:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 04.12.2012г.Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2012г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№347

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 676/14.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
2. Докладна записка с вх.№ 702/22.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Емин Йоздаг, с постоянен адрес в гр.Созопол, община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 709/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
4. Докладна записка с вх.№ 710/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 1155 от Протокол 54 от 20.04.2011 относно срок на валидност на разрешително за извършване на таксиметров превоз ;
5. Докладна записка с вх.№ 711/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2013 година.
6. Докладна записка с вх.№ 725/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Редакция на Решение № 265от 21.09.2012г.на Общински съвет Созопол във връзка с договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
7. Докладна записка с вх.№ 697/20.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функция „Здравеопазване”.
8. Докладна записка с вх.№ 706/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Освобождаване от заплащане на месечна наемна цена поради невъзможност за ползване на поземлен имот 67800.504.343.1., гр.Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 712/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
10. Докладна записка с вх.№ 716/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година.
11. Докладна записка с вх.№ 717/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2013 г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
12. Докладна записка с вх.№721/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №38 по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№722/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №179 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх.№723/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.502.351 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.62, ал.5 от ЗУТ.
15. Докладна записка с вх.№724/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.9.105 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.205 от ЗУТ.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
16. Докладна записка с вх.№ 651/07.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на обект ”Кабелна линия 20 кV и трафопост” за захранване ПИ 67800.1.256, в местност “Герени” землище гр.Созопол ;
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
17. Докладна записка с вх.№ 707/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 735/27.11.2012 г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол , относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия “ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№ 737/29.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
VIII. Докладна записка с вх.№ 753/03.12.2012г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставя за ползване на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК Бургас за създаването на Център за обществена подкрепа в гр.Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка с вх.№ 676/14.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№348

На основание чл.21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.6 , ал.(2) ( доп.с Решение № 348 /04.12.2012г.) се добавя нова точка 5.
„Обекти от първостепенно общинско значение по §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ .
В „ Чл.42.ал.(2)( доп.с решение № 348 /04.12.2012г.) се добавя нова точка 5.
„В случаите на чл.21 ал.4 от ЗОС”
В „ Чл.42.ал.(7). т.2.( изм.с решение № 348 /04.12.2012г.) „На общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал.2,т.2 и ал.2,т.5, като в тези случаи не се прилагат правилата на ал.4 и ал.5”

2. Докладна записка с вх.№ 702/22.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Емин Йоздаг, с постоянен адрес в гр.Созопол, община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№349

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Емин Йоздаг, с ЕГН:*********, с адрес гр.Созопол ул.”*********”, Община Созопол за опрощаване на дължимите от него държавни вземания, предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задълженията, които са в размер на 20 787 лв. (двадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева).

3. Докладна записка с вх.№709/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№350

1. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.41 от Закона за защита при бедствия Общински съвет Созопол дава съгласието си за промяна на числеността на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях от 10 на 15 човека.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол на основание чл.42 и чл.44 от Закона за защита при бедствия да предприеме действия по създаване на формированието.

4. Докладна записка с вх.№ 710/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 1155 от Протокол 54 от 20.04.2011 относно срок на валидност на разрешително за извършване на таксиметров превоз ;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№351

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.24, ал.3 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, Общински Съвет –Созопол измененя т.1 от Решение № 1155 от Протокол 54/20.04.2011г. , като същото придобива следния текст:
„На основание чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози да се издават разрешителни за таксиметров превоз за срок от 36 месеца, въз основа и при спазване на изискванията на чл.24 от ЗАвтП и чл.24 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници”.

5. Докладна записка с вх.№ 711/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2013 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№352

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2013 година.

6. Докладна записка с вх.№ 725/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Редакция на Решение № 265от 21.09.2012г.на Общински съвет Созопол във връзка с договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№353

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от Закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол изменя свое решение № 265 от 21.09.2012г. като същото придобива следната редакция:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“, по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 957 790,00 лева (деветстотин петдесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет лева)
• Валута на дълга – лева или евро
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/010;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по член 6 от Закона за общинския дълг
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/010, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

7. Докладна записка с вх.№ 697/20.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функция „Здравеопазване”.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№354

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите медицински специалисти в здравните кабинети в ЦДГ, ОДЗ и училища на територията на Община Созопол за обслужване на децата и учениците в тях и вписва Мариана И. Вълчанова- медицинска сестра по маршрут: гр.Созопол – гр.Черноморец – с.Росен – с.Равна гора- гр.Созопол с право на транспортни разходи до 31.12.2012година, считано от датата на назначаване.

8. Докладна записка с вх.№706/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Освобождаване от заплащане на месечна наемна цена поради невъзможност за ползване на поземлен имот 67800.504.343.1., гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№355

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.20а от Закон за задълженията и договорите, Общински Съвет –Созопол одобрява освобождаване от заплащане на месечен наем в размер на 880.00лв без ДДС ,включително и дължимия за месец ноември 2012г , по наемен договор № 8-340/09.07.2012г. с наемател „ Сида 2012” ЕООД, до приключване на реконструкцията по имота и същия стане във вид и състояние годно за ползване, съобразно сключения договор. Настъпването на условието да се удостовери с приемателно-предавателен протокол.

9. Докладна записка с вх.№712/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№356

По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. с 300 000лв. в частта от собствени приходи по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

Всичко собствени приходи 17 533 773лв. 300 000лв.17 833 773лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 11 593 773лв. 300 000лв. 11 893 773лв.
от тях:
§ 24-04 –нетни приходи от продажби
на услуги,стоки и продукция 800 000лв. 300 000лв. 1 100 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№357

По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. с 300 000лв. в т.ч. бюджета на гр.Созопол – собствен с 292 000лв. в частта за местни дейности и 8 000лв. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”– дофинансиране с общински приходи и извършва промени по плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” – увеличение с 1 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 1 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 74 450лв. 1 500лв. 75 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01-придоб.
на компютри и хардуер:
-компютърни конфигурации и
компютърни станции,компютърна
конфигурация и монитор
за общинска администрация 35 000лв. 1 500лв. 36 500лв.

2.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 213 700лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 86 300лв./в т.ч.-8 000лв.увеличение за дейност 627/ и допълва наименованието на обектите, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 679 009лв. 86 300лв. 592 709лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-улична водопроводна и
канализационна мрежа с.Крушевец 123 362лв. 86 300лв. 37 062лв.

допълнение в наименованието на обекта
било-ВиК с.Равна гора- съфинансиране
по проекта
става –ВиК с.Равна гора –
съфинансиране по проекта за
проектиране и строителство 40 000лв. 40 000лв.

било-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиране .
по проекта
става -ПСОВ с.Равна гора-
съфинансиране по проекта за
проектиране и строителство 23 000лв. 23 000лв.

-Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” - увеличение с 300 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 853 300лв. 289 800лв. 1 143 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500 000лв. 289 800лв. 789 800лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 88 600лв. 9 000 лв. 97 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-компютърна конфигурация
за компютърна фискална система
за РДНО 0лв. 2 500лв. 2 500лв.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-доставка и монтаж на магнитно
стриктивна сонда за светли
горива за РДНО 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
-доставка и монтаж на контролер
за магнитно стриктивна сонда
за РДНО 0лв. 3 500лв. 3 500лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 1 200лв. 1 200лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти:
-софтуер за компютърна фискална
система за РДНО 0лв. 1 200лв. 1 200лв.

2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 120 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 613 810лв. 120 000лв. 1 493 810лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-спортен център с трибуни в УПИ І-1017,
кв.87 гр.Созопол -допълнителни
средства за конструктивно изпълнение
на козирката и др.непредвидени
разходи 1 530 000лв. 120 000лв. 1 410 000лв.

2.4.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение със 196 800лв. и извършва промени по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извъшва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 33 858лв. 33 858лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-изграждане на три изкуствени водоема
в землищата на с.Равадиново, гр.Черноморец
и гр.Созопол – за ДДС 0лв. 15 400лв. 15 400лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-изграждане на три изкуствени водоема
в землищата на с.Равадиново, гр.Черноморец
и гр.Созопол – за ДДС 15 400лв. 15 400лв. 0лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 196 800лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 257 485лв. 156 000лв. 413 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-проектиране и изработване на
„Модулен изложбен комплекс”
гр.Созопол 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
-„Система за видеонаблюдение
на гр.Созопол” 0лв. 120 000лв. 120 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 755 089лв. 40 800лв. 795 889лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на
др.НДМА:
-изготвяне на проект „Покритие
на археологически обекти и
прилежаща територия към
крепостни стени” „Провлака”-
пешеходна зона гр.Созопол 0лв. 23 400лв. 23 400лв.
-актуализация на проект „Детска
градина” с.Равадиново 0лв. 4 800лв. 4 800лв.
-архитектурно заснемане, конструктивно
становище, технически паспорт и
проект за основен ремонт на общинска
сграда вУПИ І 503,1 с.Атия 16 880лв. 12 600лв. 29 480лв.
-частично изменение на ПУП –ПРЗ и
РУП за УПИ І за „Озеленяване” в
кв.31 по плана на гр.Созопол 0лв. 5 290лв. 5 290лв.
било намаление става
-ПУП КПС Вромос 5 290лв. 5 290лв. 0лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№358

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Зидарово
3.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 19 400лв. 2 500лв. 21 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 500лв. 1 500лв. 4 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 7 000лв. 1 000лв. 8 000лв.

3.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 500 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 500лв. 500лв.

Кметство с. Индже войвода
3.3.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 8 000лв. 1 000лв. 9 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 850лв. 500лв. 2 350лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 500лв. 1 500лв.

3.4.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 500лв. 1 000лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 500лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500лв. 500лв. 0лв.

Кметство с.Равна гора
3.5.Извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи на функцията по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 2 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

-Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 2 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-изработка, доставка и монтаж на
спирка в центъра на с.Равна гора 0лв. 2 000лв. 2 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№359

4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на функция „Образование” в частта за местна дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 466 222лв. 19 460лв. 485 682лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 24 074лв. 12 960лв. 37 034лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 41 121лв. 6 500лв. 47 621лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 56 200лв. 19 460лв. 36 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – придобиване
на стопански инвентар:
-оборудване на кухненски
блок ЦДГ „Моряче” с.Атия 35 000лв. 19 460лв. 15 540лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№360

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 256 356лв. 8 000лв. 264 356лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 29 876лв. 8 000лв. 37 876лв.
в т.ч.
за ОУ гр.Черноморец 3 688лв. 8 000лв. 11 688лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№361

6.Въз основа на приетите решения по т.2.1; т.2,2; т.2.3; т.2.4; т.3.5. и т.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г./ Приложение №1/ , в т.ч. 3 809 491лв. за обекти, които ще се финансират чрез приходен параграф 40-00 – „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/27.
било намаление става
Общо капиталови разходи: 6 422 831лв. 15 260лв. 6 407 571лв.
От:
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 984 131лв. 15 260лв. 5 968 871лв.

10. Докладна записка с вх.№716/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№362

Общински съвет Созопол приема промени в план –сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО (отм.ДВ. бр.53/2012) и на основание чл.64 ал.3 и чл.60 ал.4 от ЗУО ( в сила от 13.07.2012), почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година както следва :

1. Раздел І. ПРИХОДИ
Било:3 898 134.00 лв. Да стане:4 198 134.00 лв.Увеличение:300 000.00 лв.
т.3 Нетни приходи от продажба на стоки и услуги „РЗУОРЗ”
Било: 0.00 лв. Да стане: 300 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.

2. Раздел ІІ. РАЗХОДИ :
Било: 3 898 134.00 лв Да стане: 4 198 134.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.
т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО (отм.ДВ. бр.53/2012) и на основание чл.64 ал.3 и чл.60 ал.4 от ЗУО ( в сила от 13.07.2012)
Било : 1 913 247.00 лв . Да стане :2 213 247.00лв. Увеличение: 300 000.00лв.
3.1. Управление на дейностите по отпадъците
Било: 1 190 000.00 лв Да стане: 1 490 000.00 лв Увеличение : 300 000.00 лв.

11. Докладна записка с вх.№717/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2013 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№363

1. За EVN България – 0.00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трасформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ на територията на община Созопол за 2013 г.;
2. За „Куш инвест” ООД – 0.00 промила- освобождаване от пълния размер на ТБО за фотоволтаична централа върху поземлени имоти с УПИ ІІІ-11023, УПИ-11085-11059 на територията на община Созопол, землище с.Равадиново за 2013 г.
3. За Мюсюлманско изповедание и неговите поделения /мюсюлмански настоятелства/ - 0.00 промила, освобождаване от пълния размер на ТБО, за молитвените домове и прилежащите сгради и терени на мюсюлманското вероизповедание на територията на община Созопол за 2013 г.
4. За „Дюни” АД – за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 1.00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;
5. За „Делта Индъстри” АД – за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 3.00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;
6. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;
7. За „Аркутино” ЕАД - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

12. Докладна записка с вх.№721/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №38 по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№364

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №38 /целият имот с площ от 685 кв.м./ по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0039/20.11.2012г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицата наследници на Стойо С. Димитров: Тодора А. Димитрова, Красимира С. Ибришимова, Петя С. Церкова и Светла С. Димитрова да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №38 по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


13. Докладна записка с вх.№722/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №179 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№365

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, и чл.28а от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 1 390,00 /хиляди триста и деветдесет лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 45/484 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №179 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Иван Н. Петров да придобие право на собственост върху 45/четиридесет и пет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №179 /целият имот с площ от 484 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

14. Докладна записка с вх.№723/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.502.351 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.62, ал.5 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№366

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов Раздел VІ „Имоти които общината има намерение да придобие чрез замяна „, като включва следният имот:
1. Поземлен имот 67800.502.351, частна собственост , площ от 472кв.м., попадащ в УПИ І ,кв.81 по план на гр.Созопол, с отреждане за „За сладкарница и озеленяване”.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов Раздел VІа „Имоти които общината има намерение да предложи чрез замяна „, като включва следните имоти:
1.Поземлен имот 67800.502.488, общинска частна собственост , площ от 367кв.м, идентичен с УПИ LІV, квартал 53, гр.Созопол
2. Поземлен имот 67800.502.487, общинска частна собственост, площ от 366кв.м , идентичен с УПИ LV, квартал 53, гр.Созопол
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
1.На основание чл.34, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.21,ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши замяна на следните имоти
1.1 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.488, общинска частна собственост , площ от 367кв.м, идентичен с УПИ LІV, квартал 53, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.489, 67800.502.336; 67800.502.393; 67800.502.392; 67800.502.384; 67800.502.487; 67800.502.502:
1.2 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.487, общинска частна собственост , площ от 366кв.м, идентичен с УПИ LV, квартал 53, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.502, 67800.502.488; 67800.502.392; 67800.502.391; 67800.502.384; 67800.502.416;
срещу :
1.3 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.351, частна собственост , площ от 472кв.м., попадащ в УПИ І ,кв.81 по план на гр.Созопол,при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.425, при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.410;
2. Утвърждава експертна оценка № 186/ 02.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 104 935/сто и четири хиляди деветстотин тридесет и пет/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.488 .
3. Утвърждава експертна оценка № 185/ 02.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 104 649/сто и четири хиляди шестстотин четиридесет и девет/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.487.
4. Утвърждава експертна оценка № 189/ 15.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 121 461/сто двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и един/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.351
5. Утвърждава внесеното предварително съгласие , постигнато със собствениците на имота.

15. Докладна записка с вх.№724/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.9.105 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.205 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№367

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” включва в Раздел VІ „Имоти които общината има намерение да придобие чрез замяна „, следният имот:
1. Поземлен имот 67800.9.105, частна собственост, идентичен с имот 009105 по КВС, с площ от 1254 кв.м. местност „Синетудис”, попадащ в УПИ І-9100,9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107, с отреждане „за Гробищен парк”
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” в Раздел VІа „Имоти които общината има намерение да предложи чрез замяна „,следният имот:
1.Поземлен имот 67800.502.491, общинска частна собственост , площ от 420кв.м, идентичен с УПИ LІ, квартал 53, гр.Созопол
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ,
1.На основание чл.34, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.21,ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши замяна на следният имот
1.1.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.491, общинска частна собственост , площ от 420кв.м, идентичен с УПИ LІ, квартал 53, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.492, 67800.502.339; 67800.502.361; 67800.502.338; 67800.502.502;
срещу :
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.105, частна собственост , площ от 1254кв.м., попадащ в УПИ І -9100,9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107, по план на гр.Созопол,при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.9.104, 67800.9.318, 67800.9.106 ;
2. Утвърждава експертна оценка № 2804/ 13.11.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 108 100/сто и осем хиляди и сто/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.491 .
3. Утвърждава експертна оценка № 2803/ 13.11.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 99 100/деветдесет и девет хиляди и сто/лв., за имот с идентификатор 67800.9.105.
4. Утвърждава внесеното предварително съгласие , постигнато със собствениците на имота.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

16. Докладна записка с вх.№651/07.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на обект ”Кабелна линия 20 кV и трафопост” за захранване ПИ 67800.1.256, в местност “Герени” землище гр.Созопол ;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№368

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за елвръзки, в обхват на поземлени имоти ПИ 67800.32.49 и 67800.32.31 с обща площ ,включително сервитут от 551.00 кв.м., общинска собственост в землище на гр.Созопол, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :” Кабелна линия 20 кV и трафопост” с трасе и сервитути предвидено да премине в поземлени имоти и територии ЕКАТТЕ 67800, както следва :32.49; 32.31; 30.30; 1.256, землище на гр.Созопол.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение( Приложение 1-имоти засегнати от сервитутни линии).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

17. Докладна записка с вх.№ 707/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№369

1. Об.съвет–Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
Златомир Д. Атанасов от с. Атия – ЕГН: *********, страдащ от „бета таласемия” – 100 % нетрудоспособност, за закупуване на животоспасяващо лекарство в размер на 934 / деветстотин тридесет и четири / лв.
Анастасия Д. Мераджиева от с. Присад – ЕГН: *********, с водеща диагноза „ инсулинозависим захарен диабет”, 76 % нетрудоспособна за закупуване на лекарствени средства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Анна П. Костова от гр. Созопол – ЕГН*********:, страдаща от„шизоафективна шизофрения” за закупуване на лекарства в размер на 80 / осемдесет / лв.
Лиляна С. Йорданова от с. Зидарово – ЕГН: *********, с диагноза „ исхемична болест на сърцето” за закупени лекарства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Иван Х. Иванов от с. Росен – ЕГН: ********* , за извършена операция на колянна става в размер на 170 / сто и седемдесет / лв.
Живка Д. Желева от с. Росен – ЕГН: *********, за оперативна интервенция поради онкологично заболяване в размер на 200 / двеста / лв.
Михаил Я. Тюлев от с. Зидарово – ЕГН: *********, страдащ от мозъчно- съдова болест, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Руска С. Майсторова от с. Зидарово – ЕГН: *********, за покриване на разходи по извършена операция за смяна става в размер на 780 / седемстотин и осемдесет/лв.
Димо Я. Милчаков от гр. Созопол – ЕГН:*********, претърпял „мозъчен инфаркт” , 97 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет/ лв.
Станчо М. Стоянов от с. Росен – ЕГН: *********, с диагноза „ олигофрения”, 100 % инвалидност – за закупени лекарствени средства в размер на 50 / петдесет / лв.
Димитър С. Дженезов от с.Зидарово – ЕГН: *********,100% инвалидност,страдащ от инсулинозависим захарен диабет и с ампутация на долен крайник- за извършена операция в размер на 280 / двеста и осемдесет / лв.
Денка Я. Ангелова от с. Равадиново – ЕГН: *********, страдаща от епилепсия за извършени разходи по лечение и изследвания в размер на 130 / сто и тридесет / лв.
Ивелина Д. Славова – гр. Черноморец – ЕГН: ********* за лечение на дъщеря й Цветомира Светославова Славова, страдаща от остра лимфобластна левкемия, в размер на 300лв.
Христо Я. Сандев – с. Равадиново – ЕГН: ********* за лечение на хроничен активен Б хепатит в рамер на 70 лв.
Марулка Т. Георгиева – с.Росен –ЕГН: ********* за лечение на саркоидоза на черен дроб в размер на 300 лв.
Средствата да бъдат изплатени сред представяне на документи оправдаващи разходите до края на месец февруари 2013 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VI. Докладна записка с вх.№ 735/27.11.2012 г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол , относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия “ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№370

1.Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия “ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природни ресурси, съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство,Мярка 2.2:Развитие на туристическите атракции от Стратегията на МИРГ „Приморско- Созопол-Царево“
2.Декларира ,че предназначението на обекта на интервенция по предложения проект ,няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години от подаване на заявлението за кандидатстване.
3.Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в МИРГ „Приморско- Созопол-Царево“
4.Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативно изпълнение на проектните дейности .

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VII. Докладна записка с вх.№ 737/29.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№371

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2013г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Б. Казанджиева до 31.12.2013г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

VIII. Докладна записка с вх.№ 753/03.12.2012г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставя за ползване на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК Бургас за създаването на Център за обществена подкрепа в гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№372

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Созопол безвъзмездно предоставя ползването на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК за създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за срок от 14 месеца от датата на въвеждането им в имота с подписването на предавателно- приемателен протокол.върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...