:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2009г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2009г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 790

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Докладна записка с вх.№ 775/ 26.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот № 096001 находящ се в м.”Церова локва”, землището на с.Габър, Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 782/ 30.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 67800.504.230 по КК на гр.Созопол, във връзка с Решение № 688/ 02.10.2009г. на Общински съвет Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 787/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска собственост.
4. Докладна записка с вх.№ 788/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на местните ръководства на политическите партии и юридически лица с нестопанска цел.
5. Докладна записка с вх.№ 789/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизточен район” и определяне на двама представители, по един от Общинска администрация и Общински съвет Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 801/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-812, кв.55 по плана на с.Росен, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 802/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-392, кв.12 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 803/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-185, кв.24 по плана на с.Габър, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 804/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разпределение на реално ползване на съсобствен имот № 000409 в землището на с.Росен, м.”Бакърлъшки път”, община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 805/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нови оценки по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти- частна общинска собственост, находящи се в кв.49, регулация на с.равадиново във връзка с Решение № 634/ 31.07.2009г.
11. Докладна записка с вх.№ 806/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVIII-351, кв.33 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.313. по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
12. Докладна записка с вх.№ 807/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публиен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Хаджиали дере”, с кадастрален номер 67800.3.55 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 808/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиранепредмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ XXVI, с.Равна гора Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№809/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ 67800.3.338, местност „Мисаря”, община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 812/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
16. Докладна записка с вх.№ 818/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в предназначение на помещения, собственост на Община Созопол, в сграда 1 „Търговски комплекс”
17. Докладна записка с вх.№ 819/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за започване на преговори за евентуално прехвърляне на притежаваните от Община Созопол дялове в „Бургасинвест” ООД.
18. Докладна записка с вх.№ 827/11.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите на клуб на пенсионери и инвалиди – гр.Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
19. Докладна записка с вх.№794/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№800/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
21. Докладна записка с вх.№ 798/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
22. Докладна записка с вх.№ 799/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. във функция „Здравеопазване”.
23. Докладна записка с вх.№ 814/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
24. Докладна записка с вх.№ 815/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в Координационен съвет за ПЧП по Проект „Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие”
25. Докладна записка с вх.№ 817/ 08.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
26. Докладна записка с вх.№ 832/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
27. Докладна записка с вх.№ 833/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
28. Докладна записка с вх.№ 834/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
29. Докладна записка с вх.№ 835/ 15.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.4.-03./2008”, проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км. 2+800”.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
30. Докладна записка с вх.№ 810/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура за изработване на ПУП за ПИ №81178.58.25; 81178.55.19 и 81178.5.297 и с отреждане за терени за канали на помпени станции в землище на гр.Черноморец, Община Созопол, чрез изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на имотите.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
31. Докладна записка с вх.№ 793/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
32. Докладна записка с вх.№ 797/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№852/ 16.12.09г., Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на търговско дружество „Созопол” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
VII. Докладна записка с вх.№ 853/ 16.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
VIII. Докладна записка с вх.№ 857/ 21.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 775/ 26.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот № 096001 находящ се в м.”Церова локва”, землището на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 791

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг, на земеделски имот в землището на с.Габър, м.”Церова локва” с № 096001, трета категория, с площ 106.696дка., с начин на трайно ползване: нива; при граници: им.№000020- полски път, им.№000023-полски път, им.№096004-нива и им.№ 096002-нива.
2. Срок на наемното правоотношение 1/една/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 512/ 05.03.09г., от ХХІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг за описания по т.1 имот в размер на 8.50лв. на декар .

Докладна записка с вх.№ 782/ 30.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 67800.504.230 по КК на гр.Созопол, във връзка с Решение № 688/ 02.10.2009г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 792
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №688/02.10.2009г. на Общински Съвет Созопол с което се разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг имот – частна общинска собственост ПИ 67800.504.230, по кадастрална карта на гр.Созопол, като одобрява пазарна оценка № 31/25.11.2009г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 52 152/петдесет и две хиляди лева/, без вкл.ДДС и я определя за начална тръжна цена въз основа на която да се извърши разпореждането.

Докладна записка с вх.№ 787/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 793

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрява изменението на начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 67800.49.16, местност “Алепу”, землище гр.Созопол, целия с площ от 30.162 дка и Поземлен имот с идентификатор 67800.32.56, местност “Герени”, землище гр.Созопол, целия с площ от 21272 кв.м. от “пасище, мера” в “изоставени трайни насаждения”.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отрази същата в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас и одобри Актовете за общинска собственост на двата имота с приетата промяна.

Докладна записка с вх.№ 789/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизточен район” и определяне на двама представители, по един от Общинска администрация и Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 794

I. Приема покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизтоен регион” с месечен членски внос – една минимална работна заплата и встъпителен членски внос – две минимални работни заплати.
II. Определя следните представители на община Созопол в „Алианс на туризма в Югоизтоен регион”:
1. Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол или упълномощено от него лице.
2. Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

Докладна записка с вх.№ 801/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-812, кв.55 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 795

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-812, кв.55 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №34/27.11.09г на независим лицензиран оценител в размер на 1369/хиляда триста шестдесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 802/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-392, кв.12 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 796
1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-392, кв.13 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №33/27.11.09г на независим лицензиран оценител в размер на 428/четиристотин двадесет и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 803/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-185, кв.24 по плана на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 797

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 125/сто двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-185, кв.24 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 32/27.11.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 1069/хиляда и шестдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 804/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разпределение на реално ползване на съсобствен имот № 000409 в землището на с.Росен, м.”Бакърлъшки път”, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 798

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр.с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.30, ал.1 и чл.32, ал.1 от Закона за собствеността, дава своето съгласие да бъде извършено разпределение на реалното ползване в имот № 000409 в землището на с.Росен, м.Бакърлъшки път, ЕКАТТЕ 63029, общ.Созопол, целия с площ от 72, 723 дка, като “БТК” АД, ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, бул.”Тотлебен” № 8 реално ще ползва площ от 300 кв.м.ид.ч.и заключена между проектни координати 376.25, 357.10, 374.73, 374.62, 374.90, 374.95 и 375.63, а Община Созопол ще ползва останалата част от имота възлизаща на 72 423 кв.м.ид.ч.
II. Възлага на кмета на Община Созопол да предприеме действия по изпълнение на горното решение и сключване на договор за разпределение на реалното ползване.

Докладна записка с вх.№ 805/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нови оценки по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти- частна общинска собственост, находящи се в кв.49, регулация на с.равадиново във връзка с Решение № 634/ 31.07.2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 799

І. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №634/31.07.2009г. на Общински Съвет Созопол с което се разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг имоти – частна общинска собственост УПИ с номера от І до ХІV вкл. , в кв.49 по план на с.Равадиново, като одобрява пазарни оценки, както следва :
1. За Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 540 кв.м, с акт за ОС № 1302 от 11.06.2009г. цената от 19 750/деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 49/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. За Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 515 кв.м, с акт за ОС № 1301 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 18 836/осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева/ без вкл.ДДС,и съгласно изготвена пазарна оценка № 48 / 02.12.09г. от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. За Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1300 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 847/двадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС,и съгласно изготвена пазарна оценка № 47/ 02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
4. За Урегулиран поземлен имот с номер ІХ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1303 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка№ 50/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
5. За Урегулиран поземлен имот с номер V-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1299 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 847/двадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка№ 46/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
6. За Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1304 от 11.06.2009г; одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС,и съгласно изготвена пазарна оценка № 50/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
7. За Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1298 от 11.06.2009г одобрява пазарната стойност от 20 847/двадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 45/ 02.12.2008 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
8. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1305 от 11.06.2009г одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 51/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
9. За Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 575 кв.м., с акт за ОС № 1297 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 21 030/двадесет и една хиляди и тридесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 44/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
10. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1306 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 847 /двадесет хиляди осемстотин чтиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка№ 53/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
11. За Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 568 кв.м., с акт за ОС № 1296 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 774/двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 43/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
12. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1307 от 11.06.2009г одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценк№ 54 от 02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
13. За Урегулиран поземлен имот с номер І-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 555 кв.м.,с акт за ОС № 1295 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 299/двадесет хиляди двеста деветдесет и двет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 42/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
14. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 568 кв.м., с акт за ОС № 1308 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 774/двадесет хиляди седемстотин седемдесет и чтири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 55/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със спечелилите участници.

Докладна записка с вх.№ 806/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVIII-351, кв.33 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.313. по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 800

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-351, кв.33 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 35/02.12.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 579/петстотин седемдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 807/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публиен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Хаджиали дере”, с кадастрален номер 67800.3.55 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 801

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.3.355,(идентичен със стар идентификатор № 000069), в местност “Хаджиали дере”, целият с площ от 4209 кв.м., с НТП –земеделеска земя, при граници и съседи: 67800.3.354, 67800.3.335; 67800.3.261; 67800.3.289; 67800.3.290; 67800.3.334; 67800.3.329; за който е съставен акт за ОС № 430 от 12.11.2003г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и на база изготвена пазарна оценка № 36 /02.12.2009 , от лицензирани оценители, приложена към това предложение, Общински Съвет одобрява за стойност на имота сумата от 419 861 лв/четиристотин и деветнадесет осемстотин шестдесет и един лева/ за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със спечелилият участник.

Докладна записка с вх.№ 808/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиранепредмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ XXVI, с.Равна гора Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 802

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6/шест /кв.м. и сервитутна зона от 25 /двадесет и пет кв.м./, в УПИ ХХVІ, кв.2, по плана на с.Равна гора, Община Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 1035 / хиляда тридесет и пет /кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север УПИ ХV-92, изток –УПИ ХІІІ-90 и ХІV-91, запад – улици, юг-улица.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 244 лв. /четири хиляди двеста четиридесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №39 / 02.12.2009г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Докладна записка с вх.№809/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ 67800.3.338, местност „Мисаря”, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 803

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрява изменението на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67800.3.338, местност “Мисаря”, землище гр.Созопол, целия с площ от 11536 кв.м. от “пасище” в “изоставена нива”.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отрази същата в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас и одобри Актовете за общинска собственост на двата имота с приетата промяна.

Докладна записка с вх.№ 812/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 804

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето собствеността върху имот – държавна собственост ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, с площ от 1491 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г.;
2. Предоставянето на имота по т.1 да е с цел запазване на така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на община Созопол и с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на отбраната, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6, ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Докладна записка с вх.№ 818/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в предназначение на помещения, собственост на Община Созопол, в сграда 1 „Търговски комплекс”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 805

На основание чл.21 ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 5, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява преустройство и промяна на функционално предназначение от „Магазини и офиси” за „Лекарски кабинети и клинична лаборатория” , представляващи помещения в имот с идентификатор 67800.504.224.3, Сграда № 1 “Търговски комплекс”, находяща се в УПИ ХІ-общ, кв.49, план на гр.Созопол с АЧОС № 703/19.08.05г.

Докладна записка с вх.№ 819/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за започване на преговори за евентуално прехвърляне на притежаваните от Община Созопол дялове в „Бургасинвест” ООД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 806

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129-132 от Търговския закон, дава своето съгласие да бъдат проведени преговори за евентуално прехвърляне на притежаваните от Община Созопол дялове в “Бургасинвест” ООД.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждане на преговори със съдружника Община Бургас.

Докладна записка с вх.№ 827/11.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите на клуб на пенсионери и инвалиди – гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 807

На основание чл.12 от Правилника за социално обслужване на лица и семейства, Общински Съвет Созопол дава своето съгласие да се предостави на Клуб на пенсионера помещение, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.4 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 1 с идентификатор 67800.504.224.1.2, с площ от 35.00 кв.м. и прилежащи части от 11.35 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.1.3, под обекта – няма, над обекта - 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.6, 67800.504.224.1.5.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№794/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 808

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол:
I. В чл.7, ал.4, числото “ 2 520 “ се заменя с “1 680” лв.
II. В чл.17, ал.1, думите “отчетната им стойност“ се заменят с “по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 към Закона за местните данъци и такси”
III. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:
1. създават се нови ал.3:
“(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
2. Досегашните ал.3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6.
IV. В чл.37, се правят следните изменения и допълнения :
1. ал.2 , се изменя така :
“(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл.32 , ал.3 – при издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”
2. създава се нова ал. 3 :
“(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2 , лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”
V. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения :
1. Създава се нова ал.7 :
“(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение №4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.”
2. Досегашната ал.7 става ал.8.
VI. В чл.53, ал.3 се създава изречение второ :
“При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”
VII. В чл.54 се създава ал.3:
“(3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.”
VIII. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени :
1. създава се нов §7 със следното съдържание: “За 2010 г се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009г., с изключение на промените по чл.15, ал.1 приети с решение №766/ 24.11.2009г.
2. създава се нов §8 със със следното съдържание :” За 2010 г. първата вноска на данъка по чл.11, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.”
3. създава се нов §9 със следното съдържание: “За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010 г.
4. Досегашният §7, става §10, като накрая се поставя запетая и се добавя “ а промените приети с Решение № 808/22.12.2009г. на Общински съвет Созопол, влизат в сила от 01.01.2010 г.
5. Досегашният §8 става §11.

Докладна записка с вх.№800/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 809

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги:
1. В Глава втора,Раздел І, чл.18,ал.4, в т.1, 2, 3 и 4 “2009 г” се заменя с “2010 г”.
2. В Глава втора , Раздел VІ се създава нов чл.62а :
“Чл.62а На основание чл.96е ал.1 от Закона за горите се събират такси за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд, както следва :
№ по Наименование Мярка Такса на корен (в лв.)
ред
1 2 3 4
1. Иглолистен объл дървен материал:
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75
I клас на сортимента куб. м 50
II клас на сортимента куб. м 40
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 25
IV и V клас на сортимента куб. м 15
в) дребен: куб. м 8
2. Широколистен объл дървен бук, дъб, цер, акация, орех, явор,
материал: габър и други липа, бреза и ясен, бряст и
твърди широ- меки широ- горско-
колистни колистни плодни
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75 40 130
I клас на сортимента куб. м 50 35 85
II клас на сортимента куб. м 40 30 60
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 20 20 20
IV и V клас на сортимента куб. м 12 12 12
в) дребен: куб. м 8 8 8
3. Дърва за горене и вършина:
а) дърва от иглолистни дървесни пр. куб. м 4
видове
б) дърва от широколистни меки пр. куб. м 4
дървесни видове
в) дърва от широколистни твърди пр. куб. м 10
дървесни видове
г) вършина пр. куб. м 1
(1)За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат следните такси на корен:

(2) За дървен материал от бяла мура се заплаща съответната такса по ал.1, т. 1, букви "а" и "б", увеличена с 50 на сто.
(3) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
(4) Ал.1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
(5) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20- до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1.
(6) Алинеи 3 и 5 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
(7) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1.
(8) Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат преди издаване на позволителното за извоз.
(9) За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:
№ по ред Наименование Мярка Такса (в лв.)
1 2 3 4
I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения
по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,
коприва, троскот) кг 0,04
2. Листа (с изключение на листа от коприва):
- орех кг 0,02
- други кг 0,04
3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,04
4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,04
5. Плодове:
- хвойна синя кг 0,12
- шипка кг 0,06
- орех, обикновен кестен кг 0,18
- други кг 0,04
6. Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от иглолистни видове кг 1,20
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия,
шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,18
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,04
7. Пъпки кг 0,10
8. Кори:
- корков дъб (женски корк) кг 0,12
- обикновен кестен кг 0,05
- други кг 0,05
9. Лишеи, мъхове:
- боров, дъбов кг 0,04
- други кг 0,07
- мъхове кг 0,10
10. Гъби:
- смръчкула кг 0,48
- пачи крак кг 0,34
- манатарка кг 0,26
- сиво-жълт пачи крак кг 0,12
- рижийка, челядинка кг 0,07
- масловка кг 0,04
- златист пачи крак кг 0,12
- тръбенка кг 0,12
- други кг 0,07
11. Събиране на охлюви кг 0,12
12. Събиране на раци кг 0,36
13. Улов на жаби кг 0,24
II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,04
III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. м 0,12
IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м 3,60
V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 2,40
VI. Паша в горите и горските пасища на (за една година):
- едър рогат добитък за 1 бр. 1,50
- коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0,80
- овце за 1 бр. 0,30
- свине за 1 бр. 2
- кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 2
- кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2,50
- кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 6

(10) Таксите по ал.9 се заплащат преди издаване на позволителното.
3. В Глава трета, Раздел ІІ се създава нов чл. 129а.
“Чл.129а(1) За техническите услуги, съгласно чл.80 от Закона за горите и във връзка с чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имещество, извършвани от служители на Община Созопол, определени със заповед на Кмета на Общината, свързани с маркиране на дървесина, добита от имоти, частна собственост се заплащат такси, както следва:
№ по Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.)
ред
1 2 3 4
1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
а) едра куб. м 1,20
б) средна куб. м 1,40
в) дребна куб. м 1,70
г) дърва пр. куб. м 1,70
2. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра куб. м 0,65
б) средна куб. м 0,75
в) дребна куб. м 0,85
г) дърва пр. куб. м 0,50
3. За извадки или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и
ловоустройствен проект за 1 бр. 5
4. За изготвяне на технологични планове на залесяване за 1 бр. 10
5. За изготвяне на технологични планове за дърводобив за 1 бр. 10
6. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра куб. м 0,40
б) средна куб. м 0,50
в) дребна куб. м 0,60
г) дърва пр. куб. м 0,50
(2) Таксите по ал.1 се заплащат преди издаване на разрешителното за сеч.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 798/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 810

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол – собствен за 2009г. със 102 400 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 396 000лв. 20 000лв. 1 376 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 152 000лв. 20 000лв. 132 000лв.
било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансфери,помощи 250 000лв. 20 000лв. 270 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по решение
на общински съвет 250 000лв. 20 000лв. 270 000лв.
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 100 000лв. и ги прехвърля към функция “Образование” за ЦДГ с.Зидарово по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 “Пречистване на отпадъчни води от населени места” – намаление със 100 000лв.
било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 1 200 000лв.100 000лв. 1 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –ПСОВ
Созопол 1 200 000лв. 100 000лв. 1 100 000лв.
1.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 2 400лв. и извършва промени по обекти, както следва:
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 978 582лв. 2 400лв. 976 182лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 53-09-градоустр.
разработки стар и нов гр.Созопол 150 00 лв. 24 000лв. 126 000лв.
било увеличение става
-проект за изготвяне на вертикална
планировка, ограда, външни ВиК
и ел.връзки –ЦДГ с.Зидарово 0 9 600лв. 9 600лв.
-проект за изготвяне на вертикална
планировка на двора- ДСП с.
Атия 0 12 000лв. 12 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 811

2. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор с 23 000 лв. в частта за местни дейности и ги прехвърля към функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” за читалище с.Росен и гр.Черноморец, по дейности и параграфи, както следва:
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 10 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 19 100лв. 10 000лв. 9 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 500лв. 3 000лв. 1 500лв.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 5 000лв. 3 500лв. 1 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 500лв. 2 500лв.
§ 10-51 – командировки 3 000лв. 1 500лв. 1 500лв.
§ 10-98 – други разходи 1 700лв. 500лв. 1 200лв.

2.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 10 350лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 10 000лв. 1 500лв. 8 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 1 500лв. 3 500лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 2 775лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 2 775лв. 17 225лв.
в т.ч.
§ 10-20 – материали 10 000лв. 2 775лв. 7 225лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 6 075лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 350лв. 6 075лв. 2 275лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 675лв. 2 675лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 5 000лв. 3 400лв. 1 600лв.

2.3.Намалява плана на разходите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 2 650лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 2 650лв. 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 925лв. 800лв. 125лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 1 000лв. 1 000лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 850лв. 850лв. 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 812

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” със 102 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00- придобиване на ДМА 1 378 443лв.102 400лв. 1 480 843лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на детска градина с.Зидарово
и авторски надзор 900 000лв. 102 400лв. 1 002 400лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 813

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство гр.Черноморец за 2009г. за делегираната от държавата дейност 738 “Читалище” – дофинансиране с общински приходи с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 814

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2009г. за делегираната от държавата дейност 738 «Читалище» – дофинансиране с общински приходи с 21 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 1 000лв. 21 000лв. 22 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 815

6. Въз основа на приетите решения по т. 1.2, т.1.3. и т.3. и Заповед №Z -1819 от 18.12.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол съгласно приложение №1.
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 12 137 184лв. 200 000лв. 12 337 184лв.
от:
-други източници – ПУДООС 579 356лв. 200 000лв. 779 356лв.
-канализация с.Крушевец 176 235лв. 200 000лв. 376 235лв.

Докладна записка с вх.№ 799/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. във функция „Здравеопазване”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 816

Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009 година във функция «Здравеопазване» на пътуващия мед.служител от здравните кабинети в ОУ-Зидарово и ЦДГ Зидарово - Галина Колева Плачкова – мед.сестра по маршрут-Бургас – Зидарово - Бургас, считано от датата на назначаване.

Докладна записка с вх.№ 814/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 817

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общински съвет Созопол :
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Подобряване на градската среда в Старинен Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерство на регионалното развитие и брагоустройството.

Докладна записка с вх.№ 815/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в Координационен съвет за ПЧП по Проект „Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 818

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол :
1. Дава съгласие Община Созопол да участва в Координационен съвет за публично-частно партньорство и местно развитие.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Координациония съвет за публично-частно партньорство и местно развитие.

Докладна записка с вх.№ 817/ 08.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 819

1. На основание на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Фондация „Созопол” към проект : „Културното наследство на два народа – отворена врата през хилядолетията” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.
2. Общински съвет Созопол декларира, че предназначението на обект на интервенция, улица „Южна панорамна алея” и прилежащите й площи няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх.№ 832/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 820

На основание на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Бургаска търговско-промишлена палата по Проект: „Общите туристически пътеки водят към устойчиво икономическо развитие” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие; Мярка 1.2 Повишаване на конкурентноспособността на икономиката.
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.

Докладна записка с вх.№ 833/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 821

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде водеща организация по Проект : „Насърчаване на съвместни публично-частни инициативи” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие; Мярка 1.2 Повишаване на конкурентноспособността на икономиката.
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1.

Докладна записка с вх.№ 834/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 822

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост
1. Одобрява участието и кандидатстването на Община Созопол като партньор на водещия кандидат Сдружение „Деметра” – гр. Бургас и партньора от турска страна Община Алпуллу – Турция, по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП), покана за подаване на проектни предложения № 2007СВ16IPO008 – 2009 – 1 с горепосочения проект. Проектът предвижда създаването на Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания – с. Черноморец, Община Созопол и изграждането на Център за възрастни в Община Алпуллу.
2. Дава съгласие Община Созопол да осигури оборотни средства от свои собствени източници или от източници от трета страна, докато същите не бъдат възстановени от програмата;
3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект.
4. Дава съгласие предназначението на обекта на интервенция по предложения проект да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на изпълнението на дейностите по проекта.
5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от пакета за кандидатстване, което се сключва между Община Созопол, Сдружение „Деметра” – гр. Бургас и Община Алпуллу - Турция.

Докладна записка с вх.№ 835/ 15.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.4.-03./2008”, проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км. 2+800”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 823

Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Укрепване на свлачище на път с. Маринка – с. Зидарово – с. Вършило, км 2+800” финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие», приоритетна ос 1.4 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, схема BG161PO001/1.4-03/2008 при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 500 000 лв. ( Петстотин хиляди лева);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – Дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-03/2008/004;
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в обслужване на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с два пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви.
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-03/2008/004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, от Закона за общинския дълг;
1. Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД за 2010 г. по реда и условията на Постановление на МС № 189 от 24 юли 2009 г. и при спазване на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 810/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура за изработване на ПУП за ПИ №81178.58.25; 81178.55.19 и 81178.5.297 и с отреждане за терени за канали на помпени станции в землище на гр.Черноморец, Община Созопол, чрез изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на имотите.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 824

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4 , чл.109,ал.2 и чл.110 ал.1 т.1 , чл.124, ал.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в град Черноморец, Община Созопол.
2. Проведено общо събрание на населението по реда на Глава ІV от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление;
Дава предварителното си съгласие за промяна предназначението на ПИ 81178.55.19, целият с площ от 5.247дка, с НТП –пасище ,мера , ПИ 81178.5.297, целият с площ от 1.059 дка, с НТП –пасище ,мера и ПИ 81178.58.25, с площ 526 кв.м., по влязла в сила Кадастрална карта на Черноморец, и с цел изработване и процедиране на ПУП- ПРЗ за терени с предназначение за изграждане на канално помпени станции.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 793/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 825

Общински съвет Созопол дава съгласие лицето Борис Димитров Гаров, ЕГН: 4804100489 от гр. Созопол да се храни безплатно за сметка на бюджета на Община Созопол, дейност Домашен социален патронаж § 10-11 храна.

Докладна записка с вх.№ 797/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 826

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Панайот Николов Панайотов от с. Атия – ЕГН: 5503011243, с диагноза – илеостома след некротичен панкреатит, с 80 % инвалидност за закупени консумативи за оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Стайко Райков Веселинов от с. Равна гора – ЕГН: 6006220600, с наранявания и фрактура на десен крак след претърпяно пътно транспортно произшествие за закупени лекарствени средства в размер на 251 / двеста петдесет и един/ лв. и 28 ст.

Ивана Георгиева Иванова от с. Зидарово – ЕГН : 3601060491, страдаща от катаракта на очите, за закупени консумативи за операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Христина Маркова Борисова от гр.Созопол – ЕГН: 4311115355, за закупени лекарства, в размер на 293, 36 / двеста деведесет и три и тридесет и шест ст./ лв.

Мария Тодорова Генева от с.Вършило – ЕГН: 2208080791, за операция на крайник в размер на 1 167.65 / хиляда сто шестдесет и седем и шестдесет и пет ст./ лв.

Коста Тодоров Тончев от Крушевец – ЕГН: 3507090566 за покриване на разходи по лечение в размер на 500 / петстотин / лв.

Средствата да се изплащат само след представяне на разходооправдателни документи до 31.03.2010г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№852/ 16.12.09г., Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на търговско дружество „Созопол” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 827

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2010г.
2. Общински съвет Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2010г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 853/ 16.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 828

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Община Инеада, провинция Кърклалери по Проект: "Опазване на околната среда и Пречиствателна станция за отпадни води" по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота, Мярка 2.1.Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 857/ 21.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 829

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри , и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 2 с идентификатор 67800.504.224.2.4, с предназначение на обекта: За офис с площ от 33.00 кв.м. и прилежащи части от 6.3 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.5, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма – на Независимо женски сдружение “Света Марена”-Созопол, с рег.по ф.д.№ 71по описа за 2009г.на БОС
II. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост, във връзка с Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии, сдружения и организации, месечният наем на предоставеното помещение е в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.2.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...