:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПРОВЕДЕНО НА 23.03.2011Г.РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 23.03.2011Г.По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1123

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 90/ 11.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка във формулата за определяне на туристическия данък в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 144/ 11.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.
3. Докладна записка с вх.№ 154/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и финанси:
4. Докладна записка с вх.№ 135/ 10.03.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2010г. на еднолично дружество с ограничена отговорнос „Созопол” ЕООД – в ликвидация.
5. Докладна записка с вх.№ 155/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2011г. и приемане на бюджетните им сметки.
6. Докладна записка с вх.№ 156/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект № 431-2-03-11 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна иницативна група на територията на Община Созопол” по Програма за развитие на селските райони, под мярка 431-2
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 89/ 11.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
8. Докладна записка с вх.№ 103/ 21.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
9. Докладна записка с вх.№ 111/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-118, кв.19 по плана на с. Присад, общ. Созопол
10. Докладна записка с вх.№ 112/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-242, кв.27 по плана на с. Вършило, общ. Созопол
11. Докладна записка с вх.№ 113/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-145, кв.16 по плана на с. Габър, общ. Созопол
12. Докладна записка с вх.№ 136/ 10.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с № 137 находящ се в зоната по § 4 в местност „Митков мост”, з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 143/ 11.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост – земеделски имот, представляващ имот № 135017 в землището на с.Росен, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 160/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на „Санта Марина” АД в имот ОГФ – частна общинска собственост
15. Докладна записка с вх.№ 161/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел
16. Докладна записка с вх.№ 162/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи – Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.69 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина”, - Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.70 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина” и Поземлен земеделски имот с номер 67800.49.17 по КК на гр.Созопол, м.”Алепу”
IV. Доклад на комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
17. Докладна записка с вх.№ 119/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод с проект „Водоснабдяване на с. Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”, в землища на с. Присад и с. Зидарово
18. Докладна записка с вх.№ 120/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ползването в горите собственост на Община Созопол през 2011г.
19. Докладна записка с вх.№ 121/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с. Росен
20. Докладна записка с вх.№ 122/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот IV-726, кв.51 по план на с. Росен
21. Докладна записка с вх.№ 123/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне цена по реда на чл.19, ал.3 от Закон за горите за имот № 427, землище на с. Росен частна общинска собственост, общински горски фонд, за реализиране на проект - радиорелейна станция на „ЕВН България Електроразпределение” АД
22. Докладна записка с вх.№ 137/ 10.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за улична регулация за ПИ 108009, землиоще на с.Росен, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№ 151/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.88 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за незамеделски нужди.
24. Докладна записка с вх.№ 153/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.175 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за неземеделски нужди.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, вероизповедание и социална политика
25. Докладна записка с вх.№ 152/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 90/ 11.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка във формулата за определяне на туристическия данък в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1124

Общински съвет – Созопол променя чл.58, ал.5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
Ал.(5) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р=(РДхПКхДх30/100) – ДД
където :
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за цялата година.

Докладна записка с вх.№ 144/ 11.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1125

1. Общински съвет Созопол на основание чл.7 ал.4 т.3 от НПОС и във връзка с чл. 92 КСО одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на Ненка Статева Николова с адрес с.Росен ул. „Христо Ботев” № 6 ЕГН 5601150937.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви необходимата документация за внасяне на предложението до Министъра на труда и социалната политика.

Докладна записка с вх.№ 154/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1126

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
В глава втора, Раздел ІV, се добавя нов чл.149б:
Чл.149 б За ползване на плувен басейн гр.Созопол се заплащат цени както следва :
- за ден – 5.00 лв;
- за седмица - 25.00 лв;
- за месец – 85.00 лв.
- За деца учащи на територията на Община Созопол на възраст до 14г. цената е нула лв. Горното се удостоверява с представяне на ученическа карта.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 135/ 10.03.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2010г. на еднолично дружество с ограничена отговорнос „Созопол” ЕООД – в ликвидация.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1127

Общински съвет Созопол приема годишния финансов отчет за 2010г. на търговското дружество «СОЗОПОЛ» ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.

Докладна записка с вх.№ 155/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2011г. и приемане на бюджетните им сметки.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1128

І.Общински съвет Созопол ОПРЕДЕЛЯ следните разпоредители от втора степен в Община Созопол за 2011г:
1.Кметство гр.Черноморец
2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения” на територията на Община Созопол.
3.Общообразователно училище "Св.Св. К. и Методий" гр.Созопол.
4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
6.Общообразователно училище "Христо Смирненски" с. Атия.
7.Общообразователно училище "'Христо Ботев" с. Зидарово.
8.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.
9.Общообразователно училище "'Отец Паисий" с Равна гора.
ІІ.Общински съвет Созопол приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2011г. съгласно приложените към настоящата докладна записка приложения от №1 до №9, както следва:
1.Кметство гр.Черноморец в размер на 806 552 лв.
2.Други дейности по образование -Звено „Обединени детски заведения” в размер на 1 114 817 лв.
3.Общообразователно училище "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Созопол в размер на 936 512 лв.
4.Общообразователно училище "Христо Ботев"гр.Черноморец в размер на 168 126 лв.
5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен в размер на 317 050 лв.
6.Общообразователно училище "Христо Смирненски" с. Атия в размер на 149 990 лв.
7.Общообразователно училище "'Христо Ботев" с. Зидарово в размер на 397 243 лв.
8.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец в размер на 146 302 лв.
9.Общообразователно училище "'Отец Паисий" с.Равна гора в размер на 166 374 лв.

Докладна записка с вх.№ 156/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект № 431-2-03-11 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна иницативна група на територията на Община Созопол” по Програма за развитие на селските райони, под мярка 431-2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1129

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева за реализиране дейностите на проект № 431-2-03-11/03.09.2009г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Созопол", изпълняван по договор № РД 50-373/28.12.2009г. между МЗХ, ДФЗ-РА и Община Созопол, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013.
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем следва да бъде направено от бюджета на проекта, след отчитане и получаване на средствата от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 89/ 11.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1130

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стамат Димитров Георгиев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Имот № 011069, с площ от 1.242дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
1.2. Проектен имот № 005174, с площ от 1.384дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05369/18.01.2011г. от делбата на имот № 005076, с площ от 3.397дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Добрев Адамов имот № 104046, с площ от 2.852дка., находящ се в местност ”Кушбунар” по КВС на землище с.Росен, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Недялков Димитров имот № 143008, с площ от 10.000дка., находящ се в местност ”Ташла борун” по КВС на землище с.Росен, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.
Докладна записка с вх.№ 103/ 21.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1131

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост /ДВ, бр. 101/2004г./, Общински съвет Созопол, дава своето съгласие да бъде продължен с 3/три/ години, срока на Договор за наем № 179/12.05.2009г., с който Община Созопол отдава под наем на ”ХИДРОМОНТАЖ” ООД, недвижим имот, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 29.271дка., пета категория, представляваща имот № 026001, находяща се в м.”Каракачански колиби” по КВС на землище с.Присад, Община Созопол, считано от 12.05.2011г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс с досегашния наемател - Станко Иванов Узунов, управител на ”ХИДРОМОНТАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Черноморец, ул.”Пушкин” № 5, ЕИК 102086910.

Докладна записка с вх.№ 111/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-118, кв.19 по плана на с. Присад, общ. Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1132

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димо Евтимов Димов и Златка Русева Димова, чрез продажба на 42/четиридесет и два/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VІ-118, кв.19 по плана на с.Присад, общ.Созопол, целият с площ 1000/хиляда/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 6/15.02.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 336/триста тридесет и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.
Докладна записка с вх.№ 112/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-242, кв.27 по плана на с. Вършило, общ. Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1133

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Костадин Хараламбов Иванов, чрез продажба на 65/шестдесет и пет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VІІІ-242, кв.27, по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 360кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 4/15.02.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 519/петстотин и деветнадесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.
Докладна записка с вх.№ 113/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-145, кв.16 по плана на с. Габър, общ. Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1134

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Георги Михалев Батилов и Неделя Начева Батилова, чрез продажба на 25/двадесет и пет/кв.м. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІІІ-145, кв.16 по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 475/четиристотин седемдесет и пет/кв.м..
2. Одобрява експертна оценка № 5/15.02.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 200/двеста/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.
Докладна записка с вх.№ 136/ 10.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с № 137 находящ се в зоната по § 4 в местност „Митков мост”, з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1135

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Новообразуван поземлен имот № 137/сто тридесет и седми/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, по одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. план на новообразуваните имоти, целият с площ 695 /шестотин деветдесет и пет/кв.м, при граници: север – имот № 142, изток – улица, юг – имот № 21 и запад – имот № 19 и 16, за който е съставен Акт за общинска собственост 1528/18.08.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 448 /тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 59/15.11.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

Докладна записка с вх.№ 160/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на „Санта Марина” АД в имот ОГФ – частна общинска собственост
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1136

1. На основание чл.39, ал.3 от Закон за общинската собственост и чл.16, ал. 7 от Закон за горите, и във връзка с чл.16, ал.5 , т.3 и чл.81, ал.6 от Закон за горите, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху ПИ с кадастрален индитификатор № 67800.35.136, местност “Света Марина”, з-ще на гр.Созопол, с площ от 5,499 /пет хиляди четиристотин деветдесет и девет / кв.м , при граници и съседи – № 67800.35.135, № 67800.35.33, № 67800.35.101, № 67800.35.69, № 67800.35.105, № 67800.35.104, № 67800.35.99, № 67800.36.42, № 67800.36.16, № 67800.35.34, № 67800.35.74, за монтаж и изграждане на специализирани игрища за тенискорт, волейбол, мултифункционално игрище за футбол, волейбол, баскетбол и други дейности свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм съгласно приложен проект. Построените съоръжения представляват общинска собственост.
Правото се учредява за срок от 10 (десет) години в полза на „Света Марина”АД, ЕИК 131366349, гр.София, представлявано от Николай Недялков Николов – в качеството си на член на Съвета на директорите.
2. На основание чл.19, ал.3 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява обща цена в размер на 163 169(сто шестдесет и три хиляди сто шестдесет и двет) лв. за имота по т.1, при определената за периода в размер на 24 993(двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и три) лева съгласно заключения в оценителни доклади с № 37/02.03.2011г., № 34/02.03.2011г., № 35/02.03.2011г., № 36/02.03.2011г., № 33/02.03.2011г. изготвени по чл.22,ал.2 от Наредба за определяне на базисни цени,цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от ГФ.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх.№ 161/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1137

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от 3/три/години на Сдружение с нестопанска цел – “Футболен клуб Созопол”, рег. по ф.д.№2241/1994г. на Бургаски окръжен съд стадион с футболно игрище и съблекалня, разположени в ПИ с кадастрален индитификатор № 68700.503.2 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, за който е съставен Акт за ОС № № 88/04.11.1998г.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор, в който задължителна клауза се включва – Предоставения терен да се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.
Докладна записка с вх.№ 162/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи – Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.69 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина”, - Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.70 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина” и Поземлен земеделски имот с номер 67800.49.17 по КК на гр.Созопол, м.”Алепу”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1138

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедури на публичен търг за следните недвижими имоти – частна общинска собствност:
1. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по КК на гр.Созопол, в местността „Света Марина”, с трайно предназначение на територията - горска и НТП – дървопроизводителна гора, целият с площ 5 273/пет хиляди двеста седемдесет и три/кв.м, при съседи: 67800.36.46, 67800.36.70, 67800.36.49 и 67800.36.50, за който има издаден АОС № 1587/15.03.2011год.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 174 450лв./сто седемдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 12/14.03.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.70, по КК на гр.Созопол, в местността „Света Марина”, с трайно предназначение на територията - горска и НТП – дървопроизводителна гора, целият с площ 16 669/шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и девет/кв.м, при съседи: 67800.36.46, 67800.36.47, 67800.36.97, 67800.36.53, 67800.36.52, 67800.36.417, 67800.36.49 и 67800.36.69, за който има издаден АОС № 1588/15.03.2011год.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 533 075лв./петстотин тридесет и три хиляди и седемдесет и пет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 13/14.03.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, по КК на гр.Созопол, в местността „Алепу”, с трайно предназначение на територията - земеделска и НТП – нива, целият с площ 28 897/двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и седем/кв.м., при съседи: 67800.12.372, 67800.49.18, 67800.49.10, 67800.12.191 и 67800.49.16, за който има издаден АОС 538/31.08.2004год.
3.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 3 313 346 лв./три милиона триста и тринадесет хиляди триста четиридесет и шест/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 14/14.03.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 119/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод с проект „Водоснабдяване на с. Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”, в землища на с. Присад и с. Зидарово
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1139

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект трасе на водопровод „Водоснабдяване на с.Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”,
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на водопровод с проект „Водоснабдяване на с.Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.
Докладна записка с вх.№ 120/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ползването в горите собственост на Община Созопол през 2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1140

На основание чл.57 ал.6, ал.9, ал.10, ал.11, т. 1 от Закона за горите, Общински съвет – Созопол приема обема на годишното ползване на дървесина през 2011г. в горите собственост на Община Созопол в размер 4505м3 стояща маса с клони на територията на ДГС Бургас и 5290 м3 стояща маса с клони на територията на ДЛС „ Ропотамо „ в това число:
1. За задоволяване нуждите на местното население – 9 600 м3 стояща маса с клони – чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от Община Созопол.
2. За нуждите на кметствата, ЦДГ, социален патронаж и др. – 195м3 стояща маса с клони.
Докладна записка с вх.№ 121/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с. Росен
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1141

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за трасе на „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на водопровод с проект „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.

Докладна записка с вх.№ 122/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот IV-726, кв.51 по план на с. Росен
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1142

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ІV-726, кв.51 по план с.Росен, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулирани и отредени нови УПИ ІV „За здравен дом” и УПИ ІХ „За ЦДГ”.
Докладна записка с вх.№ 123/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне цена по реда на чл.19, ал.3 от Закон за горите за имот № 427, землище на с. Росен частна общинска собственост, общински горски фонд, за реализиране на проект - радиорелейна станция на „ЕВН България Електроразпределение” АД
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1143

На основание чл.19, ал.3 от Закон за горите, Общински съвет одобрява цена от 4 592.00(четири хиляди петстотин деветдесет и два лева) за изключената площ от общински горски фонд за площа от 252 кв.м(двеста петдесет и два кв.м), имот с кад.№ 000427, землище на с.Росен, с ЕКАТТЕ 63029, отдел 376, част от пототдел „а” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение № 157 от 23.12.2010г на Регионална дирекция по горите -Бургас.
Докладна записка с вх.№ 137/ 10.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за улична регулация за ПИ 108009, землиоще на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1144

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.129, ал.1, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 и т.5 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 и чл.67 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2.Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови инвестиционни нужди
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : план за улична регулация за ПИ 108009, засягаща имоти 108009,00024,00028,00029,00045,108003 и 108004, м.”Ашламите” по КВС, в землище на с.Росен, Община Созопол, обл.Бургас”.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ, в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
Докладна записка с вх.№ 151/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.88 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за незамеделски нужди.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1145

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за общински имот с идентификатор 67800.7.88(стар номер 7088 по КВС),м.Буджака, з-ще на грСозопол, целият с площ от 3871кв.м. , с който да се обособяват четири нови УПИ ХХІІІ -7088, с площ от 56 кв.м. и с предназначение за поставяне на трафопост, УПИ ХХІІ-7088, с площ от 1 314.00 кв.м, и УПИ ХХІV-7088, с площ от 1 701,00кв.м., и двата с отреждане за вилни сгради, и УПИ І-7088, с площ от 196 кв.м, с отреждане за озеленяване и 604 кв.м. за улица с о.т.588-293-431-432-433-594.
Докладна записка с вх.№ 153/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.175 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за неземеделски нужди.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1146

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за общински имотс идентификатор 67800.7.175 (стар номер 7175 по КВС),м.Буджака, з-ще на грСозопол, целият с площ от 2472 кв.м. , с който да се обособи нов УПИ ХІV -7175, с площ от 555 кв.м. и с предназначение за вилни сгради и поставяне на трафопост.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 152/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощ.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1147

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Галин Зосимов Трандафилов от гр. Созопол – ЕГН: 6706180441, за извършени разходи по оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
Мария Николова Алексиева от гр. Созопол – ЕГН: 2908290936, за извършени разходи по оперативно лечение и консумативи в размер на 500 / петстотин / лв.
Никола Георгиев Зурлаков от гр. Созопол – ЕГН: 3602170467, за извършени разходи по операция на крайник и консумативи в размер на 500 / петстотин / лв.
Деспина Николова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 6001280714, за извършени разходи по оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .

По предложение
на Панайот Рейзи
Кмет на Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1148

1. Общински съвет Созопол приема Протестна Декларация срещу Решение № 69 от 03.02.2011г.на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море със следния текст:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Общински съвет Созопол изразява своето несъгласие срещу решение на Министерски съвет с което е дадено разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море. Туризмът и рибарството са основен поминък на община Созопол и подобна дейност ще застраши екологията и икономиката в региона. Проблема се отнася не само за нашата Община, а и до другите Черноморски общини, както и за цялата страна тъй като е свързан със застрашаване на околната среда, здравето и живота на хората край Българското Черноморие.
Считаме, че Решението е взето прибързано и предвид факта, че Общинският съвет е органа, който определя политиката за развитие на общината е необходимо нашето становище по всички въпроси от местно значение. Посоченият в Решението на Министерски съвет Блок 1 – 14 Силистар взема изключително голяма площ от континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.
Общински съвет Созопол настоява за преразглеждане и отмяна на Решение № 69 от 03.02.2011г.на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море
2. Декларацията да се изпрати до медиите и до заинтересованите институции на Република България.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/К. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...