:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.11.2010Г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 02.11.2010Г.


По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1004
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
1. Докладна записка с вх.№ 451/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представител на Общински съвет Созопол, като член на комисията съгласно чл.41, ал.1 от НРУУЖНННПОЖ.
2. Докладна записка с вх.№ 468/ 23.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 971/ 20.08.2010г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 44/ 20.08.2010г.
3. Докладна записка с вх.№ 517/ 15.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за организация и дейността на детска млечна кухня Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 515/ 15.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата заопределяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 527/ 20.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за одобрение на дневен ред и определяне на позиция и представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциация по ВиК – Бургас.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№ 491/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г. във ф-и «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда», «Икономически дейности и услуги» и «Образование».
7. Докладна записка с вх.№ 496/ 11.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерните паралелки в училищата на територията на Община Созопол и осигуряването им с допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 2010/ 2011 учебна година.
8. Докладна записка с вх.№ 514/ 14.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност «Полудневна детска градина» в гр.Черноморец, детска млечна кухня към дейност «Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ» в гр.Созопол както и необходими промени в числеността на персонала в местните дейности «Други дейности по образованието», «Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов», «Спортни бази за спорт за всички» и актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
9. Докладна записка с вх.№ 523/ 19.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол по програма «Глоб@лни библиотеки – България»
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10. Докладна записка с вх.№ 414/ 27.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел.
11. Докладна записка с вх.№ 447/ 09.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект «Гробищен парк», чрез отчуждаване на ПИ 67800.9.175 по ККР, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
12. Докладна записка с вх.№ 470/ 28.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 482/ 05.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.75, ал.1 от Закона за подземни богатства върху земеделски имоти с номера 000093; 000094; 000097 и 000098 с обща площ от 49 036.61 кв.м. в землището на с.Крушевец, м. «Киряците», Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 492/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №176, находящ се в зона по §4 в м. «Митков мост», з-ще гр.Черноморец, община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 518/ 18.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост представляващи общински жилища предназначени за продажба, находящи се в с.Габър, Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
16. Докладна записка с вх.№ 446/ 09.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслувжащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 456/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Тръбопровод за отвеждане и заустване на пречистени и отпадъчни води за ПИ 81178.9.51., в м. «Аклади чеири», землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 457/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация за м. «Кърджоол алчак» в землище на с.Присад.
19. Докладна записка с вх.№ 461/ 20.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслувжащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 481/ 05.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр.Черноморец, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№ 483/ 05.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.360 идентичен с УПИ XIV-398, кв.36 по плана на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
22. Докладна записка с вх.№ 494/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване ан ПУП – парцеларен план на трасе на «Кабелна линия 20 kV от ПС Созопол”-нова до ВС „Созопол”, ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” и гр.Созопол.
23. Докладна записка с вх.№ 520/ 18.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР, идентичен УПИ І, кв.148, по действащ регулационен план на гр. Созопол , за безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда- Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, за изграждане на камбанария
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА.
24. Докладна записка с вх.№ 449/ 15.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
25. Докладна записка с вх.№ 497/ 11.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала и средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебните заведения за учебната 2010/ 2011 на територията на Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№ 529/ 21.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в м. «Хаджиали дере» с кадастрален номер 67800.3.55 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр. Созопол, във връзка с решене на ОбС с № 801 от 22.12.2009г.
VII. Докладна записка с вх.№ 530/ 21.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределемие АД» за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.502.21 по Кадастрална карта на гр. Черноморец.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 451/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представител на Общински съвет Созопол, като член на комисията съгласно чл.41, ал.1 от НРУУЖНННПОЖ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1005

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост Общински съвет Созопол избира като свой представител в комисията общинския съветник – Милко Великов Димов.

Докладна записка с вх.№ 468/ 23.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 971/ 20.08.2010г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 44/ 20.08.2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1006

Общински съвет Созопол променя Решение № 971/20.08.2010г., обективирано в Протокол №44/20.08.2010г., като т.3 ”ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация, както следва: 131,5 (сто тридесет и едно и половина) щата, от които 70,5 щата със средства, осигурени от държавния бюджет и 61 щата със средства, осигурени от общински приходи” придобива следната редакция:
„3. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация, както следва: 131,5 (сто тридесет и едно цяло и половина) щата, от които 61 (шестдесет и един) щата, финансирани със средства, осигурени от държавния бюджет и 70,5 (седемдесет цяло и половина) щата, финансирани със средства, осигурени от общински приходи.”
В останалите си части решението остава непроменено.

Докладна записка с вх.№ 517/ 15.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за организация и дейността на детска млечна кухня Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1007

Общински съвет Созопол приема Наредба за организацията на дейността на „Детска млечна кухня” – гр. Созопол.

Докладна записка с вх.№ 515/ 15.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1008

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
В глава втора, Раздел ІІІ, се добавя нов чл.34а:
Чл.34 а (1) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 6 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите или настойниците заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 1,50/Един 0.50/ лева.
(2) Таксата се заплаща при закупуване на седмичен купон за храна, с който се заявява детската храна за следващата работна седмица.

Докладна записка с вх.№ 527/ 20.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за одобрение на дневен ред и определяне на позиция и представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциация по ВиК – Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1009

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и приема предложения Дневен ред за предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас като оправомощава представителя на Община Созопол в Общото събрание да подкрепи така предложения дневен ред и паричното участие на Община Созопол в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2010г., определено в размер на 300 лв. съобразно процентното участие на Общината в Асоциацията.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 491/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г. във ф-и «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда», «Икономически дейности и услуги» и «Образование».
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1010

Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010 година, като допълва списъка във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване околната среда” за пътуващия Емил Стоянов Русинов на длъжност въоръжена охрана към дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” по маршрут Созопол – Депо – Созопол. Във функция „Икономически дейности и услуги” за пътуващите: Айдован Шемсетинов Шабанов на длъжност горска охрана в Общината по маршрут – с.Равна гора – Созопол – с.Равна гора, считано от датата на назначаване и Георги Митев Чанев на длъжност горска охрана в Общината по маршрут – Бургас – Созопол – Бургас, считано от датата на назначаване.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1011

Общински съвет Созопол утвърждава списъка на педагогическия персонал във функция „Образование” , с право на транспортни разходи до 31.12.2010 год., както следва:
ОУ – Созопол
1. Мария Стаматова Колева-учител-Черноморец-Созопол-Черноморец
2. Пепа Георгиева Бояджиева –учител – Атия-Созопол- Атия
3. Нели Пенкова Георгиева - учител-Бургас-Созопол-Бургас
ОУ – Черноморец
1. Весела Ангелова Костова - учител-Созопол-Черноморец-Созопол
2. Донка Стоянова Велчева –учител–Бургас-Черноморец–Бургас
3. Деляна Христова Димитрова-учител-Бургас-Черноморец-Бургас
4. Радиана Георгиева Билярова-учител-Бургас-Черноморец-Бургас
ОУ – Атия
1. Димитър Стоянов Тренчев-директор–Бургас–Атия–Бургас
2. Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
3. Милена Леонидова Илиева–учител–Созопол–Атия–Созопол
4. Павлина Стоянова Добрева–учител–Созопол–Атия-Созопол
5. Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
ОУ – Росен
1. Стефана Иванова Черноглазова – директор-Бургас-Росен-Бургас
2. Несрин Ахмедова Караалиева -учител-Бургас-Росен-Бургас
3. Милица Стоянова Стоянова–учител–Бургас–Росен–Бургас
4. Венета Димитрова Кантарджиева–учител–Бургас-Росен-Бургас
5. Николина Русатова Дончева–учител–Бургас–Росен–Бургас
6. Ивка Димитрова Стоянова–учител–Бургас - Росен –Бургас
7. Светлана Георгиева Папаринова-учител-Бургас-Росен-Бургас
8. Станка Вълканова Петрова-учител--Бургас-Росен-Бургас
9. Светлана Иванова Андреева – учител - Бургас-Росен- Бургас
10. Теодора Николова Тодорова – учител – Бургас-Росен-Бургас
11.Надежда Георгиева Петканова-възпитател- Бургас-Росен-Бургас
12.Ваня Георгиева Алтънджиян-възпитател- Бургас-Росен-Бургас
13. Милена Димова Жекова – възпитател – Бургас-Росен-Бургас
ОУ – Равна гора
1. Станка Пейчева Коева–директор–Бургас–Равна гора–Бургас
2. Василка Димитрова Златинова-учител-Бургас-Равна гора-Бургас
3. Анна Георгиева Добрева – учител-Бургас-Равна гора-Бургас
4. Станка Николова Стоянова-възпитател-Бургас-Равна гора-Бургас
5. Галина Стоянова Петрова – учител – Бургас-Равна гора- Бургас
6. Иринка Гюрова - учител -Бургас-Равна гора-Бургас
ОУ – Крушевец
1. Мая Божилова Костадинова-директор-Бургас-Крушевец-Бургас
2. Донка Проданова Николова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
3. Станка Костова Динева–учител-Бургас–Крушевец-Бургас
4. Николина Петрова Драганова-учител-Бургас-Крушевец-Бургас
5. Георги Кирилов Диков- учител- Бургас-Крушевец-Бургас
6. Димитринка Георгиева Георгиева- учител- Бургас-Крушевец-Бургас
7. Гергана Ганчева Георгиева-възпитател-Бургас-Крушевец-Бургас
ОУ – Зидарово
1. Ничка Лулева Козарова–учител–Бургас–Зидарово–Бургас
2. Иванка Иванова Вълнарова-д. учител-Бургас-Зидарово-Бургас
3. Росица Димитрова Майсторова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
4. Руска Николова Николова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
5. Илияна Иванова Янакиева-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
6. Антоанета Тодорова Маврова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
7. Николина Димова Петрова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
8. Мариана Иванова Нонева- учител-Бургас-Зидарово-Бургас
9. Петър Иванов Петров-учител - Бургас- Зидарово-Бургас
10.Людмила Симеонова Йовкова-учител- Бургас-Зидарово-Бургас
11.Мария Иванова Димитрова- учител-Бургас-Зидарово-Бургас
12.Женя Здравкова Бакалова-учител-Бургас-Зидарово-Бургас
13. Димитринка Иванова Кънева- учител-Бургас-Зидарово-Бургас
ОДЗ – Созопол
1. Мария Петрова Тодорова-учител-Созопол-Равадиново-Созопол
2. Милена Иванова Костова- учител-Созопол – Равадиново-Созопол
ЦДГ – Черноморец
1. Сийка Апостолова Желева–учител–Созопол-Черноморец-Созопол
ЦДГ – Атия
1. Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
ЦДГ – Росен
1. Мариана Иванова Пантелеева – учител – Бургас –Росен-Бургас
2. Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен –Бургас
ЦДГ – Равна гора
1. Стефанка Димова Василева–директор–Бургас–Равна гора-Бургас
2. Сателина Енчева Михайлова – учител -Бургас-Равна гора-Бургас
ЦДГ – Зидарово
1. Татяна Тодорова Батлева – директор-Бургас-Зидарово-Бургас
ЦДГ – Крушевец
1.Гинка Грудева Каловска-директор-Извор-Маринка-Крушевец-Извор
2. Катерина Христова Тодорова-учител-Бургас-Крушевец-Бургас

Докладна записка с вх.№ 496/ 11.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерните паралелки в училищата на територията на Община Созопол и осигуряването им с допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 2010/ 2011 учебна година.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1012

Общински съвет гр. Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на Община Созопол и допълнителни средства за разликата между норматива за минималния и действителния брой ученици в размер на 50% от издръжката на един ученик за учебната 2010/2011 година.

Докладна записка с вх.№ 514/ 14.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност «Полудневна детска градина» в гр.Черноморец, детска млечна кухня към дейност «Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ» в гр.Созопол както и необходими промени в числеността на персонала в местните дейности «Други дейности по образованието», «Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов», «Спортни бази за спорт за всички» и актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1013

1.Общински съвет Созопол открива в гр.Черноморец местна дейност 314 “Полудневна детска градина” - 1 група с 18 деца и една щатна бройка педагогически персонал считано от 15.09.2010г.
2.Общински съвет Созопол открива детска млечна кухня към държавна дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” във функция “Здравеопазване” в гр.Созопол с численост на персонала 3 щатни бройки считано от 01.11.2010г. както следва;
-технолог по храненето - 0.5бр.
-касиер – 0.5бр.
-домакин – 0.5бр.
-готвач – 0.5бр.
-пом.готвач – 0.5бр.
-кухненски работник – 0.5бр.
със 132 брой деца от 6 месеца до навършване на 3 годишна възраст и дофинансира дейността с общински приходи в частта за фонд работна заплата и осигурителни вноски от работодателя за ДОО и изръжка в местна дейност.
3.Общински съвет Созопол увеличава с две допълнителни щатни бройки - огняр в новооткритите ЦДГ в с.Крушевец и с.Зидарово в местна дейност “Други дейности по образованието” във функция “Образование” считано 01.11.2010г.
4. Общински съвет Созопол увеличава с 4 допълнителни щатни бройки в местна дейност 714 “ Спортни бази за спорт за всички” Созопол във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” за обсл.персонал на басейна, считано от 01.11.2010г., в т.ч.
-огняр-помпиер – 1бр.
-чистачки – 2бр.
-спасител – 1бр.
5. Общински съвет Созопол намалява числеността на персонала в местна дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” с 11 щатни бройки полски пазачи в Общината считано от 01.01.2010г

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1014

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол в рамките на приетия от Общински съвет бюджет на Общината за 2010г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр. Созопол за 2010г. – собствен в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение със 102 500лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение със 102 500лв. и извършва промени в бюджетните кредити , както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 077 187лв. 9 500лв. 1 086 687лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-13 – облекло 53 000лв. 10 500лв. 42 500лв.

било увеличение става
§ 10-98 – др.некласифиц. 73 000лв. 20 000лв. 93 000лв.
в т.ч.
за представителни разходи –Кмет 40 000лв. 20 000лв. 60 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 313 800лв. 102 000лв. 415 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобив.
на компютри и хардуер –
сървър за фронт-офис Созопол 0 2 300лв. 2 300лв.

подпараграф 52-03 – придобив.
на друго оборудв.машини и съоръжения
-вентилационна система за архива
на Общината 0 12 000лв. 12 000лв.

подпараграф 52-04 – придобив.
на транспортни средства -
пожарен автомобил 0 20 000лв. 20 000лв.

подпараграф 52-05 – придобив.
на стопански инвентар
-цифрова копирна машина
за фронт-офис Созопол 0 2 400лв. 2 400лв.

-документен скенер с дуплекс
за фронт-офис Созопол 4бр. 0 5 300лв. 5 300лв.

подпараграф 52-06 – изгражд.на
инфраструк.обекти – преустройство
и надстройка на сграда на кметство
с.Равна гора 100 000лв. 60 000лв. 160 000лв.

било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 9 000лв. 9 000лв. 0
в т.ч.
§ 53-09 – придоб.на други НДМА 9 000лв. 9 000лв. 0
- програмен продукт “Конто” 9 000лв. 9 000лв. 0

1.2. Функция “Здравеопазване”– увеличение със 7 815лв.
-Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – увеличение със 7 815лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 7 815лв. 17 815лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 0 4 700лв. 4 700лв.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 900лв. 900лв. 1 800лв.
§ 10-15 – материали 4 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 0 500лв. 500лв.
§ 10-20 –разходи за вън.услуги 0 500лв. 500лв.
§ 10-91 – СБКО 388лв. 215лв. 603лв.
1.3.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намаление с 39 500лв. по дейности, както следва:
-Дейност 524 “Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” - намаление с 39 500лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 94 500лв. 39 500лв. 55 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03– придобив. 94 500лв. 39 500лв. 55 000лв.
на друго оборудване, машини
и съоръжения в т.ч.
-профес.газов или ел.котлон за ДСП
Зидарово, Атия,Созопол 4 500лв. 4 500лв. 0
-обръщателен тиган ДСП Атия 9 000лв. 9 000лв. 0
-среднотемперат.шкаф ДСП Атия 5 000лв. 5 000лв. 0
-вертикален фризер ДСП Атия 1 000лв. 1 000лв. 0
-хоризонтален фризер ДСП Атия 1 000лв. 1 000лв. 0
-хладилник с камера ДСП Атия 2бр. 2 000лв. 2 000лв. 0
-картофобелачка ДСП 1 бр.Атия 3 500лв. 3 500лв. 0
-зеленчукорезачка 1бр.Атия 3 500лв. 3 500лв. 0
-фурна на три нива ДСП Атия 5 000лв. 5 000лв. 0
-фурна с плочи ДСП Атия 5 000лв. 5 000лв. 0
1.4.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 10 879лв. т.ч. по дейности:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 65 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 104 028лв. 65 000лв. 1 039 028лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
-канализация южна алея
гр.Созопол 151 400лв. 65 000лв. 86 400лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” – увеличение с 54 121лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 300 000лв. 54 121лв. 354 121лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300 000лв. 54 121лв. 354 121лв.
1.5.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” - намаление с 63 482 лв., в т.ч.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение със 106 518лв. и извършва промени в бюджетните кредити, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 13 944лв. 3 100лв. 17 044лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот. 13 944лв. 3 100лв. 17 044лв.
с численост на персонала– 4 щата
считано от.01.11.2010г./Приложение № 19/

§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 2 477лв. 525лв. 3 187лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 1 379лв. 323лв. 1 702лв.
§ 05-60 – ЗОВ 669лв. 152лв. 821лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 429лв. 50лв. 479лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 67 995лв. 7 107лв. 60 888лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 1 350лв. 1 800лв. 3 150лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 10-91 – СБКО 400лв. 93лв. 493лв.
било намаление става
§ 10-98 – др.некласиф. 50 000лв. 10 000лв. 40 000лв.
било увеличение става
§ 43-00 – субсидии за нефинансови
предприятия 300 000лв. 10 000лв. 310 000лв.
-субсидия за футболен клуб
“Росен” с.Росен 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 795 000лв. 100 000лв. 895 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
-реконструкция градски
стадион гр.Созопол 795 000лв. 100 000лв. 895 000лв.
-Дейност 740 “Музеи, худ.галерии, паметници на културата с местен характер” – намаление със 100 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 55-00 – капиталови трансфери 150 000лв. 100 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
-за християнски храм “Св.Св.Кирил
и Методий”гр.Созопол 150 000лв. 100 000лв. 50 000лв.
-Дейност 759 “Други дейности по културата” – намаление със 70 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 250 000лв. 70 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 230 000лв. 70 000лв. 160 000лв.
1.6.Функция “Икономически дейности и услуги” - намаление с 48 305лв., в т.ч.
-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - намаление с 59 505лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 55 574лв. 42 022лв. 13 552лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот.
намаление 11 щатни бройки –/Приложение №19/
полски пазачи от 01.01.2010г. 55 574лв. 42 022лв. 13 552лв.
§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 4 900лв. 3 000лв. 1 900лв.
в т.ч.
§ 02-01 – нещатен персонал 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 10 304лв. 8 014лв. 2 290лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 6 893лв. 5 753лв. 1 140лв.
§ 05-60 – ЗОВ 2 811лв. 2 161лв. 650лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 600лв. 100лв. 500лв.
§ 10-00 – издръжка 12 458лв. 6 469лв. 5 989лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 7 200лв. 5 400лв. 1 800лв.
§ 10-91 – СБКО 1 758лв. 1069лв. 689лв.

-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – увеличение с 11 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 412 430лв. 11 200лв. 423 630лв.
в т.ч.
§ 53-09 – придоб.на други НДМА
-технически проект за КПС “Веселие” 0 26 200лв. 26 200лв.
било намаление става
-проект ЦДГ с.Росен 15 000лв. 15 000лв. 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1015

2.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Зидарово за 2010г. с 5 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция “Общи държавни служби” – увеличение с 5 000лв.
-Дейност 122 “Общинска администрация”
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 625лв. 5 000лв. 30 625лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
2.2. Увеличава плана на разходите във функция ”Почивно дело, култура и религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3000лв 300лв. 3300лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки в стр. 0 300лв. 300лв.
2.3.Намалява плана на разходите във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 5450лв. 300лв. 5150лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3000лв. 300лв. 2700лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1016

3.Общински съвет Созопол намалява разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2010г. със 145 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 145 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 145 000лв. 145 000лв. 0
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
-център за самодейност и народни
игри с.Крушевец 145 000лв. 145 000лв. 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1017

4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” в частта за местни дейности в обема на общите разходи за функцията, по дейности и параграфи както следва:
4.1. Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” –намаление с 5 869лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 428 900 5 869лв. 423 031лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 45 000 5 869лв. 39 131лв.
4.2. Дейност 314 “Полудневни детски градини” – увеличение 3 150 лв. , в т.ч. /Приложение №19/
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 0 2100лв. 2100лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот.
за 1 щатна бройка с ФРЗ 2100лв. 0 2100лв. 2100лв.

§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 0 123лв. 123лв.
в т.ч.
§ 02-05 - СБКО 0 63лв. 63лв.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 0 60лв. 60лв.

§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 0 477лв. 477лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 0 185лв. 185лв.
§ 05-52 – осигуровки за УПФ 0 90лв. 90лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0 120лв. 120лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 0 82лв. 82лв.

§ 10-00 – издръжка 0 450лв. 450лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 0 450лв. 450лв.
4.3. Дейност 389 “Други дейности по образованието” увеличение с 2 719лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 15 300лв. 1 500лв. 16 800лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот. 15 300лв. 1 500лв. 16 800лв.
- увеличение 2щатни бройки огняр
считано от 01.11.2010г.в т.ч./Приложение №19/
ЦДГ Зидарово -1бр.
ЦДГ Крушевец 1бр.
§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 400лв. 65лв. 465лв.
в т.ч.
§ 02-05 – СБКО 0 45лв. 45лв.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 400лв. 20лв. 420лв.

§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 2 578лв. 254лв. 2 832лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 1 300лв. 142лв. 1 442лв.
§ 05-60 – ЗОВ 732лв. 72лв. 804лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 546лв. 40лв. 586лв.

§ 10-00 – издръжка 7 810лв. 900лв. 8 710лв.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 1 350лв. 900лв. 2 250лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1018

5.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на делегираната от държавата дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” във функция “Образование” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 42 344лв. 2 100лв. 44 444лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 02-01 – нещ.пер. по тр.прав. 11 000лв. 1 000лв. 10 000лв.
§ 02-05 – изпл.ср.по СБКО 13 144лв. 1 000лв. 11 144лв.
било увеличение става
§ 02-08 – обезщетение на пер. 17 000лв. 4 100лв. 21 100лв.
било намаление става
§ 05-00 – задълж.осиг.вноски 92 774лв. 2 100лв. 90 674лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 52 385лв. 2 100лв. 50 285лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1019

6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи със 191 851лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
6.1.Функция “Общи държавни служби ” – намаление с 60 000лв.
-Дейност 122 Общинска администрация - намаление с 60 000лв./Приложение № 20/
било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 580 706лв. 35 000лв. 545 706лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот. 580 706лв. 35 000лв. 545 706лв.

§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 133 894лв. 25 000лв. 108 894лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 88 405лв. 18 000лв. 70 405лв.
§ 05-60 – ЗОВ 35 489лв. 7 000лв. 28 489лв.

6.2.Функция “Образование” – увеличение с 232 338лв.
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение със
224 338лв.
било увеличение става

§10-00 – издръжка 112 000лв. 62 338лв. 174 338лв.
в т.ч.
за ОУ Созопол
§ 10-00 – издръжка 14 530лв. 4 697лв. 19 227лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. 0 1 47лв. 1 847лв.
§ 10-20 – разходи за външ.усл. 10 000лв. 2 850лв. 12 850лв.
`за ОУ Черноморец
в т.ч.
§ 10-00 – издръжка 12 890лв. 6 710лв. 19 600лв.
§ 10-30 – тек.ремонт 700лв. 6 710лв. 7 410 лв.
за ОУ Атия
§ 10-00 – издръжка 14 240лв. 21 407лв. 35 647лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 050лв. 4 000лв. 6 050лв.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. 0 4 000лв. 4 000лв.
§ 10-20 – разходи за външ.усл. 7 290лв. 3 407лв. 10 697лв.
§ 10-30 – текущ ремонт -WC 0 10 000лв. 10 000лв. .
за ОУ Равна гора
§ 10-00 – издръжка 11 550лв. 4 026лв. 15 576лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. 0 3 026 лв. 3 026лв.
§ 10-20 – разходи за външ.усл. 5 950лв. 1 000 лв. 6 950лв.
за ОУ Крушевец
§ 10-00 – издръжка 23 630лв. 12 078лв. 35 708лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 500лв. 5 500лв.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. 3 000лв. 4 000лв. 7 000лв.
§ 10-20 – разходи за външ.усл. 7 530лв. 5 000лв. 12 530лв.
§ 10-51 – командировки 500лв. 578лв. 1 078лв.
за ОУ Зидарово
§ 10-00 – издръжка 24 970лв. 8 723лв. 33 693лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. 0 4 000лв. 4 000лв.
§ 10-20 – разходи за външ.усл 14 970лв. 4 723лв. 19 693лв.
за ОУ Росен
§ 10-00 – издръжка 10 190лв. 4 697лв. 14 887лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 4 697лв. 5 197лв.
§ 51-00 - основен ремонт 65 000лв. 60 000лв. 125 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово-ремонт столова 40 000лв. 60 000лв. 100 000лв.


§52-00 – придобив. на ДМА 1 518 000лв. 102 000лв.1 62 0 000лв.

52-05- придобив.на стопан.инвентар-
климатици за столова на ОУ
с.Зидарово 4 бр. 0 12 000лв. 12 000лв.

§ 52-06 – изгр.на инфрастр.обекти
-изгр.на закрит басейн към ОУ
”Св.Св.Кирил и Методий” С-л 1518 000лв. 90 000лв. 1 608 000лв.

-Дейност 389 “Други дейности по образованието” - увеличение с 8 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 8 000лв. 8 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги-
превоз на ученици до 16 години 0 8 000лв. 8 000лв.

6.3.Функция” Здравеопазване “ - увеличение с 2 913лв.
-Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” - увеличение с 2 913лв
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 0 2 450лв. 2 450лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоотнош.
за 3 щатни бройки 0 2 450лв. 2 450лв.

§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 0 50лв. 50лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 0 50лв. 50лв.

§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 0 413лв. 413лв.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 0 246лв. 246лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0 117лв. 117лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 0 50лв. 50лв.
6.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 16 600лв.
-Дейност 738 “Читалища” - увеличение с 16 600лв.
било увеличение става
45-00 – субс. за орг. с нестоп.цел 25 000лв. 16 600лв. 41 600лв.
в т.ч.
за ч-ще Атия 0 700лв. 700лв.
за ч-ще Зидарово 0 700лв. 700лв.
за ч-ще Индже войвода 0 350лв. 350лв.
за ч-ще Крушевец 0 700лв. 700лв.
за ч-ще Присад 0 350лв. 350лв.
за ч-ще Росен 0 700лв. 700лв.
за ч-ще Равна гора 0 1400лв. 1400лв.
за ч-ще Равадиново 0 700лв. 700лв.
за ч-ще Черноморец 10 000лв. 3000лв. 13 000лв.
за ч-ще Созопол 15 000лв. 8000лв. 23 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1020
7.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2010 г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Вършило
7.1.Увеличава плана на разходите във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6925лв 5500лв. 12425лв.
в т.ч.
§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 0 5500лв. 5500лв.
7.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “ВиК” по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1500лв. 1500лв. 0
в т.ч.
§ 10-20- р-ди за външ.усл. 1500лв. 1500лв. 0
7.3. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жил.стр., благоустройството и рег.развитие” по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2950лв. 2500лв. 450лв.
в т.ч.
§ 10-20- р-ди за външ.усл. 2500лв 2500лв. 0
7.4. Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 622 “Озеленяване” по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1500лв. 1500лв. 0
в т.ч.
§ 10-20- р-ди за външ.усл. 1500лв 1500лв. 0
Кметство с.Индже войвода
7.5.Увеличава плана на разходите във функция ”Почивно дело, култура и религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 2000лв 900лв. 2900лв.
в т.ч.
§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 2000 лв 900лв. 2900лв.
7.6.Намалява плана на разходите във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1500лв. 900лв. 600лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 475лв. 400лв. 75лв.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. 500лв. 500лв. 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1021

8.Въз основа на приетите решения по т. т.1.1.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 3.1.; 6.2. и заповед №8-Z-2 от 23.09.2010г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г, както следва: /Приложение №1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 11 408 058лв. 516 700лв. 11 924 758лв.
От:
-целева субсидия 2 830 300лв. 0 2 830 300лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 308 730лв. 145 300лв. 6 163 430лв.
било увеличение става
-собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 1 599 000лв. 162 000лв. 1 761 000лв.

-други източници /ПУДООС/ 670 028лв. 500 000лв. 1170 028лв.
в т.ч.
-реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа с.Равадиново 220 253лв. 0 220 253лв.
-канализация с.Равадиново 149 775лв. 0 149 775лв.
-канализация с.Крушевец 300 000лв. 300 000лв. 600 000лв.
-улична водопроводна
мрежа с.Крушевец 0 200 000лв. 200 000лв.

Докладна записка с вх.№ 523/ 19.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол по програма «Глоб@лни библиотеки – България»
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1022

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да участва като партньор на местно ниво в Проект №00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
2. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише Споразумението за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и читалищна библиотека при НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по настоящото решение на Постоянната комисия по Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми към Общински съвет Созопол.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 414/ 27.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1023

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на част от недвижим имот масивна триетажна сграда „Детска градина” със застроена площ - 400/четиристотин/кв.м., с идентификатор на сградата 63015.503.49.1 изградена в ПИ 63015.503.49, целият с площ 4519кв.м, по КК на с.Атия, общ.Созопол, актуван за Публична общинска собственост с АОС № 155/12.07.2000г., представляваща помещение с площ 170/сто и седемдесет/кв.м., находящо се в източната част на първи етаж като го обявява за частна общинска собственост.
1.2. Във връзка с т.1.1 и на основание чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява - след съставянето на акт за частна общинска собственост на описаното в т.1.1. помещение, то да бъде предоставено безвъзмездно за срок от 10/десет/години на Сдружение с нестопанска цел – „Клуб по източни бойни изкуства Буши-до”, рег. по ф.д.№1827/1997г.
1.3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на акт за частна общинска собственост, да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.

Докладна записка с вх.№ 447/ 09.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект «Гробищен парк», чрез отчуждаване на ПИ 67800.9.175 по ККР, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1024

1.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Гробищен парк Созопол”,одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС, с решение № 569 от 24.04.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.175(идентичен с бивш имот 009128, част от б.и.№ 009103 по КВС), собственост на Николина Тончева Лахнева и Янка Нончева Мурджева, наследници на б.ж. Тончо Стамов Мурджев, целият имот с площ от 1,753дка, изоставена нива, осма категория, за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 69 643(шестдесет и девет хиляди шестотин четиридесет и три)/лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 39 от 09.08.10г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

Докладна записка с вх.№ 470/ 28.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1025

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 633 /шестстотин тридесет и три/ кв.м., представляващи имот №209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност „Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност:
- за 300 /триста/ кв.м. ид.ч. – по §4а, ал. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 756,00 лв. /седемстотин петдесет и шест лева/
- за 333 /триста тридесет и три/ кв.м. ид.ч. – по §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 6 527, 00 лв. /шест хиляди петстотин двадесет и седем лева/
или общо за 633 кв.м. /шестстотин тридесет и три/ целият имот за: 7 283,00 лв. /седем хиляди двеста осемдесет и три лева/, обективирана в оценителен протокол №194/07.07.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Георги Влаев Стойков да придобие право на собственост върху 633 /шестстотин тридесет и три/ кв.м., представляващи имот №209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 482/ 05.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.75, ал.1 от Закона за подземни богатства върху земеделски имоти с номера 000093; 000094; 000097 и 000098 с обща площ от 49 036.61 кв.м. в землището на с.Крушевец, м. «Киряците», Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1026

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху имоти с номера 000093; 000094; 000097 и 000098, с обща площ от 49 036.61 /четиридесет и девет декара и тридесет и шест цяло и шестдесет и един кв.м. / и съгласно приложена скица № 00980/16.08.2010г., в землището на с.Крушевец, местност “Кайряците”,Община Созопол.
Правото се учредява за срок до 04.01.2026 година в полза на „Пътни строежи 2001г.”АД, ЕИК 102611849, със седалище и адрес гр.Бургас, ул.”Цариградска”№30, представлявано от Кирил Костуров - изпълнителен директор и с цел осъществяване предмета на концесията- експлоатация на подземни богатства , строителни материали от находище „Крушевец” и изпълнението на концесионния договор от 20.08.2007г.
2. Общински съвет одобрява годишна цена в размер на 1 448(хиляда четиристотин четиридесет и осем) лв. за площа от имотите по т.1, при определената за целият период в размер на 20 272(двадесет хиляди двеста седемдесет и два лева) съгласно заключение в оценителен доклад № 45 от 15.09.2010, изготвен за учредяване право на ползване .
Общински Съвет дава своето съгласие изплащането да бъде извършено на три равни вноски Първа вноска – при датата на сключване на договора, втора вноска – до 31. януари 2016г. и трета вноска – до 31. януари. 2021г.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх.№ 492/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №176, находящ се в зона по §4 в м. «Митков мост», з-ще гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1027

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Новообразуван поземлен имот № 176/сто седемдесет и шести/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, по одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. план на новообразуваните имоти, целият с площ 730/седемстотин и тридесет/кв.м, при граници: север – имот № 61, изток – път, юг – имот № 64 и имот № 150 и запад – имот № 1284, за който е съставен Акт за общинска собственост 1531/18.08.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 37681/тридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и един лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 50/04.10.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

Докладна записка с вх.№ 518/ 18.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост представляващи общински жилища предназначени за продажба, находящи се в с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1028

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
находящи се в жилищна сграда в с.Габър, Община Созопол, построена в УПИ ІІІ-192, кв.19 по плана на с.Габър, а именно:
1. Апартамент, с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 1, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 19.50кв.м., ведно със 23.587% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.77кв.м./АОС № 1532/24.08.2010г./
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 487/четири хиляди четиристотин осемдесет и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 46/04.10.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Апартамент, с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 19.50кв.м., ведно с 24.420% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 31.85кв.м./АОС № 1534/24.08.2010г./
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 098/четири хиляди деветдесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 47/04.10.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Апартамент, с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 19.50кв.м., ведно със 26.452% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 34.51кв.м./АОС № 1535/24.08.2010г./
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3, възлизаща на 4 585/четири хиляди петстотин осемдесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 49/04.10.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилият участник.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 446/ 09.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслувжащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1029

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2010/2011г., както следва:
1. Скица №80 /12.03.2009 година(презаверена 25.08.2010г)

Докладна записка с вх.№ 456/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Тръбопровод за отвеждане и заустване на пречистени и отпадъчни води за ПИ 81178.9.51., в м. «Аклади чеири», землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1030

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в землище на гр.Черноморец, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Тръбопровод за отвеждане и заустване на пречистени отпадъчни и дъждовни води за ПИ № 81178.9.51, и с трасе предвидено да премине в ПИ 81178.9.51, преминава в улична регулация км.16-909 и завършва в ПИ 81178.32.366.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 457/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация за м. «Кърджоол алчак» в землище на с.Присад.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1031

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия , възникването на нови общински нужди за обекти и възникване на инвестиционни инициативи;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: о.т.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-98-97-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 с ширина 10 м; улица с о.т.89-90-91-93-94-95-96-73 с ширина 8,00 м., улица с о.т.73-72-71-70-69-68-67-66-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84- с ширина 10,50 м, улица с о.т.65-64-63-62-61-60-58-57-56-55-54-53-45 с ширина 9,00 м., улица с о.т.40-85-77 с ширина 9,00 м., улица с о.т.24-86-83 с ширина 9,00 м. в местност „Кърджоол алчак” землище с.Присад, ЕККАТТЕ 58400;
Като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с № 15005, масив 15, местност „Кърджоол алчак”, землище на с.Присад, Община Созопол.
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 461/ 20.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслувжащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1032

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2010/2011г., както следва:
1. Скица № 102/ 13.09.2010г.
2. Скица № 159/ 15.09.2010г.

Докладна записка с вх.№ 481/ 05.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1033

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува новосъздадени улици в местност “Аклади”, землище гр.Черноморец, община Созопол както следва:
1. ул.”Одеса” – о.т. 2, 3, 4, 5;
2. ул.”Москва” – о.т. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 61, 127, 128, 192, 601;
3. ул.”Санкт Петербург” – о.т. 32, 124, 125, 126;

Докладна записка с вх.№ 483/ 05.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.360 идентичен с УПИ XIV-398, кв.36 по плана на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1034

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.501.360 идентичен с УПИ ХІV-398, кв.36 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 9,26 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 2 564 /две хиляди петстотин шестдесет и четири /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.501.360 по ККР, идентичен с УПИ ХІV-398, кв.36 по план на гр.Созопол;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№ 494/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване ан ПУП – парцеларен план на трасе на «Кабелна линия 20 kV от ПС Созопол”-нова до ВС „Созопол”, ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” и гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1035

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх.№ 494/ 08.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на «Кабелна линия 20 kV от ПС Созопол” – нова до ВС „Созопол”, ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” и гр.Созопол да бъде оттеглена от сесията от вносителя.

Докладна записка с вх.№ 520/ 18.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР, идентичен УПИ І, кв.148, по действащ регулационен план на гр. Созопол , за безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда- Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, за изграждане на камбанария.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1036

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.108, чл.110,ал1,т.1 чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ за частта от 150 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67800.505.116, предаваеми към 67800.505.118, по влязла в сила ККР на гр. Созопол, съгласно предложената графична част , като бъде урегулиран и отреден нов УПИ І „За морска градина, ц.Св.Св.Кирил и Методий”,ц.”Св.Зосим”, вход на плаж, гр.тоалетна, гр.часовник, детска площадка, ресторант”, в кв.148 по план на гр.Созопол.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 449/ 15.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1037

1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Божана Димитрова Петкова от с. Крушевец – ЕГН:4802191134, страдаща от деформираща артроза водеща до пълна неподвижност - за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто/ лв.
Лиляна Станкова Йорданова от с. Зидарово – ЕГН:7306120650, претърпяла миокарден инфаркт ,страдаща от инсулинозависим захарен диабет с 57 % инвалидност, за закупуване на лекарства в размер на 498 / четиристотин деветдесет и осем / лв. и 62 ст.
Ангел Илиев Станков от с. Габър – ЕГН:5802180466, претърпял оперативно лечение на долен крайник за сумата от 500 / петстотин / лв.

Докладна записка с вх.№ 497/ 11.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала и средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебните заведения за учебната 2010/ 2011 на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1038

Общинският съвет одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения,определя средна посещаемост-12 деца в група , храноден до 1,1% от минималната работна заплата за страната на дете за учебната 2010/2011 година.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 529/ 21.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в м. «Хаджиали дере» с кадастрален номер 67800.3.55 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр. Созопол, във връзка с решене на ОбС с № 801 от 22.12.2009г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1039

І. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 ЗОС и Решение №801/22.12.2009г. на Общински Съвет Созопол с което се разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг имот – частна общинска собственост, както следва:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.3.355,(идентичен със стар идентификатор № 000069), в местност “Хаджиали дере”, целият с площ от 4209 кв.м., с НТП – земеделска земя, при граници и съседи: 67800.3.354, 67800.3.335; 67800.3.261; 67800.3.289; 67800.3.290; 67800.3.334; 67800.3.329; за който е съставен акт за ОС № 430 от 12.11.2003г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и на база изготвена пазарна оценка № 53 /20.10.2010 , от лицензирани оценители, приложена към това предложение, Общински Съвет одобрява за стойност на имота сумата от 349 884 лв/триста четиридесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева/ за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със със спечелилите участници.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 530/ 21.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределемие АД» за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.502.21 по Кадастрална карта на гр. Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1040

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 23 кв.м., в ПИ 81178.502.21 по КК, и идентичен с УПИ ХХ”За Трафопост”, в кв.76, по плана на гр. Черноморец по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.502.21 от 154(сто петдесет и четири кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –81178.502.90; 81178.502.22; 81178.3.195;.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 563 лв.(три хиляди петстотин шестдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №54 / 20.10.2010г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...