:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПРОВЕДЕНО НА 01.09.2011Г.РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 01.09.2011Г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1226
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 429/ 24.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на община Созопол и Кметове на Кметства при условията на изборния кодекс и във връзка с насрочените на 23 октомври 2011г., с Указ № 146 от 20.06.2011г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на Общини и Кметства.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
2. Докладна записка с вх.№ 400/ 08.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землището на с.Равадиново, гр.Черноморец и гр.Созопол, Община Созопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
3. Докладна записка с вх.№ 418/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. и числеността на персонала във функция „Образование”.
4. Докладна записка с вх.№ 419/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. във функции „Общи държавни служби” и „ Здравеопазване”
5. Докладна записка с вх.№ 420/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
6. Докладна записка с вх.№ 421/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
7. Докладна записка с вх.№ 422/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издадена Запис на заповед по проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.
8. Докладна записка с вх.№ 423/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Интеграция на културно-исторически ценности и диверсификация на туристическия продукт на територията на Община Созопол по ОПРР, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/ 3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”
9. Докладна записка с вх.№ 424/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. на функция „Образование”.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
10. Докладна записка с вх.№ 411/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482 в кв. 53, гр. Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 413/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в м. Буджака, землище на гр. Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 416/ 19.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем без публичен търг на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза „Местна инициятивна група – Созопол”
IV. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание:
13. Докладна записка с вх.№ 412/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преобразуване на ОУ „Св Св Кирил и Методий” гр. Созопол в СОУ „ Св Св Кирил и Методий” гр.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 425/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2011/2012 на територията на Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 426/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2011/2012 година.
V. Докладна записка с вх.№ 432/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
VI. Докладна записка с вх.№ 433/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
VII. Докладна записка с вх.№ 434/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на парцеларен план на трасе на «Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929» землище на с. Индже войвода.
VIII. Докладна записка с вх.№ 435/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
IX. Докладна записка с вх.№439/ 31,08,2011г. от панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Созопол, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 429/ 24.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на община Созопол и Кметове на Кметства при условията на изборния кодекс и във връзка с насрочените на 23 октомври 2011г., с Указ № 146 от 20.06.2011г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на Общини и Кметства.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1227
І. Общински съвет – Созопол на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 104 от Изборния кодекс, избира за :
1. Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол - г-жа Веселина Спасова , зам.кмет съгласно чл.42, ал.4 , изр.2 от ЗМСМА, за периода от регистрирането на кмета на Община Созопол за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия- г-жа Светлана Стефанова Чопаринова.
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец- г-жа Хрусана Георгиева Щерионова
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново- г-жа Керанка Василева Георгиева
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Зидарово- г-жа Нанка Стоева Георгиева
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Росен – г-жа Радка Стоянова Петкова
7. Временно изпълняващ длъжността на Кметство с.Равна гора, Община Созопол- г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова
8. Временно изпълняващ длъжността на Кметство гр.Черноморец –г-жа Зора Петрова Свиридова
ІІ. Като гореизброените лица изпълняват длъжността със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното кметство.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 400/ 08.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землището на с.Равадиново, гр.Черноморец и гр.Созопол, Община Созопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1228

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 68 380 / шестдесет и осем хиляди триста и осемдесет/ лева за реализиране дейностите на Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол” по мярка 226 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони изпълняван по договор 02/226/00179 от 31.03.2011 год. сключен между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Созопол финансиран по мярка 226 на ПРСР 2007-2013.
2.Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши след подаване на Искане за окончателно плащане по дейностите на проекта и получаване на средства от Държавен фонд «Земеделие» -Разплащателна агенция.

Докладна записка с вх.№ 418/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. и числеността на персонала във функция „Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1229

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета в рамките на приетия от Общински съвет бюджет на Община Созопол за 2011г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 36 800лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Функция “Общи държавни служби” – намаление с 80 000лв., / като средствата се пренасочват към функция “Образование” и функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”/ по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 “Общинска администрация” – намаление с 80 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 955 333лв. 80 000лв. 875 333лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 450 000лв. 80 000лв. 370 000лв.
1.2.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- увеличение със 69 000лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:
-Дейност 740 “Спортни бази за спорт за всички” – увеличение със 69 000лв.
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 63 402лв. 60 000лв. 123 402лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 3 000лв. 60 000лв. 63 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 814 000лв. 9 000лв. 823 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03– придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения
-подвижна модулна ограда на градски
стадион Созопол 0лв. 9 000лв. 9 000лв.
1.3.Функция “Икономически дейности и услуги” – намаление с 25 800лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – намаление с 25 800лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 187 000лв. 40 000лв. 147 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив общинска
сграда-етнографски музей 40 000лв. 40 000лв. 0лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на нематериални
дълготрайни активи 688 980лв. 14 200лв. 703 180лв.
в т.ч.
-изработване на плана на новообра-
зуваните имоти на зона по § 4 м-ст
“Старо селище” с.Атия 4 800лв. 14 200лв. 19 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1230

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2011г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 300лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 39 600лв. 300лв. 39 300лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки в страната 1 500лв. 300лв. 1 200лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” с 300лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 300лв. 3 300лв.
в.т.ч.
§ 10-51 – командировки в страната 0 300лв. 300лв.
Кметство с.Росен
2.3.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 4 200лв. 2 500лв. 6 700лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 2 000лв. 2 500лв. 4 500лв.
2.4.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 3 500лв. 2 500лв. 1 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1231

3.Общински съвет Созопол увеличава с една щатна бройка педагогически персонал и 1група с 18 броя деца в делегираната от държавата дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” / ЦДГ в гр.Черноморец / във функция “Образование, считано от 01.01.2011г., както следва:
било става
Численост на персонала: 63 щата 64 щата
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1232

4.На основание чл.26 ал.1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол закрива местна дейност 314 “Полудневна детска градина” / ПДГ в гр.Черноморец/ във функция “Образование” и намалява една щатна бройка педагогически персонал и 1 група с 18 броя деца, считано от 01.01.2011г., както следва:
било става
Численост на персонала: 1 щат 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1233

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г.в частта за местни дейности със 60 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ “– увеличение със 68 429лв.
било увеличение става

§10-00 – издръжка 339 400лв. 68 429лв. 407 829лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 95 600лв. 10 000лв. 105 600лв.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 17 250лв. 300лв. 17 550лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 67 000лв. 40 000лв. 107 000лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 23 000лв. 10 000лв. 33 000лв.
§ 10-98 – др.некласифицирани р-ди 4 000лв. 8 129лв. 12 129лв.
-Дейност 314 “Полудневни детски градини” – намаление с 8 429лв.

било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 6 240лв. 6 240лв. 0лв.
в т.ч.
§ 01-01- запл.перс.по труд.прав. 6 000лв. 6 000лв. 0лв.
§ 01-09 -ДМС и др.възнаграждения 240лв. 240лв. 0лв.
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 480лв. 480лв. 0лв.
в т.ч.
§ 02-05 –изпл.суми СБКО 180лв. 180лв. 0лв.
§ 02-09-др.плащания и възнаграждения 300лв. 300лв. 0лв.
§ 05-00 – задължит.в/ки от работодат. 1 409лв. 1 409лв. 0лв.
в т.ч.
§ 05-51- осиг.вн.от раб.за ДОО 696лв. 696лв. 0лв.
§ 05-52 - осиг.вн.от раб.за УПФ 257лв. 257лв. 0лв.
§ 05-60 - ЗОВ от работодател 288лв. 288лв. 0лв.
§ 05-80 - вн.доп.зад.осиг.от раб. 168лв. 168лв. 0лв.
§ 10-00 – издръжка 300лв. 300лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-13-постелен инвентар и облекло 300лв. 300лв. 0лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1234

6.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 23 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 “Общообразователни училища “– намаление с 23 200 лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 202 226лв. 38 800лв. 241 026лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ «Св.Св.
Кирил и Методий» гр.Созопол-
подмяна на дограма 0лв. 38 800лв. 38 800лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 312 000лв. 62 000лв. 250 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфрастр.обекти – изграждане на закрит
басейн към училище Св.Св.Кирил и
Методий гр.Созопол 300 000лв. 62 000лв. 238 000лв.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1235

7.Въз основа на приетите решения по т.1.2., т.1.3., т.6 и заповед № 8-Z- 824 / 15.08.2011г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 8 751 866лв. 196 298лв. 8 948 164лв.
От:
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 406 449лв. 16 800лв. 5 389 649лв.

било намаление става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 514 226лв. 23 200лв. 491 026лв.

било увеличение става

-други източници / ПУДООС / 2 598 191лв. 236 298лв. 2 834 489лв.
в.т.ч.
-“Местен път от км.0+000 до км.2+581,77
участък от ДЕПО за ТБО Созопол до
кръстовище път с.Равадиново –с.Веселие на
км 3+409,30” 1 942 702лв. 236 298лв. 2 179 000лв.

Докладна записка с вх.№ 419/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. във функции „Общи държавни служби” и „ Здравеопазване”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1236

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година, като допълва списъка във функция ”Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация” дирекция „УТСКЕ” - Венелина Атанасова Калова на длъжност ст.специалист „УТКРВП”, в дирекция „УТСКЕ” с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 01.08.2011г.и промяна на маршрута на Галина Кирова Ангелова на длъжност ст.специалист – районен техник в дирекция „УТСКЕ” – гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 01.09.2011 г., съгласно докладна записка от директор дирекция „УТСКЕ”.
2.Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка на маршрутите на пътуващите медицински специалисти в здравните кабинети в ЦДГ, ОДЗ и училища на територията на Община Созопол за обслужване на децата и учениците в тях,съгласно заповед № 8-Z-823/15.08.2011г.на Кмета на Община Созопол, както следва:
а) Андрей Швадчин – Созопол – Черноморец – с.Росен – с.Равна гора-Созопол;
б) Красимира Милева Милева – с.Извор – с.Маринка - с.Крушевец – с.Маринка с.Атия – с.Маринка – с.Извор.

Докладна записка с вх.№ 420/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1237

На основание: чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. дава съгласие Община Созопол да бъде партньор по проект: „Културно наследство и културна идентичност на народите в югоизточна Европа”, по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, мярка 2.1: „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България – Управляващ орган.
2. декларира, че предназначението на сградата „Тракийски хан”, намираща се в УПИ XVII-227, кв. 18 по плана на гр. Созопол с АОС №108/1999г., определено с решение 162.1/01.06.2004г. за създаване на Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Докладна записка с вх.№ 421/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1238

На основание: чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. дава съгласие Община Созопол да подаде проектно предложение: „Културата – универсален език за общуване”, по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, мярка 2.1: „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на ОПРР.
2. дава пълномощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде всички необходими документи, изискуеми от Управляващия орган.
3. декларира, че предназначението на сградата „Художествена галерия”, намираща се в парцел XIII, кв. 3 по плана на гр. Созопол с АОС №210/2001г., няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Докладна записка с вх.№ 422/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издадена Запис на заповед по проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1239

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише нова Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 359 865,25 лв, (триста петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лв. и двадесет и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/014, като срокът за предявяване за плащане се удължи до 13.08.2012г., а в останалата си част Запис на заповед остава непроменена.

Докладна записка с вх.№ 423/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Интеграция на културно-исторически ценности и диверсификация на туристическия продукт на територията на Община Созопол по ОПРР, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/ 3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1240

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:
Допълва решение №1122/11.03.2011г от протокол №52/11.03.2011 г. като:
1. Променя т.4 от решението на Общински.съвет гр.Созопол като финансовия принос на Община Созопол се увеличава от 5% на 5,98%
2. Дава съгласие средствата в размер на 9 106 ,46лв. да бъдат осигурени като собствен принос на кандидата извън общо допустимите разходи по проекта
Докладна записка с вх.№ 424/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. на функция „Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1241

Общинският съвет утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 411/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482 в кв. 53, гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1242

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с докладна записка с вх.№ 411/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, преставляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482 в кв. 53, гр. Созопол.
Докладна записка с вх.№ 413/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в м. Буджака, землище на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1243

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с докладна записка с вх.№ 413/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, преставляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в м. Буджака, землище на гр. Созопол.

Докладна записка с вх.№ 416/ 19.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем без публичен търг на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза „Местна инициятивна група – Созопол”
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1244

На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с чл.45, ал. 1 и ал.8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ и чл. 7 ал.3 т.1 на Наредба 23 от 18.12.2009г. на МЗХ, Общинският съвет реши:
1. Дава своето съгласие да се отдаде под наем без публичен търг за срок от пет години помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. представляващо:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.2 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 2 с идентификатор 67800.504.224.2.1, с предназначение на обекта: За офис с площ от 28.00 кв.м. и прилежащи части от 5.46 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.2, под обекта – няма, над обекта - 67800.504.224.2.4, 67800.504.224.2.5– на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Созопол”, с рег.по ф.д.№ 127 по описа за 2010г.на БОС
2. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост, във връзка с Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии, сдружения и организации, месечният наем на предоставеното помещение е в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.2.
3. Възлага на Кмета на Община – Созопол след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем при условията, определени в т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 412/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преобразуване на ОУ „Св Св Кирил и Методий” гр. Созопол в СОУ „ Св Св Кирил и Методий” гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1245

На основание чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.12, ал.2, от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, дава своето съгласие да бъде проведена процедура за преобразуване на основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Созопол в средно общообразователно училище “Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Созопол с разкриване на 1 /една/ непрофилирана паралелка.

Докладна записка с вх.№ 425/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2011/2012 на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1246

Общински съвет одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения, определя средна посещаемост – 12 деца в група, храноден до 1,1 % от минималната работна заплата за страната на дете за учебната 2011/ 2012 година.

Докладна записка с вх.№ 426/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2011/2012 година.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1247

Общински съвет гр. Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на Община Созопол за учебната 2011/ 2012 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 432/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1248
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 26/двадесет и шест/ включително от приложения списък.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 433/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1249

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 98/деветдесет и осем/ включително от приложения списък.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 434/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на парцеларен план на трасе на «Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929» землище на с. Индже войвода.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1250

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Индже войвода, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Проект за изместване на съществуващ водопровод за УПИ 929, с.Индже войвода, Община Созопол, обл.Бургас”, с дължина на трасе от 45.06 л.м. и сервитутна зона от 27.04кв., предвидено да премине в изцяло през поземлен имот № 900 по КВС, зона по §4, землище на с.Индже войвода, Община Созопол.
На основание чл.215, ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 435/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1251

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Ралев Иванов на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.16, с площ 2.789дка., находящ се в местност “Аклади” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол и
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.312, с площ 6.471дка., находящ се в местност “Чеирите” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Костов Неделчев за Поземлен имот с идентификатор 67800.12.141, с площ от 19.504дка., находящ се в местност ”Алепу” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Димитров Куклитов за предоставяне на имот № 004224, с площ от 3.988дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Андонов Кюмурджиев за предоставяне на имот № 005027, с площ от 3.397дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас
5. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Ралев Иванов за предоставяне на имот № 009132, с площ от 3.496дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас
6. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Илчев Стоянов за Поземлен имот с идентификатор 67800.1.103, с площ от 5.316дка., находящ се в местност ”Герени” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
7. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мицо Костадинов Крушков на следните имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
7.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.54.19, с площ от 1.782дка., находящ се в местност ”Каваци” по кадастрална карта на землище гр.Созопол и
7.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.54.101, с площ от 0.694дка., находящ се в местност ”Каваци” по кадастрална карта на землище гр.Созопол
8. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Великов Киряков на следните имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
8.1. Имот № 008001, с площ от 14.607дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.2. Имот № 001241, с площ от 5.120дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.3. Имот № 001215, с площ от 1.709дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.4. Имот № 001214, с площ от 1.500дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.5. Имот № 001212, с площ от 1.087дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
8.6. Имот № 001207, с площ от 5.214дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9. Предоставя за възстановяване правото на собственост на АРХ.НАМ. – ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО “СВЕТА БОГОРОДИЦА” на следните имоти, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
9.1. Имот № 008077, с площ от 15.691дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9.2. Имот № 015024, с площ от 24.723дка., находящ се в местност ”Добровица” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9.3. Имот № 008037, с площ от 7.073дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9.4. Имот № 008039, с площ от 5.470дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
9.5. Имот № 008038, с площ от 4.645дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.

Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№439/ 31,08,2011г. от панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Созопол, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1252

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол реши:
ПРИЕМА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ / Приложение № 1/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/К. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...