:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №9/30.04.2008г.


ПРОТОКОЛ № 9
Днес, 30.04.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Деветото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова и Симеон Симеонов – Зам. Кметове на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Христо Христов – Директор Дирекция “ТСУ”, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Веселина Спасова – секретар на Община Созопол, Вяла Бучинкова – Гл. специалист бюджет, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото девето заседание на Общински съвет. Присъстват шестнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преди да започнем с работата, която ни чака искам от името на целия Общински съвет да честитим рождения ден на наш колега, г-н Мархолев и да му пожелаем много здраве, късмет и ползотворна работа през този мандат.
Сега да преминем към заседанието, давам ви думата за въпроси към Кмета на Общината.
Х.Бардуков: Първият ми въпрос е относно Търговския център, преведени ли са парите, които гласувахме в бюджета? Следващият ми въпрос е свързан с градската градина, там където си играят децата има едно растение с бодли. Много деца си играят там и това растение е рисково.
П.Рейзи: Не сме ги превели още задържаме нещата защото, в момента бюджета с който разполагаме е 2млн. и 200хил. лв. и при едно разплащане има опасност да останем без пари. На следващата сесия ще има и предложение за продажба на недвижимо имущество, от където ще влязат и средства. До началото на лятото се надявам да бъдат разгледани търговските обекти. А по отношение на детския кът, много от игрушките ще се подменят, а други ще се отремонтират. До 15 май, всичко ще бъде оправено, най-късно до 30 май. В тази връзка искам да кажа, че Заповедта за прекратяване на строителството ще бъде пусната на 7 май. Предложението ми в нея ще бъде, за гр.Созопол и с.Черноморец строителството да спре на 15 май, а довършителните работи до 30 май. За с.Равадиново строителството ще спре на 15 юни, а довършителните ремонти до края на юни, Същото се отнася и за вилните зони – Месаря, Мапи, Буджака, като слагам и стриктно ограничение за товарните коли, да не минават през гр.Созопол и с.Черноморец. Друго, което уточняваме в Заповедта е, че вътрешно-довършителни ремонти ще се извършват във вилните зони, но в определено време от 9:00 до 12:00 и от 16:00 до 19:00ч. По отношение на растението, ще го видим, ако се наложи дори ще го премахнем.
Т.Чакъров: Въпрос относно чистотата, има една традиция която се спазва от предната управа. Става въпрос за водонозката, тя не мие, а полива и разкалва. Най-вероятно концисионера носи отговорност, но ако мислим така да се продължава..?
П.Рейзи: Ще го проверим и ще го корегираме това нещо.
Р.Деспов: Моя въпрос е отново за Бургас бус, за това че не се признават картите на децата.
П.Рейзи: Провели сме няколко разговора, обещали са ни и това е положението. Върху Бургас бус ние нямаме контрол. Обществената поръчка там е одобрена в Бургас, ние не можем да налагаме условия. Ще напиша едно писмено искане, да видим какво ще стане, просто досега сме водили само разговори.
К.Гребенаров: За кога е предвидено приключването на ремонтните действия на площад “Хан Крум”? Всички товарни коли влизат от долу по пътя и навсякъде е насипана вар.
П.Рейзи: Площада го затворихме по-рано, защото след ремонтните действия неможе да си позволим да пускаме товарните коли да минават, защото настилката ще е все още прясна и лесно може да се наруши. До 15 май ремонта ще приключи. В стария град имаме две строителства, които с бетоните са приключили, остават им довършителни дейности, което предполага, че тежкотоварни коли в стария град няма да влизат. От тук нататък започва и сериозната работа по разчистването на града, имаме доста работа през този месец.
Х.Бардуков: Относно чистотата по селата, как седи въпроса с контейнерите?
П.Рейзи: На този етап няма възможност за допълнителни. Евентуално след като изтече концесията, тогава ще се направи една пълна обществена поръчка за цялата Община. И се надявам, че по този начин ще отговаряме и на новите изисквания.
И.Петрова – Кмет на с.Равна гора: Кога ще започне експлоатацията на новото депо за смет?
П.Рейзи: Имаше едно предложение от страна на Министър Чакъров на 9 май да го открием депото. След това се получи едно ново разпореждане – за 21 май. Миналата седмица от Министерството на екологията, получихме разрешителното за ползване на депото – документа който чакахме две години. Обекта е вече законен, изчакваме рязането на лентата и започва да работи. Макар че, очакваме разговори с другите две Общини, за пътя който искахме да направим от страната на с.Равадиново няма пари, направихме му проект, искахме да кандидатстваме към програмата на Министерството на регионалното развитие и пътищата, оказа се обаче че този път изобщо го няма в решението на Министерски съвет. Този път за нас е важен и за това водим преговори с Министерството.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. В началото на заседанието колеги получихте четири докладни записки. Първото ми предложение е докладна записка с вх.№ 361/23.04.2008г., от Николина Пехливанова и Ангел Гочев, Общински съветници от коалиция “Селото”, относно: Изменение и допълнение на решение № 133 на Общински съвет Созопол, отнасящо се до приетите критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000/две хиляди/ лв. за подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол, да влезе като шеста точка в дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Второ, който е съгласен докладна записка с вх.№ 363/23.04.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация и застрояване на Общински терен, представляващ УПИ II, отреден “за ЕСПУ” в кв.79, по плана на гр. Созопол, да влезе като седма точка в дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Трето предложение, който е съгласен точка осма в дневния ред да стане докладна записка с вх.№ 364/23.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
И последно предложение, който е съгласен девета точка в дневния ред да стане докладна записка с вх.№ 369/29.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 986/30.07.2007г. на Общински съвет Созопол, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Имате ли предложения за промяна в дневния ред колеги?
Х.Бардуков: Предлагам докладна записка с вх.№354/18.04.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание, да отпадне от дневния ред, за да реализираме предложението на г-н Гребенаров за създаването на контактна група, да се изкоментират членовете на комисиите.
К.Германова: Други предложения? Няма. Който е съгласен, точка пета от дневния ред да отпадне, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението не се приема.
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с така направените допълнения за точки 6,7,8 и9, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 199

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА РПУ СОЗОПОЛ ЗА КРИМИНАЛНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2007г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
Докладна записка с вх.№ 340/16.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината.
Докладна записка с вх.№ 352/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на УЧАСТИЕ на Община Созопол като партньор в проект «Старинен Созопол – манастир «Св. Иван-Предтеча», културата през вековете» и по проект «Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин».
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Докладна записка с вх.№ 288/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 289/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. ”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 296/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-449, кв.37, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.411 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/.
Докладна записка с вх.№ 294/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-71, кв.2, по плана на с.Габър, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 295/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-338, кв.32, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.300 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/.
Докладна записка с вх.№ 336/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-74/17.05.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 335/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-329/17.01.2005г. по адм. дело № 536/2004г. на БОС и решение № 8748/10.10.2005г. по адм. дело 4146/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 334/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-211/21.01.2005г. по адм. дело № 491/2004г. на БОС и решение № 8589/05.10.2005г. по адм. дело 2831/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 333/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №I281/27.12.2004г.. по адм. дело № 528/2004г. на БОС и решение № 4635/20.05.2005г. по адм. дело 2497/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 332/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-174/27.06.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 331/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №29/07.02.2005г. по адм. дело № 505/2004г. на БОС и решение № 8538/03.10.2005г. по адм. дело 4261/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 344/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот VI-102 в кв.14 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, чрез покупко-продажба и замяна на имот частна собственост с имот – частна Общинска собственост.
Докладна записка с вх.№ 346/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за отстъпено право на строеж чрез провеждане на конкурс за изграждане на ветеринарна амбулатория в имот – Общинска собственост, находящ се в УПИ III, кв.67 по плана на с.Черноморец /ПИ 81178.501.561 по кадастралния план на с.Черноморец/, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 347/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – Общинска собственост.
Докладна записка с вх.№ 348/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на статута на част от имот – публична Общинска собственост, находящ се в с.Зидарово, Община Созопол в частна Общинска собственост и надлежното му отдаване под наем.
Докладна записка с вх.№ 350/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на сключването на договор за наем на недвижим имот – частна ссобственост за ползването му като помещения за местната структура на Министерството на Земеделието и Продоволствие гр. София – «Общинска служба по земеделие и гори» Созопол и нуждите на населението на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 351/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на времени обекти, частна Общинска собственост, представляващи бивши обекти на ОФ «Търговия Созопол» - в ликвидация.
Докладна записка с вх.№ 353/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижими имоти, частна Общинска собственост, представляващи помещения «Търговски комплекс» Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Докладна записка с вх.№ 341/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно придобиване на Община Созопол на водопроводна мрежа на с.о.”Червенка” въз основа на предложение за дарение вх.№48-00-11/23.01.07г. и вх.№48-00-13/23.01.07г. от Сдружение “Червенка”.
Докладна записка с вх.№ 342/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне управлението на морски плажове на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 343/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 345/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 297/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на недвижим имот – публична Общинска собственост, представляващ част от тротоарно пространство с площ от 10 кв.м., включена в новообразувания УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол/нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/, съгласно приетия с протокол №9 от 16.05.2007г. т.14 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: север-УПИ XX-404, изток – Общинско място, юг – Общинско място, запад – Общинско място, /граници по кадастрална карта: 67800.501.527; 67800.501.366/ за частна Общинска собственост; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и 3. Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ XXXV-403, в кв.36 по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/.
Докладна записка с вх.№ 355/21.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
Докладна записка с вх.№354/18.04.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
VI. Докладна записка с вх.№ 361/23.04.2008г. от Николина Пехливанова и Ангел Гочев, Общински съветници от коалиция “Селото”, относно: Изменение и допълнение на решение № 133 на Общински съвет Созопол, отнасящо се до приетите критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000/две хиляди/ лв. за подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№ 363/23.04.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация и застрояване на Общински терен, представляващ УПИ II, отреден “за ЕСПУ” в кв.79, по плана на гр. Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 364/23.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
IX. Докладна записка с вх.№ 369/29.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 986/30.07.2007г. на Общински съвет Созопол.

К.Германова: Преминаваме към дневния ред, по първа точка давам думата на г-н Плачков за да направи едно резюме на доклада на РПУ Созопол, след което ще дам думата на вас колеги за въпроси.
В.Плачков – Началник група ОП: Добър ден, преди да започна искам да ви честитя най-светлия празник – Великден и да ви пожелая здраве. Искам да направя и едно съобщение, че до 15 май Полицията в гр.Созопол набира кандидати за полицаи. А сега да преминем към доклада. Уважаеми Г-н кмет, Уважаема Г-жа Председател на Общински съвет, Уважаеми кметове , общински съветници и гости. Изминалата 2007 г. беше година, в която МВР положи усилия по изпълнение ангажиментите и приоритетите произтичащи от преговорите за присъединяване към европейският съюз в областите: ”Борба с организираната престъпност ”, ”Миграция”, ”Борба с тероризма”, ”Митническо сътрудничество”, ”Правни инструментиза правата на човека”, “Изпиране на пари и борбата с наркотиците”, “Визова политика и съдебно сътрудничество” и не на последно място борбата с корупцията както в системата на МВР така и в останалите области на живота.
В РПУ-Созопол съществуват обособени група “Оперативна” за борба с криминалната и икономическа престъпност която се състои от един Началник група и деветима ОР и група “Охранителна полиция” състояща се от един Началник група, петима инспектори, 7 бр. МлПИ в т.ч. 3 бр.МлАК и 20 бр. полицаи ППД. В общи линии групите са обособени, но ясно се чувства недостиг на полицейски служители в предвид силното нарастване на района. Силно изразен този недостиг е през летните месеци в които личният състав на РПУ Созопол е принуден да работи на шестдневна работна седмица с удължен работен ден. В групите работят служители с опит, но има и други, които сега започват да трупат такъв. Необходимо е от страна на ръковоството да сe оптимизира механизма и той да заработи пълноценно. Пряко в борбата с криминалната престъпносте ангажиран и целият полицейски състав на управлението. По различни пътища в управлението са постъпили 589 сигнала за извършени криминални престъпления при 485 сигнала за 2006 г., 493 за 2005 и 524 за 2004г. След извършване на предварителна проверка по тях са образувани, преключени и отчетени 324 бр. преписки с мнение за образуване на досъдебно производство, актове по чл.218”б4 от НК или предадени на Общинската комисия за борба с противобществените прояви на малолетни и непълнолетни лица при 286 бр. за 2006 г., 290 бр. за 2005 г. и 294 бр. за 2004 г.
От тях са разкрити 173 бр. престъпления срещу 170 бр.за 2006 г., 203 бр. за 2005 г.182 за 2004 г., което преставлява 53,4% разкриваемост при 59,44% за 2006 г., 64,65% за 2005 г.и 62 % за 2004 г.
За сравнение резултатите на Полицески управления при ОД”П”съпоставими с РПУ гр. Созопол на база разкриваемост на регистрираните криминални престъпления са както следва:
Несебър Поморие Приморско Царево Бургас
- Заявени........................ 3027 757 438 295 14544
- Регистрирани............. 2161 596 336 206 9979
- Разкрити: ................... 501 299 131 113 4548
- Разкриваемост %:..... 23.18% 50.17% 38.99% 54.85% 45.58%
От изложените цифри в материала пред вас, могат да се направят следните изводи:
Първо: Криминалната престъпност в района на Община Созопол като количествен показател има тенденция за увеличение. Регистрираните през 2007 г. престъпления са с 20 бр. повече в сравнение с 2006 г.Заявените са с 100 бр. повече. С 3 бр. повече са разкритите за същият период. Най голям е делът на кражбите. Съйщите се извършват повсеместно /от МПС, домове, хотели и квартири, магазини, павилиони плажна ивица, селскостопанска продукция/ и т.н. Намвален е процента на разкриваемост с 6.0 %.
Второ: Много актуални са кражбите и ПЗО на МПС. Това е един от критериите за оценка на РПУ и работата на състава. През нащоящата година положихме много усилия в тази насока и резултатите продължават да са много добри за разлика от 1994, 1995г. и 1996г. През 2007г. има регистрирани 2 бр. ПЗО на МПС при 5 бр. ПЗО на МПС 2006г. като през посочените по горе години за всяка една от тях има регистрирани по 85 бр. ПЗО на МПС. Необхоадимо е обаче освен взетите охранителни и профилактични мерки да започне активна работа по събиране и получаване на изпреварваща информация за лица, гаражи и др. места за укриване на ПЗО – автомобили. Особенно невралгичен ставаобходният път за к-г Каваци, Веселие. Голямото застрояване, отварянето на отбивки от него създава реални предпоставки за ПЗО. Още повече недостатъчния полицейски състав се по ставя в невъзможност да покрие изходите към него.
Искам да благодаря на Община Созопол за това, че са придвидили по-голяма сума за командироването на полицаи с което сме увеличили бройката им.
Основна роля за рязкото намаление на ПЗО на МПС е организираните и системно провеждани КПП-та през летния сезон в които пряко и активно участие вземат Коммандировани слружители от вътрешността на страната по договор м/у ГДП гр. София и Община Созопол.
По административно наказателната дейност през 2007г. охранителният състав на управлението е установил 1 657 административни нарушения по различни нормативни документи и закони при 2 268 за 2006 г. Има чувствително занижение което се дължи главно на намалението на полицейския състав в следствие на излизане в пенсия.
Взетото отношение към установените административни нарушения :
2007 г. 2006 г. 2005г. 2004г.
- общ брой: 1633 2232 2128 1165
в т. ч. ЗБДС 314 414 370 89
218”Б” 18 32 50 21
ЗМВР 17 27 51 17
ЗДП 1095 1433 1453 852
ЗКВВОБ 3 20 3 1
Наредбата на общината 133 298 179 89
ЗОССИ 2 11 15 6
С Фиш 51 36 48 23
По паспортния режим: В РПУ гр. Созопол е волнонаемната Пенка Батоева за работата по изготвянето на документите за лични карти и паспорти на български граждани. Успоредно с това П.Батоева оказва съществена помощ при обработката на адресните карти на българи и чужденци през летният туристическси сезон.
2007 г. 2006г. 2005г. 2004 г.
• Издадени лични калри и паспорти 787 976 632 301
• Адресни карти чужденци 8 798 53 221 50 931 66 313
• Адресни карти българи 6 023 10 945 10 431 9 597
• АНД по ЗБДС и ЗЧРБ 314 414 370 89
В общи линии това е, вие можете сами да погледнете цифрите и да видите разликата с минали години и да видите каква е тенденцията на развитие.. Като цяло извода е, че криминалната престъпност в района се увеличава. Наличието на голям брой строителни работници е голяма предпоставка за това. Ситуацията е тежка, около 30% от тезио строители са криминално проявени и се издирват по различни дела.
К.Германова: Имате ли въпроси към г-н Плачков колеги?
Т.Чакъров: Защо лятно време, полицейската кола спира обикновенните граждани да паркират колите си на Черно море, а толерира шофьорите на скъпи возила?
В.Плачков: Това е порок, който и ние се мъчим да го отстраним. Трудно е.
К.Гребенаров: Колко санкции сте направили до сега на работодателите на строителни обекти на които работят криминално проявени лица? И второ, след като в Полицията има недостиг на работна ръка, как мислите, част от вашите правомощия да се прехвърлят на Общината и да се създаде Общинска полиция?
В.Плачков: По първият ви въпрос, нямам дадена такава информация. Имаме такава комисия, която прави проверка по строителните обекти. От началото на годината сме заловили 4 или 5 лица, които са били обявени за издирване. А по втория ви въпрос, поддържам мнението за изграждането на Общинска полиция.
С.Недин: Търси ли се някаква законова форма, да се филтрира присъствието на работниците които обхващат криминалния контингент? Да се прави една кординация с работодателите или с Общините от които идват въпросните работници.
В.Плачков: Съгласен съм с вас, но няма такава законова форма. Преди 4-5 год., когато стартира тази строителна кампания имаше някаква такава инициатива от страна на управители на строителни фирми. Но сега при това масово строителство и липса на работна ръка, всеки един строителен предприемач гледа да си довърши обекта без да се интересува какво е положението.
И.Пазвантов – Кмет на с.Равадиново: При мен в селото пребивават такива хора и с г-н Одрински ние постигнахме едно споразумение да се направи един обход по квартирите. Минаха десетина дена такава проверка не е имало. Аз държа да се направи и то не еднократно ами да е системно.
В.Плачков: Там проблема е малко специфичен, за самото село няма назначен полицейски инспектор. Равадиново се обслужва от инспектора на с.Черноморец, който обръща повече внимание там, когато му остане време минава и към с.Равадиново. Но защо не е минал незнам, ще го изкоментирам с експерт ръководителя и ако няма основателна причина че си изтърпи наказанието.
Д.Добрев – Кмет на с.Черноморец: Каква е възможността да има 24 часово полицейско присъствие в селото.
В.Плачков: Причината е липса на кадри, във всяко едно отношение.
Д.Добрев – Кмет на с.Черноморец: Автомобила, който полицията ползва е на Кметството. Горивото и поддръжката му са за сметка на Кметството. Как седи въпроса зе подмяна на автомобила с ваш служебен?
В.Плачков: По щат, няма предвиден автомобил за с.Черноморец.
Р.Стоева – Кмет на с.Атия: Ще се направили нещо с нашето рисково кръстовище на входа на селото?
В.Плачков: Има няколко идеи за това кръстовище, но самото то е много широко, техниката която може да се използва, трябва да е специфична. Какво да направим?
С.Симеонов: Този въпрос е разглеждан неколкократно пъти на комисията по безопасност на движението, последно въпроса се разгледа на среща в Областна управа на която присъстваха компетентните органи. Разгледаха се различни варианти и се стигна до най-ефективно решение – изграждането на надлез. Средствата, които ще се разходват за изграждането му ще се разделят между Община Созопол и Държавата.
М.Димов: Според мен най-ефективния вариант е да се постави полицейска кола, от тези фалшивите. Няма ли такива?
В.Плачков: Действително е така, но за сега няма предвидени за нашия район.
Г.Пеев – Кмет на с.Извор: Нямаме полицейско покритие. Имахме двама местни полицаи, но каква беше причината те да се изместят на други места? Настоявам поне единият от тях да се върне. След 17ч. аз съм полицай.
В.Плачков: И аз не съм съглясен с тези вътрешни реформи, но поради липса на кадри те се налагат.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Да благодарим на г-н Плачков за изчерпателните отговори. Преминаваме към втора точка от дневния ред – доклад на комисията по финанси. Давам думата на председателя на комисията г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Добър ден на всички присъстващи. Протокол от 23.04..2008г. на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха: Н. Пехливанова – Председател и членовете: П. Щерионова, С.Петров и С.Недин. В работата на заседанието взеха участие Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол и представители от Общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесоха по две докладни. Докладна записка с вх.№ 340/16.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
В.Бучинкова: Добър ден на всички. Тази докладна е направена в резултат на получени писма от Министерството на финансите, фонд 13 приложено към докладната. При изготвянето на бюджета фонд работна заплата беше заложен със старите СМБРЗ без да бъде включен плоския данък, който влезе в сила от 01.01.2008г. С това писмо на Министерството ни дават нови СМБРЗ с включен плосък данък и това налага тези промени в бюджета.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването ще е поименно.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби”
- Дейност 122 “Общинска администрация”
било намаление става
§ 01-00 –зап.на пер. по тр.и сл.прав. 444 501лв. 13 629лв. 430 872лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.нает по тр.прав. 332 937лв. 11 725лв. 321 212лв.
§ 01-02 – зап. на пер.нает по сл.прав. 111 564лв. 1 904лв. 109 660лв.

К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
било увеличение става
Н.Пехливанова: § 02-00 – др.въз.и плащания 60 288лв. 13 629лв. 73 917лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнаг. 1 900лв. 13 629лв. 15 529лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби”
- Дейност 122 “Общинска администрация”

било намаление става
§ 01-00 – зап.на пер.по тр.и сл.пр. 443 500лв. 14 910лв. 428 590лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.нает по тр.пр. 443 500лв. 14 910лв. 428 590лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
било увеличение става
Н.Пехливанова: § 02-00 – др.въз.и плащания 33 837лв. 14 910лв. 48 747лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнагр. 2 900лв. 14 910лв. 17 810лв.
К.Германова: Който е съгласен, с така направеното предложение за решение моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала за щатните бройки в Община Созопол за 2008г., съгласно приложената справка. /Приложение №2/. Гл. специалист бюджет ще зачете промените.
В.Бучинкова: Общинска администрация – при приемане на бюджета гласувахме СМБРЗ-545.11лв., от 01.01.2008г.-548.79лв., а от 01.07.2008г. щеше да бъде 610.52, като включим плоския данък става-574.69. За дофинансираните дейности СМБРЗ-545.11лв., от 01.01.2008г.-548.79лв., а от 01.07.2008г. щеше да е 610.52лв. с данъка става 574.69лв. Другата промяна е в ЦДГ, има увеличение с една бройка – 65, СМБРЗ-426.13лв., от 01.01.2008г.-437.77лв., а от 01.07.2008г. щеше да е 468.74лв. с данъка става 481.55лв. В ПДГ ситуацията си е същата, защото тука нямаме влияние на плоския данък. При СДГ, СМБРЗ-432.79лв., от 01.01.2008г.-440.06лв., от 01.07.2008г. щеше да е 474.86лв., а става 484.07лв. За Домашен социален патрондаж СМБРЗ-285.03лв., от 01.01.2008г.-296.23лв., от 01.07.2008г. щеше да е 313.53лв., а става 325.85лв. За клуба на пенсионера СМБРЗ-252.71лв., от 01.01.2008г.-277.17лв., от 01.07.2008г. щеше да е 277.98лв., а става 304.89лв. За други дейности по жилощно строителство и благоустройство СМБРЗ-284.80лв., от 01.01.2008г.-306.21лв., от 01.07.2008г. щеше да е 313.28лв., а става 336.83лв. За „Чистота” и „Озеленяване” СМБРЗ-243.16лв., от 01.01.2008г.-273.54лв., от 01.07.2008г. щеше да е 267.48лв., а става 300.90лв. За управление на дейностите по отпадъци СМБРЗ-495.00лв., от 01.01.2008г.-496.81лв., от 01.07.2008г. щеше да е 544.50лв., а става 546.49лв. За други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов СМБРЗ-235.41лв., от 01.01.2008г.-275.63лв., от 01.07.2008г. щеше да е 259.95лв., а става 303.19лв. За общински пазари СМБРЗ-355.46лв., от 01.01.2008г.-364.60лв., от 01.07.2008г. щеше да е 391.01лв., а става 401.06лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в СМБРЗ и численост, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства и на Созопол - собствен в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
За кметство Крушевец
Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация с 10 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 36 900лв. 10 000лв. 26 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 5 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 8 000лв. 5 000лв. 3 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 0
Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени в бюджета на с.Крушевец, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: За кметство Черноморец
Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – Основен ремонт на ДМА 0 30 000лв. 30 000лв.
/Основен ремонт на покрив на
Читалище “Димо Николов”/
било намаление става

§ 53-00 – Придобиване на НДА 30 000лв. 30 000лв. 0
/ ПУП с.Черноморец/ Приложение №1
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени в бюджета на с.Черноморец, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: За кметство Атия

Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 - детска
пързалка с.Атия /приложение №1/ 2 000лв. 4 000лв. 6 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-03-автобусна
спирка с.Атия /приложение №1/ 4 000лв. 4 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени в бюджета на с.Атия, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: За Созопол – собствен бюджет
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 4 000лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 069 450лв. 4 000лв. 2 073 450лв.
в т.ч
подпараграф 52-03 - закупуване
на ВДА “Ауер” – 2бр.за противо-
пожарно депо-Созопол/приложение №1/ 0 4 000лв. 4 000лв.
Намалява плана на разходите на дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 4 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 356 000лв. 4 000лв. 352 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 - закупуване
на системи за видео наблюдение
за движението в град Созопол
/приложение №1/ 0 60 000лв. 60 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 - входен знак
Созопол /приложение №1/ 180 000лв. 64 000лв. 116 000лв.
Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 524 “Домашен социален патронаж” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 35 450лв. 35 450лв.
в т.ч
подпараграф 52-03-придоб.на др.
оборудв.,маш.и съоръжения 34 450лв. 34 450лв.
било намаление става
- професионална конвекторна
фурна за ДСП Созопол 9 000лв. 5 000лв. 4 000лв.
било увеличение става
- хладилен шкаф с 2 врати-
среднотемпературен 0 5 000лв. 5 000лв.
Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 120 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 400 000лв. 120 000лв. 520 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт на пътна настилка
от улична мрежа на с.Росен 0 59 920лв. 59 920лв.
-основен ремонт на пътна настилка
от улична мрежа на с.Зидарово 0 60 080лв. 60 080лв.
Намалява плана на разходите по бюджета на Созопол – собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 444 300лв. 120 000лв. 324 300лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени в бюджета на Кметство Созопол, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.2.4, т.2.5, т.2.6, т.2.9. и Заповед № Z – 357/31.03.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 591 780лв. 239 381лв. 6 831 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 5 959 680лв. 120 000лв. 6 079 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 0 119 381лв. 119 381лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега трябва да гласуваме като цяло актуализацията.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 200

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината, както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1.Функция “Общи държавни служби”
- Дейност 122 “Общинска администрация”
било намаление става
§ 01-00 –зап.на пер. по тр.и сл.прав. 444 501лв. 13 629лв. 430 872лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.нает по тр.прав. 332 937лв. 11 725лв. 321 212лв.
§ 01-02 – зап. на пер.нает по сл.прав. 111 564лв. 1 904лв. 109 660лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.въз.и плащания 60 288лв. 13 629лв. 73 917лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнаг. 1 900лв. 13 629лв. 15 529лв.
1.2.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.2.1.Функция “Общи държавни служби”
- Дейност 122 “Общинска администрация”
било намаление става
§ 01-00 – зап.на пер.по тр.и сл.пр. 443 500лв. 14 910лв. 428 590лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.нает по тр.пр. 443 500лв. 14 910лв. 428 590лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.въз.и плащания 33 837лв. 14 910лв. 48 747лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнагр. 2 900лв. 14 910лв. 17 810лв.
1.3.Общински съвет Созопол извършва промени в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала за щатните бройки в Община Созопол за 2008г., съгласно приложената справка. /Приложение №2/
2.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства и на Созопол - собствен в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
За кметство Крушевец
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация с 10 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 36 900лв. 10 000лв. 26 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
2.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 5 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 8 000лв. 5 000лв. 3 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 0
2.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
За кметство Черноморец
2.4.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – Основен ремонт на ДМА 0 30 000лв. 30 000лв.
/Основен ремонт на покрив на
Читалище “Димо Николов”/
било намаление става
§ 53-00 – Придобиване на НДА 30 000лв. 30 000лв. 0
/ ПУП с.Черноморец/ Приложение №1
За кметство Атия
2.5.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03- детска
пързалка с.Атия /приложение №1/ 2 000лв. 4 000лв. 6 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-03-автобусна
спирка с.Атия /приложение №1/ 4 000лв. 4 000лв. 0
За Созопол – собствен бюджет
2.6.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 4 000лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 069 450лв. 4 000лв. 2 073 450лв.
в т.ч
подпараграф 52-03 - закупуване
на ВДА “Ауер” – 2бр.за противо-
пожарно депо-Созопол/приложение №1/ 0 4 000лв. 4 000лв.
2.7.Намалява плана на разходите на дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 4 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 356 000лв. 4 000лв. 352 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 - закупуване
на системи за видео наблюдение
за движението в град Созопол
/приложение №1/ 0 60 000лв. 60 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 - входен знак
Созопол /приложение №1/ 180 000лв. 64 000лв. 116 000лв.
2.8.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 524 “Домашен социален патронаж” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 35 450лв. 35 450лв.
в т.ч
подпараграф 52-03-придоб.на др.
оборудв.,маш.и съоръжения 34 450лв. 34 450лв.
било намаление става
- професионална конвекторна
фурна за ДСП Созопол 9 000лв. 5 000лв. 4 000лв.
било увеличение става
- хладилен шкаф с 2 врати-
среднотемпературен 0 5 000лв. 5 000лв.
2.9.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 120 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 400 000лв. 120 000лв. 520 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт на пътна настилка
от улична мрежа на с.Росен 0 59 920лв. 59 920лв.
-основен ремонт на пътна настилка
от улична мрежа на с.Зидарово 0 60 080лв. 60 080лв.

2.10.Намалява плана на разходите по бюджета на Созопол – собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 444 300лв. 120 000лв. 324 300лв.
3.Въз основа на приетите решения по т.2.4, т.2.5, т.2.6, т.2.9. и заповед № Z – 357/31.03.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 591 780лв. 239 381лв. 6 831 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 5 959 680лв. 120 000лв. 6 079 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 0 119 381лв. 119 381лв.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 352/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на УЧАСТИЕ на Община Созопол като партньор в проект «Старинен Созопол – манастир «Св. Иван-Предтеча», културата през вековете» и по проект «Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин», комисията предлага на Общински съвет решението така както е предложено.
П.Рейзи: Става въпрос за участие в трансгранично сътрудничество с Турция, това е една програма по която можем да кандидатстваме. Фондация «Созопол» има идея да реставрира манастира «Св. Иван-Предтеча» и Община Созопол да е партньор по проекта.
К.Мархолев: Какъв дивидент ще ползва Общината от това партньорство? Когато се реставрираше стената още по времето на Златко Николов, щеше Общината да се ползва с дивиденти, но на практика няма нищо такова.
П.Рейзи: Тук всичко става 100% в полза на Общината, имам предвид цялата идея която е заложена в проекта е в полза на Общината. Просто фондацията кандидатства само като организация.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване, ще помоля председателя на комисията да прочете предложението за решение.
Н.Пехливанова: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да участва като партньор сьвместно с Фондация «Созопол» по проект «Старинен Созопол-манастир «Св.Иван-Предтеча», култура през вековете» и по проект ”Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин”.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да галсува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 201

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да участва като партньор сьвместно с Фондация «Созопол» по проект «Старинен Созопол-манастир «Св.Иван-Предтеча», култура през вековете» и по проект ”Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин”.
К.Германова: С това приключихме точка втора от дневния ред, давам 10 мин. почивка.
К.Германова: Присъстват петнадесет Общински съветника, имаме кворум. Продължава деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преминаваме към трета точка от дневния ред, доклад на комисията по общинска собственост, давам думата на председателя на комисита – Милко Димов.
М.Димов: На 24.04..2008 г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха: М. Димов – Председател, Г. Пухов, С. Недин и Н. Пехливанова – членове; В работата на заседанието взеха участие: Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол и Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол. Комисията разгледа и се произнесе по няколко докладни записки.
Докладна записка с вх.№ 288/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Става въпрос за влизането на новоприетите планове, да могат да се озаконяват тези парчета които остават .
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване – поименно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№202

1.Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “за ползване от Общината” на стойност 5 946/пет хиляди деветстотин четиридесет и шест/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 156 473 /сто петдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и три лева/, с квоти общо от 38/455 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №326, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
2. Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Иван Георгиев Попов и Диана Георгиева Ганева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 38/тридесет и осем/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №326 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 289/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. ”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.Също става въпрос за предаваемост.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№203

1 .Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 142/ сто четиридесет и два лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка — 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 7/598 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №72 м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във пр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Здравко Марчев Марчев да заплати в полза на Община Созопол разликата от 7/седем/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №72 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 296/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-449, кв.37, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.411 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№204
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 14/ четиринадесет/ кв.м., съсобственостга между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХI-449, кв.37, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.411 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 65/17.0З.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 2875/две хиляди осемстотин седемдесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 294/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-71, кв.2, по плана на с.Габър, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№205

1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.З6, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.З от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобственостга между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-7 1, кв.2, по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №39/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 171 /сто седемдесет и един /лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01 .2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 295/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-338, кв.32, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.300 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№206

1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 3 /три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ 1-338, кв.32, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.300 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка №58/06.03.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 616/шестотин и шестнадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 336/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-74/17.05.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Искам да направя едно уточнение, че на комисията също имахме дебати по докладната, съветниците не сме много съгласни, защото става въпрос за едно ощетяване на жителите на с.Черноморец. За това, моля юристите да направят едно разяснение по темата. Следващите пет докладни са идентични на тази.
Д.Дунев: За всичките шест докладни искам да направя едно пояснение, имаме решение на БОС утвърдено от ВАС, с което е признато правото на сътветните лица да придобият тези имоти в м.”Митков мост”. Имайки предвид силата на съдебните решения, същото ни задължава да признаем собствеността и да прехвърлим на съответните лица квадратите за които са спечелили делото.
К.Германова: Трябва да има решение на Общински съвет.
П.Рейзи: На базата на §4 тези имоти попадат в Общинска собственост и на това основание ние сега можем да им ги продадем. Там където има места, които са възстановени на собственици и влизат в противоречие с §4, ние неможем да извършваме процедурата докато нямаме решение на ВАС, разбира се ако делото го спечели ползвателя. Ако делото се спечели от собственика, той си влиза във въвод и приключва.
К.Германова: Ако ние сега не вземем решение, следват дела с Общински съвет и задължаване от страна на съда.
Г.Георгиева: От февруари миналата година, тези оценки минават през Общински съвет. Преди това Кмета беше опълномощен за това и със Заповед тази цена се определяше. Ние не говорим за това ще признаем ли собственик или не.
М.Димов: Тази земя, която е с недоказан собственик се води Общинска и се заплаща на Общината. Тези които са си доказали земята, тя се възстановява в полза на собственика чрез Общината.
К.Мархолев: Не трябва ли трета точка от предложението за решение да бъде първа.
Д.Дунев: Не няма проблем.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№207

1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 3 225 /три хиляди двеста двадесет и пет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 43 кв.м.ид.ч., представляващ част от новообразуван имот №64, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Йовчо Петков Петков да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №64 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол целият с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 335/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-329/17.01.2005г. по адм. дело № 536/2004г. на БОС и решение № 8748/10.10.2005г. по адм. дело 4146/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Идентична на предходната.
К.Германова: Въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№208

1 .Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2, ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 32 849 /тридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и девет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 438 кв.м., представляващ новообразуван имот №36, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР от ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Благовеста Николова Панайотова да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №36 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 438 /четиристотин тридесет и осеми/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 334/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-211/21.01.2005г. по адм. дело № 491/2004г. на БОС и решение № 8589/05.10.2005г. по адм. дело 2831/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№209

1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 37 274 /тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и четири лева/лв., или при цена на 1 /един/дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 479 кв.м., представляващ новообразуван имот№28 м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Мария Ангелова Темелкова да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №28 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 479 /четиристотин седемдесет и девет/кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 333/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №I281/27.12.2004г.. по адм. дело № 528/2004г. на БОС и решение № 4635/20.05.2005г. по адм. дело 2497/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение по Докладна записка с вх.№ 333, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№210

1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във врьзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 38 844 /тридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 518 кв.м., представляващ новообразуван имот №21, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Добри Димитров Николов да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №21 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 332/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-174/27.06.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение по Докладна записка с вх.№ 332, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№211

1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 33 974 /тридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и четири лева/лв., или при цена на 1 /един/дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 453 кв.м., представляващ новообразуван имот №19 м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Димитър Веселинов Власакиев да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №19 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 453 /четиристотин петдесет и три/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 331/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №29/07.02.2005г. по адм. дело № 505/2004г. на БОС и решение № 8538/03.10.2005г. по адм. дело 4261/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение по Докладна записка с вх.№ 331, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№212

1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 39 899 /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 532 кв.м., представляващ новообразуван имот №8, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР от ЗСПЗЗ, вьв вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Светослав Димитров Чанев да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №8 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 532 /петстотин тридесет и два/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 344/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот VI-102 в кв.14 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, чрез покупко-продажба и замяна на имот частна собственост с имот – частна Общинска собственост. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 344, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№213

1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.34, ал.4 и чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42, ал.1, т.2 и чл.48 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността на 120 кв..м. ид.части, собственост на Община Созопол в УПИ VІ-102, кв.14, целият с площ от 520 кв.м. и при граници на същия: север-край на регул.; изток — УПИІV-10З; запад — УПИ ІІІобщ; юг- улица и УПИ I-общ, чрез продажба на 115кв.м. ид.ч. и замяна на 5/пет/ кв.м. ид.ч. , срещу замяна на 5 кв.м. ид.ч на Васил Илиев Кошничаров попадащи в УПИ ІІІ -общ в кв.14 по плана на с.Крушевец, целият с площ от 770 кв.м.при граници и съседи : север-край на регул.; изток — УПИ VI-102; запад — УПИ IІІ общ; юг- УПИ II-общ.
2.Утвърждава експертна оценка № 56/06.03 .2008г. на независим лицензиран оценител за 5 кв.м. ид. части в размер на 86/осемдесет и шест/лв. без ДДС, за УПИ IIIобщ в кв.14 по плана на с.Крушевец — собственост на Васил Кошничаров, като цената на 1 кв.м. възлиза на 10,50 евро /десет евро и петдесет евроцента/
З.Утвърждава експертна оценка .№ 41/07.02.2008г. на независим лицензиран оценител за 120 кв.м. ид.части , в размер на 2053/две хиляди и петдесет и три/лв. без ДДС, за УПИ VІ-102 в кв.14 по плана на с.Крушевец, собственост на Община Созопол, като цената за 1 кв.м. възлиза на 10,50 евро /десет евро и петдесет евроцента!
4. Разликата в уравняването на стойносггта на имотите по т.2 и т.З, възлизаща на сумата от 1 967/хиляда деветстотин шестдесёт и седем/ лв. без ДДС, и съставляваща продажната цена на 115 кв.м. ид.ч., да се доплати от Васил Илиев Кошничаров, с ЕГН 6205220840, преди сключнане на договора.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 346/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за отстъпено право на строеж чрез провеждане на конкурс за изграждане на ветеринарна амбулатория в имот – Общинска собственост, находящ се в УПИ III, кв.67 по плана на с.Черноморец /ПИ 81178.501.561 по кадастралния план на с.Черноморец/, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имаме взето решение през предния мандат за отстъпено право на строеж за изграждането на такава ветеринарна амбулатория, поради неизпълнение тогава е изтекъл срока на оценката и сега на ново се вкарва за решение в Общински съвет.
П.Рейзи: Тъй като няма в района подобна амбулатория, идеята е да бъде направена, всичко е законово издържано.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 346, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№214

Общински съвет гр.Созопол на основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 77/11 .04.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 32 167/тридесет и две хиляди сто шестдесет и седем/лв. без ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ III, в кв.67, по плана на с.Черноморец, целият с площ 600кв.м./ съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 81178.501.561, с площ 593кв.м/.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 347/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – Общинска собственост. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 347, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№215

1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дана своето съгласие да бъде удължен срока на договор за наем от 07.03.2005г., с който са отдадени под наем следните части от недвижим имот, частна общинска собственост /Акт за ОС № 469/01.03.2004г.- две помещения с обща площ от 26кв.м., находящи се на първи етаж на общинска административна сграда, разположена в рамките на имот пл.№ 211, кв. 17, по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, за срок от З /три/ години и при месечна наемна цена в размер на 79лв./седемдесет и девет лева/, без вкл. ДДС, актуализирана съгласно промяна на инфлационния индекс по данни от НСИ.
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател - ЕТ”Бриз — Цвета Вълчева”, ЕИК по БУЛСТАТ 102066683 със седалище и адрес на управление — гр.Бургас,. ул.”Славянска” № 52, представлявана и управлявана от Цвета Тодорова Вълчева.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 348/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на статута на част от имот – публична Общинска собственост, находящ се в с.Зидарово, Община Созопол в частна Общинска собственост и надлежното му отдаване под наем. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси имате ли? Тук ще гласуваме двете решения поотделно.
Х.Бардуков: За какво по точно става въпрос?
П.Рейзи: Става въпрос за фризьорския салон в сградата на кметството. Кмета на селото разчиства, махна фургона в който се намираше салона и по негово осмотрение дава помещението.
К.Германова: Който е съгласен с първа точка от предложението за решения, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№216

На основание чл.6, ал. 1 от ЗОС променя статута на част от недвижим имот двуетажна масивна сграда ,,Кметство”, със Застроена площ - 230/двеста и тридесет/кв.м., находяща се в им.пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово, Община Созопол, актуван за Публична общинска собственост с №369/30.10.2002г., представляващ помещение от 12/дванадесет/кв.м. на първи етаж, като го обявява за частна общинска собственост.

К.Германова: Който е съгласен с точка втора от предложението за решение по докладна записка с вх.№ 348, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№217

Във връзкас т.1.1 и на основание чл.14 от ЗОС, чл.22 и чл.23 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да отдаде под наем недвижим общински имот, помещение от 12/дванадесет/кв.м на първи етаж находящо се в двуетажна масивна сграда ,,Кметство”, със 3астроена площ— 230/двеста и тридесет/кв.м.. находяща се в им.пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово. Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 350/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на сключването на договор за наем на недвижим имот – частна ссобственост за ползването му като помещения за местната структура на Министерството на Земеделието и Продоволствие гр. София – «Общинска служба по земеделие и гори» Созопол и нуждите на населението на Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П.Рейзи: Уважаеми съветници оказа се, че в предишния мандат сградата в която се помещава поземлена комисия е продадена. Поради тази причина комисията по земеделие в гр.Бургас пита общината къде можем да ги настаним, в противен случай си прибира поземлена комисия и ние оставаме без такава служба в нашият град. Тогава аз проведох разговор с новите собственици за 1год. срещу наем от 500лв. на месец. Надявам се през тази година да намерим къде да ги настаним. А сега за да започнем да плащаме наема, трябва да има решение на Общински съвет.
К.Германова: Въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с предложението за решение по докладна записка с вх.№ 350, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№218

1.1. На основание чл 21, ал 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във пр. с чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява сключването на договор за наем между Община Созопол и “Дарик имоти България” АД, гр.София, рег.по ф.д. № 2749/2005г. по описа на СГС, с предмет : наемането от Община Созопол на недвижим имот , а именно: 69,82 / 128,92 кв.м. ид.части от триетажна масивна сграда, находяща се на ул.”Тюлен” №2 гр.Созопол, и включващ по същество : едно помещение със самостоятелен вход , находящо се на първи етаж, и три помещения, с общо предверие на втори етаж, и стълбище към втори самостоятелен вход. Като съответно наемането е със срок от 01.01.2008 до 31.12.2008г, и срещу наемна цена от 500 /петстотин/лв. на месец, без вкл.ДДС.
1.2. Описаните под т. 1.1. помещения ще бъдат предоставени с предназначение за ползване от: Местната структура на Министерство на Земеделие и Продоволствие гр.София, Общинска служба по земеделие и гори Созопол.
1.3. Общински съвет Созопол възлага на кмета на Община Созопол да сключи наемен договор с “Дарик имоти България” АД, гр.София, рег.по ф.д. № 2749/2005г. по описа на СГС.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 351/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на времени обекти, частна Общинска собственост, представляващи бивши обекти на ОФ «Търговия Созопол» - в ликвидация. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги тук става въпрос за обектите, които на миналото заседание ОФ „Търговия Созопол” прехвърли в полза на Общината. Имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№219

1. На основание чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл. 18 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъдат отдадени чрез конкурс временни обекти разположени в УПИ І, кв. 150, по плана на гр.Созопол при следните условия:
- запазване предназначението на обектите;
- запазване или създаване на работни места;
- извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство.
2. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите да бъде до ЗО.09.2008г..

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 353/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижими имоти, частна Общинска собственост, представляващи помещения «Търговски комплекс» Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Става въпрос за новия търговски цвнтър. Въпроси?
Х.Бардуков: Въпросът ми е към юриста, няма ли да влезем в някакви съдебни спорове след като не са преведени парите. Съгласен съм с това, че нямаме пари, но ако трябва да отложим взимането на решението за по следваща сесия.
П.Рейзи: Взимането на това решение няма нищо общо с плащането на парите. Ние взимаме решение с което даваме възможност да се реализира процедурата. Разплатим ли се, влизаме. Не се ли разплатим решението си остава докато изчитим отношенията си с „Дюни” АД.
К.Гребенаров: А какво е виждането и на другата страна?
П.Рейзи: След проведена среща с г-н Стойков имаме един договор, който изцяло защитава интересите на Общината. Всички дела които той е водил до момента са загубени. Делото за неустойка за 2,5млн.лв. си върви, но аз мисля че и там нещата са в наша полза на база този договор. Ние имаме две задължения по договора. Едното е да предадем имота, ние неможем защото Държавата го Национализира и там ще водим дела. Второто е, ако не предадем имота да изплатим сумата, това ще го направим. Надявам се и бих искал за лятото търговския център да заработи.
К.Германова: Други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 353, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№220

1. На основание чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл. 17 ал. 1 Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъдат отдадени чрез търг или конкурс помещенията, в сгради с №№1,2,3,4,”Търговски комплекс”, находящ се в УПИ ХI-общ, кв.49,план на гр.Созопол, с обща разгьната застроена площ сградите 1175кв.м., по план на гр.Созопол, с АЧОС №703/19.08.05г. и със съответно предназначение съгласно приложения опис/Приложение № 1/
2. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от З/три/ години.

К.Германова: Преминаваме към четвърта точка от дневния ред ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на г-н Стойо Недин да представи доклада на комисията.
С.Недин: Добър ден на всички Христос Воскресе! На 25.04..2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха: Константин Гребенаров, Стойо Недин, Милко Димов и Стоян Маринов – членове. В работата на заседанието взеха участие: Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
Комисията разгледа и се произнесоха по няколко докладни записки. Докладна записка с вх.№ 341/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно придобиване на Община Созопол на водопроводна мрежа на с.о.”Червенка” въз основа на предложение за дарение вх.№48-00-11/23.01.07г. и вх.№48-00-13/23.01.07г. от Сдружение “Червенка”. Комисията отлага разглеждането на докладната за следващо заседание на Общински съвет – Созопол, поради липса на доказателства за представителна власт от страна на молителя – Кичка Апостолова.
Докладна записка с вх.№ 342/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне управлението на морски плажове на Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Става въпрос за плажовете прилежащи на Общината, които не са отдадени на концесия.
П.Рейзи: Надявам се, че не сме закъсняли с тази докладна. В момента в НС тече промяна в Закона за концесиите. Идеята е 30% от концесиите да постъпват в Общините. Едното хубаво нещо за нас е, че ще ни преведат парите. Другото е, че всички плажове, които не са отдадени на концесии да преминат към Общините.
Т.Чакъров: Общината ще ги отдава на концесии?
П.Рейзи:Не, само под наем. А когато се приеме Закона се надявам и да имаме право да ги отдаваме и на концесии. Контрола ще го упражняваме ние.
К.Мархолев: Ако не успеем да отдадем плаж, отговорността пада върху вас Кмете?
П.Рейзи: Да, слагаме табели „Неохраняема зона” и така.
К.Германова: Има писмо на Областния управител и списъка, който Общината са изготвили е в следствие на това писмо.
С.Недин: По този начин Държавата си оставя атрактивните плажове, тя да ги отдава на концесии и прехвърля неатрактивните за стопанисване от Общините. Отговорността идва изцяло при нас.
К.Германова: Колеги други въпроси имате ли по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 342, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№221

1. На основание чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл.7, ал.3 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие изразяваме своето желание морските плажове на територията на Община Созопол, заедно с прилежащата им акватория, които не са дадени на концесия да бъдат предоставени за управление от Общината.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да направи всички
необходими действия по предоставяне управлението за следните
свободни морски плажове:
1. “Черноморец”, общ.Созопол, обл.Бургас;
2. Къмпинг “Черноморец”, общ.Созопол, обл. Бургас;
З. “Черноморец - юг”, общ.Созопол, обл.Бургас;
4. Къмпинг “Градина”, общ.Созопол, обл. Бургас;
5. “Градина-централен”, общ.Созопол, обл. Бургас;
6. Къмпинг “Златна рибка”, общ.Созопол, обл.Бургас;
7. “Созопол — запад”, общ.Созопол, обл.Бургас;
8. “Созопол — Буджака”, общ.Созопол, обл.Бургас;
9. “Райски залив”, общ.Созопол, обл.Бургас;
10. “Каваците — юг”, общ.Созопол, обл.Бургас;
11. “Смокините — север”, общ.Созопол, обл.Бургас;
12. “Смокините — юг”, общ.Созопол, обл.Бургас;
13. Къмпинг “Веселие”, общ.Созопол, обл. Бургас;
14. “Алепу”, общ.Созопол, обл.Бургас;
15. “Вромос”, общ.Созопол, обл.Бургас.

С.Недин: Докладна записка с вх.№ 343/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Скицата е една, магазин за промишлени стоки.
Г.Георгиева: Това е на пристанището, под портовото. Имаше един капан там.
К.Германова: Който е съгласен с така предложената схема №127 за магазин за промишлени стоки, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№222

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията , приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
1. Скица №127/16.04.2008година

С.Недин: Докладна записка с вх.№ 345/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Става въпрос за с.Зидарово, схема№12 и схема №13.
К.Германова: Едната скица е павилион за продажба на зеленчуци. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложената схема№12, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Следващата схема е павилион за продажба на хранителни стоки, пред училището. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен със схема №13 за с.Зидарово, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се. С така приетите схеми
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№223

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица№ 12/12.02.2008година с.Зидарово
2. Скица №13/12.02.2008година с.Зидарово

С.Недин: Докладна записка с вх.№ 297/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на недвижим имот – публична Общинска собственост, представляващ част от тротоарно пространство с площ от 10 кв.м., включена в новообразувания УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол/нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/, съгласно приетия с протокол №9 от 16.05.2007г. т.14 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: север-УПИ XX-404, изток – Общинско място, юг – Общинско място, запад – Общинско място, /граници по кадастрална карта: 67800.501.527; 67800.501.366/ за частна Общинска собственост; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и 3. Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ XXXV-403, в кв.36 по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Георгиева: Това се намира над площад „Кулата”, където са сергиите. На скицата ясно е показано какво иска да вземе собственика.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги. Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№224

І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 10 кв.м, представляващ част от тротоарно пространство, включена в новообразувания УПИ ХХХV-403 в кв.36 /нов идентификационен номер 67800.501.365 по кадастрална карта на гр.Созопол/, съгласно приетия с протокол № 9 от 16.05.2007 г. т.14 и протокол №13 от 18.07.2007г. т.26 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на ПР по плана на гр.Созопол, при граници на имота: север-УПИ ХХ-404 , изток – общинско място , юг – общинско място, запад – общинско място,/граници по кадастрална карта: 67800.501.527; 67800.501.366/; за частна общинска собственост.
ІІ.На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2007 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от Кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна и
2. Манол Александров Кюмурджиев, ЕГН 4509220486, лк № 105332143, изд. на 08.12.2000 г.от МВР Бургас , жител на гр.Созопол, в качеството си на собственик на УПИ ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол, наричан накратко Купувач, от друга страна и на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за ЧИ на ПР и изготвена оценка № 59/06.03.2008г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от Кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Манол Александров Кюмурджиев с ЕГН 4509220486, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.36 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 10 /десет/ кв.м., представляващо бивша част от тротоарно пространство, колорирана в оранжев цвят, включено в новообразувания УПИ ХХХV-403 в кв.36 , приет с решение по т.14 от протокол № 9 от 16.05.2007г. и решение по т.26 от проткол №13/18.07.2007г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: север-УПИ ХХ-404 , изток – общинско място , юг – общинско място, запад – общинско място, нов идентификационен номер 67800.501.365 по кадастрална карта на гр.Созопол с граници по кадастрална карта: имоти с №67800.501.527 и 67800.501.366; за цена от 2569,54 /две хиляди петстотин шестдесет и девет лв и петдесет и четири ст/ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. Манол Александров Кюмурджиев с ЕГН 4509220486, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 2569,54 / две хиляди петстотин шестдесет и девет лв и петдесет и четири ст / по сметка: УниКредит Булбанк: банков код:UNCRBGSF, IBAN:BG09UNCR70003101156353, а именно:
2. 1. Сумата от 2053/ две хиляди и петдесет и три)лв., представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 47,22(четиридесет и седем лв и двадесет и две ст.) лв., представляващи 2,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 41,06(четиридесет и един лв и шест ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.4.Сумата от 428,26 /четиристотин двадесет и осем лв и осемдесет и двадесет и шест ст/, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че частичното изменението на ПР, приет с решение по т.14 от протокол № 9 от 16.05.2007г. и решение по т.26 от протокол №13/18.07.2007г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ЧИ на ПР съгласно решение по т.14 протокол № 9 от 16.05.2007 г. решение по т.26 от протокол №13/18.07.2007г на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.

Предварителен купувач:...............................
/Манол Кюмурджиев/

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на ПР-план за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.365 по кадастрална карта на гр.Созопол/.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на ЧИ на ПР, да сключи окончателен договор за продажба.


С.Недин: Докладна записка с вх.№ 355/21.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги ще разгледаме скиците една по една. Имате ли някакви въпроси предварително?
Х.Бардуков:На предното заседание, Кмета на Общината каза, че улицата към пристанището ще бъде чиста, а сега виждам че има предложена скица. На какво се дължи тази промяна?
П.Рейзи: Точно вие г-н Бардуков гласувахте да няма сергии горе на площада, където се намира „Елвиса”. Трябва тези художници някъде да се разположат и за това сега сме пуснали тази скица.
К.Германова: Имате ли други въпроси по скиците колеги?Няма. Ще разглеждаме скиците една по една и ще ви разяснявам за къде са. Скица № 133, става въпрос за площадката тук до църквата. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Скица № 130, за автомивка намира се до автосервиза на излизане от града. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, приема се
Скица № 132, за деца за рисуване в градската градина. Който е съгласен с така предложената скица, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се
Скица № 134 за павилион за вестници и списания, намира се тук на автогарата. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 131 за художници, дантели и сребро, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се. С така приетите схеми
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№225

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица № 133/21.04.2008г.
2. Скица № 130/21.04.2008г.
3. Скица № 132/21.04.2008г.
4. Скица № 134/21.04.2008г.
5. Скица № 131/21.04.2008г.

К.Германова: Продължаваме със следващата точка по дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ, давам думата на председателя на комисията г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Добър ден на всички! На 22.04.2008 г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова и Константин Гребенаров – членове и Пенка Щерионова – Председател. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет и Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол. Комисията разгледа докладна записка с вх.№354/18.04.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги внесла съм докладната тъй като в Общински съвет има внесена декларация за отказ от участие в комисии. Започваме с комисията по законност, очаквам вачите предложения за член.
К.Мархолев: Г-н Димитър Желев.
Г.Пухов: Г-н Стоян Маринов.
К.Германова: Други предложения имате ли? Няма. Започваме от най-близкото предложение, който е съгласен Стоян Маринов да е член в комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 не се приема.
Който е съгласен Димитър Желев да е член в комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 не се приема.
Х.Бардуков: Тъй като няма други предложения предлагам да се прегласуват.
К.Германова: Който е съгласен да бъдат прегласувани така предложените членове, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Преминаваме към прегласуване. Който е съгласен г-н Стоян Маринов да е член в комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№226

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Стоян Тодоров Маринов за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

К.Германова: Преминаваме към следващата, комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми очаквам вашите предложения.
К.Мархолев: Г-н Здравко Манолакиев.
М.Димов: Г-н Стоян Маринов.
К.Германова: Други предложения имате ли? Няма. Започваме от най-близкото предложение, който е съгласен Стоян Маринов да влезе в комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№227

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Стоян Тодоров Маринов за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

К.Германова: Преминаваме към следващата, комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. Предложения колеги.
Г.Пухов: Г-н Здравко Манолакиев
К.Мархолев: Г-н Христо Бардуков
К.Германова: Други предложения имате ли? Няма. Започваме от най-близкото предложение, който е съгласен г-н Христо Бардуков да е член в комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10 не се приема. Преминаваме към следващото предложение. Който е съгласен г-н Здравко Манолакиев да е член в комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№228

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избираЗдравко Георгиев Манолакиев за член на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.

К.Германова: Това беше от комисията по законност. Преминаваме към шеста точка от дневния ред а именно докладна записка с вх.№ 361/23.04.2008г. от Николина Пехливанова и Ангел Гочев, Общински съветници от коалиция “Селото”, относно: Изменение и допълнение на решение № 133 на Общински съвет Созопол, отнасящо се до приетите критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000/две хиляди/ лв. за подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.Ще помоля някой от вносителите да направи разяснения по нея.
Н.Пехливанова: Докладната е внесена, защото имахме сблъсък с критериите. Ще ви дам конкретен пример, семейството си е от с.Росен единият родител е с постоянен адрес в селото другият обаче е с настоящ адрес в селото, а постоянен в гр.Бургас. Нашето предложение е промяната да се състои в това, към подаване на документите двамата родители да са с постоянен адрес в Общината. Разбрах, че и в Созопол има такъв случай. Второто ни предложение за промяна е за възрастовата граница на родителите да не е 18год., а да е 16год. При нас много от майките раждат дори и второто си дете преди 18год.
С.Недин: С първото предложение съм съгласен, но с второто не. От теоретична гледна точка фертилната възраст при жената започва на 18год. От юридическа гледна точка до навършване на 18год. Отговорност за децата носят техните настойници. От социална гледна точка преди 18год. децата не са си завършили образованието.
И.Петрова – Кмет на с.Равна гора: Ромите имат един малко по разичен морал от гледна точка на женитбата. Когато те са преценили, че дъщерята трябва да се омъжи те го правят независимо на колко години е.
Т.Чакъров: Въпреки добрите ви намерения колеги, ние гласувахме тези средства не да подпомагаме циганите. Нямам нищо против тях но, ние тези хора трябва да ги евроинтегрираме. Това няма да стане ако ги поощрим да се женят и да правят деца на 15год, 16год и т.н. Тези пари, които се изплащат са от нас данъкоплатците, аз не съм чул за циганин данъкоплатец има но се броят на пръсти.
Х.Бардуков: По селата не само ромите раждат на 16год.
С Симеонов: В края на краищата ние трябва да се съобразим с това къде живеем с какъв етнос общуваме и какви са параметрите на този етнос.
К.Гребенаров: Има различни мнения, предлагам 3мин. Почивка за да се разберем.
К.Германова: Имаме процедурно предложение, който е съгласен на почивка от 3мин., моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 11 не се приема.
К.Германова: Който е съгласен с така предложената промяна в точка едно от критериите, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№229

Променя т.1 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, (приета с Решение № 133/28.03.2008г.), като т.1 придобива следния текст:

“1. Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство. “

К.Германова: Който е съгласен с така предложената промяна в точка три от критериите, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№230

Променя т.3 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, (приета с Решение № 133/28.03.2008г.), като т.3 придобива следния текст:

“3. Родителите на новороденото дете да са навършили 16 (шестнадесет) годишна възраст.”

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 363/23.04.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация и застрояване на Общински терен, представляващ УПИ II, отреден “за ЕСПУ” в кв.79, по плана на гр. Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П.Рейзи: Имаме заложени пари за изграждането на басейна, тъй като ще е в задния двор на училището се налага да променим градоустройственото решение за района. Трябва да мине през Общински съвет.
К.Германова: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 363, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№231

На основание чл.21 ал.1 т.8 от закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл. 131 ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет — гр.Созопол одобрява предложението за промяна на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ II, “За ЕСПУ” в кв.79 по плана на гр.Созопол с цел разширяване границите на УПИ II “За ЕСПУ” и изграждане на плувен басейн в северната част на парцела.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 364/23.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. Става въпрос за Скица №136 за павилион за вестници, в стария град до пощата. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложената скица, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№232

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №136/22.04.2008г.

К.Германова: И последната точка по дневния ред е докладна записка с вх.№ 369/29.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 986/30.07.2007г. на Общински съвет Созопол.
К.Стоянова: Става въпрос за Стефан от с.Габър, на който присадиха сърце. Бяхме взели в предния мандат едно решение да му плащаме тока. Но сега имаме проблем Стефан ще бъде назначен в общинско жилище, и фактурата ще е на името на Общината. Това налага тази промяна.
К.Германова: Имате ли някакви въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 369, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№233

Променя текста в Решение № 986/30.07.2007г., като същото добива следната редакция:
1. Сметките за потребена ел. енергия от Стефан Христов Лазаров от с. Габър, община Созопол да бъдат заплащани от бюджета на община Созопол до отпадане на необходимостта от изкуственото сърце.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да открие партида към ЕВН ЕР АД за обект: „Жилищна сграда”, с местонахождение: УПИ III, кв.19 по плана на с.Габър, общ.Созопол.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


Протокола води:……………
/Х.Михова/


*07.05.08


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...