв.
– 600,00 лв
– 200,00 лв.
– 40,00 лв

5. Плавателен съд от 15 м. до 18 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 500,00 лв.
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 300,00 лв.
– 50,00лв.
6. Плавателен съд от 18м. до 21 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 3 000,00 лв.
– 2 000,00 лв.
– 1 100,00 лв.
– 400,00 лв.
– 70,00 лв.
7. Плавателен съд над 21 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна.
– 4 000,00 лв.
– 2 500,00 лв.
– 1 300,00 лв
– 300,00 лв
– 100,00 лв.

Плавателен съд притежаващ Удостоверение за стопански риболов, който осъществява други дейности извън удостоверението си, заплаща сезонна такса по Тарифите за приходящи клиенти.
*приходящи – всички, които не членуват в рибарско дружество -Созопол
**сезон – периода от 01.05. до 30.09. включително

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №103/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция от вносителя, касаеща техническа грешка, а именно текста “В чл.19з, т.6 става т.54” да се запише и чете “В чл.19з т.6 става т.5“
Кр. Германова: Колеги имате други въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаеми колеги, уважаеми Кмете, моето мнение е, че с тази промяна допълнително ще отблъснем хората, които желаят да посетят стария град. Те и без това в момента така са ограничени да го посещават. Това е една психологическа бариера за тях със затрудненият достъп изцяло, с увеличените цени. И нещо друго, имам сигнали от жители на Созопол, които не живеят тук целогодишно, примерно на децата им, като дойдат лятото не им се издават карти за достъп на техните автомобили и излиза, че сега те за да се завърнат в Созопол, да си изкарат тук едно лято ще трябва да си плащат за паркиране на автомобила. Мисля, че това не би се отразило добре за посещаемостта на града, като цяло.
Кр. Германова: Въпрос имаше ли г-н Дамянов?
Т. Дамянов: Не.
Кр. Германова: Коментар, просто. Добре. Други въпроси или коментари имате ли колеги?
П. Рейзи: Г-жо Председател, понеже все пак темата е актуална, искам да взема думата.
Кр. Германова: Имате думата, г-н Кмете.
П. Рейзи: Аз мисля, че тази докладна наистина е важна. Пропусквателният режим на Созопол, г-н Дамянов, говоря за стария град е наистина много важен. Не говорим в момента толкова много за приходите от това съоръжение, защото за миналата година даже сме на минус. По-важното е друго, това което забелязахме с бариерата е, че движението в стария град се регулира. Влизането на всеки случайно дошъл става под някакъв контрол. Кражбите бяха по-малко, престъпленията бяха по-малко и то са благодарение на тази бариера. Това, което променихме за тази година е следното нещо: първо, влизането свободно в града, съществува. Преди беше 2 ч. безплатно, сега половин час безплатно, защото сме преценили, че когато е 2 ч. безплатно това, което правят някои хора, влизат вътре стоят два часа, след два часа без 1 мин. излизат и влизат пак да хванат новите два часа. Затова преценихме, че трябва да го направим половин час, за половин час няма да тръгнат да излизат. Следващото, което завишихме е часовата такса. Тя беше 1 лв., сега я направихме 2 лв. Но това, което пък скъсихме е, че максималното, което ще се плати на 24 ч. престой в града е 16 лв., а преди беше 18 лв. Аз мисля, че този пропусквателен режим, с този достъп няма как да отблъсне никой от Созопол. Всеки може да влезе. Всеки може да отиде, където си пожелае. В един МОЛ, като се отиде, влиза се в паркинга, паркира се и съответно след време се плаща. Старият град е труден град за обслужване, труден град за подръжка и ако не му правим някакви ограничения няма как. Вярно е, че много от хората реагират, но аз мисля че това, което сме го направили в момента нашите съграждани вече са го приели. Докладната, която е пред вас беше публикувана за обсъждане по закон 1 месец на сайта на Общината, имаше обществено разглеждане и който наистина го вълнува се е запознал. За мен това, което го правим ще видите, че във времето, защото всяко ново неща разбира се че има пасване, нагласяне, ние затова в момента ги променяме нещата, като видим че тази година няма да работи, догодина пак ще го върнем и в крайна сметка това са наши и ваши решения, приети, в тази зала и така. Това е, уважаеми общински съветници. Благодаря, г-жо Председател.
К. Стоянова: Благодаря на г-н Рейзи, г-жо Германова може ли думата?
Кр. Германова: Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Категорично считам, че изказването на г-н Дамянов е недобросъвестно по отношение на работата на комисията, която издава карти и на която аз съм Председател. За всеки един случай призовавам вас, ако имате сигнали да ги отпрявяте лично към мен, затова защото нямаме случай, в който не сме издали карти, когато лицата имат право. И само да ви уведомя, че тези така наречени хора, които не живеят в Созопол, а пристигат лятото имат по три, четири карти, защото ние няма как да им откажем. Едната му е лична. Другата му е на фирмата. Така, че считам, че нашата комисия, толкова добросъвестно си е свършила работата и пак призовавам, ако имате конкретни случаи, обадете се, да ги разгледаме.
Т. Дамянов: Г-жо Стоянова, благодаря Ви. Аз в предстоящият сезон ще се възползвам от това и като имам сигнали ще ги коментираме, ще се обръщам към Вас. Благодаря.
К. Стоянова: Добре.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари имате ли колеги? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, тази докладна знаете, че тя е низ от следствия и решения, които сме вземали две години назад и по които много дискутирахме и даже доколкото си спомням решенията ги вземахме тогава с единодушие, в смисъл имахме единомислие по този въпрос. На мен ми се щеше обаче, все пак може би няма сега да го направим, но един анонс ви давам. Дайте да направим наистина един анализ на това, какво се случва в Созопол. Но сериозен анализ, с цифри. Да видим какви са приходите първо от това съоръжение.
П. Рейзи: Ние ги правим анализите. Аз ви казах, че всичко имаме. За миналата година сме на загуба с около 2000 лв.
Т. Янакиев: На базата спрямо кое?
П. Рейзи: Спрямо инвестицията.
Т. Янакиев: Така. Значи ние преценяме, че можем да си позволим едни 2000 лв. Не е проблем за Общината. Само и само, за да има някакъв ред.
П. Рейзи: Така е.
Т. Янакиев: Значи, това е основното нещо, когато се представя така докладната. Вие ми казвате сега, ние сме на някакъв минус. Ами, кажете спрямо заплатите, спрямо разходите се е получило това. Спрямо нощувките, които са заявени в Общината например 2017г. или от 2016г., когато е нямало бариера са намалели или са се увеличили. Г-н Янакиев, тук няма никаква разлика примерно в това, което сме направили от гледна точка на посещаемостта. Разбирате ли? Аз живея в този град, Вие живеете в този град, нашите деца живеят, внуци и т.н.
П. Рейзи: Г-н Янакиев, разберете ме. Градът е пълен. Аз през всичките години съм се въздържал да сложа бариера на старият град точно, заради този момент не можех да намеря решението на нормалният достъп в старият град. Според мен вече решението го имаме. Затова Ви казвам няма стар град в света, всички сме обикаляли, където да няма пропусквателен режим.
Кр. Германова: Не пропусквателен, забранителен режим има в много европейски държави. Извинявайте, че ви прекъсвам. В старите градове е забранено влизането на коли.
П. Рейзи: Знам. Аз винаги съм казвал, че нашият стар град все още е жив град, там живеят хора. Хората искат да се развиват, искат да правят, така че да съществуват нормално и аз винаги съм се водил от този мотив. Затова ви казва,че нещата, когато ги предлагаме и ги коментираме, целият ми екип е тук, винаги сме ги мислили. И аз не случайно, в края на сезона поисках справката, видях за какво става дума, видях къде има проблеми. Ето, примерно сега ще ви кажа нещо тази година охрана няма да имаме, ще имаме денонощна смяна. Още двама човека ще назначим за пазенето долу, защото не ни излиза рентабилна охраната, отделно че имаме и други проблеми с охраната, които не искам да ги коментирам в момента. Така, че всичкото това съм го анализирал, но аз мисля че този анализ както Вие казвате ние трябва да си го направим вътре между нас, имам предвид вие, общинските съветници и ние администрацията. Разбира се, ако трябва ще кажем на хората, но според мен това са служебни работи, в процеса на работата и затова ги правим ние. Ако от ваша страна има интерес, няма никакъв проблем. Винаги съм готов за разговори и дебат. Това е.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Кмете. Влизаме в процедура на гласуване. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с направената корекция на техническа грешка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1340

Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол както следва:

В Раздел V „Частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват „ се правят следните промени:
1. Чл.19б /1/ се изменя и придобива следната редакция: „Въвежда се режим на платено паркиране по чл.19а за периода от 1 юни до 30 септември, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 00:00 часа до 24:00 часа.“;
2. В чл.19з текста „ изхода на ул.“Н. Вапцаров““ отпада.;
3. В чл.19з текста по т.2 добива следната редакция: „ 2. За периода от 30/тридесет/ минути посетителите не дължат такси, след изтичането им се таксуват с 2,00/два/ лв. на час. След изтичането на осем последователни часа, престоя става безплатен в рамките на денонощието.“;
4. В чл.19з, в т.3 думите „2 часа“ се променят и стават „30/тридесет/ минути“.;
5. В чл.19з, т.4 отпада.;
6. В чл.19з, т.5 става т.4.;
7. В чл.19з, т.6 става т.5.;

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Недин. Преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова да зачете становището и предложенията за гласуване.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и осмото редовно заседание.
На 20.02.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Георги Пинелов и Иван Хаджиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №106/11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне конкретния размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, във връзка с увеличението на тези заплати моля да ми кажете по какъв принцип, юридически знам, законът позволява да се доближават заплатите, да се изравняват с министерските на кметовете. По какъв принцип са изчислени тези увеличения? Благодаря Ви.
П. Рейзи: Чисто и просто се водих от възнаграждението на общинските съветници. Вие получавате по 180 лв. на месец, ако не бъркам. Тези пари, ги получавате за една сесия, която е не повече от 4 часа и за една комисия, която не е повече от 4 часа – 8 часа. Вие за 8 часа получавате 180 лв. Ако сложим, че има 20 дни работни в месеца и ако работите по 8 часа направете си сметка вие какви заплати получавате. Така. Не искам да ги смятам. Аз прецених и предлагам на всички кметове да увеличавам заплатите с по 10%. Моята заплата я завишавам с толкова, с колкото да бъда малко над заплатите на моите подчинени, защото до вчера някои от моите подчинени получаваха по-висока заплата от мен. Така че, това е мотива, с който съм го направил. Законът до онзи ден не го позволяваше, сега вече го позволява и правя предложението към вас. Това е.
Т. Янакиев: Благодаря Ви г-н Кмете, бяхте много изчерпателен. Прав сте за заплатите и така и общинските съветници и кметовете, но все пак когато се прилага едно нещо трябва да има някаква икономическа логика и обоснованост, която да казва във себе си, че увеличава се заплатата с 46%, защото примерно нещо е станало, инфлацията е с 46% в рамките на тези 4 години, през които не ми е увеличавана заплата е повече или пък там, икономическите показатели на Общината са с 46% по-добри, отколкото бяха преди миналата, по миналата, още по-миналата година. Сиромахомилството и на мен не ми е мило. И аз съм на принципа, че трябва да има нещо, но трябва да има нещо, което да е обвързано с нещо конкретно. Това исках да кажа аз. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари. Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Благодаря. Много интересно стана. Кои са вашите подчинени и как е допускано от юридическа гледна точка да получават по-големи заплати от Вас? Другото, тука близо 50% увеличение преди 4 години, стана двойно увеличение на заплатата на Кмета. Оттогава мина много време. Добре, сега 50%, дето казва г-н Янакиев, на каква база?
Кр. Германова: Нали ви отговори Кмета.
Т. Дамянов: Сега, с 40-50 % имаме ли увеличение на приходите или пък намаляване на разходите с 40-50%.
П. Рейзи: Г-н Дамянов, Вие въпрос ли ми задавате или коментирате въроса на г-н Янакиев?
Т. Янакиев: Г-н Кмете, заплата Ви зависи от нас.
П. Рейзи: Да, точно така, заплата ми зависи от решението на мнозинството в този общински съвет.
Т. Дамянов: Нека да чуем мнението на мнозинството. Някой от съветниците да каже нещо, да коментира.
Кр. Германова: Аз ще кажа нещо. Г-н Дамянов Вашата заплата, като служител в банката или г-н Янакиев Вашата заплата като ръководен служител в банката е предполагам доста висока. Не искам да ми я казвате. Само коментирам, не задавам въпрос. Мислите ли, че длъжността Кмет на община е по-малко важна от длъжността на шеф на определен офис в банката, И че тази длъжност трябва да получава по-ниско възнаграждение. Да, г-н Дамянов има закон, който налага определени нива на възнаграждения. И не защото съм в общинска администрация, аз не съм в общинска администрация, но и аз се интересувам, когато ми се внасят определени докладни. Прочетете Закона за държавният служител и ще видите как там вървят нивата на работните заплати за държавните служители, които са част от Общинска администрация. И да, този закон и други нормативни актове, налагат качване на заплати в годините, докато заплатите на кметовете, защото аз като говоря в момента не говоря само за заплатата на Кмета на Общината, а говоря като цяло за заплатите на кметовете. Заплатите на кемтовете от доста време не са променяни и аз мисля, че тавана който е с министерска заплата, тъй като заплатата на кмета на общината се равнява със заплатата на министъра мисля, че е 4600 лв. Разбирам Кметът да е сложил своята заплата в размер максимум. Вашата заплата г-н Дамянов е повече от заплатата на Кмета, защото вашата ангажираност е около 4-5 часа, а получавате даже мисля, че не са 180, а около 200 лв. Коментирам само, не задавам въпрос и не искам отговор.
Т. Янакиев: Г-жо Германова, не сте права. Относно това, което казвате Вие, само ще Ви кажа че моята заплата е обвързана с резултатите, които постигам в дадената институция, в която двата, три офиса, четири колкото са, колкото ръководя. Бюджетите, които изпълнявам било активи, пасиви и т.н. са идентични с тези, които борави Общината. С доста по-малко хора се справям, функциите са различни, но Вие го знаете. Относно работата на съветниците тяхната работа не се изразява в това само да дойдат тук на сесията, съветниците имат и други задължения. И основните им задължения са срещите им с хората, да събират информация, да събират мнения, било то позитивни или негативни и да дойдат тук да ви ги кажат. Тук, това което правим в момента е само върхът на айсберга и вие го знаете всички, затова аз не искам да коментирам. Въпроса ми беше по каква методика се изчислява, вие казахте закона ми го позволява. Добре, приемам този отговор.
Кр. Германова: Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Искам да се обърна към кметовете на кметства. Като стана дума какво сме коментирали на комисията, аз коментирах с кмета да бъдат увеличени заплатите, еднакво, процентно, както на кмета на общината, така и на кметовете на кметства. Да го имате предвид каква е моята и нашата позиция. И г-жо Председател, вашата заплата ще се промени ли на база на това, че заплатата на Кмета би се променила. Това ми е въпроса.
Кр. Германова: И вашата ще се промени г-н Дамянов. На цялата администрация заплатите са обързани с тази заплата. Има ли други конкретни въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 3
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1341
Одобрява конкретните индивидуални основни месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на кметства от община Созопол, считано от 01.01.2019 г., както следва:
БИЛО СТАВА
Кмет на Община Созопол 2400,00 лв. 3500,00 лв.
Кмет на кметство с. Атия 1026,00 лв. 1129,00 лв.
Кмет на кметство с. Зидарово 1128,00 лв. 1241,00 лв.
Кмет на кметство с. Крушевец 1026,00 лв. 1129,00 лв.
Кмет на кметство с. Равадиново 1026,00 лв. 1129,00 лв.
Кмет на кметство с. Равна гора 1128,00 лв. 1241,00 лв.
Кмет на кметство с. Росен 1128,00 лв. 1241,00 лв.
Кмет на кметство гр. Черноморец 1400,00 лв. 1540,00 лв.
Кмет на кметство с. Индже войвода 800,00 лв. 880,00 лв.
Кмет на кметство с. Габър 800,00 лв. 880,00 лв.

Размерът на допълнителните трудови възнаграждения се определя в рамките на действащите нормативни актове.

Докладна записка с вх. №113/ 12.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол в партньорство с Община Сунгурларе с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
По време на комисията, вносителят представи писмо от страна на кмета на община Сунгурларе във връзка с направеното предложение за партньорство при кандидатсване и изразеното от негова страна желание и готовност да бъдат партньори с община Созопол по проекта.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1342
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Споразумение за партньорство с партньор Община Сунгурларе, както и всички административни и подкрепящи документи, в рамките на проектно предложение по т. 1.

Кр. Германова: Давам 5 мин. почивка.
...............................................................................................................................

Кр. Германова: В залата присъстват седемнадесет общински съветника. Продължаваме нашето четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет. Имаме кворум.
Колеги, преминаваме към четвърта точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията да зачете становището на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и осмото редовно заседание.
На 20.02.2018г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. № 59/ 21.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот 61042.501.1070, с.Равадиново, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1343

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците - В. К. М. ЕГН ...., Г. К. М. ЕГН ...., П. К. С. ЕГН ....., С. Н. Т. ЕГН ...., К. К. И. ЕГН ...., Е. Н. П. ЕГН ...., П. А. П. ЕГН ....., К. А. М. ЕГН ... чрез продажба на 18 кв.м. ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.1070 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – хиляда и седемдесет/, целият с площ 454 кв.м./четиристотин петдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел – XI-205, квартал - 26, с.Равадиново, ул.“Стара планина“ №1, община Созопол, при съседи: 61042.501.58, 61042.501.61, 61042.501.75, 61042.501.59.
2. Одобрява експертна оценка №338/17.12.2018г на независим лицензиран оценител в размер на 669,00лв./шестстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №60/ 24.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно настаняване на структурата на Министерство на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, Филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1344

1. Общински Съвет – Созопол на основание чл.21 ал.1 т.8 и от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Закона за Общинската собственост, във вр. с чл.12, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, структура към Министерство на здравеопазването, следните помещения в имот – публична общинска собственост: приемен кабинет с площ от 21,7кв.м., шокова зала с площ от 27 кв.м., тоалетна и умивалня с площ от 3,50 кв.м., коридори, обслужващи изброените по-горе помещения с обща площ от 23,36 кв.м., находящи се на ниво партерен етаж, представляващ І-ви етаж в северното крило на общинска сграда с идентификатор 67800.505.134.1 с предназначение - за „Административна, делова сграда”, разположена в Поземлен имот с идентификатор 67800.505.134, находящ се на пл.“Хан Крум“ №2, гр.Созопол, община Созопол, идентичен с УПИ-I, кв.151 . Общата площ на помещения е в размер на 75,56 кв.м./седемдесет и пет цяло и петдесет и шест/ за нуждите и дейността на Филиал за спешна медицинска помощ - гр.Созопол за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на кмета на община Созопол изпълнение на настоящето решение.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №75/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1345

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 84 /осемдесет и четири/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 684 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 250,00 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/29.01.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето М. Т. П. да придобие право на собственост върху 84 /осемдесет и четири/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 684 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №76/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1346

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 78 /седемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 448 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 150,00 лв. /хиляда сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0002/29.01.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Г. К. С. да придобие право на собственост върху 78 /седемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 448 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №79/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.520, площ 250кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1347

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.520/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и двадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 250 кв.м.(двеста и петдесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.310, 63015.506.308, 63015.506.307, 63015.506.598, стар идентификатор: 63015.505.360, номер по предходен план: 001520.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 697,00 лв. /три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №345/25.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №80/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ II-536, кв.36 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1348

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 26 кв.м.ид.ч. /двадесет и шест квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот II-536 /две римско за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и шест/ в кв.36 /тридесет и шест/, целият с площ 1001кв.м./хиляда и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже войвода, одобрен със Заповед № 132 и 656/2001г., при граници: север: улица, изток: УПИ IX-451, юг: УПИ III-450, запад: улица.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. Н. П. ЕГН .... и Д. Я. П. ЕГН ..... чрез продажба на 26 кв.м.ид.ч. /двадесет и шест квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот II-536 /две римско за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и шест/ в кв.36 /тридесет и шест/, целият с площ 1001кв.м./хиляда и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже войвода, одобрен със Заповед № 132 и 656/2001г., при граници: север: улица, изток: УПИ IX-451, юг: УПИ III-450, запад: улица.
3. Одобрява експертна оценка №346/28.01.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 208,00лв./двеста и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №81/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ 61042.501.21, с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1349

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 13 кв.м. ид.ч. /тринадесет квадратни метра идеални части от Урегулиран поземлен имот 61042.501.21/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет и едно/, целият с площ 491 кв.м./четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, по КККР на с.Равадиново, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г., находящ се в с.Равадиново, ул.“Ропотамо“, община Созопол, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи, при граници: 61042.501.20, 61042.501.22, 61042.501.58, 61042.11.2, идентичен с парцел XI- за озеленяване, кв.29
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. Д. Г. ЕГН ...... чрез продажба на 13 кв.м. ид.ч. /тринадесет квадратни метра идеални части от Урегулиран поземлен имот 61042.501.21/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет и едно/, целият с площ 491 кв.м./четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, по КККР на с.Равадиново, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г., находящ се в с.Равадиново, ул.“Ропотамо“, община Созопол, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи, при граници: 61042.501.20, 61042.501.22, 61042.501.58, 61042.11.2, идентичен с парцел XI- за озеленяване, кв.29
3. Одобрява експертна оценка №342/25.01.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 478,00лв./четиристотин седемдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №82/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода, община Созопол – Поземлен имот №46, площ 2 017 кв.м., представляващ земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1350

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.№46/четиридесет и шест/ по плана на зона §4 от ЗСПЗЗ на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед №132/2001г., 656/2001г., с площ 2 017кв.м./две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, при съседи: Север: път, Изток: ПИ №65, Юг: ПИ №65 и път, Запад – път.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с пл.№46/четиридесет и шест/ по плана на зона §4 от ЗСПЗЗ на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед №132/2001г., 656/2001г., с площ 2 017кв.м./две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, при съседи: Север: път, Изток: ПИ №65, Юг: ПИ №65 и път, Запад – път.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 3 249,00лв. /три хиляди двеста четиридесет и девет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №340/17.12.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия поизпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №98/ 07.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.513, площ 312кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1351

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.513/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и тринадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 312 кв.м./триста и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 63015.506.585, 63015.506.593, 63015.506.207.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 613,00 лв./четири хиляди шестстотин и тринадесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №344/25.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №100/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.226, площ 447кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1352

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.226 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- двеста двадесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, стар номер – 226, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 447 кв.м./четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници: 63015.506.223, 63015.506.225, 63015.506.227, 63015.506.594.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 610,00лв./шест хиляди шестстотин и десет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №343/25.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №105/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения-частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1353

1. Общински Съвет – Созопол на основание чл.21 ал.1 т.8 и от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл.15 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол дава своето съгласие да се предоставят за срок от 10/десет/ години безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане - дирекция “Социално подпомагане”- гр.Созопол, следните помещения – частна общинска собственост: Самостоятелни обекти в сграда - “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.4 с идентификатор 67800.504.224.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ ХІ-общ., кв.49 по плана на гр.Созопол при съседи на имота 67800.502.424 и 67800.502.271, със застроена площ на сградата от 161 /сто шестдесет и един/ кв.м. и брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
1.1 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.5, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.0, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение на обекта - за офис, с площ 81/осемдесет и един/ кв.м., прилежащи части: 26,45, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.6; под обекта: 67800.504.224.1.2, 67800.504.224.1.1 и над обекта: 67800.504.224.1.8, 67800.504.224.1.9, 67800.504.224.1.10, 67800.504.224.1.11;
1.2 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.8, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис с площ 20/двадесет/кв.м., прилежащи части: 6,56, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.9; под обекта: 67800.504.224.1.5 и над обекта: няма;
1.3 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.9, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис, с площ 20/двадесет/кв.м., прилежащи части: 6,66, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.10, 67800.504.224.1.8; под обекта: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5 и над обекта: няма;
1.4 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.10, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис, с площ 24/двадесет и четири/ кв.м., прилежащи части: 7,69, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.11, 67800.504.224.1.9; под обекта: 67800.504.224.1.6, 67800.504.224.1.5, 67800.501.224.1.7 и над обекта: няма;
1.5 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.11, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис, с площ 10/десет/кв.м., прилежащи части: 3,1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.10; под обекта: 67800.504.224.1.5 и над обекта: няма;
2. Възлага на кмета на община Созопол изпълнение на настоящето решение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №111/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложенията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1354

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел IV от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304 от 25.01.2019г. от Общински съвет Созопол с имотите от Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1
3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2
4. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3
5. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
6. Определя годишните наемни цени за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване съгл. чл.37и, ал.1 през стопанската 2018-2019г., съответно начални тръжни наемни цени съгл. чл.37и, ал.13 и 14 да се определят съгласно Методика за определяне пазарната наемна стойност за 2019г. при отдаване под наем на имоти – общинска собственост с НТП „пасища, мери и ливади“, приета с Решение № 1328 от Протокол №47/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол.
7. Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение №2 и №3.
8. На основание чл.60, ал.1, предложение второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Колеги, здравейте! Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и осмото редовно заседание.
На 20.02.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха Тодор Чакъров - Председател; Стойо Недин; Станимир Андонов и Янчо Георгиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №55/ 18.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61042.12.10, по КК на с. Равадиново - земеделска територия, местност „Халваджи дол“, землище с. Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилно застрояване, отдих и къмпинг.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1355
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61042.12.10, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Халваджи дол“, землище с.Равадиново, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилно застрояване, отдих и къмпинг.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ов1 – 31, в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “ЕР юг“ ЕАД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №104/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, ведно с направената корекция от вносителя, касаеща техническа грешка, а именно текста - За гр. Черноморец: „7. Скица №12 /05.02.2019 година“ да се запише и чете „7. Скица №13/05.02.2019 година“.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Аз, г-жо Германова само един коментар ще направя, няма да задавам въпрос. Г-н Кмете, ние с Вас разговаряхме преди няколко сесии относно възможността да се предвидят допълнителни рекламни съоръжения, във връзка с политическа агитация. Може би ще е добре в някаква следваща сесия да го предвидите това нещо, защото тогава Вие сам коментирахте, че това е наистина е добре. Гледам,че сега ги няма. Два избора има сега.
П. Рейзи: Няма да са последните схеми, които внасяме. Ще има и други схеми, така че не съм го забравил казуса. В момента внасяме тези, като дойде време да внасяме новите, ще ги внесем и тях. Вярно, че още май месец има избори,така че още на следващата докладна ще ги внесем.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси или коментари по докладната? Няма. Има ли някой против да се гласуват анблок? Няма. Скиците са разгледани обстойно и по време на комисиите. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция на техническа грешка.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1356

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти на територията на община Созопол, както следва:

Приложение:
За гр.Созопол:
1. Скица №59 /11.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
2. Скица №61/12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
3. Скица №62/12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
4. Скица №63 /12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
5. Скица №64 /12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
6. Скица №65 /12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
7. Скица №69 /24.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/

За гр.Черноморец:
1. Скица №07 /05.02.2019 година
2. Скица №08 /05.02.2019 година
3. Скица №09 /05.02.2019 година
4. Скица №10 /05.02.2019 година
5. Скица №11 /05.02.2019 година
6. Скица №12 /05.02.2019 година
7. Скица №13 /05.02.2019 година

За с.Габър
1. Скица №11 /06.02.2019 година
2. Скица №12 /06.02.2019 година

За с.Крушевец
1. Скица №13 /06.02.2019 година

За с.Зидарово
1. Скица №14 /06.02.2019 година

За с.Росен
1. Скица №23 /06.02.2019 година

За с.Индже войвода
1. Скица №24 /06.02.2019 година

За с.Атия
1. Скица №22 /06.02.2019 година


Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №107/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107, по КК на с.Росен - земеделска територия, местност „Бабино Нанино дърво“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „Дом за възрастни хора, състоящ се от жилищни сгради, обслужващи сгради, външен басейн и вътрешен басейн, декоративно езеро, паркинг, параклис и площадка за хеликоптер“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1357

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107, по КК на с.Росен - земеделска територия, местност „Бабино Нанино дърво“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „Дом за възрастни хора, състоящ се от жилищни сгради, обслужващи сгради, външен басейн и вътрешен басейн, декоративно езеро, паркинг, параклис и площадка за хеликоптер“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ок-Зз (48д), по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак. 8%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,25 и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да бъде осигурена за лозя и овощни насаждения.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №108/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.40.102, по КК на гр.Созопол, горска територия, местност „Синетудис“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, за изграждане на нова водна камера на НВ „Каваци“ – V=3500м3.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната?
П. Рейзи: Само да кажа нещо по тази докладна г-жо Председател.
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Става дума за Равадиново, понеже по време на комисията питаха общинските съветници. Подготвяме терен за водоем. Във времето Кметът на Равадиново Иван Пазвантов поставя няколко пъти въпроса. Имам проведени разговори с Директора на ВиК Бургас, като Председател на асоциацията и се надяваме, че като утвърдим терена вече ще вървим в посока да се намерят средства за изграждането на водоема. Това е.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1358

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.1, т.5 и ал.5 от ЗГ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 67800.40.102, по КК на гр.Созопол, горска територия, местност „Синетудис“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, за изграждане на нова водна камера на НВ „Каваци“ – V=3500м3.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №109/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.7.1, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1359

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за ПИ с идентификатор67800.7.1 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ов1 (116*), в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В графичната част към проекта да се отрази одобрената улична регулация. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: МК-НИНКН, гр.София, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №110/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1360

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПП, Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №112/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1361
На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:
1. За на територията на гр.Черноморец; м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
 от 15.05.2019год. до 30.09.2019год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 до 01.06.2019год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
 от 01.07.2019год.. до 15.09.2019год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 от 01.06.2019год. до 15.09.2019год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък – Приложение 1

Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа 30.06.2019 15.09.2019
Ремонти улици и тротоари 30.06.2019 15.09.2019
Основен ремонт : Рехабилитация на ул."Републиканска" от общински път BGS 1210 до кръстовището с ул."Одеса" и ул."Одеса".Ново строителство от ул."Одеса" и изграждане на ул."Цар Симеон Велики" и ул."Цар Асен Велики" и ул."Хан Тервел"на гр.Созопол
Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество“. Без спиране -//-
Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество“. Без спиране
Кабел 20 kV за захранване на трафопост към обект „ Депо за строителни отпадъци,земни маси и инертни материали”, находящо се в ПИ 81178.51.58 по КК на гр.Черноморец. Без спиране
Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол Без спиране
ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ I-за детска градина, кв. 15, с. Равадиново,община Созопол Без спиране -//-
Футболно игрище с.Атия Без спиране -//-


Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. Сега преминаваме към точка VI от дневния ред Докладна записка с вх. №126/ 20.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по законост. Комисията констатира, че са спазени изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, както и че от представеният към докладната констативен акт е видно, че в законноустановеният срок не са постъпили предложения, жалби, възражения или други по проекта за изменение на наредбата.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да включи докладната записка в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 22.02.2019г., както и да вземе решението така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1362

Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол както следва:

I.В Раздел първи „Осигуряване и опазване на обществения ред„ се правят следните промени:
1.Чл.4 /2/ се отменя;
II.В Раздел втори „Транспорт и организация на движението„ се правят следните промени:
1.Навсякъде в раздел втори думата „МПС“ се заменя с „ППС“;
2.Чл.12/1/ се отменя;
3.В чл.12 ал.2 става ал.1;
4.Чл.14 се отменя.
5.Чл.15 се изменя и придобива следната редакция: /1/В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по пътищата се извършва принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знание на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, чрез специално за целта превозно средство за принудително отстраняване (репатриране с „паяк“).
/2/ В случаите по ал.1 от момента на уведомяването на районното полицейско управление се начислява такса за отговорното пазене на преместения автомобил в размер, определен от Общинския съвет.
III.В „Административно-наказателни разпоредби“ чл.29 се изменя и придобива следната редакция: „Който нарушава забраните по чл.4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.“.


Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...