:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПРОВЕДЕНО НА 22.07.2011Г.РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 22.07.2011Г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1191

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01. – 30.06.2011г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 329/ 16.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на Решение 1152 от 20.04.2011г.
2. Докладна записка с вх.№ 372/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини/ на територията на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и финанси:
3. Докладна записка с вх.№ 345/ 28.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: промени в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция „Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация”
4. Докладна записка с вх.№ 346/ 30.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на община Созопол по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
5. Докладна записка с вх.№ 350/ 01.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфрстсруктура на територията на Община Созопол”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Европейския фонд за регионално развитие.
6. Докладна записка с вх.№ 366/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 325/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-73, кв.8 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 326/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
9. Докладна записка с вх.№ 338/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане управлението на рибни ресурси във водни обекти – общинска собственост
10. Докладна записка с вх.№ 340/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти вклщчени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост
11. Докладна записка с вх.№ 354/ 05.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на част от новообразуван имот № 353, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. Червенка, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас (идентичен с имот 81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец), представляващ частна общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 358/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-172, кв.14 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 359/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV, кв.1 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол с идентификатор 81178.502.85 по кадастрална карт на гр. Черноморец.
14. Докладна записка с вх.№ 360/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-186, кв.23 по плана на с.Габър, община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 361/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-382, кв.40 по плана на с.Равна гора, община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 362/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 363/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVI-415, кв.45 по плана на с. Вършило, община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 365/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с №142 находящ се в зоната по §4 в местност „Митков мост” з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 369/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XI-535, кв. 32 по плана на с. Росен, Община Созопол
20. Докладна записка с вх.№ 370/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XVI-252, кв.25 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол
V. Доклад на комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
21. Докладна записка с вх.№ 332/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
22. Докладна записка с вх.№ 333/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП-ПР за общински урегулиран поземлен имот V, кв. 4 по плана на с.Атия, идентичен с ПИ 6301,503,52.
23. Докладна записка с вх.№ 334/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ” в землището на с.Росен.
24. Докладна записка с вх.№ 335/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационната граница на ПИ 67800.502.331 идентичен с УПИ XLVII-132. кв.53, ПИ 67800.502.440 – общ. и ПИ 67800.502.404 – общ по плана на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се склщчи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
25. Докладна записка с вх.№ 336/ 21.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на изработването на ЧИ на ПУП – ПЗ за общински урегулиран поземлен имот XII, кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.393
26. Докладна записка с вх.№ 339/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот XI, кв.17 по плана на с.Присад.
27. Докладна записка с вх.№ 364/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№ 373/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на с. Атия, Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№ 379/ 15.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01. – 30.06.2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1192

Общински съвет Созопол приема Отчета за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2011 – 30.06.2011г.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД;
Докладна записка с вх.№ 329/ 16.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на Решение 1152 от 20.04.2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1193

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД – 09-29 от 27.05.11г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, Общински съвет отменя свое решение № 1152, обективирано в Протокол № 54 от заседание проведено на 20.04.11г.
2.Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производство в случай, че по същото е насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 372/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини/ на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1194

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли,обединени детски заведения и целодневни детски градини / на територията на Община Созопол.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 345/ 28.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: промени в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция „Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1195

Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година, като актуализира списъка за пътуващите във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация”, както следва: Ваня Митрова Панделиева на длъжност гл.специалист „Инвеститорски контрол” в дирекция „УТСКЕ” ; Златка Димова Иванова на длъжност ст.специалист районен техник в дирекция „УТСКЕ” по маршрут Бургас – Созопол - Бургас и Ирина Гочева Кунева на длъжност младши специалист в кметство с.Габър, Община Созопол по маршрут с.Зидарово – с.Габър – с.Зидарово, считано от датата на назначаването им.

Докладна записка с вх.№ 346/ 30.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на община Созопол по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1196

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да участва като партньор на местно ниво по Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, като оказва дългосрочна подкрепа на гореизброената целева библиотека, включена по Етап 2011 на програмата.
2. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на община Созопол да подпише от името на Общината Споразумението за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и читалищна библиотека при НЧ „Ангел Величков 1902” – село Росен.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по настоящото решение на Постоянната комисия по Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми към Общински съвет Созопол.


Докладна записка с вх.№ 350/ 01.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфрстсруктура на територията на Община Созопол”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1197

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 359 865,25 лв, (триста петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лв. и двадесет и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/014.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/014. и да ги представи пред РО.

Докладна записка с вх.№ 366/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1198

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета в рамките на приетия от Общински съвет бюджет на Община Созопол за 2011г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 55 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” - намаление с 30 000лв., в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” – намаление с 30 000лв. по параграфи, както
било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 312 500лв. 30 000лв. 282 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
статуя на Аполон 30 000лв. 30 000лв. 0

1.2.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение с 51 000лв. в т.ч.
-Дейност 524 ”Домашен социален патронаж” – увеличение с 51 000лв. по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 172 330лв. 101 000лв. 273 330лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт
кухня ДСП-Созопол 9 000лв. 101 000лв. 110 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 109 000лв. 50 000лв. 59 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – оборудване
кухненски блок ДСП – Созопол 50 000лв. 50 000лв. 0

1.3.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 190 850лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 62 400лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 159 669лв. 62 400лв.1 097 269лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изгражд. на
инфрастр.обекти –
било увеличение става
-улична водопроводна и
канализационна мрежа с.Крушевец и
стр.надзор-собствени средства 240 000лв. 7 200лв. 247 200лв.

било намаление става
-канализация
с.Равадиново стр.надзор 5 500лв. 5 500лв. 0
- канализация
квартал “Буджака” гр.Созопол
строит.+ авторски надзор 19 000лв. 19 000лв. 0
-ВиК с.Равна гора-съфинансиране
по проекта 24 000лв. 14 000лв. 10 000лв.
-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиране
по проекта 41 100лв. 31 100лв. 10 000лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 245 000лв. 50 000лв. 195 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – улично
осветление стар и нов
град Созопол 70 000лв. 50 000лв. 20 000лв.

- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 25 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 79 511лв. 90 000лв. 169 511лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 70 000лв. 90 000лв. 160 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 599 400лв. 65 000лв. 534 400лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – било-
изграждане на алеи в парк
“Света Марина” 200 000лв. 200 000лв. 0
било увеличение става
става-изграждане на паркинг и алеи
в парк “Света Марина” 0 200 000лв. 200 000лв.

било намаление става
-реконструкция и разширение
на детска площадка стар град 30 000лв. 10 000лв. 20 000лв.

било увеличение става
-изграждане на фитнес площадки
два броя гр.Созопол 50 000лв. 10 000лв. 60 000лв.

било намаление става
-изграждане на пазар за плодове
и зеленчуци в района на Провлака 65 000лв 65 000лв. 0

-Дейност 622 “Озеленяване” – намаление със 103 450лв. и ги пренасочва към дейност 898 “Други дейности по икономиката” - § 10-92, намаление по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 000лв. 103 450лв. 256 550лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 360 000лв. 103 450лв. 256 550лв.

1.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление с 53 020лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 759 “Други дейности по културата” – намаление с 56 120лв.
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 250 000лв. 56 120лв. 193 880лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 240 000лв. 56 120лв. 183 880лв.

1.5.Функция “Икономически дейности и услуги” – увеличение с 200 470лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 36 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 26 000лв. 36 000лв. 62 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – местен път от км.
0+000 до км.2+581,77 -участък от депо за ТБО
Созопол до кръстовище път с.Равадиново-
с.Веселие на км.3+409,30 14 000лв. 36 000лв. 50 000лв.
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – увеличение със 164 470лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 511 000лв. 63 450лв. 574 450лв.
в т.ч.
било намаление става

§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 246000лв. 40 000лв. 206 000лв.
в т.ч. 75000 лв.за ДДС
било увеличение става
§ 10-92 – глоби, неустойки,наказателни
лихви и съдебни обезщетения 260 000лв. 103 450лв. 363 450лв.

било увеличение става
§ 51-00 основен ремонт 293300лв. 40 000лв 333300лв.
Нов обект:
- основен ремонт на сцена
„Дом на рибаря” 0 лв. 40 000лв. 40 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на нематериални
дълготрайни активи 627 960лв. 61 020лв. 688 980лв.

в т.ч. било намаление става
- било -проектиране на трибуна,
спортни зали и два паркинга 45 000лв. 45 000лв. 0

било увеличение става
- става-1.проектиране на спортен център
с трибуни на градски стадион
гр.Созопол 0 36 000лв. 36 000лв.

-става-2.проектиране на паркинги два броя
към спортен център на градски
стадион гр.Созопол 0 18 000лв. 18 000лв.

-нов-проектиране на Център за настаняване
от семеен тип в с.Атия 0 19 000лв. 19 000лв.

-нов-изготвяне на проект за обект “Улична
мрежа” – “Провлака” 0 13 020лв. 13 020лв.
.
-нов-изготвяне на проект за изграждане на
пазар за плодове и зеленчуци в
района на Провлака 0 20 000лв. 20 000лв.

1.6.Намалява плана на разходите във функция “Разходи некласифицирани в други функции” с 30 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 910 “Разходи за лихви” – намаление с 30 000 лв.
било намаление става
§ 22-00 – разходи за лихви по
заеми от страната 50 000лв. 30 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
§ 22-21 – разходи за лихви по заеми
от други банки в страната 50 000лв. 30 000лв. 20 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1199

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за местни дейности с 52 500лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ “– увеличение с 52 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, както следва:
било увеличение става

§10-00 – издръжка 279 400лв. 60 000лв. 339 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 48 000лв. 60 000лв. 108 000лв.
-за филиал с.Равадиново 0 60 000лв. 60 000лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 114 419лв. 12 000лв. 126 419лв.
в т.ч.
-основен ремонт ЦДГ с.Атия 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
-основен ремонт ЦДГ
с.Равна гора 64 200лв. 10 000лв. 74 200лв.

било намаление става

§ 52-00 - придобиване на ДМА 72 920лв. 19 500лв. 53 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
детска градина с.Зидарово 55 400лв. 19 500лв. 35 900лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1200

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 3 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение с 3 000лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 199 226лв. 3 000лв. 202 226лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово – ремонт столова 44 000лв. 3 000лв. 47 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1201

4,Общински съвет Созопол дава своето съгласие средствата събрани от такса битови отпадъци да се ползват взаемообразно при възникнала необходимост за други бюджетни дейности в рамките на бюджетната година.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1202

5, Въз основа на приетите решения по т.1.1;т.1,2; т. 1.3; т.1,5; т. 2 ; т.3 и заповеди №8-Z-23 /12.01.2011г., №8-Z-154 /31.01.2011г., №8-Z-215 /15.02.2011г., №8-Z-326 /15.03.2011г., №8-Z-473 /29.04.2011г., №8-Z-714 /30.06.2011г. №8-Z-419 /11.07.2011г на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва:
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 272 755лв. 2 479 111лв. 8 751 866лв.
От:
-целева субсидия 225 500лв. 0 225 500лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 528 529лв. 122 080лв. 5 406 449лв.

било увеличение става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 511 226лв. 3 000лв. 514 226лв.

-преходен остатък –образование 7 500лв. 0 7 500лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 0 2 598 191лв. 2 598 191лв.
в т.ч.
-за канализация с.Крушевец 0 283 583лв. 283 583лв.

-за водопровод с.Крушевец 0 371 906лв. 371 906лв.
-за “Местен път от км.0+000 до км 2
+581,77 участък от Депо за ТБО Созопол
до кръстовище път с.Равадиново –
с.Веселие на км. 3+409,30” 0 1 942 702лв. 1 942 702лв.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Т ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 325/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-73, кв.8 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1203

1, Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Радка Христова Батлева, чрез продажба на 183/сто осемдесет и три/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VІІ-73, кв.8 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 388/триста осемдесет и осем/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 40/03.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 462/хиляда четиристотин шестдесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 326/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1204

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Попов Панайотов на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.180, с площ от 0.313дка., находящ се в местност ”Буджака” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, и
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.181, с площ от 0.156дка., находящ се в местност ”Буджака” по кадастрална карта на землище гр.Созопол.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

Докладна записка с вх.№ 338/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане управлението на рибни ресурси във водни обекти – общинска собственост
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1205

1.На основание чл.15а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите възлага на Сдружение на ловците и риболовците “Лебед” гр.Бургас управлението на рибните ресурси за осъществяване на общественополезна дейност в следните водни обекти – общинска собственост, а именно:
1.1. Язовир “Голяма круша – 1” с площ от 187.370 дка, землище на гр.Черноморец, представляващ имот № 000382, притежаващ АОС № 115/13.07.1999г.;
1.2. Язовир “Голяма круша – 2” с площ от 62.253 дка, землище на гр.Черноморец, представляващ имот № 000398, притежаващ АОС № 110/13.07.1999г.;
2.Определя срок за управление от 10 /десет/години и обща годишна цена за управление на имота по т.1.1. в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.и за имота по т.1.2. в размер на 50 /петдесет / лв.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи договор за управление на рибните ресурси със Сдружението на ловците и риболовците “Лебед” гр.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 340/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти вклщчени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1206

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Пандели Иванов Панделиев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Имот № 012023, с площ от 1.606дка., находящ се в местност ”Халваджи Дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
1.2. Проектни имоти № 008259, с площ от 2.495дка., № 008260, с площ от 2.011дка.и № 008261, с площ от 0.670дка., образувани съгл. Проект за делба № Ф05385/10.03.2011г. от делбата на имот № 008085, целия с площ от 6,336дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследницитеТодор Стаматов Малчев, проектен имот № 009234, с площ от 3,998дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05253/08.12.2009г. от делбата на имот № 009076, с площ от 6.497дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Богданка Янакиева Димитрова имот № 004070, проектен имот № 016047, с площ от 4,000дка., образуван съгл. Проект за делба на имот № 016001, с площ от 7.612дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марионка Янакиева Костова проектен имот № 016048, с площ от 3,000дка., образуван съгл. Проект за делба на имот № 016001, с площ от 7.612дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

Докладна записка с вх.№ 354/ 05.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на част от новообразуван имот № 353, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. Червенка, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас (идентичен с имот 81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец), представляващ частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1207

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3/ Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност на стойност 3 432/три хиляди четиристотин тридесет и два лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 127 111 /сто двадесет и седем хиляди сто и единадесет лева/ без ДДС, с квоти общо от 27/327 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №353, с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Ралица Веселинова Койчева и Димитър Пенчев Димов да придобият право на собственост върху 27/двадесет и седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №353 /целият имот с площ от 327 кв.м./ по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол /идентичен с имот идентификатор №81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх.№ 358/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-172, кв.14 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1208

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Исмаил Али Дерели в УПИ ІХ-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 880/осемстотин и осемдесет/кв.м., чрез продажба на 18/осемнадесет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1639 от 20.06.2011г.
2. Одобрява експертна оценка № 43/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 203/двеста и три/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 359/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV, кв.1 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол с идентификатор 81178.502.85 по кадастрална карт на гр. Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1209

Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Иринка Тодорова Янкова в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.85 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец, целия с площ 606кв.м., а по действащ регулационен план на гр.Черноморец, Община Созопол – Урегулиран поземлен имот ІV-683 , кв.1., чрез продажба на 29/двадесет и девет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1612 от 27.04.2011г.
2. Одобрява експертна оценка № 46/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 3101/три хиляди сто и един/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 360/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-186, кв.23 по плана на с.Габър, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1210

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Ангел Стоянов Андреев, чрез продажба на 22 /двадесет и два/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ І-186, кв.23 по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 882/осемстотин осемдесет и два/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 44/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 187/сто осемдесет и седем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 361/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-382, кв.40 по плана на с.Равна гора, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1211

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Джевдет Еминалиев Османов в УПИ ІІІ-382, кв.40 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 960кв.м., чрез продажба на 55/петдесет и пет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1647 от 29.06.2011г.
2. Одобрява експертна оценка № 42/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 622/шестотин двадсет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 362/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1212

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Костадин Хараламбов Иванов, чрез продажба на 85/осемдесет и пет/ кв.м.ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ХХІХ-1221, кв.3, по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 685кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 47/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 961/деветстотин шестдесет и един/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 363/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVI-415, кв.45 по плана на с. Вършило, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1213

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Георги Стоянов Белитков, чрез продажба на 95/деветдесет и пет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХVІ-415, кв.45, по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 520/петстотин и двадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 45/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 806/осемстотин и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 365/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с №142 находящ се в зоната по §4 в местност „Митков мост” з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1214

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Новообразуван поземлен имот № 142/сто четиридесет и две/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, по одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. план на новообразуваните имоти, целият с площ 695 /шестотин деветдесет и пет/кв.м, при граници: север – имот № 8, изток – път, юг – имот № 137 и запад – имот № 12 и 16, за който е съставен Акт за общинска собственост 1530/18.08.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 37 925 /тридесет и седем хиляди деветстотин двадесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 58/29.06.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

Докладна записка с вх.№ 369/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XI-535, кв. 32 по плана на с. Росен, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1215

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и наследниците на Станю Великов Димитров, чрез продажба на 35/тридесет и пет/кв.м. ид.ч.– Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХІ-535, кв.32 по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 720/седемстотин и двадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 55/29.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 396/триста деветдесет и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 370/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XVI-252, кв.25 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1216

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Петя Благоева Маврова и Светлин Иванов Мавров, чрез продажба на 86/осемдесет и шест/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХVІ-252, кв.25 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 706/седемстотин и шест/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 54/29.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 729/седемстотин двадесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 332/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1217

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.5 от ЗУТ , чл.5 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласува представената схема за монтаж на временни преместваеми обекти в УПИ ХХІХ-1221,кв.3 по план на с.Крушевец и за УПИ ХІ-517,кв.55 по план на гр.Черноморец .

Докладна записка с вх.№ 333/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП-ПР за общински урегулиран поземлен имот V, кв. 4 по плана на с.Атия, идентичен с ПИ 6301,503,52.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1218

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията и чл.5, ал.4 от НРПУРОС, Общински Съвет – Созопол, одобрява ЧИ на ПУП-План за регулация за урегулиран поземлен имот V ,кв.2 по план с.Атия, идентичен с ПИ 63015.503.52 по влязла в сила кадастрална карта и регистри и ново отреждане „За Център за настаняване от семеен тип(ЦНСТ).

Докладна записка с вх.№ 334/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ” в землището на с.Росен.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1219

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за трасе на „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на проект „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.

Докладна записка с вх.№ 335/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационната граница на ПИ 67800.502.331 идентичен с УПИ XLVII-132. кв.53, ПИ 67800.502.440 – общ. и ПИ 67800.502.404 – общ по плана на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се склщчи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1220

І. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северозападната и североизточната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.502.331 идентичен с УПИ ХLVІІ-132 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 72,36 кв.м.ид.части от 465 кв.м площ на целия имот, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
Одобрява представената пазарна оценка в размер на 9 412 /девет хиляди четиристотин и дванадесет /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.502.331 по ККР, идентичен с УПИ ХLVІІ-132 по план на гр.Созопол ;
ІІ. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на югоизточната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.502.404 по план на гр.Созопол, с увеличение с проектна площ на изменението от 72,36 кв.м.ид.части от 10 086 кв.м площ на целия имот и изменение на югозападната граница на ПИ 67800.502.440 чрез намаляне с 72,36 кв.м.ид.части , съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
Одобрява представената пазарна оценка в размер на 9 729 /девет хиляди седемстотин двадесет и девет/лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.502.331 по ККР, идентичен с УПИ ХLVІІ-132 по план на гр.Созопол ;
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх.№ 336/ 21.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на изработването на ЧИ на ПУП – ПЗ за общински урегулиран поземлен имот XII, кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.393
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1221

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.110, ал.1,т.3 от ЗУТ, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ЧИ на ПУП-План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХІІобщ ,кв.53 по план гр.Созопол идентичен с ПИ 67800.502.393 по влязла в сила кадастрална карта и регистри.

Докладна записка с вх.№ 339/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот XI, кв.17 по плана на с.Присад.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1222

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ХІ”За училище и детска градина” ,кв.17 по план с.Присад, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулирани и отредени нови УПИ ХІ „За школа за обучение на деца” и УПИ ХVІ „За спортни дейности”.

Докладна записка с вх.№ 364/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1223

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Равна гора, Община Созопол за 2011г, както следва:
1. Скица №12/26.01.2011 година;
2. Скица №11/26.01.2011 година.

Докладна записка с вх.№ 373/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на с. Атия, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1224

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Атия, Община Созопол за 2011г; както следва:
1. Скица №81/05.07.2011 година;
2. Скица №82/05.07.2011 година;
3. Скица №83/05.07.2011 година;
4. Скица №84/05.07.2011 година;
5. Скица №85/05.07.2011 година;

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 379/ 15.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1225

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол извършва следната промяна в Наредбата за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созпол, както следва:
-Чл. 18 /1/ се променя и придобива следната редакция „ Продажбата на купони се извършва на административен адрес ул.”Иван Вазов” № 2 /пункт ул. „Каваците”/ от 10:00 часа до 12:30 часа всеки понеделник и вторник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/К. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...