:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол, проведено на 31.07.2013г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2013г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 578

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2013г. – 30.06.2013г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 521/22.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В” на „ФеърПлей Пропъртис“ АД.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
2. Докладна записка с вх. № 502/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране доизграждането на канализационна мрежа с цел отвеждане и пречистване на отпадъчните води в ПСОВ-с.Равна гора .
3 Докладна записка с вх. № 504/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г.
4. Докладна записка с вх. № 505/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 година.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
5. Докладна записка с вх. № 448/19.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XX-341, кв.18 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол.
6. Докладна записка с вх. № 463/28.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №276 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
7. Докладна записка с вх. № 464/28.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №277 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
8. Докладна записка с вх. № 474/05.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
9. Докладна записка с вх. № 476/08.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
10. Докладна записка с вх. № 487/11.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отреждане на общински недвижими имоти „За изграждане на социални жилища“.
11. Докладна записка с вх. № 488/11.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, общ.Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 489/11.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Равна Гора, общ.Созопол.
13. Докладна записка с вх. № 495/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XІ-55, кв.16 по плана на с.Присад, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх. № 496/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXІІ-125, кв.20 по плана на с.Присад, общ.Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 508/15.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
16. Докладна записка с вх. № 509/15.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. № 510/15.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
18. Докладна записка с вх. № 514/16.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации:
19. Докладна записка с вх. № 459/24.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП- план за улична регулация на елемент на техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място, за местност “Мапи” и местност “Ачмалъци”,обхващаща кадастрални единици с №№:10,41,42,43,44,53 и част от 45 по кадастрална карта, землище на гр. Созопол, област Бургас .
20. Докладна записка с вх. № 497/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПРЗ за имоти извън урбанизираната територия, а именно: УПИ ХLVІІІ-8176, LІІ-8081 и ХLІХ-8176 по плана на м.”Буджака”, землище на гр. Созопол /идентификатори 67800.8.81 , 67800.8.253 и 67800.8.252 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, като промяната се състои в обособяване на два нови УПИ с №№ ХLVІІІ-8176,8081 и ХLІХ-8176,8081 и застроителни показатели, съобразени с тези в “Рекреационна устройствена зона за вилен отдих”, в съответствие с проекта за ОУП на община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 498/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПЗ за имоти извън урбанизираната територия, а именно: УПИ VІІ-7209 и УПИ ХХ-7209 по плана на м.”Буджака”, землище на гр. Созопол /идентификатори 67800.7.588 и 67800.7.600 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, като промяната се състои в преминаване на сключено застрояване на общата им източна граница в свободно застрояване, съгласно застроителните показатели за Устройствена зона “Ов 1.
22. Докладна записка с вх. № 499/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлени имоти №107 и №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол” .
23. Докладна записка с вх. № 500/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 148, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 501/12.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 107, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №107, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 515/16.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ67800.1.332 и ПИ67800.1145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „Съоръжения за спорт и атракции и заведения за хранене” и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти идентификатори 67800.1.332 и 67800.1.145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 519/18.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ10099 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.43 по КК на гр.Созопол /.
27. Докладна записка с вх. № 522/22.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементи на техническата инфраструктура, извън градините на населените места, за трасе на обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от Пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”.
VI. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
28. Докладна записка с вх. № 513/15.07.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№579

Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2013г.- 30.06.2013г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№580

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „ФеърПлей Пропъртис“ АД със специална инвестиционна цел, ЕИК 131457471, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Черни връх” № 51б, представлявано от Маню Тодоров Моравенов – Изпълнителен директор.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№581

1. На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава своето съгласие за кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект „Канализация на с.Равна гора „ – ІІ-ри етап”.

2. Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС за безвъзмездно финансиране на обекта.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№582

Общински съвет Созопол извършва примени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г., както следва:

По приходи

1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г. с 1 800 000 лв. по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

І.Всичко собствени приходи 18 680 165лв. 1 800 000лв. 20 480 165лв.
в т.ч.
-имуществени данъци 5 960 000лв. 1 800 000лв. 7 760 000лв.
от тях:
§ 13-04 –данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден
начин 3 300 000лв. 1 800 000лв. 5 100 000лв.

По разходи

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г. с 1 800 000 лв. в часта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол – собствен в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 373 207лв. 680лв. 1 372 527лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 533 850лв. 680лв. 533 170лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 16 100лв. 680лв. 16 780лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване
на програми продукти- програмни
продукти „КОНТО” и „СПЕКТЪР
ЗАПЛАТИ”за ОГП Созопол 0лв. 680лв. 680лв.

2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 1 104 573лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 49 995лв. по обекти и параграфи, както следва
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 155 750лв. 49 995лв. 105 755лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-домови отклонения за канализация
с.Равна гора 105 750лв. 89 995лв. 15 755лв.

било увеличение става
-проектиране и изграждане на Бункерна
помпена станция/БПС/ и водопровод
гр.Созопол 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 1 100 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 100 000лв. 1 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол 0лв. 1 100 000лв. 1 100 000лв.

-Дейност 623 „Чистота” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 999 682лв. 600лв. 1 999 082лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 898 418лв. 600лв. 1 897 818лв.

било увеличение става

§ 54-00 – придобиване на земя 1 700лв. 600лв. 2 300лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени в
границите на проект „Закриване
и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци” Созопол 1 700лв. 600лв. 2 300лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” –увеличение с 54 568лв. по обекти и параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 713 000лв. 54 568лв. 767 568лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
било увеличение става
- ПСОВ с.Равна гора 413 000лв. 154 568лв. 567 568лв.

било намаление става
-строителство на „Входна ПС
на ПСОВ Созопол и напорен
тръбопровод до дълбокоморско
заустване 100 000лв. 100 000лв. 0лв.

2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 373 262лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 373 262лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации с
нестопанска цел 410 000лв. 1 500лв. 411 500лв.
в т.ч.
-Гребен клуб Созопол 35 000лв. 1 500лв. 36 500лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 471 906лв. 371 762лв. 3 843 668лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини
и съоръжения:
-оборудване за „Спортен център с
трибуни в УПИ І-1017, кв.87”
гр.Созопол 0лв. 305 014лв. 305 014лв.

подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция градски стадион
гр.Созопол 9 608лв. 385 560лв. 395 168лв.

-Спортен център с трибуни в УПИ І-
1017, кв.87гр.Созопол 1 463 675лв. 193 183лв. 1 656 858лв.

било намаление става

-УПИ І-1017 кв.87 , покрит паркинг ЮГ,
строителство, авторски и строителен
надзор 609 818лв. 511 995лв. 97 823лв.

2.4.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение с 322 165лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 322 165лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 467 118лв. 60 000лв. 527 118лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 189 757лв. 60 000лв. 249 757лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 50 000лв. 160 000лв. 210 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт и възстановяване
на обект „Вятърна мелница”
на ул.„Черно море” гр.Созопол 0лв. 160 000лв. 160 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 564 690лв. 52 005лв. 616 695лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-02-придобиване
на сгради:
било:придобиване на сграда ІІетаж
с.Крушевец да се добави- закупуване
и на първия етаж от сграда в УПИ ХІІ
кв.18 по плана на с.Крушевец 100 000лв. 95 000лв. 195 000лв.

било намаление става

-проектиране и изграждане на
„Вятърна мелница” на ул.
”Черно море”гр.Созопол 160 000лв. 160 000лв. 0лв.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на др.оборудв.машини и съоръжения:
-доставка и монтаж на помпена система
за отпадни води за информационен
център в Античен християнски
комплекс гр.Созопол 0лв. 5 600лв. 5 600лв.

-закупуване на 1 брой вертикална
платформа за хора с увреждания за
Археологически музей гр.Созопол 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

-вертикална планировка на Културен
център „Свети Никола”гр.Черноморец 0лв. 71 905лв. 71 905лв.

-проектиране и изработване на „Модулен
изложбен комплекс”гр.Созопол 19 200лв. 3 000лв. 22 200лв.

било намаление става

-изграждане на три боя билбордове 3 500лв. 3 500лв. 0лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 558 350лв. 45 160лв. 603 510лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМА:
-проект за изменение на ПРЗ за УПИ
ІV,V,VІ в кв.30 по ПРЗ с.Росен, за
отреждане на УПИ за детска градина 0лв. 5 160лв. 5 160лв.

-изготвяне на работен проект за
водопроводна мрежа на гр.Черноморец 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

било увеличение става

§ 54-00 – придобиване на земя 130 000лв. 5 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
-за купуване на земя-380 кв.м.ид.ч.
в УПИ ХІІ кв.18 по плана
на с.Крушевец 0лв. 5 000лв. 5 000лв.

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2013г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Крушевец

2.3.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 6 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 800лв. 6 000лв. 15 800лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 9 000лв. 6 000лв. 3 000лв.

2.5.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 6 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение със 7 000 лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 23 000лв. 7 000лв. 30 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 8 000лв. 7 000лв. 15 000 лв.

Дейност 622 „Озеленяване” – намаление с 1 000 лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

4.Общински съвет Созопол извършва промени в следните лимити на разходи заложени по бюджета на Община Созопол за 2013г. и приети от Общински съвет с Решение № 408 т.3.1 от 26.02.2013г. както следва:

4.1.Безплатно представително и работно облекло на работник / служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция „Образование”.

Било: 300лв. Става: 350лв., считано от 02.07.2013г.

5.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени на разходната част на бюджета за 2013г. във функция „Образование” в частта за делегираните от държавата дейности, в т.ч. по бюджета на ОУ „Отец Паисий” с.Равна гора по дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 „Общообразователни училища” - извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 30 493лв. 2 000лв. 32 493лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 7 849лв. 2 000лв. 9 849лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 100лв. 2 000лв. 1 100лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-интерактивна дъска за ОУ с.Равна гора 2 100лв. 2 100лв. 0лв.

било увеличение става
-компютърна конфигурация за
ОУ с.Равна гора 1 000лв. 100лв. 1 100лв.


6.Въз основа на приетите решения по т.2.1, т.2.2, т.2.3, т.2.4 и т.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 957 065лв. 1 737 780лв. 8 694 845лв.
От:
било намаление става
-средства по формула „Образование” 39 500лв. 2 000лв. 37 500лв.

било увеличение става
-собствени средства за местни
дейности 6 603 568лв. 1 739 780лв. 8 343 348лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№583

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 г., като го допълва, както следва: във функция „Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация” – Диляна Иванова Иванова – мл.експерт Евроинтеграция и международно сътрудничество към дирекция „ЕМСКХД” по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 01.07.2013 година и във функция „Отбрана и сигурност” дейност „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” (офис за военен отчет Созопол към Областен военен отдел Бургас ) – Ганка Петкова Борисова – мл.експерт по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 01.07.2013 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№584

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Недялка Христова Едрева, Янаки Стоянов Грънчаров, Марулка Стоянова Дошева, Мария Величкова Грънчарова, чрез продажба на 215 кв.м. ид.ч. /двеста и петнадесет идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XX-341, кв.18 /двадесет римско за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и едно/, кв.18 / осемнадесет/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 660 /шестстотин и шестдесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130038/14.06.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 487 лв./хиляда четиристотин осемдесет и седем лева/, без ДДС, /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№585

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №276 /целият имот с площ от 1323 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0003/20.06.2013г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗq одобрява лицата наследници Кралю Янев Малчев да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №276 /целият имот с площ от 1323 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№586

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №277 /целият имот с площ от 949 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0004/20.06.2013г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ одобрява лицата н-ци Анастасия Костадинова Желязкова да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №277 /целият имот с площ от 949 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№587

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.505.111, с Акт за Държавна собственост 140 от 23.01.2003г. , целият с площ от 4 121 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездното за имота по т.1 да е с цел Община Созопол да запази и развие предназначението за рибарско пристанище за социалните и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол и включването му в проектни предложения за кандидатстване по оперативни програми ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№588

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, с площ от 1507 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
2. Безвъзмездното предоставяне да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на общината.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6, ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№589

I. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с § 5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост , свързани със социалното развитие и подпомагане на общността и с предназначение „ За изграждане на социални жилища“, изброени както следва:

• Урегулиран поземлен имот VIII – 13033, кв.37 по план на с. Равадиново, с площ от 505 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1216 от 17.03.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот I- 13033, кв. 47 по план на с. Равадиново, с площ от 500кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1369 от 17.08.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот XI – 13033, кв 37 по план на с. Равадиново, с площ от 500кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1178 от 10.02.2009г.
• Урегулиран поземлен имот XXV-13033, кв.37 по план на с. Равадиново, с площ от 490кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1217 от 17.03.2009г.;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№590

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Урегулиран поземлен имот I-общ., кв.26 по плана на с.Присадобщ.Созопол, целият с площ 625кв.м.
1.2. Урегулиран поземлен имот II-общ., кв.26 по плана на с.Присад, общ.Созопол, целият с площ 630кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Урегулиран поземлен имот I-общ., кв.26 по плана на с.Присадобщ.Созопол, целият с площ 625кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1642/27.06.2011год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6500/шест хиляди и петстотин лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130051/28.06.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Урегулиран поземлен имот II-общ., кв.26 по плана на с.Присад, общ.Созопол, целият с площ 630кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1643/27.06.2011год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6570/шест хиляди и петстотин и седемдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130052/28.06.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№591

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Урегулиран поземлен имот Х-общ., кв.36 по плана на с.Равна Гора, общ.Созопол, целият с площ 475кв.м.
1.2. Урегулиран поземлен имот IХ-общ., кв.36 по плана на с.Равна Гора, общ.Созопол, целият с площ 470кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Урегулиран поземлен имот Х-общ., кв.36 по плана на с.Равна Гора, общ.Созопол, целият с площ 475кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 645/07.03.2005год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6640/шест хиляди шестотин и четиридесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130055/08.07.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Урегулиран поземлен имот IХ-общ., кв.36 по плана на с.Равна Гора, общ.Созопол, целият с площ 470кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 646/07.03.2005год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6570/шест хиляди и петстотин и седемдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130054/08.07.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№592

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Васил Тодоров Мандаджиев, чрез продажба на 140 кв.м. ид.ч. /сто и четиридесет квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XІ-55, /единадесет римско за имот с планоснимачен номер петдесет и пет/, кв.16 /шестнадесет/ по плана на с.Присад, общ.Созопол, целият с площ 1510 /хиляда петстотин и десет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130050/28.06.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1300 лв. /хиляда и триста лв./, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№593

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Таня Вълчева Симова, чрез продажба на 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XXІІ-125 /двадесет и две римско за имот с планоснимачен номер сто двадесет и пет/, кв.20 /двадесет/ по плана на с.Присад, общ.Созопол, целият с площ 1020 /хиляда и двадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130049/28.06.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 550 лв./петстотин и петдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№594

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.166, с площ 20.102дка, с начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Киро Стоянов Раев.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№595

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.167, с площ 21.528дка, с начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Илчев Стоянов.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№596

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.165, с площ 17.249дка, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Курти Димитров Катрамадов.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№597

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проект, свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма приета с Решение № 405 от 26.02.2013, както следва:
1.Проект „Канализационна мрежа на с.Равна гора, Община Созопол, ІІ-ри етап”, включително технически проект, актуализация и схеми към него.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№598

1. Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16 ал.7 от ЗУТ, чл.59 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ одобрява изработения ПУП- план за улична регулация на елемент на техническата инфра структура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци”, обхващаща кадастрални единици:10,41,42,43,44,53 и част от 45 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището.
Настоящото решение да се обяви по чл.129 ал.5 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№599

Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП- ЧИ на ПРЗ за имоти извън урбанизираната територия, представляващи УПИ с №№ ХLVІІІ-8176, LІІ-8081 и ХLІХ-8176 по плана на м.”Буджака”, землище на гр. Созопол /идентификатори 67800.8.81 , 67800.8.253 и 67800.8.252 по кадастрална карта на гр. Созопол по плана на м.”Буджака”, з-ще на гр. Созопол, като:
1. промяната се състои в обособяване на два нови УПИ с №№ ХLVІІІ-8176,8081 и ХLІХ-8176,8081 и застроителни показатели, съобразени с тези в “Рекреационна устройствена зона за вилен отдих”, в съответствие с проекта за ОУП на община Созопол:
2. Общински съвет на основание чл.124Б ал.1 от ЗУТ одобрява Задание вх.№ 5-94-М-59/1/03.07.2013г. за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№600

Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП- ЧИ на ПЗ за имоти извън урбанизираната територия, представляващи УПИ с №№ VІІ-7209 и ХХ-7209 по плана на м.”Буджака”, землище на гр. Созопол /идентификатори 67800.7.588 и 67800.7.600 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/. като:
1. промяната се състои в преминаване от сключено застрояване на общата им източна граница в свободно застрояване и запазване на действащите застроителни показатели за Устройствена зона “Ов 1”, а именно: плътност на застрояване- 20%, Кинт.=0,8, озеленена площ- 50%, Нк.=7,00 м.
2. Общински съвет на основание чл.124Б ал.1 от ЗУТ одобрява Задание вх.№ 5-94-Я-16/1/14.06.2013г. за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№601

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлени имоти №107 и №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол”, с трасе в обхват на части от поземлени имоти: 101, 102, 103, 104, 109, 111, 116, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 / в зоната по §4/, 000282, 000022 и 000019 /полски пътища между зоната по §4 и земеделска територия извън зоната/, 107003, 107004, 107006 и 107007 /извън зоната по §4/.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№7-94-Р-38/2/10.07.2013 година, за проектиране за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлени имоти №107 и №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол”.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлени имоти №107 и №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол”. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№602

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: : „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 148, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе в обхват на части от: поземлен имот №148, новопроектирана второстепенна улица в частта между осова точка 29 и осова точка 8 и съществуващ полски път.


1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№7-94-Р-39/2/10.07.2013 година, за проектиране за обект: „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 148, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Трасето и сервитута на кабелната линия, попада в контур на новопроектираната улица от осова точка 29 до осова точка 8 и съществуващ полски път. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№603

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: : „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 107, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №107, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе в обхват на част от поземлен имот №107 и новопроектирана второстепенна улица в частта между осова точка 46 и осова точка 48.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№7-94-Р-37/10.07.2013 година, за проектиране за обект: „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 107, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №107, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Трасето и сервитута на кабелната линия, попада в контур на новопроектираната улица от осова точка 46 до осова точка 48. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№604

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол допуска изработването на: ПУП – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ67800.1.332 и ПИ67800.1145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „Съоръжения за спорт и атракции и заведения за хранене”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
• При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
o плътност на застрояване мак. 8%,
o К инт. мак. = 0,25,
o кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
o площ за озеленяване мин. 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения.

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти с идентификатори 67800.1.332 и 67800.1.145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол.

1.3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински Съвет – Созопол одобрява Задание изх.№5-94-М-95/1/15.07.2013 година за изработване на:
- ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ67800.1.332 и ПИ67800.1145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „Съоръжения за спорт и атракции и заведения за хранене”;
- ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти с идентификатори 67800.1.332 и 67800.1.145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол.

1.4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти с идентификатори 67800.1.332 и 67800.1.145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№605

1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ10099 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.43 по КК на гр.Созопол

1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ10099 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.43 по КК на гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№606

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува и утвърждава трасе и учредява сервитути на елементи на техническа инфраструктура за отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване, в обхват на поземлени имоти:
• ПИ 67800.1.227 с площ на сервитут от 128.39 кв.м., общинска собственост – земеделска територия, с НТП „пасище”
• ПИ 67800.1.235 с площ на сервитут от 128.72 кв.м., общинска собственост – земеделска територия, с НТП „пасище”

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№607

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: *********, страдащ от инсулинозависим диабет за извършена операция на око в размер на 100 / сто / лв.

Марулка Тодорова Георгиева от с. Росен – ЕГН: ********, претърпяла хирургическа интервенция за херния в размер на 200 / двеста/ лв.

Минка Енчева Стайкова от с. Росен – ЕГН: ********, с диагноза „ херния дискалис” за извършена операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.

Надка Стоянова Халачева от гр. Созопол – ЕГН: ********* , 66 % инвалидност, за извършена операция в размер на 1 200 / хиляда и двеста / лв.

Тошко Стефанов Казаков от гр. Созопол – ЕГН: ********, 100 % инвалидност, за закупени лекарства в размер на 77 / седемдесет и седем / лв.

Желязко Вълчев Стефанов от с. Росен – ЕГН : ********, 80 % инвалидност , с водеща диагноза „ злокачествено ново образувание на белия дроб”, за извършени разходи по оперативна интервенция в размер на 800 / осемстотин / лв.
Костадин Генов Петков от гр. Созопол – ЕГН: *******, със 100 % трудова нетрудоспособност поради злокачествено ново образувание на ларинкса , за закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.

Ивана Георгиева Солакова от с. Зидарово – ЕГН: ********, за извършено лечение и транспортни разходи в размер на 60 / шестдесет / лв.

Милчо Стоянов Градев от с. Атия - ЕГН: ******** – незрящ, със 100% инвалидност с чужда помощ за извършена хирургическа интервенция в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.

Сашо Иванов Иванов от с. Росен – ЕГН: ********– претърпял исхемичен инсулт , за закупени лекарства свързани с неговото възстановяване в размер на 170 / сто и седемдесет / лв.

Златка Иванова Тюлева от с. Зидарово – ЕГН: ******** –водеща диагноза „ остро исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение” и химипареза , за разходи по лечението в размер на 150 / сто и петдесет / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...