:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 547

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№255/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на териториата на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№264/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
3. Докладна записка с вх.№267/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ПДГ към ОУ „П.К.Яворов”. с.Крушевец, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№268/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа за 2009/2010г. в Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№269/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Формиране на доброволно формирование за защита при бедствия и аварии.
6. Докладна записка с вх.№278/10.04.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет, относно: Искане за промяна на границите на Община Созопол, поради отделяне на с.Извор и присъединяване на населеното място към Община Бургас.
7. Докладна записка с вх.№279/10.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване в заданието на проект за международен архитектурен конкурс за застрояване на остров „Св.Св. Кирик и Юлита” с цел развитието му като културен и туристически център.
8. Докладна записка с вх.№281/14.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на приетата с Решение №522/26.03.09г. Наредба за определането и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
9. Докладна записка с вх.№229/19.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
10. Докладна записка с вх.№259/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за капиталовите разходи.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх.№221/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение№I-275/27.12.2004г. по адм. Дело №464/2004г. на БОС и решение №8476/30.09.2005г. по адм. Дело №1914/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас.
12. Докладна записка с вх.№222/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община созопол и съсобственик в УПИ VI-631, кв.83 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№235/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-286, кв.31 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.248 по влязла в сила КК на гр.Созопол/
14. Докладна записка с вх.№256/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XXI-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№257/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-123, кв.4 по плана на с.Росен, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№258/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-330, кв.44 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№263/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения „Търговски център” Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
18. Докладна записка с вх.№236/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол, с.Атия, с.Росен и с.Равна гора, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№239/01.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ II-общ, кв.43 с идентификационен номер 67800.504.301 /по влязла в сила КК на гр.Созопол, респективно северната граница на УПИ VI-564, 565, 566, 567 в кв.43 по плана на гр.Созопол/ нови идентификационни номера 67800.504.380 в посока север, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
20. Докладна записка с вх.№262/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на обект „Гробищен парк на гр,Созопол, обл.Бургас.
21. Докладна записка с вх.№270/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Битова канализация на с.Извор” Община Созопол, област Бургас.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№255/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на териториата на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 548

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самооуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол:
В чл.26, към ал. 1, се създава нова точка 4, а именно:
4. За ползване на Общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ, за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги – 3.50 лв на кв.м. на месец.

Докладна записка с вх.№264/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 549

Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, а именно:
1. В чл.40, ал.7 думите след „решение на Общинския съвет” се заличават
2. В чл.40, ал.8 думите „четиринадесет дневен“ се заменят с „едномесечен”, а след думите „заплаща цената на земята“ се добавя „по пазарни цени определени от независим лицензиран оценител”
3. Чл.40, ал.10, се отменя
4. В чл.40, ал.11, след думите „като данъчна оценка се увеличава с 20 на сто” се добавя „само в случаите предвидени в §42 ПРЗ към ЗИД на ЗОС.”
5. В чл.42, ал.2 т.1 се заличава и придобива следното съдържание – „е единствен способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица.”
6. Чл.42, ал.2,т.2 се заличава и придобива следното съдържание – „е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор”
7.Чл.42,ал.2, т.3 се заличава и придобива следното съдържание – „имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл.37е и 37з от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи”
8. Чл.42,ал.2 т.4 се отменя.

Докладна записка с вх.№267/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ПДГ към ОУ „П.К.Яворов”. с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 550

1. Да се закрие ПДГ /местна дейност/ към ОУ «П.К.Яворов» с. Крушевец, считано от 01.06.2009г.
2. Децата от закритата ПДГ да бъдат пренасочени към ЦДГ с.Крушевец.
3. Трудовите правоотношения с учителката на закритата ПДГ да се уредят съгласно трудовото законодателство.
4. Задължителната документация на ПДГ с.Крушевец да се приеме и съхранява в ОУ «П.К.Яворов» с.Крушевец.

Докладна записка с вх.№268/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа за 2009/2010г. в Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 551

Общински съвет приема Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища – 2009/2010г. на Община Созопол, област Бургас.

Докладна записка с вх.№269/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Формиране на доброволно формирование за защита при бедствия и аварии.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 552
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.41 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет Созопол дава своето съгласие за формиране на доброволно формирование от 10 /десет/ човека за защита при бедствия и аварии на територията на Община Созопол.
Възлага на Кмета на Община Созопол на основание чл.42 и чл.44 от Закона за защита при бедствия да предприеме действия по създаване на формированието

Докладна записка с вх.№278/10.04.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет, относно: Искане за промяна на границите на Община Созопол, поради отделяне на с.Извор и присъединяване на населеното място към Община Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 553

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.17 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.28, ал.1, т.2 от ЗАТУРБ /Закон за административно-териториалното устройство на Република България/, дава съгласие да се започне процедура за отделяне на кметство с.Извор от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас, с която има обща граница.
2. Решението да се изпрати на Областен управител на област с административен център гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№279/10.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване в заданието на проект за международен архитектурен конкурс за застрояване на остров „Св.Св. Кирик и Юлита” с цел развитието му като културен и туристически център.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 554

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлага в предстоящия международен конкурс за застрояване на остров “Св.СВ.Кирик и Юлита” да бъдат включени към заданието и проекти за зали за кино, театър, концерти, художествена галерия, телевизионно студио, артистична и административна част с цел създаване на целогодишен културен и туристически център и провеждане на фестивални прояви.
2. Административната сграда (бивше морско училище) на острова да бъде запазена като паметник на културата и да бъде включена в последващи проекти.

Докладна записка с вх.№281/14.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на приетата с Решение №522/26.03.09г. Наредба за определането и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 555

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема повторно чл.58, чл.104, чл.105, чл.106, чл.107, чл.108, чл.109, чл.111, чл.137 и чл.143 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол приетата с Решение №522/26.03.09г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№229/19.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 556

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх.№229/19.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх.№259/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за капиталовите разходи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 557

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2009г. в частта за капиталови разходи - местни дейности по функции дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 568 724лв. 17 040лв. 551 684лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 288 538 лв. 17 040лв. 271 498лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 220 142лв. 17 040лв. 1 237 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 220 142лв. 17 040лв. 1 237 182лв.
по обекти, както следва:
-изработване на технически проект
за обект “ЦДГ “ с.Равадиново 0 17 040лв. 17 040лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 558

2. Въз основа на приетото решение по т.1.1. и заповед №Z-480 от 25.03.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 783 105лв. 79 369лв. 9 862 474лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 2 585 070лв. 0 2 585 070лв.

-собствени средства 7 198 035лв. 17 040лв. 7 215 075лв.
-други източници 0 62 329лв. 62 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 0 62 329лв. 62 329лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 0 62 329лв. 62 329лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№221/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение№I-275/27.12.2004г. по адм. Дело №464/2004г. на БОС и решение №8476/30.09.2005г. по адм. Дело №1914/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 559

1. Общински съвет Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност – 41 849 /четиридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и девет лева/ лв.. или при цена на 1/един/ дка. – 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ лв. за 558 кв.м.ид.ч., представляващ част от новообразуван имот №25, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, одобрява лицата Златка Стоянова Николова, Диана Георгиева Николова и Илина Георгиева Желева да придобие право на собственост върху новообразуван поземлен имот №25 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол целият с площ 558 /петстотин петдесет и осем/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1

Докладна записка с вх.№222/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-631, кв.83 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 560

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 147/сто четиридесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-631, кв.83 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №1/27.01.09г на независим лицензиран оценител в размер на 2288,33 /две хиляди двеста осемдесет и осем лв. и тридесет и три ст./лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№235/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-286, кв.31 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.248 по влязла в сила КК на гр.Созопол/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 561

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и “Славянка”АД, като продаде на съсобственикът “Славянка”АД, ЕИК 102046570, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Индустриална” №3, представлявано от Петя Петкова Георгиева ЕГН 58121307545, в качеството и на Изп.Директор недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 267/462кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-286, кв.31, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.248 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/, целият с площ 462кв.м., при граници по кадастрална скица: 67800.501.515, 67800.501.504, 67800.501.247.
2. Одобрява експертна оценка № 25/14.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 130 008/сто и тридесет хиляди и осем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№256/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XXI-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 562

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Петко Христов Василев, като продаде на съсобствениците недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 30кв.м. ид.ч. от УПИ ХХІ-207, кв.29, по плана на с.Извор, целият с площ 505кв.м., при граници: изток-УПИ ХХ-207, запад-УПИ ХХІІ-204, север-УПИ ІІ-206 и юг-улица.
2. Одобрява експертна оценка № 29/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 513/петстотин и тринадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№257/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-123, кв.4 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 563

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Никола Стоянов Николов, като продаде на съсобственикът недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 75кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-123, кв.4, по плана на с.Росен, целият с площ 1560кв.м., при граници: изток-улица, запад-УПИ VІ-122, УПИ V-124, север-УПИ ІІІ-120 и юг-улица.
2. Одобрява експертна оценка № 28/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 2567/две хиляди петстотин шестдесет и седем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№258/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-330, кв.44 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 564

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Деспина Иванова Вълкова, Станка Иванова Иванова и Верка Иванова Дишкова, като продаде на съсобствениците недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 35кв.м. ид.ч. от УПИ VІ-330, кв.44, по плана на с.Крушевец, целият с площ 1425кв.м., при граници: североизток-УПИ V-331, югозапад-улица, северозапад-УПИ ІV-332 и югоизток-улица.
2. Одобрява експертна оценка № 27/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 599/петстотин деветдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№263/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения „Търговски център” Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 565

1. На основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл.21 ал.1 Наредбата на Общински Съвет, за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, да бъдат отдадени чрез търг или конкурс помещенията , в сграда № 2 и сграда № 3, в “Търговски комплекс”, находящ се в УПИ ХІ-общ, кв.49,план на гр.Созопол , с обща разгъната застроена площ на сградите 1175кв.м., по план на гр.Созопол, с АЧОС № 703/19.08.05г. и със съответно предназначение както следва:
1.1. Помещение за офис/ за банков или друга финансова институция/ , цялото с полезна площ от 99,90 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 2, и представляващо самостоятелна зала от 48,40 кв.м, санитарни възли, и складови помещения .
1.1.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.1.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .1. имот в размер на 2 080 лв. без вкл.ДДС.
1.2. Помещение за офис , цялото с полезна площ от 26,60 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 3, и представляващо самостоятелна зала от 15,30 кв.м, санитарни възли, и складови помещения .
1.2.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.2.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .2. имот в размер на 550 лв. без вкл.ДДС.
1.3. Помещение за офис , цялото с полезна площ от 23,40 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 3, и представляващо самостоятелна зала от 12,80 кв.м, санитарни възли, и складови помещения .
1.3.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.3.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .3. имот в размер на 484 лв. без вкл.ДДС.
1.4. Помещение за кафе клуб, разположено на втори етаж в сграда 2, и представляващо самостоятелна зала от 12,80 кв.м, санитарни възли, и складови помещения и тераса .
1.4.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.4.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .4. имот в размер на 702 лв. без вкл.ДДС.
1.5. Помещение за офис със самостоятелен вход , цялото с полезна площ от 22,60 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 3, и представляващо самостоятелна зала от 20,00 кв.м, и санитарни възли .
1.5.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.5.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .5. имот в размер на 439 лв. без вкл.ДДС.
1.6. Помещение за офис , цялото с полезна площ от 31,00 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 2/под обект- кафе клуб/, и представляващо самостоятелна зала и санитарни възли .
1.6.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.6.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .6. имот в размер на 376 лв. без вкл.ДДС.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№236/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол, с.Атия, с.Росен и с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 566

Общински съвет Созопол приема Скица № 22/04.02.08, заверена на 17.03.09г., железария и строителни материали, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 567

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, с.Атия, с.Росен и с.Равна Гора, Община Созопол, както следва:
За гр.Созопол:
1. Скица № 90/25.03.08г., заверена на 23.03.09г.
2. Скица № 117/27.03.2009г.
За с.Атия:
1. Скица № 18/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
2. Скица № 15/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
3. Скица № 18/28.01.2009г.
4. Скица № 14/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
5. Скица № 16/28.01.2009г.
6. Скица № 17/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
7. Скица № 16/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
8. Скица № 20/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
9. Скица № 21/04.01.2008, заверена на 17.03.2009г.
10. Скица № 19/04.01.2008, заверена на 17.03.2009г.
11. Скица № 21/03.02.2009г.
12. Скица № 17/28.01.2009г.
13. Скица № 13/27.01.2009г.
За с.Росен:
1. Скица № 24/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
2. Скица № 14/27.01.2009г.
За с.Равна гора:
1. Скица № 28/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
2. Скица № 27/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
3. Скица № 26/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
4. Скица № 25/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.

Докладна записка с вх.№239/01.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ II-общ, кв.43 с идентификационен номер 67800.504.301 /по влязла в сила КК на гр.Созопол, респективно северната граница на УПИ VI-564, 565, 566, 567 в кв.43 по плана на гр.Созопол/ нови идентификационни номера 67800.504.380 в посока север, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 568

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР,състоящо се в промяна на южна регулационна граница на УПИ ІІ общ , в кв.43 , с идентификационен номер 67800.504.301 по влязла в сила КК на гр.Созопол , респективно северната регулационна граница на УПИ VІ-564,565,566,567 , в кв.43 по плана на гр.Созопол , идентификационен номер 67800.504.380 по КК, в посока север, съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 172 740 /сто седемдесет и две хиляди седемстотин и четиридесет /лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 440,66 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 по регулационен план на гр.Созопол , идентификационен номер 67800.504.380 по Кадастрална карта;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№262/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на обект „Гробищен парк на гр,Созопол, обл.Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 569

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134 ал.2 във вр. с ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, Разрешение за изработване от 26.04.07г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.24 от Протокол 22/19.11.2008г., и поради засягане на собствеността върху земеделски имоти в частта от местност ”Синетудис ” попадаща в предвиждания на проекта и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.

О Д О Б Р Я В А:

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на “Гробищен парк Созопол”, част от местността “Синетудис”, попадаща в извън регулационните граници на гр.Созопол, и включващ имоти с номера 67800.9.100; 67800.9.101; 67800.9.102; 67800.9.103; 67800.9.104; 67800.9.105; 67800.9.106, 67800.9.107, пътна връзка и уширение за паркинг, като с проекта се обособява нов УПИ І-100,101,102,103,104,105,106,107, със следните градоустройствени параметри: Кинт 0.2; Пзастрояване 10%; Мин озел.пл.60%, и схеми за водоснабдяване и електроснабдяване , инженерногеоложко проучване;

Докладна записка с вх.№270/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Битова канализация на с.Извор” Община Созопол, област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 570

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в с.Извор , Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Битова канализация на с.Извор, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС и такива за нуждите на транспорта на землище на с.Извор както следва : с №№ 123, 131, 153, 155, 162, 179, 181, 293, 27031, 27067, 27033, 27035, 27036, 27037, 27038, 7039, 27040, 27041, 28001, 28002, 28003, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008,28010,28096,29013,28078;
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...