:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №52/ 31.05.2019г.ПРОТОКОЛ № 52

На 31.05.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе петдесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, и.д. Кмет на Община Созопол –Катя Стоянова, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, Кметове по населени места, служители от общинска администрация, гости на нашето днешно заседание. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси към кмета на Общината. Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Добро утро на всички. Моят въпрос е към г-жа Кмета. Първият ми въпрос е в момента се извършва ремонт в началото на ул.“1-ви май“. Подменя се тротоара пред магазина за плод и зеленчук, който беше. Вчера минах оттам, това изпълнение, което го виждаме е нещо ужасно за ново изпълнение, в смисъл такъв че първото, което е самият плочник се реди наравно с пътя, бордюра стърчи отгоре. За мен това не е естетически въобще, професионално изпълнение. Всичко е едно, бордюри не се слагат, а пък плочките се сменят и то не както трябва, според мен. Вторият въпрос е, започна ремонта на стълбището доста отдавна, в началото на Харманския плаж, при условие, че днес е последният ден не знам как ще бъде завършено това нещо и въпросът ми там е, коя е фирмата изпълнител и каква е себестойността на този обект. Благодаря.
К. Стоянова: На първият Ви въпрос отговарям бордюр на този участък, който е от баничарницата до магазина, ще има само в едната част. В другата част няма да има бордюр, г-н Андонов, затова защото знаете, че там има много обществени, да кажем офиси – поща, банка, магазини, затова направихме тротоара с този вид плочи. За да могат да паркират, но не да паркират, а просто да спират микробусите. В частта, която е пред баничарницата ще има бордюр. Там, след изграждането ще бъдат, те и сега бяха премахнати скобите, защото определени, недобросъвестни граждани лятно време си го превръщат в паркинг. По отношение на това дали Ви харесва или не, ще осъществим контрол и знаете, че обектите се приемат след като се произнесат специалистите. Нито аз, нито Вие сме специалисти. На външен вид също ще ги прегледаме нещата. Благодаря за сигнала. Г-н Хр. Христов ще помоля да отговори на въпроса за стълбището на Харманския плаж, тъй като той е най добре запознат в детайли, тъй като и наши специалисти арх. Ив. Костов бяха на място, за да окажем там необходимият контрол. Г-н Христов.
Хр. Христов: Добър ден г-жо Председател, добър ден общински съветници отговарям на вторият въпрос за ремонта на стълбищната рама към плаж Харманите. След 5 месечни преговори с концесионера на плажа и фирмите, които ние Общината и той намери, след тези 5 месечни преговори, достигнахме до най-ниската оферта е тази, кото избра концесионера на плажа и фирма Волф. Там обекта е съвместен, концесионната площ ще се заплаща от концесионера, другата част ще се заплаща от Община Созопол. Това закъснение се дължи на многократните връщания и преговори, но смятам че в един четиридневен срок, до другият вторник според мен обектът ще бъде завършен. Благодаря ви.
Кр. Германова: Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Себестойността, която ще плати Общината каква е?
К. Стоянова: Като приключим обекта, заповядайте в Общината ще ви покажем фактурите.
Ст. Андонов: Нали е планирано?
Хр. Христов: Прогнозната цена с ДДС е около 11 000 лв.
Кр. Германова: Това удовлетворява ли Ви? Имате думата г-н Янакиев.
Хр. Христов: Един момент, аз говоря общата прогнозна цена за двете фирми – на концесионера и на Община Созопол. Частта на Община Созопол е 1/2 , това означава 5 500 лв.
Кр. Германова: Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Кмет, сигнализират граждани, които се занимават със таксиметров превоз, че плащанията, които се правят към Общината се плащат за минимален срок от 6 мес. Една не малка част от хората, които осъществяват този вид превоз, бизнес, го правят в рамките да речем на 3 или 4 мес. Аз погледнах Наредбата, никъде не видях, може и да съм пропуснал нещо, но никъде не видях да се пише, че трябва да е минимум плащането за 6 мес., като даже в чл. 63 изрично е дадена формулата, по която се заплащат там месеците по общият данък, който е годишният 1000лв., доколкото си спомням бяхме гласували на годината. Моля да ми отговорите това така ли е, някаква грешка ли е или по какъв начин се администрира това нещо? Зрее недоволство просто.
К. Стоянова: Вие говорите за разрешителните, които даваме за таксиметров превоз ли? За самото разрешително?
Т. Янакиев: За данъка, който плащат.
К. Стоянова: За данъка.
Т. Янакиев: В чл.63 има формула, по която се изчисляват плащанията. Те са ДДТГ= ГДТПП х БМ, където ГДТПП е размера на годишният данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф от ЗМДТ. Той нали е 1000 лв. на година? Така сме го позиционирали.
К. Стоянова: Г-н Янакиев, може ли да си запиша и да Ви отговоря на следващата сесия?
Т. Янакиев: Може.
К. Стоянова: Добре. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Здравейте! Г-жо Кмет, въпросът ми е защо в с. Зидарово не са направени дупките, става дума за ремонта на пътя, на асфалтирането в селото. Няма нищо от това, което беше направено. Тогава ние, с Виолета Арабаджиева сигнализирахме тогаващният кмет, че се извършва ремонт и асфалтиране в неподходящо време, като метеорологични условия и асфалта беше положен в локвите, на мокро, на замръзнало и на кално. Съвсем скоро бях в с. Зидарово и моите наблюдения са, че няма помен от това, което беше направено преди няколко месеца. Просто нищо не е останало от онзи кърпеж тогава. Въпросът ми е, защо това нещо не е изпълнено в последствие, както беше тогава ангажимента, да се възстановят повредите?
К. Стоянова: Ще дам думата на г-н Христов.
Хр. Христов: Отново, г-жо Председател да взема думата, да отговоря на общинският съветник. Значи технологията за извършване на вида работа и мероприятията, които трябваше да станат бяха в едни съкратени срокове. Затова ние, Общината сме предприели съответните мерки и тези мерки са за отстраняване на забележките. Ние ги установяваме частично. Със строителя и с доставчика на материали сме в едни преговори, разговори и смятаме тук, до 1 седмица всичко ще бъде отстранено, възстановено и обекта ще придобие един нормален вид. Благодаря ви.
Т. Дамянов: Ама защо не е направено това нещо? Сега, вие виждате един некачествен ремонт, едно некачествено изпълнение. Не знам там платено ли е, не е ли платено факт е, че не е изпълнено. За кога да чакаме? Това са функциите, които са ви вменени и трябва да се правят.
К. Стоянова: Разбрах Ви. Ще проверя лично въпроса и ще Ви отговоря.
Т. Дамянов: Ето къде ни отиват парите на Общината и затова сме в такова финасово състояние.
К. Стоянова: Ще проверя как стоят нещата и ще Ви отговоря.
Кр. Германова: Г-н Дамянов, моля без квалификации. Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки: точка V. да стане Докладна записка с вх. №342/ 27.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Точка VI. да стане Докладна записка с вх. №350/ 28.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./ във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г и Решение на Конституционен съд №4 от 2019г.
И точка VII. да стане Докладна записка с вх. №352/ 30.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
И трите докладни бяха разгледани по време на комисиите, т.е. по едната от тях беше изкоментирано какво ще представлява. Говорим за третата докладна.
Имате ли някакви други предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги, ще ви моля първо да гласуваме така направеното предложение за допълнение в дневния ред.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Колеги, ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1422

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №320/ 15.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представител на Общински съвет Созопол като член на комисията по чл.41, ал.1 от действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
2. Докладна записка с вх. №330/ 20.05.2019г., от Петя Чапевова – зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между гр.Черноморец, община Созопол и Кметство Момчиловци, община Смолян.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №328/ 20.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План за финансово оздравяване на Община Созопол и определяне срок на процедурата -3 години.
4. Докладна записка с вх. №332/ 20.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
5. Докладна записка с вх. №318/ 09.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект язовир„Факуда“ в землище на с. Равадиново, област Бургас, община Созопол, публична общинска собственост съставляващ имот по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка и ПИ 61042.11.121 (язовирна стена) с площ 3,633 дка. с цел на водоползването „аквакултури и свързаните с тях дейности” /за изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане и развъждане на раци и топлолюбиви видове риба /в акваторията на язовир „Факуда”.
6. Докладна записка с вх. №319/ 14.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ V-309, кв.28 по плана на с.Равна гора, община Созопол, целият с площ 1501 кв.м.
7. Докладна записка с вх. №321/ 15.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж(пристойка стълбище) в полза на собственик на сграда в ПИ 67800.502.452, УПИ ІХ-общ, кв.70, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по плана на гр.Созопол.
8. Докладна записка с вх. №331/ 20.05.2019г., от Петя Чапевова – зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на договор за наем на помещение – частна собственост за нуждите на Клуб на пенсионера – с.Атия, общ.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
9. Докладна записка с вх. №329/ 20.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец, Община Созопол.
V. Докладна записка с вх. №342/ 27.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
VI. Докладна записка с вх. №350/ 28.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./ във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г и Решение на Конституционен съд №4 от 2019г.
VII. Докладна записка с вх. №352/ 30.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и второто редовно заседание. Давам думата на нейния Председател, г-н Недин да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаема г-жо Председател, уважаема г-жо Кмет, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и второто редовно заседание. На 29.05.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова –и.д. Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова- Зам.-кмет на Община Созопол, общински съветници и служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №320/ 15.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представител на Общински съвет Созопол като член на комисията по чл.41, ал.1 от действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
Комисията предложи за член на тази комисия г-жа Светлана Лулева.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направеното предложение за член на комисията по чл.41, ал.1 от действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
Кр. Германова: Колеги имате думата за други предложения евентуално или коментари по докладната? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Онзи ден, на комисията стана ясно, че г-жа Лулева не е така компетентна за някои юридически термини, като отстъпено право на строеж и разпореждането с него. Сега, ние сме малцинство, ако предложим някой няма да бъде приет, но моето предложение е, измислете да предложите някой друг, защото то е очевидно, нейната кандидатура за тази важна комисия не е достойна според мен.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Дамянов. Тъй като аз направих тогава предложението ще го кажа и в момента защо направих това предложение. Относно компетенциите, нека не си говорим за компетенции, защото нали все пак няма някакво изискване първо и второ, мисля че не е необходимо да се обиждаме 2 месеца преди края на мандата. Да, направих това предложение, защото и единствено и само г-жа Лулева е председател на комисията по общинска собственост и тя е председател на комисията, която впоследствие разглежда тези документи, които минават през тази комисия. Това беше моето предложение, ако Вие обаче имате предложение можете да го отправите, ама да отправяте към нас предложение ние да правим нови предложения това е несериозно, като общински съветник вече втори мандат. Благодаря Ви, г-н Дамянов. Имате думата г-жо Лулева.
Св. Лулева: Колега Дамянов, специално към Вас ще се обърна. Трябва да Ви кажа, че съм изключително разочарована от квалификацията, която ми дадохте. Първото, което е Вие нямате абсолютно никакво наблюдение върху това дали аз съм компетентна или не съм компетентна. Никога и няма да си го позволя да квалифицирам, който и да било колега тук, в залата и смятам, че това беше просто недостойно от Ваша страна да правите такива квалификации специално по мой адрес.
Кр. Германова: Благодаря г-жо Лулева. Г-жо Стоянова имате думата.
К. Стоянова: Аз исках само да напомня, че г-жа Лулева е работила в Общината точно в Общинска собственост и познава съществото на работа, като документи.
Св. Лулева: Само искам да допълня, че съм била член на тази комисия в продължение на доста години и смятам аз лично, че много по-добре знам нормативната уредба, свързана с тази комисия. Поне 10г. и като служител на Община Созопол, след това в миналия мандат и като член на комисията и като общински съветник, не мисля, че Вие точно сте по-компетентен, че да давате квалификации. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната имате ли? Имате думата г-н Недин.
Ст. Недин: Аз, като председател на комисията по законност, обществен ред и граждански права, молби и жалби също нямам юридическо образование, ама не знам кой друг в Общинският съвет има такова образование. Да не прибягваме до такива дребнавости, защото работа ни и задълженията ни не са свързани с образованието ни, тъй че да се държим така наистина нормално.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари има ли? Предложения? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение на комисията, ведно с предложеният член.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 Стою Недин За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 1
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1423

1.Общински Съвет Созопол избира като свой представител в комисията по чл.41, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост следния общински съветник:
1. Светлана Янкова Лулева

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №330/ 20.05.2019г., от Петя Чапевова – зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между гр.Черноморец, община Созопол и Кметство Момчиловци, община Смолян.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари има ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 Стою Недин За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1424

На основание 21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА одобрява предложения проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между гр.Черноморец, община Созопол и Кметство Момчиловци, община Смолян и дава съгласието си Кмета на гр.Черноморец, Община Созопол да подпише споразумението.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Недин. Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, г-н Гл.архитект, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и второто редовно заседание.
На 29.05.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни: Докладна записка с вх. №328/ 20.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План за финансово оздравяване на Община Созопол и определяне срок на процедурата -3 години.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате думата за въпроси икоментари по докладната. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Председател, уважаема г-жо Кмет, на комисията бяхте обещали да дадете информация относно някои от въпросите, за да направим разискванията макар, че да ви кажа може би по-добре беше една комисия да се направи, но както и да е. Тука ще си ги направим тогава.
Кр. Германова: Можеше да си го поискате.
Т. Янакиев: После се сетих да ви кажа честно. На мен не ми пречи.
К. Германова: На нас също не ни пречи.
Т. Янакиев: Добре, щом не ви пречи.
К. Стоянова: Единият от въпросите беше свързан с концерта 2015г. – 5 000лв.Общината е получила. Другият въпрос беше свързан с договора за паркингите – 26 000лв. фирма „Нимуей“. Следващият въпрос беше свързан с приходите на стадиона, ние там отговорихме около 70 000 лв. и г-жа Чачева ви уведоми, че тези приходи дават възможност да покрием разходите по самият терен. Другото, което беше свързано със сумите планирани в програмата по отношение на икономии от електроенергия. Г-жа Чапевова, получи един анализ и аз искам да и дам думата накратичко да ви каже, защото действително тези суми, които сме заложили да не кажем са символични. Давам думата на г-жа Чапевова.
П. Чапевова: Уважаеми дами и господа, ами може би колегите са заложили тези суми, тъй като съвсем ясна представа по отношение на икономии ще се наблюдава в края на 2019г., т.е. трябва да мине година от прилагането на енергоспестяващите мерки. Но в тази връзка аз потърсих експертно мнение на колегите, които ни извършваха строителният надзор и инвеститорският контрол по обекта и искам да обърна внимание на следното: тези 4 млн. не са единствено и само за енергоспестяващи мерки. Една част от тях 1 600 000лв. са за тези енергоспестяващи мерки, част от тях е за проектиране, тък като да ви напомня, че обекта е на инженеринг – проектиране и изграждане. Част от тях, голяма 2 млн. е СМР, тъй като ние подменихме стълбове, основи, което пък във следващ план гарантира липса на необходимост да се влагат средства за ремонт на въпросните слълбове на улично осветление. Освен това, да не се ремонтират самото улично осветление, не говоря за кабелите, тъй като подмяна на кабелна мрежа нямахме, но тук пък имахме изтегляне на кабелна мрежа, тъй като имаше доста нови, несъществуващи слълбове вдигнати и осветеност на местата. И освен това въвеждане на тази информационна система, която знаете BeNet. По отношение на енергоспестяващите мерки в най-оптималният случай 5 години е времето за откупуване, в по-дългият 8. Но, просто аз извадих една извадка за годините 2017, 2018, 2019 и ще ви кажа киловати, тъй като по отношение на суми в момента и аз не съм сигурна, вероятно е имало увеличение на цената, т.е. цената няма да е индикатор. За Созопол през 2017г. сме имали 123 мегаватчаса, 2018г. – 99, 2019г. – 66 мегаватчаса. За две села извадка само направихме, за Равадиново сме имали 2017г. – 18 мегаватчаса. 8 мегаватчаса за 2018г.,2019г. , тъй като по-рано се въведоха мерките в селата, т.е. дори повече от половината. За Атия 25 мегаватчаса през 2017г., 14 близо 15 – 2018г. и 12 през 2019г. Като имате предвид, че имаме и новоизградена мрежа във всичките населени места. Така че наистина можем да бъдем спокойни, радвам се, че успяхме да си позволим този проект, от една страна да подчертая, че отговаряме на директивата, няма да коментирам цифри, но по отношение на осветеност на населените места и това че там, където нямахме изградено осветление на практика го изградихме и в края на годината ще може да бъде направен един сериозен анализ и това е хубаво, че има резерв и по отношение на Плана за икономическо оздравяване ето там ни единият елемент, където има резерв за икономия. Благодаря.
К. Стоянова: Това беше, г-н Янакиев или имахте и други въпроси?
Т. Янакиев: Може ли да направим диалог?
К. Стоянова: Да.
Т. Янакиев: Само искам към това, което ми дадохте, като информация 5000лв. това печалбата ли е или приходите от концерта на г-н Йоргос Даларас?
К. Стоянова: Чисто.
Т. Янакиев: Печалбата. Добре. И паркингите, това печалба ли е или приходите?
К. Стоянова: Приходите.
Т. Янакиев: Колко са разходите?
К. Стоянова: Значи той самият договор е сключен, като процентно съотношение 60% за Общината, 40% за фирмата. Ние разходи, както е по договора за наети работници 20, за подръжка , за охрана нямаме.
Т. Янакиев: Добре. И от стадиона това са 70 000лв. приходи казахте, аз така разбрах.
К. Стоянова: Аз казах, че с тези пари само можем да покрием разходите за терена.
Т. Янакиев: А за осветление, за заплати и т.н. не можем.
К. Стоянова: Няма как, да.
Т. Янакиев: Колко са приходите от наемите, защото някой каза, г-жа Чампарова каза, че не са разпродадени всички магазини, ние им вземаме още наем, 60 000 ли казахте? Значи горе долу нула на нула дотука с приходите, с разходите. Така. Сега, искам да Ви попитам, когато вземахме кредитите, когато се гласуваха кредитите, колегите гласуваха, бяха направени обяснения, за които тези кредити ще бъдат изхарчени. Тогава се каза, че ще бъдат рефинансирани стари вземания. Между впрочем тогава рефинансирахме и безлихвеният дълг, г-жо Германова, към ПУДООС нали така беше, тъй като течаха там наказателни лихви и т.н. Каза се, че ще се направи автогара, поликлиника ще се изгради. Тези неща всъщност не се изградиха. Някак си, честно да ви кажа аз не мога да преценя точно, няма едно детайлно обяснение в този план къде са отишли тези кредити. Да, рефинасирахме това, изградихме тази красива, прекрасна, чудесна как я нарека схема за електроенергия, но тези неща не са уточнени, а е хубаво да се разбият, защото примерно аз гледам че сме изтеглили 22 млн. дълг, а гледам, че в дълговете са 23 600 000 фигурират. Т.е.е в един момент ние сме изтеглили още 1 600 000.
Честно да ви кажа аз не си го спомням това нещо, но пък да не хайде сега вие можете да ме оборите да ми кажете, вие сте го гласували, нали. С този дълг, който ние в момента се каним да поемем, защото в т. 3 вие директно отивате на искане за поемане на нов дълг, общите дългове ще станат от порядъка на 30 млн.лв., т.е. те ще бъдат над два пъти повече над собствените приходи на Община Созопол. За мен това е недобра тенденция и е плащещо, но както и да е. Да тръгнем по-нататък. Имаме и други инфраструктурни обекти, които трябва да се видят.
К. Стоянова: Може ли, за да се получи диалог да коментираме. Г-н Янакиев, аз и на комисиите казах ще последва след приемането на тази програма една как да кажа, кореспонденция с Министерство на финансите, която от предварителните ни разговори с тях няма да бъде за 1 месец, т.е. ние може и да не стигнем, тогава Министерството ще прецени дали ще ни даде. Така ли е г-жо Чачева? Значи в един момент, като направим необходимите справки, като се види какво е положението, значи ние очакваме и варианта, в който Министерството ще каже приемаме Програмата за финансово оздравяване без да ви даваме кредит, вие ще се справите в срок от 3г. Това го коментирах. Разбирате ли, така е направен закона, че ние предварителни разговори с Министерството нямаме, за да им кажем ама ние смятаме да направим така и така. Ние правим, вие вземате решение – да, направили сте го, отправете го до Министерството на финансите. Ние също, като вас не знаем там вече какво ще последва, какво трябва да правим, какви изисквания ще има Министерството. Може да се наложи и да върнат и актуализация, може да се наложи и да кажат върнете тази част, прегласувайте наново другите примерно. Не знам. И аз в момента не знам.
Т. Янакиев: Добре, г-жо Стоянова, сега, да преминен по-нататък да си довършим там това и после ще ги направим уточненията. Аз искам да попитам, плащани ли са някакви разходи на обектите, примерно да речем сега ми идва на ум пристанището в Черноморец. Ние го направихме, има гаранционен период. Правени ли са ремонти по това пристанище, плащани ли са допълнителни пари по него? Това е много важен въпрос, защото трябва да се види, нали, всички обекти, които са изградени по някакъв начин и са в гаранционен срок дали по тях са направени строително-ремонтни работи или хайде подобрения го кажете, нещо от сорта и да са платени допълнително пари. Искам и още нещо да Ви попитам, колко неустойки по договори са платени към Община Созопол от неизрядни платци? Има ли такива?
К. Стоянова: Не Ви разбрах въпроса?
Т. Янакиев: Значи имаме договори, по които Вие, тъй като казвате че ще увеличавате неустойките по договорите. Дотука, има ли платени неустойки по договори с контрагенти на Община Созопол? Те на нас да са ни платили примерно за някакво некачествено изпълнение, нещо от сорта?
К. Стоянова: Така. Да ги караме едно по едно. Г-жа Г. Геогиева ще каже за договорите и неустойките по договорите.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Георгиева.
Г. Георгиева: Здравейте на всички, само да поясня че неустойките по договорите са форма на търсене по съдебен ред на определена сума, фиксирана в договора т.е завежда се дело, съдът преценя имаме ли или нямаме право да претендираме тази неустойка и след това вече тръгваме на нейното събиране. И в този смисъл, ние дори да заведем дела, в момента имаме заведени дела за около 500 000лв., но резултата ще бъде ясен поне след две години. Те минават на всички инстанции. Не е директно от самият договор, да кажем дължите ни толкова неустойка.
Т. Янакиев: Добре, защото това е все пак някакъв резерв.
Г. Георгиева: Да.
К. Стоянова: Само искам да ви припомня, че ако си спомняте ни бяха верифицирани едни суми от 240 000 лв. по първият проект на Общината пътя Присад - Зидарово, проекта беше 2008-2009г. Значи, заведените ни дела бяха спечелени миналата година. 2009г. е приключил проекта, ние сме завели делата, ние получихме парите от Министерството на регионалното развитие миналата година 2018г. 400 000 лв. са с лихвите.
Кр. Германова: Получихме това, което всъщност те ни удържаха и спечелихме делата.
К. Стоянова: Точно така, с лихвите, да. Но тези пари, става дума за един девет годишен период, ако проекта е приключил 2009г.
Т. Янакиев: Значи не можем да смятаме там, като някакъв евентуален източник на приходи?
К. Стоянова: Не.
Т. Янакиев: Добре. Също още нещо иска да попитам предвижда ли се в този план, понеже аз не видях някъде да е предвидено, изплащането на главниците по договора за кредит с ЦКБ и Булбанк, който сключихме. Това са 22 млн.лв., тогава доколкото си спомням, г-н бившият Кмет обясни, че главниците ще започнат да се плащат през 2020г.? Доколкото аз видях, те не са предвидени в този план.
К. Чачева: Може ли малко време да ми дадете.
Т. Янакиев: Разбира се. Добре. Давам Ви време колкото искате. Така. Сега аз искам да премина и към мерките, които сте набелязали за стабилизиране. Да погледнем т.7, да се фокусираме малко в тази точка.
К. Стоянова: На коя страница?
Т. Янакиев: Страницата е 9. Мерки за оптимизиране на приходите и повишаване на събираемостта. Изпращаме съобщение за доброволно плащане на задължение към Общината. Аз мисля, че това се прави сега.
К. Стоянова: Да. Това и сега се прави.
Т. Янакиев: Значи не би трябвало да е извънредна мярка, която да се предприеме?
К. Стоянова: Не. То и сега се прави, но трябва да кажем, че потвърждаваме и продължаваме, особено в по-така забързани темпове.
Т. Янакиев: Аха, защото пишете след това и предаване на принудително събиране на държавен съдебен изпълнител и НАП. Досега това също се е правило.
К. Стоянова: Също го правихме, продължаваме да го правим и ние потвърждаваме мерките и не се отказваме от забавяне във работата, разбирате ли?
Т. Янакиев: Разбирам следното, че всички тези мерки вие ги изпълнявате и сега.
К. Стоянова: И сега ги изпълняваме.
Т. Янакиев: Т.е. те не могат да бъдат чрезвичайни, как да кажа.
К. Стоянова: Могат да бъдат, защото аз на комисия тогава ви казах, ви бях извадила една справка, че все пак това е един ресурс в Общината 5-6-7 примерно човека, които работят и г-жа Попова беше си направила труда да направи справка, че тук за 5г. са издадени актове за установяване на задължения 4 132, и т.е. ние от тези 5млн., които трябва да се съберат ние сме събрали 2 000 779 в това число с помощта на частен съдебен изпълнител 815 000 лв. Т.е. затова ги написахме тези мерки, че ние примерно при всички случаи, с този капацитет, ние ще си поставим задачата да работим и по-усилено да кажем, хайде. Макар, че един човек колко акта може да напише, колко досиета да провери на неизрядни платци. Това имахме предвид.
Т. Янакиев: Добре. Да го приемем, че е така. Сега, само искам да допълня, че Община Созопол е една от общините, които се справят много добре със приходосъбирането. Това трябва да се каже, т.е. администрацията си върши работата и гражданите също са лоялни и коректни към Общината със събираемост средна над 82-83%, простете ако греша, но мисля че е толкова. Общо средната събираемост е 82 % мисля че, което е един много добър процент сравнен с другите общини.
К. Стоянова: Да.
Т. Янакиев: Само да го отбележа това нещо, защото това означава, че луфта там ще бъде малък. Това искам да кажа. Няма да бъде особено голям. Това е много добре. Хората се справят добре.
К. Стоянова: Да. За годината. Ние говорим за старите задължения.
Т. Янакиев: Добре, а какви задължения има тогава от наеми, които ще се съберат, неплатени дотук? Наематели некоректни имали ли сме до този момент и какви са задълженията, които те дължат?
К. Стоянова: Имаме некоректни наематели. Г-н Янакиев, от тези, които в момента сме прегледали горе, в Общинска собственост се пишат писма, каним ги и ще бъдат предприети мерки. Към днешна дата обаче не мога да ви кажа точния брой на хората, на които сме изпратили писма наематели, на земеделски земи и т.н.
Т. Янакиев: Влизам Ви в положение г-жо Стоянова. Добре.
К. Стоянова: Знаете, че не сме от хората, които директно да отиваме на съд, макар че би трябвало да е така. Поканили сме ги на разговори, да кажем основните хора, които дължат. Имаме събрани пари. Ако искате подробна справка нека да минат примерно поне 2-3 месеца да видим какви са резултатите и ще Ви дадем информация.
Т. Янакиев: Г-жо Стоянова, да, така е. Няма да настоявам за това нещо. Сега, искам да обобща нещо. Какво мислим ние и какво мисля аз. Значи това, което казвате Общината има доста, как да кажа, възможност от гледна точка на оптимизация на разходите и събиране на собствени приходи допълнително, защото честно да Ви кажа разходите е ясно, има си разходи, но печалба от паркингите. Не знам колко са точно паркоместата, но според мен са над 300-400, 300 места ги има. 26 000лв. е, какво да ви кажа, много е малко за Общината. Общината и трябва, в тази насока ако работи печалбата според мен ще бъде хайде да не кажа десетократно увеличена, но горе долу там. Интересувал съм се, питал съм. Горе долу знам, да не навлизам в подробности, но там има един сериозен резерв и ресурс, който можем да съберем, ако си ги направим. Преценете. Това може да мине през промяна на структурата, с оформяне на звена градска мобилност, там каквото ще да е, което да администрира тези приходи, респективно ще има разходи, но те ще са много по-малки от приходите, които ще се придобият. Голямото ми притеснение е за стадиона, защото се вижда, че стадиона не може да акумулира приходи такива, които да покриват неговите разходи. Там ще имаме много сериозни притеснения. От електоенергията, г-жо Чапевова, напълно съм съгласен с Вас. Мисля, че тези данни, които ни се дадоха тук са абсолютно некоректни и аз вземам предвид, че това нещо което ще бъде като икономия ще бъде от порядъка на стотици хиляди левове на година. Няма да е на 18 000 лв. и на 20 000 лв. И в тази връзка искам да кажа, че ако Общината се постарае повече няма да има нужда да се тегли кредит, защото общинската задлъжнялост ще стане много голяма. Пак повтарям, два пъти на собствените приходи, годишните собствени приходи, което е плашещо. Нашето мнение, ние бихме подкрепили плана за оздравяване, ако не се тегли този кредит, направи се прецезиране на договорите за изпълнение по капиталовата програма навсякъде, навсякъде казвам, защото аз продължавам да си стоя зад думите, които казах оня ден на комисията, без да искам да обидя никой. Трябва да се прекратят неефективните и губещи, Вие го казахте, че ще го направите. Аз не знам какво сте прекратили дотук, но така пише. И стадиона според мен трябва да се отдели като самостоятелен, как да кажа, стуктура ли, какво да бъде, да, предприяте, което да функционира и да му се измизли, защото предложенията на гражданите, които направиха на общественото обсъждане, да се отдава стадиона за фолк и там какви бяха други изпълнители, концерти, може би няма да донесе необходимите средства, които ще са нужни за подръжката на едно такова огромно съоръжение. Само вмятам, не знам дали съм прав, но простете ако греша и ме коригирайте, но си спомням, че преди няколко години ние бяхме заплатили една много сериозна сума за тревното покритие, тогава, ако си спомняте нещо беше се случило. Плащахме за това тревно покритие, имаше някакви такива разходи. Стадиона е изключително огромен инфраструктурен обект, който с 50-60 000 лв. на година няма как да се подържа, но вие си го знаете това нещо аз не ви казвам нищо ново, така че ще спестя другите коментари, работи. Няма смисъл да го протакваме много. Нашето мнение е, че този кредит от 3 300 000 лв. трябва да отпадне в решението и че Общината има силата, възможностите, а във Ваше лице аз виждам и желанието, да направи една оптимизация и на разходната и на приходната част, която със собствени средства ще помогне и на следващите, които ще са тука, може и Вие да сте кмет, може и някой друг, който да се справи с това нещо. Благодаря Ви.
К. Стоянова: Г-жо Германова може ли само.
Кр. Германова: Имате думата.
К. Стоянова: Благодаря, г-н Янакиев за хубавите думи, за изразената подкрепа в двете точки на докладната и в третата не. Това е ваше виждане, вие сте общински съветници, вие сте избрани, вие ще гласувате според това, както прецените. Аз просто две заключителни думи искам да кажа. На самото обсъждане, когато беше в комисии казах, че ние Общината приветстваме идеята на гражданите за стадиона и не само за стадиона, но и за амфитеатъра. И там също е хубаво да се направят заграждения, Общинският съвет да гласува цени на такси на услуги в Наредбата нови, да се отдават под наем, да могат да се реализират някакви приходи, за стадиона също и просто тогава коментирахме, че моето лично мнение и на колегите е, че Общината трябва да се занимава само с административните и дела, т.е. както направихме и създадохме ОКИ - културния център, който да се занимава, пристанищата отделно, отделно примерно второстепенен разпоредител спорт, дори мен ако питате трябва отделно да е като второстепенен разпоредител домашният социален патронаж, социалните услуги, защото трябва да си има един директор, който да си отговаря, както Стоян Маринов. Но това в момента са само приказки, т.е. ние как виждаме нещата. На нас ни остава работа по-малко от 5 месеца, г-да общински съветници. На г-жа Стоянова и се прекратява договора с изтичането на мандата. Така че това, което е по мойте сили и на г-жа Чапевова, защото по кодекса на труда г-жа Чачева казва изтича мандата и нас ни освобождават. Това, което сме заложили в тази програма е според времето, което имаме ние с г-жа Чапевова и огромната работа на г-жа Чачева и г-жа Метинева и останалите след тях. Така че пак казвам, това е един отворен документ. Следващият общински съвет може да гласува нови неща. Бъдете живи и здрави, ние в тези 5 месеца, които ни остават, ние ще работим така както сме го планирали и като показахме през последните два. Благодаря ви.
Кр. Германова: Благодаря, г-жо Стоянова. Ще дам думата на г-жа Чачева, защото мисля че някакъв отговор трябваше да даде. Имате думата г-жо Чачева.
К. Чачева: Благодаря. На стр.11, т.12 – Показатели, измерващи финансово състояние на Община Созопол. Това е един от показателите, който ние го следим, който го надвишихме. Първият ред от таблицата в т. 12 – плащания по общинския дълг: 2019г.- 1 700 000; 2020г. – 1 200 000 и 2021г. – 2 100 000. Дотук, защото е три годишна прогнозата, да, погасителният план. Да, точно така, това е главницата, точно така. Благодаря Ви.
Т. Янакиев: Г-жо Чачева, един конкретен въпрос. Колко ще бъде месечната главница или годишно, хайде защото може да има някои разчупени вноски по този дълг?
К. Чачева: Това са главниците.
Т. Янакиев: За 2020.
К. Чачева: За 2020 – 1 200 000лв.
Т. Янакиев: 1 200 000 ще бъде главницата?
К. Чачева: Точно така.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря.
Кр. Германова: Г-н Чакъров искаше думата.
Т. Чакъров: Благодаря. Понеже, г-н Янакиев хареса много плана за електрофицирането, уличното осветление искам само да допълня, че по този начин със смяната на лампите и т.н. отстраниха много нерегламентирани, закачени към тази мрежа, защото имаше наши съграждани, които бяха закачени към тази мрежа. Искам да продължа в дебата за т.3. Аз ще изразя лично мнение. Аз ще подкрепя т.3, защото си мисля, че това са „свежи“ пари плюс това безлихвени. Няколко пъти се каза, че не се знае дали ще ни бъдат одобрени тези пари. Дали ще ги получим изобщо. Но ние просто трябва да пробваме и когато тези „свежи“ пари, г-н Янакиев много добре знае какво значи „свежи“ пари. Да, после трябва да се изплащат, но те нямат лихва. Общината е предприела програма, която да стабилизира нещата, потенциала който има да го осъществи максимално. Предполагам, че трудно е да се осъществи на 100 %, но има тенденция да се работи и да се осъществява част от този потенциал, който не е осъществен до момента. Така, че тези „свежи“ пари, които има възможност да вземе Общината, мисля че трябва да гласуваме за тях. Благодаря.
Кр. Германова: Благодаря г-н Чакъров. Други въпроси и коментари? Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Г-жо Чапевова, въпросът ми е към Вас за уличното осветление. Има ли гаранция и колко години е? И другото, ако не бъде получена желаната икономия някой поема ли отговорност, примерно фирмата изпълнител?
П. Чапевова: Има гаранция, разбира се – 5 годишен период. И да, има гаранция, която фирмата ще поеме. И към момента, аз затова и тези данни, които получих са както от надзорната ни фирма, така и от фирмата изпълнител и те са удовлетворени от моментните резултати, така че има гаранционна подръжка и обслужване. Ако ми позволите само едно нещо да ви кажа, вчера Общината подписа договор за асфалтиране на улици в Созопол, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Днес имаме да проведем процедура за избор на изпълнител на детската градина в Равадиново. Да ви споделя.
Кр. Германова: Давам думата на г-н Добрев.
Д. Добрев: Може ли аз да кажа нещо във връзка електрификацията на общината, като Кмет и в изпълнителната власт на 56г. съм, за първи път видях да пише доживотна гаранция на стъбчетата. За първи път. Ако някой не е виждал да заповяда в кабинета ми. Значи, те идваха директно от Италия и там на български беше преведено, ако стълбчето не го удариш, не го бутнеш, не го събориш доживотна гаранция. Почистването му е само с масло, кърпа с масло и се почиства. Такова нещо, на 56г. съм не бях виждал. Относно гаранцията, да, наистина гаранцията е 5 г., фирмената подръжка е 5г. на цялата система и другото, което ме учуди е, че от София ми звънят и ми казват, че в Червенка се краде ток. Ако имаме 10 крушки там отчитат Х киловата и сутринта ми звънят и ми казват, че или има климатик включен към уличното осветление или бойлер. Лека полека, на принципа на изолирането го хванахме. Това мога да кажа за уличното осветление аз.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари, колеги имате ли? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаема г-жо Чапевова, става дума за тези икономии, за осветлението. Безпорно, добре, но в плана те са заложени 18 000 лв. на година. Това ни беше и мотив да не подкрепим бюджета. Един от мотивите е за 2019г., че сумата спрямо 2018г. за електроенергия беше дори завишена. А още при изграждането на проекта стана дума предишният кмет, че ще се прави, гръмките му думи бяха 150 000 лв. икономия.
Кр. Германова: Г-н Дамянов. може ли конкретно по финасовата програма, не да се връщаме назад в бюджета.
Т. Дамянов: Става дума, че чуваме тука, че се правят големи икономии, а пък в плана са заложени 18 000 лв. на година.
К. Стоянова: Това го коментирахме още на комисиите, г-н Дамянов. Заложили сме някакви минимални стойности. Г-жа Чапевова обясни. Значи има надзор, има специалисти. Тази програма е правена преди 1 месец. Резултатите може би ще бъдат и други.
Т. Дамянов: Това го казвам в контекста на идеята ми и на предложението към вас, наистина да не теглим нов, допълнителен кредит, нищо че е безлихвен. Обръщам се към всички общински съветници при най-голямото ми уважение към изпълняващият длъжността кмет, уважаеми общински съветници не е казано, че всичко което се предложи от кмета, трябва да се гласува на 100%. Ние имаме отговорност пред обществото и не само пред законите и пред нашите деца и внуци, дайте да направим така че да не увеличаваме кредитната задлъжнялост на Общината за още години. Досега кредита, които имаме е за 12г. Мислите ли, че ще успеем да го върнем за 12г.? И сега с допълнителното увеличаване аз виждам как в годините напред ще продължаваме да рефинансираме кредитите и да си удължаваме срока. Вярвам в мерките, които вече са приети за увеличаването на събираемостта, за увеличаване на ефективността на разходите и тяхното ограничаване и ако продължим в този дух да управляваме общината, Община Созопол има потенциал да се справи и без тези нови кредити. Апелирам за вашето разбиране и отговорност да гласуваме по съвест.
Кр. Германова: Ние всички гласуваме по съвест, г-н Дамянов. Не мисля, че някой от колегите ще каже, че е гласувал под напор или под натиск. Много Ви моля, малко въздържайте се от гледна точка на квалификации и обиди. Така. Имате ли други въпроси или коментари колеги по докладната? Имате думата г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Искам само да забележа, г-н Дамянов понеже е много остър по отношение на вземането на кредити, защо не беше така остър, когато Общината трябваше да вземе от неговата банка кредита?
Т. Янакиев: Не е негова.
Т. Чакъров: Не е неговата, но той е част от екипа на банката. Тогава не чухме никакъв коментар по отношение на този кредит.
Т. Дамянов: Тогава гласувахме против кредита. Откъде да знам откъде ще го изтеглят този кредит? Това няма нищо общо.
Кр. Германова: Г-н Дамянов, много ви моля. Г-н Пухов имате думата.
Г. Пухов: Колеги, много моля всички да спрете да ни обиждате. Чувствам се много обиден вече. Никой не ми казва как да гласувам и кога. Не може така да се поставя, че някой ме е задължил да гласувам за нещо.Извинявам се много, създаваме си излишни напрежения вътре. Има ли нужда да ме обиждате г-н Дамянов?
Т. Дамянов: Не мисля че ви обиждам и не съм искал да кажа такова нещо.
Кр. Германова: Г-н Дамянов. Не съм ви дала думата. Г-н Янакиев, когато има обидни квалификации мисля че всеки има правото да си каже мнението. Съжалявам, че не ви е приятно, но не може само едната страна да коментира. И тъй като разбрах, че имате претенции за това, че част от предложеното решение сте съгласни, а с друга част не толкова, затова сме накарали със юриста служителката да направи разделяне на трите отделни точки, да гласуваме трите точки поотделно. Последно питам има ли някой въпроси и коментари по самата докладна? Няма. Прекратявам разискванията и ще ви моля да гласувате така предпоженото предложение по т. 1 сега ще ви я зачета - Приема План за финансово оздравяване на община Созопол съгласно Приложение №1.
Т. Янакиев: Извинявам се, може ли думата?
Кр. Германова: Да.
Т. Янакиев: Във т.1 във финансовия план фигурира кредита за 3 300 000.
Кр. Германова: Ама както искате гласувайте.
Т. Янакиев: Добре. Ок.
Кр. Германова: Вие сега ни обяснявахте вашата група, че по първите две точки сте съгласни, а не сте съгласни по третата. Затова съм ви го разделила. Разделила съм гласуването на трите отделни точки, така както са предложени в решението. Гласуваме по съвест. Ако искате гласувайте против, ако искате въздържал се, както решите. Имате това право. Ще ви моля да гласувате по т.1 Приема План за финансово оздравяване на община Созопол съгласно Приложение №1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Созопол
1. Приема План за финансово оздравяване на община Созопол съгласно Приложение №1.


Кр. Германова: Подлагам на гласуване точка 2. Определя срок на процедурата по финансовото оздравяване на община Созопол – 3 години. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1426

2. Определя срок на процедурата по финансовото оздравяване на община Созопол – 3 години.

Т. Янакиев: Г-жо Председател не изопачавайте, значи слушам ви от началото на сесията, просто изопачавате фактите. Аз Ви казах нещо. Това нещо фигурира, в дълга в чл. 11 на Плана.
К. Стоянова: То е прицпипна мярка.
Т.Янакиев: Ами как искате тогава? Разбирам йезуитският начин, по който се опитвате да водите заседанието в тази докладна.
Кр. Германова: Не. В никакъв случай, г-н Янакиев. Сега Вие ме обиждате.
Т. Янакиев: Извинявайте тогава.
Кр. Германова: Върнете си думите назад и Вие и г-н Дамянов.
Т. Янакиев: Казах извинявам се.
Кр. Германова: Че в първите две точки сте съгласни, не сте съгласни с третата точка. Това бяха вашите думи.
Т. Янакиев: Г-жо Председател, не сме съгласни да се тегли кредит нов от 3 300 000. Както искате така го разбирайте. Значи, казвам Ви съвсем твърдо не сме съгласни за това, което Ви казвам.
Кр. Германова: Не сте съгласни с третата точка. Защо г-н Дунев дойде и ме посъветва да ги разделяме, защото колегите имат претенции за една от точките?
Т. Янакиев: Аз, с г-н Дунев не съм говорил. Не знам.
Кр. Германова: Но коментарите какви бяха? Те са слушатели. Те не водят.
Т. Янакиев: Ние имаме ли тези 3 300 000, фигурират ли в плана? Ами защо тогава ги поставяте така нещата? Ама няма значение тя тази трета точка е вътре във първа.
Кр. Германова: Вие го коментирахте така, г-н Янакиев. Вашата група.
Т. Янакиев: Добре. Хубаво.
Кр. Германова: И сега гласуваме точка 3. На основание чл.130д ал.5 от ЗПФ възлага на Кмета на Общината да направи искане до Министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от Централния бюджет за целите на изпълнението на Плана за финансово оздравяване.
Колеги, моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 5
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1427

3. На основание чл.130д ал.5 от ЗПФ възлага на Кмета на Общината да направи искане до Министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от Централния бюджет за целите на изпълнението на Плана за финансово оздравяване.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №332/ 20.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както при всяка една актуализация имате думата за въпроси и коментари по актуализацията. В момента, в който приключим с въпросите и коментарите влизаме в процедура на гласуване. Имате ли някакви въпроси или коментари по докладната? Няма. В такъв случай влизаме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Председател, да зачетете едно по едно перата, които да подлагам на гласуване.
П. Щерионова: -Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността в частта за капиталови разходи, както следва: било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 159 490лв. - 159 490лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти: било намаление става
-Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения в
с.Крушевец: авторски и строителен
надзор и др.( програма за развитие
на селските райони) 30 500лв. 10 200лв. 20 300лв.
било увеличение става
-Канализация с.Равна гора –
битови води - етап ІІ А - преработка
по време на строителство в т.ч. доклад
-оценка за съответствието на
ивестиционните проекти със
съществуващите изисквания към строежите
(ОСИП), авторски надзор и др./замразен/ 0лв. 10 200лв. 10 200лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - намаление с 9 905 лв., по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 251 925лв. 9 905лв. 242 020лв.
било намаление става
в т.ч.
-Основен ремонт ул.“Първи май“
гр.Созопол 34 905лв. 34 905лв. 0лв.
било увеличение става
- ТП Рехабилитация на ул."Републиканска"
от общински път BGS 1210 до кръстовището с
ул."Одеса" и ул."Одеса".Ново строителство от
ул."Одеса" и изграждане на ул."Цар Симеон Велики"
и ул."Цар Асен Велики" и ул."Хан Тервел"на гр.
Созопол в т.ч.и доклад ОСИП. и за авторски и
строителен надзор 27 120лв. 25 000лв. 52 120лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 9 905лв. по дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 9 905 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – увеличение с 9 905 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 454 100лв. 9 905лв. 464 005лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-ТП "Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на спортна инфраструктура в
кв.70 УПИ І по плана на гр.Созопол "и др.,
авторски и строителен надзор 14 100лв. 9 905лв. 24 005лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1428

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 9 905лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността в частта за капиталови разходи, както следва:
било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 159 490лв. - 159 490лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти: било намаление става
-Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения в
с.Крушевец: авторски и строителен
надзор и др.( програма за развитие
на селските райони) 30 500лв. 10 200лв. 20 300лв.

било увеличение става

-Канализация с.Равна гора –
битови води - етап ІІ А - преработка
по време на строителство в т.ч. доклад
-оценка за съответствието на
ивестиционните проекти със
съществуващите изисквания към строежите
(ОСИП), авторски надзор и др./замразен/ 0лв. 10 200лв. 10 200лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - намаление с 9 905 лв., по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 251 925лв. 9 905лв. 242 020лв.

било намаление става
в т.ч.
-Основен ремонт ул.“Първи май“
гр.Созопол 34 905лв. 34 905лв. 0лв.

било увеличение става
- ТП Рехабилитация на ул."Републиканска"
от общински път BGS 1210 до кръстовището с
ул."Одеса" и ул."Одеса".Ново строителство от
ул."Одеса" и изграждане на ул."Цар Симеон Велики"
и ул."Цар Асен Велики" и ул."Хан Тервел"на гр.
Созопол в т.ч.и доклад ОСИП. и за авторски и
строителен надзор 27 120лв. 25 000лв. 52 120лв.

1.2.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 9 905 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – увеличение с 9 905 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 454 100лв. 9 905лв. 464 005лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-ТП "Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на спортна инфраструктура в
кв.70 УПИ І по плана на гр.Созопол "и др.,
авторски и строителен надзор 14 100лв. 9 905лв. 24 005лв.


П. Щерионова: 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/ било - става
Общо капиталови разходи: 4 849 613лв. - 4 849 613лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 113 558лв. - 3 113 558лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1429

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било - става
Общо капиталови разходи: 4 849 613лв. - 4 849 613лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 113 558лв. - 3 113 558лв.


Кр. Германова: Давам 5 мин. почивка.
..........................................................................
Кр. Германова: Уважаеми колеги, в залата присъстват шестнадесет общински съветника, имаме кворум продължаваме с днешното петдесет и второ редовно заседание. Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията да зачете становището на комисията.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-жо и.д.Кмет, г-жо Зам.-кмет, колеги и гости, Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и второто редовно заседание.
На 29.05.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха Светлана Лулева – Председател и членове на комисията: Янчо Георгиев и Тодор Дамянов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №318/ 09.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект язовир„Факуда“ в землище на с. Равадиново, област Бургас, община Созопол, публична общинска собственост съставляващ имот по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка и ПИ 61042.11.121 (язовирна стена) с площ 3,633 дка. с цел на водоползването „аквакултури и свързаните с тях дейности” /за изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане и развъждане на раци и топлолюбиви видове риба /в акваторията на язовир „Факуда”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1430

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 а от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол разрешително за водоползване на язовир„Факуда“ в землище на с. Равадиново, област Бургас, община Созопол, публична общинска собственост съставляващ имот по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка и ПИ 61042.11.121 (язовирна стена) с площ 3,633 дка. с цел на водоползването „аквакултури и свързаните с тях дейности” /изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане и развъждане на раци и топлолюбиви видове риба /в акваторията на язовир „Факуда”.
2.Приема предложения проект на Разрешително за водоползване на воден обект язовир”Факуда”,община Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №319/ 14.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ V-309, кв.28 по плана на с.Равна гора, община Созопол, целият с площ 1501 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1431

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 34 кв.м. ид.ч. /тридесет и четири квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот V-309/пет римско за имот с планоснимачен номер триста и девет/, в кв.28/двадесет и осем/, целият с площ 1501 кв.м/хиляда петстотин и един квадратни метра/ по плана на с.Равна гора, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-7/88г., при граници: Север – УПИ IV-310, Изток – край на регулация, Юг – УПИ VI-309, Запад – улица.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика А. С. А. ЕГН ...... чрез продажба на: 34 кв.м. ид.ч. /тридесет и четири квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот V-309/пет римско за имот с планоснимачен номер триста и девет/, в кв.28/двадесет и осем/, целият с площ 1501 кв.м/хиляда петстотин и един квадратни метра/ по плана на с.Равна гора, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-7/88г., при граници: Север – УПИ IV-310, Изток – край на регулация, Юг – УПИ VI-309, Запад – улица.
3.Одобрява експертна оценка №359/07.05.2019г на независим лицензиран оценител в размер на 568,00лв./петстотин шестдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №321/ 15.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж(пристойка стълбище) в полза на собственик на сграда в ПИ 67800.502.452, УПИ ІХ-общ, кв.70, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1432

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 , чл.38, ал.2 във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.2 от НРПУРОС, чл.182, ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на П. Д. С., ЕГН ....., ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на пристройка(външно стълбище), с разгъната застроена площ от 30.50(тридесет цяло и петдесет десети кв.м. ), в ПИ 67800.502.452 по КККР на гр.Созопол, и идентичен с УПИ ІХ-общ, квартал 70 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, по предвиждания на подробно устройствен план и одобрен технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 176(сто седемдесет и шест кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 67800.502.403; 67800.502.308; 67800.502.416.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т.1, възлизаща на 1 312 лв.(хиляда триста и дванадесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №360/07.05.2019г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №331/ 20.05.2019г., от Петя Чапевова – зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на договор за наем на помещение – частна собственост за нуждите на Клуб на пенсионера – с.Атия, общ.Созопол.
По време на комисията беше направено предложение от вносителя за допълнение в проекта за решение в т.1, а именно: след думите “в поземлен имот с идентификатор 63015.505.465 да се добави „ за срок от 3 години при наемна месечна цена от 150 (сто и петдесет) лв.”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, ведно с направеното допълнение.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1433

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол одобрява сключването на договор за наем между Община Созопол като наемател от една страна и Д. Н. М. като наемодател от друга с предмет наемането от Община Созопол на самостоятелен обект - едноетажна сграда в УПИ IV, кв.4 по плана на с.Атия, Община Созопол с идентификатор 63015.505.465.1, със застроена площ по кадастрална карта от 122/сто двадесет и два/ кв.м.разположен в поземлен имот с идентификатор 63015.505.465 за срок от 3 години при наемна месечна цена от 150 (сто и петдесет) лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора за наем.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Лулева. Преминаваме към следващата точка от дневния ред - доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Здравейте, колеги! Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и второто редовно заседание.
На 29.05.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №329/ 20.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
К. Стоянова: Г-жо Германова, само да поясня. Това е докладната, за която на предходната сесия коментирахме с г-н Янакиев. Схемата сме я направили до края на годината. Здраве и живот, следващата, ако ще се случва нещо хубаво на автогарата, надявам се, ако не хората ще могат да работят.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Стоянова. Колеги ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1434
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на преместваем обект върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
За гр.Черноморец :
1. Скица №16/09.02.2016 година /презаверена на 20.05.2019година /

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Чакъров. Преминаваме към пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. №342/ 27.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Докладната беше разгледана по време на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. По време на комисията по предложение на вносителя в приложението към проекта за решение – думите „Схема от 27.05.2019г. за корекции и допълнение на схема №1/ 27.04.2018г.“, да се запишат и четат „Схема от 27.05.2019г. за корекция и допълнение на схема №1/ 15.02.2018г., приета с решение №1041/27.02.2018г.“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма Комисията предлага на Общински съвет да включи докладната записка в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 31.05.2019г., както и да вземе решението така както е по докладната ведно с направената корекция.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с направената корекция по време на комисията.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1435

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на преместваем обект върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
За гр.Созопол :
1. Схема от 27.05.2019г. за корекция и допълнение на схема №1/ 15.02.2018г., приета с решение №1041/27.02.2018г.

Кр. Германова: Точка шест от дневния ред Докладна записка с вх. №350/ 28.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./ във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г и Решение на Конституционен съд №4 от 2019г.
Докладната беще разгледана по време на комисиято по занност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Комисията констатира, че са спазени изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, както и че от представеният към докладната записка констативен акт е видно, че в законоустановеният срок не са постъпили предложения, жалби, възражения или други по проекта за изменение на наредбата.
По тези съображенията комисията счита, че са изпълнени изискванията на закона и предлага на общински съвет да вземе решението така, както е предложено с докладната записка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да включи докладната записка в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 31.05.2019г., както и да вземе решението така както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 Румен Димитров За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1436

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол,приема следните изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол:

І. В Глава втора „Местни данъци” ,Раздел Iа „Данък върху недвижимите имоти”
Раздел Iа„Данък върху недвижимите имоти” ( приет с решение № 1276/21.12.2018г. в сила от 01.01.2019г.,чл.18а се изменя така:
„Чл.18а.(нов,приет с решение №1276/21.12.2018 в сила от 01.01.2019г.,изм.с решение №1436/ 31.05.2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
Като съответно се отменят т.1 и т.2 б.”а” и „б”.

II. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 15

„§ 15„(нов,приет с решение №1436/31.05.2019г. )Промените,приети с решение
№1436/31.05.2019г.,влизат в сила от 20.04.2019г.”


Кр. Германова: И точка VII. от дневния ред докладна записка с вх. №352/ 30.05.2019г., от Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
За тази докладна коментирахме. Това е във връзка със скица към Черноморец. Г-жо Стоянова да кажете няколко думи за докладната.
К. Стоянова: Уважаеми общински съветници,т.е. към тази докладна вие сте я гласували и затова сме приложили старата схема, която сте гласували сега, тази година, на февруарската сесия. Но просто в самата схема тава, което е посочено с едни малки чертички с наклон надясно до обекти 18,19 и 20 не е пояснено, че е атракцион. Затова г-н Рашков в докладната направи извадка само от тази част около обектите и с една нова номерация 25 посочва това, което е било отразено, като място за търговия, но не конкретно за какво.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1437

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представена схема (съгласно приложения) за разполагане на преместваем обект върху общински имоти на територията на гр.Черноморец, Община Созопол, както следва:
Приложение за гр.Черноморец :
1.Допълнение към Схема №07/05.02.2019 г. на Гл.архитект


Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...