:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.03.2013г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 15.03.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№427

Двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№428

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 123/26.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2014 година.
2. Докладна записка с вх.№ 126/ 28.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на Начално училище „Христо Смирненски „ с.Атия.
3. Докладна записка с вх.№ 133/01.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 375 от Протокол 18/08.02.2013 година за разкриване на нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция.
4. Докладна записка с вх.№ 141/05.03.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. в Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх.№ 10/03.01.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 120/25.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“ , Приоритетна ос I, Подприоритет 1.3
7. Докладна записка с вх.№ 121/25.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I, Подприоритет 1.1
8. Докладна записка с вх.№ 140/05.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.
9. Докладна записка с вх.№ 148/07.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 1.2 « Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама», Приоритетна ос 1: «Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството», Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
10. Докладна записка с вх.№ 149/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с.Атия, община Созопол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-2.2.12 „Да не изоставим нито едно дете“.
11. Докладна записка с вх.№ 150/ 07.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма», Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативна заетост на населението в района“ от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група «Приморско – Созопол – Царево».
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
12. Докладна записка с вх.№35/ 21.01.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх.№ 36/ 21.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх.№ 39/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот № 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол
15. Докладна записка с вх.№ 40/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-716, кв.58 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.502.27 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 41/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот №39 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Меден Рид”, землище с.Росен, общ.Созопол
17. Докладна записка с вх.№ 80/15.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
18. Докладна записка с вх.№81/15.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №1068/23.12.2010г. за провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
19. Докладна записка с вх.№84/18.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
20. Докладна записка с вх.№112/21.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№113/21.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 123001 по КВС з-ще с.Габър, общ.Созопол.
22. Докладна записка с вх.№114/21.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-лозе, имот № 010101 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол
23. Докладна записка с вх.№118/ 25.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
24. Докладна записка с вх.№119/ 25.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,
относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Атия“, землище гр.Черноморец.
25 Докладна записка с вх.№124/ 26.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,
относно: Обявяване на недвижим имот – земя и сграда, публична общинска собственост, с площ от 427 кв.м., идентификатори 67800.505.62 и 67800.505.62.1 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-505, в кв.27, за частна общинска собственост ;
26. Докладна записка с вх.№125/ 26.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,
относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Аркутино“, землище - гр.Созопол.
27. Докладна записка с вх.№142/ 06.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,
относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
28. Докладна записка с вх.№93/ 19.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, осигуряваща достъп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.
29. Докладна записка с вх.№115/ 21.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, улична регулация за м.”Акра” /м.”Външната чешма”/, в землище на гр.Черноморец;
30. Докладна записка с вх.№138/ 05.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
31. Докладна записка с вх.№139/ 05.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .
32. Докладна записка с вх.№152/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол.
33. Докладна записка с вх.№153/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол.

VI. Докладна записка № 157/ 11.03.2013 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол , относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2012г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.

VII. Докладна записка №172/12.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места в землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас за обект: „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.

VIII. Докладна записка №176/13.03.2013г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти(проекти) като общински от първостепенно значение.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№429

Приема отчета за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№430

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал.2 от закона за социалното подпомагане, Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2014 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№431

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.10 ал.6 от Закона за народната просвета, чл.12 ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета приема да се закрие “ НУ „Христо Смирненски ”, село Атия , считано от 15.09.2013 година ;
2. Учениците от НУ „Христо Смирненски ”, село Атия да се пренасочат към ОУ ”Христо Ботев „ град Черноморец, при условията на чл.9 от Закона за народната просвета;
3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се приемат и съхраняват в ОУ ”Христо Ботев „ град Черноморец;
4. Трудово-правните отношения с персонала на “ Начално училище „Христо Смирненски ”, село Атия да се уредят при условията на чл. 328 ал.1 т.1 от Кодекса на труда;
5. Материално-техническата база да се разпредели със заповед на Кмета на Община Созопол на общинските училища, съобразно техните нужди и потребности.
6.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45 ал.2 от Закона за народната просвета недвижимото имущество на закритото НУ „Христо Смирненски ”, село Атия да се разпредели със заповед на Кмета на Община Созопол за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности в Община Созопол;
7. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на НУ „Христо Смирненски ” село Атия, съгласно изискванията на чл.12 ал.4 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета;
8. Задължава Кмета на Община Созопол да изпълни приетите решения.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№432

1.Общински съвет Созопол дава съгласие средствата осигурени в бюджета на Община Созопол като държавни дейности за 2013 година за социална услуга ДЦДУ с капацитет 34 места да се използват за откриване на ЦСРИ , предвид идентифициране на актуални потребности на рисковите групи.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№433

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2013г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: „Национална програма за закрила на детето за 2013г.”; „Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; „Национална стратегия за защита правата на децата на улицата”; „Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина”; „Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013г. в Община Созопол се ангажират:

• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общинатаОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№434

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Георги Петров Станков с ЕГН ********както следва:

№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1. Георги Петров
Станков
65,61 лв.


18,13 лв. - починал
- такса „смет” за предходните години


- такса „смет” за ползване на общинско жилище за 2012 г.
Общо: 83,74 лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№435

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014-2020г.» към Министерство на
финансите, по Оперативна програма “Административен капацитет» Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на финансите.
3. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с ОПАК.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№436

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Оптимизиране на структурата на общинска администрация Созопол» към Министерство на финансите, по Оперативна програма “Административен капацитет» Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на финансите.
3. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с ОПАК.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№437

за участие на Община Созопол в проект по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:

1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в община Созопол“ за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г..
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 относно подготовката и комплектуването на проектното предложение “Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в община Созопол“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№438

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Рибата и рибните продукти – качествена и здравословна храна“за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1.2 «Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама», Приоритетна ос 1: «Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството», от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№439

1. Общински съвет Созопол Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с.Атия, община Созопол“ и дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи относно подготовката и комплектуването на проектното предложение.
2. Общински съвет Созопол поема ангажимент за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” с капацитет 14 лица, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства на ОПРР.
3. Услугата ще бъда поддържана минимум 5 години след създаването и.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№440

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:

1.Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Общински лесопарк Света Марина“ за безвъзмездна финансова помощ по Мярка по Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма», Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативна заетост на населението в района“ от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група «Приморско – Созопол – Царево» по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г., Приоритетна ос 4 : “Устойчиво развитие на рибарските области“.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№441

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Щерев Койчев на следните имоти:
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.15.94, с площ 5.696 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.144, с площ 16.356 дка, с начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№442

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:
1. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Жеков Кисяков:
1.1 Имот № 010020, с площ 3.156 дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Петков Райков:
2.1. Имот № 012068, с площ 9.341 дка., с начин на трайно ползване нива, V категория в м.”Халваджи дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2.2. Имот № 013111, с площ 2.164 дка., с начин на трайно ползване нива, V категория в м.”Халваджи дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костаки Диаманди;
3.1. Имот № 009228, с площ 3.585 дка., с начин на трайно ползване - изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3.2. Имот № 009233, с площ 2.498 дка., с начин на трайно ползване нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3.3. Имот № 010007, с площ 3.184 дка., с начин на трайно ползване - изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№443

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Диана Щелянова Иванова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 24/двадесет и четири/кв.м.ид.ч. от Поземлен имот № 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 604 /шестотин и четири/кв.м., при граници: север – имот №184, изток – имот №186, юг – улица, запад – улица, за сумата 193лв./сто деветдесет и три лева/, без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл.разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№444

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане прекратява съсобственост с Красимира Борисова Стамова-Дичева, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 20/двадесет/кв.м.ид.ч. от Урегулиран поземлен имот ХVІ-716 /шестнадесет римско, имот планоснимачен номер седемстотин и шестнадесет/, кв.68/шестдесет и осми/ по плана на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.502.27 /ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот двадесет и седем/, целият с площ 475/четиристотин седемдесет и пет/кв..м., ЗА СУМАТА от 4 694/ четири хиляди шестстотин деветдесет и четири лева/, без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл.разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№445

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Керка Иванова Ташева, чрез продажба на 295/двеста деветдесет и пет/кв.м.ид.ч. – общинска собственост от поземлен имот №39 /тридесет и девет/ по кадастралния план на зоната по параграф 4 от ЗСПЗЗ на местност „Меден Рид”, землище с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 695/шестстотин деветдесет и пет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130004/15.01.2013г. на независим лицензиран оценител в размер 1 398/хиляда триста деветдесет и осем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№446

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Желев Андонов на следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.10.819, с площ от 4,771 дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Дарадани”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец;
- Поземлен имот с идентификатор 81178.8.9, с площ от 0,886 дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Аклади”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№447

І.Допълва свое решение №1068/23.12.2010г., като одобрява изготвената експертна оценка №2852/31.01.2013г. и отчуждаването за имот:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.40, собственост на Атанас Апостолов Червенков, целият имот с площ от 234 кв.м., м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, за обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2 256лв(две хиляди двеста петдесет и шест)/лв, съгласно изготвена оценка от 31.01.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението по горните точки.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№448

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 12/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Димитров Вълчев на следния поземлен имот:
- Поземлен имот с идентификатор № 000588, с площ от 2,927 дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност “Брусията” по кадастрална карта на землище с.Крушевец.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№449

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.505.87, по КК на гр.Созопол, с площ 1472кв.м.с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – За друг вид застрояване, по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ I, кв.146, ведно със застроената в имота едноетажна сграда с идентификатор 67800.505.87.1, със застроена площ 289кв.м., с предназначение – Сграда за обществено хранене, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1747/15.02.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1479420/един милион четиристотин седемдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130008/06.02.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№450

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Габър, общ.Созопол в местността „До село”, с начин на трайно ползване – нива, с площ 574кв.м./петстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трета категория, представляващ имот № 123001 по плана за земеразделяне на землище с.Габър, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20120049/28.11.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 356лв./триста петдесет и шест лева/, която да се използва като начална тръжна цена, при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№451

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Вятърницата”, с начин на трайно ползване – лозе, с площ 639кв.м./шестотин тридесет и девет квадратни метра/, четвърта категория, представляващ имот с пл. № 010101, по плана за земеразделяне на землище с.Росен, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 201300007/06.02.2013г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 414лв./четиристотин и четиринадесет лева/, която да се използва като начална тръжна цена, при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№452

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.494, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 405кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ I-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1651/30.06.2011год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 94420/деветдесет и четири хиляди четиристотин и двадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 192/18.02.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№453

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.58, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10332кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1909/13.09.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 104350/сто и четири хиляди триста и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№454

На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 427/четиристотин двадесет и седем/кв.м., с идентификатор 67800.505.62 и сграда с идентификатор 67800.505.62.1 и застроена площ от 219(двеста и деветнадесет) кв.м. кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-505, в кв.27 , гр.Созопол, при граници на имота по кадастрална карта: 67800.505.129; 67800.505.63; 67800.505.127; за ЧАСТНА общинска собственост.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№455


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.58, по КК на землище гр.Созопол, м.“Аркутино“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 1783кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1891/28.08.2012год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 61380/шестдесет и една хиляди триста и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130005/25.01.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.57, по КК на землище гр.Созопол, м.“Аркутино“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 1266кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № № 1890/28.08.2012год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 43584/четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и четири лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130006/25.01.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.55, по КК на землище гр.Созопол, м.“Аркутино“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 109кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1888/27.08.2012год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3755/три хиляди седемстотин петдесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130009/11.02.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№456
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г., на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Георгиев Кюмурджиев на следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор № 002105, образуван съгласно Скица-проект № Ф05545/07.02.2013г., с площ от 5.040 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново;
- Поземлен имот с идентификатор № 018074, с площ от 1.946 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05546/07.02.2013г., с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново, за който е съставен АОС №1325/22.06.2009г.
- Поземлен имот с идентификатор № 016030, с площ от 2.106 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05548/11.02.2013г., с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново, за който е съставен АОС №1238/14.04.2009г.
- Поземлен имот с идентификатор № 008083, с площ от 2.137 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05544, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново;
- Поземлен имот с идентификатор № 019043, с площ от 2.923 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05547, с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново, за който е съставен АОС №1261/21.05.2009г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№457

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, с ширина 8.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00метър/, осигуряваща достьп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №014382, №014411, №014412, №014422, №014416, №014407, №014408, №014409, №014410, №014401, №000331, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1, от ЗУТ Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, осигуряваща достьп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№458

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16, ал.7, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията , при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура;
2.Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия;

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, улична регулация за второстепенна улица с осови точки 452-451-450-449-447-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-613-622 , завършваща с уширение в поземлен имот 81178.35.167, осигуряваща достъп до поземлен имот №81178.35.151 в м.”Акра” /м.”Външната чешма”/, землище на гр.Черноморец , като промяната засяга поземлени имоти с номера по кадастрална карта на м.”Акра” з-ще гр.Черноморец №№ 81178.35.52, 81178.35.53, 81178.35.21, 81178.35.22, 81178.35.51, 81178.35.176, 81178.35.24, 81178.35.27, 81178.35.25, 81178.35.26, 81178.35.170, 81178.35.16, 81178.35.15, 81178.35.73, 81178.35.72, 81178.35.13, 81178.35.4, 81178.35.163, 81178.35.153, 81178.35.150, 81178.35.149, 81178.35.147, 81178.35.151, 81178.35.148, 81178.35.164, 81178.35.165, 81178.35.166 , 81178.35.167.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№459

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Черноморец за 2013г., както следва:

1.Скица №19 /07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
2 Скица №14 /04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
3. Скица №11/19.03.2012 година (презаверена на 28.02.2012г)
4. Скица №06/04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
5. Скица №11/04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г
6. Скица №23/07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
7. Скица №18/07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
8. Скица №29/17.05.2011 година (презаверена на 28.02.2013г)
9. Скица №10/19.03.2012 година (презаверена на 28.02.2013г)


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№460

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2013г., както следва:

1. Скица №418 /10.03.2006 година(презаверена на 28.02.2013г)
2 Скица №67 /02.05.2012 година (презаверена на 28.02.2013г)
3. Скица №57/19.04.2012 година(презаверена на 28.02.2013г)
4. Скица №63/28.02.2013 година
5. Скица №100 /14.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
6. Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
7. Скица №120/15.06.2010 година (презаверена на 28.02.2013г)
8. Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
9. Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
10. Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
11. Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
12. Скица №80/12.03.2009 година ((презаверена на 28.02.2013г)
13. Скица №40/12.03.2010 година (презаверена на 28.02.2013г)
14. Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
15. Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
16. Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
17. Скица №94/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
18. Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
19. Скица №159/15.09.2010 година (презаверена на 28.02.2013г)
20. Скица №9/12.01.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
21. Скица №37/25.02.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
22. Скица №23/28.01.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
23. Скица №67/12.04.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
24. Скица №32/19.03.2012 година(презаверена на 28.02.2013г)
25. Скица №1/05.01.2009 година(презаверена на 28.02.2013г)
26. Скица №72/02.05.2012 година(презаверена на 28.02.2013г)Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№461

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти №67800.1.43, №67800.1.112, №67800.1.155, №67800.1.157, №67800.1.227, №67800.1.235, №67800.1.260, №67800.1.263, з№67800.1.265, №67800.1.267, №67800.1.269, №67800.1.312, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1, от ЗУТ Общински Съвет – Созопол одобрява заданието за проектиране за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№462


1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти: №000018, №000084, №000085, №000086, №000087, №000089, №000303, №000305, №000313, №124115, №124116, №124117, №125003, №125014, №125020 и №125021, в местностите „Айва дере" и „Ирлиза”, землище с.Росен, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1,от ЗУТ Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№463

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2012 г. на търговското дружество „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№464

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблеми свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.
Решението по т. ІІ подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№465

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проектите свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма приета с Решение № 405 от 26.02.2013, както следва:
1.Проект „Лесопарк Созопол”, включително ПУП и план схеми към него за ПИ 67800.35.30, 67800.35.136 и 67800.36.16
2.Проект „Автогара Созопол”, включително ПУП за ПИ 67800.3.338
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...