:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №56/ 19.09.2019г.


ПРОТОКОЛ № 56

На 19.09.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе петдесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, и.д. Кмет на Община Созопол- Катя Стоянова, Зам.-Кмет на Община Созопол - Петя Чапевова, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-жо Кмет, г-жо Зам.-Кмет, Кметове по населени места, служители от общинска администрация. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Има ли питания? Няма.
Уважаеми колеги, всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1480

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №532/ 02.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Проект за изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
2. Докладна записка с вх. №541/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
3. Докладна записка с вх. №552/ 12.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол и кметове на кметства при условията на ЗМСМА и Изборен кодекс, и във връзка с насрочените за 27 октомври 2019 год., с Указ № 163 от 16. 06.2019г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на общини.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №529/ 26.08.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
5. Докладна записка с вх. №530/ 28.08.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на община Созопол за 2018 година.
6. Докладна записка с вх. №542/ 11.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. на Община Созопол – II етап.
7. Докладна записка с вх. №550/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” договор за безвъзмездна финансова помощ с ИАРА №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. №534/ 05.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части, частна общинска собственост и частна собственост, от имоти 61042.501.129, 61042.501.130 и 61042.501.131, находящи се в с.Равадиново, община Созопол, по реда на чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост.
9. Докладна записка с вх. №537/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
10. Докладна записка с вх. №538/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
11. Докладна записка с вх. №543/ 11.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх. №544/ 11.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх. №545/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх. №546/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
15. Докладна записка с вх. №548/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор за част от общински ПИ 67800.6.115(обособена с проектен идентификатор 67800.6.791) по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията и окончателен договор по реда на чл.36 , ал.1, т.2 от Закон за общинската собственост.
16. Докладна записка с вх. №549/ 12.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. №551/ 12.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с площ от 934 кв.м.,ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
18. Докладна записка с вх. №522/ 20.08.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект:“Трасе на главен водопровод от напорен водоем /НВ/“Черноморец“ в ПИ с идентификатор 81178.36.403 по КК на гр.Черноморец, до разпределителна мрежа на гр.Черноморец“.
19. Докладна записка с вх. №547/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.6.2 и общински ПИ 67800.6.115 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
20. Докладна записка с вх. №539/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2019 / 2020 година в детските градини на територията на община Созопол.
21. Докладна записка с вх. №540/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2019 / 2020 учебна година.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и шестото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаема г-жо Председател, уважаема г-жо Кмет, г-жо Зам.-Кмет, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и шестото редовно заседание. На 17.09.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова –и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №532/ 02.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Проект за изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
Комисията констатира, че са спазени изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, както и че от представеният към докладната записка констативен акт е видно, че в законоустановеният срок не са постъпили предложения, жалби, възражения или други по проекта за изменение на наредбата. По тези съображенията комисията счита, че са изпълнени изискванията на закона.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. на общински съвет да вземе решението така, както е предложено с докладната записка.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1481

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол като взе предвид мотивите изложени по-горе, реши:
2) Изменя разпоредбата на чл.12 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Созопол, като същата придобива следната редакция:
Чл.12 /1/ /Отм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./
/2/ става /1/ /Изм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./ /Изм. с Решение №1481/ 19.09.2019г. Забранява се разполагането палатки, кемпери или каравани границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.
/2/ /нова, приета с Решение №1481/19.09.2019г./ В зона "А" и в зона "Б", определени съгласно ЗУЧК, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.
(3) /нова, приета с Решение №1481/ 19.09.2019г./ Местата по ал. 2 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.
(4) /нова, приета с Решение №1481/ 19.09.2019г./ Условията и редът за определяне на местата, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №541/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
Комисията констатира, че са спазени изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, както и че от представеният към докладната записка констативен акт е видно, че в законоустановеният срок не са постъпили предложения, жалби, възражения или други по проекта за приемане на наредбата.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси, коментари и предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1482

І. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 и чл.28 от Закона за Нормативните актове, Общински съвет приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собствденост.
II. Настоящата Наредба отменя сега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собствденост приета от Общински съвет на 30.09.2005г.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №552/ 12.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол и кметове на кметства при условията на ЗМСМА и Изборен кодекс, и във връзка с насрочените за 27 октомври 2019 год., с Указ № 163 от 16. 06.2019г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на общини.
По време на комисията вносителят извърши поправка на техическа грешка в обосновката за решение в докладната записка и в предложеният проект за решение, а именно на стр.2, петия ред, и в проекта за решение в т.3, на втория ред, в името Йъдъз да се добави буквата „л“ и да се чете Йълдъз.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, ведно с направената корекция на техническа грешка.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с направената корекция от страна на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1483

I. Общински съвет - Созопол на основание чл.42, ал.6 и ал.8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборен кодекс, избира за :
1. Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол - г-
жа Петя Чапевова, заместник кмет на община, съгласно чл.42, ал.6 , изр.2 от ЗМСМА.
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия- г-
жа Светлана Стефанова Чопаринова към момента изпълняващ
длъжност секретар на кметство.
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец- г-жа Йълдъз Фикретова Митева, към момента не изпълняваща длъжност към общинска администрация.
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново- г-жа Керанка Василева Георгиева към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Зидарово- г-жа Нанка Стоева Георгиева към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Росен - г-жа Величка Кънчева Цветкова, към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство.
7. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол- г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова, към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство
8. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство гр.Черноморец -г-жа Зора Петрова Свиридова към момента изпълняваща длъжност ст.специалист „ЕСГРАОН" на кметство
II. Като гореизброените лица изпълняват длъжността със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община и на съответното кметство.
III. Настоящето решение влиза в сила от 20 октомври 2019г.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-жо Зам.-Кмет, г-н Гл.архитект, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и шестото редовно заседание.
На 17.09.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател и членове на комисията Иван Хаджиев и Георги Пинелов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Докладна записка с вх. №529/ 26.08.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както при всяка една актуализация имате думата за въпроси и коментари по актуализацията. В момента, в който приключим с въпросите и коментарите влизаме в процедура на гласуване. Имате ли някакви въпроси или коментари по докладната? Няма. В такъв случай влизаме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Председател, да зачетете едно по едно перата, които да подлагам на гласуване.
било - става
П. Щерионова: § 52-00 – придобиване на ДМА 1 030 367лв. - 1 030 367лв.
в т.ч. било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри 2 020лв. 3 989лв. 6 009лв.
и хардуер:
закупуване на:
- ЕСФП ОЙЛ СИС 2.0-Д-КL лимитирана
версия с рециклиран компютър и LCD,
контролер за комуникация и монтаж,
фискализиране и обучение за работа 0лв. 3 989лв. 3 989лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти: 1 028 347лв. 3 989лв. 1 024 358лв.
в т.ч.
-Частична рекултивация на Клетка 1 и
Клетка 2 съгл.план за рекултивация на
РДНО – Етап 1 СМР 523 361лв. 3 989лв. 519 372лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ – извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както гласува.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както гласува.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1484

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ – извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 030 367лв. - 1 030 367лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри 2 020лв. 3 989лв. 6 009лв.
и хардуер:
закупуване на:
- ЕСФП ОЙЛ СИС 2.0-Д-КL лимитирана
версия с рециклиран компютър и LCD,
контролер за комуникация и монтаж,
фискализиране и обучение за работа 0лв. 3 989лв. 3 989лв.

било намаление става
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти: 1 028 347лв. 3 989лв. 1 024 358лв.
в т.ч.
-Частична рекултивация на Клетка 1 и
Клетка 2 съгл.план за рекултивация на
РДНО – Етап 1 СМР 523 361лв. 3 989лв. 519 372лв.


П. Щерионова: 2.Въз основа на приетото решение по т.1.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било - става
Общо капиталови разходи: 4 479 452лв. - 4 479 452лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 2 573 558лв. - 2 573 558лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1485

2.Въз основа на приетото решение по т.1.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било - става
Общо капиталови разходи: 4 479 452лв. - 4 479 452лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 2 573 558лв. - 2 573 558лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. №530/ 28.08.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на община Созопол за 2018 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари към докладната колеги? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Председател, уважаема г-жо Кмет, аз чета това, което сте дали като отчети. Имам няколко въпроса, надявам се да ми отговорите. Първo искам да попитам отчета, който е даден на бюджета в частта обсъждането, което е правено общественото, след това има таблици. В таблицата пише уточнен годишен план и следващата графа е тримесечен отчет. Предполагам, че това е изпълнението на отчета към 31.12.2018г.
К. Стоянова: Завереният отчет от Сметната палата.
Т. Янакиев: Да, защото пише тримесечен отчет. Това ме обърка. Аз не можах да разбера дали става въпрос за някое от тримесечията. Обаче пък няма логика такива изпълнения да има в рамките на едно тримесечие.
Т. Янакиев: Значи разискваме отчета. Това е техническа грешка.
Кр. Германова: Да.
К. Стоянова: Отчета към 31.12. заверен от Сметна палата.
Т. Янакиев: Значи, планирани са административни услуги 410 000 лв. при изпълнение на 182 000 лв. Това е стр. 9 от докладната - II Неданъчни приходи. Апелът ми е пак тука, в това отношение е как да кажа, по-реалистично да се планират тези приходи, защото после, като цяло те играят с цялото число.
Кр. Германова: Предлагам ви един диалог.
К. Стоянова: Първо, отпаднаха голяма част за административните услуги, за които ние вземахме такси. Второ, мисля че счетоводителката на Общината тук ще ме подрепи, че неправилно съотнасяне една част от техническите услуги, като административни и затова виждате горе техническите услуги при планирани 400 000 лв. са 503 000 лв. Значи правилното отчитане на дадената услуга дали е административна или техническа се наложи правилно да се отразят, че са технически, а по една част от услугите вече няма плащания. Когато хората си подават документи, много от изискваните документи, като приложения се издават вече по служебен ред, това са принципите на развитие на администрацията, да облекчим хората, т.е. не да си извадят документа, да го приложат към искането, а ние ги вадим по служебен път.
Т. Янакиев: Добре, благодаря Ви г-жо Стоянова. Така постъпленията от продажби на нефинансови активи били са планирани 3740000лв. при получени 881184, 23%. Това е много голямо разминаване. Къде е разликата тука? В смисъл дали има нещо, което тази година ще влезе, като планирано и какво също се е предвиждало в това перо, нефинансови активи, постъпления от продажба на нефинансови активи. Това са 3740000 лв.
К. Стоянова: Сгради, недълготрайни активи, продажби на земя.
Т. Янакиев: Кое ще се прехвърли в тази година, защото то е било пранирано, а пък значи не е изпълнено. Значи вие сте имали някакъв план, някаква идея да го направите?
К. Стоянова: В какъв смисъл да се прехвърли?
Т. Янакиев: Ами нещо имате ли във сделка? 3 млн. планирате, а пък са получени 881 хил.
К. Стоянова: Планирали сме нещо. Няма кандидати.
Т. Янакиев: Ясно. ОК. Няма проблем. Още едно питане имам, в докладната пише, че ще се изгражда общински медицински център. Това е вече стр.12 в УПИ II 539, кв. 120 в Созопол. За идеен проект, детайли и т.н. са платени 54 789лв. Всъщност, къде точно се планира това изграждане на медицинският център?
К. Стоянова: Където си беше.
Т. Янакиев: Където си беше. Ясно. А в докладна 529, предходната, на стр. 5 за същото пише, че се предвиждат 6970 лв. Аз се обърках. Не можах да разбера коя точно от двете цифри, макар че 6970 лв. за технически проекти и за идеен проект...
К. Стоянова: Това е за 2018г.
Т. Янакиев: Това е допълнение към тях. Ясно. Значи общата сума ще стане 60 хил. и нещо.
К. Стоянова: Това е за 2018г.
Т. Янакиев: Добре, г-жо Стоянова. Няма проблеми. И само едно нещо да отбележа, като цяло ми харесва тенденцията, че това е положителна всъщност, задържане на разходите и за формиране на първични излишъци. Добре. Благодаря.
К. Стоянова: Казах и на комисиите, г-н Янакиев и сега ще го повторя пак, че това е отчета за касовото изпълнение на бюджета, който е приет от Сметната палата, т.е. дори и да сме с нарушените финансови показатели отчета е приет от Сметната палата, приключи проверката. Другото, което мен лично ме радва е, че излязоха резултатите от шестмесечен на Министерството на финасите и Община Созопол е цитирана там сред 5 общини, Общината която има най-голям процент на намаление на поетите ангажименти, т.е. това, което поехме ние, като ангажимент пред вас, че ще се постараем да намалим поетите ангажименти, като това пък ще ни даде възможност за освобождаването на финансови средства да намалим процента и на неразплатените задължения към съответните контрагенти сме го спазили. Работа предстои. Аз там благодарих и казах, че все пак момичетата от бюджета и счетоводството положиха не малко усилия, ние също. Здраве и живот аз мисля, че правилно е да се работи и през следващата година и да се прегледат примерно и прогнозите и да се планират реални неща, защото ние планираме продажба на някакви имоти, за да можем да осъществим определени мероприятия, но пазарът се е свил, хората и те вече, така, не са в добро финансово положение, но за мен най-важното е това – да се намалят ангажименти, да се намалят някои разходи, за да може Общината да се разплати и да излезе на както се казва на едно хубаво „зелено“, да не е на „червено“. Но, така като последна сесия г-жо Германова извинявам се, но аз през тези 6 мес. установих, че хората, всички ние имаме огромни претенции към Общината, но във същото време ние сме некоректни към самите нас. 1/3 строят незаконно, 1/3 не си плащат данъците, така че много е трудно. Промяната, уважаеми дами и господа е във нас. Не можем да претендираме на едно, или за второ или за трето, когато самите не направим промяната във самите нас.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Стоянова. Други въпроси или коментари по повод докладната имате ли колеги? Няма. В такъв случай прекратявам разискванията и влизаме в процедура на гласуване на Отчет бюджет 2018г. Имате думата г-жо Щерионова.
П. Щерионова: 1.1.По прихода 23 492 918 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 6 233 147 лв.
За местни дейности 17 259 771 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2.По разхода 20 832 060 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 5 526 028 лв.
За дофинансиране на делегираните от 1 427 842лв. държавата дейности със собствени приходи
За местни дейности 13 878 190 лв.
Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2018 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както гласува.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2018 г., съгласно приложение № 2.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 3. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2018г. по обекти, съгласно приложение № 3
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2018г. – съгласно приложение № 4
Погашения към 31.12.2018 г. в размер на 24 007 264 лв. , в т.ч.:
- към ПУДООС - 3 341 990 лв. от тях главница 3 249 031 лв. и лихви 92 959 лв.
-към Общинска банка АД – 20 546 309 лв. от тях главница - 19 982 365 лв и лихви – 563 944 лв.
- към ЦКБ АД – 118 965 лв. от тях лихви 118 965 лв.
и остатък за погасяване към 31.12.2018г. в размер на 23 600 000 лв., от които:
- към „ЦКБ "АД в размер на 23 600 000 лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1486

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2018 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода 23 492 918 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 6 233 147 лв.
За местни дейности 17 259 771 лв.

1.2.По разхода 20 832 060 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 5 526 028 лв.
За дофинансиране на делегираните от 1 427 842лв. държавата дейности със собствени приходи
За местни дейности 13 878 190 лв.
Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.
2. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2018 г., съгласно приложение № 2.
3. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2018г. по обекти, съгласно приложение № 3
4. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2018г. – съгласно приложение № 4
Погашения към 31.12.2018 г. в размер на 24 007 264 лв. , в т.ч.:
- към ПУДООС - 3 341 990 лв. от тях главница 3 249 031 лв. и лихви 92 959 лв.
- към Общинска банка АД – 20 546 309 лв. от тях главница - 19 982 365 лв и лихви – 563 944 лв.
- към ЦКБ АД – 118 965 лв. от тях лихви 118 965 лв.
и остатък за погасяване към 31.12.2018г. в размер на 23 600 000 лв., от които:
- към „ЦКБ "АД в размер на 23 600 000 лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №542/ 11.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. на Община Созопол – II етап.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Стоянова, предвижда се увеличаване постъпленията от данъка за придобиване на имущество по дарения и възмезден начин с около 700 000лв., или са 40%. Мислите ли, че това е реалистично очакване, защото точно преди 15 мин. казахте, че трябва да се правят нали реалистични прогнози?
К. Стоянова: Г-н Янакиев, искам да кажа следното: по отношение на тази прогноза сме запазили предходните стойности на предишните прогнози, когато я правихме. Направихме някои промени, които са свързани с правилното отразяване примерно в приходната част на наемите и концесиите, защото досега концесиите ги отразявахме в параграф един, сега в параграф друг. Не сме, да кажа грубо, правили резки движения, оттук нататък знам, че предстои ново планиране на бюджета, знам че престоят избори, това е в момента виждането на Община Созопол. Оттук нататък това е само една прогноза. Могат вече реално, като се видят отчетите за деветмесечието, като се видят отчетите в края на годината да се направят вече реални промени в самата прогноза.
Т. Янакиев: Добре, г-жо Стоянова. Няма да ги задавам другите въпроси тогава.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1487

1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 - 2022г. на Община Созопол съгласно Приложение №8 – ІI етап.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №550/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” договор за безвъзмездна финансова помощ с ИАРА №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1488

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”, Общински съвет Созопол
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 319 883,35лв / триста и деветнадесет хиляди осемстотин осемдесет и три лв и 35 ст/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 63 976,67лв / шестдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и шест лв и 67 ст/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.
3. Настоящият Запис на заповед по т. 1 и т. 2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г., сключен между Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” и Община Созопол.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.

П. Чапевова: Уважаеми общински съветници и аз да ви кажа благодаря за всяко едно гласуване свързано с проекти.
Кр. Германова: И ние Ви благодарим. Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията г-жа Светлана Лулева да зачете становището на комисията.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, колеги и гости, Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и шестото редовно заседание.
На 17.09.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни: Докладна записка с вх. №534/ 05.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части, частна общинска собственост и частна собственост, от имоти 61042.501.129, 61042.501.130 и 61042.501.131, находящи се в с.Равадиново, община Созопол, по реда на чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1489

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение № 1304/25.01.2019г., като включва следните недвижими имоти:
 В раздел VІ"Имоти които общината има намерение да придобие чрез закупуване или замяна" - 91(деветдесет и един) кв.м.ид.ч. от 142 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.129, с начин на трайно ползване "за второстепенна улица", находящ се в с.Равадиново при съседи 61042.501.130, 61042.501.133, 61042.501.128, 61042.11.4 .
 В раздел раздел VІ"Имоти които общината има намерение да придобие чрез закупуване или замяна" - 151(сто петдесет и един) кв.м.ид.ч. от 1425 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.131, с начин на трайно ползване "урбанизирана територия", находящ се в с.Равадиново, при съседи 61042.501.338, 61042.501.337, 61042.501.133, 61042.501.130, 61042.501.132.
 В раздел ІІІ "Описание на имотите за прекратяване на съсобственост" - 389(триста осемдесет и девет) кв.м.ид.ч. от 677 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.130, с начин на трайно ползване "урбанизирана територия", находящ се в с.Равадиново при съседи 61042.11.14, 61042.501.132, 61042.501.131, 61042.501.129, 61042.501.133, 61042.11.20, 61042.11.13.
2. Общински съвет - Созопол дава своето съгласие да се прекрати съсобствеността чрез замяна на идеални части по реда на чл.36 от Закон за собствеността, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.2,т.4 от Закона за общинската собственост и чл.38,ал.1,т.4 във връзка с чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, както следва :
Община Созопол прехвърля собствеността на 389(триста осемдесет и девет) кв.м.ид.ч.,частна общинска собственост, от 677 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.130, с начин на трайно ползване "урбанизирана територия", находящ се в с.Равадиново при съседи 61042.11.14, 61042.501.132, 61042.501.131, 61042.501.129, 61042.501.133, 61042.11.20, 61042.11.13, срещу което съсобствениците(наследници на Д.А.И.) прехвърлят собствеността на 91(деветдесет и един) кв.м.ид.ч.частна собственост от 142 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.129, с начин на трайно ползване "за второстепенна улица", находящ се в с.Равадиново при съседи 61042.501.130, 61042.501.133, 61042.501.128, 61042.11.4 и 151(сто петдесет и един) кв.м.ид.ч. частна собственост от 1425 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.131, с начин на трайно ползване "урбанизирана територия", находящ се в с.Равадиново, при съседи 61042.501.338, 61042.501.337, 61042.501.133, 61042.501.130, 61042.501.132.
Като наследници на Д.А.И. дължат парично доплащане за уравняване на дяловете за 147 кв.м.ид.части при цена за 1 кв.м. от 36.16( тридесет и шест лева и 16 ст.) без вкл.ДДС.
2.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на идеалните части от имотите , възлизаща на:
 3 291лв. (три хиляди двеста деветдесет и един лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 384/30.08.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за 91(деветдесет и един) кв.м.ид.ч.частна собственост от 142 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.129.
 14 066лв. (четиринадесет хиляди шестдесет и шест лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 385/30.08.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за 389(триста осемдесет и девет) кв.м.ид.ч.,частна общинска собственост, от 677 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.130.
 5 460лв. (пет хиляди четиристотин и шестдесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 386/30.08.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за 151(сто петдесет и един) кв.м.ид.ч. частна собственост от 1425 кв.м. площ на целият ПИ 61042.501.131.
и въз основа на които да се извърши разпореждането с частите от имотите.
3. Възлага на И.Д. Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗС, ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №537/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1490

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.15.63, с площ 2.189 дка., находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Б.П.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №538/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1491

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.):
1.1. дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.15.42 с площ 1,897 дка., находящ се в местност „Соленки” и поземлен имот с идентификатор № 67800.15.125 с площ от 1,586 дка, находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол включени в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Я.П.;
1.2. отказва да предостави на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.3.318, с площ от 1,368 дка в местност „Мисаря“ по влязла в сила на кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Я.П. 2.Общинска служба „Земеделие“ Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за предоставяне на друг общински имот на мястото на отказания или да внесе изцяло ново искане за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Я.П.

Св. Лулева: По време на комисията вносителят оттегли Докладна записка с вх. №543/ 11.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №544/ 11.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1492

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.16.17, с площ 3,105 дка., находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на С. Я.Д. и И.Д.В.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №545/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1493

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 61042.113.621 с проектна площ от 3532 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 61042.113.126 с площ от 32239 кв.м. находящ се в местност „Добровица”, по влязла в сила кадастрална карта за землище с.Равадиново, община Созопол, включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Д.М.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №546/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1494

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.16.212 с проектна площ от 1909 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 67800.16.77 с площ от 2765 кв.м. находящ се в местност „Соленки” и поземлен имот с идентификатор 67800.7.180 с площ от 1569 кв.м. находящ се в местност „Буджака“, по влязля в сила кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, включени в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на В.И.М.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №548/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор за част от общински ПИ 67800.6.115(обособена с проектен идентификатор 67800.6.791) по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията и окончателен договор по реда на чл.36 , ал.1, т.2 от Закон за общинската собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1495

1. На основание чл.19 от ЗЗД, във връзка с чл.15, ал.2 от ЗУТ и чл.36 , ал.1, т.2 от Закон за общинската собственост Общински Съвет дава съгласие за сключване на предварителен и окончателен договор, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.6.115, общинска собственост, за която част е реално обособен ПИ с проектен идентификатор 67800.6.791 и предаваемост към съседен ПИ 67800.6.33(проектен ПИ 67800.6.690), частна собственост с обща проектна площ на изменението от 80(осемдесет) кв.м., двата имота попадащи в УПИ ІІ-7033, 6115 , одобрен със заповед № z-733/23.07.2007г., м.Буджака, з-ще на гр.Созопол;
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 3 500( три хиляди и петстотин )лв без вкл.ДДС, за 80(осемдесет) кв.м., реално обособени части в ПИ с проектен идентификатор 67800.6.791, съгласно ЕО № 2019ЕО068/05.09.2019г., при която цена да се сключи предварителен и окончателен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.6.33(проектен ПИ 67800.6.690);
3.Възлага на И.Д. Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №549/ 12.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1496

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), отказва да предостави на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.16.93, с площ 1,328 дка., находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила на кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Янакиев Червенков.
2.Общинска служба „Земеделие“ Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за предоставяне на друг общински имот за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на К.Я.Ч.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №551/ 12.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с площ от 934 кв.м.,ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1497

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 63015.506.462 с площ 934 кв.м./деветстотин тридесет и четири квадратни метра/,ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ от 32 кв.м./тридесет и два квадратни метра/ находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
63015.506.462 с площ 934 кв.м./деветстотин тридесет и четири квадратни метра/,ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ от 32 кв.м./тридесет и два квадратни метра/ находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 3923/04.04.2016год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота и сградата по т.2.1, възлизаща на 18 119,00лв. / осемнадесет хиляди сто и деветнадесет лева/, образувана както следва 14 988,00 лв за поземлен имот с идентификатор 63015.506.462 и 3 131,00 лв за сграда с идентификатор 63015.506.462.1, съгласно изготвена пазарна оценка №382/29.08.2019 от независим лицензиран оценител “ВИКТОРИ ДВ“ЕООД, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Лулева. Преминаваме към следващата точка от дневния ред - доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Здравейте колеги. Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и шестото редовно заседание.
На 17.09.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №522/ 20.08.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект:“Трасе на главен водопровод от напорен водоем /НВ/“Черноморец“ в ПИ с идентификатор 81178.36.403 по КК на гр.Черноморец, до разпределителна мрежа на гр.Черноморец“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1498

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол , одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект:“Трасе на главен водопровод от напорен водоем /НВ/“Черноморец“ в ПИ с идентификатор 81178.36.403 по КК на гр.Черноморец, до разпределителна мрежа на гр.Черноморец“с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.32.388, 81178.32.427, 81178.32.434, 81178.32.459, 81178.32.460 и 81178.35.171, по КК на гр.Черноморец, Община Созопол, област Бургас.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №547/ 12.09.2019г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.6.2 и общински ПИ 67800.6.115 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1499

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.6.115, общинска собственост и съседен ПИ 67800.6.2, находящи се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.6.115, общинска собственост и съседен ПИ 67800.6.2, частна собственост с обща проектна площ на изменението от 55(петдесет и пет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение, за предаване към съседен УПИ , който след промяната се увеличава и става с площ от 2850 кв.м. ;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 2 500( две хиляди и петстотин )лв без вкл.ДДС, за 55(петдесет и пет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2019ЕО069/05.09.2019г., при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.6.2 ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Чакъров. По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по образование.
Г. Пухов: Здравейте колеги. Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и шестото редовно заседание.
На 17.09.2018г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. №539/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2019 / 2020 година в детските градини на територията на община Созопол.
По време на комисията бе извършена промяна от вносителят, изразяваща се в следното:
В докладната записка в таблица 1, поради техническа грешка се добавя нов ред за детска градина Здравец, с брой 6 год. деца – няма; брой 5 год. деца - 34; брой 4 год. деца - 25; брой 3 год. деца - 25; брой 2 год. деца -16. Общо деца 100.
В таблица 2 към „Брой групи“ се доуточнява /без яслена група/ и на последният ред в таблицата поради техническа грешка вместо общ бой групи 12 целодневни да се чете 13 целодневни.
В края на проекта за решение - Общ брой персонал става 57,75 щата, а помощен /непедагогически/ става 28,75 щата.
След обсъждане и гласуване на докладната записка и във връзка с направените от вносителят промени, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направените промени.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с предложените от комисията промени.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1500

Общински съвет Созопол утвърждава броя на групите, броя на педагогическия персонал, броя на непедагогическия персонал и размера на средната месечна посещаемост в детските градини на територията на община Созопол за учебната 2019 / 2020 година, разпределени по детски градини , както следва:
1. ДГ ”Здравец” гр.Созопол- 5 целодневни групи / 1група в с.Равадиново-13 деца, 1 яслена група – 16 деца/ - общо 100 деца;
2. ДГ ”Снежанка” гр.Созопол – 1 целодневна група - 30 деца;
3. ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец – 3 целодневни групи / 1 група с. Атия- 17 деца /- общо 68 деца;
4. ДГ ”Детелина” с.Росен – 3 целодневни групи- /1 група с. Равна гора- 25 деца/- общо 63 деца;
5. ДГ ”Зеленика” с.Крушевец – 1 целодневна група- 26 деца;
6. ДГ ”Веселинка” с.Зидарово - 1 целодневна група- 22 деца;
Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:
ДГ ”Здравец” гр.Созопол
педагогически -9 щата
непедагогически -11 щата
ДГ ”Снежанка” гр.Созопол
педагогически- 2 щата
непедагогически - 2,5 щата
ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец
педагогически- 7 щата
непедагогически - 5,25 щата
ДГ ”Детелина” с.Росен
педагогически- 7 щата
непедагогически - 6 щата
ДГ ”Зеленика” с.Крушевец
педагогически- 2 щата
непедагогически- 2 щата
ДГ ”Веселинка” с.Зидарово
педагогически- 2 щата
непедагогически - 2 щата
Общ брой персонал – 57, 75 щата в т.ч.:
педагогически – 29 щата
помощен /непедагогически / - 28,75 щата

Общ брой деца в общински детски градини - 310 /към 15.09.2019 г. /
Средна месечна посещаемост - 11 деца

Г. Пухов: Докладна записка с вх. №540/ 10.09.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2019 / 2020 учебна година.
По време на комисията бе извършена промяна от вносителя, изразяваща се в следното:
В проекта за решение в таблица 1. СУ“ Св. св. Кирил и Методий“ за II клас има едно отписано дете и броят ученици от 32 става 31, като общият брой на учениците става 416.
В табл. 2 ОУ “Христо Ботев“ гр. Черноморец отпада едно дете в I клас и паралелката става маломерна, брой ученици 15.На 6 ред VI клас също отпада едно дете и от 8 деца стават общо 7 деца. Общият брой ученици за ОУ „Христо Ботев“ гр. Черноморец става 136.
В таблица 6 ОУ „Христо Ботев‘ – с. Крушевец III и IV клас става една слята паралелка.
Общ брой ученици в община Созопол през учебната 2019/2020 г. от 922 става 917.
След обсъждане и гласуване на докладната записка и във връзка с направените от вносителят промени, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направените промени.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с предложените от комисията промени.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1501

Общински съвет Созопол утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и броя на слетите паралелки в училищата на територията на община Созопол, за учебната 2019 /2020 година, разпределени по училища , както следва:
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

1. СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Созопол

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготвителна група – 6 годишни 1 30
2. I клас 1 23
3. II клас 2 31
4. III клас 2 46

5. IV клас 2 40
6. V клас 1 26
7. VI клас 2 маломерни 34
8. VII клас 2 43
9. VIII клас 1 27
10. IX клас 1 31
11. X клас 2 43
12. XI клас 1 23
13. XII клас 1 19
ВСИЧКО: 19 416

Ученици на индивидуална форма- 3 / по здравословни причини /
Ученици на ресурсно подпомагане - 21
Ученици на самостоятелна форма на обучение - 4

2. ОУ „Христо Ботев„ гр. Черноморец

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
-
1. I клас 1 маломерна 15
2. II клас 1 24
3. III клас 1 30
4. IV клас 1 19
5. V клас 1 маломерна 14
6. VI клас 1 маломерна 7
7. VII клас 1 21

8. Изнесена слята паралелка за деца с умствена изостаналост и множество увреждания – ЦНСТ- с.Атия 1 II клас – 1 уч.
III клас - 1уч.
V клас - 4 уч.
ВСИЧКО: 8 136

Индивидуална форма на обучение - 7 ученици
Комбинирана форма на обучение - 1 ученик
Ученици на ресурсно подпомагане – 9 ученици

3. ОУ „ Христо Ботев” с. Росен

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготвителна група 1 16
2. I клас 1 20
3. II клас 1 17
4. III клас 1 21
5. IV клас 1 22
6. V клас 1 19
7. VI клас 1 маломерна 17
8. VII клас 1 маломерна 14
Общо 8 146


4. ОУ „Отец Паисий” с. Равна гора

№ Клас Брой паралелки Брой ученици

1. I клас и IV клас 1 слята 16
2. II клас и III клас 1слята и маломерна 15
3. V клас и VI клас 1 слята и маломерна 16
4. VII клас 1 маломерна 7
ВСИЧКО: 4 54

Индивидуална форма на обучение - 1 ученик


5. ОУ „ Христо Ботев” с. Зидарово

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група 1 13
2. I клас 1 маломерна 15
3. II клас 1 маломерна 12
4. III клас 1 маломерна 13
5. IV клас 1 18
6. V клас 1 маломерна 14
7. VI клас 1 маломерна 14
8. VII клас 1 19
ВСИЧКО: 8 118

Ученици на ресурсно подпомагане – 3
Ученици на самостоятелна форма за обучение - 8


6. ОУ „ Пейо Яворов” - с. Крушевец

№ Клас Брой паралелки Брой ученици

1. I клас 1 маломерна 7
2. II клас 1 маломерна 6
3. III клас и IV клас 1 смесена 19
4. V клас 1 маломерна 8
5. VI клас 1 маломерна 7
Общо 5 47

ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА - 917
Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...