:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2010г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2010г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 923

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 252/ 19.05.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Преразглеждане на решение № 920/ 23.04.2010г., обективирано в протокол № 40/ 23.04.2010г. на Общински съвет Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№ 237/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/ 321/ 00299/ 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект «ВиК инфраструктура, с.Извор», сключен между Община Созопол и ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция».
3. Докладна записка с вх.№ 238/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/ 321/ 00383/ 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект «Пречиствателни станции за отпадъчни води в с.Извор и с.Равна гора – Община Созопол», сключен между Община Созопол и ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция».
4. Докладна записка с вх.№ 239/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/ 321/ 00315/ 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект «ВиК инфраструктура, с.Равна гора», сключен между Община Созопол и ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция»
5. Докладна записка с вх.№ 249/ 18.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
6. Докладна записка с вх.№ 232/ 12.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178. 502. 313 по КК на гр.Черноморец.
7. Докладна записка с вх.№ 233/ 12.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178. 501. 84 по КК на гр.Черноморец.
8. Докладна записка с вх.№ 241/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне право на ползване на ТП «Български пощи» на помещения в с.Равадиново, с.Крушевец, с.Габър и с.Атия, собственост на Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 242/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на статута на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в с.Крушевец, Община Созопол в частна общинска собственост и надлежното му отдаване под наем.
10. Докладна записка с вх.№ 243/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800. 504. 224. 3. 2., находяща се на първи етаж в сграда 1 от търговски комплекс в поземлен имот с идентификатор 67800. 504. 224 по КК на гр.Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 247/ 17.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-372, кв. 61 по плана на с.Росен, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 248/ 17.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Черноморец, Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
13. Докладна записка с вх.№ 244/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр.Черноморец, община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 254/ 19.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
15. Докладна записка с вх.№ 245/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 265/ 25.05.2010г., от Красимир Тодоров Тодоров, Милко Великов Димов, Стоян Тодоров Маринов и Росен Георгиев Деспов – общински съветници, относно: Предприемане на мерки за намаляване на вредното въздействие на електромагнитни полета (ЕМП), излъчвани от разположените на територията на Община Созопол базови станции и ретранслатори мобилните оператори от GSM мрежи.
VII. Докладна записка с вх.№ 267/25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот № 189 по плана на м. «Росенец», землище с.Росен, Община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
VIII. Докладна записка с вх.№ 266 /25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на новообразувани имоти №№№ 2; 24; 29; 36 по плана на новообразувани имоти в м. «Митков мост» землище гр.Черноморец, Община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-68/ 07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
IX. Докладна записка с вх.№ 264/25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за промяна на собствеността на път от публична държавна собственост в общинска собственост
X. Докладна записка с вх.№ 268/ 25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Вътрешен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 000192, отреден за ПСОВ, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
XI. Докладна записка с вх.№ 269/ 25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Кабелна линия 20 Kv от ПС „Созопол” – нова до ВС „Созопол”, ВС „Буджака” и ВС „Черноморец”, в землище на гр.Черноморец и гр.Созопол.
XII. Докладна записка с вх.№ 274/ 27.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за закупуването на нуждите на община Созопол на противопожарен автомобил.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 237/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/ 321/ 00299/ 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект «ВиК инфраструктура, с.Извор», сключен между Община Созопол и ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 924

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 24 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29. 07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00299 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „ВиК инфраструктура, с. Извор ", сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № ВС12П00421, представляван от Изпълнителния директор Калина Иванова Илиева,
Общински съвет Созопол:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 2 673 575,30 лв.(два милиона шестотин седемдесет и три хиляди петстотин седемдесет и пет лв. и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00299 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „ВиК инфраструктура, с. Извор”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №02/321/00299 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Докладна записка с вх.№ 238/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/ 321/ 00383/ 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект «Пречиствателни станции за отпадъчни води в с.Извор и с.Равна гора – Община Созопол», сключен между Община Созопол и ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 925

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 24 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29. 07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00383 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „Пречиствателни станции за отпадъчни води в с. Извор и с. Равна гора – Община Созопол ", сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № ВС12П00421, представляван от Изпълнителния директор Калина Иванова Илиева,
Общински съвет Созопол:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 979 726 лв. (деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест лв) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00383 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „ВиК инфраструктура, с. Извор”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №02/321/00383 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Докладна записка с вх.№ 239/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/ 321/ 00315/ 11.05.2010г. по Мярка 321 за Проект «ВиК инфраструктура, с.Равна гора», сключен между Община Созопол и ДФ «Земеделие-Разплащателна агенция»
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 926

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и § 24 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29. 07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00315 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „ВиК инфраструктура, с. Равна гора ", сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № ВС12П00421, представляван от Изпълнителния директор Калина Иванова Илиева,
Общински съвет Созопол:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 2 576 538,80 лв.(два милиона петстотин седемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и осем лв. и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00315 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „ВиК инфраструктура, с. Равна гора”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №02/321/00315 и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Докладна записка с вх.№ 249/ 18.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 927

1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол» към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
4. Дава съгласие за обезпечаване на 15% собствено съфинансиране съгласно изискванията на схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 232/ 12.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178. 502. 313 по КК на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 928

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут от 30 кв.м., в ПИ 81178.502.313 по КК, и идентичен с УПИ ІІ, в кв.34, по плана на гр. Черноморец по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.502.313 от 572(петстотин седемдесет и два кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –81178.502.325; 81178.502.328; 81178.502.314; 81178.502.312; 81178.502.311 и 81178.502.310.Правото се учредява съгласно ремонтно инвестиционната програма на дружеството с цел подмяна на съществуващия в имота ТП с диспечерско наименование „Телеграф”.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 563 лв.(три хиляди петстотин шестдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №22 / 04.05.2010г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Докладна записка с вх.№ 233/ 12.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178. 501. 84 по КК на гр.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 929

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут от 30 кв.м., в ПИ 81178.501.84 по КК, и идентичен с УПИ І, в кв.52, по плана на гр. Черноморец по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.501.84 от 264(двеста шестдесет и четири кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –81178.501.96; 81178.501.97; 81178.501.85; 81178.501.83 и 81178.501.30. Правото се учредява съгласно ремонтно инвестиционната програма на дружеството с цел подмяна на съществуващия в имота ТП с диспечерско наименование „Форос”.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 563 лв.(три хиляди петстотин шестдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №23 / 04.05.2010г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Докладна записка с вх.№ 241/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне право на ползване на ТП «Български пощи» на помещения в с.Равадиново, с.Крушевец, с.Габър и с.Атия, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 930

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Закона за пощенските услуги Общински Съвет Созопол разрешава на кмета на община Созопол да предостави възмездно право на ползване на ТП”Български пощи”-гр.Бургас – структура към „Български пощи ЕАД за за извършване на универсалната пощенска услуга в следните помещения собственост на ОбщинаСозопол:
1.1. Помещение с площ от 20кв.м. находящо се на първи етаж в сградата на Кметство - с.Равадиново, със ЗП -95кв.м., разположена в УПИ ХІ, кв.23, по плана на с.Равадиново, Община Созопол
1.2. Помещение с площ от 22кв.м. находящо се на първи етаж в сградата на Кметство - с.Габър, със ЗП -45кв.м., разположена в УПИ V кв.17, по плана на с.Габър, Община Созопол.
1.3. Помещение с площ от 34кв.м. прилежащи части от общите части на едноетажна масивна сграда със ЗП-76кв.м. в с.Атия, Община Созопол
2. Помещенията се предоставят за срок от 5/пет/години срещу месечна наемна цена както следва:
2.1. В размер на 42.50/четиридесет и два лева и 0.50ст/, без ДДС за помещение с площ от 20кв.м. находящо се на първи етаж в сградата на Кметство - с.Равадиново, със ЗП -95кв.м., разположена в УПИ ХІ, кв.23, по плана на с.Равадиново, Община Созопол, съгласно оценка № 30/13.05.2010г. на независим оценител.
2.2. В размер на 40.83/четиридесет лева и 0.83ст/, без ДДС за помещение с площ от 22кв.м. находящо се на първи етаж в сградата на Кметство - с.Габър, със ЗП -45кв.м., разположена в УПИ V кв.17, по плана на с.Габър, Община Созопол, съгласно оценка № 29/13.05.2010г. на независим оценител.
2.3. В размер на 49.17/четиридесет и девет лева и 0.17ст/, без ДДС, за помещение с площ от 34кв.м. прилежащи части от общите части на едноетажна масивна сграда със ЗП-76кв.м. в с.Атия, Община Созопол, съгласно оценка № 28/13.05.2010г. на независим оценител.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнението на решението по горните точки.

Докладна записка с вх.№ 242/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на статута на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в с.Крушевец, Община Созопол в частна общинска собственост и надлежното му отдаване под наем.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 931

1.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС променя статута на част от недвижим имот масивна сграда предназначена за административни нужди - „Кметство”, със застроена площ – 135/сто тридесет и пет/кв.м., находяща се в парцел ХІ, кв.25 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, актуван за Публична общинска собственост с АОС №66/12.02.1998г., а именно: представляващ помещение от 30/тридесет/кв.м. на първи етаж, като го обявява за частна общинска собственост (и отреден съгласно Акт за общинска собственост за „Поща”).
1.2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отрази промените по Акт за публична общинска собственсто №66/12.02.1998г. и одобри нов Акт за частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№ 243/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800. 504. 224. 3. 2., находяща се на първи етаж в сграда 1 от търговски комплекс в поземлен имот с идентификатор 67800. 504. 224 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 932

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение предназначено за клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ 47.00кв.м., находящо се на първи етаж в сграда 1 от търговски комплекс в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по кадастрална карта на гр.Созопол/стар идентификатор – УПИХІобщ., кв.49 по плана на гр.Созопол
2. Право на участие в конкурса ще имат кандидатите чиято основна дейност и опит са в областта медицински стандарт „клинична лаборатория”
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 26/13.05.2010г., в размер на 256/ двеста петдесет и шест/лв. - месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

Докладна записка с вх.№ 247/ 17.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-372, кв. 61 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 933

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-372, кв.61 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №11/19.02.2010г на независим лицензиран оценител в размер на 498/четиристотин деветдесет и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 248/ 17.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 934

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от НРПУРОС разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на имот - частна общинска собственост, представляващ Помещение с търговска площ 35кв.м. и 14кв.м.-склад, прилежащи части от общите части на сграда на транспорта-автогара със ЗП-70кв.м., с идентификатор на сградата № 81178.502.328.1, находяща се в ПИ № 81178.502.328 по кадастрална карта на гр.Черноморец, Община Созопол. Обектът да се предостави за „Кафе-клуб”
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 32/17.05.2010г. в размер на 175/сто седемдесет и пет лева/лв., месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от НРПУРОС разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на имот - частна общинска собственост, представляващ Помещение с търговска площ 16.40кв.м. и 10.60кв.м.-сервизно помещение, прилежащи части от общите части на първи етаж със ЗП-202кв.м. от масивна двуетажна сграда с идентификатор на сградата № 81178.502.313.1, находяща се в ПИ 81178.502.313 по кадастрална карта на гр.Черноморец, Община Созопол. Обектът да се предостави за „фризьорски салон”.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка .№ 34/17.05.2010г., в размер на 58.33/петдесет и осем лева и 0.33ст/лв., месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
2.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.
3. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от НРПУРОС разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на имот - частна общинска собственост, представляващ Помещение с търговска площ 8кв.м. и 4кв.м.-сервизно помещение, прилежащи части от общите части на първи етаж със ЗП-202кв.м. от масивна двуетажна сграда с идентификатор на сградата № 81178.502.313.1, находяща се в ПИ 81178.502.313 по кадастрална карта на гр.Черноморец, Община Созопол. Обектът да се предостави за „бюро за обмяна на валута”.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 33/17.05.2010г. в размер на 42.50/четиридесет и два лева и 0.50ст/лв, месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
3.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 244/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 935

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува новосъздадени улици в регулационни граници на гр.Черноморец, община Созопол както следва:
1. ул.”Царски Залив” – о.т. 179 – 294 – 199 – 1 – 69 - 280 – 292 -282 – 283 – 299 -300;
2. ул.”Червените камъни” – о.т. 320 – 245 – 249 – 247 – 248 – 250 – 251 – 252 – 141 – 253 – 254 – 255 – 256 – 257 – 258 - 259;

Докладна записка с вх.№ 254/ 19.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 936

Общински съвет Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол и с.Равадиново за 2010г.,както следва:
1. Скица №95 /19.05.2010 година
2.Скица №94 /19.05.2010 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 245/ 14.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 937

1.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Георги Атанасов Рупов от гр. Созопол – ЕГН: 4305110483, претърпял исхемичен мозъчен инсулт, 100 % инвалидност - в размер на 500 / петстотин / лв.
Станимир Тодоров Тодоров от с. Равна гора – ЕГН: 6910250844, страдащ от злокачествени образувания на главния мозък , 100 % инвалидност - в размер на 500 / петстотин / лв.
Вана Петкова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 5502130757, претърпяла оперативна интервенция на десен крайник в размер на 500 / петстотин / лв.
Ефтим Димов Арабаджиев от с.Зидарово – ЕГН: 6309060701, претърпял оперативна интервенция на ляв крайник, страдащ от глухонемота , втора група инвалидност – в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите .

ПО ШЕСТА ТОКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 265/ 25.05.2010г., от Красимир Тодоров Тодоров, Милко Великов Димов, Стоян Тодоров Маринов и Росен Георгиев Деспов – общински съветници, относно: Предприемане на мерки за намаляване на вредното въздействие на електромагнитни полета (ЕМП), излъчвани от разположените на територията на Община Созопол базови станции и ретранслатори мобилните оператори от GSM мрежи.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 938

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. При издаването на разрешения за строеж или разрешения за поставяне с цел монтиране на излъчватели на енергия на електромагнитни полета (ЕМП) от Община Созопол, задължително да се изискват необходимите доказателства за спазването на разпоредбите на чл. 185, ал. 2 от ЗУТ и чл. 186 от ЗУТ и на чл.4, ал.1 и 3, чл.5 и чл.6 от Наредба № 9 / 14.03.1991г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол или упълномощено от него лице в срок от три месеца да осъществи съвместна проверка с компетентните държавни органи на всички изградени излъчватели на ЕМП и при констатиране на нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населените територии и определяне на хигиенно-защитните зони около излъчващите обекти /издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 35 / 3.05.1991г. и Приложение № 1 към Наредбата същите да бъдат демонтирани в срок до 01.12.2010 г.
3. За местата на поставените излъчватели и резултатите от замерванията им Общински съвет – Созопол в тримесечен срок от вземане на настоящото решение, публикува информация на официалната интернет страница на Община Созопол.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол или упълномощено от него лице да изиска от мобилните телефонни оператори в срок до 30 дни от настоящото решение:
- схема с монтираните излъчватели на енергия на ЕМП, разположени на територията на ОбщинаСозопол;
- технически данни на монтираните излъчватели с максималните мощности на излъчване;
- протоколи от измерванията за вредностите, съгласно хигиенно – защитните зони;
- при наличието на няколко различни съоръжения, които работят в един и същи или различен честотен обхват да се изиска становище на РИОКОЗ за не надвишаване аритметичната сума от плътностите на мощността на ЕМП на пределно допустимите нива на 1 см2 площ.
5. Възлага на Кмета на Община Созопол в 10-дневен срок да сформира експертна комисия от специалисти, граждани и общински съветници, която да прегледа документацията на вече монтираните излъчватели. В случаите на незаконосъобразно монтиране, както и на съоръжения, които не отговарят на пределно допустимите нива на напрегнатостта и плътността на енергийния поток на ЕМП в населена територия, комисията да предложи на Кмета на общината да издаде заповед за тяхното демонтиране.
6. За монтираните излъчватели на енергия на ЕМП на териториите и непосредствените съседи, по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, в отстояние на 300 м на следните обекти: учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски площадки, както и монтирани на сгради по-ниски от съседните, Кмета на общината да издаде заповед за тяхното незабавно премахване.
7. Възлага на Кмета на Община Созопол в първата година да осъществява ежемесечен контрол върху мощността на излъчваните емисии, като тези замервания и резултатите от тях да бъдат внасяни за сведение в Общински съвет - Созопол.
8. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички дейности по контрола на съоръженията и разпореждане за отстраняването на тези, които не отговарят на изискванията.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 267/25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот № 189 по плана на м. «Росенец», землище с.Росен, Община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 939

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 589 /петстотин осемдесет и девет/ кв.м., представляващи имот №189 по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 629,00 лв. /хиляда шестстотин двадесет и девет лева/, обективирана в оценителен протокол №182/11.05.2010г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Илия Маринов Цветков да придобие право на собственост върху 589 /петстотин осемдесет и девет/ кв.м., представляващи имот №189 по плана за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 266 /25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на новообразувани имоти №№№ 2; 24; 29; 36 по плана на новообразувани имоти в м. «Митков мост» землище гр.Черноморец, Община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-68/ 07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 940
По т.І:
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №2 /целият имот с площ от 599 /петстотин деветдесет и девет/ кв.м./ по плана на новообразуваните имоти в местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол на стойност 919,00 лв. /деветстотин и деветнадесет лева/, обективирана в оценителен протокол №183/19.05.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Драгни Богданов Йорданов да придобие право на собственост върху 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №2 /целият имот с площ от 599 /петстотин деветдесет и девет/ кв.м./ по плана на местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
По т.ІІ:
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 713 /седемстотин и тринадесет/ кв.м. представляващи новообразуван имот №24 по плана на новообразуваните имоти в местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол на стойност:
- за 500 /петстотин/ кв.м. ид.ч. – по §4а, ал. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 1 382,00 лв. /хиляда триста осемдесет и два лева/
- за 213 /двеста и тринадесет/ кв.м. ид.ч. – по §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 16 038, 50 лв. /шестнадесет хиляди тридесет и осем лева и 50ст./
или общо за 713 кв.м. целият имот за: 17 420,50 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и 50 ст./, обективирана в оценителен протокол №184/19.05.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Петър Славев Бобев да придобие право на собственост върху 713 /седемстотин и тринадесет/ кв.м., представляващи новообразуван имот №24 по плана на местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
По т.ІІІ:
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 591 /петстотин деветдесет и един/ кв.м. представляващи новообразуван имот №29 по плана на новообразуваните имоти в местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол на стойност 1 489,00 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и девет лева/, обективирана в оценителен протокол №185/19.05.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Георги Ангелов Радев да придобие право на собственост върху 591 /петстотин деветдесет и един/ кв.м., представляващи новообразуван имот №29 по плана на местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
По т.ІV:
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв.м., представляващи новообразуван имот №36 по плана на новообразуваните имоти в местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол на стойност 1 103,00 лв. /хиляда сто и три лева/, обективирана в оценителен протокол №186/19.05.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Благовеста Николова Панайотова /наследник на Славка Бонева Колева/ да придобие право на собственост върху 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв.м., представляващи новообразуван имот №36 по плана на местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 264/25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за промяна на собствеността на път от публична държавна собственост в общинска собственост
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 941

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.15, ал.2, т.2 ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за пътищата, чл.10, т.1 и чл.11, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за управление на общинските пътища дава своето съгласие за промяна на публичната собственост на път от държавна в общинска, представляващ второкласен път II-99 , / част от пътя Бургас – Малко Търново / , включващ имоти описани по Кадастрална карта с №№ 35.98 целия с площ от 17,596 дка, № 36.43 целия с площ от 6,408 дка, №3.335 целия с площ от 20,540 дка, № 5.719 целия с площ от 26,334 дка, № 8.318 целия с площ от 13,920 дка, № 9.115 целия с площ от 8,234 дка, № 54.145 целия с площ от 23,857 дка, № 45.28 целия с площ от 20,179 дка, № 11.14 целия с площ от 10,421 дка, № 49.10 целия с площ от 61,782 дка, № 49.18 целия с площ от 1,473 дка и № 12.372 целия с площ от 10,653 дка по влязла в сила КК, собственост на Държавата.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението за промяна на собствеността на гореописания път, съгласуването му с Национална агенция “Пътна инфраструктура” и представяне на преписката в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 268/ 25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Вътрешен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 000192, отреден за ПСОВ, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 942

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект ”Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 000192, землище на с.Равна гора” .


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 269/ 25.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Кабелна линия 20 Kv от ПС „Созопол” – нова до ВС „Созопол”, ВС „Буджака” и ВС „Черноморец”, в землище на гр.Черноморец и гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 943

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
• ”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Черноморец, І етап”, в землища на гр.Черноморец
• ”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Созопол”, ІІ етап, в землища на гр.Черноморец и гр. Созопол”
• ”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Буджака”, ІІІ етап, в землища на гр.Черноморец и гр. Созопол”;
с наименования по инвестиционна програма на „ЕВН България ЕР”АД - „Проект за ПУП (ПП) за полагане на подземни кабелни линии 20 кV от П/С”Созопол”110/20к до В/С Созопол (диспечерски наименования „Корморан” и „Чапла”) от П/С П/С”Созопол”110/20к до В/С Буджака (диспечерско наимнование „Лиман”) и от П/С”Созопол”110/20к до В/С Черноморец (диспечерско наименование „Вромос”).

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх.№ 274/ 27.05.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за закупуването на нуждите на община Созопол на противопожарен автомобил.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 944

Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава предварително съгласие да бъде закупен противопожарен автомобил (пожарна кола) за нуждите на гр.Созопол и Община Созопол.
Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Общината да направи проучвания на пазара по наличните в момента пожарни коли, отговарящи на нужния стандарт и да направи конкретно предложение за необходимата сума за закупуването й.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...