:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24.09.2004 Г


ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА
24.09.2004 г.

І.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2004 Г.
ІІ. ДОКЛАДИ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ.


1. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№181
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за първото шестмесечие на 2004 г.
2. Доклади на постоянно действащите комисии.

2. Докладна записка вх. № 596/27.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за първото шестмесечие на 2004 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№182
Общински съвет – Созопол приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за периода 01.01.-30.06.2004 година.
/приложение №1/

3. Докладна записка вх. № 743/23.09.04г.от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.06. – 15.09.2004 г.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№183
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, приема Отчета на Председателя на Общинския съвет за изразходените от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.06. – 15.09.2004 г., в размер на 198,35 лв.

4. Докладна записка с вх. № 693/13.09.04г.от г-н Стоьо Недин и г-н Станислав Георгиев – Общински съветници, относно вземане на решение за продължаване на преговорите и сключване на споразумение за сътрудничество с Община Олмолц – Чешка Република.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№184
Задължава Кмета на община Созопол да предприеме действия с цел осъществяване на контакт с Кмета на община Олмолц – Чешка Република и в срок до 15.10.2004 г. да се възстановят преговорите за сътрудничество между двете общини.

5. Докладна записка вх. № 567/14.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване структурата на общинската администрация и числеността на персонала в Община Созопол и произтичащата от това актуализация на бюджета.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№185
Отлага Докладна записка с вх. № 567/14.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване структурата на общинската администрация и числеността на персонала в Община Созопол и произтичащата от това актуализация на бюджета, за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет за доуточняване.

6. Докладна записка вх. № 588/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.

Общински съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:
№186.1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Георги Стоянов Райнов от гр. Созопол за закупуване на лекарства необходими за лечението му в размер на 500 ( петстотин ) лева.
№186.2.Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

7. Докладна записка вх. № 608/02.08.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2004 г. и определяне на размера им.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№187
Общинският съвет допълва списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи със старши специалист в Дирекция “ТИХДЕ”, които има право на траспортни разноски.

8. Докладна записка вх. № 577/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи за погребални услуги на ветераните от войните.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№188.1. ОбС Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да отпуска еднократни парични помощи на семействата на починалите през 2004 г. ветерани от войните, в размер до 100 (сто) лева за погребални услуги.
№188.2. Средствата за погребалните услуги на ветераните от войните да се изплащат след представяне на смъртен акт и разходооправдателни документи.

9. Докладна записка вх. № 732/16.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за частично финансиране на обекти: “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол “ и “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Черноморец”.

Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№189
Общински съвет Созопол дава съгласието си приоритетните за Община Созопол екологични обекти: “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” и “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Черноморец”, да бъдат частично финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/.

10. Докладна записка вх. № 696/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване структурата на общинската администрация и числеността на персонала в Община Созопол и актуализация на бюджета.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№190
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1. Увеличава плана на приходната част на бюджета към 30.09.2004 г. на Община Созопол с 6 500 лв, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 2705 – за ползване пазари,тротоари и др. 100 000 лв. 6 500 лв. 106 500 лв.

2. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004г. за местни дейности с 1 500лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби”, Дейност 122 “Общинска администрация” – с 1500 лв.
било увеличение става
§ 1098 – др.неклесиф. в др. параграфи 27 700 лв. 1 500 лв. 29 200 лв.,
/ в т.ч. за представителни разходи
на Кмета на Община Созопол/ 4 700 лв. 1 500 лв. 6 200 лв.

3. Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол за 2004 г. от собствени средства в размер на 5 000 лв.
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, Дейност “Други дейности по БКС” – с 5 000 лв.
§ 5206 – ППР било увеличение става
24 000 лв. 5 000 лв. 29 000 лв.
/ в т.ч. ПСОВ Созопол 12 000 лв. 2 500 лв. 14 500 лв.
и ПСОВ Черноморец 12 000 лв. 2 500 лв. 14 500 лв./

4. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строитилство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 г. на Община Созопол, настъпили в резултат на служебна актуализация, съгласно чл.38, ал.3, т.1 и 3 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета на 11.06.2004 г. от Общински съвет Созопол, както следва:
било увеличение става
общо капиталови разходи 563 000 лв. 36 000 лв. 599 000 лв.,
/ в т.ч. целеви субсидии 81 000 лв. 10 000 лв. 91 000 лв.
собствени средства 482 000 лв. 26 000 лв. 508 000 лв.
дарения 0 лв. 21 000 лв. 21 000 лв.

5. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общинския съвет бюджети в частта на местните дейности, както следва:
Кметство Черноморец
Увеличава плана на разходите на Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 13 000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 30 000 лв. 13 000 лв. 43 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 866 “Общински пазари и тържища” с 13 000лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 3 000 лв. 3 000 лв. 0 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 10 000 лв. 10 000 лв. 0 лв.

11. Докладна записка вх. № 702/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 116, 117 и 142, улична регулация и пешеходна алея, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№191
Общински съвет – Созопол одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол включващ квартали с номера номера 116,117 и 142, улична регулация с осови точки 776-828-829-798 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки 798-799-800-669 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 775-774-773-772-660 с ширина 11 метра , улична регулация с осови точки 669-668-667-666-665-664-662-661-660 с ширина 10 метра и уширение за паркинг 17.50 метра, улична регулация с осови точки 774-832-833-834-835-836-837-665 с ширина 9 метра и пешеходна алея пс ширина 2.50 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

12. Докладна записка вх. № 703/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 105, 106, 118 и 119, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№192
/отм. с реш. №322/11.02.2005 г./
Общински съвет – Созопол одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 105, 106, 118 и 119, улична регулация с осови точки 823-825-826-827-790-789-788-785-784 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-784 с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки 781-794-793-792-791-790 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 798-797-796-795-792 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии.

13. Докладна записка вх. № 704/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 128, 127, 126 и 121, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№193
/отм. с реш. №321/11.02.2005 г./
Общински съвет – Созопол одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 128, 127, 126 и 121, улична регулация с осови точки 849-850-851-852-677-676-854-855-856-857-858-861 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 747-746-680-681-682-683-684-685 с ширина 12 метра и уширение за паркинг с ширина 16 м, улична регулация с осови точки 673-674-675-677-678-679-680 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 823-863-860-861-862-686-685 с ширина 12.50 метра и с ширина 12 м, улична регулация тупик с осови точки 685-820 с ширина 6 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

14. Докладна записка вх. № 705/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102,103,104,122,123,124 и 125, улична регулация , проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№194
/отм. с реш. №317/11.02.2005 г./
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102, 103, 104, 122, 123, 124 и 125, улична регулация с осови точки 685-687-688-689-690-691-692-693 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 693-787-786-784 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки 790-868-869-870-871-872-873-691 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки 826-864-865-866-867-688 с ширина 9 метра и уширение за паркинг с ширина 16.50 м, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

15. Докладна записка вх. № 706/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 107, 108, 109, 110, 113, 114 и 115 и улична регулация с осови точки 660-659-658-657- 656-655-654-653-652-651-650 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-772-773-774-775-776-778-779-780-781-883-783 с ширина 11 метра и 12 метра, улична регулация с осови точки 776-882-881-880-877-876-875-874 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 653-880 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-879-878-877-650, улична регулация тупик с осови точки 781-782 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№195
/отм. с реш. №320/11.02.2005 г./
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 107, 108, 109, 110, 113, 114 и 115 и улична регулация с осови точки 660-659-658-657- 656-655-654-653-652-651-650 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-772-773-774-775-776-778-779-780-781-883-783 с ширина 11 метра и 12 метра, улична регулация с осови точки 776-882-881-880-877-876-875-874 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 653-880 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-879-878-877-650, улична регулация тупик с осови точки 781-782 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

16. Докладна записка вх. № 707/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 131,132,130 и 133, и улична регулация с осови точки 759-760-761-762- 763-764-765-766-767 с ширина 12 метра и улична регулация с осови точки точки 765-843-842-841-840-839-838-665 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 759-809-808-807-806-805-804-803-802-801-669 с ширина 15.50 метра и 13.75 метра с предвидени уширения за паркинг, улична регулация с осови точки точки 841-804 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-661-662-664-665 с ширина 10 метра и 17.50 метра с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№196
/отм. с реш. №319/11.02.2005 г./
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера131,132,130 и 133, и улична регулация с осови точки 759-760-761-762- 763-764-765-766-767 с ширина 12 метра и улична регулация с осови точки точки 765-843-842-841-840-839-838-665 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 759-809-808-807-806-805-804-803-802-801-669 с ширина 15.50 метра и 13.75 метра с предвидени уширения за паркинг, улична регулация с осови точки точки 841-804 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-661-662-664-665 с ширина 10 метра и 17.50 метра с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

17. Докладна записка вх. № 708/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 138,139 и 141, и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№197
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 138, 139 и 141.Улична регулация с осови точки 747-849-817-816, улична регулация с осови точки 849-848-847-846-845-844-811, , проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

18. Докладна записка вх. № 709/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 135, 136, 137 и 140, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№198
/отм. с реш. №318/11.02.2005 г./
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номераномера 135,136,137 и 140, и улична регулация с осови точки 747-849-817-816 с ширина 10 метра и улична регулация с осови точки точки 849-848-847-846-845-844-811 с ширина 10 метра и уширение за паркинг с ширина 18 метра, улична регулация с осови точки 817-844 с ширина 9 метра, проект за вертикално планиране , схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

19. Докладна записка вх. № 710/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 90, 91 и 92 и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№199
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 90, 91 и 92 и улична регулация с осови точки 724-718 с ширина 18 метра, улична регулация с осови точки точки 718-716-715-714-713-712-711-710-709 с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки 709-720-722-723-724 с ширина 10 метра , улична регулация тупик с осови точки 720-719 с ширина 7.50 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

20. Докладна записка вх. № 711/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 120,129 и 134, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№200
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 120, 129 и 134, улична регулация с осови точки 756-811-813-814-815-816-818-819-673-821-822-823 с ширина 10 метра и уширение за паркинг, улична регулация с осови точки точки 823-824-831-830-798 с ширина 12.50 метра, улична регулация с осови точки 798-799-800-669 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 669-670 671-672-673 с ширина 10 метра и уширение за паркинг с ширина 15.50 м, улична регулация с осови точки 804-814 с ширина 10 метра,проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

21. Докладна записка вх. № 699/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация и застрояване и работен устройствен план на урегулиран поземлен имот ІV-128 в кв.12 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ №201
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застояване и работен устройствен план на урегулиран поземлен имот ІV-128 в кв.12 по плана на гр.Созопол.

22. Докладна записка вх. № 690/13.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация и застрояване и работен устройствен план на урегулирани поземлени имоти ХІІ-515 и ХІ в кв.27 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№202
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация и застояване и работен устройствен план на урегулирани поземлени имоти ХІІ-515 и ХІ в кв.27 по плана на гр.Созопол.

23. Докладна записка вх. № 684/10.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХІV-166 в кв.16 по плана на гр.Созопол. След обсъждане комисията премина към гласуване.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ
№203
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр. Созопол съгласува проекта изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХІV-166 в кв.16 по плана на гр.Созопол, със забележка: така обособената площ да бъде без право на застрояване.

24. Докладна записка вх. № 643/25.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно изменение на подробен устройствен план за регулация на урегулиран поземлен имот Х-514 в кв.27 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№204
На основание чл.129 ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол, съгласува проекта за изменение на плана за регулация и попълване на кадастралния план на урегулиран поземлен имот Х-514, в кв.27 по плана на гр.Созопол.

25. Докладна записка вх. № 590/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1685, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№205
Общински съвет – Созопол, отлага докладна записка вх. № 590/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1685, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол, за доуточняване.

26. Докладна записка вх. № 587/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№206
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол.
27. По предложение на г-н Димо Минков
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№207
Не приема предложението на г-н Димо Минков за отлагане на докладна записка вх. № 586/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХV-94 и ХІІІ-93 в кв.9 по плана на гр.Созопол.

28. Докладна записка вх. № 586/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХV-94 и ХІІІ-93 в кв.9 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№208
Не съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулирани поземлени имоти ХV-94 и ХІІІ-93 в кв.9 по плана на гр.Созопол.

29. Докладна записка вх. № 584/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот Х-общ. и ХІ-общ. в кв.22 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№209
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулирани поземлени имоти Х-общ. и ХІ-общ. в кв.22 по плана на гр.Созопол.

30. Докладна записка вх. № 526/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно изработен проект за подробно-устройствен план на Провлака между стар и нов град – Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№210
Общински съвет – Созопол съгласува представения окончателен проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за “Провлака” – гр.Созопол и специфични правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план за регулация и застрояване към плана.

31. Докладна записка вх. № 525/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи, съгласно разпоредбите на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванияа на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове категории и устройствени зони за местност “Мапи”, “Каваци”, “Далечни мапи”, “Ачмалъци”, “Св. Марина”, “Герени”, “Аклади”, “Аклади-чеири”, “Акра”, “Алепу”, землище гр. Созопол и землище с. Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№211

Общински съвет – Созопол на основание разпоредбите на чл.3 от Наредба №7 във връзка с чл.13 ал.2 от ЗУТ и чл.27 ал.1 т.3, чл.28 ал.5 и чл.29 от Наредба №7 одобрява следните правила и норми за застрояване, както следва:

-за “Аклади – чеири”, “Аклади” под пътя, “Вятърницата” и “Рачов кладенец”, к-г “Градина” землище с.Черноморец, “Акра” под пътя, “Аклади-чеири” под пътя и “Герени” под пътя, землище гр. Созопол със следните показатели:
плътност на застрояване – 30%
интензивност на застрояване – 1,5
мин.озеленена площ – 60%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 7,00 м.
и кота било 10,00 м.

-за “Мапи”, “Ачмалъци”, “Синетудис”, “Алепу”, “Андрея баир”, “Св.Марина”, “Коручешма”, “Мисаря”, “Герени” над пътя, землище гр.Созопол, “Аклади-чеири” в землището на с. Черноморец и “Аклади” над пътя, в землището на с. Черноморец със следните показатели
плътност на застрояване – 30%
интензивност на застрояване – 1,5
мин.озеленена площ – 60%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 10,00 м. и кота било 14,50 м.
-к/г “Каваци”, к/г “Смокиня”, к/г “Веселие” землище гр.Созопол
плътност на застрояване – 20%
интензивност на застрояване – 0,8
мин.озеленена площ – 80%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 7,00 м. и кота било 10,00 м.

32. Докладна записка вх. № 698/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училищата за учебната 2004/2005 г. в Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№212.1. Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2004/2005 год.

№212.2. Общинският съвет одобрява и приема числеността на педагогическия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слети паралелки, СИП-овете и външните лектори за учебната 2004/2005 година.
/приложение №2/

33. Докладна записка вх. №527/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предаване на непредадено имущество на Потребителна кооперация “Созопол”, въз основа на § 1, ал.4 от ДП но Закон за кооперациите.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№213
Общински съвет – Созопол не дава съгласие да бъде предадена собствеността на Потребителна кооперация “Созопол” върху прилежащия терен към Павилион № 45 /за хранителни стоки/ представляващ УПИ ІІ /за КОО/ в кв.59 плана на гр. Созопол, с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

34. Докладна записка вх. №572/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот общинска собственост, находящ се в с. Вършило, община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№214.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от ППЗОС променя статута на недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с Акт № 414/08.07.2003г, находящ се в парцел ІІІ-347, кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 1880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ кв.м., с изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., като го обявява за частна общинска собственост.
№214.2. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг парцел ІІІ-347, кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 1880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ кв.м. с изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 400 /четиристотин/ кв.м.

35. Докладна записка вх. №575/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот общинска собственост, находящ се в с. Индже войвода, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№215.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от ППЗОС променя статута на недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с Акт № 60/10.02.1998г, находящ се в парцел ІІ, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 3480 /трихиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м. и изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 300 /триста/ кв.м., като го обявява за частна общинска собственост.
№215.2. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг парцел ІІ, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол, представляващ дворно място с площ 3480 /трихиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м. и изградената в него масивна сграда “Училище” с площ от 300 /триста/ кв.м., като бъде включено като клауза запазването право на ползване при досегашните условия в полза на ТП ”Български пощи” до осигуряването им с ново помещение.

36. Докладна записка вх. №578/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-470 в кв.46 по плана на с. Вършило.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№216
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІІ-470 кв.46 по плана на с. Вършило, представляващ дворно място с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., заедно с едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60 /шейсет/ кв.м.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

37. Докладна записка вх. №580/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-193 в кв.21 по плана на с. Вършило.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№217

Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІІ-193 кв.21 по плана на с. Вършило, представляващ дворно място с площ от 440 кв.м. заедно с едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

38. Докладна записка вх. № 637/23.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на недвижими поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землещището на с. Равна гора, Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№218
Общински съвет – Созопол на основание чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг следните земеделски имоти, частна общинска собственост:
- поземлен имот №113 в м. “Кляджика”, землище с. Равна гора, с площ от 90, 352 дка с АОС №518/16.08.04 г.;
- поземлен имот №114 в землище с. Равна гора, с площ от 9, 747 дка с АОС №519;
- поземлен имот №117 в м. “Кляджика”, землище с. Равна гора, с площ от 112, 314 дка с АОС №520/16.08.04 г.;
- поземлен имот №118 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 15, 355 дка с АОС №521/16.08.04 г.
- поземлен имот № 120 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 13, 682 дка с АОС №522/16.08.04 г.
- поземлен имот №119 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 16, 992 дка с АОС №523/16.08.04 г.
- поземлен имот №126 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 8, 533 дка с АОС №524/16.08.04 г.
- поземлен имот №77 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 33, 023 дка с АОС №525/16.08.04 г.
Пазарната стойност на горецитираните имоти да се определи от лицензиран оценител.

39. Докладна записка вх. № 647/26.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно промяна статута на част от сграда публична общинска собственост в частна общинска собственост и надлежното й отдаване под наем за здравни дейности за социално задоволяване на нуждите на населението на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№219.1. На основание чл.12, ал. 4 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез конкурс част от недвижим имот, общинска собственост за срок от 3 /три/ години, със следното предназначение – кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ :
- лекарски кабинет с площ - 21.13 кв.м.
- лекарски кабинет с площ – 20.27 кв.м.
- обща манипулационна с площ - 11.80 кв.м.
- склад за апаратура с площ – 8.00 кв.м.
- два броя санитарни възли - с обща площ 3.30 кв.м.
- обща чакалня - 8.70 кв.м.
- общ коридор с предверия към WC-та - 13.70 кв.м.
за лични лекари, притежаващи удостоверения за амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, издадени от РСЗ - гр. Бургас и пациентска листа, включваща жители на гр. Созопол.

№219.2. На основание чл.12 ал.4 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез конкурс част от следният недвижим имот, общинска собственост за срок от 3 /три/ години със следното предназначение – за медицински център:
- лекарски кабинет с чакалня - 13.70 кв.+ 10.70 кв.м.
- лекарски кабинет без чакалня - 19.50кв.м.
- лаборатория - 15.75 кв.м.
- манипулационна от две преходни части - 12.70 кв.м.
- обща чакалня - 6.9 кв.м.
- коридор с регистратура - 27.00 кв.м.
- два броя санитарни възли - 16.50 кв.м.
за медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ, в договорни отношения с Районна здравно осигурителна каса – гр.Бургас.

40. Докладна записка вх. № 659/31.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно промяна на статута на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Извор, община Созопол и надлежното му отдаване под наем.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№220.1. Отлага докладна записка вх. №659/31.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно промяна на статута на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Извор, община Созопол и надлежното му отдаване под наем за следваща сесия, до изясняване на въпроса с възможността за възстановяване на училището.
№220.2. Задължава Кмета на Общината да проведе необходимите разговори и консултации със съответните институции и да даде своето становище за възможността да се открие отново училището в с. Извор.

41. Докладна записка вх. № 683/10.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 266 в кв. 22 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 год.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№221
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-266 в кв.22 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

42. Докладна записка вх. № 685/10.09.04 г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот №22 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Отманли”, землище с. Росен, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№222
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №22 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Отманли” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

43. Докладна записка вх. № 691/13.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот №193 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Кантона”, землище с. Росен, община Созопол.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№223
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №193 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Кантона” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

44. Докладна записка вх. № 692/13.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно закупуване на част от поземлен имот №150 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№224
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да проведе процедура по продажба чрез търг на общинската част от поземлен имот №150 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

45. Докладна записка вх. № 713/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно временно настаняване на Общинска фирма “Търговия” – в ликвидация – гр. Созопол в сграда общинска собственост.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№225
На основание чл. 45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с Решение № 109.1/13.05.04г. на Общински Съвет – гр.Созопол, относно промяна на статута на сградата в частна общинска, Общински съвет решава да бъде учредено възмездно право на ползване върху помещение от 15 /петнадесет/ кв.м. на втори етаж, в общинска сграда, бивш “ Битов комбинат”, находяща се в град Созопол, ул. Аполония №35, с АОС № 181/ 31.03.2001г., за срок от 3г.
Наемната цена да бъде определената от лицензиран оценител.

46. Докладна записка вх. № 585/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно предоставяне помещение за нуждите на Инспектор детска педагогическа стая и секретаря на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№226
На основание чл.12, ал 2 от ЗОС, във връзка с чл.9 ал.1 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се предостави за срок от 3 /три/ години безвъзмездно за ползване помещение за нуждите на Инспектор детска педагогическа стая и секретаря на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул.Аполония №31, където се помещаваше д-ция “Лицензии и категоризация”.

47. Докладна записка вх. № 520/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно закупуване на част от поземлен имот №29 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№227
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да проведе процедура по продажба чрез търг на общинската част от поземлен имот №29 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

48. Докладна записка вх. № 528/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване процедура за промяна плана за регулация и застрояване на УПИ IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол и замяна в реални части.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№228
На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.2, чл.128, ал.6 във връзка с чл.121, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол дава съгласие да се промени плана за регулация и застрояване на УПИ-118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.

49. Докладна записка вх. № 573/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно замяна на общински имот – частна собственост.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№229
На основание чл.34, чл.35 ал. 2 от ЗОС и чл.30, ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Созопол одобрява предложената замяна на 3, 084 дка от поземлени имоти №000928 и №000931, частна собственост, актувани с АОС №505/14.05.2004 г. и АОС №506/14.05.2004 г., м. “Аркутино” в землището на гр. Созопол, с 3,084 дка реални части от поземлен имот №000933, собственост на ЕООД “Комплексстрой” – Бургас, м. “Аркутино” землището на гр. Созопол, община Созопол.

50. Докладна записка вх. № 589/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно решаване на въпроси, свързани с участиено на Община Созопол като съдружник в “Водно сдружение – Южни води” ООД, гр.Бургас.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№230.1. Общински съвет – Созопол не дава съгласие Община Созопол да вземе участие като съдружник в “Южни води” ООД – Бургас.
№230.2. Задължава Кмета да продаде дяловете, с които Община Созопол е учавствала в сдружението.

51. Докладна записка вх. № 661/31.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на недвижим имот, частна общинска собственост в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№231
На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет одобрява извършването на продажба чрез търг на недвижим имот № 7133 с АОС № 526/24.08.04г, с площ от 3,350 дка, находящ се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
Пазарната стойност на гореописания имот да се определи от лицензиран оценител.

52. Докладна записка вх. № 715/14.09.04г.от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно предоставяне под наем чрез търг на две помещения за банков офис, находящи се на втория етаж на административната сграда на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№232
Общински съвет Созопол не дава съгласие двете помещения, находящи се на втория етаж на административната сграда на община Созопол – първото помещение с площ от 31,37 кв.м. и второто с площ от 34, 07 кв.м. да бъдат отдадени под наем за срок от три години чрез търг за банков офис при първоначална наемна цена не по-ниска от тази, определена от лицензиран оценител.

53. Докладна записка с вх. № 720/15.09.04 г. от г-н Панайот Рейзи, председател на Общински съвет Созопол, относно продажба на активи на ЕООД “Созопол”.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№233
На основание чл.7, ал.1 т. “П” от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.30, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде организирана и проведена процедура по търг с явно наддаване за продажба на 11 бр. Бунгала тип “панелен” и административната част, представляващи комплекс “Работнически общежития, включен под №284 в активите на “Созопол” ЕООД. Процедурата да се проведе при първоначална тръжна цена на съответните обекти, определена на базата на оценка от лицензиран оценител.

54. Докладна записка вх. № 695/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно предоставяне на две помещения находящи се на втория етаж на административната сграда на Община Созопол за ползване от Общинската администрация.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№234.1. Общински съвет – Созопол отменя решение №54 от 30.01.2004 г. в частта си – “Две помещения, предназначени за офиси”.
№234.2. Общински съвет – Созопол дава съгласие двете помещения, находящи се на втория етаж на административната сграда на Община Созопол /първо помещение – 31,37 кв.м., второ помещение – 34,07 кв.м./, за ползване от общинската администрация, за нуждите на Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:.................
/П. Рейзи/
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Първоначалният план по приходите на Община Созопол беше приет на 12.03.2004г. в размер на 5 142 533 лв. Впоследствие на основание чл.34 от Закона за устройство на държавния бюджет Министерство на финансите извърши служебно със свои писма промени на първоначалния план както следва:
• С № ФО –12/31.03.2004г. – увеличение - 1 235 лв.;
• С № ФО – 20/10.05.2004г. – увеличение 17 188 лв.;
• С № ФО – 21/17.05.2004г. – увеличение 30 695 лв.;
Първоначално приетият план беше увеличен и с получените трансфери в размер на - 13 540 лв. и от дарения – в размер на 1 310 лв.
Годишният план по приходите, актуализиран към 30.06.2004 г. възлиза на 5 506 501 лв. Отчетът на приходите към 30.06.2004 г. е 2 402 122 лв., или изпълнение 46,13%., в това число:
- приходи от преотстъпени данъци по ЗОДФЛ от ЦБ – 942 710 лв., при план 1 885 419 лв., или изпълнение 50.00 %.
- обща допълваща субсидия от ЦБ – 43 389 лв.
- обща изравнителна субсидия от ЦБ – 12 740 лв.
- целеви трансфери за капиталови разходи от ЦБ – 4 000 лв.
- собствени приходи – 927 466 лв. при план 2 716 362 лв., или
изпълнение 34.14 %.
- остатък от предх. период - 442 862 лв.
- трансфери – 13 540 лв.
- временно съхранявани средства – 15 415 лв.
Банковата наличност на 30.06.2004 г. е 251 401 лв.
Разходите по бюджета на Общината за периода възлизат на 2 150 721 лв. при
план 5 206 501 лв., или изпълнението е 41.30 %.
Разпределени са както следва:
- за заплати, др.възнаграждения и осигурителни вноски са изплатени 843 324 лв. или 39.21 % от всички разходи.
- за издръжка на социалните, здравни, учебно-възпитателни и други общински заведения – 874 605 лв. или 40.67 %;
- за помощи по решение на ОС – 990 лв. или 0.05 % от разходите.
- за субсидии на организации с нестопанска цел и членски внос – 62 624 лв. или 2.91 % от разходите;
- за основен ремонт на ДМА, придобиване на ДМА и НДА 369 178 лв. или 17.16 % от разходите.
Разходите по функции са както следва:
1.Функция “Изпълнителни и законодателни органи” – обща сума на разходите за шестмесечието 501 748 лв. при план 1 344 627 лв.,или изпълнение 37,32%. За заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала, социални и здравни осигуровки – 267 548 лв.; издръжка – 203 943 лв.; обезщетения и помощи – 816 лв.; чл.внос – 820 лв. и капиталови разходи – 28 621 лв.
2.Функция”Отбрана и сигурност” – обща сума на разходите 21 549 лв. при план 96 846 лв.,или изпълнение 22.25%.За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения и осигуровки са изразходени 6 768 лв., издръжка – 14 781 лв.
3.Функция”Образование” – общата сума на разходите към 30.06.2004г.е 755 201 лв. при план 1 694 675 лв., изпълнението е 44.56%.
Изпълнението на плана по параграфи е както следва:
Разходът по § .01-заплати.- при план 739 132 лв.,отчет 350 222 лв.,изпълнението е 47.38 %.
-по т.0101-заплати на перс.по труд.правоотн.-при план 716 246 лв.,отчет 327 466 лв., изпълнението е 45.72 %.
-по т.0109-ДМС-план 22 886 лв.,отчет 22 756 лв., изпълнението е 99.43%.
Сумата на разходите по § 02-др.възн. и плащания за персонала е 8 882 лв. при план 51 653 лв.,изпълнението е 17.20 %.
-по т.0208-обезщ.на перс.с х-р на възнагр.- план 33 890 лв. и отчет 6 466 лв., изпълнението е 19.01 %.
-по т.0209-др.плащания - план 16 533 лв.и отчет 1 903 лв., изпълнение - 11.51 %.
Разходите по § 03-осигур.вноски за ДОО са 97 492 лв.при план 221 384 лв.,
Изпълнение- 44.04 %.
По § 04-осигур.вноски от работодателя за УПФ - план 24 415 лв. и отчет 12 382 лв. , изпълнението е 50.71 %.
По § 05-здравно-осигур.вноски план 36 482 лв. и отчет 16 740 лв. , изпълнението е 45.89 %.
По § 07-ДЗПО-план 6 757 лв. и отчет 3 163 лв.,изпълнението е 46.81 %.
Общият размер на разходите по § 1000 - издръжка е 188 789 лв. при план 488 252 лв., изпълнение- 38.67 %.
Сумата на капиталовите разходи е 77 531 лв.,при план 126 600 лв., изпълнение-61.24 %. Разходът по § 5100-осн. ремонт на ДМА е 38 531 лв.при план 67 600 лв., изпълнението е 57.00%. Разходът по § 5200-придобиване на ДМА е 39 000 лв. при план 59 000 лв., изпълнение 66.10%
Разходите по дейности се разпределят както следва:
Дейност 311 – ЦДГ-299 185 лв. За заплати, обезщетения, ДОО, ЗОВ, ДЗПО – 137 272 лв., издръжка 84 382 лв., капиталови разходи – 77 531 лв.
Дейност 314-ПДГ – 3 306 лв. За заплати,обезщетения,ДОО,ЗОВ,ДЗПО – 3 238 лв., издръжка - 68 лв.
Дейност 318 – ППП на 6-год.деца – 18 054 лв. За заплати,обезщетения,ДОО,ЗОВ,ДЗПО – 13 169 лв., издръжка – 4 885 лв.
Дейност 322 – ОУ – 420 917 лв. За заплати,обезщетения,ДОО,ЗОВ,ДЗПО – 326 716 лв., издръжка - 94 201 лв.
Дейност 389 - Др.дейности – 13 739 лв.За заплати,обезщетения, ДОО, ЗОВ, ДЗПО – 8 486 лв., Издръжка – 5 253 лв.
4.Функция “Здравеопазване” - общата сума на разходите за шестмесечието е 10 705 лв. при план за годината 35 425 лв.,или изпълнението е 30.21 %. За заплати, др.възна-граждения и плащания на персонала,социални и здравни осигуровки – 10 043 лв. ; издръжка – 662 лв.
5.Функция”Социално осигуряване,подпомагане и грижи”: при план на разходите 102 589 лв. отчетът е 28 007 лв. – 27,30 % от плана. За заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала,социални и здравни осигуровки – 17 858 лв. ; издръжка – 10 149 лв.
6.Функция “Жилищно строителство,БКС” – обща сума на разходите за шестмесечието е 507 506 лв. при план 1 172 914 лв.,или изпълнението е 43.27 %. За заплати, др. възнаграждения и социални осигуровки са изразходени 33 492 лв.,за придобиване на ДМА – 207 326 лв.,за издръжка – 266 688 лв.,в т.ч.: 118 430 лв. за поддържане на чистотата; 42 836 лв. за озеленяване; 15 032 лв. за вода и текущо поддържане на ВиК; 105 500 лв. за осветление на улици и площади и за други дейности по БКС – 18 382 лв.
7.Функция “Почивно дело,културни и религиозни дейности”
- За физкултура и спорт – изразходени са 19 718 лв. при план 35 806 лв.,изпълне-ние 55.07%;
- За култура–изразходени средства през периода 137 498 лв. при план 256 410 лв., или изпълнението е 53.62%.Разходите са извършени както следва:за заплати и осигуровки – 12 032 лв.;за субсидии за текуща дейност – 45 804 лв.; за издръжка – 23 788 лв.,за помощи по решение на Общ.съвет- 174 лв. и за капиталови разхо-ди – 55 700 лв.
8.Функция “Икономически дейности и услуги”
- За др.дейности по селско и горско стопанство,лов и риболов – изразходени са 3 556 лв. при план 16 990 лв., изпълнение – 20.93 %. За заплати и осигуровки – 3 406 лв. и за издръжка – 150 лв.
- За безопасност на движението – изразходени са 5 876 лв. при план 17 400 лв.,
или изпълнението е 33,77%.Средствата са изразходени за маркировка на улици, изготвяне на указателни табели и пътни знаци.
- За ремонт и поддържане на пътища – изразходени са 137 941 лв. при план
271 160 лв.,или изпълнението е 50.87%
- За общински пазари и тържища – изразходени са 5 642 лв. при план 45 427 лв., изпълнение – 12.42 %. За заплати и осигуровки – 2 215 лв. и за издръжка – 3 427 лв.
- За други дейности по икономиката – изразходени са 15 774 лв. при план 116 235 лв.,изпълнение – 13.57%.
Разпределението на бюджетните разходи по кметства е съгласно приложенията към информацията.
За делегираните от държавата дейности планът на разходите е изпълнен на 42,27%.
Делегираните от дължавата дейности са дофинансирани с общински приходи в размер на 43 035 лв., както следва:
- 33 673 лв.- за заплати на щатен персонал и на несписъчен състав от общинската администрация и осигуровки;
- 7 250 лв.- за допълнителни субсидии на читалищата;
- 2 112 лв.- за допълнителна издръжка на мезей и худ.галерия.
Средствата за дофинансиране представляват 5,91% от неданъчните приходи на общината.
За общински дейности са разходвани 56,26% от общите разходи на общината. От тях 12,98% са за външни услуги, 17,16% са за капиталови разходи, 7,60% - за текущ ремонт и само 3,36% са за заплати, други възнаграждения и осигуровки по тях.
Община Созопол няма отклонени държавни трансфери за разплащане на разходи в местни дейности.
Община Созопол няма неразплатени разходи към 30.06.2004 година.ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Училищата в Общината са 8, от които 7 основни и 1 начално.
На основание Наредба № 7/29.12.2000г., Наредба № 5/14.05.2002г. и
Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2000г. за определяне броя на
Учениците в паралелките и в групите и докладни записки от директорите на училищата са налице следните паралелки и групи:

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол
ПДГ - 1 група - 13 деца
І клас - 2 паралелки – 35 ученика
ІІ клас - 1 паралелка - 26 ученика
ІІІ клас - 2 паралелки - 32 ученика
ІV клас - 2 паралелки –42 ученика
V клас - 3 паралелки – 56 ученика
VІ клас - 2 паралелки - 47 ученика
VІІ клас - 3 паралелки –67 ученика
VІІІ клас - 1 паралелка –24 ученика
Педагогически персонал :
-учители – 26 бр.
-възпитатели – 4 бр.
-външни лектори- 1 бр.
Непедагогически персонал - 7 бр.
ПИГ – 2 групи в начален курс
2 групи в среден курс
Часове по СИП:
Екология – 6 клас – 1 група;
Приложни изкуства – 2 клас – 1 група.
Компютърна техника – 5 клас – 3 групи
Компютърна техника – 6 клас – 2 групи
Изобр. изкуство – 3 клас – 2 групи
Изобр. изкуство – 7 клас – 1 група
английски език – 5 клас –1 група
ИКД-художествено-творчески състави –2, 3 и 4 клас – една група
5 клас – една група
Спортни секции:
Баскетбол – 5 клас – 1 група
Футбол – 6 клас – 1 група
Хандбал – 7 клас – 1 група

НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново
На основание чл.11 ал.1 и т.2 ал.2:
І клас – 0.5 паралелка – 7 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІV клас - 0.5 паралелка – 6 ученика
Образуват се 2 слети паралелки:
І + ІІІ клас – маломерна
ІІ + ІV клас – маломерна
Педагогически персонал:
учители - 2 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 0.5 бр.
ПИГ - 1 група

ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец
І клас – 1 паралелка – 16 ученика
ІІ клас – 1 паралелка - 17 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка- 11 ученика
ІV клас – 0.5 паралелка- 6 ученика
V клас - 1 паралелка - 16 ученика-маломерна
VІ клас - 1 паралелка - 19 ученика
VІІ клас - 0.5 паралелка- 15 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка- 10 ученика
Образуват се 2 слети паралелки:
ІІІ + ІV клас – 17 ученика
VІІ + VІІІ клас - 25 ученика
Педагогически персонал:
учители - 11 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал- 3 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – 5 групи математика
ИКД – спортна секция – баскетбол

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия
ППГ - 1 група - 12 деца – маломерна
І клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
ІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика – маломерна
ІІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка-12 ученика
VІ клас – 1 паралелка – 17 ученика – маломерна
VІІ клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
VІІІ клас – 0.5 паралелка- 6 ученика
Образува се 1 слята паралелка: V + VІІІ клас – 18 ученика
Педагогически персонал:
учители - 11 бр.
възпитател- 1 бр.
Непедагогически персонал – 3 бр.
ПИГ – 1 група – начален курс

ОУ “Христо Ботев” с. Росен
ППГ - 1 група - 19 деца
І клас – 1 паралелка – 20 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 22 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 18 ученика
V клас – 1 паралелка – 20 ученика
VІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
VІІ клас – 1 паралелка – 22 ученика
VІІІ клас – 1 паралелка – 17 ученика – маломерна
Педагогически персонал:
учители - 12 бр.
възпитатели – 3 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 3 групи: 2 в начален курс
3 в среден курс

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора
ППГ - 1 група - 13 деца – маломерна
І клас – 1 паралелка – 13 ученика – маломерна
ІІ клас – 0.5 паралелка- 5 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка -12 ученика – маломерна
ІV клас – 0.5 паралелка-11 ученика
V клас – 0.5


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...