:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.03.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.03.2009г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 494

Настоящото заседание на Общински съвет Созопол да се излъчи директно по СКАТ ТВ.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 495

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. Докладна записка с вх.№140/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2008 година и Проекто-бюджет на Община созопол за 2009 година.
II. Докладна записка с вх.№141/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oдобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на Общината, Kметове на Кметства и Kметските Наместници.
III. Докладна записка с вх.№131/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” с. Равадиново.
IV. Докладна записка с вх.№167/27.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект на договор за управление на земи и гори – общински горски фонд.
V. Докладна записка с вх.№159/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани и определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009-2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от Общината.
VI. Докладна записка с вх.№158/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване върху земеделски имот в землището на с.Равадиново, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства.По предложение на
Христо Бардуков – Общински съветник
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№496

Разглеждането и обсъждането на докладните включени в дневния ред да продължи в 12:00 часа, на същия ден (05.03.2009г.)

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№140/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2008 година и Проекто-бюджет на Община созопол за 2009 година.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№497

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:
1.1 По прихода - 32 117 855 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 27 460 309 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№498

2. Приема бюджета за 2009 г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 26 300 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 165 522 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 968 491 лв. утвърдена по чл.10,ал.1от ЗДБРБ за 2009г.
2.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 2 000 лв.
2.1.1.3. Преходен остатък от 2008 г. в размер на 195 031 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 134 478 лв.,
в т.ч.;
2.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 4 992 063 лв./ Приложение №1/;
2.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 630 000лв./ Приложение №1/;
2.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 179 600 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –37 100 лв./
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 870 300 лв., в т.ч.:
- за екологични обекти – 2 491 000 лв.;
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 207 100 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 172 200 лв.
2.1.2.5. Преходен остатък от 2008 г. в размер на 4 462 515 лв.
2.2. По разходите в размер на 26 300 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 165 522 лв., от тях:
2.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 671 642 лв.
2.2.1.2. От целевата субсидия за делегираните от държавата дейности – 1 800 лв.
2.2.1.3. От преходен остатък – 195 031лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 124 131 лв. / за общообразов. училища – 98 410 лв., за ППП – 6 годишни деца – 12 545 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 13 176 лв./;
• За Функция “Общи държавни служби” дейност “Общинска администрация” – 20 262 лв.
• За Функция “Отбрана и сигурност” дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 21 458 лв.
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 9 355 лв. /за Арх.музей – Созопол – 9 355 лв./ ;
• За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 19 825 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация- 17 687 лв. и субсидии за вътрешноградски междуселищни пътнически превози – 2 138 лв./
2.2.1.4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 297 049 лв. в т.ч.
- 10 на сто от обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 296 849 лв.,
- 10 на сто от целевата субсидия за делегираните от държавата дейности – 200 лв.по функции и дейности както следва:
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 200 лв.
2.2.2.За делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи в размер на 907 000 лв., разпределени както следва:
• За Функция “Общи държавни служби” – 711 557 лв./Приложение № 3.2 /
• За Функция “Образование” – 140 443 лв./ Приложение № 5.5./
• За Функция “Здравеопазване” – 10 000 лв./ Приложение № 6.3 /
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 45 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /
2.2.3. За местни дейности в размер на 22 227 478 лв. от тях:
2.2.3.1.От собствени средства - 14 715 063 лв.
2.2.3.2.От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 2 583 270 лв.
2.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности - 161 640 лв.
2.2.3.4.От преходен остатък – 4 462 515 лв., разпределени, както следва:
• За Функция” Общи държавни служби “ дейност “Общинска администрация” – 340 000 лв.;
• За Функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини” – 280 000 лв.
• За Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност “Домашен социален патронаж” – 250 000 лв.
• За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 3 012 515 лв., по дейности, както следва:
- дейност “Водоснабдяване и канализация” – 590 000 лв.
- дейност “Осветление на улици и площади” – 130 000 лв.
- дейност “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 130 000 лв.
- дейност “Озеленяване “ – 100 000 лв.
- дейност “Пречистване на отпадъчните води от населени места – 200 000 лв.
- дейност “Управление на дейностите по отпадъците” – 168 000 лв.
- дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа “ – 1 644 515 лв.
- дейност “Управление, контрол и ООС” – 50 000 лв.
• За Функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Други дейности по икономиката” – 580 000 лв.
2.2.3.5.Резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности в размер на 304 990 лв., в т.ч.:
-10 на сто резерв за текущи разходи, финансирани с трансфера за зимно поддържане и снегопочистване – 3 710 лв.
- 10 на сто резерв за разходи, финансирани с обща изравнителна субсидия в местни дейности - 14 250 лв.
- 10 на сто резерв за капиталови разходи, финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи – 287 030 лв. в т.ч.:
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 17 220 лв.
- за екологични обекти – 249 100лв.
- останалата част от целевата субсидия за местни дейности – 20 710 лв.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 9 783 105 лв., финансирана с 2 585 070 лв. – 90 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва /Приложение №25/: в т.ч. за екологични обекти – 2 241 900 лв., от тях:
• За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност “Водоснабдяване и канализация” – 2 241 900 лв.,в т.ч.
-за канализация с.Равадиново – 674 100 лв.
-за канализация с.Крушевец – 667 800лв.
- за улична водопроводна мрежа с.Крушевец – 900 000 лв.
• За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 154 980 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Росен – с.Равна гора.
• За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” – 186 390 лв. в т.ч.:
-за обзавеждане кухненски блок ЦДГ с.Черноморец – 53 460 лв.
-за изграждане ІІ етап ЦДГ с.Черноморец – 132 930 лв.
• За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 1 800 лв.- за компютърни конфигурации – 1 800 лв.;
6 899 042 лв. от собствени бюджетни средства и 298 993 лв. – преходен остатък от ПУДООС.
2.4.Резерв – 10 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности в размер на 287 230 лв. по обекти, както следва: т.ч. за екологични обекти – 249 100 лв.,от тях:
• За функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда” дейност “Водоснабдяване и канализация” – 249 100 лв.,в т.ч.
-за канализация с.Равадиново – 74 900 лв.
-за канализация с.Крушевец – 74 200 лв.
- за улична водопроводна мрежа с.Крушевец – 100 000 лв.
• За функция “Икономически дейности и услуги”дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 17 220 лв.за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Росен – с.Равна гора.
• За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” – 20 710 лв. в т.ч.
-за обзавеждане кухненски блок ЦДГ с.Черноморец – 5 940 лв.
-за изграждане ІІ етап ЦДГ с.Черноморец – 14 770 лв.
• За функция “Почивно дело ,култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 200 лв.- за компютърна конфигурация.

2.5. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№499

3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 38 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани , като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2009 г. ветерани до размера по т.3.1.
3.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол.
3.4.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2009г. 210 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
3.5. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
365 000 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 260 000 лв.;
- за с.Черноморец – 60 000 лв.;
- за останалите села в общината – 45 000 лв.
3.6. Утвърждава разходи за реклама в размер на 200 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 180 000 лв.;
- за с.Черноморец – 20 000 лв.
3.7. Утвърждава 300 броя обслужвани лица в ДСП;
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№500

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Безплатно работно облекло – в размер до 450 лв. на работник/служител.
4.2.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.3. Представителни разходи в размер на 88 500лв., в т.ч.:
- за Кмета на Общината – 50 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 20 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец –4 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1 500 лв., на всички останали села – по 1 000 лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№501
5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи /Приложение № 27/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№502

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава 90% от разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 128 340 лв., останалите 10 % или 14 260лв. е резерв плануван съгласно чл.17,ал.2 от ЗДБРБ за 2009г. и дофинансиране - 45 000лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 57 753 лв., резерв - 6 417 лв. и дофинансиране - 30 000 лв., общо – 94 170 лв.;
- за читалище – с.Атия – 6 417 лв., резерв-713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 6 417 лв., резерв-713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Извор – 6 417 лв., резерв -713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 3 208 лв., резерв-357 лв., общо – 3 565 лв.
- за читалище – с.Крушевец – 6 417 лв., резерв -713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Присад – 3 209 лв., резерв – 356 лв., общо – 3 565 лв.;
- за читалище – с.Росен – 6 417 лв., резерв – 713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 12 834 лв., резерв – 1 426 лв., общо – 14 260 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 6 417лв., резерв – 713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 12 834 лв., резерв -1 426 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо – 29 260 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината –265 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 35 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 30 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 5 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 5 000 лв.;
-за спортен клуб “Карате Ронин” гр.Созопол – 10 000 лв.;
-за футболен клуб “Росен” с.Росен - 20 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масови спортни състезания в Общината.
6.4. Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 5 000 лв.
6.5.Утвърждава субсидия на Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
6.6.Утвърждава субсидия на “Сдружение за българо – гръцко приятелство” гр.Созопол в размер на 1 500лв.
6.7.Утвърждава субсидия на Сдружение с нестопанска цел “Доверие и закрила” – гр.Бургас в размер на 50 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на ОДП гр.Бургас за закупуване на техника за ДНК лаборатория за нуждите на Бургаския регион, която лаборатория ще обслужва и Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№503

7. Утвърждава средствата за работна заплата за 2009г.на Община Созопол за делегираните от държавата дейности, делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи и средствата за работна заплата и численост на персонала за местни дейности, съгласно приложената справка. /Приложение№26/.Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№504

8. Дава съгласие за откриване на дейност 745 “Обредни домове и зали” към функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, която да извършва погребални услуги на територията на гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец с численост на персонала – 5/пет/ щатни бройки с осигурени средства за заплати, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски и издръжка.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№505

9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№506

10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№507
11. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
11.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№141/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oдобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на Общината, Kметове на Кметства и Kметските Наместници.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№508

Общински съвет – Созопол одобрява конкретните индивидуални месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.01.2009г. както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ Основна мес. раб.зап./лв./
било става
Панайот Василев Рейзи Кмет 1100,00лв. 1260,00лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 558,00лв. 643,00лв.
Григор Костадинов Пеев
Кмет с.Извор 558,00лв. 643,00лв.
Димитър Николов Трънков
Кмет с.Габър 558,00лв. 580,00лв.
Стойчо Илиев Петков
Кмет с.Зидарово 558,00лв. 707,00лв.
Атанас Спасов Димитров
Кмет с.Индже войвода 558,00лв. 580,00лв.
Руси Петров Петров
Кмет с.Крушевец 558,00лв. 643,00лв.
Иван Николов Пазвантов
Кмет с.Равадиново 558,00лв. 643,00лв.
Иванка Недялкова Бинчева
Кмет с.Равна гора 558,00лв. 707,00лв.
Паунка Вълчева Костадинова
Кмет с.Росен 558,00лв. 707,00лв.
Добри Стоянов Добрев
Кмет с.Черноморец 730,00лв. 770,00лв.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Неделя Стоянова Добрева
кметски наместник с.Вършило 450,00лв. 450,00лв.

Пенка Петкова Стоянова
кметски наместник с.Присад
450,00лв.

450,00лв.


Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№131/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” с. Равадиново.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№509

Общински съвет гр.Созопол предлага на Министъра на Образованието и науката да закрие Начално училище “Св.Св.Кирил и Методий” с.Равадиново, Община Созопол, считано от 15.09.2009г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№167/27.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект на договор за управление на земи и гори – общински горски фонд.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№510

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.53, ал.4, и във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за горите и чл.32 от Правилник за приложение за Закона за горите, Общински съвет Созопол одобрява така представения проект на договор за управление на земи и гори – ОГФ, който да бъде сключен с Държавно лесничейство – гр. Бургас съгласно чл.22,ал.1 от ЗГ за период от 1/една/ година / Приложение № 1/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№511

2. Общински съвет Созопол, на основоние чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.53, ал.4, и във връзка с чл.26, ал. 2 от Закона за горите и чл.32 от Правилник за приложение за Закона за горите, Общински съвет Созопол одобрява така представения проект на договор за управление на земи и гори – ОГФ, който да бъде сключен с Държавно ловно стопанство ” Ропотамо” - м. Аркутино съгласно чл.22, ал.1 от ЗГ за срок от 1/една/година /Приложение №1/


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№159/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани и определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009-2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от Общината.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№512

І. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, определя размера на първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009 – 2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината,както следва:
1. За отглеждане на едногодишни полски култури:
І категория 12.00 лв./дка
ІІ категория 11.00 лв./дка
ІІІ категория 8.50 лв./дка
ІV категория 8.00 лв./дка
V категория 6.00 лв./дка
VІ категория 5.00 лв./дка
VІІ категория 4.00 лв./дка
VІІІ категория 3.00 лв./дка
ІХ категория 2.50 лв./дка
Х категория 2.00 лв./дка
2. За създаване и отглеждане на лозови насаждения
За периода на плододаване -25.00 лв./дка
3. За ползване на ливади и пасища съгласно чл.25, ал.1 изречение трето от ЗСПЗЗ:
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
4. В случай,че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината,са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност-1.5.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№513
¬
ІІ. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост определя размера за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2009 – 2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината, както следва:
1. Ниви
І категория 6.00 лв./дка
ІІ категория 5,50 лв./дка
ІІІ категория 4,30 лв./дка
ІV категория 4,00 лв./дка
V категория 3,30 лв./дка
VІ категория 2,50 лв./дка
VІІ категория 2,00 лв./дка
VІІІ категория 1,50 лв./дка
ІХ категория 1,20 лв./дка
Х категория 0,90 лв./дка
2. Ливади
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
3. В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината,са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност-1.5.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№158/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване върху земеделски имот в землището на с.Равадиново, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№514

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11 от Закона за пчеларството и чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет Созопол учредява в полза на ЕТ”Риган-М-Тодор Милков”, ЕИК 102123586, със седелище и адрес на управление – гр.Созопол, ул.”Вихрен” № 11, представлявано от управителя Тодор Борисов Милков, ЕГН 5802180907, право на ползване върху общински имот – стопанисван от общината – залесена нива, пета категория, представляваща имот № 006074, находящ се в местността „Плаки” в землището на с.Равадиново, Община Созопол, за устройване на постоянен пчелин за срок до 4/четири/ г.
2. На основание чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с Решение №513/05.03.09г. на Общински съвет – Созопол, определя цена на правото на ползване в годишен размер от 3,30лв. за един декар, без вкл. ДДС. Същата подлежи на промяна при условие на промяна на базисните наемни цени на Земеделски имоти от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...