:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет - Созопол, проведено на 05.03.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 05.03..2014г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№772
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 95/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол в изпълнение на чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
2. Докладна записка с вх. № 96/10.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и между Община Созопол и Български червен кръст - Областен съвет – Бургас.
3. Докладна записка с вх. № 104/11.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В” на „Бултравел” ООД.
4. Докладна записка с вх. № 128/18.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на четвърто общо събрание на Асоциацията по В и К и приемане на решение за одобрение на дневен ред.
5. Докладна записка с вх. № 131/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Созопол и Фондация „Обществен дарителски фонд – област Бургас” гр.Бургас.
6. Докладна записка с вх. № 132/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2015 година.
7. Докладна записка с вх. № 138/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
8. Докладна записка с вх. № 63/30.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промени в списък на лицата , които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014 учебна година на Функция „Образование''.
9. Докладна записка с вх. № 93/10.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от 01.01.2014 година.
10. Докладна записка с вх. № 133/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на общината и Кметовете на населени места от Община Созопол.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
11. Докладна записка с вх. № 61/28.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за придобиване на частен имот, находящ се в село Крушевец, представляващ двуетажна масивна сграда и прилежаща част от урегулиран поземлен имот.
12. Докладна записка с вх. № 81/06.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII – 457, кв. 38 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
13 . Докладна записка с вх. № 82/06.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII – 148, кв.6 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
14. Докладна записка с вх. № 85/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 81178.60.161 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 86/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Атия“, з-ще гр.Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 87/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Герен Соват“, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 88/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 89/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Света Марина“, землище - гр.Созопол
19. Докладна записка с вх. № 90/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Митков мост“, з-ще гр.Черноморец.
20. Докладна записка с вх. № 91/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-39, кв. 18 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 136/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
22. Докладна записка с вх. № 52/20.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /.
23. Докладна записка с вх. № 60/28.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.502.503, 81178.502.457 и 81178.502.504, идентични с УПИ I, кв.61 по план на гр. Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
24. Докладна записка с вх. № 64/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.
25. Докладна записка с вх. № 65/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ВС “Буджака”- ТП ”Мапи”, община Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 66/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ВС “Буджака”- ТП”Стара Загора”, община Созопол.
27. Докладна записка с вх. № 67/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ТП “Мапи”- ТП”Стара Загора”, община Созопол.
28. Докладна записка с вх. № 83/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”.
29. Докладна записка с вх. № 84/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.
30. Докладна записка с вх. № 94/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински имот – с отреждане за улица, в кв.53, по план на гр.Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 97/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект „Водоем, гр.Черноморец”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 81178.36.273, 81178.36.274, 81178.36.276 и 81178.36.277,частна собственост, попадащи в предвижданията му.
32. Докладна записка с вх. № 113/17.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”
33. Докладна записка с вх. № 134/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І „За обществено жилищно строителство” кв.111 (нов идентификатор по КК 67800.504.219) по плана на гр. Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 135/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП – ЧИ на ПРЗ за част от ПИ 81178.501.236 по КК на гр.Черноморец, представляваща площадно пространство по застроителния план на гр.Черноморец.
35. Докладна записка с вх. № 137/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот I и II, кв. 146 идентични с ПИ 67800.505.87, 67800.505.131 и ПИ 67800.505.88 по план на гр. Созопол с цел съвпадение с кадастралната карта между двата поземлени имота и изравняване на площта и конфигурацията на УПИ с ПИ.
36. Докладна записка с вх. № 139/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж в УПИ II, кв. 120 по плана на гр. Созопол за изграждане на „Медицински център Созопол“ срещу обезщетение с реални обекти.
37. Докладна записка с вх. № 140/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIX 6193 и УПИ XXIII 6045 в м. „Буджака“, з-ще на гр. Созопол /пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр. Созопол./
38. Докладна записка с вх. № 141/21.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за сключване на окончателен договор за учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, в обхвата на УПИ № 379, находящ се в м.Чоплака, землище на с.Равадиново.

V. Докладна записка с вх. № 145/25.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Созопол за периода 2015 – 2017г.
VI. Докладна записка с вх. № 149/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство ”, Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
VII. Докладна записка с вх. № 150/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №479/24.04.2013г. във връзка с кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България-Турция.
VIII. Докладна записка с вх. № 151/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение № 612 от 30.09.2013 г. за кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Финансовия механизам на Европейското икономическо пространство.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№773
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40. ал. 5 от Закона за защита на животните и във връзка с чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, чл. 59. ал. 3. чл. 60. чл. 70. ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на животните , Общински Съвет Созопол приема „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Созопол”


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№774
1.Одобрява проект на Споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Български червен кръст - Областен съвет - Бургас.
2.Споразумението да бъде подписано за Община Созопол от Кмета на Община Созопол Панайот Рейзи.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№775
І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „Бултравел” ООД, ЕИК 130919829, седалище и адрес на управление гр.София, район Изгрев, ул.”Майор Юрий Гагарин” № 154А, ет.3, ап.9, представлявано от Валентин Маринов Василев – Управител.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№776
1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и приема предложения Дневен ред за предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.

2.На основание разпоредбите на чл.198в, ал.4, т.5 във връзка с чл.198в, ал.8 от Закона за Водите, във връзка с §36, ал.1 и ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ упълномощава Кмета на Община Созопол – представител по закон на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за съгласуване на удължени бизнес планове 2014г.-2015г., на ВиК оператори, съгласно промените в закона за водите, както и да гласува за новото разпределение на определеното процентно съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, съобразено с последното официално преброяване на населението.

2.При невъзможност кметът да участва лично в горепосоченото общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, за представител на Община Созопол се определя Петя Спирова Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол , с право да гласува за приемане на посочените решения.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№777
1.Одобрява проект на Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Созопол и Фондация „Обществен дарителски фонд – област Бургас” гр.Бургас.
2.Споразумението да бъде подписано за Община Созопол от Кмета на Община Созопол Панайот Рейзи.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№778
1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2015 година.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№779
На основание чл. 21 ал.1,т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. Чл. 149 се променя и добива следната редакция :
„Чл.149. За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия се заплащат цени както следва:
- 100.00 лв на час за ползване на спортен терен без използване на съоръженията за осветление;
- 200.00 лв на час за ползване на спортен терен с включени съоръжения за осветление;
- 400.00 лв на час за комплесно ползване на спортен терен и спортно -възстановителен център без използване на съоръженията за осветление;
- 500.00 лв на час за комплесно ползване на спортен терен и спортно-възстановетелен център с включени съоръжения за осветление.”

2. Добавя се нов чл.149 „е”, както следва :
„ Чл.149”е” За ползване на спортно игрище на изкуствена трева гр.Черноморец се заплащат цени както следва:
- 50.00 лв на час без използване на съоръженията за осветление;
- 100.00 лв на час с включени съоръжения за осветление.”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№780
1.Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014г на Функция „Образование”.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№781
1.Общинският съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от 01.01.2014 година.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№782
1. ОПРЕДЕЛЯ конкретните основни месечни работни заплати на Кмета на Общината и Кметовете на населените места от Община Созопол, както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
било към 31.12.2013 г. става към 01.01.2014г.
Панайот Василев Рейзи Кмет 1462,00 лв. 2 400,00 лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 675.00лв 1 026,00лв.
Стойчо Илиев Петков Кмет с.Зидарово 742,00лв. 1 128,00лв.
Иван Тодоров Иванов Кмет с.Крушевец 675.00лв. 1 026,00лв.
Иван Николов Пазвантов Кмет с.Равадиново 675.00лв. 1 026,00лв.
Георги Станев Георгиев Кмет с.Равна гора 742,00лв. 1 128,00лв.
Иван Трифонов Динев Кмет с.Росен 742,00лв. 1 128,00лв.
Добри Стоянов Добрев Кмет гр.Черноморец 834,00лв. 1 600,00лв.

2. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне на съответните възнаграждения за общинска администрация.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№783
1. Общински съвет Созопол актуализира годишна програма приета с Решение № 753 от 27.01.2014, както следва: включва раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, с точка 1.
Сграда, с търговско предназначение, находящ се в УПИ XII, квартал 25, по план на с. Крушевец и прилежаща площ към нея.

2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.34 от Закона за общинската собственост, одобрява придобиването на недвижим имот представляващ двуетажна сграда и прилежащо дворно място от 380 кв.м., УПИ XII, квартал 25, по план на с. Крушевец, чрез закупуване от ПК „Трудолюбие“ с . Извор при цена от 162 180лв.
3. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението и сключи договор.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№784
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Васил Георгиев Цигаров, Бонка Георгиева Георгиева, Недялка Тодорова Попова и Златина Тодорова Вълканова, чрез продажба на 100 кв.м. ид.ч. /сто кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-457, /седем римско за имот с планоснимачен номер четиристотин петдесет и седем/, кв.38 / тридесет и осем/ по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 375 /триста седемдесет и пет /кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140009/27.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 740 лв./седемстотин и четиридесет лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№785
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Комня Янакиева Дачева, чрез продажба на 40 кв.м. ид.ч. /четиридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XIII-148, /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и осем/, кв.6 /шест/ по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 390 /триста и деветдесет/ кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140008/27.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 300 лв./триста лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№786
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Тонка Пройкова Долапчиева, чрез продажба на 330 кв.м. ид.ч. /триста и тридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от ПИ с идентификатор 81178.60.161 по КК на гр.Черноморец, идентичен с имот №161 по плана на новообразуваните имоти за м-ст „Митков мост” землище гр.Черноморец, целият с площ 461 /четиристотин шестдесет и един/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140002/20.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 19 780 / деветнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/”, без ДДС., /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№787
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.53 по КККР на землище гр.Черноморец, местността „Атия“, с площ 36371кв.м./тридесети шест хиляди триста седемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1904/13.09.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 363 500,00лв./триста шестдесет и три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140010/27.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№788
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот № 004109, с площ 1317кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2190/24.10.2013год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 505,00лв./петстотин и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140011/31.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот № 004126, с площ 2747кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2191/24.10.2013год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 050,00лв./хиляда и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140012/31.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№789
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Новообразуван поземлен имот 134.472 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 604кв.м./шестотин и четири квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2235/03.12.2013год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 910,00лв./осем хиляди деветстотин и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140005/23.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Новообразуван поземлен имот 134.419 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 651кв.м./шестотин петдесет и един квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2234/03.12.2013год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9 600,00лв./девет хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140004/23.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№790
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.23, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20185кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2261/23.01.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 380 970,00лв./триста и осемдесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140006/27.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.22, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20001кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1004/23.05.2008год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 377 500,00лв./триста седемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140007/27.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.


2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№791

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост находящ се в землище гр.Черноморец, местността „Митков Мост“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.60.1 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 241/двеста четиридесет и един/кв.м., с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, идентичен с ПИ № 1 по плана на новообразуваните имоти за местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2156/20.08.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 14 440/четиринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140003/22.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№792
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Недьо Василев Тодоров, Димитър Василев Тодоров и Георги Василев Тодоров, чрез продажба на 6 кв.м. ид.ч. /шест кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-39/едно римско за имот с планоснимачен номер тридесет и девет/, кв.18 /осемнадесет/ по плана на с.Равадиново, общ.Созопол, целият с площ 1077 /хиляда седемдесет и седем/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140013/31.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 280лв. /двеста и осемдесет лева/, без ДДС., съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№793
1. Общински съвет Созопол, на основание чл. 8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от Закон за държавната собственост и чл.6, ал.3 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Областен управител и Министър на отбраната за предоставянето на безвъзмездно управление за период от 30 (тридесет) години върху имот – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искането за безвъзмездно управление на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, с площ от 1507 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
2. Безвъзмездното предоставяне на управлението да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението и гостите на общината.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на отбраната, с цел приемане на решения по реда на чл.15 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№794

1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№795

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.502.503, 81178.502.457 и 81178.502.504, идентични с УПИ І, кв.61 по план на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ І-805 целият с площ от 682 кв.м., при квоти на идеалните части 87 кв.м.ид.части за Община Созопол и 595 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 81178.502.504 и ПИ 81178.502.457 ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 9 075(девет хиляди седемдесет и пет)лв без вкл.ДДС за площта от 87 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлени имоти с идентификатори 81178.502.504 и 81178.502.457 по ККР на гр.Черноморец ;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№796

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-Б-2/1/28.01.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№797

1.1.Общински съвет , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитут за обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2; ВС “Буджака”- ТП”Мапи”, община Созопол , преминаващи през следните поземлени имоти:
1. Имот №67800.54.145 с площ на сервитут -0,654 дка, начин на трайно ползване-“За път от републиканска пътна мрежа”
2.Имот №67800.9.115 с площ на сервитут -1,560 дка, начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
3.Имот №67800.9.128 с площ на сервитут -0,017 дка , начин на трайно ползване- “За селскостопански, горски, ведомствен път”
4.Имот №67800.8.318 с площ на сервитут – 1,728 дка, начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
5.Имот пл.№67800.8.978 с площ на сервитут- 0,113 дка, начин на трайно ползване- “Изоставена орна земя”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата влизане в сила на решението.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№798

1.1.Общински съвет , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитут за обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2; ВС “Буджака”- ТП”Стара Загора”, община Созопол , преминаващи през следните поземлени имоти:
1. Имот №67800.9.115 с площ на сервитут -0,228 дка, начин на трайно ползване-“За път от републиканска пътна мрежа”
2.Имот №67800.8.321 с площ на сервитут -0,172 дка, начин на трайно ползване- “За местен път”
3.Имот №67800.8.318 с площ на сервитут -1,728 дка , начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
4.Имот №67800.8.978 с площ на сервитут – 0,113 дка, начин на трайно ползване- “За изоставена орна земя”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата влизане в сила на решението.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№799

1.1.Общински съвет , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитут за обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2; ТП “Мапи”- ТП”Стара Загора”, община Созопол , преминаващи през следните поземлени имоти:
1. Имот №67800.54.145 с площ на сервитут -0,654 дка, начин на трайно ползване-“За път от републиканска пътна мрежа”
2.Имот №67800.9.115 с площ на сервитут -1,445 дка, начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
3.Имот №67800.9.128 с площ на сервитут -0,017 дка , начин на трайно ползване- “За селскостопански, горски, ведомствен път”
4.Имот №67800.8.321 с площ на сервитут – 0,172 дка, начин на трайно ползване- “За местен път”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата влизане в сила на решението.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№800
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”. При изработване на ПУП-ПП същия да се съобрази с вече одобрена улична регулация в зоната по §4 от ЗСПЗЗ и одобрените ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-94-М-8/2/31.01.2014 година, за проектиране за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползуване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№801
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-А-111/4/31.01.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№802
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собственост съгласува представената схема –скица №33 от 06.02.2014г. за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот , отреден за улица, с о.т.923-924, кв.53 по план гр. Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№803

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.2 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Водоем” и пътна връзка към него, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 121 кв.м. от 2150 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 81178.36.277 по ККР на гр. Созопол, местност Външната чешма, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 2029 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.408
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1548 лв.(хиляда петстотин и четиридесет и осем)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2983 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Площта от 169 кв.м. от 2269 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.276 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 2100 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.406
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2162 лв.(две хиляди сто шестдесет и два)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2985 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Площта от 247 кв.м. от 5238 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.274 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 4991 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.404;
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3159 лв.(три хиляди сто петдесет и девет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2986 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1. Площта от 449 кв.м. от 5579 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.273 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-за пасище. Площ след промяната 5130 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.405
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 5985 лв.(пет хиляди деветстотин осемдесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2987 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№804

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”

2. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-ВД-31/1/14.02.2014 година, за проектиране за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”.

2. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закон за собствеността и ползуване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№805

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І „За обществено жилищно строителство” кв.111 (нов идентификатор по КК 67800.504.219) по плана на гр. Созопол, като се обособят на нови урегулирани поземлени имоти за съществуващи блокове и обособяване на междублоковото пространство в нов УПИ, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№806
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ за имот представляващ част от ПИ 81178.501.236 по КК на гр.Черноморец, представляваща площадно пространство , като се обособи нов урегулиран поземлен имот с отреждане „За градска тоалетна” в квартал 25 по действащ регулационен и застроителен план на града.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№807

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.134, ал.2,т.2 и т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот І и ІІ, кв.146 идентични с ПИ 67800.505.87, 67800.505.131 и ПИ 67800.505.88 по план на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№808

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот, с площ 1982 /хиляда деветстотин осемдесет и два/ кв.м., представляващ УПИ ІІ, кв.120 /сто и двадесети/ по плана на гр. Созопол, идентификатор 67800.503.539
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол учреди право на строеж за изграждане на „Медицински център Созопол” със разгъната застроена площ около 2994 кв.м. чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за следния недвижим имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот, с площ 1982 /хиляда деветстотин осемдесет и два/ кв.м., представляващ УПИ ІІ, кв.120 /сто и двадесети/ по плана на гр. Созопол, област Бургаска, идентификатор 67800.503.539, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплекс за здравеопазване, при граници на поземления имот: имоти 67800.503.274, 67800.503.396, 67800.503.397, 67800.503.243, 67800.503.239, 67800.503.268, 67800.503.270, 67800.503.273, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1558/22.11.2010 г.срещу предаване на Община Созопол на самостоятелни обекти в новопостроената сграда, представляващи обособено Звено за бърза и неотложна медицинска помощ и кабинети за лекари с обща медицинска практика със застроена площ не по-малко от 261,00 кв.м.представляваща 15% от общото застрояване в УПИ.
В „Медицински център Созопол” да има предвиден паркинг и да включва минимум следните обекти:
- Специализирани кабинети, лаборатории, образна диагностика /рентген/ и болничен дневен стационар;
- Звено за бърза и неотложна медицинска помощ и кабинети за лекари с обща медицинска практика
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за имота по т.1, възлизаща на 322 300,00 /триста двадесет и две хиляди и триста/ лева, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140025 / 20.02.2014 г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.

3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.

4. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта за договор:
4.1. .Приобретателят се задължава да предаде на Община Созопол обектите в сградата, които предоставя в собственост на община Созопол при следната степен на завършеност: напълно завършен вид с подови покрития, стени боядисани с латекс, фаянс,теракота, гранитогрес, санитарни възли, в напълно завършен вид, без специализираната апаратура, медицинското оборудване и мебелно обзавеждане.
4.2. Община Созопол има право при пълно неизпълнение на задължението за изграждане на сградата в уговорения срок, едностранно без предизвестие да прекрати договора.
4.3. При пълно неизпълнение на задължението за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, Приобретателят дължи на Община Созопол неустойка в размер на 10% от пазарната стойност на сградата, ведно с правото на строеж, определена от независим лицензиран оценител. За забава ще се счита едногодишен срок от срока за завършване и въвеждане в експлоатация на обекта.


5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлаган процент обезщетение в новоизградената сграда, но не по-малко от 15 % от общото застрояване./Кандидатите да получават от 1 до 70 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К1 = % (участник) х 70
%(максимален)
където %(участник) е предложеният от кандидата процент, а %(максимален) е най-високият предложен такъв.
Тежест на критерия: N1=70/;
5.2. К2 - срок за проектиране - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата:
К2= С (максимален) х50
С (участник)
Тежест на критерия : N2=50/;
5.3. К3 - срок за строителство - в месеци, но не повече от 24 месеца от издаване на строителна линия /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К3=С(максимален) х50.
С(участник)
Тежест на критерия N3=50/.
5.4.К4–допълнителни инвестиции в обектите, които ще се предоставят в собственост на Община Созопол включително и услуга или оборудване – в левова равностойност /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К4=С(максимална сума) х30.
С(сума участник)
Тежест на критерия N4=30/.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3+К4хN4
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.


6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№809
1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХІХ6193 и УПИ ХХІІІ6045 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр.Созопол /.
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХІХ6193 и УПИ ХХІІІ6045 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр.Созопол /.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№810

1. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.37,ал.4,т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.62,ал.2 от Закон за енергетиката, одобрява сключването на окончателен договор за учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци въз основа на клаузите на сключен предварителен договор № 8-214 от 16.05.2012г.
2.Общински Съвет Созопол на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява представен доклад от 30.12.2013г. на независим оценител за определена пазарната стойност на право на строеж за УПИ І-379 в размер на 205 000 лв.(без вкл.ДДС) за проектната площ за застрояване от 9106.20 кв.м. и пазарната стойност на право на строеж за УПИ ІІ-379 в размер на 12 000 лв.(без вкл.ДДС) за проектна площ за застрояване от 640 кв.м, съгласно технико-икономически показатели на представен идеен проект за строителство.
3. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението и сключи договор.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№811
1.Одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Созопол за периода 2015 – 2017 г., съгласно Приложение №1.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№812

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение "Напред за по-добър живот" по Мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство ”, Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 относно подготовката и комплектуването на проектното предложение.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№813

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол допълва решение № 479/24.04.2013г. като добавя т. 3 със следния текст:

Декларира, че предназначението на помещението, определено за експониране на музейна сбирка в сградата на Културен дом – гр. Созопол, АОС №153/05.04.2000г., в рамките на проект „Опазване на културно-историческото наследство – обща европейска цел“, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.
В останалата си част решение №479/24.04.2013г. остава непроменено.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№814

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол променя решение № 612 от 30.09.2013 г. като първа точка придобива вида:
1. Община Созопол да подаде Заявление за подпомагане „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“.

II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи за финансиране на проект: „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”, като декларира че предназначението на сградата „Тракийски хан”, намираща се в УПИ XVII-227, кв.18 по Плана на град Созопол, с АОС №108/21.12.1999 г., определена за Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
В останалата си част решение № 612 от 30.09.2013 г. остава непроменено.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...