:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 10/16.05.08г.


ПРОТОКОЛ № 10

Днес, 16.05.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Десетото си извънредно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова и Симеон Симеонов – Зам. Кметове на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Надя Миндова – Гл. счетоводител на Община Созопол, Веселина Георгиева – Представител на фирмата изготвила програмата за регионално развитие на Община Созопол, Румен Александров – Гл. архитект на Община Созопол, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото десето извънредно заседание на Общински съвет. Присъстват тринадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам десетото извънредно заседание на Общински съвет Созопол. Давам ви думата колеги, за въпроси към Кмета на Общината.
К.Гребенаров: Добро утро на всички присъстващи, въпросът ми е свързан със сала, който е разположен в североизточната част на пристанището. Получих подписка от граждани живеещи на ул. “Рибарска”. Хората са притеснени. Нека ги уведомим за какво става въпрос. И най-вече ги притеснява това ще се работи събота и неделя.
П.Рейзи: На този етап няма подписан договор за този сал, което означава, че сал няма да има. Аз се свързах с човека, който го е докарал и го попитах за намеренията му, относно съоръженито. Отговора беше, че това ще е ресторант, който ще работи до 22:30ч. В нашата компетенция не влиза това да определяме, ще има ли сал, няма ли да има. От нас зависи издаването на документите – лиценз за алкохол, категоризацията и т.н. На този етап имаме писмо от София с което се спира подписването на договора. А по въпроса за работата събота и неделя, това ние сме го предвидили. Подготвил съм Заповедта, до 10. юни, ще имаме дежурни наши служители за контрол върху това незаконно строителство.
Й.Сейменова: Как ще се реши въпроса с пропусквателния режим на Общината и ще има ли алея с пейки и ново осветление на пристанищната ивица и ще минат ли контейнерите от другата страна на улицата? Днес сутринта в една от медиите, гражданин от Созопол, който си е купил апартамент на Буджака се обади и каза, че строителството в Общината продължава, улиците не са подготвени за сезона и т.н.
П.Рейзи: Тази година в стария град бариери няма да има, за това и в бюджета който приехме сме заложили повече пари за полицаи. Именно те ще бъдат ангажирани с контрола за движение в стария град. Отделно имаме намерение да определим местата за паркиране, за да може да се касира на час. Ще има и хора, които ще събират тези средства и също ще съблюдават движението.
За пристанищната ивица за това лято няма да има промяна, ще остане така. Имаме такава идея, но ще се реализира след сезона. Имаме подготвен проект за осветлението в цялата Община, юни месец ще кандидатстваме и ако успеем на есен ще има драстични промени, както за осветление така и за контейнерите и т.н. За това лято нещата ще останат така, само ще засилим контрола върху паркирането в стария град, за да компенсираме премахването на бариерата. В края на месеца ще направим едно общоградско събрание и най-вече ще сезираме гражданите от стария град, защото за това нещо трябва да си помагаме взаимно.
По отношение на строителството – Заповедта е пусната. На входа и на изхода на града има полицейски коли, които отбиват товарните камиони. Буджака все още е извън Созопол, строителството там е до 15 юни и довършителните действия до края на юни. В града строителството спря, може би в момента Общината е единствения нарушител, до толкова че правим довършителни действия. Надявам се до 30 май, 5-6 юни да сме приключили. Трябва да се има в предвид, че ние изчакваме всички обекти да приключат и тогава започваме с поправката на път, тротоари и т.н.
Моето мнение е, че в тези отдалечени точки в момента е по-добре допускането на строителство, защото дните са дълги, работи се до по-късно. За да може в една по следваща година целия район да се обхваща с една Заповед и тя да е – 15. май. Молбата ми е и към вас, Общинските съветници и Кметовете, да настоявате пред институциите в които работите да приключват ремонтите, за да може до 30. май града да е в нормален вид за посрещане на туристите.
С.Недин: На моя въпрос няма да можете да отговорите сега, но за следващото заседание в писмена форма ще може. Въпросът ми е, колко търговски обекти има на територията на Община Созопол? Главно по крайбрежната зона, като се започне от строежа на “Главболгарстрой” до Атия. Под търговски обекти имам предвид магазини, хотели, фамилни къщи и т.н.
П.Рейзи: Писменно ще ви отговоря г-н Недин.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте получили покана с дневен ред от седем точки, аз имам предложение за добавяне на още една докладна записка, вие сте я получили тази сутрин. Става въпрос за докладна записка с вх.№ 414/15.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. Става въпрос за училищата, ако приемем промяната в дневния ред представители от администрацията ще ни запознаят по-подробно. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен докладна записка с вх.№ 414/15.05.2008г. да влезе в дневния ред, като точка осма, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с допълнената осма точка, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 234

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
1. Докладна записка с вх.№ 394/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализация на Общинския план за развитие.
2. Докладна записка с вх.№ 392/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
3. Докладна записка с вх.№ 393/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на околната среда и водите.
4. Докладна записка с вх.№ 390/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
5. Докладна записка с вх.№ 398/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “Национална Електрическа Компания” ЕАД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на два броя стълбове в ПИ 81178.9.68 по кадастрална карта на с.Черноморец, Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 397/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на ползване на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- за площадка на временна поставяема подстанция “СОЗОПОЛ” в ПИ 81178.9.68 по кадастрална карта на с.Черноморец, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 401/13.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 414/15.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
Преминаваме към дневния ред, ще дам думата на Председателя на комисията по законност – г-жа Пенка Щерионова.
П.Щерионова: Добро утро на всички. На 15.05.2008 г. от 14:00 часа, се проведе Общо заседание на Комисията по законност, обществен ред, граждански молби и жалби, Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост и Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова – Председател на комисия по финанси и член на комисиите по законност и общинска собственост; Пенка Щерионова – Председател на комисията по законност и член в комисията по финанси; Константин Гребенаров – член на комисиите по законност и устройство на територията; Стоян Маринов – член на комисиите по законност, финанси и устройство на територията; Милко Димов – Председател на комисията по общинска собственост и член в комисията по устройство на територията; Гено Пухов – член в комисиите по законност и общинска собственост и Станимир Петров – член в комисията по финанси.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Петя Чапевова – Директор Дирекция “Евроинтеграция”; Веселина Георгиева – Представител на фирмата изготвила програмата за регионално развитие на Община Созопол; Росица Димова – Гл. специалист “Образование” и Галина Георгиева – юрисконсулт към Община Созопол.
На заседанието се разгледаха и обсъдиха следните докладни записки:
Докладна записка с вх.№ 394/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализация на Общинския план за развитие. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги предполагам, че сте успели да разгледате актуализирания общинския план за развитие на Общината. Ще дам думата на Кмета.
П.Рейзи: Промяната в Общинския план се налага и ни кара да действаме максимално бързо, защото изискванията за кандидатстване по оперативните програми са малко променени. При това положение доста от нещата по които имаме възможност да кандидатстваме са пропуснати в стария план за развитие. Едно от тези изисквания е всички програми да са заложени в Общинския план за развитие. Именно за това съм поканил представител на консултанската фирма – г-жа В.Георгиева, да направи разяснения на всички присъстващи.
В.Георгиева: Добър ден на всички, аз и още няколко души в екип направихме актуализацията на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2007-2013г. Сега на кратко ще ви представя основните аспекти от него. Искам и да направя едно допълнение кън думите на г-н Рейзи, защо се наложи тази актуализация. След като България се присъедини към Европейския съюз през 2007г., се финализираха и шестте оперативни програми по които страната ни ще може да усвоява средства от европейските структурни фондове, както и по програмата за развитие на селските райони. Тези програми се одобриха след приемане на членството ни и това наложи някои промени в движение и необходимост от актуализиране на плановите документи на регионално и местно ниво.
При актуализацията сме допълнили проекти, включихме принципите на партньорство между местните власти, бизнеса, неправителствените организации; интегрираното управление на проектния цикъл; публичността и прозрачността; съгласуваност между целите приоритетите и мерките, за да може по един успешен начин да се усвояват тези средства от европейските фондове.
В резултат на направения анализ се формулираха визията и основните направления за развитие на Общината. А именно главна стратегическа цел - изграждане на устойчива икономика, постигане на висок жизнен стандарт и съхраняване на екологичния баланс за превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие. Принципите вече ви ги споменах, накратко ще ви изложа съдържанието, което е изцяло променено и приведени в съответствие със съдържанието на отделните оперативни програми.
Първо се направи социално икономически анализ на Природен потенциал; Техническа инфраструктура; Околна среда; Социална сфера и Икономическо и териториално развитие и в следствие на този анализ се направи и така наречения SWOT анализ – на силните и слаби страни на възможностите и заплахите при развитие на Общината. Като второ, Стратегия за развитие на община Созопол, която включва – Визия и Цели и приоритети, като към всеки приоритет има специфични цели, а към всяка такава има няколко мерки със проекти към тях. Като трето – Програма за изпълнение: Индикативни финансови ресурси; Структура за изпълнение, наблюдение и оценка и Мерки за публичност и информация, които са гледани под лупа от европейската комисия.
Визията за развитие – Община Созопол – водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, просперираща зона на устойчиво икономическо, екологично и социално развитие.
Главната стратегическа цел – Изграждане на устойчива икономика, постигане на висок жизнен стандарт и съхраняване на екологичния баланс за превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие. Това си кореспондира с визията и съответно с Националните стратегически документи. И въз основа на тази визия и на главната стратегическа цел сме обособили три подцели: Стратегическа цел 1 – Създаване на условия за ускорено и устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на инфраструктурата и развитие на човешкия потенциал. Стратегическа цел 2 – Превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, със развити сектори Земеделие, Риболов и Аквакултури, тъй като местоположението на Общината и природните дадености са много благоприятни за развитието на тези сектори. Стратегическа цел 3 – Повишаване стандарта на живот на населението и съхраняване на околната среда. Всичките тези цели са съобразени с изискванията за устойчиво развитие, така както са заложени в Лисабонската стратегия и съответно в Националната стратегическа референтна рамка.
В първоначалния вариант на Общинския план за развитие включваше шест приоритета, които не бяха пропорционално разпределени между дейностите които биха могли да се извършват на територията на Общината. За това ние ги трансформирахме и сведохме до четири. Като мисля че в този си вид са по-стегнати, по-структурирани и по-логични, като се имат предвид Националните приоритети за развитие съгласно Националния план за развитие до 2013г. На кратко ще ви представя и приоритетите, които изведохме – Приоритет 1: „Повишаване на конкурентноспособността и диверсифициране на икономиката” – Специфична цел 1.1. „Създаване и развитие на благоприятна бизнес среда”; Специфична цел 1.2. „Развитие на устойчив и ефективен туризъм” и Специфична цел 1.3. „Диверсифициране на икономическите дейности”. Приоритет 2:
„Развитие на селското и горското стопанство, рибарство и аквакултурите – Специфична цел 2.1. „Развитие на земеделския и горски сектор” и Специфична цел 2.2. „Развитие на рибарството и аквакултурите”. Най мащабния от всички е приоритет 3, съответно и за него са отредени и 2/3 от финансовия ресурс предвиден за Общинския план за развитие, а именно: „Модернизиране на базисната инфраструктура и опазване на околната среда” – Специфична цел 3.1. „Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура”; Специфична цел 3.2. „Подобряване и развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура”; Специфична цел 3.3. „Внедряване на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)”; Специфична цел 3.4. „Усъвършенстване и развитие на съобщителната инфраструктура” и Специфична цел 3.5. „Опазване на околната среда”. Тук специфичните цели са малко повече, но навсякъде в България основните проблеми са свързани най-вече с инфраструктурата. Приоритет 4; “Развитие на човешките ресурси и повишаване на административния капацитет” – нещо много важно, когато се отнася до развитие, защото в крайна сметка хората са тези които го извършват. Към него са формулирани следните специфични цели. Специфична цел 4.1. „Насърчаване развитието на пазара на труда и социална интеграция”; Специфична цел 4.2. „Повишаване качеството на човешкия капитал” и Специфична цел 4.3. „Повишаване на административния капацитет”. Тези така формирани приоритети, специфични цели и мерки към тях дават възможност на Общината да кандидатства по абсолютно всички оперативни програми – шест на брой. Като по програма “Конкурентноспособност” са предвидени мерки Общината да може да насърчава развитието на предприемачеството, малките и средни предприятия и др.
В предния Общински план за развитие предвидения финансов ресурс беше около 120млн. лева, след включване на новите проекти финансовия ресурс нарастна до 360млн. лева. Това мисля че звучи много по-реално, като се има предвид големите възможности които се откриват пред страната ни за кандидатстване по различни европейски програми.
Съвсем на кратко ще ви представя и структурата за изпълнение, наблюдение и оценка. Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие е задача на вас Общинските съветници и на Кмета на Общината. След като се назначи работна група, която разработва списък с индикатори за оценка на реализация на Общинския план за развитие. В него са посочени примерни индикатори върху които тази група да стъпи, но да ги преведе с конкретните нужди на Общината. Състава на групата се определя от Общински съвет и по негова преценка може да се придвиди участието на неправителствения сектор, социално икономическите партньорства, структутите на гражданското общество и бизнеса. Групата изпълнява задачите, които са свързани с наблюдение и напредъка на целите и приоритетите, трябва да извършва анализ на постигнатите резултати и тяхното съответствие със заложените цели. Трябва периодично да преглежда предложения за преразспределение и допълване на средства по отделните приоритети и мерки. Трябва да изготвя предложения за конкретни действия за постигане на заложените цели, както и периодично да информира Кмета и Общинския съвет как върви изпълнението на Общинския план за развитие.
Мерките за публичност и информация, които са много важни и България е гледана под лупа за тях от Европейската комисия, основния принцип при тях е принципа на “Партньорство” с всички заинтересовани страни по формулиране и актуализиране на политиките за развитие на Общината.
В процеса на реализиране на плана е препоръчително междинните резултати да се побликуват в уеб страницата на Общината, да се посочат предстоящите мерки и конкретни действия които следва да се предприемат, както и периодично да се провеждат пресконференции със участието на Кмета, групата за наблюдение и мониторинг, както и предтставители на местната общественост. Както и да се получава обратна връзка от гражданите за това какво е извършено до момента и съответно на база на това, ако е необходимо да се извършат съответните корекции. И накрая искам да ви пожелая успех в работата по усвояването на европейските пари. Сега ако имате въпроси, готова съм да отговоря.
К.Германова: Благодаря от мое и от името на колегите Общински съветници г-жо Георгиева. Г-н Чакъров имате думата.
Т.Чакъров: В програмата за развитие има някои неща, които вече не съществуват. Например защитена местност “Кулкита” или Райски залив. Като местности те съществуват но не са защитени. Те са застроени и обикновенните граждани нямат достъп до тях.
В.Георгиева: Аз защитените местности, като информация съм ги взела от Министерството на околната среда и водите. Това че една местност е защитена, не означава че не може да се застроява. Това означава само, че когато се строи има по-строги изисквания с които строителя трябва да се съобразява.
К.Германова: Г-н Чакъров, г-жа Георгиева няма вина за това че там е застроено. В момента коментираме програмата за развитие на Общината. Задавайте конкретни въпроси по темата. Имате думата г-н Недин.
С.Недин: В припритетите е заложено “Развитие на устойчив и ефективен туризъм”, как го разбирате вие като експерти в контекста на застрояване на крайбрежната зона на нашата Община, конкретно с предстоящия за приемане и влизане в сила на Общ устройствен план.
В.Георгиева: Под “Развитие на устойчив и ефективен туризъм” се има предвид развитието не само на черноморския туризъм, а също и на селски туризъм, конгресен туризъм, креативни дейности. Когато става въпрос за устойчивост, това означава, че не се има предвид само икономическото развитие, но и развитието на човешките ресурси както и съхранение на околната среда. Така че щом сме писали ефективен и устойчив туризъм, се има предвид че при развитието на туризма следва да се съхрани екологичния баланс и същевременно да се приложат едни по-съществени мерки в областта на развитие на човешките ресурси, т.е. заетите във тази сфера. Проблема със застрояването е всеобщ, не само в Община Созопол, но това зависи от съответните нормативни актове, които се издават не само на централно ниво, но и на Общинско.
С.Недин: Моят въпрос е към вас като експерт, вие да кажете в нашата Община при конкретното застрояване, какво значи устойчив и ефективен туризъм. И за какъв екологичен баланс говорите, като експерт. Ние не сме експерти, ние сме общински съветници и от нас се иска да следим спазването на този баланс. Как ние ще наблюдаваме нещата и как ние да правим правилния избор. Какво според вас като експерт означава екологично равновесие тук по крайбрежието на Община Созопол? Това което е в момента екологично равновесие ли е?
В.Георгиева: Презастрояването е проблем навсякъде, и това нарушава екологичния баланс в тези защитени местности. Това което е нанесено като вреда на околната среда много трудно може да се поправи, не е необратимо обаче. Моя съвет е вие като взимате решения за издаване на разрешителни за строеж и нормативните актове, които издавате на местно ниво, да взимате предвид факта, че туристите тепърва ще се оттеглят от България от местат където има презастрояване и където е унищожена природата. Просто се постарайте да съхраните природата и даже да предприемете по-активни мерки за нейното възстановяване. Всички знаете че има територии включени в “Натура 2000”, просто не унищожавайте природните богатства.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Да благодарим окончателно на г-жа Георгиева. Да преминем към гласуване, ще ви зачета предложението за решение. Съгласно чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема предложения актуализиран План за развитие на Община Созопол 2007-2013г., приложен към настоящото решение. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 235
Съгласно чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема предложения актуализиран План за развитие на Община Созопол 2007-2013г., приложен към настоящото решение.

П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 392/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П.Рейзи: В момента ще кандидатстваме по две програми, това са двете оси в Министерството на регионалното развитие. Едната е “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, тук подготвяме един проект за цялостно осветление в Общината на стойност 3млн. и 600хил. лв. и още един проект, който е за ремонт на пътя на Буджака на стойност 2млн. лв. Ние сме Община, която я водят към големите Общини и по Образователна инфраструктура можем да кандидатстваме до 6млн. лв. Подготвили сме училищата в Созопол, Росен, Зидарово и Черноморец, там ще се направят пълни ремонти. Саниране на сградите, вътрешно обурудване и т.н. Освен училищата подготвяме и три детски градини, две в Созопол и една в Черноморец. за да кандидатстваме по тези програми трябва да имаме решение на Общински съвет.
К.Германова: да допълня думите на Кмета, по тези проекти, както и следващата докладна, срока за кандидатстване е края на м.май, именно и за това сесията е извънредна.
П.Рейзи: Да точно така, сроковете ни притискат.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 236
1. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “ Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: ВG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
2. Общински съвет Созопол декларира, че предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи пред МРРБ всички необходими документи по т. 1.

П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 393/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на околната среда и водите.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П.Рейзи: Тука говориме за оперативната програма, която е към Министерството на екологията, това е основния приоритет в нашата програма. Изграждането на пречиствтелната станция, която сме я започнали и отвеждането на отпадните води. Изграждане на питейни водопроводи, ние почти навсякъде сме готови с техническите проекти. Най-напред ще кандидатстваме с колектора от Веселие през Мисаря до пречиствателната станция, от стария град – Созопол до пречиствателната станция и колектора на Черноморец. Както и вода и канал на м.Мисаря. С това ще кандидатстваме сега. На 30 май се затваря първият етап на тази програма, към края на юни ще се отвори и втория етап. Ние започнахме да подготвяме проекта и за него, за пречиствателната станция. Нея я разделяме на два етапа, до сега тя е финансирана от държавния бюджет и от ПУДООС. Моята предшественичка е пропуснала да кандидатства за средства по държавния бюджет за тази година и не са ни отпуснали пари, малко сме затруднени и работиме по ПУДООС. За тази година сме ги изразходили. Забравили са да анексират и договора, сега правим и нов договор, но това е губене на време и доста разпавии. Надявам се обаче да завършим първия етап, да направим пилонирането на терена и поставянето на тръбните плочи. От там нататък следващите средства ще са по тази. И ако сега се приеме това решение на Общински съвет, ще сме готови юни, юли да кандидатстваме за финансиране за доизграждането на пречиствателната станция. Другото хубаво в тази докладна е по отношение на с.Росен и с.Зидарово. Оказа се че в момента, програмите по които можем да кандидатстваме във връзка с изграждане на канализацията, водата, пречиствателните станции и ремонт на пътищата в селата. Едната е Регионално развитие за селата които са с население над 2 000 човека и тук ще кандидатстваме за селата, които споменах, а за останалите села подготвяме проектите и ще кандидатстваме през Министерството на земеделието, там имаме таван до 3млн. на село. така съм разпределил нещата. Сега ще кандидатстваме за с.Росен и с.Зидарово, а към средата на юни ще кандидатстваме и за с.Равна гора, с.Извор и с.Крушевец. За с.Крушевец сме класирани по програма ПУДООС за изграждане на канала за отпадни води, аз съм ги спрял нещата защото искам да ни класират и за водата на с.Крушевец. Не искам да се получи това което се получава в с.Равадиново. Като се копае, трябва да се копае и за вода и за канал. двата проекта трябва да вървят ръка за ръка. За това и вчера бях в София при г-жа Стоянова – директорката на ПУДООС към екологията, обеща че ще се постарае да подготви и с.Крушевец и с.Равадиново.
Казвам ви всичко това за да сте наясно с плановете ни относно водата и канализацията в Общината. В общи линии това са нещата по които в момента дерзаем по-осилено.
Т.Чакъров: Много е хубаво че пречиствателната станция ще обхване целия регион на Общината, но какво става по въпроса за осъвременяването и тя до като се построи техниката ще е морално остаряла.
П.Рейзи: Всичко се сменя в момента, друг капацитет и нова технология. Много трудно се постига всичко, но се надявам до сезон 2010г. да сме готови.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Подлагам на гласуване, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 237
І. Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,Довеждащи колектори до ПСОВ Созопол и ВиК Мисари” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерации, Процедура ВG161РО005/08/1.10/01/02 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”
2. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,Изграждане на Пречиствателна станция и съпътстваща инфраструктура, с. Росен” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерации, Процедура ВG161РО005/08/1.10/01/02 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”
3. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,Изграждане на
Пречиствателна станция и съпътстваща инфраструктура, с. Зидарово” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерации, ВG161РО005/08/1.10/01/02 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”
4. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,Доизграждане на ПСОВ - Созопол” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерации, ВG161РО005/08/1.10/01/02 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”
II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи пред МОСВ всички необходими документи по т.т. 1, 2, 3 и 4.

П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 390/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги тази актуализация се налага във връзка с кандидатстване по даден проект, по думите на администрацията. към докладната записка има приложена и тази на директора, Дирекция “Евроинтеграция” кое налага да бъдат променени тези средства в бюджета. Ще дам думата на Зам. Кмета – г-жа Катя Стоянова.
К.Стоянова: Виждате че се прехвърлят 300хил. лв. от § 97-00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи. Тази докладна е внесена, защото при кандидатстване по всички програми, едно от основните изисквания е прилагането на доказателство, че кандидата е осигурил достатъчно налични средства за финансиране на недопустими разходи. И на комисията беше казано, тези пари няма да бъдат използвани.
К.Германова: В крайна сметка говорим за проекти за над 3млн., а ние залагаме по 100хил. лв. Така или иначе ако не се спечели проекта те не могат да се използват, защото няма да стигнат до никъде. Имате ли въпроси? няма. Преминаваме към гласуване. зачитам решенията едно по едно.
1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол - собствен в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 626 “Пречистване на отпадъчните води от населените места” с 300 000лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 026 381лв. 300 000лв. 2 326 381лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 1 911 381лв. 300 000лв. 2 211 381лв.
- довеждащи колектори стар,нов
град,Мапи,Веселие,Каваци,Буджака,
с.Черноморец до ПСОВ Созопол 0 100 000лв. 100 000лв.

-Изграждане на пречиствателна
станция и съпътстваща
инфраструктура с.Росен 0 100 000лв. 100 000лв.

-Изграждане на пречиствателна
станция и съпътстваща
инфраструктура с.Зидарово 0 100 000лв. 100 000лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
1.3.Намалява плана на разходите по бюджета на гр. Созопол – собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 300 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 324 300лв. 300 000лв. 24 300лв.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега като цяло да гласуваме точка едно от предложението за решение, Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., така както гласувахме в увеличение и в намаление. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 238
1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол - собствен в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 626 “Пречистване на отпадъчните води от населените места” с 300 000лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 026 381лв. 300 000лв. 2 326 381лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 1 911 381лв. 300 000лв. 2 211 381лв.
- довеждащи колектори стар,нов
град,Мапи,Веселие,Каваци,Буджака,
с.Черноморец до ПСОВ Созопол 0 100 000лв. 100 000лв.

-Изграждане на пречиствателна
станция и съпътстваща
инфраструктура с.Росен 0 100 000лв. 100 000лв.

-Изграждане на пречиствателна
станция и съпътстваща
инфраструктура с.Зидарово 0 100 000лв. 100 000лв.

1.3.Намалява плана на разходите по бюджета на гр. Созопол – собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 300 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 324 300лв. 300 000лв. 24 300лв.


К.Германова: Точка 2. Въз основа на приетото решение по т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва:
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 831 161лв. 300 000лв. 7 131 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 079 680лв. 300 000лв. 6 379 680лв.

Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 239
2.Въз основа на приетото решение по т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 831 161лв. 300 000лв. 7 131 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 079 680лв. 300 000лв. 6 379 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 119 381лв. 0 119 381лв.

П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 398/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “Национална Електрическа Компания” ЕАД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на два броя стълбове в ПИ 81178.9.68 по кадастрална карта на с.Черноморец, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на общинска администрация и по точно на юрисконсулта на Общината – г-жа Георгиева, да направи разяснения.
Г.Георгиева: Добър ден на всички. Настоящото предложение обхваща изграждането на два броя стълбове с високо напрежение в имот собственост на Община Созопол, землище на с.Черноморец. Като идеята е да се захрани подстанцията на Общината. Парцеларния план е одобрен на предходната сесия, запознати сте. Въз основата на този парцеларен план трябва да се учреди и правото на строеж в полза на “Национална Електрическа Компания” ЕАД, която е собственик на преносната мрежа. Това е необходима процедура с цел захранване на подстанцията.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с вх.№ 398/12.05.2008г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 240
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал. 1 от Закон за енергетиката, учредява на “НЕК”ЕАД, гр. София, с рег. по ф.д.№ 29 869/1991г. на СГС, и с БУЛСТАТ 000649348, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на
1.1. Стъпка за стьлб с №1, със застроена площ от 56/петдесет и шест /кв.м. целият с площ от 4328 кв.м., представляващ ПИ 81178.14.110, по кадастрална карта на с.Черноморец, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, и при граници и сьседи от всички страни —север 81178.15.201, изток —81178.15.202, запад —81178.32.366, юг-81 178.14.75.
1.2. Стъпка за стълб №2 със застроена площ от 64/шестдесет и четири /кв.м. целият с площ от 19 052 кв.м., представляващ ПИ 81178.9.68 по кадастрална карта на с.Черноморец, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, и при граници и съседи от всички страни —север 81178.9.37 и 81178.9.27 , изток — 81178.9.67, запад—81178.9.50; 81178.9.31 и 81178.9.32, юг-81178.9.69
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 56 кв.м. възлизаща на 6 337лв. /шест хиляди триста тридесет и седем лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №72/11.04.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т. 1.1. и пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 64 кв.м., възлизаща на 6 803 лв. /шест хиляди осемстотин и три лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №73/11.04.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение, за обекта по т. 1.2.


П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 397/12.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на ползване на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- за площадка на временна поставяема подстанция “СОЗОПОЛ” в ПИ 81178.9.68 по кадастрална карта на с.Черноморец, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Георгиева: По това предложение ползвателя е друго търговско дружество, “ЕВН България Електроразпределение” АД. Те са се ангажирали за предстоящия летен сезон да поставят мобилна електро-подстанция, която да поддържа напражението в района, за да няма проблеми с тока. Право на ползване е защото става въпрос за временно съоръжение, като се надяваме че ще продължи строежа на основното съоръжение. Предложението е за една година и наема е месечен.
К.Германова: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 241
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив, с рег. по ф.д№ 5347/28.04.2000г. на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ от 1000 кв.м., за поставянето на мобилно съоръжение от техническата инфраструктура, в ПИ 81178.9.68 по кадастрална карта на с.Черноморец, Община Созопол.
2. На основание чл.41, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на ползване за обекта за площ от 1000 кв.м. от 19 852 кв.м площ на целият, и възлизаща на 625/шестстотин двадесет и пет лв./ на месец, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 25.04.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 401/13.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги става въпрос за една скица, която е пропусната в предните, ако си спомняте имаше в едно от заседанията дублиране на една скици в две различни докладни, явно беше допусната техническа грешка. Имате ли някакви въпроси по скицата. Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№ 401/13.05.2008г. , моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 242

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица№ 54/17.04.2008година с.Черноморец

П.Щерионова: На заседанието на комисиите бе разгледана и извънредно постъпилата, докладна записка с вх.№ 414/15.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на Зам. Кмета – г-жа Катя Стоянова.
К.Стоянова: Знаем за какво става дума, Общинските съветници също, защото те ноември месец гласуваха маломерните паралелки в училищата. За това и към докладната сме приложили една справка, в която се вижда в кое училище кои паралелки са под този минимум. Сега нека и г-жа Надя Миндова да разясни за делегираните бюджети и т.н.
Н.Миндова: Това е една промяна в Наредба 7 за броя на учениците в паралелките и групите. Промяната е побликувана в бр. 22 на ДВ от тази година. Това е след приемане на бюджета ни. За да спазим изискванията на чл.11а, във връзка с чл.11 на тази наредба е необходимо да дофинансираме със собствени приходи тези паралелки, които са били приети на заседание на Общински съвет и е гласувано паралелките да са с намалена пълняемост. Ние ще дофинансираме на база бр. деца, които са под минималното изискване по Наредбата и единния стандарт, който беше определен за цялата страна в размер на 1 105лв. на дете. Сума сумарно – 68 510лв. за цялата година. За да може тези паралелки да си довършат учебната година.
К.Германова: Колеги въпроси имате ли? Няма. Започвам да зачитам решението
1. Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.1. Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол за 2008г.- собствен, в частта за местни дейности, както следва:
1.2. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 70 000лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 000 000лв. 70 000лв. 930 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
ул. осветление на Община Созопол 1 000 000лв. 70 000лв. 930 000лв.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
1.3. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. на делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи със 70 000лв. по функции, дейности, параграфи и училища/Справка-приложение №2 както следва:
- Дейност 322 “Общообразователни училища” със 70 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 70 000лв. 70 000лв.
в т.ч.
§ 10-14 – учебни разходи 0 1 490лв. 1 490лв
в т.ч.
за НУ с.Равадиново 0 90лв. 90 лв.
за ОУ с.Атия 0 600лв. 600лв.
за ОУ с.Крушевец 0 200лв. 200лв.
за ОУ с.Зидарово 0 600лв. 600лв.

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 68 510лв. 68 510лв
в т.ч.
за ОУ гр.Созопол 0 2 210лв. 2 210лв.
за НУ с.Равадиново 0 9 945лв. 9 945лв.
за ОУ с.Черноморец 0 2 210лв. 2 210лв.
за ОУ с.Атия 0 14 365лв. 14 365лв.
за ОУ с.Росен 0 5 525лв. 5 525лв.
за ОУ с.Равна гора 0 11 050лв. 11 050лв.
за ОУ с.Крушевец 0 8 840лв. 8 840лв.
за ОУ с.Зидарово 0 14 365лв. 14 365лв.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
1.3.1.Функция “Образование” със 70 000лв.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И като цяло точка първа, Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., така както го гласувахме по функции и параграфи. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 243

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол за 2008г.- собствен, в частта за местни дейности, както следва:
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади ” с 70 000лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 000 000лв. 70 000лв. 930 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 -реконструкция
ул. осветление община Созопол 1 000 000лв. 70 000лв. 930 000лв.
1.3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. на делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи със 70 000лв. по функции, дейности, параграфи и училища/Справка-приложение №2/, както следва:
1.3.1.Функция “Образование” със 70 000лв.
-Дейност 322 “Общообразователни училища” със 70 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 70 000лв. 70 000лв.
в т.ч.
§ 10-14 – учебни разходи 0 1 490лв. 1 490лв
в т.ч.
за НУ с.Равадиново 0 90лв. 90 лв.
за ОУ с.Атия 0 600лв. 600лв.
за ОУ с.Крушевец 0 200лв. 200лв.
за ОУ с.Зидарово 0 600лв. 600лв.

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 68 510лв. 68 510лв
в т.ч.
за ОУ гр.Созопол 0 2 210лв. 2 210лв.
за НУ с.Равадиново 0 9 945лв. 9 945лв.
за ОУ с.Черноморец 0 2 210лв. 2 210лв.
за ОУ с.Атия 0 14 365лв. 14 365лв.
за ОУ с.Росен 0 5 525лв. 5 525лв.
за ОУ с.Равна гора 0 11 050лв. 11 050лв.
за ОУ с.Крушевец 0 8 840лв. 8 840лв.
за ОУ с.Зидарово 0 14 365лв. 14 365лв.


К.Германова: Точка 2.Въз основа на приетото решение по т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва:
било намаление става
Общо капиталови разходи: 7 131 161лв. 70 000лв. 7 061 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 379 680лв. 70 000лв. 6 309 680лв.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 244

2.Въз основа на приетото решение по т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва:
било намаление става
Общо капиталови разходи: 7 131 161лв. 70 000лв. 7 061 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 379 680лв. 70 000лв. 6 309 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 119 381лв. 0 119 381лв

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам десетото извънредно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


Протокола води:……………
/Х.Михова/


*23.05.08


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...