:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛНА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 515

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№111/03.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на с.Черноморец, Община Созопол за град.
2. Докладна записка с вх.№142/16.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.22 от КСО.
3. Докладна записка с вх.№186/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол.
4. Докладна записка с вх.№187/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействоето му с общинската администрация.
5. Докладна записка с вх.№188/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000лв. За подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№189/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
7. Докладна записка с вх.№191/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Нредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№198/14.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Делегиране на права на Кмета на Община Созопол, в качеството му на бенефициент по Оперативна програма “ Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02/2007”, проект “ Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
9. Докладна записка с вх.№132/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – Държавна дейност във Функция „Образование”.
10. Докладна записка с вх.№196/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на кмета на Общината, Кметовете на Кметства и Кметските наместници.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх.№43/22.01.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване план за паша в гори собственост на Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№115/06.02.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структурата на РЗОК – Бургас, в помещение, собственост на Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№171/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел адаптирането му и осигуряване на Център за ръководство на Архитектурно исторически резерват „Старинен Созопол”.
14. Докладна записка с вх.№173/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
15. Докладна записка с вх.№182/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Елекрторазпределение” АД, за реализиране на предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ I, ПИ № 134.063 по ПНИ на зона по §4 с.Крушевец, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№194/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Созопол за отглеждане на животни.
17. Докладна записка с вх.№197/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видове жилищна собственост на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
18. Докладна записка с вх.№126/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.404 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№127/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.405 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№128/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII в квартал 44, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.504.295 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№162/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на лице, включено в Протокол № 307/27.05.2008г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
22. Докладна записка с вх.№163/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.27, общинска собственост, по плана на с.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.501.211 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец.
23. Докладна записка с вх.№172/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод за водоснабдяване на имоти в местност „Ачмалъци”, „Мапи” и „Веселие”, землище на гр.Созопол, Област Бургас.
24. Докладна записка с вх.№192/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване с обхвата на ПИ 164001 в местност „До село”, землище с.Зидарово, Община Созопол, с цел изграждане на ЛПСОВ с.Зидарово.
25. Докладна записка с вх.№193/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на транспортна схема на Община Созопол по междуселищни автобусни линии – за извършване на обществен превоз на пътници.
26. Докладна записка с вх.№219/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Водопровод за водоснабдяването” на с.Присад, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№220/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод” за водоснабдяването на ПИ № 025225, отреден за ПСОВ в землище на с.Росен, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№223/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№224/18.03.09г., от Тодор Чакъров – Общински съветник, относно: Изработване и поставяне на информационни табла пред археологически и културно-исторически обекти на територията на Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
30. Докладна записка с вх.№129/15.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока за изплащане на еднократно финансово стимулиране.
31. Докладна записка с вх.№180/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№111/03.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на с.Черноморец, Община Созопол за град.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 516

1. На основание чл.33, ал.2, т.1 от Закона за административно териториално устройство на РБългария одобрява обявяването на с.Черноморец за град.
2. Решението да се изпрати на областен управител на област с административен център гр. Бургас.

Докладна записка с вх.№142/16.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.22 от КСО.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 517

1. Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето – Христос Недев Карабаджаков с ЕГН: 0050140565, по повод молба на неговата майка - Лиляна Стефанова Иванова, с ЕГН: 7801080450, с адрес ул.”Теменуга” № 4, с.Равадиново, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмет на с.Равадиново, г-н Иван Николов Пазвантов да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министър на труда и социалната политика.

Докладна записка с вх.№186/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 518

Общински съвет Созопол на основание чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол, до края на календарната 2009г.

Докладна записка с вх.№187/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействоето му с общинската администрация.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 519

Общински съвет Созопол отменя ал.1 и ал.2 на чл.27 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общински съвет Созопол изменя разпоредбата на чл.79, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като същата придобива следната редакция:
“Чл.79, ал.2. Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии в размер до шестдесет на сто от средната брутна работна заплата определена в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, както следва:
т.1.Общински съветник, който е член на три комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на шестдесет на сто от средната брутна работна заплата определена в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 60% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 40 %.
т.2. Общински съветник, който е член на две комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на 80 % от възнаграждението определено в т.1. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 50% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 50 %.
т.3. Общински съветник, който е член на една комисия, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на 60 % от възнаграждението определено в т.1. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 33% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 67 %.
т.4. Общински съветник, който не е член на комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на 40 % от възнаграждението определено в т.1. При отсъствие от заседание на Общински съвет не получава месечно възнаграждение.
т.5.Месечно възнаграждение се полага тогава когато през изминалия месец е проведено поне едно редовно заседание на Общински съвет Созопол.
т.6.Възнаграждението на общинските съветници се заплаща всеки месец след представена справка за участие в заседанията от Председателят на Общинския съвет. “
Общински съвет Созопол отменя ал.3 на чл.79 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докладна записка с вх.№188/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000лв. За подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 520

Общински съвет Созопол добавя нов текст след последното тире в т.2 в Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, със следното съдържание:
“Не се разглеждат молби, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето.”
Общински съвет Созопол изменя т.3 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
“3.Родителите на новороденото дете да са навършили 16 (шестнадесет) годишна възраст към датата на раждане на детето.”
Общински съвет Созопол създава нова т.9 в Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, със следното съдържание:
“9. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички молби и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане. “

Докладна записка с вх.№189/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 521

Общински съвет Созопол добавя нови две тирета в чл.1, ал.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане със следното съдържание:
„- Да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности, включително и финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.), за които жителите на Общината не разполагат със собствени финансови средства за отстраняването им.
- Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол. /Приложение №1/”
Общински съвет Созопол изменя чл.2, предложение първо от Наредбата и също придобива следната редакция:
“Еднократна помощ за животоспасяващи операции извършени в рамките на календарната година.”
Общински съвет Созопол създава нов раздел III.А. в цитираната по – горе наредба със следното съдържание:
“Раздел III.А. Отпускане на финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности. Финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.).
Критерии и ред за отпускане на финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности. Финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.).
Чл.6а. (1). Право на отпускане на помощ има всеки жител на Община Созопол, който е бил с постоянен адрес в Община Созопол за последните 5 (пет) години и не разполага със собствени средства за отстраняване на възникналите социално-битови потребности. По реда на този раздел се отпускат финансови средства и за отстраняване на причинени щети възникнали в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.).
(2). Помощта се отпуска по искане на съответното лице жител на Общината, който отговаря на критериите установени в ал.1, както същия следва да представи и следните документи:
• Молба, ведно с приложени към нея документи установяващи наличието на цитираните по – горе обстоятелства, включително и документи от компетентните органи за причината и размера на причинените щети (в случаите на пожар, наводнения и др.бедствия).
• Лична карта – копие;
• Документ доказващ собствеността върху увреденият недвижим имот (в случаите на пожар, наводнения и др.бедствия).
• Декларация – съгласие за разкриване на служебна тайна по смисъла на чл.5, ал.1, т.2.
• Декларация, че лицето не притежава средства, с които може само да отстрани възникналите социално-битови потребности или да отстрани причинените щети възникнали в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.). В декларацията лицето посочва и представя доказателства, че липсва ограниченията предвидени в § 1 от Допълнителни разпоредби на тази Наредба.
(3). Молбите и приложените към тях документите се отправят до Кмета на Общината, който комплектова цялата преписка и я представя на Комисията по чл.3, ал.2.
(4).Процедура на одобрение:
Комисията по чл.3, ал.2, взема решение за всяка от постъпилите молби, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне помощта.
(5).Помощите по реда на този раздел са: еднократни, финансови, индивидуални и размера им се определя на база предоставените към молбата документи.
(6). В случаи, че се констатира, че приложената от лицето декларация за липса на средства по смисъла на чл.6а (2), предлож. последно е с невярно съдържание, същото дължи връщане на получената сума, а ако сумата не е изплатена, последната не се изплаща.
(7).Отпуснатите по този раздел помощи се изплащат чрез касата на Община Созопол. “
Общински съвет Созопол въвежда нов § 1 в раздел VI. от Наредбата със следното съдържание:
“§ 1. Лицата които ще кандидатстват за финансова помощ по реда на тази Наредба, могат да бъдат само жители на Община Созопол, които не притежават финансови средства и не могат сами да заплатят необходимите им животоспасяващи операции; лекарства; нямат средства за отстраняване на щети причинени в резултат на пожар, наводнение и др. Кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:
1. Обитаваното от лицата собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице - едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
в) за четиричленно семейство - тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
2. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
3. Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
4. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
5. Да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
6. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.
7. Да нямат вземания, влогове и ценни книжа, чиято обща стойност за това лице да надхвърля 100 лв.(сто лева).
„За отпускане на финансова помощ в размер до 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия. Представените декларации подлежат на служебна проверка от страна на Общинска администрация.
За отпускане на финансова помощ в размер над 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия и представят документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи тези обстоятелства.”
8. Настоящият параграф не се прилага за сираците по смисъла на тази Наредба. “

Докладна записка с вх.№191/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Нредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 522

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Докладна записка с вх.№198/14.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Делегиране на права на Кмета на Община Созопол, в качеството му на бенефициент по Оперативна програма “ Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02/2007”, проект “ Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 523

Общински Съвет Созопол дава своето съгласие и делегира права на кмета на Община Созопол, бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02./2007”, проект “Ремонт на общински път ІV – 98004, в участък разклон с.Присад-с.Зидарово”, като издател на запис на заповед със срок на предявяване за плащане до 04.11.2009г., с цел изпълнение по дейности по разплащания по проекта

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№132/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – Държавна дейност във Функция „Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 524


Общински съвет Созопол открива в с. Крушевец Целодневна детска градина с 1 група от 22 деца и численост на персонала 4 щатни бройки, от които 2 бройки педагогически и 2 бройки непедагогически персонал – държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – дофинансиране с общински приходи, считано от 01.01.2009г.

Докладна записка с вх.№196/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на кмета на Общината, Кметовете на Кметства и Кметските наместници.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 525

Общински съвет Созопол одобрява конкретните индивидуални месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от община Созопол, считано от 01.01.2009г., както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ Основна мес. раб.зап./лв./
било става
Панайот Василев Рейзи Кмет 1260,00лв. 1400,00лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 643,00лв. 675,00лв.
Григор Костадинов Пеев
Кмет с.Извор 643,00лв. 675,00лв.
Димитър Николов Трънков
Кмет с.Габър 580,00лв. 609,00лв.
Стойчо Илиев Петков
Кмет с.Зидарово 707,00лв. 742,00лв.
Атанас Спасов Димитров
Кмет с.Индже войвода 580,00лв. 609,00лв.
Руси Петров Петров
Кмет с.Крушевец 643,00лв. 675,00лв.
Иван Николов Пазвантов
Кмет с.Равадиново 643,00лв. 675,00лв.
Иванка Недялкова Петрова
Кмет с.Равна гора 707,00лв. 742,00лв.
Паунка Вълчева Костадинова
Кмет с.Росен 707,00лв. 742,00лв.
Добри Стоянов Добрев
Кмет с.Черноморец 770,00лв. 808,00лв.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Неделя Стоянова Добрева
кметски наместник с.Вършило 450,00лв. 450,00лв.

Пенка Петкова Стоянова
кметски наместник с.Присад
450,00лв.

450,00лв.


Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№43/22.01.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване план за паша в гори собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 526
Общински съвет Созопол , на основание чл.8 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 102 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , одобрява изготвен от РУГ – Бургас,годишен план за 2009г. за ползване на странични горски продукти /паша/ от земи и гори от Общински горски фонд.

Докладна записка с вх.№115/06.02.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структурата на РЗОК – Бургас, в помещение, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 527

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на РЗОК – гр. Бургас и представляващи следните помещения: две помещения, санитарен възел и коридор с обща площ от 25/ двадесет и пет/ кв.м., разположени в северозападна сграда – немасивен павилион, находящи се на пл. “Меркурий”, гр. Созопол, за нуждите и дейността на РЗОК Бургас, и за срок от 5 /пет/ години.

Докладна записка с вх.№171/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел адаптирането му и осигуряване на Център за ръководство на Архитектурно исторически резерват „Старинен Созопол”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 528

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, одобрява приемането от Община Созопол собствеността на сграда и земя – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане да държавата за безвъзмездното предоставяне на частта от имота в УПИ VI -441, кв.37 по план на гр. Созопол /стар кв.3, пл.541/ , представляващ част от двуетажна масивна сграда за задоволяване на потребностите на населението на Община Созопол чрез адаптирането му и осигуряване на Център за ръководство на Архитектурно исторически резерват „Старинен Созопол “.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел преустройство и адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
Докладна записка с вх.№173/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 529

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на Временните обекти – общинска частна собственост при следните условия:
1.1 За обектите представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
- Обект №110 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №106 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №105 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол
- Ресторант „Рибарска среща и навес”, гр.Созопол
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
При запазване предназначението на обектите, запазване или създаване на работни места, извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство
1.2. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.1 да бъде до 30.09.2009г., като срока за обект № 107 да бъде за 1 /една/ година и същия да бъде отдаден като обущарска работилница.
1.3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки за обектите по т.1, изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса, както следва:
- за обект №111 – средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.
- за обект №110 - средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.
- за обект №106 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв.
- за обект №105 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв.
- за обект №104 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв.
- за обект №34 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв.
- за обект №133 - средна наемна цена за периода – 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лв.
- за обект №109+22 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв.
- за обект №7 - средна наемна цена за периода – 7 000 /седем хиляди/ лв.
- за Ресторант „Рибарска среща и навес” средна наемна цена за периода – 4 300 /четири хиляди и триста/ лв.
- за обект №107 – средна месечна наемна цена – 90 /деветдесет/ лв.
1.4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.
Докладна записка с вх.№182/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Елекрторазпределение” АД, за реализиране на предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ I, ПИ № 134.063 по ПНИ на зона по §4 с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 530

1.Община Созопол , на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 /шест/кв.м. и сервитутна зона от 19 / деветнадесет кв.м/, в УПИ I ” За трафопост”, ПИ № 134.063 по ПНИ на зона по §4 с.Крушевец, Община Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, целият имот с площ от 156 / сто петдесет и шест / кв.м.и при граници и съседи от всички страни – север улица, изток – улица, запад – ПИ 63, юг – улица.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност на строеж за обекта за застроена площ от 6 кв.м., възлизаща на 4 193 лв. / четири хиляди сто деветдесет и три лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 14/06.03.2009г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

Докладна записка с вх.№194/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Созопол за отглеждане на животни.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 531

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища, за общо ползване от земеделски стопани и / или техни сдружения, по списък, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.
2. Приема списък на земеделските стопани и / или техни сдружения, по селища на територията на Община Созопол, подали заявление за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, с данни за отглежданите от тях животни, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.
3. Приема правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:
3.1 Ползвателите се задължават:
3.1.1 Да не променят предназначението на мерите и пасищата, общинска собственост;
3.1.2 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
3.1.3 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни, храсти / къпина, шипки и драка / и да водят борба с плевела чемерика.
3.2 Общината и ползвателите се задължават:
3.2.1 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
3.2.2 Да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;
3.3 Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
3.4 Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води.

Докладна записка с вх.№197/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видове жилищна собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 532

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№126/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.404 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 533

На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол допуска изработването на проект за план за промяна на регулация и застрояване в УПИ I “ за индивидуално жилищно строителство и КОО” , кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.404 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 10 086 кв.м.

Докладна записка с вх.№127/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.405 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 534

На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол допуска изработването на проект за план за промяна на регулация и застрояване в УПИ I “ за индивидуално жилищно строителство и КОО”, кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.405 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 11 738 кв.м.

Докладна записка с вх.№128/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII в квартал 44, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.504.295 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 535

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол допуска изработването на проект за план за промяна регулация и застрояване във бивш УПИ V и VI, съответстващи на УПИ VI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, в кв.44, по плана на гр.Созопол , и идентичен с ПИ 67800.504.295 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 8 360 кв.м.

Докладна записка с вх.№162/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на лице, включено в Протокол № 307/27.05.2008г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 536

На основание чл.16, ал.2 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, Общински съвет Созопол, одобрява т.III от Решение на ОСЗГ, взето с Протокол № 307/ 27.05.2008г, с който е определено лицето Анастас Иванов Анастасов от с.Зидарово с 15.006 дка от Държавен поземлен фонд – имот №074013 от 2.998 дка, имот № 124033 от 7.008 дка и част от имот № 097005 – 5.000 дка, целият с площ от 10.803 дка, в землищата на с. Зидарово, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№163/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.27, общинска собственост, по плана на с.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.501.211 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 537

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2, чл.128, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет Созопол, одобрява предложеното изменение на проект за план на регулация и застрояване за УПИ I „за паркинг”, в кв.27 по регулационен план на с.Черноморец и идентичен с ПИ 81178.501.211 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 983 кв.м. и с преотреждане от „за паркинг”в „за Културен център” при следните градоустройствени показатели: Кинт 1.5; плътност – 60 процента; мин. озел. площ – 40 процента; максимална етажност - < 3(<10)

Докладна записка с вх.№172/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод за водоснабдяване на имоти в местност „Ачмалъци”, „Мапи” и „Веселие”, землище на гр.Созопол, Област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 538

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Водопровод за водоснабдяването на имоти в местност “Ачмалъци”, “Мапи”и “Веселие”, землище гр.Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти и горски територии в масиви , както следва : на м.”Синетудис”с № 40 и 42, в “Ачмалъци” с № 10, в “Мапи” – с № 44,43,40, и 10. Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№192/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване с обхвата на ПИ 164001 в местност „До село”, землище с.Зидарово, Община Созопол, с цел изграждане на ЛПСОВ с.Зидарово.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 539

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Зидарово
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 164001 в местност “До село”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Зидарово
С ПУП-ПРЗ се обособява един нов УПИ І 164001 в местност “До село”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт =0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

Докладна записка с вх.№193/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на транспортна схема на Община Созопол по междуселищни автобусни линии – за извършване на обществен превоз на пътници.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 540

Общински съвет Созопол утвърждава транспортна схема за Община Созопол, както следва:
ПАКЕТ №1
ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – от 15.06 до15.09
А№1 – еднопосочна дължина – 18км.
Режим на движение – ежедневно, времетраене на пълния оборот – 55мин.
Дължина на линията: 36км.
МАРШРУТ: к.Каваци – м.Буджака – Нов град Созопол – Стар град Созопол – в.с.Санта Марина – к.Златна рибка – к.Градина – х.Аклади – с.Черноморец.
АВТОБУСНИ СПИРКИ: Каваци – Буджак – Нов град – Стар град – Санта Марина – Златна рибка – Градина – Аклади – Черноморец
ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ: 28 курса
Тръгване: к.Каваците
I. ДЕЛНИЧНИ ДНИ:
07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00
II. ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:
07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00
Тръгване: с.Черноморец
I. ДЕЛНИЧНИ ДНИ:
07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 13:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30
II. ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:
07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 13:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30

ПАКЕТ №2
ОБЩИНСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ - целогодишно
ЛИНИЯ № 1 гр.Созопол – с.Вършило.
МАРШРУТ: Автогара Созопол - с.Черноморец - с.Присад - с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило
Дължина на линията: 58.9 км
График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол – 06:30; 15:00;
- от с.Вършило – 07;30; 16:00;
Режим на движение – Два дни в седмицата
В празнични и почивни дни не пътува.

ЛИНИЯ № 2 гр.Созопол – с.Равна гора.
МАРШРУТ: Автогара Созопол-с.Черноморец-с.Атия-М. селище-с.Росен-с.Равна гора
Дължина на линията: 31.8 км
График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол - 06.00; 16:30;
- от с.Равна гора – 07.10; 17:30;
Режим на движение – Ежедневно.
В празнични и почивни дни не пътува.

ЛИНИЯ № 3 гр.Созопол – с.Индже войвода.
МАРШРУТ: Автогара Созопол-с.Черноморец-с.Извор-с.Крушевец-с.Индже войвода
Дължина на линията: 63.7 км
График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол – 06:30; 15:00;
- от с.Индже войвода – 07:30; 16.00;
Режим на движение – Два дни в седмицата
В празнични и почивни дни не пътува.

Докладна записка с вх.№219/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Водопровод за водоснабдяването” на с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 541

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Присад, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Водопровод за водоснабдяването на с.Присад, землища на с.Зидарово и с.Присад, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: землище на с.Зидарово , имоти с №№ 729,750,684,537,540,543,545,541,530,492,490,489,567,474,282,244,261,143 и 147 и на с.Присад с №№164,149,136,193,147,184,57,63,62 и да достигне до деривация на язовир”Ясна поляна”
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№220/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод” за водоснабдяването на ПИ № 025225, отреден за ПСОВ в землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 542

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Росен, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 025225, отреден за ПСОВ, в землище на с.Росен, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: улица о.т.76 , имоти с № 130 и 131 и достига до имот № 025225.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№223/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 543

Общински съвет Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол и с.Черноморец, Община Созопол, както следва:.
Приложение №1 за гр.Созопол:
1. Скица№132/21.04.08г., заверена 16.03.2009г.
2. Скица №49/12.03.2009г.
3. Скица №103/17.03.2009г.
4. Скица №102/17.03.2009г.
5. Скица №100/14.03.2009г.
6. Скица№77/14.03.08г., заверена 11.03.2009г.
7. Скица№78/14.03.08г , заверена 11.03.2009г.
8. Скица№85/12.03.09г
9. Скица№134/21.04.08г., заверена 11.03.2009г.
10. Скица№133/21.04.08г., заверена 11.03.2009г.
11. Скица№127/16.04.08г., заверена 11.03.2009г.
12. Скица№234/27.06.08г ., заверена 11.03.2009г.
13. Скица №97/12.03.2009г.
14. Скица №96/12.03.2009г.
15. Скица №95/12.03.2009г.
16. Скица №93/12.03.2009г.
17. Скица №92/12.03.2009г.
18. Скица №91/12.03.2009г.
19. Скица №90/12.03.2009г.
20. Скица №89/12.03.2009г.
21. Скица №88/12.03.2009г.
22. Скица №87/12.03.2009г.
23. Скица №86/12.03.2009г.
24. Скица №80/12.03.2009г.
25. Скица №81/12.03.2009г.
26. Скица №82/12.03.2009г.
27. Скица №83/12.03.2009г.
28. Скица №84/12.03.2009г.
29. Скица №77/12.03.2009г.
30. Скица №75/12.03.2009г.
31. Скица №78/12.03.2009г.
32. Скица№85/25.03.08г., заверена 11.03.2009г.
33. Скица №94/12.03.2009г.
34. Скица №76/12.03.2009г.
35. Скица№418/10.03.06г, заверена 11.03.2009г.
Приложение №2 за с.Черноморец:
1. Скица№17-п/31.01.08г., заверена 12.03.2009г.
2. Скица№24/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
3. Скица№54/17.04.08г., заверена 12.03.2009г.
4. Скица№14/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
5. Скица№15/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
6. Скица№13/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
7. Скица№10/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
8. Скица№11/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
9. Скица№07/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
10. Скица№08/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
11. Скица№06/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
12. Скица№22./07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
13. Скица№21/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
14. Скица №72/21.05.08г., заверена 12.03.2009г.
15. Скица№20/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
16. Скица№19/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
17. Скица№18/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
18. Скица№23/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
19. Скица №17/12.03.2009г.
20. Скица №12/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.

Докладна записка с вх.№224/18.03.09г., от Тодор Чакъров – Общински съветник, относно: Изработване и поставяне на информационни табла пред археологически и културно-исторически обекти на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 544

Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме съответните действия за изработването и поставянето на информационни табла с кратка легенда на 4 (четири) езика (български, руски, немски и английски) и снимка възстановка за археологически или културно-исторически обект.
Средствата да се осигурят от Общинския бюджет за реклама.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№129/15.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока за изплащане на еднократно финансово стимулиране.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 545

Общински съвет Созопол дава съгласие сумата по Решение №449, да бъде изплатена до 30.04.2009г.

Докладна записка с вх.№180/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 546

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на:
1. Христина Станева Едрева от с.Росен – ЕГН 7910030570, за закупени лекарства на дъшеря и Габриела Валериева Дросева ЕГН 9909220514, страдаща от епилепсия в размер на 500(петстотин)лв.
2. Стоянка Станчева Иванова от с.Росен – ЕГН 6407030511, претърпяла двустраннна пневмония, страдаща от хронична бъбречна недостатъчност – за поставяне на постоянен съдов катетър в размер на 300(триста)лв.
3. Денка Милева Чачева от с.Равна гора – ЕГН 5905060513, претърпяла оперативна интервенция на изявен спиноцелурален карцином на десен крайник, за лечение и извършени разходи по него в размер на 1 500(хиляда и петстотин)лв.
4. Никола Георгиев Едрев от с.Индже войвода – ЕГН 2707020667, за унищоженото му от пожар жилище и домашно имущество в размер на 500(петстотин)лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...