:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 02.11.2012г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 02.11.2012г.


По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№301


Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 609/18.10.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”.
2. Докладна записка с вх.№ 621/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на договор за сътрудничество с община Сегешоара, гр. Сегешоара, Румъния.
3. Докладна записка с вх.№ 622/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 624/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: : Даване на съгласие за участие на Община Созопол в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион“ за координиране дейностите свързани с кандидатурата на община Бургас за „Европейска столица на културата“, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево.
5. Докладна записка с вх.№ 631/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Препланиране в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за периода 2011-2015г.
6. Докладна записка с вх.№ 638/24.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Междинна оценка на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Созопол и актуализация на същия до края на плановия период (2013 г.)
7. Докладна записка с вх.№ 641/25.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за изпълнение на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”съгласно Договор № DIR-51011116-C032/ 06.08.2012г. с МОСВ.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
8. Докладна записка с вх.№ 533/24.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр.Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
9. Докладна записка с вх.№ 633/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
10. Докладна записка с вх.№ 635/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“.
11. Докладна записка с вх.№ 636/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Окончателно приключване на договор ВС161РО001/1.1-09/2010/014 от 13.12.2010г. за реализиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на територията на община Созопол", по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г.
12. Докладна записка с вх.№ 639/25.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от община Созопол в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011116-C032/ 06.08.2012г. за изпълнението на проект„Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП” по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
13. Докладна записка с вх.№ 640/25.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на Договор №02/321/00315 от 11.05.2010г ''ВиК инфраструктура, с.Равна гора'' и Договор №02/321/00383 от 11.05.2010г. ''ПСОВ с.Равна гора'' по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
14. Докладна записка с вх.№ 588/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №9 по плана на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.9 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 589/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-изоставена нива, имот № 012034 по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 590/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 134.308, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 591/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-217, кв.23 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 592/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ ХІІ-615, кв.46 по плана на с.Росен, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 593/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-293, кв.21 по плана на с.Габър, общ.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 594/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№ 599/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с цел продажба на част от новообразуван имот №134.131 /целият имот с площ от 773 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас.
22. Докладна записка с вх.№ 602/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
23. Докладна записка с вх.№ 603/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Индже Войвода, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх.№ 604/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-484, кв.17 по плана на с.Росен, общ.Созопол.
25. Докладна записка с вх.№ 610/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 50 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Отманли“, землище с.Росен, общ.Созопол.
26. Докладна записка с вх.№ 611/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-146, кв.16 по плана на с.Габър, общ.Созопол.
27. Докладна записка с вх.№ 612/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 195 по кадастралния план на зоната по §4ЗСПЗЗ на местност „Кантона“, землище с.Росен, общ.Созопол
28. Докладна записка с вх.№ 625/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища-публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове.
29. Докладна записка с вх.№ 626/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи- общинска собственост находящи се в землищата на територията на Община Созопол, чрез провеждане на публични търгове, за стопанската 2012/2013г.
30. Докладна записка с вх.№ 630/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: дарение на идеални части от новообразуван поземлен имот - частна общинска собственост, с № 138 в местност ”Митков мост”, зона по § 4 ЗСПЗЗ з-ще гр. Черноморец от имот на Храм „Света Богородица”, гр.Бургас.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
31. Докладна записка с вх.№ 521/17.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол;
32. Докладна записка с вх.№ 600/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка село Равадиново, землище Равадиново – зона по §4, местност „Куку баир”, землище Созопол” за частта в землището на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас.
33. Докладна записка с вх.№ 601/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителен обект /проект/, като общински от първостепенно значение.
34. Докладна записка с вх.№ 607/18.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Измение на ПУП-ПРЗ и преотреждане за УПИ ІІ ''За културно – атракционен център и озеленяване'' в кв.43 (ПИ67800.504.301 по КК) и улица с о.т.419-418-417-416 (67800.504.344) по плана на гр.Созопол, Община Созопол.
35. Докладна записка с вх.№ 623/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот І 192 ''За ПСОВ'' м.''Край село'' землище с.Равна гора, Община Созопол, образуван от бивш имот 000084 м.''Край село'' землище с.Равна гора.
V. Докладна записка с вх.№ 645/29.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка с вх.№ 609/18.10.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№302

На основание чл.21, ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол:
Определя за делегат в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия” представителя на Общинския съвет: – Красимира Иванова Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, а за заместник – делегат Гено Тодоров Пухов – общински съветник.

2. Докладна записка с вх.№ 621/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на договор за сътрудничество с община Сегешоара, гр. Сегешоара, Румъния.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№303

1. Общински съвет Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА дава своето съгласие да бъде подписан договор между община Созопол, гр. Созопол и община Сегешоара, гр. Сегешоара, Румъния за сътрудничество в областта на културно историческото наследство, при спазване на европейските принципи за сътрудничество и единство, запазвайки специфичните културни различия на двата народа .
2. Общински Съвет Созопол одобрява проект на споразумение за сътрудничество между община Созопол, гр. Созопол и община Сегешоара, гр. Сегешоара, Румъния.

3. Докладна записка с вх.№ 622/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№304

На основание чл. 21 ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
В раздел ІV Цени на други услуги предоставяни от община Созопол, се създава нов чл.149 д, със следния текст :
Чл.149д За ползване на физкултурен салон на СОУ „Св.св.Кирил и Методи” –гр. Созопол се заплаща цена в размер на 30.00 лв. на час.

4. Докладна записка с вх.№ 624/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: : Даване на съгласие за участие на Община Созопол в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион“ за координиране дейностите свързани с кандидатурата на община Бургас за „Европейска столица на културата“, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№305

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да участва в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион“ за координиране дейностите, свързани с кандидатурата на община Бургас за „Европейска столица на културата“, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол Панайот Василев Рейзи или упълномощено от него лице, да представлява Община Созопол при учредяване на сдружението.
3. Избира Кмета на Община Созопол Панайот Василев Рейзи или упълномощено от него лице, да представлява Община Созопол в Общото събрание на сдружението.

5. Докладна записка с вх.№ 631/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Препланиране в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за периода 2011-2015г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№306

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол:
1.Дава съгласие планирания Дневен център за деца с увреждания
в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за периода 2011-2015 г. да бъде променен в Център за социална рехабилитация и интеграция.
2.Приема Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Созопол за 2013 година съгл. Приложение №1

6. Докладна записка с вх.№ 638/24.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Междинна оценка на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Созопол и актуализация на същия до края на плановия период (2013 г.)


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№307

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 Общински съвет Созопол приема:
1. МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2012-2013 г.

7. Докладна записка с вх.№ 641/25.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за изпълнение на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап” съгласно Договор № DIR-51011116-C032/ 06.08.2012г. с МОСВ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№308

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие за създаване на Звено за изпълнение на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап” по ОПОС.
2. Одобрява структурата и числеността на Звено за изпълнение на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап” както следва:
Ръководител на проекта
Строителен инженер - Созопол
Строителен инженер - Черноморец
Координатор на проекта,
Финансист по проекта
Юрист – изпълнява функциите и на лице по нередности
Служител, отговарящ за мониторинга по проекта, изпълнява функциите и на служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта
Представител на асоциирания партньор ВиК.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:


8. Докладна записка с вх.№ 533/24.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр.Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№309

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1.Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 54 000/ петдесет и четири хиляди/ лева за реализиране дейностите на Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр.Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони изпълняван по договор 02/226/00259 от 17.10.2011 год. сключен между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Созопол финансиран по мярка 226 на ПРСР 2007-2013.
2.Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши след подаване на Искане за окончателно плащане по дейностите на проекта и получаване на средства от Държавен фонд «Земеделие» -Разплащателна агенция.

9. Докладна записка с вх.№ 633/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№310

1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен с 68 500лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” – увеличение с 9 100лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 9 100лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 992 740 лв. 100 000лв. 1 092 740лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали 105 700лв. 20 000лв. 125 700лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 371 050лв. 80 000лв. 451 050лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 172 950лв. 98 500лв. 74 450лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01-придоб.
на компютри и хардуер:
-сървър на Община Созопол 60 000лв. 60 000лв. 0лв.
подпараграф 52-06 – изгражд.
на инфраструкт.обекти:
-административна общинска сграда
Созопол 38 500лв. 38 500лв. 0лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 7 600лв. 7 600лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 прид.на прогр.продукти:
-програмен продукт
„АКСТЪР – WEB – РЕГИСТРИ” – за
общинска администрация 0лв. 6 000лв. 6 000лв.

-програмен продукт -антивирусен
софтуер за общинска администрация 0лв. 1 600лв. 1 600лв.

1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на дейност 524 „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 328 709лв. 13 000лв. 341 709лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 10 000лв. 5 000лв. 15 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 14 000лв. 8 000лв. 22 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 42 700лв. 13 000лв. 29 700лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв.машини и съоръжения :
-обръщателен тиган ДСП Атия 4 000лв. 2 000лв. 2 000лв.
-среднотемперат.шкаф ДСП Атия 5 000лв. 1 600лв. 3 400лв.
-вертикален фризер ДСП Атия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
-хоризонтален фризер ДСП Атия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
-хладилник с камера ДСП Атия 2бр. 2 000лв. 2 000лв. 0лв.
-картофобелачка ДСП 1 бр.Атия 3 500лв. 900лв. 2 600лв.
-зеленчукорезачка 1бр.Атия 3 500лв. 1 500лв. 2 000лв.
-фурна на три нива ДСП Атия 5 000лв. 1 500лв. 3 500лв.
-фурна с плочи ДСП Атия 5 000лв. 1 500лв. 3 500лв.

1.3.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 382 400лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление със 168 838лв. по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 847 847лв. 168 838лв. 679 009лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-улична водопроводна мрежа
с.Крушевец 426 612лв. 95 000лв. 331 612лв.
-улична водопроводна и
канализационна мрежа с.Крушевец 247 200лв. 123 838лв. 123 362лв.
било увеличение става
-ВиК с.Равна гора- съфинансиране
по проекта 10 000лв. 30 000лв. 40 000лв.
-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиране
по проекта 3 000лв. 20 000лв. 23 000лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - намаление със 191 562лв. по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 781 018лв. 191 562лв. 589 456лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-изгражд.подземната инфраструктура-
водоснабдителни и канализационни
мрежи и енергоразпределителни мрежи
по общински път в местност „Аркутино”
осигуряващи ПИ 000979,землище на
гр.Созопол 191 562лв. 191 562лв. 0лв.

-Дейност 622 „Озеленяване” – намаление с 22 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 22 000лв. 22 000лв. 0лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-оформяне парково пространство
и алеи в кв.27 УПИ ХХІV 22 000лв. 22 000лв. 0лв.

-Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” - извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 88 600лв. 88 600лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства:
-микробус 25-местен за РДНО 50 000лв. 50 000лв. 0лв.
било увеличение става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-изграждане на технологичен
път в РДНО – Созопол 0лв. 50 000лв. 50 000лв.

1.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение със 112 000лв. и извършва компенсирани промени в частта на § 45-00 – субсидии за организации с нестопанска цел, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 292 574лв. 62 000лв. 354 574лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали/ закупуване, доставка и
монтаж на седалки за спортен център/ 0лв. 50 000лв. 50 000лв.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграфи 40 000лв. 12 000лв. 52 000лв.
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 396 000лв. 396 000лв.
в т.ч.
-футболен клуб гр.Созопол 200 000лв. 20 000лв. 220 000лв.
било намаление става
-футболен клуб „Росен” с.Росен
/намаление поради неосъществената
пререгистрация на клуба/ 20 000лв. 20 000лв. 0лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 563 810лв. 50 000лв. 1 613 810лв.
било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-спортен център с трибуни в УПИ І-1017,
кв.87 гр.Созопол -допълнителни
средства за конструктивно изпълнение
на козирката и др.непредвидени
разходи 1 230 000лв. 300 000лв. 1 530 000лв.
било намаление става
-изграждане на футболни игрища
и спортни площадки 250 000лв. 250 000лв. 0лв.

-Дейност 759 „Други дейности по културата” – увеличение с 88 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 220 000лв. 88 000лв. 308 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 139 000лв. 88 000лв. 227 000лв.

1.5.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение със 104 800лв. и извършва компенсирани промени по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 645 350лв. 1 000лв. 644 350лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за външни услуги 612 470лв. 1 000лв. 611 470лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 33 400лв. 458лв. 33 858лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
– GPS устройство за горско стопансто 0лв. 458лв. 458лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 18 000лв. 542лв. 18 542лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 прид.на прогр.продукти:
-софтуер за навигация за горско стоп. 0лв. 360лв. 360лв.
подпараграф 53-09 придоб.на др.немат.активи
-изработване на специализирана цифрова
карта за GPS за горско стоп. 0лв. 182лв. 182лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 104 800лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 341 000лв. 70 000лв. 411 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 35 000лв. 20 000лв. 55 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 130 000лв. 50 000лв. 180 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 720 289лв. 34 800лв. 755 089лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придоб.на други НДМА:
-придобиване на авторско право върху
въздушни снимки 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
-изготвяне на проект за обект „Улица и зона
за паркиране в кв.53 и кв.53а гр.Созопол” 0лв. 36 600лв. 36 600лв.
-изготвяне на работен проект за обект
„Изграждане на КПС за с.Равадиново и
напорен тръбопровод до ПСОВ” 0лв. 24 000лв. 24 000лв.
-предпроекти проучвания за изграждане
на ново рибарско пристанище гр.Созопол 0лв. 25 000лв. 25 000лв.
-актуализация на технически проект-
канализация с.Равна гора 16 800лв. 10 000лв. 26 800лв.
било намаление става
-идеен проект за обект „Созопол-
стар град, възстановяване на крепостна
стена и кули, крайбрежни алеи и
прилежащи пространства” 35 000лв. 35 000лв. 0лв.
-технически проект за ЦДГ с.Росен 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
-проект за представителна
сграда в кв.16 УПИ ХІХ
по плана на гр.Созопол 10 000лв. 10 000лв. 0лв.
-актуализация на технически
проект -канализация с.Крушевец 17 800лв. 17 800лв. 0лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№311

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Вършило
2.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” със 180лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 6 000лв. 180лв. 5 820лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 1 800лв. 180лв. 1 620лв.
2.2.Намалява плана на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” с 300лв. по параграфи, както следва
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 300лв. 700лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 300лв. 300лв. 0лв.
2.3.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 500лв. по параграфи, както следва
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 500лв. 500лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 500лв. 500лв. 0лв.
2.4.Увеличава плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 759 „Други дейности по културата” с 980лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 980лв. 2 980лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 0лв. 980лв. 980лв.

Кметство с. Крушевец
2.5.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 „Осветление на улици и площади ” с 1 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 23 000лв. 1 000лв. 24 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 8 000лв. 1 000лв. 9 000лв.

2.6.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” с 1 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 1 000лв. 1 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 200лв. 1 000лв. 200лв.

Кметство с.Росен
2.7.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 5 130 лв. и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 8 430 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 8 430лв. 9 430лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 900лв. 100лв.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0лв. 9 330лв. 9 330лв.
-Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 2 800 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 5 600лв. 2 800лв. 2 800лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 850лв. 2 800лв. 2 050лв.
-Дейност 622 „Озеленяване” – намаление с 500 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 500лв. 500лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0лв.
2.8.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 5 130лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 3 800 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 3 800лв. 200лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 800лв. 1 800лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0лв.
- Дейност 759 „Обредни домове и зали” – намаление с 1 330 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 6 000лв. 1 330лв. 4 670лв.
в т.ч. 4 000лв. 1 330лв. 2 670лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№312

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на функция „Образование” в частта за делегираната от държавата дейност 318 „Подготвителна група в училище” в гр.Созопол в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонал нает
по трудови и служебни правоотнош. 18 642лв. 1 575лв. 20 217лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер.по тр.правоот. 18 100лв. 1 575лв. 19 675лв.
§ 02-00-др.възнагр.и плащания 1030лв. 45лв. 1 075лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми за СБКО 530лв. 45лв. 575лв.
§ 05-00 – задължителни осигур.
вноски от работодател 4 350лв. 350лв. 4 700лв.
вт.ч.
§ 05-51 – вноски за ДОО от работод. 2 550лв. 160лв. 2 710лв.
§ 05-52 – вноски за Уч.ПФ 850лв. 70лв. 920лв.
§ 05-60 – вноски за ЗО 950лв. 75лв. 1 025лв.
§ 05-80 – вноски за ДЗПО 0лв. 45лв. 45лв.
Общо увеличение: 1 970лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 13 129лв. 1 970лв. 11 159лв.
в.т.ч.
§ 10-15 – материали 4 187лв. 1 070лв. 3 117лв.
§ 10-98 – други некласифиц.разходи 950лв. 900лв. 50лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№313

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 68 500 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 68 500 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 193 856лв. 62 500лв. 256 356лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 19 876лв. 10 000лв. 29 876лв.
в т.ч.
за СОУ гр.Созопол 5 188лв. 10 000лв. 15 188лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 80 400лв. 52 500лв. 132 900лв.
в т.ч.
за ОУ с.Крушевец/стар корпус/ 0лв. 52 500лв. 52 500лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 157 100лв. 6 000лв. 163 100лв.
в т.ч.
-СОУ” Св.св.Кирил и Методий” Созопол-
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол „ 57 000лв. 6 000лв. 63 000лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№314

5.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; т.1.3; т.1.4; т.1.5. и т.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 6 817 331лв. 394 500лв. 6 422 831лв.
От:
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 384 631лв. 400 500лв. 5 984 131лв.
било увеличение става
-делегирани от държавата дейности –
дофинансиране с общински приходи 209 900лв. 6 000лв. 215 900лв.

10. Докладна записка с вх.№ 635/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№315

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Созопол» към Министерство на финансите, по Оперативна програма “Административен капацитет» Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на финансите.
3. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с ОПАК.


11. Докладна записка с вх.№ 636/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Окончателно приключване на договор ВС161РО001/1.1-09/2010/014 от 13.12.2010г. за реализиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на територията на община Созопол", по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№316

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински Съвет Созопол дава право на Община Созопол да увеличи размера на собственото си участие по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на територията на община Созопол" в размер на 6 000/шест хиляди/ лв.

12. Докладна записка с вх.№ 639/25.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от община Созопол в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011116-C032/ 06.08.2012г. за изпълнението на проект„Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП” по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№317

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № DIR-51011116-C032/06.08.2012год. по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, сключен между Община Созопол и Министерството на околната среда и водите, Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите в размер на 14 559 796,06 лв. (четиринадесет милиона петстотин петдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и шест стотинки).

13. Докладна записка с вх.№ 640/25.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на Договор №02/321/00315 от 11.05.2010г ''ВиК инфраструктура, с.Равна гора'' и Договор №02/321/00383 от 11.05.2010г. ''ПСОВ с.Равна гора'' по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№318

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка в размер на 500 000 / петстотин хиляди/ лева за реализиране дейностите на Договор №02/321/00315 от 11.05.2010г. ''ВиК инфраструктура, с.Равна гора'' и Договор №02/321/00383 от 11.05.2010г. ''ПСОВ с.Равна гора'' по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР, сключени между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Созопол.
2.Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши след подаване на Искане за окончателно плащане по дейностите на проекта и получаване на средства от Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция.

14. Докладна записка с вх.№ 588/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №9 по плана на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.9 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№319

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, и чл.28а от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 4 680,00 лв. /четири хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 130 000 лв./сто и тридесет хиляди лева/ без ДДС, с квоти общо от 36/566 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №9, с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.9 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Тодорка Жекова Герчева и Николай Жеков Караманов да придобият право на собственост върху 36/тридесет и шест/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №9 /целият имот с площ от 566 кв.м./ по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол /идентичен с имот идентификатор №81178.41.9 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

15. Докладна записка с вх.№ 589/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-изоставена нива, имот № 012034 по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№320

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва недвижим имот, находящ се в землището на с.Равна Гора, общ.Созопол в местността „Дядо Георгиева каба”, с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ 4.294дка./четири декара двеста деветдесет и четири квадратни метра/, девета категория, представляващ имот № 012034/дванадесет хиляди и тридесет и четири/ по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване недвижим имот, находящ се в землището на с.Равна Гора, общ.Созопол в местността „Дядо Георгиева каба”, с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ 4.294дка./четири декара двеста деветдесет и четири квадратни метра/, девета категория, представляващ имот № 012034/дванадесет хиляди и тридесет и четири/ по КВС з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол, при граници и съседи: имот № 012035 – изоставена нива на Милка Тодорова Тодорова; имот № 000016 – овцеферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ; имот № 012033 – изоставена нива на насл. на Тодор Милев Тодоров и имот № 000161 – полски път на Кметство с.Равна Гора, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1808/15.05.2012год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5828/пет хиляди осемстотин двадесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 178/31.08.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

16. Докладна записка с вх.№ 590/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 134.308, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№321

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот № 134.308/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста и осми/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1 682/хиляда шестотин осемдесет и два/кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот № 134.308/кадастрален район - сто тридесет и четвърти, имот триста и осми/ по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1 682/хиляда шестотин осемдесет и два/кв.м., при граници: север – път; северозапад – имоти № 134.313 и № 134.314, изток – имот № 134.307, юг – имоти № 134.309 и № 134.310, запад – имот № 134.312, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1772/19.03.2012год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6234/шест хиляди двеста тридесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 177/31.08.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

17. Докладна записка с вх.№ 591/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-217, кв.23 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№322

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Райна Величкова Константинова, чрез продажба на 324кв.м. ид.ч./триста двадесет и четири кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІІ-217/две римско за имот с планоснимачен номер двеста и седемнадесет/, кв.23/двадесет и три/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 569/петстотин шестдесет и девет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20120032/01.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 414лв./две хиляди четиристотин и четиринадесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

18. Докладна записка с вх.№ 592/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ ХІІ-615, кв.46 по плана на с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№323

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците - Иванка Костадинова Недялкова, Стоянка Костадинова Кехайова и Ирина Костадинова Стоянова, чрез продажба на 33/тридесет и три/кв.м. ид.ч.– Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-615/дванадесет римско за имот с планоснимачен номер – шестотин и петнадесет/, кв.46/четиридесет и шест/ по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 813/осемстотин и тринадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20120031/01.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 380/триста и осемдесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

19. Докладна записка с вх.№ 593/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІ-293, кв.21 по плана на с.Габър, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№324

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Стоянка Николова Събева, Калина Николова Станева, Георги Николов Събев, Съби Николов Събев, Янка Христова Събева, Тошко Батилов Събев и Катя Батилова Тодорова, насл. на Никола Събев Стоянов, чрез продажба на 40/четиридесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІІ-293/две римско за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и три, кв.21/двадесет и едно/ по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 2420/две хиляди четиристотин и двадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 176/31.08.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 313/триста и тринадесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.
20. Докладна записка с вх.№ 594/15.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№325

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.491, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 420кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LI-общ., кв.53.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.492, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 431кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ L-общ., кв.53.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.493, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 564кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ ХLIХ -общ., кв.53.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.495, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 376кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ II-общ., кв.53А.
1.5. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.484, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 581кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LVIIобщ., кв.53.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.491, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 420кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LI-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1661/20.07.2011год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 108 080/сто и осем хиляди и осемдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 180/02.10.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.492, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 431кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ L-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1659/20.07.2011год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 110 911/сто и десет хиляди деветстотин и единадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 181/02.10.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.493, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 564кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ ХLIХ -общ., кв.53., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1658/20.07.2011год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 145 136/сто четиридесет и пет хиляди сто тридесет и шест лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 182/02.10.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.495, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 376кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ II-общ., кв.53А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1657/20.07.2011год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 86 007/осемдесет и шест хиляди и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 183/02.10.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.484, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 581кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LVIIобщ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1666/25.07.2011год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 132 898/сто тридесет и две хиляди осемстотин деветдесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 187/02.10.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

21. Докладна записка с вх.№ 599/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с цел продажба на част от новообразуван имот №134.131 /целият имот с площ от 773 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№326

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 33 /тридесет и три/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №134.131 /целият имот с площ от 773 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол на стойност 345 лв. /триста четиридесет и пет лева/, обективирана в оценителен протокол №0035/26.09.2012г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Емил Тотев Тотев да придобие право на собственост върху 33 /тридесет и три/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №134.131 /целият имот с площ от 773 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

22. Докладна записка с вх.№ 602/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№327

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имот от остатъчния общински фонд, предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, представляващ имот № 004031, с площ 1.405дка., с начин на трайно ползване – нива, ІVкатегория в м.”Герен соват” по КВС на землище с.Равадиново да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Атанас Стоянов Каракачанов.

23. Докладна записка с вх.№ 603/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Индже Войвода, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№328

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот XVI/шестнадесет римско/, кв.31/тридесет и едно/, по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 148/сто четиридесет и осем/кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот XVI/шестнадесет римско/, кв.31/тридесет и едно/, по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 148/сто четиридесет и осем/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост 1583/23.02.2011год. 2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 1100/хиляда и сто лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20120039/09.10.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

24. Докладна записка с вх.№ 604/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-484, кв.17 по плана на с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№329

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика - Кераца Желева Коева, чрез продажба на 20/двадесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ-484/шестнадесет римско за имот с планоснимачен номер – четиристотин осемдесет и четири/, кв.17/седемнадесет/ по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 485/четиристотин осемдесет и пет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20120040/09.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 253/двеста петдесет и три/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

25. Докладна записка с вх.№ 610/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 50 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Отманли“, землище с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№330

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците - Софийка Згурова Руйчева, Красимира Мончева Руйчева и Здравка Мончева Кметска, чрез продажба на 402/четиристотин и два/кв.м. ид.ч.– Общинска собственост от поземлен имот № 50 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Отманли“, землище с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 702/седемстотин и два/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20120037/09.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 180/три хиляди сто и осемдесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

26. Докладна записка с вх.№ 611/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-146, кв.16 по плана на с.Габър, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№331

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Никола Костадинов Кралев и Минка Начева Кралева, чрез продажба на 10/десет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІV-146/четири римско за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и шест/, кв.16/шестнадесет/ по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 425/четиристотин двадесет и пет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20120042/15.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 100/сто/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

27. Докладна записка с вх.№ 612/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 195 по кадастралния план на зоната по §4ЗСПЗЗ на местност „Кантона“, землище с.Росен, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№332

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците - Петя Борисова Попова и Димитър Павлов Петров, чрез продажба на 215/двеста и петнадесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от поземлен имот № 195 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Кантона“, землище с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 515/петстотин и петнадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20120038/09.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 974/хиляда деветстотин седемдесет и четири/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

28. Докладна записка с вх.№ 625/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища-публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№333

1. Общински съвет – Созопол дава своето съгласие да се отдават под наем за срок от 5 години през стопанската 2012/2013г. мери и пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване от животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъци на поземлени имоти- Приложение № 1, които са неразделна част от настоящото решение, с изключение на земите, които са предоставени на ОСЗ-Созопол за обезщетение.
Процедурата да се провежда, чрез публични търгове по реда на глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.
2. Определя начални тръжни цени на годишният наем за декар, съгласно посочените в Приложение № 2- неразделна част от настоящото решение, представляващи основния размер на наема за Държавния поземлен фонд, определен със Заповед РД-46-260/23.03.2012г. на Министъра на земеделието и храните.

29. Докладна записка с вх.№ 626/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост находящи се в землищата на територията на Община Созопол, чрез провеждане на публични търгове, за стопанската 2012/2013г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№334


1. Да се отдават под наем за стопанската 2012/2013г., чрез провеждане на публични търгове по реда на глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол, съгласно Списъци на поземлени имоти – Приложение № 1, неразделна част от настоящите решения, с изключение на земите, които са предоставени на ОСЗ-Созопол за обезщетение.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар, съгласно посочените в Приложение № 2- неразделна част от настоящото решение, представляващи основния размер на наема за държавния поземлен фонд, определен със Заповед № РД-46-260/23.03.2012г. на Министъра на Земеделието и храните.

30. Докладна записка с вх.№ 630/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: дарение на идеални части от новообразуван поземлен имот - частна общинска собственост, с № 138 в местност ”Митков мост”, зона по § 4 ЗСПЗЗ з-ще гр. Черноморец от имот на Храм „Света Богородица”, гр.Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№335

I.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:
162/479 кв.м.ид.ч. от Новообразуван поземлен имот 138 в местност ”Митков мост”, з-ще гр. Черноморец представляващ земеделска земя в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, при граници:север: им.№15, изток: улица, юг: им.№26, запад: ВС № 1331.
II. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1, чл.34, ал.4 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да дари следния недвижим имот – частна общинска собственост:
162/479 кв.м.ид.ч. от Новообразуван поземлен имот 138 в местност ”Митков мост”, з-ще гр. Черноморец, представляващ земеделска земя в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, при граници:север: им.№15, изток: улица, юг: им.№26, запад: ВС № 1331, за който е съставен Акт за общинска собственост № 1811/19.05.2012год., на Храм „Света Богородица”, гр.Бургас, ул.”Лермонтов” №5, като стойността на имота възлиза на 12 360 лв. съгласно пазарна оценка №20120035/04.10.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.
III. На основание чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси, във връзка с чл.93, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, Общински съвет Созопол освобождава Храм „Света Богородица”, гр.Бургас от заплащане на административна такса в размер на 294,64 лв.с вкл ДДС.
IV. Местният данък в размер на 618,00 лв.съгласно чл.35, ал1, б.”б” от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол да бъде за сметка на Община Созопол като сумата да се прехвърли от разходен §10-40 Дейност 122 „Общинска администрация” от бюджета на Община Созопол за 2012г. по приходен бюджетен §13-04 ”Данък придобиване имущество”.
V. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договор за дарение.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

31. Докладна записка с вх.№ 521/17.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№336

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности върху общински имот на територията на гр.Созопол за 2012/13г., както следва:
1. Скица №1 /05.01.2009 г., презаверена на 11.09.2012г.


32. Докладна записка с вх.№ 600/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка село Равадиново, землище Равадиново – зона по §4, местност „Куку баир”, землище Созопол” за частта в землището на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№337


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.16,ал.7, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.2 и т.5 от ЗУТ, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;

ДОПУСКА

Да бъде изработен Подробен устройствен план – парцеларен план за улична регулация, съгласно приложената схема, на улица с осови точки 66-1-2-3-4-5-6-7-99 с ширина 14.00 метра /8.00 метра улично платно и двустранно тротоари по 3.00метра/ и улична регулация на улица с осови точки 7-8-9-10 с ширина 6.00 метра /4.50 метра улично платно и двустранно тротоари по 0.75метра/, като елемент на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населеното място, за землище с.Равадиново, общ.Созопол.


33. Докладна записка с вх.№ 601/17.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителен обект /проект/, като общински от първостепенно значение.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№338

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява следните проекти:
 „Изготвяне на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот №67800.36.6, горска територия, местност „Света Марина”, собственост на Община Созопол, с цел проектиране и изграждане на КПС „Мечките”;
 „Проектиране и изграждане на напорна канализация от КПС1 до РШ1, на довеждащ колектор „Созопол”,
свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, като ги включва към годишната програма приета с Решение №102/20.02.2012година.

34. Докладна записка с вх.№ 607/18.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Измение на ПУП-ПРЗ и преотреждане за УПИ ІІ ''За културно – атракционен център и озеленяване'' в кв.43 (ПИ67800.504.301 по КК) и улица с о.т.419-418-417-416 (67800.504.344) по плана на гр.Созопол, Община Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№339


І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.110 ал.1 т.1 и т.2 от Закон за устройство на територията и чл.19, ал.4, във връзка с чл.14, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с изграждане на детски атракции,параклис, трафопост,озеленяване и пешеходна алея и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.4, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;ДОПУСКА


Да бъде изработено ЧИ на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за УПИ ІІ в кв.43(ПИ67800.504.301 по КК) ''За културно – атракционен център и озеленяване'' като същия се отрежда ''За детски атракции,параклис,трафопост и озеленяване''. Отпада улица с о.т. 419-418-417-416, като се обособява пешеходна алея, като част от ПИ 67800.504.344 по КК. Обособява се пешеходна алея северно от УПИ ІІ, изцяло съвпадаща с имот 67800.504.355 по КК на град Созопол.Ситуира се нов застроителен обем за изграждане на трафопост.

35. Докладна записка с вх.№ 623/23.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот І 192 ''За ПСОВ'' м.''Край село'' землище с.Равна гора, Община Созопол, образуван от бивш имот 000084 м.''Край село'' землище с.Равна гора.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№340


І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.123, чл.134 ал.2 т.3 във вр.чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с изграждане на помпена станция за отпадни води.
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;


ДОПУСКА


Да бъде изработен Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот І 192 ''За ПСОВ'' м.''Край село'' землище с.Равна гора, Община Созопол, образуван от бивш имот 000084 м.''Край село'' землище с.Равна гора, като изменението се проведе по приложената скица – предложение за изменение.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

V. Докладна записка с вх.№ 645/29.10.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№341

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.6 във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Созопол определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 2,50лв./км., валидна за територията на община Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ: ...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...