:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №1/ 06.11.2019г.


ПРОТОКОЛ №1


Днес, 06.11.2019 г., от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, под ръководството на г-н Вълчо Чолаков – Областен управител на област Бургас, се проведе първото за мандат 2019-2023г. заседание на Общински Съвет – Созопол.

На заседанието присъстваха новоизбраните 17 общински съветника – Андрей Златков Николов, Анета Момчилова Филипова, Георги Леонидов Пинелов, Димитринка Николаева Господинова, Желязко Иванов Иванов, Илиян Стефанов Стефанов, Катя Петрова Стоянова, Красимира Иванова Германова, Панайот Василев Рейзи, Светлана Янкова Лулева, Стамат Тодоров Стаматов, Станимир Киряков Андонов, Стилияна Здравкова Николова, Стойчо Трндафилов Неделчев, Тодор Дамянов Дамянов, Цветан Георгиев Иванов и Цветелин Георгиев Георгиев.
На заседанието присъстваха новоизбраният Кмет на община Созопол – Тихомир Янакиев, Петя Чапевова – временно изпълняваща длъжността Кмет на община Созопол, новоизбраните кметове на кметства, Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет; служители на общинска администрация и гости.

След ставане на крака и изслушване на химна на Република България, г-н Чолаков откри първото заседание на Общински съвет Созопол със следните думи:
“Уважаеми г-н Янакиев Кмет на Община Созопол, уважаеми кметове на кметства, уважаеми общински съветници, госпожи и господа, в днешния ден вие ще положите клетва, с която още веднъж пред законите и пред гражданите на община Созопол ще поемете ангажимента да бъдете изразители на техните идеи. Созопол ще поемете следващите години по волята на своите съграждани, вие ще бъдете първи сред равни. Първи след равни смятам,че това е отношението на новите ви позиции, което избирателите очакват. Да останете близо до тях. Толкова близо, колкото бяхте докато имахте нужда да ви дадат доверието си. В следващите 4 г. ваша е отговорността да реализирате техните надежди за по-добър живот. Надеждите на созополчани. Поздравявам ви, че се осмелихте да поемете тази отговорност. Призивът ми към всички новоизбрани в област Бургас е за консенсус по важните за обществото теми. Нека безмисленото противопоставяне отстъпи място за дебати върху идеи, върху политики. Пожелавам ви здраве и мъдрост. Във всеки един ден от работата ви останете избранници и се дръжте като такива. Не допускайте рутината да ви отдалечи от хората, от тези които са ви гласували доверие. Вашият договор подписаха те и под силата на същия те са тези, които ще изискват от вас. Използвайте времето тук, за да останете в историята на Созопол, като избраните, които са дали от себе си, а не взели. Успешен мандат на всички вас.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА Кметът на общината, общинските съветници и кметовете на населените места задължително полагат клетва.
Г-н Чолаков прикани избраниците на народния вот да станат за полагане на клетвата и да повтарят след него думите:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”
След клетвата, г-н Чолаков покани Кмета на Община Созопол – Тихомир Янакиев да положи подпис върху клетвения лист и да получи удостоверението за избран кмет на община Созопол от председателя на Общинска избирателна комисия Созопол г-жа Виржиния Хайк.
Г-н Чолаков даде думата на новоизбрания кмет за изказване.
Г-н Тихомир Янакиев се обърна към присъстващите с думите:
Благодаря Ви, г-н Чолаков. Уважаеми г-да общински съветници, уважаеми г-да кметове, скъпи съграждани, гости. Изключително съм развълнуван в този миг, като съзнавам, че доверието, което ми давате носи след себе си огромна отговорност. Обещавам едно, че ще оправдая тази отговорност. Искам да кажа, че изборите приключиха на 3-ти ноември, оттук нататък аз съм кмет на всички жители на община Созопол. Благодаря ви!
Областният управител покани временно изпълняващия длъжността кмет на общината Петя Чапевова да връчи на новоизбрания кмет огърлицата - символ на местната власт.
Г-жа Хайк връчи на всички избрани Общински съветници и Кметове на населени места Удостоверения. Всеки един по отделно получи Удостоверение, бе поздравен от г-жа Хайк и подписа клетвен лист във следният ред: Румен Георгиев Димитров избран за кмет на кметство Атия - издигнат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Стойко Илиев Петков избран за кмет на кметство Зидарово – издигнат от ПП ГЕРБ; Милка Николова Стамболиева избрана за кмет на кметство Крушевец – издигната от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Иван Николов Пазвантов избран за кмет на Кметство Равадиново – издигнат от ПП ГЕРБ; Георги Станев Георгиев избран за кмет на кметство Равна гора – издигнат от ПП ГЕРБ; Иван Трифонов Динев избран за кмет на кметство Росен – издигнат от ПП ГЕРБ; Росен Георгиев Деспов избран за кмет на кметство Черноморец – издигнат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,Андрей Златков Андреев издигнат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Анета Момчилова Филипова издигната от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Георги Леонидов Пинелов издигнат от ПП МИР; Димитринка Николаева Господинова и здигната от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Желязко Иванов Иванов издигнат от ПП МИР; Илиян Стефанов Стефанов издигнат от ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ; Катя Петрова Стоянова издигната от ПП ГЕРБ; Красимира Иванова Германова издигната от ПП ГЕРБ; Панайот Василев Рейзи издигнат от ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ; Светлана Янкова Лулева издигната от ПП ГЕРБ; Стамат Тодоров Стаматов издигнат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Станимир Киряков Андонов издигнат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Стилияна Здравкова Николова издигната от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Стойчо Трендафилов Неделчев издигнат от ПП ГЕРБ; Тодор Дамянов Дамянов издигнат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ; Цветан Георгиев Иванов издигнат от ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ; Цветелин Георгиев Георгиев издигнат от ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Във връзка с чл.23, ал.3 от ЗМСМА, първото заседание на Общински съвет, до избирането на Председател, се води от най-възрастния общински съветник. От извършената проверка се установи, че това е Катя Стоянова. Г-н Чолаков покани г-жа Стоянова да води заседанието и пожела успешна и наистина ползотворна работа на Общинският съвет и на общинската администрация.
Г-жа Стоянова приветства присъстващите Общински съветници, кметове и гости и продължи заседанието, като предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Г-жа Стоянова подложи на гласуване така предложения дневен ред.
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 1
Общински съвет Созопол приема следния Дневен ред:

1. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Г-жа Стоянова даде думата на общинските съветници за предложения по първа точка от дневния ред за броя на членовете на комисията по избора на Председател. Г-н Андрей Николов предложи комисията да се състои от 5 члена. Поради липса на други предложения г-жа Стоянова подложи на гласуване предложението на г-н Николов за 5 членен състав на комисията.
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 2

Общински съвет Созопол прие комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да се състои от пет члена.

Г-жа Стоянова даде думата на общинските съветници за предложения за членове на комисията за избор на Председател. Г-жа Димитринка Господинова предложи за членове на комисията да бъдат избрани Станимир Андонов, Тодор Дамянов, Анета Филипова, Стамат Стаматов и Желязко Иванов. Г-жа Стоянова предложи да се гласува анблок, понеже няма други предложения за членове на комисията.
Предложението за членове на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол: Станимир Андонов, Тодор Дамянов, Анета Филипова, Стамат Стаматов и Желязко Иванов бе гласувано анблок от Общинският съвет.
С резултат от гласуването:
ЗА – 9 гласа
ПРОТИВ – 1 глас
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 3

Общински съвет Созопол избира за членове на комисията по избор на Председател на Общинския съвет:
1. Станимир Андонов
2. Тодор Дамянов
3. Анета Филипова
4. Стамат Стаматов
5. Желязко Иванов

Г-жа Стоянова даде думата на съветниците за предложения за избор на председател на комисията по избора на Председател на Общински съвет. Г-жа Господинова предложи г-н Станимир Андонов. Нямаше други предложения за председател на комисията. Г-жа Стоянова подложи на гласуване предложението за Председател на комисията по избора на Председател на Общински съвет да бъде г-н Андонов.
С резултат от гласуването:
ЗА – 9 гласа
ПРОТИВ – 1 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ №4
Общинският съвет избра за Председател на комисията по избора на Председател на Общински съвет Станимир Андонов.

Г-жа Стоянова даде думата за предложения за председател на Общински съвет Созопол. Г-н Дамянов предложи г-н Георги Пинелов за председател на Общинският съвет. Други предложения за председател на Общинският съвет нямаше.
Г-жа Стоянова уведоми общинските съветници, че вотът е таен, съгласно чл.24, ал.1 ЗМСМА и действащия Правилник за работа на общинския съвет. За избран се смята кандидата получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците, след което даде 10 минути почивка, за да може комисията по избор на председател да започне работа, да подготви бюлетините, урната, списъците и след почивката общинските съветници да направят своя избор.
След почивката г-н Андонов разясни, процедурата на гласуване: в ляво общинските съветници минават по азбучен ред първо вземат плик и бюлетина, подписват се, че са взели плик и бюлетина, упражняват вота в урната и след това се подписват, че са гласували. Той обясни и правилата за гласуване. Цитира чл.8 от сега действащият правилник на общинският съвет, според който Изборът на Председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Алинея 2 Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликовете с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас и алинея 3 За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от общия брой съветници.
Г-жа Германова зададе въпрос как ще и бъде гарантирана тайната на вота.
Г-н Андонов и отговори, че ако желае може да си вземе бюлетината и плика и да отиде в помощните стаи, да постави бюлетината в плика, след което да се върне. Няма приготвена тъмна стаичка и затова общинските съветници могат да ползват стаята за озвучаване. Председателят на комисията по избора на Председател на Общиниски съвет разясни на общинските съветници:
Който е “ЗА” предложението пуска бюлетината в плика, след което пуска плика в урната и се разписва на списъка за гласувал, това е действителен глас. Ако в някой плик има изписана по друг начин бюлетина или липсва бюлетина, тогава изборът ще се счита за недействителен.
След получаване на на бюлетина и плик всеки един от общинските съветници гласува за Председател на Общински съвет. След приключване на гласуването, комисията по избора проведе заседание за отчитане на резултатите. Г-н Андонов зачете протокола на комисията:
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО НА 06.11.2019г. ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ.
Днес 06.11.2019г. от 15:45 часа се проведе заседание на Комисията по избор на Председател на Общински съвет.
На заседанието присъстваха:
1. Станимир Андонов – Председател на комисията
2. Тодор Дамянов
3. Анета Филипова
4. Стамат Стаматов
5. Желязко Иванов
Раздадени бюлетини с името на кандидата – Георги Пинелов за Председател на Общински съвет Созопол – 17
Раздадени пликове – 17
Общо гласували – 17
Действителни бюлетини – 9
Избран Председател на Общински съвет Созопол с резултат от гласуването За:9; Против: 8; е Георги Пинелов.

След прочита на протокола на комисията по избор на Председател на Общински съвет – Созопол и отчитане на резултатите от гласуването
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 5

Общински съвет – Созопол избира за Председател на Общинския съвет Георги Пинелов.

Г-жа Стоянова покани г-н Пинелов да заеме мястото си и да води заседанието.
Георги Пинелов приветства всички в залата със следните думи: Добър ден и от мен. Дълбок поклон към всеки един от вас. Благодаря ви. Уважаеми г-н Янакиев, скъпи съграждани, гости, приятели. Искам да ви благодаря за гласуваното доверие и отговорноста не на последно място, която вие ми гласувахте, или по-голяма част вас. Благодаря, както на гласувалите за мен, също и на тези които не са гласували за мен, защото това също е чест такива хора да не гласуват за мен. Благодаря ви. Убеден съм, че това ще бъде един от най-успешните мандати от историята на Созопол. В лицето на г-н Янакиев, като кмет на община Созопол и в мое лице, като председател на Общинският съвет преди всичко това, което съм убеден, че аз и той ще направим да бъдем по-достъпни и по-прозрачни към всеки един от вас тук присъстващите. Ще работим срещу порочните практики, които са властвали в последните 12, а може би и 16 г. и ще работим единствено и само в името на община Созопол.
По втора точка от дневния ред, г-н Пинелов даде думата на Общинските съветници за предложения за броя на членовете на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
Г-н Андонов предложи комисията да се състои от пет члена. Други предложения от общинските съветници нямаше. Председателят на Общински съвет подложи на гласуване направеното предложение от г-н Андонов, а именно комисията да е в състав от пет члена.
С резултат от гласуването:
ЗА – 15 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа
Г-жа Германова възрази относно броя на гласувалите, като каза че всички са гласували 17 за.
Г-н Андонов направи предложение да бъде прегласувано решението. Г-н Пинелов подложи на гласуване предложението на г-н Станимир Андонов за прегласуване на решението за броя на членовете на временната комисия по изработване на проект за Правилник на Общинският съвет и постоянните комисии към него.
ЗА – 16 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа

Г-н Пинелов подложи на гласуване от общинските съветници предложението на г-н Андонов за петчленен състав на комисията за изготвяне на правилника.
С резултат от гласуването:
ЗА – 15 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 6

Общински съвет Созопол прие временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да се състои от пет члена.

Георги Пинелов даде думата на Общинските съветници за предложения за членове на временната комисия. Стамат Стаматов предложи за членове Тодор Дамянов, Анета Филипова, Станимир Андонов, Желязко Иванов и Андрей Николов.
Председателят на Общински съвет предложи гласуването за членове на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е анблок.
С резултат от гласуването:
ЗА – 15 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа

Г-н Пинелов подложи на гласуване анблок предложените от г-н Стаматов членове на временната комисия за изработване на проект за правилник за работата на Общински съвет и постоянните комисии към него, а именно: Тодор Дамянов, Анета Филипова, Станимир Андонов, Желязко Иванов и Андрей Николов.
С резултат от гласуването:
ЗА – 9 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 7

Общински съвет Созопол избира за членове на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него:
1. Тодор Дамянов
2. Анета Филипова
3. Станимир Андонов
4. Желязко Иванов
5. Андрей Николов

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Пинелов закри първото заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Г. Пинелов/

Протокола води:………………….
/М. Харитова/
Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...