:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 13/21.07.2008г.


ПРОТОКОЛ № 13

Днес, 21.07.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Тринадесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова и Симеон Симеонов – Зам. Кметове на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Вaля Бучeнкова – Гл. специалист бюджет, Златка Мусева – Гл.Счетоводител на Община Созопол кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото тринадесето заседание на Общински съвет. Присъстват петнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам тринадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преди да започнем, по една вече създадена традиция от този Общински съвет искам да поздравя един от колегите за неговия рожден ден. Става въпрос за колегата Милко Димов, който имаше рожден ден на седми юни. Бъди жив и здрав и ползотворна работа.
Ще ви моля да изключите телефоните си или да ги прехвърлите на тих режим. По правилник, започваме с питания към Кмета на Общината. Давам ви думата колеги.
К.Гребенаров: Г-н Кмете, г-жо Председател, гости от Общинска администрация въпросите които ще отправя към Кмета са свързани със летния сезон, който е вече в разгара си. На предходна сесия поставих тези въпроси, но по тях няма резултати. Първо за знака на пристанището – металната котва, който все още е място за залепяне на некролози. Второ, все още има кучета, които лаят по колите и по гражданите и гостите на града. Тези дни се поразходих из парка и ми направи впечатление, че се е превърнал в паркинг за автомобили. Друго нещо, което искам да засегна е тази круша, която е поставена тук на центъра, много е неприятно посред нощ да се събудиш от някакви трясъци. И последно, но не и маловажно, как стои въпроса със сметоизвозването, колите минават ли събота и неделя?
П.Рейзи: По отношение на знака, поръчали сме табло на което да се лепят некролозите. По отношение на кучетата, провели сме неколкократни разговори да дойдат и да ги хванат, отделно се свързахме с две организации и те не са дошли. Голям проблем е това. За колите в градината – поставили сме знак, предупредили сме полицаите, в падари не може да се превръщаме. От наша страна мерките са взети. По въпроса с чистотата, през целия ден минава кола, която обира кошчетата. Нормално е в един момент да има струпване, заведенията и магазините работят до късно. Разбрали сме се колите да тръгват в 5 часа. Нормално е също и да има една самоинициатива в нас, като видим такива които изхвърлят и трупат боклука по тези малките кошчета да им обясним къде са местата за големите боклуци, отделно в Общината има дежурен и може да се сигнализира за тези случаи. А тази круша ще я махнем, ще разбера кой я е поставил и ще я премахнем.
К.Германова: Други въпроси има ли колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Аз искам писмен отговор на моите въпроси. Първо, кога е определена търговската схема на крайбрежната улица на харманския плаж? Второ, коя е комисията която е отдала търговските места и по какъв ред е станало това? Другият ми въпрос е свързан с караваните, които са паркирани в същия район. Преди десет години премахнахме тази практика, а сега има повече от 5-6 паркирани каравани там.
К.Германова: Други въпроси към Кмета има ли? Г-н Трънков.
Д.Трънков – Кмет на с.Габър: Искам да поканя г-н Желев да дойде в селото и да си види приятелите, които хвърлят отпадъци на пътя и на улицата. Аз вече не знам какви мерки да предприемам и тъй като съм решил да им пиша актове по смисъла на Наредбата, да не кажат че това е нещо на политическа основа.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте получили покани, запознали сте се с дневния ред. Аз имам предложение за две извънредни докладни като допълнение. Първото е, като т.6 в дневния ред да влезе Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община “Йозефварош” – гр.Будапеща, Унгария. Второто е като т.7 да влезе Докладна записка с вх.№568/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на участие на Община Созопол като партньор в проект по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) съвместно с Община Приморско и Община Царево. Всички сте получили и извънредните докладни, някакви други предложения за промяна има ли колеги? Няма. Който е съгласен като т.6 да влезе Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община “Йозефварош” – гр.Будапеща, Унгария. моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен като т.7 да влезе в дневния ред Докладна записка с вх.№568/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на участие на Община Созопол като партньор в проект по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) съвместно с Община Приморско и Община Царево, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега ще ви моля, който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред в едно с гласуваните допълнения да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 271

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№521/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№522/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№523/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгл. чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
4. Докладна записка с вх.№527/25.06.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ «СКАТ» да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
5. Докладна записка с вх.№510/16.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане разхода на гориво при доставка на храна на патронираните лица от ДСП – гр.Созопол до с.Равадиново
6. Докладна записка с вх.№530/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
7. Докладна записка с вх.№532/30.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Тарифата за местните данъци и такси и Тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгласно чл.6, ал.д и ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
8. Докладна записка с вх.№470/30.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
9. Докладна записка с вх.№503/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4 землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас.
10. Докладна записка с вх.№502/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№501/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№531/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № ІІ-60/06.04.2006г на БОС по адм.д. № 1226/2006г. и решение № 9904/12.10.2006г. на ВАС по адм.д. № 5872/2006г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти на м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
13. Докладна записка с вх.№540/03.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Протокол №307/27.05.08г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
14. Докладна записка с вх.№542/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.,от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, включена в новообразувания УПИ- VІ-564,565,566,567 ,в кв.43 по плана на гр.Созопол съгласно приетия с протокол № 9І14.05.2008г. т.43 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/ при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/ за частна общинска собственост ; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 3.Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/;
15. Докладна записка с вх.№544/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №139, по плана на местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№545/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-192, кв.39 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№546/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-106, кв.4 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№547/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XV-306, кв.31 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№548/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XX-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№549/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на анекс за продължаване срок за сключен договор за наем на недвижим имот – частна собственост за ползването му като “Клуб на пенсионера” за нуждите на населението на с.Атия, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№554/07.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №-137, по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
22. Докладна записка с вх.№558/09.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от имот, публична Общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
23. Докладна записка с вх.№498/11.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изключване на земи и гори от Общински горски фонд при промяна предназначението им за изграждане на “Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали”.
24. Докладна записка с вх.№536/02.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе, местност «Аркутино», землище гр.Созопол, обл.Бургаска за обект: «Изграждане на външно ел. захранване 20кV на вилно селище “Лилиите” през поземлени имоти – ОГФ, собственост на Община Созопол”.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
25. Докладна записка с вх.№466/29.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ
VI. Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община “Йозефварош” – гр.Будапеща, Унгария.
VII. Докладна записка с вх.№568/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на участие на Община Созопол като партньор в проект по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) съвместно с Община Приморско и Община Царево.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, ще поканя председателя на комисията по Законност – г-жа П.Щерионова, да запознае Общинските съветници с протокола на комисията.
П.Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, Кметове на населени места и колеги, на 16.07.2008г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова, Константин Гребенаров и Стоян Маринов – членове на комисията и Пенка Щерионова – Председател. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – Юрист на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД” и Милко Димов – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№521/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги става въпрос за една промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, което допълнение ние направихме в началото на годината, във връзка със закъснението на Закона за местните данъци и такси. Допълнението се направи с цел законовото изменение на патентните данъци. А сега вече този текст може да отпадне и именно това е причината да разглеждаме тази докладна записка. Имате ли някакви въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№521, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 272

На основание чл.21 , ал.2 от ЗМСМА изменя чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол като в края на изречението думите “до изготвяне на проекта за бюджет на Община Созопол” се заличават.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№522/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев - ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 273

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, а именно :
В раздел седми “ Административно-наказателни разпоредби”:
- в чл.29а, ал.2 определената такса “преместване” от 36.00лв. се променя на 50.00 /Петдесет/ лева.
- в чл.29 а , ал.3 таксата от 18.00лв. става 25.00 /Двадесет и пет/ лева.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№523/23.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгл. чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
Комисията след като разгледа докладната записка, и след като изслуша мотивите на вносителя и направеното от същия аргументирано предложение за допълнение, чрез въвеждането на допълнителна точка в решението - “Към т.VI. се създава нова т.4. със следното съдържание: “Разрешение за извършване на дейност “Атракционен транспорт” на територията на Община Созопол – 32лв. на място на месец, без включен ДДС””, Комисията на основание чл.57, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, допълва така предложения проект за Решение, като добавя нова точка, а именно - “Към т.VI. се създава нова т.4. със следното съдържание: “Разрешение за извършване на дейност “Атракционен транспорт” на територията на Община Созопол – 32лв. на място на месец, без включен ДДС”” и предлага на Общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната, ведно с направеното от Комисията допълнение.
К.Германова: Давам думата на вносителя да направи разяснения по докладната.
П.Рейзи: Става дума за атракционното влакче, което се движи из града, тъй като нямаме такава такса в тарифата и няма как да вземем дължимия данък се прави това допълнение. Сравнили сме цената с другите Общини – имам предвид Несебър и тяхната е такава.
К.Германова: Ще гласуваме точките по отделно и поименно колеги. Имате ли някакви въпроси и предложения колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Предвид увеличението на таксата за неправилно паркиране, предлагам да намалим таксата за престой в паркингите на 1лв.
Х.Бардуков: Аз също се придържам към предложението на колегата, като предлагам и сумата за денонощие да бъде 4лв.
К.Германова: И аз искам едно уточнение, тук говорим за Общинските паркинги, не за паркинга който се ползва от паяка.
П.Рейзи: Говорим само за нашите паркинги. Фирмата, която кара колите си има договор със собствениците на пристанището. Тези тарифи, които ги предлагаме също сме ги съгласували с Общините в района, нито са по-високи нито пък по-ниски. Другото което искам да кажа е че тази година паркингите са Общински, хората които ги експлоатират са на заплата, а приходите постъпват в Общинската хазна.
Д.Желев: Днес е 21.07, а тези такси от 2лв. се събират от един месец. Ако сега ще утвърждаваме тарифата със задна дата аз няма да приема.
К.Германова: Никога до сега не е гласувано решение в което да не е било упоменато, че влиза със задна дата. В конкретния случай, никъде не е отбелязана дата. Има си Закони правила по които едно решение влиза в сила, но винаги след нашето гласуване. Ако трябва да е със задна дата ще бъде упоменато, а в този случай никъде не е отразено.
Т.Чакъров: Добре, нека да приемем тази тарифа от 2лв. на час, но да намалим престоя за денонощие на 4лв.
Х.Бардуков: Как ще се оправдаят приходите до момента след като не взимаме решението със задна дата. Да не правим някакво нарушение?
Д.Дунев: Не няма противоречие.
К.Германова: Имате ли други предложения? Няма. Започваме от последно направеното предложение за промяна. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на леки автомобили и ванове : - за 1 час – 2,00 лв; - за денонощие – 4,00 лв., Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ПРОТИВ
2. Стоян Маринов – ПРОТИВ
3. Милко Димов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
4. Гено Пухов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
5. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Ангел Гочев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Димитър Желев - ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, не се приема.

К.Германова: Преминаваме към гласуване на решението, така както е по докладната. Към т.VI. се създава нова т.3. със следното съдържание : “Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа: 3.1. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на леки автомобили и ванове : - за 1 час – 2,00 лв; - за денонощие – 6,00 лв., който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се
К.Германова: 3.2. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на лекотоварни автомобили и автобуси : - за 1 час – 4,00 лв; - за денонощие – 12,00 лв., който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се
К.Германова: Към т.VI. се създава нова т.4. със следното съдържание: “Разрешение за извършване на дейност “Атракционен транспорт” на територията на Община Созопол – 32лв. на място на месец, без включен ДДС”, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
К.Германова: Като цяло да гласуваме така направеното предложение за решение заедно с допълнително въведената и гласувана точка. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 274

На основание чл.6, ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Созопол,Общински съвет приема допълнения към Тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от Община Созопол както следва:
I.Тарифата за цени на услуги и права
Към т.VI. се създава нова т.3. със следното съдържание :
“Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа:”
3.1. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на леки автомобили и ванове :
- за 1 час – 2,00 лв;
- за денонощие – 6,00 лв.
3.2. Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа на лекотоварни автомобили и автобуси :
- за 1 час – 4,00 лв;
- за денонощие – 12,00 лв.
Към т.VI. се създава нова т.4. със следното съдържание:
“Разрешение за извършване на дейност “Атракционен транспорт” на територията на Община Созопол:”
– 32лв. на място на месец, без включен ДДС

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№527/25.06.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ «СКАТ» да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имаме писмо от ТВ ”Скат”, на миналото заседание ви казах, че ще пусна такава докладна. Става въпрос за даване на съгласие за пряко излъчване на заседанията ни. Срока който съм предложила е до края на календарната 2008г. Имате ли някакви въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1,
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 275

Общински съвет – Созопол на основание чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол, до края на календарната 2008г.

П.Щерионова: На заседанието на Комисията се разгледа и извънредно постъпилата Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община «Йозефварош» - град Будапеща, Унгария.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги това е докладната, която ще разглеждаме като т.6, просто комисията ни запознава че са я разгледали. Благодаря на председателката на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклад на комисията по финанси. Ще поканя председателя на комисията г-жа Пехливанова да ни запознае с протокола.
Н.Пехливанова: На 15.07.2008г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова – Председател, Пенка Щерионова, Стоян Маринов и Станимир Петров – членове. В работата на заседанието взеха участие: Валя Бучинкова – Гл. специалист бюджет; Златка Мусева – главен счетоводител на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”; Йорданка Димитрова– Специалист “Социални дейности”. Комисията разгледа и се произнесоха по: Докладна записка с вх.№510/16.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане разхода на гориво при доставка на храна на патронираните лица от ДСП – гр.Созопол до с.Равадиново. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 276

Извършените разходи на гориво от автомобила към ДСП – Созопол при доставка на храна по маршрут – от гр.Созопол до с.Равадиново и обратно да е за сметка на Община Созопол.

Н.Пехливанова: Следващата докладна записка е с вх.№530/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по повод докладната или да преминем към гласуване?
Р.Деспов: Какво ще обзавеждаме за 100 000лв.?
П.Рейзи: Ще дообзаведем трите апартамента. Там етажа го получихме на груб строеж, всичко беше на тапа. сега го привеждаме във вид за живеене. Тези пари отиват и за стълбище, за парапети, измазване.
К.Германова: Има ли други въпроси? Няма.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва: 1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта за местни дейности, както следва: 1.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2008г. в частта за местни дейности със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение със 171 000лв.
- Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение със 171 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 315 000лв. 70 000лв. 385 000лв.
в т.ч.
изграждане на съблекалня с тоалетна
и баня към физкултурен салон
с.Равна гора. 0 70 000лв. 70 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложения § 51-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 096 150лв. 101 000лв. 2 197 150лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – скенер за
деловодство “Фронт-офис” Созопол 0 1 000лв. 1 000лв.
подпараграф 52-05 – обзавеждане
общинска сграда /Приложение№1/ 30 000лв. 100 000лв. 130 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с така направените промени в Дейност 122 “Общинска администрация” – увеличение със 171 000лв., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: И цялата Функция “Общи държавни служби” – увеличение със 171 000лв., който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 1.1.2. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 598 000лв.
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение със 100 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 851 113лв. 100 000лв. 951 113лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – водоснабдяване
с.Вършило/Приложение №1/ 60 000лв. 100 000лв. 160 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в § 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение със 100 000лв.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 628 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 907 300лв. 698 000лв. 209 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 907 300лв. 698 000лв. 209 300лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 628 000лв., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: И като цяло Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 598 000лв., който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 1.1.3.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 245 000лв.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 245 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 258 370лв. 150 000лв. 1 408 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 200 740лв. 150 000лв. 1 350 740лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в § 10-00 – издръжка, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 520 000лв. 95 000лв. 615 000лв.
в т.ч.
ремонт път ІV 98012 с.Извор 100 000лв. 95 000лв. 195 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в § 51-00 – основен ремонт, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 245 000лв., който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: И цялата Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 245 000лв., който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Сега цялата 1. Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. в частта за местни дейности, както следва: 1.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2008г. в частта за местни дейности със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както гласувахме към момента. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 277

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
1.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2008г. в частта за местни дейности със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение със 171 000лв.
- Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение със 171 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 315 000лв. 70 000лв. 385 000лв.
в т.ч.
изграждане на съблекалня с тоалетна
и баня към физкултурен салон
с.Равна гора. 0 70 000лв. 70 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 096 150лв. 101 000лв. 2 197 150лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – скенер за
деловодство “Фронт-офис” Созопол 0 1 000лв. 1 000лв.
подпараграф 52-05 – обзавеждане
общинска сграда /Приложение№1/ 30 000лв. 100 000лв. 130 000лв.
1.1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 598 000лв.
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение със 100 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 851 113лв. 100 000лв. 951 113лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – водоснабдяване
с.Вършило/Приложение №1/ 60 000лв. 100 000лв. 160 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 628 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 907 300лв. 698 000лв. 209 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 907 300лв. 698 000лв. 209 300лв.
1.1.3.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 245 000лв.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 245 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 258 370лв. 150 000лв. 1 408 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 200 740лв. 150 000лв. 1 350 740лв.
§ 51-00 – основен ремонт 520 000лв. 95 000лв. 615 000лв.
в т.ч.
ремонт път ІV 98012 с.Извор 100 000лв. 95 000лв. 195 000лв.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности със 17 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение със 17 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 348 000лв. 17 000лв. 365 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 65 000лв. 17 000лв. 82 000лв.

К.Германова: Който е съгласен с направените промени по §52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение със 17 000лв. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Цялата т.2 Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности със 17 000лв. по дейности и параграфи, както гласувахме. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 278

2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности със 17 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение със 17 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 348 000лв. 17 000лв. 365 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 65 000лв. 17 000лв. 82 000лв.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. за местни дейности със 165 000лв. по функции дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 115 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 35 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 28 000лв. 18 000лв. 46 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв
К.Германова: Който е съгласен с така предложената промяна в § 10-00 – издръжка, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 17 000лв. 47 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – шадраван 20 000лв. 17 000лв. 37 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в § 52-00 – придобиване на ДМА, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 35 000лв., който е съгласен с промените, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 80 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 80 000лв. 80 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на парк в квартал №7, УПИ-1 по плана
на с.Черноморец/Приложение №1/ 0 80 000лв. 80 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени по §52-00 – придобиване на ДМА, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 80 000лв., който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Цялата Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 115 000лв., който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: 3.2.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 50 000лв.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 50 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 243 230лв. 50 000лв. 293 230лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 243 230лв. 50 000лв. 293 230лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени по § 10-00 – издръжка, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 50 000лв., който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 50 000лв. Който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. за местни дейности със 165 000лв. по функции дейности и параграфи, така както гласувахме. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 279

3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. за местни дейности със 165 000лв. по функции дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 115 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 35 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 28 000лв. 18 000лв. 46 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 17 000лв. 47 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – шадраван 20 000лв. 17 000лв. 37 000лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 80 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 80 000лв. 80 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на парк в квартал №7, УПИ-1 по плана
на с.Черноморец/Приложение №1/ 0 80 000лв. 80 000лв.
3.2.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 50 000лв.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 50 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 243 230лв. 50 000лв. 293 230лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 243 230лв. 50 000лв. 293 230лв.

Н.Пехливанова: Кметство с.Равадиново – 4.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 60 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 60 000лв. 60 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
с.Равадиново /Приложение №1/ 0 60 000лв. 60 000лв.
4.2.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 60 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 114 000лв. 60 000лв. 54 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 114 000лв. 60 000лв. 54 000лв.
К.Германова: Тук както знаете имаме право да гласуваме увеличението и намалението в едно. Който е съгласен с така направената промяна по средствата за с.Равадиново, моля да гласува «ЗА».
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Кметство с.Атия – 4.3.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 10 000лв. 7 500лв. 2 500лв.
в т.ч.
ремонт общ.сграда с.Атия 10 000лв. 7 500лв. 2 500лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 7 500лв. 7 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – офис
обзавеждане за кметство с.Атия 0 7 500лв. 7 500лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в бюджета на с.Атия, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметства с.Равадиново и с.Атия в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г., в частта за местни дейности, така както ги гласувахме. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 280

4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Равадиново
4.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 60 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 60 000лв. 60 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
с.Равадиново /Приложение №1/ 0 60 000лв. 60 000лв.

4.2.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 60 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 114 000лв. 60 000лв. 54 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 114 000лв. 60 000лв. 54 000лв.
Кметство с.Атия
4.3.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 10 000лв. 7 500лв. 2 500лв.
в т.ч.
ремонт общ.сграда с.Атия 10 000лв. 7 500лв. 2 500лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 7 500лв. 7 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – офис
обзавеждане за кметство с.Атия 0 7 500лв. 7 500лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1.1.; т.1.1.2.; т.2.; т.3.1.; т.4.1.; т.4.3. и заповеди №Z-695 от 26.05.2008г., №Z-854 от 19.06.2008г. и №Z-902 от 26.06.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложени/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 232 531лв. 134 148лв. 7 366 679лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 2 000лв. 344 100лв.

било намаление става
-собствени средства 6 329 680лв. 158 000лв. 6 171 680лв.

-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 270 751лв. 290 148лв. 560 899лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направените предложения за промяна в Общо капиталови разходи, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 281

5. Въз основа на приетите решения по т.1.1.1.; т.1.1.2.; т.2.; т.3.1.; т.4.1.; т.4.3. и заповеди №Z-695 от 26.05.2008г., №Z-854 от 19.06.2008г. и №Z-902 от 26.06.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложени/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 232 531лв. 134 148лв. 7 366 679лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 2 000лв. 344 100лв.
било намаление става
-собствени средства 6 329 680лв. 158 000лв. 6 171 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 270 751лв. 290 148лв. 560 899лв.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№532/30.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Тарифата за местните данъци и такси и Тарифата за услуги и права, предоставяни от Община Созопол съгласно чл.6, ал.1, т.д и ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: В т.VІІ. Технически услуги, т.В Документи за приемална комисия в т.1 За кабели – от лв./кв. да стане лв./лм. И в т.Г, т.4 Заснеманост вертикалност на калканите да остане само лв.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната?
Н.Пехливанова: Аз имам предложение, в т.VI.Такси за технически услуги, т.2.За издаване на скица за недвижим имот – останалите села на Общината, ДА СТАНЕ 15.00лв., да се намали на 10.00лв. и в т.4. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – останалите села на Общината, ДА СТАНЕ 20.00лв., да се намали на 15.00лв. Идеята ми е таксите за селата да се изравнят с тези на гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец.
П.Рейзи: Нашето предложение за селата да е по-висока цената е такова, защото тези скици се чертаят на ръка, налагат се няколко скици една върху друга. Но ако решите цените да са равни аз нямам нищо напротив.
К.Германова: Има ли други предложения? Няма. Сега ще гласуваме първо точките в които имаме предложение за промяна, след което ще гласуваме раздел по раздел. Първото предложение е в т.VI.Такси за технически услуги, т.2.За издаване на скица за недвижим имот – останалите села на Общината, БИЛО – 5.00лв., ДА СТАНЕ 10.00лв. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Следващото предложение е в т.VI.Такси за технически услуги, т.4. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – останалите села на Общината, БИЛО – 7.00лв., ДА СТАНЕ – 15.00лв. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Сега ще гласуваме раздел по раздел. Който е съгласен с така предложения раздел “Други услуги”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с така предложеният раздел “Такси за технически услуги” в едно с гласуваните промени, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с така предложените промени в Тарифата за цени на услуги и права, в раздел “Технически услуги”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с така направените промени по Тарифата за местните такси и Тарифата за услуги и права, предоставяни от община Созопол съгл.чл.6 ал.1, т.д и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 282

На основание чл.6 ал.1,т.д и ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Созопол, Общински съвет приема промени и допълнения към Тарифата за местните такси по ЗМДТ и Тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от община Созопол, съгл. Приложение №1.
Приложение №1
І.ПО ТАРИФА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЪБИРАНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛНАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА БИЛО ДА СТАНЕ
VІ.Други услуги
5./нова/ Реклама и публикация в общински вестник "Созопол"
-вътрешна страница, едноцветно 0,00 лв 1.00лв/кв.см.
-първа страница, 0,00 лв 2.00 лв/кв.см.
- цветна страница 0,00 лв 1.50 лв/кв.см.
VI.Такси за технически услуги
1.За издаване на скица за недвижим имот - гр.Созопол,с.Черноморец,с.Равадиново 10.00 лв 10,00 лв
2.За издаване на скица за недвижим имот - осталите села на общината 5.00 лв 10,00 лв
3.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване -гр.Созопол, с.Черноморец,с.Равадиново 15.00 лв 15,00 лв
4.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-останалите села на общината 7.00 лв 15,00 лв
5.За издаване на експресни скици в рамките на 8 ч работен ден за :
-съда 70.00 лв 100,00 лв
-проектиране 50.00 лв 80,00 лв
6.За презаверяване на скици, от издаването на които за изтекли 6 месеца 10.00 лв 15,00 лв
7.За определяне на строителна линия и ниво на строеж
-за сгради - на кв.м. застроена площ 0.20 лв 0,50 лв
-за огради - на линеен метър 0.30 лв 0,70 лв
-за линейни обекти до 1000 м - на линеен метър 0.15 лв 0,25 лв
-за линейни обекти от 1000 до 5000 м - на линеен метър 0.10 лв 0,15 лв
-за линейни обекти над 5000 м - на линеен метър 0.05 лв 0,10 лв
8.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - за УПИ 10.00 лв 30,00 лв
9.За заверяване на преписи от документи и факти и копия планове и документация към тях 5.00 лв 15,00 лв
10.За издаване на резрешения за монтаж/поставяне/ на временни съоръжения за търговия и услуги - павилиони, кабини, маркизи и др. 50.00 лв 100,00 лв
11.За издаване на разрешения за поставяне на сергии, маси, реклами и др. 20.00 лв 50,00 лв
12.За издаване на разрешение за строеж, основен ,ремонт,преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
-за ограда ажурна 20,00 лв 50,00 лв
-за ограда масивна 100.00 лв 150,00 лв
-за жилищни сгради до 3 етажа 100.00 лв 700,00 лв
-за жилищни сгради над 3 етажа - на етаж 40.00 лв 300,00 лв
-за нежилищни сгради 200.00 лв 1 400,00 лв
-за селскостопански сгради и стопански сгради 10.00 лв 50,00 лв
- инженерна инфраструктура
1)до 20 л.м. 40.00 лв 280,00 лв
2)от 20 л.м. до 100 л.м. 80.00 лв 560,00 лв
3)от 100 л.м. до 500 л.м. 150.00 лв 1 050,00 лв
4)от 500 л.м. до 1000 л.м. 200.00 лв 1 400,00 лв
5)над 1000 л.м. 300.00 лв 2 100,00 лв
13.Актове за узаконяване Таксите по т.12 в троен размер Таксите по т.12 в двоен размер
II.По тарифата за цени на услуги и права БИЛО ДА СТАНЕ
VII.Технически услуги
А.ТСУ, кадастър, регулация
Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП и подробните градоустройствени планове
-за търговски и делови сгради, хотели,битови услуги 100,00 лв 300,00 лв
-за производствени обекти и складови бази 100,00 лв 300,00 лв
-за обекти на транспорта, свързани с общата схема на разположение
а/паркинги, гаражи,автогари, сервизи и др. 100,00 лв 300,00 лв
б/бензиностанции и крайпътни обекти 200,00 лв 900,00 лв
-за процедиране на частични изменения на ПУП по инициатива на физически и юридически лица 200,00 лв 700,00 лв
-за позиции за рекламни, информационни и монументално-документални елементи 50,00 лв 150,00 лв
Становище на ОбЕС по ПУП
-до 3 парцела 50,00 лв 200,00 лв
-над 3 парцела 70,00 лв 350,00 лв
Б.Становище на ОбЕС на архитектурни и сградни инсталационни проекти
1.Проекти за жилищна сграда под 3 етажа 0,15 лв/кв.м. РЗП 1,00 лв/кв.м. РЗП
2.Проекти за жилищна сграда над 3 етажа 0,15 лв/кв.м. РЗП 1,20 лв/кв.м. РЗП
3.Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение 0,23 лв/кв.м.РЗП 1,80 лв/кв.м. РЗП
4.Линейни обекти инженерна инфраструктура 0,00 лв 2,00 лв/л.м.
Проекти за преустройства 60% от т.1,2,3 60% от т.1,2,3,4
Одобряване на проекти
1.Инвестиционни проекти 0.2% отПС ПС се изчислява на 600 лв/кв.м. площ на обекта 0.2% отПС ПС се изчислява на 600 лв/кв.м. площ на обекта
2.Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок 30% от т.1 30% от т.1
3.Проекти на инвест.проети на инж.инфраструктура и благоустройство 0.2% от ПС 0.2% от ПС
4.Съгласуване на изменения и преустройства на сградни инсталации/за всяка част/ 2,10 лв/лм 2,10 лв/лм
5.Съгласуване на трасетата за улични проводи 0,75 лв/лм 4,50 лв/лм
6.Инвестиционни проекти за преустройство 60% от т.1 60% от т.1
7.Одобряване на екзекутивни проекти 30% от т.1 до т.6 30% от т.1 до т.6
Такса екология обекти -сгради/ отменя се/
1.до 100 кв.м. РЗП 100,00 лв 0,00 лв
2.от 100до 500 кв.м. РЗП 300,00 лв 0,00 лв
3.от 500 до 1000 кв.м. РЗП 500,00 лв 0,00 лв
4.над 1000 кв.м. РЗП 2000.00 лв 0,00 лв
Такса екология за линейни обекти 0,00 лв
1.до 100 л.м. 100,00 лв 0,00 лв
2.от 100 до 500 л.м. 300,00 лв 0,00 лв
3.от 500 до 1000 л.м. 500.00 лв 0,00 лв
4.над 1000 л.м. 2000.00 лв 0,00 лв
Услуга "Ползване на общинска инфраструктура"/нова/
При издаване на разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ, лицето на което се издава разрешението заплаща цена на услуга " ползване на общинска инфраструктура" както следва:
1. за сгради 0,00 лв 2 лв/кв.м. РЗП
2.за линейни обекти 0,00 лв 2 лв/л.м.
3.Цената на услугата се заплаща еднократно преди издаване на разрешението за строеж
4. При извършване на преустройство и ремонт цената на услугата е в размер на 50% от таксите по т.1
Становище по искания за промяна предназначението на зем.земи за неземеделски нужди 20лв/дка 150,00 лв/дка
В.Документи за приемална комисия
Разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени площи
1.За кабели - ел. и телефон 1,00лв/лм 3,00 лв/лм
2.За водопровод, канализация 2,00 лв/лм 6.00 лв/лм
-за водопровод 4,00 лв/лм 12,00 лв/лм
-за канализация 10,00 лв/лм 30,00 лв/лм
Разрешения за изграждане на въздушна кабелна мрежа 300.00 лв 300,00 лв
Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване 30,00 лв 60,00 лв
Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания 50,00 лв 150,00 лв
Г.Трасиране и заснемане
1.Трасиране на елементи на стр.конструкции 5,00 лв на точка 15,00 лв на точка
2.Прехвърляне ниво по етажите 5,00 лв на етаж 15,00 лв на етаж
3.Проверка вертикалност на короните 5,00 лв на колона 15,00 лв на колона
4.Заснемане вертикалност на калканите 50,00 лв 150,00 лв.
5.Заснемане на имотни граници и изчисляване на площи 0,60 лв/кв.м. 1,80 лв/кв.м.
6.Проверка на стр.линии и нива по жалби от съседни имоти 50,00 лв 150,00 лв
7.Повторно трасиране на граници на имоти и огради 1,80 лв/лм 5,40 лв/лм
8.Проверка на линия на нива на сгради и съоръжения 60,00 лв 180,00 лв
9.Проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна инфраструктура 30,00 лв 90,00 лв
Разрешение за преминаване на извънгабаритен товар 100,00 лв 200,00 лв
Съгласуване на проекти за организация на движението
1. За постоянни 25,00 лв 50,00 лв
2.За временни 7,00 лв 30,00 лв
Цена за направление и извозване на земни маси
1.За промишлени и, неопасни отпадъци 6,00 лв/куб.м. 6,00 лв/куб.м.
2.За строителни отпадъци и скални материали 4,00лв/куб.м. 4,00лв/куб.м.
3.За мъртвица 4,00 лв/куб.м. 4,00 лв/куб.м.
Цена за доставка на земна маса
1.за хумус 100 лв/куб.м. 100 лв/куб.м.
2.за мъртвица 30 лв/куб.м. 30 лв/куб.м.
3.за строителни отпадъци 50 лв/куб.м. 50 лв/куб.м.
Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове 15 лв на ден 50 лв на ден
Удостоверения за ползване на обекти
1.Строежи четвърта категория
-частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръжения към тях 150,00 лв 600,00 лв
-жилищни сгради със средно застрояване, в тч сградни отклонения 300,00 лв 1 200,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. Или с капацитет от 100 до 200 места в т ч сградни отклонения 1250.00 лв 5 000,00 лв
-производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т ч сградни отклонения 1000.00 лв 4 000,00 лв
-реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от четвърта категория 150,00 лв 600,00 лв
--вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им 75,00 лв 300,00 лв
2.Строежи пета категорията
- жилищни и вилни сгради -ниско застрояване, в т ч сградни отклонения 150,00 лв 600,00 лв
-смесени сгради с ниско застрояване в т ч сградни отклонения 225,00 лв 900,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за посетители:
до 50 кв.м. 3,00 лв/кв.м. 12,00 лв/кв.м.
от 51 до 100 кв.м. 225,00 лв 900,00 лв
от 101 до 200 кв.м. 300.00 лв 1 200,00 лв
от 201 до 500 кв.м. 450.00 лв 1 800,00 лв
от 501 до 1000 кв.м. 750,00 лв 3 000,00 лв
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в тч сградни отклонения 700,00 лв 2 800,00 лв
Строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория 120,00 лв 480,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 75,00 лв 300,00 лв
Заверка на технически паспорт 15,00 лв 0,00 лв
Оценка съответствие на инвестиционни проекти от ЕСУТ
2.Строежи от трета категория
Общински пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци,подпорни стени,тунели,кръстовища,пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др 1000.00 лв 3 000,00 лв
Улици от второстепенна улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях,вкл.мостове,водостоци, подп.стени,тунели, подземни улични мрежи,пътни възли и кръстовища,пешеходни надлези и подлези, 1000.00 лв 3 000,00 лв
улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.
Рибарски яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове 1000.00 лв 3 000,00 лв
Язовири до 30 мил.куб.м. или с височина на язовирната стена до 50 м 800.00 лв 2 400,00 лв
Хидромелиоративни съоръжения, вкл.напоителни и отводнителни канали 800.00 лв 2 400,00 лв
Електропроводи до 10 KV и трансформатори до 400 KVA 1000.00 лв 3 000,00 лв
Кабелни разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали и съоръженията към тях в урбанизираните територии вкл.съобщителни /базови/станции 800,00 лв 2 400,00 лв
Второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции 800.00 лв 2 400,00 лв
Второстепенни канализационни клонове/улични/ в урбанизираните територии и локални пречиствателни съоръжения 800.00 лв 2 400,00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500,00 лв 1 500,00 лв
Сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени на самостоятелни УПИ с капацитет над 100 паркоместа 800.00 лв 2 400,00 лв
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване 800,00 лв 2 400,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители 1 500,00 лв 4 500,00 лв
Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места, съоръженията и складовете към тях 1000.00 лв 3 000,00 лв
Паркове и сгради с площ над 1 ха, вкл. атракц.паркове,паркове за отдих,зоо и ботанически гради, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове, гробищни паркове 500,00 лв 1 500,00 лв
Реконструкции,преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от трета категория 500,00 лв 1 500,00 лв
3.Строежи от четвърта категория
Частни пътища-отворени и неотворени за общ.ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др 300,00 лв 1 200,00 лв
Улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях/мостове,водостоци,подп.стени,подземни улични мрежи,кръстовища,улични съор. за осветление,сигнализация идр 500,00 лв 2 000,00 лв
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване 1000.00 лв 4 000,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 1000.00 лв 4 000,00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500.00 лв 2 000,00 лв
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места, съоръженията и складовете към тях 800.00 лв 3 200,00 лв
Паркове,градини и озеленени площи до 1 ха, атр.паркове,паркове за отдих, зоо и ботанически градини, аквапаркове,защ.съоръжения, гробищни паркове,сгради за паркинг-гаражи, гаражи за открити паркинги, разп. в УПИ с кап. От 50 до 100 паркоместа 300,00 лв 1 200,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория, както и вътрешните преустройства на сградите от първа да четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им. 300.00 лв 1 200,00 лв
4.Строежи пета категория
Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 150,00 лв 900,00 лв
Смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 350,00 лв 2 100,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за паркиране 500.00 лв 3 000,00 лв
Сгради за паркинг гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет до 50 паркоместа. 150,00 лв 750,00 лв
Производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях 250,00 лв 1 000,00 лв
Строежи от допълващо застрояване 75,00 лв 300,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 150,00 лв 1 050,00 лв

К.Германова: Благодаря на Председателката на комисията по финанси. Давам 10 мин. почивка.
Присъстват дванадесет Общински съветника имаме кворум, продължаваме по дневния ред. Следваща точка е доклада на комисията по общинска собственост, ще поканя председателя и да ни запознае с протокола.
М.Димов: На 14.07.2008 г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха: Милко Димов – Председател, Гено Пухов и Ангел Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие: Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол и Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол. Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№470/30.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и изисква от вносителя да представи акт за общинска собственост в деня на заседанието на Общински съвет.
К.Германова: Г-це Савова ще ни представите ли акт за общинска собственост?
Н.Савова: Не няма такъв.
П.Рейзи: В такъв случай оттеглям докладната, моля да подложите на гласуване.
К.Германова: Който е съгласен докладна записка с вх.№470/30.05.08г., да бъде оттеглена от дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 283

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх.№470/30.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

М.Димов: Докладна записка с вх.№503/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4 землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас.
Комисията отлага разглеждането на докладната записка за последващо заседание, поради изтекъл срок на експертната оценка.
К.Германова: Колеги по време на комисията установихме, че срока на оценката е изтекъл и поради тази причина комисията излиза с такова становище.
М.Димов: Докладна записка с вх.№502/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№502/13.06.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 284

1 .Общински съвет — Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 6 001/ шест хиляди и един/лв. или при цена на 1 /един/ дка — 10 002 /десет хиляди и два лева/, с квоти общо от 600/2742 кв.м.ид.ч., от имот №91 м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 с Закона за собствеността, одобрява лицето Минчо Трендафилов Петков да заплати в полза на Община Созопол част от имот №91 с площ от 600 /шестотин кв.м.ид.части от поземленият имот по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи, сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№501/13.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 285

1 .Общински съвет — Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 4 001/ шест хиляди и един/лв. или при цена на 1 /един/ дка — 10 002 /десет хиляди и два лева/, с квоти общо от 400/1073 кв.м.ид.ч., от имот №95 м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 с Закона за собствеността, одобрява лицето Балю Стоянов Балев да заплати в полза на Община Созопол част от имот №95 с площ от 400 /четиристотин кв.м.ид.части от поземленият имот по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи, сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№531/27.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № ІІ-60/06.04.2006г на БОС по адм.д. № 1226/2006г. и решение № 9904/12.10.2006г. на ВАС по адм.д. № 5872/2006г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти на м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова:Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с предложението за решение по докладна записка с вх.№531/27.06.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 286

1. Общински съвет Созопол на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с § 31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна оценка на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 31 799 /тридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет лева / лв., или при цена на 1 / един / дка – 74 998 / седемдесет и четири хиляди деветстотин и осем лева / лв. с квота от 424/472 кв.м.ид.ч. на стойност 31 799 / тридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет лева / лв., участваща в новообразуван имот № 34, м. “Митков мост”,землище с.Черноморец, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол , на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал1, т.2 от Закона за Общинската собственост и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Мария Станкова Желязкова да придобие право на собственост върху новообразуван поземлен имот №34 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 472 /четиристотин седемдесет и два/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№540/03.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Протокол №307/27.05.08г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Аз искам да кажа, че ще гласувам против това решение, защото тук се дават 75дка. земя на седем човека от списъка, които са от една фамилия. Освен това нямаме никакви критерии по които са определени тези хора – имотни ли са, малоимотни ли?
К.Германова: Това е един списък, който ни е представен от областната служба по земеделие и гори. На какъв принцип е подбора на хората и как се определя размера на земята, никой не е обяснил.
Х.Бардуков: Нека юристите да ни разяснят.
Б.Йорданов: Това е предложение на държавата, но окончателно решение взима Общински съвет. Съгласието на Общински съвет е задължителен елемент, ако няма съгласие – няма и оземляване. Държавата ще трябва да направи ново предложение. Юридически искам да кажа, съгласието на Общински съвет е задължителен елемент от процедурата.
К.Германова:Който е съгласен с направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№540/03.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
2. Стоян Маринов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3. Милко Димов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
4. Гено Пухов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
5. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Ангел Гочев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
7. Николина Пехливанова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
8. Йорданка Сейменова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ПРОТИВ
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – няма, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 12
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 287

Общински съвет Созопол Не приема Решението предложено с докладна записка с вх.№540/03.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Протокол №307/27.05.08г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.

М.Димов: Докладна записка с вх.№542/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.,от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, включена в новообразувания УПИ- VІ-564,565,566,567 ,в кв.43 по плана на гр.Созопол съгласно приетия с протокол № 9І14.05.2008г. т.43 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/ при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/ за частна общинска собственост ; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 3.Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/;
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следното допълнение, в т.2 от решението, а именно: След чл.8 от предложения предварителен договор, да се добави и “Предварителен Продавач”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси?
Х.Бардуков: Предлагам да дадем думата на г-н Илиев, да ни даде точни разяснения за какво става дума. Това е човек, който е направил не малко неща за нашия град.
К.Германова: Първо искам да дам думата на вносителя и след това на г-н Илиев.
П.Рейзи: Причината да вкараме тази докладна е едно много старо искане от г-н Илиев, още от предния Общински съвет. До сега нещата не бяха юридически изчистени, сега всичко е наред и оформихме докладната. Става въпрос за 390кв.м., които са прилежащи към имота му. Всичко там ще си остане така както е заложено – за озеленяване. Това е един много стар проблем, който трябва да се разреши.
К.Германова: Г-н Илиев давам ви думата, имаме искане от Общински съветник.
Иван Илиев – изпълнителен директор на “ИНИ” ЕАД: Преди две години пак разглеждахме докладна по този повод, взе се решение с пълно единодушие, но имаше юридически недоразумения. Сега всичко е наред. Става дума за 390кв.м. прилежаща площ, там се намират изходите, витата стълба, шезлонгите. Със закупуването на тази площ, ще направя едно по-добро обслужване на туристите, които са туристи не само на хотела, но и гости на града. Обръщам се към всички вас Общинските съветници да подкрепите това мое искане. Благодаря ви.
К.Германова: Благодаря ви г-н Илиев. Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще гласуваме всяка точка поотделно. Който е съгласен с така предложената точка първа от решението, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 288

І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 392/триста дветдсет и два/кв.м., представляващ част от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, съгласно приетия с протокол № 9 от 14.05.2008г. т.43 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/, при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/; за частна общинска собственост.

К.Германова: Който е съгласен с предложената втора точка за решение в едно с направеното допълнение от комисията, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 289

ІІ.На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г, Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2008г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, представлявана от Кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. „ИНИ”ЕАД, регистрирано по фирмено дело № 6968/1996г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Регистъра на търговските дружества с парт.№ 31904, т.363, стр.192, със седалище и адрес на управление - гр.София, ул.”Ивайло” № 16, БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор Иван Николов Илиев, ЕГН 4803156328, лк № 601605497/16.01.2008г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес - гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5, наричан накратко Купувач, от друга страна
и на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за ЧИ на ПР и изготвена оценка № 59/06.03.2008г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от Кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.43 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 392/триста дветдсет и два/кв.м., представляващо бивша част от УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, включено в новообразувания УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 , приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271, за цена от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ по сметка: УниКредит Булбанк: банков код:UNCRBGSF, IBAN:BG09UNCR70003101156353, а именно:
2. 1. Сумата от от 209 558 лева /двеста и девет хиляди петстотин петдесет и осем лв./, представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 4 819.83(четири хиляди осемстотин и деветнадесет лв. и осемдесет и три ст.) лв., представляващи 2,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 4 191.16(четири хиляди сто деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.4.Сумата от 43 713.80 /четирдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет ст./, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че частичното изменението на плана за регулация, приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ЧИ на ПР съгласно Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. на ОЕС при Община Созопол и след обявяването имота за частна общинска собственост.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.

Предварителен продавач:……… Предварителен купувач:.........

К.Германова: Който е съгласен със предложените точки три и четири от предложението за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 290

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на ЧИ на ПР, да сключи окончателен договор за продажба.

М.Димов: Докладна записка с вх.№544/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №139, по плана на местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№544/04.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 291

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 354/триста петдесет и четири/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №139 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 75/11.04.08г на независим лицензиран оценител в размер на 5089 /пет хиляди и осемдесет и девет лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№545/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-192, кв.39 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№545/04.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 292

1. Общински съвет Созопол , на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 74 / седемдесет и четири / кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ II-192, кв.39, по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 107/16.05.08 г на независим лицензиран оценител в размер на 2532 / две хиляди петстотин тридесет и два / лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007 г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№546/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-106, кв.4 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№546/04.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 293

1.Общински съвет Созопол , на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 17 /седемнадесет / кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ IV-106, кв.4, по плана на с. Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 76 / 11.04.08 г на независим лицензиран оценител в размер на 582/петстотин осемдесет и два / лв., без ДДС/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№547/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XV-306, кв.31 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№547/04.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 294

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 125/сто двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХV-306, кв.31, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 120/23.06.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1069 /хиляда и шестдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№548/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XX-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№548/04.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 295

1.Общински съвет Созопол , на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 30 / тридесет / кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХ – 207, кв.29 , по плана на с. Извор, Община Созопол.
2.Одобрява експертна оценка № 119/23.06.08 на независим лицензиран оценител в размер на 513 / петстотин и тринадесет / лв. без ДДС / съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007 г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№549/04.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на анекс за продължаване срок за сключен договор за наем на недвижим имот – частна собственост за ползването му като “Клуб на пенсионера” за нуждите на населението на с.Атия, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№549/04.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 296

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за наем № 93/ 15.03.05г., между Община Созопол и Денка Мушева, Николина Чолакова и Елена Иванова, с предмет : наемането от Община Созопол на недвижим имот- едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 139/сто тридесет и девет/кв.м., имот с № 53 по не одобрен кадастрален план на с.Атия, ползващ се от населението на с.Атия за “Клуб на пенсионера”, за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена 100/сто/лева, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс с наемодателите - Денка Мушева, Николина Чолакова и Елена Иванова, собственици на наемния имот, с който срока на Договор за наем № 93/ 15.03.05г. да бъде продължен за срок от 3/три/години.

М.Димов: Докладна записка с вх.№554/07.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №-137, по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№554/07.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров - ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 297

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 173/сто седемдесет и три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №137 в местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 118/23.06.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2072,50 /две хиляди и седемдесет и два лв. и петдесет ст./, по която да се изкупи общинската част от имота.


М.Димов: Докладна записка с вх.№558/09.07.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от имот, публична Общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следното допълнение:
“ На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за Общинската собственост, във връзка с чл.281, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения…..”
К.Германова: Освен този член, който се допълва от Закона за Електронните съобщения и аз искам да направя едно допълнение. В първото изречение, където е изписано м.Соленки да се изпише “за монтиране на телекомуникационно съоръжение”, да бъде уточнено. Други предложения по докладната? Няма. Който е съгласен с така предложената първа точка от решението в едно с предложените промени от комисията и от мен по докладна записка с вх.№558/07.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров - ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 298

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.281, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по АОС № 993/14.05.2008 г. представляващ 400 / четиристотин / кв.м. от Поземлен имот с кад.№ 67800.16.79, целият с площ 53009 кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Соленки” за монтиране на телекомуникационно съоръжение.

К.Германова: Който е съгласен с точка втора от предложението за решение по докладна записка с вх.№558/07.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров - ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 299
Упълномощава Кмета на Община Созопол да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила на Решение на Общински съвет и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило търга.

К.Германова: С това приключихме доклада на комисията по общинска собственост, продължаваме със следващата точка от дневния ред – доклад на комисията по устройство на територията. Ще поканя председателя и г-н Гочев да ни запознае с протокола.
А.Гочев: На 16.07.2008г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха: Константин Гребенаров – член; Ангел Гочев – Председател; Милко Димов и Стоян Маринов – членове. В работата на заседанието взеха участие: Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Христо Христов – Директор Дирекция “ТСУ”; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Николина Пехливанова – Общински съветник и Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол. Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№498/11.06.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изключване на земи и гори от Общински горски фонд при промяна предназначението им за изграждане на “Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали”.
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№498/11.06.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров - ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 300

На основание чл.14 а , ал.2 от Закона за горите допуска да се проведе процедура за изключване на земи и гори от общински горски фонд с площ 12,427дка, представляващи ПИ № 81178.48.24, землище с.Черноморец, община Созопол по предложения координатен регистър за изграждане на ” Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали ” .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№536/02.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе, местност «Аркутино», землище гр.Созопол, обл.Бургаска за обект: «Изграждане на външно ел. захранване 20кV на вилно селище “Лилиите” през поземлени имоти – ОГФ, собственост на Община Созопол”.
Комисията след като разгледа докладната записка, констатира, че е допусната техническа грешка при отразяването в Решението на един от имотите поради, което предлага Решението да придобие следната редакция:
“І. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 и чл.128, ал.2, изр.3 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: “Изграждане на външно ел.захранване 20кV за вилно селище “Лилиите”, в УПИ І-981, местност “Аркутино” землище гр.Созопол” и сервитути в имоти общинска собственост, както следва: сервитут с площ от 0.023/дка/ за имот №000899, целият с площ от 2.426/дка/; сервитут с площ от 0.504/дка/ за имот №000926, целият с площ от 7.179/дка/; сервитут с площ от 0.104/дка/ за имот №000901, целият с площ от 0.999/дка/; сервитут с площ от 0.380/дка за имот №000947, целият с площ от 3.084/дка/ и сервитут с площ 0.051/дка/ за имот №000981, целият с площ от 12.360/дка/.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.”
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решение така както е изписано по-горе.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение в едно с предложените промени, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров - ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 301

І. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 и чл.128, ал.2, изр.3 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: “Изграждане на външно ел.захранване 20кV за вилно селище “Лилиите”, в УПИ І-981, местност “Аркутино” землище гр.Созопол” и сервитути в имоти общинска собственост, както следва: сервитут с площ от 0.023/дка/ за имот №000899, целият с площ от 2.426/дка/; сервитут с площ от 0.504/дка/ за имот №000926, целият с площ от 7.179/дка/; сервитут с площ от 0.104/дка/ за имот №000901, целият с площ от 0.999/дка/; сервитут с площ от 0.380/дка за имот №000947, целият с площ от 3.084/дка/ и сервитут с площ 0.051/дка/ за имот №000981, целият с площ от 12.360/дка/.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклад на комисията по здравеопазване, ще поканя председателя на комисията да ни представи протокола.
Г.Пухов: На 14.07.2008г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. На заседанието присъстваха: Г. Пухов – Председател, М. Димов и П. Щерионова – членове. В работата на заседанието взеха участие: Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол и Йорданка Димитрова – Специалист “Социални дейности”. Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№466/29.05.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ.
Отделно се обсъдиха постъпилите молби от граждани:
Мара Станкова Христова от с.Габър – за извършена операция при която се е наложило пластика с платно в размер на 150/сто и петдесет/лв.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Надка Николова Дженезова от с.Зидарово – за извършена операция на долен крайник и необходимите консумативи за това в размер на 943.20/деветстотин четирдесет и три лв. и 20 ст./
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение: Да се изплати 50% от стойността на фактурата – 471,60 /четиристотин седемдесет и един лв. и 60ст/
Велико Добрев Жеков от с.Атия – за празнуване на абитуриентски бал, в размер на 500/петстотин/лв.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следното допълнение: Сумата да бъде изплатена след представяне на документ за завършен 12 клас.
К.Германова: Ще ги гласуваме един по един. Ако имате въпроси по молбите? Имате ли въпроси по молбата на Мара Станкова Христова от с.Габър – за извършена операция при която се е наложило пластика с платно в размер на 150/сто и петдесет/лв.? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 302

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Мара Станкова Христова от с.Габър – за извършена операция при която се е наложило пластика с платно в размер на 150/сто и петдесет/лв.

К.Германова: Надка Николова Дженезова от с.Зидарово – за извършена операция на долен крайник и необходимите консумативи за това в размер на – 471,60 /четиристотин седемдесет и един лв. и 60ст/. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 303

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Надка Николова Дженезова от с.Зидарово – за извършена операция на долен крайник и необходимите консумативи за това в размер на – 471,60 /четиристотин седемдесет и един лв. и 60ст/.

К.Германова: Велико Добрев Жеков от с.Атия – за празнуване на абитуриентски бал, в размер на 500/петстотин/лв. в едно с допълнението на комисията. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 304

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Велико Добрев Жеков от с.Атия – за празнуване на абитуриентски бал, в размер на 500/петстотин/лв. Сумата да бъде изплатена след представяне на документ за завършен 12 клас.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Това е Докладна записка с вх.№567/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на преподписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община “Йозефварош” – гр.Будапеща, Унгария. Ще дам думата на Кмета на Общината да ни запознае с докладната.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, внесохме тази докладна в последния момент, както знаете бяхме на посещение в гр.Будапеща. Там видяхме старото споразумение между двете общини, оказа се че на 05.10.2008г. изтича тригодишният му срок. След като обсъдихме, решихме че е добре и за двете страни да подпишем ново, безсрочно споразумение, защото има много работа. Това е причината да напишем докладната сега, да се гласува за да можем да изпратим решението ни и те да гласуват и на тяхна сесия. Първото споразумение е подписано в Будапеща, искаме сега да подпишем тук при нас.
Мисията на посещението ни беше свързана изцяло с екологичните проекти. Видяхме тяхната пречиствателна станция, методите и на работа. Особено важно за нас беше да видим как те са разрешили проблема със сметосъбирането. Те са изцяло на разделно сметосъбиране имат големи заводи в които преработват отпадъците. Основните отпадъци, които не могат да се преработват се изгарят.
Имахме и културен обмен, срещнахме се с българското малцинство. Имат си самостоятелен културен център, където се събират винаги и празнуват всички наши празници според традициите. Срещу този център има и българска църква.
Посетихме и тяхната Община, фронт офиса им, социални грижи, много неща видяхме и направихме доста изводи за нас. Едно споразумение между нашите Общини ще е един огромен плюс за нас.
К.Германова: Някакви въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: А нещо свързано с туризма?
П.Рейзи: Да пропуснах да кажа, когато пристигнат ще има хора от различни сфери, ще присъстват и бизнесмени от туристическия бранш, ще направим среща със нашите ресторантьори и хотелиери. Нещото, което ни направи голямо впечатление е че те се стремят да върнат унгарския турист в България.
К.Германова: Който е съгласен с предложеното решение - На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да подпише повторно безсрочно споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието, туризма, спорта и евроинтеграцията с Община “Йозефварош” – град Будапеща, Унгария, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров - ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 305

На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да подпише повторно безсрочно споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието, туризма, спорта и евроинтеграцията с Община “Йозефварош” – град Будапеща, Унгария.

К.Германова: И последната точка от дневния ред е докладна записка с вх.№568/16.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на участие на Община Созопол като партньор в проект по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) съвместно с Община Приморско и Община Царево.
Става въпрос за средства, които не могат да се усвоят само от една община и за това най-добрият вариант е когато се кандидатства по такива проекти това да става с няколко Общини съвместно. Предполагам това е мотива и на Кмета да пусне тази докладни.
П.Рейзи: Това е проект, който го подготвя нашата Община и каним за партньори Община Приморско и Община Царево. Става въпрос за преквалификация и обновяване на кадрите в Общините. По проект ще се пътува до Гърция там ще се прави обмяна. Желателно е да спечелим проекта. Говорено е и с Кметовете на двете Общини.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№568/16.07.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров - ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 306

1. На основание чл.59, чл.21, ал.1, т.12 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да участва като партньор по проект, съвместно с Община Приморско и Община Царево в рамките на Приоритетна ос І “Добро управление”, Приоритет 1.4.”Администрацията – партньор на бизнеса” по Оперативна програма административен капацитет (ОПАК)
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подпише споразумение за сътрудничество с Община Приморско и Община Царево, както и да подготви и подаде цялата необходима документация в процеса на подготовка и представяне на проекта.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тринадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


Протокола води:……………
/Х.Михова/


*28.07.08


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...