:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.10.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.10.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 663

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№489/ 30.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на програма за устойчиво развитие на туризма в Община Созопол 2009-2011г.
2. Докладна записка с вх.№528/ 19.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№550/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№.572/ 01.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
5. Докладна записка с вх.№580/ 04.09.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
6. Докладна записка с вх.№606/ 18.09.09г., от Милко Димов, Стоян Тодоров, Росен Деспов и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Поставянето на антени на мобилните оператори на несъгласувани с Кмета на с.Черноморец места.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
7. Докладна записка с вх.№604/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№611/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол по оперативна програма „Черно море” (2007-2013)
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
9. Докладна записка с вх.№487/ 29.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №327 по плана на с.о. Червенка, землище с.Черноморец – продажба на оцнование §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно удобрен план на новообразуваните имоти за с/о/ Червенка, землище на с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на областен управител на област Бургас.
10. Докладна записка с вх.№512/ 06.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-672, кв.66 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№530/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№531/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
13. Докладна записка с вх.№532/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Черноморец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
14. Докладна записка с вх.№548/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
15. Докладна записка с вх.№554/ 27.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
16. Докладна записка с вх.№574/ 04.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
17. Докладна записка с вх.№582/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
18. Докладна записка с вх.№587/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-14, кв.2 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№594/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на земеделието и храните в помещения, собственост на Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№595/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на част от ПИ 67800.505.118, с площ от 95,80кв.в. от публична в частна общинска собственост и безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св.Св. Кирил и Методий”, за изграждане на камбанария в УПИ I, кв.148, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.505.118, кадастрална карта на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№597/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 392кв.м., включен в УПИ VI-564, 565, 566, 567 индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ от ОЕС в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.308 по кадастрална карта на гр,Созопол/ за частна общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№599/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопшол и съсобственик в УПИ IV-585, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№600/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-207, кв.12, по плана на с.Габър, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№601/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.504.230 по кадастрална карта на гр.Созопол.
25. Докладна записка с вх.№602/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Герени”, с кадастрални номера 67800.1.152, 67800.1.236 и 67800.1.207 по влязла в сила кадастрална карта на земмлище на гр.Созопол.
26. Докладна записка с вх.№603/ 16.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне право на ползване на ТП „Български пощи” в помещения, собственост на Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№605/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.36.41 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
28. Докладна записка с вх.№609/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
29. Докладна записка с вх.№612/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.501.538 – държавна собственост на Община Созопол с цел използването му като рибарски и яхтен кей.
30. Докладна записка с вх.№613/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.503.1.15 – държавна собственост на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
31. Докладна записка с вх.№549/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяната на регулационна граница на УПИ VIII-199, кв.45, по плана на с.Равадиново, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15 ал3 от Закона за устройство на територията.
32. Докладна записка с вх.№596/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация за м.”Буджака”, в землище на гр.Созопол.
V. Докладна записка с вх.№618/ 28.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землището на с.Габър, Община Созопол

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№489/ 30.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на програма за устойчиво развитие на туризма в Община Созопол 2009-2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 664

Съгласно чл.21, ал.1. т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Созопол 2009-2013г.

Докладна записка с вх.№528/ 19.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 665

Съгласно чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъзите, Общински съвет Созопол приема Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№550/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 666

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното изменение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , като текстове със следното съдържание:
І. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл.6 /изм. С Решение №666/02.10.09 /5/нова, с Решение №666/02.10.09/ Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения.
/6/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 100 лв.
Чл. 6а. /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.
Чл.6б /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се използването или ограждането на терени общинска собственост ,в регулационните граници на Созопол, с цел засаждане на зеленчукови култури и отглеждане на домашни животни.
/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв.
Чл. 6в /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и парковите съоръжения в озеленените площи.
/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.
Чл.7/ /изм. реш. №666/02.10.09/ За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява :
/1/ Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, вибрации, вредни облъчвания и други подобни над допустимите норми, съгласно действащото законодателство.
/2/Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 07.00 часа през зимния период / месец октомври – месец април/, и от 23.00 часа до 07.00 часа през летния период / месец май – месец септември/.
/3/ Извършването на действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улици, площади, паркове и други обществени места.
/4/ Спане по пейки или на земята в паркове, градини и други обществени места.
/5/ Просията на обществени места.
/6/ При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 200 лв.
чл.7б. /нов, реш. №666/02.10.09/ /1/ Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.
- от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00 часа;
- от месец май до месец септември включително – след 23.00 часа до 07.00 часа.
/2/ Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00,30ч., при изпълнени условията на ал./3/.
/3/ Собствениците, наемателите или ползвателите на обекти по ал.1 са длъжни да притежават документ удостоверяващ спазването на хигиенните норми за пределно допустими нива на шума, документ за направени оценки за риска на работните места от служба по трудова медицина, документ удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и урегулираната озвучителна техника или техника с индикатори .
/4/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налагат глоби в размер до 5000 /пет хиляди / лева, а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер до 50 000/петдесет хиляди/ лв.
/5/ При повторно нарушение лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия или дейност.

Чл.7в, ал.1/нова , реш. №666/02.10.09/ Не се допуска работа на открито и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 07,00ч.
ІІ. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ ІІІ
ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.13а/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането и преминаването на МПС през зелени площи.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
/3/ Забранява се разполагането на палатки и/или „каравани” извън туристическите обекти категоризирани като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от приложение №1 на Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
/ 4 / При констатиране на нарушения по ал. 4 на нарушителите се налага наказание „глоба” в размер от 500/петстотин/ до 5000 /пет хиляди/ лв.

Чл.13б/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.
/2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 200 лв.

Чл. 13в/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането, преминаването и движението на всякакъв вид ППС по тротоари, алеи на паркове, залесени и озеленени площи.
Чл.13г/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ ППС паркирали в нарушение на ЗДП или на места с възможност на възникване на ПТП и възпрепятстване на пешеходците могат да бъдат преместване без знанието на собствениците им или упълномощени от тях лица, при спазване изискванията на чл.168 и чл.171 от ЗДП.
/2/ Преместените автомобили се транспортират на предварително оповестено място.
/3/ На нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се заплаща такса в размер определен с решение на общински съвет- гр.Созопол

Чл.13д/нов,отменя ал.2 на чл.13, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства, снети от отчет, по улиците на населените места.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв., като със заповед на кмета се указва срока за преместване на автомобилите.
/3/ При изтичане на срока по ал.2, общината принудително премества автомобилите за сметка на собственика.
Чл.15 /изм, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, които не са свързани с атракционна или туристическа дейност, по централните улици на гр. Созопол, като тази забрана се регламентира ежегодно със съответните пътни знаци.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
/3 /стара ал.1, изм, с Решение №666/02.10.09/ Собствениците на ППС, придвижвани с жива сила са длъжни да ги оборудват в съответствие със изискванията на ЗДП и подзаконовите нормативни актове.
/4/ При нарушение по ал.3 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 300 лв.
Чл.15а /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се движение на тежки/над 5000т/ строителни и селскостопански машини по улици и пътища, определени от Кмета на Общината след съгласуване с органите на полицията. По изключение движение на МПС обслужващи строителни обекти се разрешава след определяне на маршрут със заповед на кмета на общината.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.

ІІІ. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ V
ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНИ
И ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ

Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол и село Черноморец, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните
ІV. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ VІІ /изм с Решение №666/02.10.09/
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.29./изм. С Решение №666/02.10.09/ /1/ Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Община Созопол, кметове и кметски наместници на населените места в общината .
/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.30/./изм. С Решение №666/02.10.09/ /1/ Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на община Созопол, Районно управление на МВР или длъжностни лица на МВР, Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” , ДВСК или др.оправомощени по закон институции. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.
/2/ Длъжностните лица по ал.3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение.
/3/ Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, ежемесечно информира Н-к отдел “Местни финанси” към Община Созопол за вписаните актове и наказателни постановления.
/4/. /отменя чл.34 , с Решение №666/02.10.09/ За явно маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;
/5/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
/6/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.

Чл.34 ./нов с Решение №666/02.10.09/ /1/ Административнонаказателната отговорност е лична.
/2/ За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
/3/ Когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред, той не носи административнонаказателна отговорност, ако заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение.
Чл.34а/нов, с Решение №666/02.10.09/ ./1/ Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.
/2/ Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
/4/ При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.
Чл.38. / нов, с Решение №666/02.10.09/ За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
V. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§6 / нов с Решение №666/02.10.09/ навсякъде в тази Наредба думите “РПУ Созопол” се заменят с думите “РУ на МВР”


Докладна записка с вх.№.572/ 01.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 667

І. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, като текстове със следното съдържание:
Чл.93/изм.с решение №667/ 02.10.09г./ /1/За услуги при разпореждане с недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат режийни разноски , върху определената цена без ДДС, изчислени върху:
1.по високата стойност- данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител за:
1.1.имот или вещ, предмет на продажба
1.2.ограниченото възмездно вещно право;
1.3.по скъпият имот или вещ, при замяна;
1.4.реален дял с повисока стойност при делба
2. На база данъчна оценка в случаите на безвъзмездни сделки.
/2/Режийните разноски са с минимум 50 /петдесет/лв и максимум 20 000/двадесет хиляди лева/ и изчислени както следва:
1. Режийни разноски 2%/два процента/ при стойност до 500 000 лв., включително, но не по-малко от 50лв;
2. Режийни разноски 1,8 %/едно цяло и осем процента/ за разликата от 500 000 лв. до 600 000 лв.,включително;
3. Режийни разноски 1,6 %/едно цяло и шест процента/ за разликата от 600 000 лв. до 700 000 лв.,включително;
4. Режийни разноски 1,4 %/едно цяло и четири процента/ за разликата от 700 000 лв. до 800 000 лв.,включително;
5. Режийни разноски 1,2 %/едно цяло и две процента/ за разликата от 800 000 лв. до 900 000 лв.,включително;
6. Режийни разноски 1,0 %/едно цяло процента/ за разликата над 900 000 лв. до максималния размер от 20 000лв;
/3/Режийните разноски се дължат отделно от таксите, начислявани от ЗМДТ, и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.
/4/Средствата по ал.1 се използват за покриване на разходи по цялата административно-техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти, за техническо оборудване на Отдел „ПНОиУС”, за материално стимулиране на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 668

ІІ. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
Чл.39.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.80, ал.1 и чл. 89 ал. 2 и представени документи за извършени плащания, се сключва договор за покупко-продажба на имота с кмета на общината.
(2)/изм.с Решение №668/02.10.09г./.Наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ за прехвърлянето на собствеността, купувачът заплаща и режийни разноски в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
Чл.40.(1).Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
2).Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ се сключват по пазарни цени от кмета на общината.
(3).Предварителният договор по ал.2 се сключва след решение на Общинския съвет относно произнасянето по искане от заинтересовани лица или по предложение на кмета на общината, придружени с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план след произнасяне на ОЕС, съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ.
(4).Сделка по чл.15, ал.5 от ЗУТ може да се сключи по искане на собствениците или по предложение на кмета на общината след спазване изискванията на ал.3. Оценката на придаваемата или придобивана земя се извършва по пазарни цени одобрени от Общинския съвет.
(5).Окончателният договор се сключва в срок от 3 месеца след издаване заповедта на кмета за одобряване изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и за обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.
(6)/ изм.с Решение №668/02.10.09г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ се събират и режийни разноски в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2)./изм., с решение №668/02.10.09г./ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ режийни разноски , определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2.Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.
(3). След изплащане на дължимите суми по заповедта кмета на общината подписва договор за замяна.
Чл.47.(1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
1.Точно описание на имота, който се удостоверява с документ за собственост и скица, както и размера на идеалните части на страните.
2.Начина на извършване на делбата в случай, че имотът не може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с документ от дирекция “Устройство на територията” на общината – възлагане имота на собственика срещу заплащане дела на общината или възлагане имота на общината срещу заплащане дела на съсобствениците.
3.В случай, че имотът може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с проект за частично изменение на плана за регулация или проекта за разделяне на земеделска земя по реда на ЗСПЗЗ – кой от имотите се получава от общината и кой от съсобственика.
4.Цените на имотите.
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение №668/02.10.09г./..В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ и режийни разноски, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2.Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3.Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.
(4).Заповедта се връчва на съсобственика.
Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2)/изм., с Решение №668/02.10.09г./.Наред с дължимите данъци и такси за учредяването, приобретателят заплаща и режийни разноски, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
(3).Когато в одобрения работен архитектурен проект се предвижда разгъната застроена площ, отклоняваща се от посочената в заповедта и договора за отстъпване на право на строеж, надстрояване или пристрояване, но отговаряща на предвижданията на ПУП, се изготвят заповед за изменение на първоначалната и допълнително споразумение към договора.
(4).В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ и режийни разходи върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.


Докладна записка с вх.№580/ 04.04.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 669

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Красимир Тодоров Тодоров за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
...
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 670
...
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Костадин Тодоров Мархолев за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

Докладна записка с вх.№606/ 18.09.09г., от Милко Димов, Стоян Тодоров, Росен Деспов и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Поставянето на антени на мобилните оператори на несъгласувани с Кмета на с.Черноморец места.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 671
Общински съвет Созопол приема докладна Докладна записка с вх.№606/ 18.09.09г., от Милко Димов, Стоян Тодоров, Росен Деспов и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Поставянето на антени на мобилните оператори на несъгласувани с Кмета на с.Черноморец места да бъде оттеглена от сесията от нейнивносители.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№604/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 672

На основание Наредба №3 от 18.02.2008 за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на Народната просвета чл.12 и Наредбата за изменение на Наредба №7 за определяне броя на учениците в паралелки и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 9 чл.2а Общински съвет Созопол одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2009/2010год.

Докладна записка с вх.№611/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол по оперативна програма „Черно море” (2007-2013)
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 673

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „По пътя на водата чрез партньорство и съвременни технологии” по Съвместна оперативна програма „Черно море” (2007-2013), приоритет „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда”, мярка „Подкрепа за сътрудничество в инициативи, насочени към иновации в технологиите и системите за управление на отпадъците и отпадъчните води” с краен срок 12 октомври 2009, като дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи необходимата документация за кандидатстване съгласно вътрешните правила на Съвместна оперативна програма „Черно море” (2007-2013).

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№487/ 29.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №327 по плана на с.о. Червенка, землище с.Черноморец – продажба на оцнование §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно удобрен план на новообразуваните имоти за с/о/ Червенка, землище на с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 674

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност на стойност 11 921/единадесет хиляди деветстотин двадесет и един лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 224 930 /двеста двадесет и четири хиляди деветстотин и тридесет лева/ без ДДС, с квоти общо от 53/451 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №327, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец/нов идентификационен номер №81178.41.327 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Иван Ясенов Москов да заплати в полза на Община Созопол разликата от 53/петдесет и три/ кв.м. ид.части от новообразуван поземлен имот №327 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол/нов идентификационен номер №81178.41.327 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец/.

Докладна записка с вх.№512/ 06.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-672, кв.66 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 675

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 80/осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-672, кв.66 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №74/29.05.09г на независим лицензиран оценител в размер на 1369/хиляда триста шестдесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№530/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 676

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№531/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 677

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 29/двадесет и девет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№532/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Черноморец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 678
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 11/единадесет/ включително от приложения списък

Докладна записка с вх.№554/ 27.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 679

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№574/ 04.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 680

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 3/три/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№582/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 681

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 55/петдесет и пет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№587/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-14, кв.2 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 682

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-14, кв.2 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №117/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 342/триста четиридесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№594/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на земеделието и храните в помещения, собственост на Община Созопол.
1. На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на Областна Дирекция “Земеделие”, гр.Бургас - структура към Министерство на земеделието и храните, за нуждите на Общинска служба “Земеделие” - Созопол следните помещения, а именно:
- едно помещение, разположено на първи етаж с полезна площ от 6,00 кв.м.;
- три помещения на втори етаж, от които едно от дясно на коридора с полезна площ от 47,00 кв.м. и две от ляво на коридора с полезна площ, едното от 20,00 кв.м. и второто от 46 кв.м.;
- 40.00кв.м.от избено-складово помещение в подземен етаж,
- санитарен възел и общи части,
всички с обособен самостоятелен вход, разположени в двуетажна сграда – Битов комбинат, находяща се в УПИ V, кв.29, план на гр.Созопол с АЧОС № 598/01.12.04г.
2. Помещенията се предоставят на Областна Дирекция “Земеделие”, гр.Бургас - структура към Министерство на земеделието и храните, за нуждите и дейността на Общинска служба “Земеделие” - Созопол, и за срок от 10/десет/години

Докладна записка с вх.№595/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на част от ПИ 67800.505.118, с площ от 95,80кв.в. от публична в частна общинска собственост и безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св.Св. Кирил и Методий”, за изграждане на камбанария в УПИ I, кв.148, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.505.118, кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 684

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, ОБЯВЯВА поземлен имот с площ от 95, 80/деветдесет и пет цяло и осемдесет /кв.м., от 20 375 кв.м., с АОС № 1011 от 04.06.2008 г. от публична в частна общинска собственост и с отреждане за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118 и ПИ 67800.505.85, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол .
ІІ. Възлага на кмета на Община Созопол да утвърди акта за частна общинска собственост за имота по т.І.
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.6, т.2 и чл.38, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.51,ал.6 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост , учредява на Църковно настоятелство при храм Св.Георги Созопол, местно поделение към Българска православна църква- Патриаршия, със седалище гр.София, ул.”Оборище”№4, представлявани в процедурата от ставрофорния иконом Иван Попов, в качеството му председател на Църковно настоятелство , съгласно приложени удостоверения и пълномощни, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за застроена площ от 95, 80/деветдесет и пет цяло и осемдесет /кв.м., за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол , и при граници и съседи от всички страни –север ПИ 67800.505.84 и ПИ 67800.505.83; запад ПИ 67800.505.116-улица, изток – ПИ 67800.505.136.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед и сключи договор за учреденото право на строеж, след представяне на одобрени архитектурни проекти.
Докладна записка с вх.№597/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 392кв.м., включен в УПИ VI-564, 565, 566, 567 индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ от ОЕС в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.308 по кадастрална карта на гр.Созопол/ за частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 685

На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 392/триста деветдесет и два/кв.м.ид.части от 1753 кв.м. площ на целият, представляващ УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/; и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-567,566,565,564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43/нови идентификационни номера 67800.504.301 и 67800.504.301/ по плана на гр.Созопол,, за ЧАСТНА общинска собственост

Докладна записка с вх.№599/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопшол и съсобственик в УПИ IV-585, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 686

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 45/четиридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-585, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №122/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 1540/хиляда петстотин и четиридесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№600/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-207, кв.12, по плана на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 687

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-207, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 106/24.06.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 599/петотин деветдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№601/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.504.230 по кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 688

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификационен номер 67800.504.230/шестдесет и седем хиляди и осемстотин за землище, петстотин и четири за кадастрален район, двеста и тридесет за поземлен имот/, по кадастрална карта на гр.Созопол, целият с площ 208/двеста и осем/кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване при съседи: ПИ 67800.504.1, ПИ 67800.504.5, ПИ 67800.504.6, ПИ 67800.504.342, ПИ 67800.504.4, ПИ 67800.504.2, за който е съаставен Акт за общинска собственост № 1150 от 07.11.2008год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 71 080/седемдесет и една хиляди лева/, без вкл.ДДС и съгласно изготвена пазарна оценка № 123/18.08.2009г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.Докладна записка с вх.№602/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Герени”, с кадастрални номера 67800.1.152, 67800.1.236 и 67800.1.207 по влязла в сила кадастрална карта на земмлище на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 689

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.1.152, в местност “Герени”, целият с площ от 3 455 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.2, 67800.30.30; 67800.1.36; 67800.1.8; 67800.1.7; 67800.1.290; 67800.1.6; 67800.1.39; 67800.1.37; 67800.1.34; за който е сътставен акт за ОС № 1274 от 27.05.2009г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 397 537/триста деветдесет и седем хиляди петстотин тридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.207, в местност “Герени”, целият с площ от 8 117 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.28, 67800.30.27; 67800.1.253; 67800.1.36; 67800.1.110; 67800.1.299; 67800.1.16; 67800.1.298; 67800.1.296; 67800.1.294; 67800.1.239; 67800.1.15; 67800.1.14; 67800.1.12; 67800.30.31 за който е сътставен акт за ОС № 1275 от 02.06.2009г.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 933 954/деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин петдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.236, в местност “Герени”, целият с площ от 8 395 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.29, 67800.30.25; 67800.1.208; 67800.1.302; 67800.1.301; 67800.1.300; 67800.1.237; за който е сътставен акт за ОС № 1280 от 05.06.2009г.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3, възлизаща на 965 941/деветстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и един лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със със спечелилите участници.

Докладна записка с вх.№603/ 16.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне право на ползване на ТП „Български пощи” в помещения, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 690

1. На основание чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.30 от Закон за пощенските услуги/ изм.ДВ бр.35 от 12 май 2009/, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предостави възмездно право на ползване на ТП “Български пощи” , гр.Бургас, представлявано от Директор-Радостин Стратиев, структура към „Български пощи”ЕАД, за помещенията с външен самостоятелен вход, представляващо самостоятелна зала от 22,50 кв.м, предверие от 5,60 кв.м. санитарни възли, складови помещения от 20,00 кв. и покрита тераса от 53,90 кв.м. , обща застроена площ от 141,30 кв.м., находящи се от югоизточна страна, на второ ниво в Сграда № 2 “Търговски комплекс”, находяща се в УПИ ХІ-общ, кв.49,план на гр.Созопол с АЧОС № 703/19.08.05г.
2.Помещенията се предоставят за нуждите и дейността на Териториално поделение “Български пощи” , гр.Бургас, с ЕИК1213961230025 за извършване на универсалната пощенска услуга и за срок от 10/десет/години срещу месечна наемна цена в размер на 1777.00 лева без вкл.ДДС, съгласно оценка № 133 от 15.09.09г. на независим оценител.
3. Възлага на Кмет на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх.№605/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.36.41 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 691
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Правилник за приложение на закон за държавната собственост и чл.54 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Областен управител на Област Бургас и до Министерски Съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот –частна държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.36.41, целият с площ от 24.035 дка с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездното за имота по т.1 да е с цел Община Созопол да развие територията с предназначението за рибарско и яхтено пристанище за социалните и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол чрез изграждане на нов подход към града;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Докладна записка с вх.№609/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 692

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 35/тридесет и пет/ включително от приложения списък

Докладна записка с вх.№612/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.501.538 – държавна собственост на Община Созопол с цел използването му като рибарски и яхтен кей.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 693

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост и чл.6,ал.2 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно управлението върху имот –публична държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за частта от ПИ с идентификатор 67800.501.538, с Акт за Държавна собственост 0707 от 15.05.2004г. , целият с площ от 76 138 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на управлението да е за частта от имота по т.1 маркирана в зелен цвят- кей и бивш военен плац да е с цел Община Созопол развие територията на остров “Св.СВ.Кирик и Юлита” за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол, както и обособяване и развитие на рибарско и яхтено пристанище
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация и финансовата обосновка до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето управлението на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Докладна записка с вх.№613/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.503.1.15 – държавна собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 694
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот сграда – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за ПИ с идентификатори 67800.503.1.15 и 67800.503.1.16, с Акт за Държавна собственост 175 от 05 юли 1999г. , с обща застроена площ от 1869 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на собствеността за имота по т.1 да е с с цел Община Созопол да реконструира сградата като комбинирана спортна зала, в която да се организират спортни и други прояви , и развие района за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация и финансовата обосновка до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето собствеността на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№549/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяната на регулационна граница на УПИ VIII-199, кв.45, по плана на с.Равадиново, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15 ал3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 695

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на УПИ VІІІ-199, кв.45 по план на с.Равадиново, с проектна площ от 145,68 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 5 698 /пет хиляди шестстотин деветдесет и осем /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІІ-199 ,кв.45 по регулационен план на с.Равадиново;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№596/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация за м.”Буджака”, в землище на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 696

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията и чл.19, ал.4, във връзка с чл.14, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.4, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: улица о.т.37-51-52-53-54-55-56-57, с 6,50м/5.00 метра ширина на уличното платно и тротоар 1.50 м.едностранно, завършваща с паркинг, обособен в имот 6095 и улица с о.т.37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49, с ширина 5.50 м/4.00метра при ширина на уличното платно и тротоар 1.50 м.едностранно, в м.Буджака”, землище на гр.Созопол , като промяната засята неурегулирани поземлени имоти с № 006096,006095,006098, и с който се обособява нова пешеходна алея с ширина 2,25 м. в южната част на неурегулиран поземлен имот № 6098.
Проекта да се обяви на заинтересуваните страни по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№618/ 28.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землището на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 697

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг, на земеделски имот в землището на с.Габър, м.”Турлатица” с № 018001, пета категория, с площ 402.689дка., с начин на трайно ползване: нива; при граници:им.№000008- полски път, им.№000020-полски път, им.№018003-нива, им.№ 018002-нива, им.№000007-полски път и им.№ 000009-полски път;
2. Срок на наемното правоотношение 1/една/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 512/ 05.03.09г., от ХХІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг за описания по т.1 имот в размер на 6.00лв. на декар .ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...