:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ на 21.09.2012г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 21.09.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№261

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Отчет на дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии от 31.10.2011г. до 30.06.2012г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 492/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОИ/
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
2. Докладна записка с вх.№ 460/21.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на транспорт на пътуващите ученици записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г.
3. Докладна записка с вх.№ 473/30.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
4. Докладна записка с вх.№ 486/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
5. Докладна записка с вх.№ 493/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
6. Докладна записка с вх.№ 503/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №№02/321/00383/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
7. Докладна записка с вх.№ 504/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №02/321/00315/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
8. Докладна записка с вх.№ 508/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2012/2013 година на Функция „Образование”
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх.№ 475/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх.№ 476/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх.№ 477/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх.№ 478/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №272 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 479/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №268 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх.№ 480/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №275 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх.№ 481/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №276 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
16. Докладна записка с вх.№ 482/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №278 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
17. Докладна записка с вх.№ 487/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, имот № 024509 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 490/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, по КК на землище гр.Созопол, в местността „Алепу”
19. Докладна записка с вх.№ 500/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 501/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
21. Докладна записка с вх.№ 464/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Главен канализационен колектор от с.Равна гора до ПСОВ в УПИ 000192, землище с.Равна гора, община Созопол”;
22. Докладна записка с вх.№ 465/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Кабелно захранване 20 кV за пречиствателна станция за отпадни води гр.Созопол”;
23. Докладна записка с вх.№ 466/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Тласкатели и колектори от КПСт до ПСОВ „Созопол” към интегриран проект за водения цикъл на гр.Черноморец, община Созопол;
24. Докладна записка с вх.№ 467/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП - план за улична регулация за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци”, в землище на гр. Созопол ;
25. Докладна записка с вх.№ 483/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000986, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ– Индже войвода”, в това число външни ВиК връзки.
26. Докладна записка с вх.№ 484/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000785, землище с.Габър, общ.Созопол, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър”, в това число външни ВиК връзки.
27. Докладна записка с вх.№ 491/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „За Лесопарк”
VI. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
28. Докладна записка с вх.№ 507/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала,средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2012/2013 година.
29. Докладна записка с вх.№ 509/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: : Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2012/2013 учебна година.
VII. Докладна записка с вх.№ 524/19.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект „ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”, финансиран от ЕФРР по ОПРР.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
I. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ОТ 31.10.2011Г. ДО 30.06.2012Г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№262

Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 31.10.2011г.- 30.06.2012г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка с вх.№ 492/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОИ/

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№263

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост:
1. В Чл.15 съществуващият текст става ал.1 и се добивя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост.”
2. В чл.21 се добавя нова ал.3 със следния текст:”Наемните цени не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/.”
3. В чл.23 съществуващият текст става ал.1 и изречение първо добива следната редакция: “С решение на Общински съвет свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза”.
В чл.23 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”
4. В чл.25 съществуващият текст става ал.1 изречение второ се отменя.
В чл.25 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на общинските ръководства на синдикалните организации.”
5. чл.70, ал.6 добива следната редакция: “Кметът на общината назначава постоянна комисия, която разработва условията на търговете. Комисията се състои от 3 /три/ члена - представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юрисконсулт от отдел “ПНО и УС” като представител на общинска собственост и представител на д-ция ”ПМДТ”.
6. В Чл.90, ал.2 се изменя и добива следната редакция: “Заинтересованото лице е длъжно в 14-дневен срок от връчване на заповедта да заплати цената и дължимите данъци и такси при разпоредителни сделки.”
В Чл.90, се добавя нова ал.3 със следния текст: “Заинтересованото лице при конкурс за отдаване под наем и други сделки по управление заплаща цената /наема/ по ред и начин, определен в договора след подписването на приемателно-предавателен протокол за влизане във владение на имота.”
Ал.3 става ал.4
Ал.4 става ал.5
II. Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост по чл.23 и чл.25.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

2. Докладна записка с вх.№ 460/21.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на транспорт на пътуващите ученици записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№264

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол:
1.Дава съгласие Община Созопол да осигури траспорт за учениците записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г.
2. Дава съгласие средствата необходими за транспортните разходи на пътуващите от населените места в Община Созопол ученици записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г. да бъдат осигурени от бюджета на Община Созопол.

3. Докладна записка с вх.№ 473/30.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№265

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от Закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“, по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 957 790,00 лева (деветстотин петдесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет лева)
• Валута на дълга – лева или евро
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

4. Докладна записка с вх.№ 486/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№266

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Андон Стефанов Цанаков с ЕГН ,,,,,,,,,, както следва:

№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1. Андон Стефанов
Цанаков 85,87 лв. + лихви към момента на
погасяване

18,13 лв. - починал
- шест вноски месечен наем

- такса „смет” за ползване на общинско жилище
Общо: 104,00 лв. + лихви

5. Докладна записка с вх.№ 493/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№267

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен със 139 160лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 012 590лв. 6 350лв. 1 006 240лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 385 400лв. 6 350лв. 379 050лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 166 600лв. 6 350лв. 172 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 прид.на
компютри и хардуер
-скенер за счетоводно звено в Общината 0лв. 850лв. 850лв.
-мултифункционални устройства
за техническа служба 2бр.и за МДТ 1бр. 0лв. 2 400лв. 2 400лв.

подпараграф 52-03 – прид.на друго
оборудв.машини и съоръжения
-климатици за Общината 3бр. 0лв. 4 100лв. 4 100лв.

било намаление става
подпараграф 52-05 – придобиване
на ст.инвентар- лазерно
мултифункционално устройство
за МДТ 1 бр. 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление със 129 210 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 55 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 264 000лв. 55 000лв. 319 000лв.
в т.ч.
-авариен ремонт на мостово съоръжение
при ул.В.Левски с.Росен 264 000лв. 55 000лв. 319 000лв.

-Дейност 622 „Озеленяване” – намаление със 184 210лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 000лв. 184 210лв. 175 790лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 360 000лв. 184 210лв. 175 790лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение с 50 050 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 348 000лв. 7 000лв. 341 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 181 000лв. 7 000лв. 174 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 250 485лв. 7 000лв. 257 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-изграждане на 3бр.билборда 0лв. 7 000лв. 7 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 701 239лв. 19 050лв. 720 289лв.
в т.ч.
било увеличение става
-обединяване на влезлите в сила
дворищни и улични регулации в общ
регулационен план и създаване на
цифров модел за местност „Буджака”,
землище на гр.Созопол 0лв. 8 900лв. 8 900лв.

- обединяване на влезлите в сила
дворищни и улични регулации в общ
регулационен план и създаване на
цифров модел за местност „Аклади”,
землище на гр.Черноморец 0лв. 10 150лв. 10 150лв.

било намаление става
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол - намаление- 90 000лв. 90 000лв. 0лв.
средствата се прехвърлят
към нови обекти,както следва:

било увеличение става
-изготвяне на технически проект
„Тренировъчно игрище със съблекални
и прилежаща инфраструктура” 0лв. 16 000лв. 16 000лв.

-изготвяне на технически проект
„Подземен паркинг-Север.Сборна
схема на подземните комуникации,
кабини за охрана и бариери
на спортния комплекс” 0лв. 19 000лв. 19 000лв.

-изготвяне на технически проект
„Търговски комплекс с покрити трибуни” 0 лв. 19 500лв. 19 500лв.

-изготвяне на работен проект
„Търговски комплекс с покрити трибуни” 0 лв. 17 500лв. 17 500лв.

-изготвяне на технически проект
„Благоустрояване на терена на
спортния комплекс” 0лв. 18 000лв. 18 000лв.

било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 100 000лв. 31 000лв. 131 000лв.
вт.ч.
- обезщетение за разширяване на
Гробищен парк гр.Созопол 100 000лв. 31 000лв. 131 000лв.

1.4.Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – намаление с 60 000 лв.по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 22-00 – разходи за лихви 100 000лв. 60 000лв. 40 000лв.
в т.ч.
§ 22-24 – разходи за лихви по др.
заеми от страната 99 000лв. 60 000лв. 39 000лв.

1.5.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група „Физическа култура и спорт”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 298 574лв. 6 000лв. 292 574лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 198 152лв. 6 000лв. 192 152лв.

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 390 000лв. 6 000лв. 396 000лв.
в т.ч.
-за гребен клуб „Созопол” гр.Созопол 35 000лв. 6 000лв. 41 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№268

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с. Индже войвода

2.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 2 000лв. 8 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 2 000лв. 1 500лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 „Осветление на улици и площади ” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 000лв. 2 000лв. 4 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№269

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности със 70 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение със 70 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 396 222лв. 70 000лв. 466 222лв.
вт.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 107 251лв. 70 000лв. 177 251лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№270

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 59 160 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 51 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 142 856лв. 51 000лв. 193 856лв.
вт.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт
на ОУ с.Крушевец 20 000лв. 51 000лв. 71 000лв.
-за авариен ремонт на хидроизолация на
плосък покрив на пристройка и авариен
ремонт на скатен покрив на
училището 0лв. 51 000лв. 51 000лв.

-Дейност 389 „Други дейности по образованието” – увеличение с 8 160 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 8 160лв. 23 160лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 15 000лв. 8 160лв. 23 160лв.
/ пътни разходи за пътуващи
ученици от ІХклас в Общината/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№271

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 10 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 738 „Читалища” – увеличение с 10 000лв.

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за орг.с нест.цел 30 000лв. 10 000лв. 40 000лв.
в т.ч.
- за читалище Созопол 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№272

6.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 698 931лв. 118 400лв. 6 817331лв.
От:
било увеличение става
-собствени средства за местни
дейности 6 266 231лв. 118 400лв. 6 384 631лв.

6. Докладна записка с вх.№ 503/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №№02/321/00383/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№273

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и Договор за отпускане на финансова помощ №02/321/00383/11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Пречиствателна станция в с. Равна гора – Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Созопол

Реши:

1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 101 797,30 лв. (сто и една хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и тридесет ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № №02/321/00383/11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Пречиствателна станция в с. Равна гора – Община Созопол ” сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по Договор №02/321/00383/11.05.2010г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

7. Докладна записка с вх.№ 504/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №02/321/00315/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№274

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и Договор за отпускане на финансова помощ №02/321/00315/11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ВиК инфраструктура, с. Равна гора”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Созопол

Реши:

1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 506 254,10 лв. (петстотин и шест хиляди двеста петдесет и четири лв. и десет ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № №02/321/00315 от 11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ВиК инфраструктура, с. Равна гора” сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по Договор №02/321/00315/11.05.2010г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

8. Докладна записка с вх.№ 508/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2012/2013 година на Функция „Образование”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№275

Общинският съвет утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2012/2013 година на Функция „Образование”.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:9. Докладна записка с вх.№ 475/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№276

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №191 /целият имот с площ от 1130 кв.м./ по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0026/27.08.2012г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Стефан Тодоров Костадинов да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №191 по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

10. Докладна записка с вх.№ 476/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№277

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0029/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Никола Петров Рунев да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

11. Докладна записка с вх.№ 477/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№278

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0030/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Никола Благоев Николов да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


12. Докладна записка с вх.№ 478/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №272 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№279

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №272 /целият имот с площ от 1068 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0028/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Димитър Стоянов Стоянов да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №272 /целият имот с площ от 1068 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


13. Докладна записка с вх.№ 479/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №268 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№280

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №268 /целият имот с площ от 983 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0027/27.08.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Яни Петков Мушаков да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №268 /целият имот с площ от 983 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

14. Докладна записка с вх.№ 480/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №275 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№281

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №275 /целият имот с площ от 757 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0031/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицата наследници Тодор Николов Янчев да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №275 /целият имот с площ от 757 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

15. Докладна записка с вх.№ 481/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №276 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№282

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №276 /целият имот с площ от 1323 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0032/27.08.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ одобрява лицата наследници Кралю Янев Малчев да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №276 /целият имот с площ от 1323 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

16. Докладна записка с вх.№ 482/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №278 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№283

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №278 /целият имот с площ от 1214 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0033/27.08.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицата наследници Бою Димитров Иванов да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №278 /целият имот с площ от 1214 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

17. Докладна записка с вх.№ 487/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, имот № 024509 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№284

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва имот с пл.№ 024509/двадесет и четири хиляди петстотин и девет/ с площ 390/триста и деветдесет/кв.м. по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол, местност „Край село“.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване, недвижим имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Край село”, с начин на трайно ползване – земеделска земя/др.селищна територия, с площ 390кв.м./триста и деветдесет квадратни метра/, четвърта категория, представляващ имот № 024509/двадесет и четири хиляди петстотин и девет/ по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1809/16.05.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3950/три хиляди деветстотин и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.

18. Докладна записка с вх.№ 490/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, по КК на землище гр.Созопол, в местността „Алепу”

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№285

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район четиридесет и девети, поземлен имот седемнадесети/, по КК на землище гр.Созопол, в местността „Алепу”, целият с площ 28 897/двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и седем/кв.м., с трайно предназначение на територията - земеделска и НТП – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 538/31.08.2004год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 109 481 лв. /два милиона сто и девет хиляди и четиристотин осемдесет и един лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20120028/30.08.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.

19. Докладна записка с вх.№ 500/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№286

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 1178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м, при граници по КККР: 67800.8.315, 67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.660, 67800.8.517 с начин на трайно ползване “Изоставено трайно насаждение”.
II. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 1178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м, при граници по КККР: 67800.8.315, 67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.660, 67800.8.517 с начин на трайно ползване “Изоставено трайно насаждение”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1604/04.04.2011год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 125 557 /сто двадесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 175/31.08.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
III. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

20. Докладна записка с вх.№ 501/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№287

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция - „Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.14.46, с проектна площ 2.345дка., по кадастрална карта на землище гр.Созопол, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност “Соленки”, образуван от имот с идентификатор 67800.14.46 с площ 5.178дка. преди промяната, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костаки Диаманди.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.14.118, по кадастрална карта на землище гр.Созопол, с проектна площ 2.832дка., с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност “Соленки”, образуван от имот с идентификатор 67800.14.46 с площ 5.178дка. преди промяната, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костаки Диаманди.
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.14.117, по кадастрална карта на землище гр. Созопол, с проектна площ 1.002дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Соленки”, образуван от Поземлен имот с идентификатор 67800.14.21, с площ 3.595дка. преди промяната за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Васил Димитров Фанариотов.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
21. Докладна записка с вх.№ 464/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Главен канализационен колектор от с.Равна гора до ПСОВ в УПИ 000192, землище с.Равна гора, община Созопол”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№288

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
• ”Главен канализационен колектор от с.Равна гора до ПСОВ в УПИ 000192 землище с.Равна гора”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе и сервитути на елементи на техническа инфраструктура за главен канализационен колектор, в обхват на поземлени имоти:
- ПИ 00080 с площ на сервитут от 360.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 00084 с площ на сервитут от 438.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 000124 с площ на сервитут от 204.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 001176 с площ на сервитут от 90.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия

22. Докладна записка с вх.№ 465/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Кабелно захранване 20 кV за пречиствателна станция за отпадни води гр.Созопол”;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№289

1. 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.61 ЗГ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
• ”Кабелно захранване 20 кV за ПСОВ гр.Созопол”

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи и чл.61 ал.1 т.1 и ал.2 т.4 от Закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе и сервитути на елементи на техническа инфраструктура за ел.връзки, в обхват на поземлени имоти:
- ПИ 67800.35.57 с площ на сервитут от 161.00 кв.м., общинска собственост – горска територия
- ПИ 67800.1.104 с площ на сервитут от 96.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 67800.1.43 с площ на сервитут от 55.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 67800.1.155 с площ на сервитут от 10.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 67800.1.157 с площ на сервитут от 102.00 кв.м., общинска собственост – водно течение, река
- ПИ 67800.1.45 с площ на сервитут от 55.00 кв.м., общинска собственост – водно течение, река

23. Докладна записка с вх.№ 466/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Тласкатели и колектори от КПСт до ПСОВ „Созопол” към интегриран проект за водения цикъл на гр.Черноморец, община Созопол;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№290

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Тласкатели и колектори от канално-помпени станции до ПСОВ гр.Созопол”
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува представеното трасе на елементи на техническа инфраструктура съгласно графичната част.
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - тласкатели и колектори от Канално-помпени станции землище гр.Черноморец до Пречиствателна станция за отпадни води гр.Созопол към интегриран проект за воден цикъл гр.Черноморец ,

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
„Тласкатели и колектори от канално-помпени станции землище гр.Черноморец до ПСОВ гр.Созопол” в следните части по трасета:
1. Трасе на тласкател от КПСт2 до изливна шахта КПСт2
2. Трасе на тласкател от КПСт ІІ подем до изливна шахта КПСт ІІ подем
3. Трасе на Гравитачен колектор от изливна шахта КПСт 2 до КПСт ІІ подем
4. Тласкател от КПСт 3 до изливна шахта КПСт3
преминаващи през следните поземлени имоти
- В землище гр.Черноморец – ПИ 81178.55.20; 81178.55.19; 81178.4.29; 81178.502.229; 81178.502.266; 81178.502.329; 81178.502.374; 81178.502.431; 81178.502.456; 81178.502.328; 81178.9.73; 81178.8.142; 81178.502.483; 81178.502.486; 81178.6.577; 81178.32.429; 81178.9.67; 81178.9.147; 81178.8.129; 81178.5.6
- В землище гр.Созопол – ПИ 67800.32.31; 67800.1.263 и 67800.1.264
С Решение №1067/23.12.2010 г. Проектите са обявени като общински от първостепенно значение.
Решението по точка ІІІ подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

24. Докладна записка с вх.№ 467/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП - план за улична регулация за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци”, в землище на гр. Созопол;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№291

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.4, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;

Д О П У С К А

Да бъде изработен Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място, за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци” обхващаща кадастрални единици 10; 41; 42; 43; 44; 53 и част от 45 по кадастрална карта землище гр.Созопол.

25. Докладна записка с вх.№ 483/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000986, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ– Индже войвода”, в това число външни ВиК връзки.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№292

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав с.Индже войвода, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-11/08.06.2012г. точка 11, за утвърждаване пощадка за проектиране, с която се засягат 2 450 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води – Индже войвода” представляваща част от поземлен имот №000986, целия с площ от 26 031 м2, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и приетите към него схеми по части: геодезия, инженерна геология, пътна, електро и Вик, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №000986, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода, извън граници на населени места за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I986, с площ 2 450 м2, местност „Край село – Юг”, землище с.Индже войвода, за изграждане на ЛПСОВ /Локална пречиствателна станция за отпадъчни води/ при плътност на застрояване 50%, Н мак.=10.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, за землище с.Индже войвода: Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Индже войвода” в това число и външни ВиК връзки.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

26. Докладна записка с вх.№ 484/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000785, землище с.Габър, общ.Созопол, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър”, в това число външни ВиК връзки.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№293

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав с.Габър, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-11/08.06.2012г. точка 3, за утвърждаване пощадка за проектиране, с която се засягат 1 810 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води – Габър” представляваща поземлен имот №000785, землище с.Габър.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и приетите към него схеми по части: геодезия, инженерна геология, пътна, електро и ВиК, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №000785, землище с.Габър, извън граници на населени места за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I785, с площ 1 810 м2, землище с.Габър, за изграждане на ЛПСОВ /Локална пречиствателна станция за отпадъчни води/ при плътност на застрояване 50%, Н мак.=10.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, за землище с.Габър: Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър” в това число и външни ВиК връзки.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

27. Докладна записка с вх.№ 491/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „За Лесопарк”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№294

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.152, ал.2 от Закон за горите, чл.59,ал.2, при условията на чл.12, ал.3 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – за регулация и застрояване за неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „За Лесопарк”, в м.”Света Марина”, землище на гр.Созопол.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
28. Докладна записка с вх.№ 507/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала,средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2012/2013 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№295

Общинският съвет одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения,определя средна посещаемост-10 деца в група , храноден до 2,50 лв. на дете за учебната 2012/2013 година.

29. Докладна записка с вх.№ 509/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: : Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2012/2013 учебна година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№296

Общински съвет гр. Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на Община Созопол за учебната 2012/2013 година.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕНИЯ РЕД

VII. Докладна записка с вх.№ 524/19.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект „ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”, финансиран от ЕФРР по ОПРР.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№297

На основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА
Общински съвет Созопол дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол в размер на 700 000 лв. /седемстотин хиляди лв./ за изпълнение на Проект „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол”, по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/010, финансиран от ЕФРР по ОПРР.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ: ...........................
/Кр. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...