:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2010г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2010г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 859

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.06.2009Г. ДО 31.12.2009Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 72/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 87/ 19.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 130/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка в решение № 829/ 22.10.2009г. на Общински съвет Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
4. Докладна записка с вх.№ 119/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на извънбюджетни сметки на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Созопол и ОУ „Христо Ботев”, гр.Черноморец във връзка с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
5. Докладна записка с вх.№ 127/ 12.03.2010г., Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2009г. на «Созопол» ЕООД – в ликвидация.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
6. Докладна записка с вх.№ 13/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – Изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.503.398 по КК на гр.Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 19/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани, правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Созопол за отглеждане на животни и определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем, чрез търг или конкурс за стопанската 2010-2011г. на земи от общински поземлен фонд и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
8. Докладна записка с вх.№ 57/ 08.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 111, по плана на м. «Росенец», землище на с.Росен, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 68/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVII – 139, кв. 20 по плана на с.Присад, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 74/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на НОИ в помещения, собственост на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 102/ 25.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване направо на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.8.963 по КК на гр.Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 103/ 25.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на гр.Черноморец, ПИ 81178.37.393 по КК на гр.Черноморец, община Созопол, с площ 20 658 дка.
13. Докладна записка с вх.№ 114/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № 1-105/ 12.042005г. на БОС по адм. дело № 412/ 2004г. и решение № 9814/ 09.11.2005г. на ВАС по адм. дело № 6312/ 2005г., съгласно одобрен план н а новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище на гр.Черноморец, Община Созопол...
14. Докладна записка с вх.№ 115/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска обственост.
15. Докладна записка с вх.№ 116/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.505.107 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 117/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.502.403 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 118/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг на земеделски имоти в землището на с.Присад, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 128/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване в имот ОГФ, частна общинска собственост, за монтиране на мобилно комуникационно съоръжение «Базова станция на МВР – Meden – GF”, проект на МВР.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
19. Докладна записка с вх.№ 11/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Манастиря», в обхват на масиви 2,3 и 6 в землище на гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 12/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Соленки», в обхвата на масиви 14, 15 и 16 в землище на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№ 47/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Аклади» в землище на гр.Черноморец.
22. Докладна записка с вх.№ 48/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на кв. 81, УПИ I, с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната аст на проекта за ЧИ.
23. Докладна записка с вх.№ 59/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Външната чешма» в землище на гр.Черноморец.
24. Докладна записка с вх.№ 60/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Ябълката» в землище на гр.Черноморец.
25. Докладна записка с вх.№ 61/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на обект «Кабелна линия 20 кV-400мм от ВС „Черноморец”до временна мобилна ПС 110/20 кV в м. „Аклади” и с.о. „Червенка”, землище на гр.Черноморец, обл. Бургас.
26. Докладна записка с вх.№ 70/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект «Транспортно – организационно решение към апартамент хотел Византия, гр.Созопол, п-л 1-35022 в м. «Света Марина».
27. Докладна записка с вх.№ 71/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП – ПУР на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места в м. «Аклади», землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№ 73/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на УПИ V-5, VI-6 и VII-7, кв.1, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 67800.505.5 67800.505.6 67800.505.7 и 67800.505.525 по влязла в сила КК на гр.Созопол съгласно графичната част на проекта за ЧИ.
29. Докладна записка с вх.№ 75/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП/Р-план за изменение на улична регулация в м. „Буджака” съгласно графична част на проекта.
30. Докладна записка с вх.№ 88/ 19.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП – план за улична регулация за м. «Чеири» в землище на гр.Черноморец.
31. Докладна записка с вх.№ 100/ 24.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП – парцеларен план за транспорта връзка за ПИ 108009, землище на с.Росен, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх.№ 101/ 25.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ XII, кв.28 по плана на с.Равадиново, съгласно графична част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарна цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
33. Докладна записка с вх.№ 129/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр.Черноморец, Община Созопол.
34. Докладна записка с вх.№ 131/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№ 139/ 23.03.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на представител на Община Созопол в Асоциацията по ВиК.
VII. Докладна записка с вх.№ 140/ 23.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
VIII. Докладна записка с вх.№ 141/ 23.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите на Клуб за пенсионери и инвалиди в с.Равадиново, Община Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.06.2009Г. ДО 31.12.2009Г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 860

Общински съвет Созопол приема ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.06.2009Г. ДО 31.12.2009Г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 72/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 861

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 87/ 19.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 862

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
1. В чл.148 се добавя ново тире със следното съдържание :
“- за ползване на “Заседателна зала Общински съвет Созопол“ - 100.00 лв на час.”
2. Създава се нов чл.149 “а” със следното съдържание :
“За ползване на амфитеатър “Аполония” с цел провеждане на концерти, фестивали и други обществени мероприятия се заплаща сума в размер на 100.00 лв на час.”

Докладна записка с вх.№ 130/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка в решение № 829/ 22.10.2009г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 863

I. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет – Созопол поправя свое решение № 829/22.12.2009г., по отношение на предоставеното помещение като вместо “- Самостоятелен обект в сграда № 2 с идентификатор 67800.504.224.2.4, с предназначение на обекта: За офис с площ от 33.00 кв.м. и прилежащи части от 6.3 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.5, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма” да се чете: “Самостоятелен обект в сграда № 2 с идентификатор 67800.504.224.2.5, с предназначение на обекта: За офис с площ от 24.00 кв.м. и прилежащи части от 4.62 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.4, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.3, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 119/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на извънбюджетни сметки на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Созопол и ОУ „Христо Ботев”, гр.Черноморец във връзка с подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 864

На основание чл.42, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.45, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет Общински съвет Созопол:
Дава правомощия на Кмета на община Созопол да открие извънбюджетни сметки 7443 на второстепенните разпоредители – бенефициенти на средства от фондовете на ЕС, както следва:
1. На ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Созопол с титуляр Димитрина Щерионова – Директор и Гергана Каракачанова – Счетоводител;
2. На ОУ „Христо Ботев” град Черноморец с титулар Йорданка Станчева – Директор и Гергана Каракачанова – Счетоводител.

Докладна записка с вх.№ 127/ 12.03.2010г., Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2009г. на «Созопол» ЕООД – в ликвидация.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 865

1. Общински съвет Созопол приема годишният финансов отчет за 2009г. на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854.
2. Общински съвет Созопол одобрява за вписване в Търговския регистър, Годишния отчет за дейността на "СОЗОПОЛ" ЕООД за 2009г.
3. Общински съвет Созопол задължава ликвидатора на «Созопол» ЕООД – в ликвидация, до 30.06.2010г. да внесе докладна записка до кмета на Общината и Общински съвет Созопол, с която да предложи конкретни мерки за окончателната ликвидация на дружеството.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 13/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – Изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.503.398 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 866

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 4370/2720мм. с едноетажен обем с височина 2,50м., в ПИ 67800.503.398 по КК, и идентичен с УПИ VІ, в кв.120, по плана на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 366 /триста шестдесет и шест /кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север 67800.503.378 , изток –67800.503.241 и запад 67800.503.274 и юг-67800.503.526 – с предназначение - улици.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 244 лв. /четири хиляди двеста четиридесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №38 / 02.12.2009г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Докладна записка с вх.№ 19/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани, правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Созопол за отглеждане на животни и определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем, чрез търг или конкурс за стопанската 2010-2011г. на земи от общински поземлен фонд и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 867

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, определя размера на първоначалната наемна цена за отдаване под наем, чрез търг или конкурс за стопанската 2010 – 2011 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината, както следва:
1.1 За отглеждане на едногодишни полски култури, за срок до 10 стопански години:
І категория 18.00лв. / дка
ІІ категория 16.00лв. / дка
ІІІ категория 13.00лв. / дка
ІV категория 12.00лв. / дка
V категория 9.00лв. / дка
VІ категория 7.00лв. / дка
VІІ категория 6.00лв. / дка
VІІІ категория 5.00лв. / дка
ІХ категория 4.00лв. / дка
Х категория 3.00лв. / дка
1.2 За създаване и отглеждане на лозови насаждения:
за периода на плододаване:
5 – 7 година 30.00лв. / дка
8 – 20година 70.00лв. / дка
над 20 година 35.00лв. / дка
1.3 За ползване на ливади и пасища съгласно чл.25, ал.1 изречение трето от ЗСПЗЗ, за срок до 10 стопански години:
І категория 7.00лв. / дка
ІІ категория 7.00лв. / дка
ІІІ категория 5.00лв. / дка
ІV категория 5.00лв. / дка
V категория 4.00лв. / дка
VІ категория 4.00лв. / дка
VІІ категория 3.00лв. / дка
VІІІ категория 3.00лв. / дка
ІХ категория 2.00лв. / дка
Х категория 2.00лв. / дка
1.4 В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината, са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност – 1.5.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост определя размера за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2010 – 2011 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината, както следва:
2.1 Ниви
І категория 6.00лв. / дка
ІІ категория 5.50лв. / дка
ІІІ категория 4.30лв. / дка
ІV категория 4.00лв. / дка
V категория 3.30лв. / дка
VІ категория 2.50лв. / дка
VІІ категория 2.00лв. / дка
VІІІ категория 1.50лв. / дка
ІХ категория 1.20лв. / дка
Х категория 0.90лв. / дка
2.2 Ливади
І категория 2.40лв. / дка
ІІ категория 2.20лв. / дка
ІІІ категория 1.70лв. / дка
ІV категория 1.60лв. / дка
V категория 1.30лв. / дка
VІ категория 1.00лв. / дка
VІІ категория 0.80лв. / дка
VІІІ категория 0.60лв. / дка
ІХ категория 0.50лв. / дка
Х категория 0.40лв. / дка
2.3 Пасища
І категория 1.20лв. / дка
ІІ категория 1.00лв. / дка
ІІІ категория 0.80лв. / дка
ІV категория 0.70лв. / дка
V категория 0.60лв. / дка
VІ категория 0.50лв. / дка
VІІ категория 0.40лв. / дка
VІІІ категория 0.30лв. / дка
ІХ категория 0.20лв. / дка
Х категория 0.10лв. / дка
2.4 В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината, са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност – 1.5.
3. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища, за общо ползване от земеделски стопани и / или техни сдружения, по списък, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.
4. Приема списък на земеделските стопани и / или техни сдружения, по селища на територията на Община Созопол, подали заявление за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, с данни за отглежданите от тях животни, съгласно Приложение № 3, неразделна част от решението.

5. Приема правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:
5.1 Ползвателите се задължават:
5.1.1 Да не променят предназначението на мерите и пасищата, общинска собственост;
5.1.2 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
5.1.3 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни, храсти / къпина, шипки и драка / и да водят борба с плевела чемерика.
5.2 Общината и ползвателите се задължават:
5.2.1 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
5.2.2 Д а се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;
5.3 Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
5.4 Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води.

Докладна записка с вх.№ 57/ 08.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 111, по плана на м. «Росенец», землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 868

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 186/сто осемдесет и шест/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собственикът в поземлен имот №111 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 40/02.12.09г. на независим лицензиран оценител в размер на 2667 /две хиляди шестотин шестдесет и седем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 68/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVII – 139, кв. 20 по плана на с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 869

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 65/шестдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-139, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №41/02.12.09г на независим лицензиран оценител в размер на 524/петстотин двадесет и четири/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 74/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на НОИ в помещения, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 870

1. На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Национален осигурителен институт за нуждите на Районно управление “Социално осигуряване”, гр.Бургас на помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри , и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.4 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 1 с идентификатор 67800.504.224.1.7, с предназначение на обекта: За офис с площ от 18.00 кв.м. и прилежащи части от 6.01 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.1.6, 67800.504.224.1.5; под обекта – 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.2, над обекта - 67800.504.224.1.10, 67800.504.224.1.9.
2. Помещението се предоставя на Национален осигурителен институт за нуждите на Районно управление “Социално осигуряване”, гр.Бургас, и за срок от 5/пет/години.

Докладна записка с вх.№ 102/ 25.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване направо на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.8.963 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 871

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 /шест/кв.м. и сервитутна зона от 15/петнадесет/ кв.м, в ПИ 67800.8.963, местност ”Буджака” по КК на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 89/осемдесет и девет/кв.м. и при граници и съседи: 67800.8.121, 67800.8.962, .67800.8.964 и 67800.8.164.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 207лв./три хиляди двеста и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 9/19.02.2010г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Докладна записка с вх.№ 103/ 25.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на гр.Черноморец, ПИ 81178.37.393 по КК на гр.Черноморец, община Созопол, с площ 20 658 дка.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 872

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, имот - публична общинска собственост, представляващ имот № 000273 - Язовир с площ 20.671дка. находящ се в землището на с.Черноморец, който е идентичен с Поземлен имот № 81178.37.393 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 20 658дка. при граници ПИ № 81178.37.108, ПИ № 81178.37.215, ПИ № 81178.37.113, ПИ № 81178.37.114, ПИ № 81178.37.115, ПИ № 81178.37.230, ПИ № 81178.37.125, ПИ № 81178.37.144, ПИ № 81178.37.143, ПИ № 81178.37.145, ПИ № 81178.37.146, ПИ № 81178.37.152, ПИ № 81178.37.153, ПИ № 81178.37.159, ПИ № 81178.37.256, ПИ № 81178.37.106, ПИ № 81178.37.105, ПИ № 81178.37.107
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с размер на годишна наемна цена - 1 068/ хиляда и шестдесет и осем/лв., /респ. месечна наемна цена в размер на 89/осемдесет и девет/лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

Докладна записка с вх.№ 114/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № 1-105/ 12.042005г. на БОС по адм. дело № 412/ 2004г. и решение № 9814/ 09.11.2005г. на ВАС по адм. дело № 6312/ 2005г., съгласно одобрен план н а новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище на гр.Черноморец, Община Созопол...
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 873

Общински съвет Созопол приема, Докладна записка с вх.№ 114/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение № 1-105/ 12.042005г. на БОС по адм. дело № 412/ 2004г. и решение № 9814/ 09.11.2005г. на ВАС по адм. дело № 6312/ 2005г., съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище на гр.Черноморец, Община Созопо, да бъде оттеглена от сесията от вносителя.

Докладна записка с вх.№ 115/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска обственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 874

I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.25, ал.10 от ЗСПЗЗ, одобрява изменението на начина на трайно ползване на следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67800.49.16, местност “Алепу”, землище гр.Созопол, целия с площ от 30.162 дка от “пасище, мера” в “изоставени трайни насаждения”.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.32.56, местност “Герени”, землище гр.Созопол, целия с площ от 21272 кв.м. от “пасище” в “изоставени трайни насаждения”.
3. Поземлен имот с идентификатор 67800.3.338, местност “Мисаря”, землище гр.Созопол, целия с площ от 11536 кв.м. от “пасище” в “изоставена нива”.
II. Възлага на Кмета на Община Созопол да отрази измененията в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас и одобри Актовете за общинска собственост на горните имоти с приетата промяна.

Докладна записка с вх.№ 116/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.505.107 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 875

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 4250/2600мм. с едноетажен обем с височина до 2,50м., в ПИ 67800.505.107 по КК, и идентичен с УПИ ХІV, в кв.3, по плана на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 99 /деветдесет и девет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни – 67800.505.124 и 67800.505.108.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 362 лв. /четири хиляди триста шестдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №12 / 01.03.2010г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Докладна записка с вх.№ 117/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.502.403 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 876

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 11 (единадесет кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., обект с идентификатор 67800.502.403.01, в ПИ 67800.502.403 по КК, и идентичен с УПИ І, в кв.70, по плана на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на ПИ 67800.502.403.01 от 72(седемдесет и два кв.м.), целият имот с площ от 4 753 (четири хиляди седемстотин петдесет и три)кв.м. и при граници и съседи от всички страни – 67800.502.417, 67800.502.394 , 67800.502.402 и 67800.502.416.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 362 лв. /четири хиляди триста шестдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №13 / 01.03.2010г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

Докладна записка с вх.№ 118/ 05.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг на земеделски имоти в землището на с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 877

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 и чл. 106 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг на следните земеделски земи – общинска собственост в землището на с.Присад, общ.Созопол:
1.1. имот с № 013005, представляващ Нива с площ 6.386дка., четвърта категория, находяща се в местността “Манастира”, при граници: имот № 014009 - нива, имот № 000008 – полски път, имот № 013007 – др. селищна територия и имот № 013008 - нива;
1.2. имот с № 053002, представляващ Нива с площ 5.000дка., четвърта категория, находяща се в местността “Кору Ясак”, при граници: имот № 000136 – пасище мера, имот № 053001 – нива, имот № 000149 – полски път и имот № 053003 - нива;
1.3. имот с № 043004, представляващ Нива с площ 1.846дка., пета категория, находяща се в местността “Талашмана”, при граници: имот № 000092 – изоставена нива, имот № 000099 – полски път, имот № 043005 – нива и имот № 043012 - нива;
1.4. имот с № 020001, представляващ Нива с площ 9.378дка., четвърта категория, находяща се в местността “Свраушка”, при граници: имот № 020002 - нива, имот № 020005 –нива, имот № 000014 – храсти и имот № 000019 - полски път;
1.5. имот с № 052010, представляващ Нива с площ 7.337дка., четвърта категория, находяща се в местността “Гяур Бунар”, при граници: имот № 000129 – пасище с храсти, имот № 000132 – полска култура, имот № 000146 – пасище с храсти, имот № 052013 – нива и имот № 000097 - нива;
1.6. имот с № 052009, представляващ Нива с площ 5.214дка., четвърта категория, находяща се в местността “Гяур Бунар”, при граници: имот № 000129 – пасище с храсти, имот № 000097 – полски път и имот № 052008 – нива;
1.7. имот с № 051014, представляващ Нива с площ 7.000дка., четвърта категория, находяща се в местността “Дренака”, при граници: имот № 051013 – нива, имот № 000174 – полски път имот № 051015 – нива, имот № 051006 – нива, имот № 051005– нива и имот № 051004 – нива;
1.8. имот с № 051008, представляващ Нива с площ 6.768дка., четвърта категория, находяща се в местността “Дренака”, при граници: имот № 051007 – нива, имот № 051016 – нива, имот № 051009 – нива и имот № 000192 – полски път;
1.9. имот с № 029009, представляващ Нива с площ 55.138дка., четвърта категория, находяща се в местността “Осенака”, при граници: имот № 000105 – залесена територия, имот № 000067 – полски път, имот № 000114 – полски път, имот № 000108 – полски път, имот № 029001 – нива и имот № 000107 – мочурище;
1.10. имот с № 060007, представляващ Нива с площ 6.000дка., четвърта категория, находяща се в местността “Осенака”, при граници: имот № 060003 – нива, имот № 060002 – нива, имот № 060001 – нива, имот № 000105 – залесена територия, имот № 000053 – пасище мера, имот № 000114 – полски път, имот № 060006 – нива, имот № 060005 – нива и имот № 060004 – нива;
1.11. имот с № 060006, представляващ Нива с площ 1.000дка., четвърта категория, находяща се в местността “Осенака”, при граници: имот № 060005 – нива, имот № 060007– нива, имот № 000114 – полски път и имот № 000106 – полски път;
1.12. имот с № 056025, представляващ Нива с площ 4.001дка., четвърта категория, находяща се в местността “Осенака”, при граници: имот № 056026 – нива, имот № 000067 – полски път, имот № 056024 – нива, имот № 056022 – нива и имот № 056001– нива;
1.13. имот с № 018011, представляващ Нива с площ 14.900дка., четвърта категория, находяща се в местността “Гробищата”, при граници: № 000059 – полски път, № 000056 – полски път, имот № 018010 – нива, имот имот № 018024 – нива, имот № 018023 – нива, имот № 018022– нива и имот № 018012 – нива;
1.14. имот с № 051016, представляващ Нива с площ 8.233дка., четвърта категория, находяща се в местността “Дренака”, при граници: имот № 015010 – нива, имот № 015023 – нива, имот № 000021 – полски път, имот № 0015025 – нива, имот № 0015024 – нива и имот № 0015011 – нива;
1.15. имот с № 015018, представляващ Нива с площ 8.496дка., четвърта категория, находяща се в местността “Кърджол Алчак”, при граници: имот № 060005 – нива, имот № 060007– нива, имот № 000114 – полски път и имот № 000106 – полски път;
2. Срок на наемното правоотношение до 3/три/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 867/ 26.03.2010г., от тридесет и деветото редовно заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг за описаните по т.1.1, т.1.2., т.1.4., т.1.5., т.1.6., т.1.7., т.1.8., т.1.9., т.1.10., т.1.11., т.1.12., т.1.13., т.1.14. и т.1.15. имоти в размер на 12.00лв. на декар и за описания по т.1.3. имот в размер на 9.00лв. на декар .

Докладна записка с вх.№ 128/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване в имот ОГФ, частна общинска собственост, за монтиране на мобилно комуникационно съоръжение «Базова станция на МВР – Meden – GF”, проект на МВР.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 878

1. На основание чл.39, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл.16, ал 7 от Закон за горите, и във връзка с чл.16, ал.5 , т.4 и чл.81, ал.6 от Закон за горите, Общински Съвет Созопол учредява безвъзмездно право на ползване върху 400/четиристотин/ кв.м. за телекомуникационно съоръжение обект „Базова станция на МВР-Meden-GF” съгласно изработена скица –проект за имот 000430, образуван от общински имоти- ОГФ – кад.№ 000428 , в землището на с.Росен, местност “Каракачански колиби”, за монтиране на мобилни телекомуникационно съоръжение и приложена ситуционна схема на обекта .
Правото се учредява в полза на Министерство на вътрешни работи, представлявано от комисар Иван Димитров, Директор дирекция „Комуникационни и информационни системи”.
2. Възлага на Кмет на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 11/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Манастиря», в обхват на масиви 2,3 и 6 в землище на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 879

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва:о.т.540-683-684-685-686-687-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 с ширина 9,00 м. /6,00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1,50 м./, като промяната засята неурегулиран поземлен имот с имот № 002156, местност „Манастиря,” землище Созопол .
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 12/ 12.01.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Соленки», в обхвата на масиви 14, 15 и 16 в землище на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 880

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: улична регулация на улица с о.т.246-247-248-с ширина 8,00 м. / 6,50 м. ширина на уличното платно и тротоар едностранно с ширина 1,50 м./; улична регулация с о.т.248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265 – с ширина 8,00 м. / 5,00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно с ширина 1,50 м./; улична регулация с о.т.265-281-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-225 с ширина 8,00 м. /5,00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно с ширина 1,50 м./; улична регулация с о.т.246-229-228-227-226-368-225-224- с ширина 8,00 м. /ширина на уличното платно 5,00 м. и тротоарии двустранно с ширина 1,50 м./; улична регулация на улица с о.т.224-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-320-321-322-177-176-175-323-с ширина 8,00 м. /ширина на уличното платно 5,00 м. и тротоари двустранно с ширина 1,50м./;улична регулация с о.т.323-174-173-172-198-171-170-169-168-167-166 с ширина 8,00 м. /ширина на уличното платно 5,00 м. и тротоари двустранно с ширина 1,50 м./ и улична регулация с о.т.323-175-176-177-322-321-320-245-244-243-242-241-240-239-238-237-236-235-234-233-232-231-230-224-225-368- с ширина 8,00 м. , като промяната засята неурегулирани поземлени имоти с едентификатор № 67800.16.6 /стар идентификатор №016006/ и имот №014025 в местност „Соленки” землище Созопол
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 47/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Аклади» в землище на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 881

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва:о.т.212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-189-188-187 с ширина 9,00 м., като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.6.135 по КК, местност „Аклади,” землище гр.Черноморец .
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 48/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на кв. 81, УПИ I, с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната аст на проекта за ЧИ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 882

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 48/ 05.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на кв. 81, УПИ I, с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ.

Докладна записка с вх.№ 59/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Външната чешма» в землище на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 883

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва:о.т.4-5-6-7-45-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-150-149-148-147-146-145-144-143-142-141-125-109-100-98-97-96-95-94-92-91-89 с ширина 8,00 м., като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с имот № 036074, местност „Външната чешма,” землище гр.Черноморец .
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 60/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Ябълката» в землище на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 884

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва:о.т.466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-518-517-516-517-516-515-514-513-512-511-510-509-508-507-506-505-504-503-502-501-500-499-498-497-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528 с ширина 9,00 м.,(6.00м улично платно и 1,50м.тротоар двустранно) и завършваща с обръщало в ПИ 81178.19.98;
Като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с 81178.19.98 по влязла в сила КК, местност „Ябълката,” землище гр.Черноморец .
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 61/ 10.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на обект «Кабелна линия 20 кV-400мм от ВС „Черноморец”до временна мобилна ПС 110/20 кV в м. „Аклади” и с.о. „Червенка”, землище на гр.Черноморец, обл. Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 885

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ” Кабелна линия 20 kV/400 мм 2 от П/С Созопол110/20 до В/С Черноморец 20 kV (Диспечерско наименование Вромос)” в местност “Аклади” и с.о. „Червенка”, землище гр.Черноморец обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в поземлени имоти и територии ЕКАТТЕ 81178, както следва :597; 158; 227; 6.419; 8.37; 8.36; 6.214; 6.213; 6.212; 6.211; 6.104; 6.757; 6.81; 6.92; 6.96;6.94.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 70/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект «Транспортно – организационно решение към апартамент хотел Византия, гр.Созопол, п-л 1-35022 в м. «Света Марина».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 886

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2, чл.134 и чл.131 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта „Транспортно – организационно решение към апартаментен хотел Византия, гр.Созопол, п-л 1-35022 в м.”Света Марина”

Докладна записка с вх.№ 71/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП – ПУР на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места в м. «Аклади», землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 887

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници в м.Аклади, землище на гр.Черноморец и с който се обособяват планове за нова улична регулация: улична регулация с о.т. 189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-94 с широчина 9м./6м. широчина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50м/ и улична регулация с о.т.94-95-96 с широчина 8м./6м. широчина на уличното платно и тротоари двустранно по 1м./
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 73/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на УПИ V-5, VI-6 и VII-7, кв.1, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 67800.505.5 67800.505.6 67800.505.7 и 67800.505.525 по влязла в сила КК на гр.Созопол съгласно графичната част на проекта за ЧИ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 888

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 73/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на УПИ V-5, VI-6 и VII-7, кв.1, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 67800.505.5 67800.505.6 67800.505.7 и 67800.505.525 по влязла в сила КК на гр.Созопол съгласно графичната част на проекта за ЧИ.

Докладна записка с вх.№ 75/ 16.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП/Р-план за изменение на улична регулация в м. „Буджака” съгласно графична част на проекта.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 889

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за мeстното самоуправление и администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и чл. 4,ал.2,т.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, и Решение на ОЕС по т.31 от Протокол 25/11.11.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на зоната и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.4, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия и реализацията на инвестиционните намерения на собственик на имот 5101, м.Буджака, землище на гр.Созопол;
С Ъ Г Л А С У В А
Внесеният проект за изменение на План за улична регулация , състоящо се в изменение на регулационни граници съгласно графичната част на проекта .
Като в уширение на улица тупик с осови точки 735-736, се обособяват два нови УПИ ХІІІ”За ВиК съоръжение” и УПИ ХІV” За ВиК съоръжение”, и съществуваща улица с ширина 4.50м. се продължава със същата ширина до имот 5102 , м.Буджака, и се обособява подход до морския плаж.
Проекта да се обяви на заинтересуваните страни по реда на чл.131 от ЗУТ.

Докладна записка с вх.№ 88/ 19.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП – план за улична регулация за м. «Чеири» в землище на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 890

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: о.т.366-388-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378, с ширина на уличното платно от 8,00 м/6.00м улично платно и 1,00м.тротоар двустранно, от о.т.377–379-380-381-382, с ширина на уличното платно от 7,00 м/6.00м улично платно и 1,00м.тротоар едностранно/.
Като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с номер 032358 , местност „Чеири,” землище гр.Черноморец .
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 100/ 24.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП – парцеларен план за транспорта връзка за ПИ 108009, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 891

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на парцеларен план за транспортна връзка за ПИ 108009, в обхват на поземлен имот 29, общинска собственост, землище на с.Росен, Община Созопол.
На основание чл128,ал.3 от ЗУТ, проекта да се обяви на заинтересуваните лица, след което да се внесе в Общински съвет Созопол за одобряване.

Докладна записка с вх.№ 101/ 25.02.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ XII, кв.28 по плана на с.Равадиново, съгласно графична част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарна цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 892

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северна регулационна граница на УПИ ХІІІ, кв.28 по план на с.Равадиново, с проектна площ от 39,95 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за ЧИ, които се предават по регулация към УПИ ІІ, целият с проектна площ от 939.54 кв.м.;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 1 326 / хиляда триста двадесет и шест /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ХІІ ,кв.28 по регулационен план на с.Равадиново;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№ 129/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 893

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Черноморец, Община Созопол за 2010г., както следва:
1. Скица №24 /07.02.2008 година за гр.Черноморец(презаверена на 11.03.2010)
2.Скица №17-п /31.01.2008 година за с.о.Червенка(презаверена на 11.03.2010)
3. Скица №54 /17.04.2008 година за гр.Черноморец(презаверена на 11.03.2010)
4.Скица №14/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
5. Скица №15/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
6. Скица №13/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
7. Скица №11/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
8. Скица № 7/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
9. Скица №8/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
10. Скица № 6/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
11. Скица №22/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
12. Скица №21/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
13. Скица №72/21.05.2008 година за м.Акра,гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
14. Скица №20/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
15. Скица №19/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
16. Скица №18/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
17. Скица №23/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
18. Скица №12/04.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)
19. Скица №17/07.02.2008 година за гр.Черноморец (презаверена на 11.03.2010)

Докладна записка с вх.№ 131/ 12.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 894

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2010г., както следва:
1. Скица №418 /10.03.2006 година(презаверена на 12.03.2010)
2.Скица №38 /05.03.2010 година
3. Скица №40 /12.03.2010 година
4.Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 10.03.2010)
5. Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
6. Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
7. Скица №97/12.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
8. Скица № 164/26.05.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
9. Скица №86/12.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
10. Скица № 94/12.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
11. Скица №234/27.06.2008 година (презаверена на 10.03.2010)
12. Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
13. Скица №95/12.03.2009 година (презаверена на 11.03.2010)
14. Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 10.03.2010)
15. Скица №80/12.03.2009 година (презаверена на 11.03.2010)
16. Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 12.03.2010)
17. Скица №77/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
18. Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
19. Скица №83/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
20. Скица №81/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
21. Скица №87/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
22. Скица №85/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
23. Скица №89/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
24. Скица №90/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
25. Скица №96/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
26. Скица №100/14.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
27. Скица №85/25.03.2008 година (презаверена на 12.03.2010)
28. Скица №103/17.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
29. Скица №133/21.04.2008 година (презаверена на 12.03.2010)
30. Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 12.03.2010)
31. Скица №132/21.04.2008 година (презаверена на 12.03.2010)
32. Скица №131/07.04.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
33. Скица №134/07.04.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
34. Скица №133/07.04.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
35. Скица №132/07.04.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
36. Скица №171/29.05.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
37. Скица №170/29.05.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
38. Скица №161/26.05.2009 година (презаверена на 12.03.2010)
39. Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 12.03.2010)
40. Скица №93/12.03.2009 година (презаверена на 12.03.2010)

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 139/ 23.03.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на представител на Община Созопол в Асоциацията по ВиК.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 895

Общински съвет Созопол определя за представител на община Созопол в Асоциацията по ВиК Кмета на Община Созопол, който да представлява общината при учредяване на Асоциацията по ВиК и при провеждане на последващите й заседания.
Общински съвет Созопол определя мандат на представителство на Кмета на община Созопол в Асоциацията по ВиК до края на мандата на Общински съвет Созопол.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 140/ 23.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 896

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри , и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№ 1, бл.4 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 1 с идентификатор 67800.504.224.1.1, с предназначение на обекта: За офис с площ от 20.00 кв.м. и прилежащи части от 6.35 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта - 67800.504.224.1.5 – на Сдружението на ловците и риболовците – Ловно-рибарско дружество “Аполония 2001”, с рег.по ф.д.№ 1631 по описа за 2001г.на БОС
II. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост, във връзка с Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии, сдружения и организации, месечният наем на предоставеното помещение е в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.2.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 141/ 23.03.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите на Клуб за пенсионери и инвалиди в с.Равадиново, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 897

1. На основание чл.5, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява двете помещения, находящи се на втория етаж в сградата на бившето училище и представляващи “Класна стая №1” с площ от 54 кв.м. и “Учителска стая” с площ от 16 кв.м. да се отредят за “Социални и културни дейности на общината” - Клуб на пенсионера – с.Равадиново.
2. На основание чл.12 от Правилник за социално обслужване на лица и семейства, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предоставят на Клуб на пенсионера – с.Равадиново две помещения, находящи се на втори етаж в сградата на бивше училище, разположена в УПИ II-общ., в кв.15 по плана на с.Равадиново, за който е съставен Акт за ОС № 413 от 08.07.2003г. както следва:
- помещение с обща площ от 54 кв.м., представляващо бивша класна стая №1;
- помещение с обща площ от 16 кв.м., представляващо бивша учителска стаяПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...