:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 54/ 31.07.2019г.


ПРОТОКОЛ № 54

На 31.07.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе петдесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, и.д. Кмет на Община Созопол- Катя Стоянова, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-жо Кмет, Кметове по населени места, служители от общинска администрация, гости на нашето днешно заседание. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Г-жо Арабаджиева имате думата.
В. Арабаджиева: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги аз искам да задам въпроса, който е за чумата в село Зидарово. Наболелият проблем. Какво е мнението на управляващите в Община Созопол за огнището на африканска чума в Зидарово? Ще има ли обезщетение за нерегламентираните прасета на стопаните в задните дворове? Кой трябваше да ги преброи? От Кметството ли, ветеринарният лекар, за който не знаехме кой е и разбрахме, че е от Извор и подържа и отговаря и за с. Зидарово. На всичкото отгоре бяха съставени и актове на тези стопани, на които бяха умъртвени прасетата. Защо? Защо не бяхме предупредени от по-рано? Защо заповедта е поставена на 12.07. в четири часа пред клуба на пенсионера, а на 13-ти селото ни беше окупирано и всички живи прасета бяха умъртвени? На 12-ти вечерта тези, които разбрахме какво ни очаква, като престъпници цяла вечер до сутринта си клаха прасетата и се драха, за да се прибере месото. Станаха много защо. Искаме отговори.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Здравейте, добър ден на всички общински съветници. Така, на въпроса отговарям по следният начин. Официалният ветеринарен лекар на община Созопол се казва д-р Пачев. Епидемията или как да я нарека, не съм професионалист е установена от Агенцията за безопасност на храните. В тази връзка имаме нареждания да се правят всеки петък, т.е. всяка седмица, ние сме определили петък, заседания на комисиите за безопасност на храните. Областният управител е разпоредил на всички общини седмично да се подава информация по отношения на отглежданите животни, прасета в заден двор и протоколи от заседанията на епизоотичната комисия. Във тази връзка ние изискахме от всички кметове да представят необходимата информация. По отношение на самата чума, не съм специалист, не мога да коментирам откъде е възникнала и т.н. Установяването и, пак казах се извършва от специалисти от Агенцията по храните. Лично д-р Митев с д-р Пачев са били в Зидарово.
Ще отговоря на въпроса за нерегламентираните животни, т.е. които са без ушни марки. Стопаните им няма да бъдат компенсирани. Единствено ще бъдат компенсирани тези, които са с ушни марки и декларирани. Въпросът за налагането на глоби не касае Община Созопол, актовете ги съставят от Агенцията по храните. В Община Созопол, всички тези въпроси, които са повдигнати от Вас са изпратени във вид на една подписка, в която са се подписали определен брой хора. След проверка, подписката, просто Ви уведомявам в тази връзка да знаете, че на всички тези въпроси компетентно бихме могли да отговорим писмено. В тази подписка са написани, г-жо Арабаджиева имена на хора, без подписи, само с телефонни номера.
В. Арабаджиева: Днес внесох същата подписка, оформена.
К. Стоянова: Да. Държа да уведомя, че първият човек, на който се обадихме Руска Д. , тя се беше подписала няма никакви животни. Затова, тъй като видях Вашето име във списъка си позволих да Ви напиша писмо, за съдействие, да се оформи подписката и да отговорим на хората, като приложим и съответните документи, за което Ви благодаря ако действително сте помогнали да оформите нещата както трябва. В тази връзка сме заляти от писма от Областен управител, Агенция по храните, Министерство на земеделие и т.н. Последното, което дойде вчера е нареждане от Областният управител, като се дава срок до 05.08. хората, които имат животни в заден двор да приберат своите животни, съответно там да ги заколят или там както е, да ги преберат във фризери. Оттам нататък, след 05.08. започват проверки и прасетата ще бъдат ликвидирани там по съответните начини, освен това ще се пишат актове. Също така, тъй като имаме на наша територия земеделски стопани, които имат регламентирани животни, извършват се масови проверки. Даже вчера в някъде към 17:30 един от тези стопани, които имат животни в землището на Вършило, изискванията са много големи, животните трябва да бъдат заградени, да не се допуска излизането им извън огражденията, тъй като със Заповеди на Министъра е определена една зона от 20 км. от самото огнище. Така, че мерките са много строги и Община Созопол изпълнявайки всички тези мерки на Министерство на земеделието, на Агенция по храните, на Областният управител може да се достигне дотам, че издаваните разрешения за отглеждането на такива животни да бъдат отнети. Проблемът е сериозен, но пак ви повтарям животните, които са маркирани и са по надлежният ред с документи ще бъдат обезщетени от Агенцията по храните. Освен това, поехме ангажимента тези със заповеди определени, т.е. ние имаме в нашето землище трупни ями, които са със съответните координати, със съответните актове за общинска собственост, направени така както е по закон, там се извършва загробването на животните. Имаме също така т.е. не за наша сметка, но с наше съдействие до днес, в сряда трябваше да се извърши заграждане на самиите трупни ями. С наше съдействие сме помолили фирми, разходите съответно се поемат от Агенцията по безопасност на храните. Това е към настоящият момент, което мога аз да ви информирам. Съответно на поставените въпроси ще отговаряме пак ви казвам писмено, с приложение на всички заповеди, указания, които имаме от съответните институции.
Кр. Германова: Г-жо Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Благодаря. Не съм доволна.
К. Стоянова: И аз не съм доволна от развоя на събитията, но това е във възможностите на Община Созопол и това законодателят е предвидил по отношение на отглеждането на животни в заден двор. Мен ако ме питате и аз не съм доволна, но..
В. Арабаджиева: Ако някой беше ни казал да се регистрират, ние щяхме да си ги регистрираме прасетата.
К. Стоянова: Знаете ли какво? Никой няма нищо да ви казва. Тази държава , аз като едноличен търговец или вие, няма да дойде НАП и да ви каже трябва да направите еди какво си. Нито пък на един, който се е регистрирал временно да отдава туристически обекти няма да тръгне някой да ви казва вие сте длъжни, т.е. всеки един носи отговорност за това дали ще развива своят бизнес в една или друга посока. Той е длъжен да знае законодателството и да го изпълнява, г-жо Арабаджиева. На мен никой не ми е длъжен, нито на хората, нито на който и да е. Това е мое мнение. Захвана ли се с определена дейност аз съм длъжна да проверя съответните изисквания на закони и да ги спазвам.
В. Арабаджиева: Това не е бизнес. Това е препитание на хората. И другото, което е преди години, когато имаше ветеринарен в Зидарово, обикаляше преди 10г. животни, като овце имаха марки. Аз имах 10 овце и всички имаха марки. Никой не беше ни карал. Той обикаляше, записваше и слагаше марките. По същият начин трябваше да е и с прасетата. Защо преди 5г. не направиха акт на Вълчо? Защо на мен не ми направиха преди 5 г.? Пак гледам прасета.
К. Стоянова: Считам, че на тези въпроси не мога да отговоря, тъй като не е в моята компетенция. Казвах ви официалният ветеринарен лекар се казва д-р Пачев. Затова ви предлагам тези въпроси, които изпращате към Общината, препратете ги, с копие да ви отговорят по съответните нормативни документи и по работата на агенция със съответните структури, които имат.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Кмет, ние всички получихме на имейлите си едно писмо там от сдружение от с. Присад. Аз разбрах, че сте го разглеждали на комисии и г-жа Германова там по ред причини не е допуснала разглеждането на сесия, които са основателни явно. Сега, питането ми е следното, то по-скоро не е питане ами, този въпрос възниква периодически всяка година или през година и така. Хората казват, че те имат, тя и г-жа кметицата знае, г-жа Стоянова, че те имат режим на водата, който е организиран и през ден имат вода и през ден нямат. Въпреки всичко се оплакват, че с този режим не всичко е така, както е упоменато по регламент, т.е. ако имат 8ч. регламентирано, те имат 6 или 5, което изключително много затормозява. Аз не вярвам да има тук човек, който да не е запознат с този проблем, защото сме го дискутирали много пъти за помпата и за двигателите и за липсващите двигатели. Сега няма смисъл да връщам лентата назад и да говорим пак. Идеята ми е следната: трябва да се обединим около нещо или някак си да направим така, че това село наистина да има вода. Да направим така, че хората да не изпадат в такова състояние, в каквото са в момента. Получих информация, че е бит сондаж към настоящият момент. Може би е добре, не знам, Вие ако знаете кажете до какво състояние е нали сондажа и дали евентуално, така след неговото ситуиране дали ще може да се водоснабди селото оттам. Ако ли не, да вземем да помислим от сега за в бъдеще по някакъв начин да включим с. Присад към деривацията, която е от Ясна поляна. Колко пари евентуално ще струва. Навремето с бившия, с г-н Рейзи бяхме дискутирали тази тема, ако си спомняте, пред 2 г. мисля, че беше. Той беше споменал там някакви цифри, които аз проверих и се оказаха, според хората, експертите, с които съм се консултирал така доста завишени. Та предложението ми следното: нека обстойно да се огледа този проблем, нека да се види как може да се помогне на тези хора и това нещо в един момент да го решим един път завинаги, защото всеки път това ще ескалира, като проблем. Създава дискомфорт и на вас и на следващият кмет, които и да е той, и на следващият председател на Общински съвет, който и да е той, и на следващите общински съветници и на самите хора. Това е. Благодаря ви.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Съгласна съм с Вас, г-н Янакиев. Трябва да се вземат адекватни мерки и да се помисли, но към момента, значи за помпата няма да говорим, аз на заседанието на комисията разказах надълго и нашироко. В предходните години, тогава когато съществуваше тази помпа, с която Общината се беше нагърбила, макар че си създадохме допълнителен дискомфорт, защото за пореден път и при проведените разговори с хората от Присад сме заявявали, че те трябва да търсят алтернативни източници за напояване, защото си създаде Общината допълнително сама проблеми с тази помпа по отношение на експолоатацията, по отношение на събирането на парите, хората те така и не разбраха, че не плащат вода, че се плаща електроенергия, нали това сме го говорили и през това лято поради липса на помпата за напояване на градините им, които на някои никак не са малки по 2-3 дка. се оказа проблема с водата, затова защото хората поливат с питейна вода. Създали сме с моя заповед поливен режим, като селото е разделено на две части. След разговори с ВиК допълнително изведохме кранове, които са на две улици, сега нямам спомен г-жа Пенка Стоянова може да ги каже кои са, за да може, по-лесно е да не се ходи горе до съоръжението, нали това след разговори с отговорника на ВиК в Созопол. Оказа се, че хората отново недобросъвестни отварят тези кранове, изтича водата и пак до тези райони, в които трябва да имат вода, няма, защото някой полива. Принудих се да напиша писмо до Управление на полицията за съдействие. Проведохме разговори неколкократни с ВиК, разговарях и с Ганчо Тенев – Директора на дружеството по водите. На сегашният етап, също имам от него устна информация, но не писмена. Нямам писмо, с което да съм уведомена как вървят нещата по отношение на сондажа. Имам ли такава информация, ще ви уведомя. Ако сондажа се окаже, че има вода, задейства се оттам доставката на питейна вода. Но пак ви казвам и на вас, неколкократно и с хора от Присад и на писмата на Съмишленици за Присад и разговори и уведомителни писма до съответните институции нееднократно призовавам към това, че хората, които имат дворове трябва да помислят за алтернативни източници и това лято този проблем се получи от поливането на дворовете с питейна вода. Община Созопол в тази връзка е изразила, тъй като по информация на ВиК Бургас ще се правят проверки, те правиха такива по отношение на използването на питейната вода за поливни цели. В писмата, които съм изпратила и до Ганчо Тенев и до други институции също изразихме готовност в участието на извършването на такива проверки по контрол. И съм съгласна с Вас, г-н Янакиев, че реши ли се проблема с питейната вода, трябва много, така кампанийно да се работи с хората, които може би трябва да си направят кладенци и т.н. По отношение на нашето съоръжение помпа, в един бъдещ период, ние в момента сме разгледали самият общински имот, който има сграда, има акт за Общинска собственост и прилежащата територия г-жа Георгиева мисля, че беше към 3 дка ли?
Г. Георгиева: Да.
К. Стоянова: Така. Кадастралната карта. Но тъй като се намира до езерето и там вече е поизядено, значи предприели сме действия да си изправим границите и да уточним точно имота. Оттам нататък в следващата година или може би накрая на годината следващият кмет да помисли, ако има кандидати, нали там фирми и т.н. да се отдаде тази общинска собственост и вече да се управлява от сдружение, т.е. който реши да кандидатства, могат да се проведат съответните процедури, разбира се с Решение на Общинският съвет, като оформиме, ние сме поели този ангажимент и в момента работим в тази линия точно да се определи самият имот. И вече със съгласие на Общински съвет да се отдаде на един, два, фирми, сдружения, граждани, които биха могли да управляват по някакъв начин това съоръжение, да го отремонтират, да си регистрират партида и вече да осъществяват някаква такава дейност в селото.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-жо Кмет.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Преди да започнем по дневният ред и от мен няколко думи. Аз очаквах, че ще има представители на това сдружение тук, защото с едно тяхно писмо, което пристигна на 26.07. получавам обвинение, че не съм дала възможност да присъстват на сесията, което не е вярно. В този смисъл съм подготвила цялата преписка, с която се занимавам, вече 2-ра седмица и ще искам да ви информирам какво бях решила да изкоментирам днес, пред господата от сдружението. Да, г-н Янакиев, прав сте, наистина имам основание да откажа включването на точка в дневният ред, искана от това сдружение и това е така, защото тяхното място на регистрация не е в Община Созопол и мисля, че всички вие колеги общински съветници ще се съгласите, че както аз не мога да искам включване в дневен ред примерно в софийска община или която и да е друга община, така и сдружение, което не е регистрирано на територията на Община Созопол няма как да предявява искане за включване, обсъждане и решаване на местни въпроси в дневния ред, първо. Освен това не е налице и нито една от формите за пряко участие в местното самоуправление посочени в закона. Второ, ние си говорихме на заседанието на комисиите, че въпреки всичко за мен е ясно, че това е проблем в с. Присад и съм предприела мерки, като съм изискала информация от Общината. Г-жа Стоянова, като и.д. Кмет на самата комисия разясни и по-късно получих и писмен отговор с това, какво е състоянието по този проблем. Въпреки всичко обаче искам да ви информирам, че обвиненията на това сдружение, че не съм ги допускала до участие в заседанието са неоснователни. Моят отговор към тяхното писмо, предполагам, че вече сте го видяли публикувано и в социалните мрежи, няма лошо. В него съм посочила, че не са налице основания за включване в дневния ред на заседанието на общински съвет Созопол, на посочените от сдружението теми направени в Заявлението, т.е. с нищо не съм ограничила достъпа им до сесията. В абсолютно всички закони, касаещи местното самоуправление, както в ЗМСМА, така и в нашият Правилник е записано, че на нашите заседания както на комисиите, така и заседанията на Общинският съвет са публични и могат да бъдат посещавани от граждани, от медии и от всички, както и всеки един гражданин може да участва в нашите заседания по ред и правила записани в нашият Правилник. Просто исках да ви информирам, да знаете какво е развитието на темата, което всъщност е и моят отговор към Сдружението „Съмишленици за Присад“.
Уважаеми колеги, всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Добре. В такъв случай аз имам едно предложение към дневния ред да бъдат добавени следните докладни записки: точка VI. да стане Докладна записка с вх. №492/ 22.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г. и точка VII. да стане Докладна записка с вх. №493/ 23.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.“, приета с Решение № 1304/25.01.2019г. Двете докладни бяха разгледани по време на комисии, така че ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за допълнение към дневния ред.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Колеги, ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1459

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019Г. – 30.06.2019Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №473/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Актуализация на Годишния план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2019 година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №469/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Увеличаване на щатната численост на персонала по бюджета на Община Созопол за 2019г. в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ за функционирането на общински пилотен център за временно съхранение на опасни отпадъци от бита в частта за местни дейности.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
3. Докладна записка с вх. №414/ 26.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
4. Докладна записка с вх. №441/ 02.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, вх.Б, ет.2, ап.7 на наемател, настанен по административен ред.
5. Докладна записка с вх. №455/ 08.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-2, кв.54 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
6. Докладна записка с вх. №456/ 08.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596, с.Росен, община Созопол, с площ 520кв.м., идентичен с парцел ХХ-8, кв.67.
7. Докладна записка с вх. №466/ 15.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба идеални части от имот 67800.505.58 и от сграда 67800.505.58.1 - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
8. Докладна записка с вх. №471/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, земеделски имот с идентификатор 67800.50.221, находящ се в територия по §4, местност Куку баир, землище на гр.Созопол.
9. Докладна записка с вх. №472/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, земеделски имот с идентификатор 67800.50.212, находящ се в територия по §4, местност Куку баир, землище на гр.Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
10. Докладна записка с вх. №458/ 09.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ, с идентификатор 67800.8.665 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране, преотреждане и обединяване с УПИ XIV-8041, представляващо ПИ, с идентификатор 67800.8.41 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.
11. Докладна записка с вх. №462/ 09.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ, с идентификатор 67800.8.116 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и преотреждане, за изграждане на вилни сгради.
12. Докладна записка с вх. №467/ 15.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец”, извън границите на урбанизираните територии, преминаващи през ПИ с идентификатор 40124.18.123, ПИ с идентификатор 40124.18.125, ПИ с идентификатор 40124.25.94 по КК на с.Крушевец, Община Созопол - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец” и Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец, за изграждане на обект: „Оранжерия”, без промяна на предназначението на земеделската земя, извън границите на урбанизираните територии.
3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец” и Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец, за изграждане на обект: „Оранжерия”, без промяна на предназначението на земеделската земя, извън границите на урбанизираните територии.
VI. Докладна записка с вх. №492/ 22.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
VII. Докладна записка с вх. №493/ 23.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.“, приета с Решение № 1304/25.01.2019г.

Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. изготвен съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Колеги всички вие сте го видели. В отчета е описана цялата работа, която сме свършили през периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г. Имате ли колеги някакви коментари и въпроси по самия отчет? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате по така направенето предложение за решение т. е. приемане на Отчета за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1460

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2019г.- 30.06.2019г.
Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и четвъртото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаема г-жо Председател, уважаема г-жо Кмет, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и четвъртото редовно заседание. На 23.07.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова –и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №473/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Актуализация на Годишния план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2019 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Здравейте на всички! Моят въпрос е следният: не виждам човек от предприятието и 3800 кубика, мисля че са 900 домакинства, а ние даваме на домакинство по 4 кубика. Трябваше да има представител на предприятието да ни каже за какво им трябват тези допълнителни кубици да секат. Това ми е въпроса, ако може някой да отговори, но мисля че...
Кр. Германова: Можеше да отправите това искане по време на комисиите, като държите изрично да има предствител на общинското предприятие.
Р. Димитров: Не съм присъствал.
Кр. Германова: Ами да сте присъствали г-н Димитров на комисиите, това е вашата работа.
Т. Янакиев: Добре де г-жо Председател, не може ли да се направи искането и на сесия?
Кр. Германова: Може, но няма как да го извикаме в момента.
Т. Янакиев: Защо правите тази забележка не мога да разбера?
Значи ние задаваме въпросите и да бъдете така добри да отговорите. Ако не можете, кажете ще ви отговоря на другата сесия.
Кр. Германова: Г-н Янакиев не съм ви дала думата.
Кр. Германова: Г-жо Стоянова имате думата.
К. Стоянова: В самата докладна е записана коя е причината. Това е влизането в сила на горско-стопанският план за участък Индже войвода и Крушевец. Ето сега г-жа Чампарова ще ви каже.
Б.Чампарова: Този план е изработен и предаден в Горското по-късно, поне така разбирам и аз по докладната и това налага да се актуализира годишният план за сечта.
К. Стоянова: Не е обвързано, като причина с допълнително увеличаване, заради определени нужди на населението, но все пак може да отправите, ако искате писмено въпроса Ви до Общината или директно до Директора на Общинско горско г-н Илиев.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение,ведно с приложението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЙО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1461
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава нов Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2019 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящото решение.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

Кр. Германова: Преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-н Гл.архитект, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и четвъртото редовно заседание.
На 23.07.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател и членове на комисията Георги Пинелов и Иван Хаджиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следната докладна: Докладна записка с вх. №469/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Увеличаване на щатната численост на персонала по бюджета на Община Созопол за 2019г. в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ за функционирането на общински пилотен център за временно съхранение на опасни отпадъци от бита в частта за местни дейности.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Кмет, тази докладна препраща отново към едно гражданско недоволство, което беше преди около месец, което се състоеше в с. Атия, във връзка с изграждането на това депо. Вие сте запозната много добре, имаше хора от вашият екип, които присъстваха там сред хората, които бяха организирали това нещо. Тук е може би времето да си изясним доста неща около това депо, как е възникнало, какво е станало покрай него. Никой не оспорва нуждата, необходимостта от едно такова нещо на територията на общината, защото знаем, че всеки от нас в един момент от своят бит борави с такива отпадъци. Това, което успяхме да видим при това депо е, лично мен ме смущават няколко неща. Първото, от които е че това депо по този швейцарски механизъм, който е гласуван през 2015г., в смисъл, към който се е присъединила Общината през 2015г., ние сме гласували през 2016г. в първоначалният му вид е било, като депо за строителни отпадъци или нещо от сорта. Освено това, това поне което аз успях да видя е че има разминаване в имотите, които са били тогава гласувани през 2009г. и това което ние сме гласували през 2016-та. Казвам ви, защото предполагам, че и аз съм го гласувал това нещо през 2016-та. И третото нещо, което така лично в мен създава въпрос е подготвена ли е Община Созопол, в частност фирмата която се занимава с депонирането на отпадъците и извозването им, с третирането на един такъв вид отпадъци, тъй като ние тука говорим, в този механизъм се говори за опасни битови отпадъци, включая елементи като живак, съставните части на бои, лакове и т.н. Аз лично, като гражданин, като жител на община Созопол виждам, че на определени места има контейнери за разделно събиране, но те не са обозначени като такива за приемане на опасни битови отпадъци в своята същност. Затова моля, дайте някаква информация повече, ако не сте подготвени, ако нямате възможност да отговорите на тези въпроси ще Ви моля да ми дадете писмен отговор на следващата сесия.
К. Стоянова: Още на предходната сесия, г-н Янакиев поканих общинските съветници, ако искат в детайли да се запознаят с това, което се случило 2015, 2016 г. с имотите, този разговор сме го водили. Сега Галя Георгиева ще Ви каже защо се получава разлика в имотите и в нашият разговор, който проведохме. Така, ще Ви отговорим в тази част, която зададохте. В тази част, която дефакто мога да коментирам, че това изпълнение на проекта, т.е. в тази предходната част какво се е случило, какви са били плановете, как се е стигнало до промяна в номерата на имотите ще Ви отговоря писмено.
Т. Янакиев: Добре.
К. Стоянова: В тази част, в която аз съм входирала докладната ще Ви отговоря сега. Т.е. ние в момента искаме без да се увеличават сумите, като цяло на дейността управление на дейност по отпадъци в рамките на икономията да завишим с 3 бройки, затова защото на нас ни предстои да назначим хора, които ще могат да работят в този център и единият от тях е шофьор, който ще събира отпадъците, т.е. ние ще бъдем задължени, ние нямаме в момента разположени места, където се събират тези отпадъци. След като ние подпишем договори, с Община Приморско имах такива разговори, изпратили сме им проект на договор, ние се договаряме трите общини. Общините определят места на пунктове, където ще се извършва това. Определената кола, която е оборудвана тя ще ходи на место в съответната община, т.е. ние засега нямаме нито определени места, нито графици, откъде ще се събират опасните отпадъци. Което касае изпълнението на проекта, строителството трябваше да бъде сършено към края на декември, аз мисля, че и на комисия обяснявах нямам спомени дали не и на предходната сесия, може би на комисиите обяснявахме, че ПУДООС просто са задействали нещата и хората ще бъдат готови много по-рано от крайният срок. И ние затова, сега в момента тези хора, които назначим трябва да отидат на едно обучение, което не е никак леко, т.е. ние трябва да избързаме, да се приеме с ваша воля решението, за да можем да обявим свободните работни места, да назначим хората, те да отидат, защото не е никак проста работата, те да отидат на съответното обучение и да можем примерно септрември месец вече да осигурим това, което се изисква по договора, който сме сключили с ПУДООС.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари колеги имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 3
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1462

1. Общински съвет Созопол увеличава щатната численост на персонала по бюджета на Община Созопол – собствен за 2019г. в частта за местните дейности с три щатни бройки, считано от 01.08.2019г. по дейности, както следва:
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците”
Било: 14 щатни бройки Става: 17 щатни бройки
Средствата необходими за трите щатни бройки са осигурени от икономии на ФРЗ и осигурителни вноски от работодателя в горепосочената дейност.

Кр. Германова: Колеги, преминаваме към четвърта точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията г-жа Светлана Лулева да зачете становището на комисията.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, колеги и гости, Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и четвъртото редовно заседание.
На 23.07.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха Светлана Лулева – Председател и членове на комисията: Илиян Стефанов и Тодор Дамянов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни: Докладна записка с вх. №414/ 26.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1463

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 61042.17.36, с площ 1,548 дка., находящ се в местност „Манастиря”, по влязла в сила на 29.09.2015г. кадастрална карта за землище с.Равадиново, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на К. П. Г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №441/ 02.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, вх.Б, ет.2, ап.7 на наемател, настанен по административен ред.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1464

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде на Н. Т. М. ЕГН ......, Апартамент №7/седем/-ляв, с площ 73,12кв.м./седемдесет и три цяло и дванадесет кв.м./, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.7 /ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот-двеста шестдесет и шест, сграда-едно, обект-седем/, състоящ се от- кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение №7/седем/, с полезна площ 36,62кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и два кв.м./, ведно с 6,587% ид.ч. от об.ч. на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в която е построена, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул.„Стара планина”, бл.1, вх.Б, ет.2, ап.7/бивш ет.1, ап.1/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.502.266.1.8, 67800.502.266.1.3, под обекта: 67800.502.266.1.35, 67800.502.266.1.34, 67800.502.266.1.33, над обекта: 67800.502.266.1.10.
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка №361/03.06.2019г. на независим лицензиран оценител – „ВИКТОРИ ДВ“ ЕООД, в размер на 45 875,00лв./четиридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №455/ 08.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-2, кв.54 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1465

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 77кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот III-2/три римско за имот с планоснимачен номер две/, в кв.54/петдесет и четири/, целият с площ 1 364 кв.м/хиляда триста шестдесет и четири квадратни метра/ по плана на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-233/86г., при граници: Север – улица, Изток – УПИ V-3, УПИ IV-3, Юг – улица, Запад – УПИ II-1.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Р. Н. З. ЕГН ..... и С. Н. М. ЕГН ..... чрез продажба на: 77кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот III-2/три римско за имот с планоснимачен номер две/, в кв.54/петдесет и четири/, целият с площ 1 364 кв.м/хиляда триста шестдесет и четири квадратни метра/ по плана на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-233/86г., при граници: Север – улица, Изток – УПИ V-3, УПИ IV-3, Юг – улица, Запад – УПИ II-1.
3.Одобрява експертна оценка №377/28.06.2019г на независим лицензиран оценител в размер на 1 020,00лв./хиляда и двадесет лева/ без вкл. ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №456/ 08.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596, с.Росен, община Созопол, с площ 520кв.м., идентичен с парцел ХХ-8, кв.67.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1466

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в община Созопол, с.Росен, с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници: 63029.501.9597, 63029.501.9609, 63029.501.9595, 63029.501.9588, 3029.501.9587, 63029.501.9586, идентичен с парцел ХХ-8, кв.67 по плана на с.Росен, актуван с АЧОС №4087/19.05.2016г, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в община Созопол, с.Росен, с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници: 63029.501.9597, 63029.501.9609, 63029.501.9595, 63029.501.9588, 3029.501.9587, 63029.501.9586, идентичен с парцел ХХ-8, кв.67 по плана на с.Росен.
3. Общински Съвет Созопол на основание чл.8 и чл.49а от Закона за общинската собственост във връзка с чл.29а от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол , одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето А. И. Г. ЕГН ......., с адрес: с.Росен, ул........ за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 150 кв.м/сто и петдесет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в община Созопол, с.Росен, с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници: 63029.501.9597, 63029.501.9609, 63029.501.9595, 63029.501.9588, 3029.501.9587, 63029.501.9586, идентичен с парцел ХХ-8, кв.67 по плана на с.Росен, актуван с АЧОС №4087/19.05.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 2 777,00лв./две хиляди седемстотин седемдесет и седем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №375/28.06.2019г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №466/ 15.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба идеални части от имот 67800.505.58 и от сграда 67800.505.58.1 - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 2 гласа; Против: 1; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с направената корекция - в т.2.1, ред 4 думите
„за начална тръжна цена“ отпадат.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1467

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение № 1304/25.01.2019г., като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост: 111.5 кв.м., съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58, ведно с ½ ид.ч. от построената в него сграда с идентификатор 67800.505.58.1, цялата със застроена площ от 112 кв.м., находящ се в гр.Созопол, при съседи 67800.505.129, 67800.505.124, 67800.505.59.
2. Общински съвет - Созопол дава своето съгласие да се продаде по реда на чл.36 от Закон за собствеността, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.38,ал.1,т.2 във връзка с чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, 111.5(сто и единадесет цяло и петдесет десети кв.м.), съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58, ведно с ½ ид.ч. от построената в него сграда с идентификатор 67800.505.58.1, цялата със застроена площ от 112 кв.м., находящ се в гр.Созопол, при съседи 67800.505.129, 67800.505.124, 67800.505.59.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота , възлизаща на 147 200лв. (сто четиридесет и седем хиляди и двеста лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2019АО004/05.07.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на И.Д. Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗС, ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №471/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, земеделски имот с идентификатор 67800.50.221, находящ се в територия по §4, местност Куку баир, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1468

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение № 1304/25.01.2019г., като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 67800.50.221, с площ от 314 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска земя по §4, находящ се в м.Куку баир, землище на гр.Созопол, при съседи 67800.50.136, 67800.51.5, 67800.50.304, 67800.50.135.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - поземлен имот с идентификатор 67800.50.221, с площ от 314 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска земя по §4, находящ се в м.Куку баир, землище на гр.Созопол, при съседи 67800.50.136, 67800.51.5, 67800.50.304, 67800.50.135.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 15 570лв./петнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 379/12.07.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на и.д. кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №472/ 16.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, земеделски имот с идентификатор 67800.50.212, находящ се в територия по §4, местност Куку баир, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1469

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение № 1304/25.01.2019г., като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 67800.50.212, с площ от 482 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска земя по §4, находящ се в м.Куку баир, землище на гр.Созопол, при съседи 67800.50.304, 67800.50.312, 67800.51.3, 67800.50.124.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - поземлен имот с идентификатор 67800.50.212, с площ от 482(четиристотин осемдесет и два) кв.м., трайно предназначени ена територията:земеделска земя по §4, находящ се в м.Куку баир, землище на гр.Созопол, при съседи 67800.50.304, 67800.50.312, 67800.51.3, 67800.50.124.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за oбщинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 23 900лв./двадесет и три хиляди и деветстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 378/12.07.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на и.д. кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Лулева. Преминаваме към следващата точка от дневния ред - доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Здравейте, колеги! Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и четвъртото редовно заседание.
На 23.07.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха Тодор Чакъров – Председател и членове на комисията : Стойо Недин; Станимир Андонов и Янчо Георгиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №458/ 09.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ, с идентификатор 67800.8.665 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране, преотреждане и обединяване с УПИ XIV-8041, представляващо ПИ, с идентификатор 67800.8.41 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1470
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.665 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране, преотреждане и обединяване с УПИ XIV-8041, представляващо ПИ, с идентификатор 67800.8.41 по КК на гр.Созопол, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=6.40метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отреден за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП-ПРЗ да се съгласува с МК, по реда на чл.84, от ЗКН, във връзка с чл.80 и чл.83 от същия закон.
Устройственото проектиране да се основава на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, съгласно чл.95 и чл.96 от ЗУТ.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №462/ 09.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ, с идентификатор 67800.8.116 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и преотреждане, за изграждане на вилни сгради.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1471
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ, с идентификатор 67800.8.116 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и преотреждане, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отреден за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП-ПРЗ да се съгласува с МК, по реда на чл.84, от ЗКН, във връзка с чл.80 и чл.83 от същия закон.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №467/ 15.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец”, извън границите на урбанизираните територии, преминаващи през ПИ с идентификатор 40124.18.123, ПИ с идентификатор 40124.18.125, ПИ с идентификатор 40124.25.94 по КК на с.Крушевец, Община Созопол - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец” и Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец, за изграждане на обект: „Оранжерия”, без промяна на предназначението на земеделската земя, извън границите на урбанизираните територии.
3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец” и Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец, за изграждане на обект: „Оранжерия”, без промяна на предназначението на земеделската земя, извън границите на урбанизираните територии.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1472
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец”, извън границите на урбанизираните територии, преминаващи през ПИ с идентификатор 40124.18.123, ПИ с идентификатор 40124.18.125, ПИ с идентификатор 40124.25.94 по КК на с.Крушевец, Община Созопол - общинска собственост.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 3 години.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.3, т.5 и чл.124а, ал.1от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец” и Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец, за изграждане на обект: „Оранжерия”, без промяна на предназначението на земеделската земя, извън границите на урбанизираните територии.
ПУП – ПП и ПУП - ПЗ следва да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.
Към ПУП - ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър и баланс на територията.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на техническа инфраструктура – Ел и Водопроводно захранване за обект:”Оранжерия в ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец” и Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 40124.18.134 по КК на с.Крушевец, за изграждане на обект: „Оранжерия”, без промяна на предназначението на земеделската земя, извън границите на урбанизираните територии.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Чакъров. И точка VI. от дневния ред Докладна записка с вх. №492/ 22.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
Докладната беше разгледана от комисията по финанси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги, както при всяка една актуализация имате думата за въпроси и коментари по актуализацията. В момента, в който приключим с въпросите и коментарите влизаме в процедура на гласуване. Имате ли някакви въпроси или коментари по докладната? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-жо Стоянова, въпроса ми е защо се отказваме от изграждането на спортните игрища в селата Атия и Равна гора? Това са едни обекти, които сме ги приели така или иначе да се изградят, отлагаме ги от години, прехвърляме ги, гласуваме ги всяка година, а после не се случва. Отлагаме ги за следващата година. Сега сме в средата на годината. Отказваме се да ги правим. В същото време искате да пренасочим парите за озеленяване. Скоро дето се казва, минахме средата на годината, а се оказва че парите за озеленяване не стигат. Така го разбирам. Нали така звучи? 300 000 лв. имаше гласувано тази година за озеленяване, като се има предвид за озеленяване какво се прави и какво има насреща, те 300 000 лв. са много, а вие сега искате да ги увеличим с 160 000 лв. и те да станат 460 000 лв., близо половин милион. Кое налага това нещо и в същото време да се лишим от едни обекти в селата, които всички сме наясно, че ги искаме, сме съгласни с това? Друго ме притеснява, увеличението на разходите за лихви. Със 160 000 лв. да увеличим разходите. Стана дума на комисията. Моля да обясните за какво са тези средства, какво очаквате да се случи? Стана дума, че лихвите са си лихви, като параграф за отчитане, а неустойки по договори, присъдени вземания и присъдени задължения са други неща, разноски и т.н. Аз също Ви моля да разясните тези 80 000 лв., които ще увеличим по разходите за външни услуги за опазване на околната среда, по дейността.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Добре. Решението да спрем изграждането на тези обекти единствено, основно г-н Дамянов е свързано с оздравителната програма на Общината. 400 000лв. поет нов ангажимент, затова преценихме към сегашният етап, т.е към днешна дата, че ние няма да поемем нов ангажимент от 400 000лв. за изграждането на тези два обекта. Обектите са оставени в бюджета на Общината под черта. Това го обясних и на предходната комисия и на по предни комисии също коментирахме тези неща свързани с оздравителната програма и ви казах, даже на някои места заявих, че там където има възможност ще бъдат съкратени разходи, за да не се поемат нови ангажименти. Това е основната причина. Това, което сме предвидили и на комисия обясних, че 80 000 лв. се слагат в дейност Управление и контрол по опазване на околната среда, затова защото трябва да се разплатят суми по договори и някои нови, допълнителни разходи във връзка с пръскане за комари, кърлежи и т.н. На предходната сесия поех ангажимент, Тихомир Янакиев ми зададе този въпрос и аз най-подробно му се обадих лично по телефона да му кажа на 19.05. това, на 20.06. друго. Имаме отново писмо. Сега д-р Чанева отново ще пръска. Т.е. парите са ни необходими за разплащане на стари ангажименти и затова, което налага новата обстановка по отношение на справянето ни със всички ларви, комари и т.н. И на комисия обясних и това също ви казах, че озеленяването по тези големи договори имаме неразплатени ангажименти от 2018г. Тези пари са ни необходими да разплатим ангажиментите от 2018-та. Защото изискването на оздравителната програма е едно единствено да се ограничат, т.е. до невъзможност плащане на разходи през 2019-та и да се стопят натрупаните разходи през 2018-та неразплатена. Към настоящият момент сме разплатили разходи, включително за месец юли 2018-та. Затова основно и единствено. Обяснихме ви и за сумите, които са заложени по отношение на разходите по лихви, заеми от банки в страната. Сега ще дам думата на Катя Чачева да направи сметката, за да ви стане най-накрая ясно. Към тази докладна така сме преценили да разпределим средствата, така я предлагаме. Ваша воля е да гласувате. Мисля, че бях изчерпателна, един път обясних, втори път обяснявам да чуят общинските съветници, ако трябва и трети път ще обясня.
Т. Дамянов: Само да кажа г-жо Стоянова, ангажиментите примерно за спортните площадки нали те са поети назад във времето, а сега тези пари като ги дадем за озеленяване, ами те пак са ангажименти за този разход, за озеленяването.
К. Стоянова: Не, не са ангажименти.
Т. Дамянов: Така, че показателите какво ще ги мръднем за изпълнението, за финасовият план.
К. Стоянова: Г-н Дамянов, тези ангажименти, които сме поели и които не сме ги разплатили със стари ангажименти от 2018г. Обяснявахме неколкократно, че нарушените показатели във връзка с това, защото Общината 2018-та е сключила големи договори. Оттам се вдигнаха. Значи, поетият ангажимент към дата на сключване на договора 9 млн., 12 млн. и т.н. за 5, за 7г., а примерно сметоизвозване и сметосъбиране ви натрупва ангажимента към тази година, не ви се равнява пропоционално. Това означава, че ние сключим ли нови договори за 400 000 сега, означава че отново през 2019г. увеличаваме с други 400 000 лв., т.е парите към настоящият момент не ни е необходимо да сключваме нови договори. Да, разбирам всичките искат и атийските деца искат и атийските младежи и всички други искат. Аз съм За, но финансовото ни състояние не позволява. Обектът пак повтарям, не е премахнат от капиталовата структура. Дай Боже, ще се случи.
Т. Дамянов: Благодаря.
Кр. Германова: Г-жо Чачева, ще коментирате ли нещо?
К. Чачева: Само искам нещо да уточня във връзка с лихвите дейност 910. Имаме погасителен план във връзка с поетият общински дълг. Този погасителен план е по месечни вноски. Тези месечни вноски не са фиксирани. Те варират между 37 000 лв. 38, 39. Има моменти, когато месечната вноска е 34 000 лв., т.е. не е фиксирана стойността на лихвата месечно, затова 12 месеца по 40 000 лв. приблизително, ако ги сложим на месец лихва се получава 480 000 лв. годишно. Ние, в началото на годината, когато приемахме бюджета сме заложили 300 000. Дейността не е обезпечена с 180 000 лв. Затова в момента слагаме 160 000 лв., може да видите плана е бил 300 000, в момента слагаме още 160 000, за да можем да си обезпечим последното тримесечие на годината. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари имате ли? Няма. В такъв случай влизаме в процедура на гласуване. Ще ви зачета едно по едно перата, които да подлагам на гласуване.
-Дейност 621 „ Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” - увеличение с 80 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 80 000лв. 80 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 80 000лв. 80 000лв. 160 000лв.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: -Дейност 622 „Озеленяване” - увеличение със 160 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 300 000лв. 160 000лв. 460 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300 000лв. 160 000лв. 460 000лв.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 Румен Димитров Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 1

Кр. Германова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 240 000 лв. по дейности и параграфи, както следва.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: 1.2. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – намаление с 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – намаление с 400 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 464 005лв. 400 000лв. 64 005лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Проектиране и изграждане на
спортна площадка(пълен инженеринг) в
ПИ 63015.503.59 по КК с.Атия 200 000лв. 200 000лв. 0лв.
-Изготвяне на РП за обект "Изграждане
на спортно игрище на изкуствена трева
УПИ І,кв.24 по плана на с. Равна гора"
община Созопол І и ІІ етап в т.ч
.доклад ОСИП 200 000лв. 200 000лв. 0лв.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 3

Кр. Германова: 1.3.Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – увеличение със 160 000лв. по параграфи, както следва:
-Дейност 910 „Разходи за лихви“ – увеличение със 160 000лв.
било увеличение става
§ 22-21 – разходи за лихви по заеми
от банки в страната 300 000лв. 160 000лв. 460 000лв.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Кр. Германова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1473

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 240 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 621 „ Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” - увеличение с 80 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 80 000лв. 80 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 80 000лв. 80 000лв. 160 000лв.

-Дейност 622 „Озеленяване” - увеличение със 160 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 300 000лв. 160 000лв. 460 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300 000лв. 160 000лв. 460 000лв.

1.2. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – намаление с 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – намаление с 400 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 464 005лв. 400 000лв. 64 005лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:

-Проектиране и изграждане на
спортна площадка(пълен инженеринг) в
ПИ 63015.503.59 по КК с.Атия 200 000лв. 200 000лв. 0лв.

-Изготвяне на РП за обект "Изграждане
на спортно игрище на изкуствена трева
УПИ І,кв.24 по плана на с. Равна гора"
община Созопол І и ІІ етап в т.ч
.доклад ОСИП 200 000лв. 200 000лв. 0лв.

1.3.Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – увеличение със 160 000лв. по параграфи, както следва:
-Дейност 910 „Разходи за лихви“ – увеличение със 160 000лв.
било увеличение става
§ 22-21 – разходи за лихви по заеми
от банки в страната 300 000лв. 160 000лв. 460 000лв.


Кр. Германова: 2.Въз основа на приетото решение по т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 4 878 539 лв. 400 000лв. 4 478 539лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 2 973 558лв. 400 000лв. 2 573 558лв.
Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1474
2.Въз основа на приетото решение по т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било намаление става

Общо капиталови разходи: 4 878 539 лв. 400 000лв. 4 478 539лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 2 973 558лв. 400 000лв. 2 573 558лв.


Кр. Германова: Точка VII. Докладна записка с вх. №493/ 23.07.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.“, приета с Решение № 1304/25.01.2019г.
Докладната беше разгледана по време на комисията по Общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЙО НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1475

Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2018, приета с Решение № 1304/25.01.2019 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:
 ПУП-парцеларен план за eлементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:”Трасе на главен водопровод „Каваци” до разпределителната мрежа на гр.Созопол” с трасе и сервитут в обхват на части от ПИ с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.119, 67800.40.127, 67800.40.135, 67800.40.147, 67800.40.160, 67800.42.1, 67800.42.2, 67800.53.1, 67800.53.2, 67800.53.3, 67800.53.4, 67800.53.5, 67800.53.6, 67800.53.17, 67800.53.18, 67800.53.19, 67800.53.20, 67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.92 и 67800.53.93 по КК на гр.Созопол, Община Созопол,
като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...