:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.04.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 29.04.2014г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№851
I.Отчет пред обществеността за работата на РУП – Созопол в борбата с криминалната престъпност и осигуряване на обществения ред през 2013г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 258/04.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение №603 от Протокол №29/30.11.2005г за допускане изработване ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план регулация и застрояване с цел промяна предназначението за имоти извън урбанизираната територия, а именно поземлен имот №000338 и 000110 и проектирана улична регулация от южната страна на имот 000106 по КВС на село Росен, община Созопол, с цел включване в регулационните граници на населеното място и осигуряваща достъп до имоти с №№000338, 000110, 014008 и част от имот 000109 м. „Край село” з-ще с. Росен.
2. Докладна записка с вх. № 263/08.04.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
3. Докладна записка с вх. № 270/09.04.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. в Община Созопол.
4. Докладна записка с вх. № 273/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в Община Созопол 2015 година.
5. Докладна записка с вх. № 275/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
6. Докладна записка с вх. № 276/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2013 година.
7. Докладна записка с вх. № 286/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция,международни проекти и програми:
8. Докладна записка с вх. № 274/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от датата на назначаване по трудов договор.
9. Докладна записка с вх. № 283/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.
10. Докладна записка с вх. № 281/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2014-2020г.
11. Докладна записка с вх. № 289/16.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" по проект "Обновяване на Художествена галерия“ в УПИ ХІІІ, кв.3, гр.Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 290/16.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за партньорство на Община Созопол по проектно предложение към Европейски фонд за рибарство, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево”.
13. Докладна записка с вх. № 287/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинскасобственост:
14. Докладна записка с вх. № 238/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-225, кв.26 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 242/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в зоната по §4 , з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 243/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. № 244/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
18. Докладна записка с вх. № 245/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
19. Докладна записка с вх. № 255/03.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
20. Докладна записка с вх. № 256/03.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
21. Докладна записка с вх. № 277/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни търговски обекти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 278/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищнаполитика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации:
23. Докладна записка с вх. № 239/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №81178.5.362 м.”Аклади” землище гр.Черноморец.
24. Докладна записка с вх. № 240/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №67800.53.45 м.”Мапи” землище гр.Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 241/31.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №67800.8.998 м.”Буджака” землище гр.Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 259/04.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП – ЧИ на ПРЗ за УПИ І”За училище” /идентификатор по кадастрална карта 81178.502.484/ в квартал 62 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец.
27. Докладна записка с вх. № 280/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
28. Докладна записка с вх. № 284/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на ЧИ на ПУП - план за регулация и застрояване в квартал 2,квартал 22,квартал 18 и квартал 19 по плана на с.Равна гора, на основание чл.134, ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ и във връзка с чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.3 и т.4 от Закон за устройство на територията.
29. Докладна записка с вх. № 285/15.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на ЧИ на ПУП - план за регулация и застрояване в квартал 16 по плана на с.Равадиново, на основание чл.134, ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ и във връзка с чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.3 и т.4 от Закон за устройство на територията.
VI.Докладна записка с вх. № 303/22.04.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждането на местен референдум в гр.Черноморец, общ. Созопол за промяна името на града.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№852
І. Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ като допълва свое Решение №603/2005г и допуска да се изработи ПУП-ПРЗ и за ПИ № 000110, 000338 и частично им. №000106 по КВС, землище с. Росен, община Созопол с цел промяна предназначението на имоти общинска собственост за включване в регулационните граници на с. Росен.
ІІ. Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.17а, ал.1, т.2, чл.21 ал.2 от ЗОЗЗ, чл.25 ал.3 т.1 и т.3 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – гр. Созопол дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ с цел промяна предназначението на земеделски земи за имоти №000110 м. „Край село” з-ще с. Росен с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, 000338 з-ще с. Росен с НТП „Др. Селищна територия” и част от имот 000106 представляващ полски път.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящото решение да се обяви съгласно чл.124Б, ал. 2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№853
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общински съвет – Созопол прави следните изменения в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
“Чл. 85 изм. с Решение №853/29.04.2014г.
Щатният състав на звеното се определя на три бройки, както следва:
-Секретар-деловодител
-Технически сътрудник на Председателя на Общинския съвет и завеждащ връзки с обществеността.
- Специалист Общински съвет и архив

В останалите си части Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация остава непроменен.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№854
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2014г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: „Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.“, „Национален план за превенция на насилието над деца 2012-2014г.“, „Национална програма за закрила на детето за 2013г.“, „Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“, „Национална стратегия за закрила и интеграция на децата с увреждания“, „Интегриран план за правата на детето“.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2014г. в Община Созопол се ангажират:

• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№855
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приемапромяна в Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Созопол 2015 година в т.6 от социалните услуги „ Приемна грижа - Отглеждане на дете в семейна среда (отглеждане и възпитание на дете, настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство) като алтернатива на настаняването му в специализирана институция по реда на Закона за закрила на детето до 1 г , в колона планирана за 2015 г. услугата е“Не“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№856
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на същия закон, Общински съвет Созопол утвърждава нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги както следва:
1.Катя Стоянова – зам.кмет Община Созопол
2.Пенка Щерионова- Директор Дирекция“Социално подпомагане“Созопол
3.Росен Деспов – общински съветник Общински съвет Созопол
4.Божидарка Желева – Председател Пенсионерски клуб Созопол
5.Пенка Хадилева –Председател Сдружение на инвалидите Созопол“ гр.Созопол
6.Ваня Петрова- член Църковно настоятелство при храм „Св.Георги“ Созопол
7.Вяра Милчева – Председател Сдружение“Света Марена „СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№857
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26 а, ал.5 от Закона за народните читалища ,Общински съвет Созопол приемаДоклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2013 година.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№858
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в „НАРЕДБА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ИЛИ ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ. :
І.В„РазделІІІ Ред за разполагане и ползване на временни преместваеми обекти и на рекламно- информационни елементи” като текстове със следното съдържаниев Чл.9.:

(3)(нова, с решение №858/29.04.2014г.)За поставянето им върху поземлени имоти - частна собственост се издава разрешително за монтаж, след заплащането на определената в самото разрешително такса.
(4) (нова, с решение №858/29.04.2014г.)Разрешителното за монтаж не може да бъде за срок по – дълъг от 6 години.
(5)(нова, с решение №858/29.04.2014г.)Издадено Разрешително за монтаж за поземлени имоти - частна собственост може да бъде презаверявано до срока определен в ал.4, и при представянена документи за собственост на заявителя, изрично писмено нотариално заверено съгласие на собственика или нотариално заверен договор за наем за новия период. При презаверяване на разрешението се заплаща 50 на сто от предвидената такса по общия ред.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№859
1.Общинският съвет Созопол допълва утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи с
Християна Димитрова Петкова-Янкова считано от 25.03.2014 г. по маршрут Созопол-Атия-Созопол
Бойка Василева Николова Янкова считано от 01.04.2014 г. пътува по маршрут Созопол-Атия-СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№860
1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване на финансовото изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгл. разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№861
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Плана за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020 г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№862
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „ Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 322 291,23 (триста двадесет и две хиляди двеста деветдесет и един лв. и 23 ст.) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №264 от 15.11.2013 г. по мярка 4.1.“ Развитие на рибарските области“ подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“, по приоритетна ос №4 „ Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013г.“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ XIII кв.3, гр. Созопол“, сключен между Община Созопол, ИАРА София и МИРГ „Приморско- Созопол- Царево“.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №264/15.11.2013г., и да ги представи пред ДФ „ Земеделие“ – Разплащателна агенция.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№863
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Сдружение „Черно море – Странджа” по проект: „Изграждане на Център за изкуство, местни занаяти и традиции” за кандидатстване с проектно предложение към Европейски фонд за рибарство, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево”.
2. Декларира, че предназначението на сградата, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67800.501.157 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XIX-157, кв. 16, от застроителен план на град Созопол с АОС № 1872/27.07.2012г. и Решение № 577 от 28.06.2013 г. на Общински съвет – Созопол за промяна на статута на сградата в публична общинска собственост, определена за Представителна сграда на Общински съвет чрез Изграждане на Център за изкуство, местни занаяти и традиции, няма да бъде променяно за период от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
3. Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране по проекта в размер на 265 000,00 лева.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№864
Общински съвет Созопол извършва примени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. в часта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 282 626лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление със 63 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 270 808лв. 63 000лв. 207 808лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-улично осветление м-ст „Буджака”
гр.Созопол в т.ч.СМР, строителен
и авторски надзор-ІІ и ІІІ етап,
документи за въвеждане в
експлоатация 230 000лв. 63 000лв. 167 000лв.

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 400 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 137 500лв. 400 000лв. 1 537 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол, в т.ч.СМР, авторски
и строителен надзор, доклад за оценка
на съответствието и въвеждане
в експлоатация 1 137 500лв. 400 000лв. 1537 500лв.

Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 54 374лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 374 823лв. 54 374лв. 2 320 449лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Строителство на „Входна ПС на ПСОВ
Созопол и напорен тръбопровод
до дълбокоморско заустване 517 781лв. 54 374лв. 463 407лв.

1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление с 310 026лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - намаление с 310 026лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 250 275лв. 86 828лв. 337 103лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 40 000лв. 86 828лв. 126 828лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 629 093лв. 396 854лв. 4 232 239лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини
и съоръжения:
било намаление става
-оборудване за „Спортен център с
трибуни в УПИ І-1017, кв.87”
гр.Созопол 286 651лв. 86 828лв. 199 823лв.

подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
било увеличение става
-Търговски комплекс с покрити трибуни
в УПИ І-1017, кв.87гр.Созопол, строителство,
авторски и строителен надзор 2 230 885лв. 679 974лв. 2 910 859лв.

било намаление става

-Благоустрояване терена на спортен център
в УПИ І-1017, кв.87гр.Созопол 990 000лв. 990 000лв. 0лв.
/обектът се прехвърля под черта в кап.програма/
1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 27 400лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 27 400лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 358 000лв. 14 000лв. 372 000лв.
в т.ч.

подпараграф 52-03 – придобиване
на др.оборудв.машини и съоръжения:
-доставка и монтаж на захранващо ел.
табло за общинска сграда „Дом на рибаря”
за ефектно осветление на амфитеатъра
„Аполония” гр.Созопол 0лв. 5 000лв. 5 000лв.

-доставка и монтаж на предпазна
стена от метални рамки за опазване
на фасадата на физкултурен салон
намиращ се в двора на СОУ „Св.Св.
Кирил и Методий” гр.Созопол 0лв. 9 000лв. 9 000лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 346 332лв. 13 400лв. 359 732лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМА:
било намаление става
-„Градоустройствени разработки
стар и нов град” 8 400лв. 8 400лв. 0лв.

било увеличение става

-преработка на проект по част ВиК
за обект „Изграждане на депо за
строителни отпадъци, земни маси
и инертни материали и обособяване
на площадки за временно съхранение
на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, батерии и
акумулатори 0лв. 8 400лв. 8 400лв.
-изработване на ПУП за ПИ 000519
м. ”Факуда” землище с.Равадиново 0лв. 4 200лв. 4 200лв.

-изработване на ПУП за УПИ І, V и VІ
в кв.16 по плана на с.Равадиново – с
инвестиционно намерение- изграждане
на спортна площадка 0лв. 4 200лв. 4 200лв.

-изработване на ПУП за част от улична
регулация заключена между кв.2, кв.22, кв.18,
кв.19 и УПИ ХХХVІ „За магазин и КОО”
в кв.2, УПИ V общ.в кв.19 ,УПИ ХХІV
в кв.22, УПИ І-114, УПИХХІ-112 и ХХІІ-112
в кв.22 по плана на с.Равна гора 0лв. 5 000лв. 5 000лв.


2.Въз основа на приетите решенияпо т.1.1, т.1.2 и т. 1.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г., в т.ч. 4 949 820лв. за капиталови обекти финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи./ Приложение №1 и Приложение №5/
билонамаление става

Общо капиталови разходи: 11 895 952лв. 86 828лв. 11 809 124лв.
От
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 11 511 652лв. 86 828лв. 11 424 824лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№865
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Генчо Станчев Генов, чрез продажба на 170 кв.м. ид.ч. /сто и седемдесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ V-225, /пет римско за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и пет/, кв.26 / двадесет и шест/ по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 415 /четиристотин и петнадесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140065/20.03.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 250 лв./ хиляда двеста и петдесет лева /, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№866
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
1.1.Новообразуван поземлен имот 134.333 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 666кв.м./шестотин шестдесет и шест квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1706/07.12.2011год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 400,00лв./четири хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140064/20.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2.Новообразуван поземлен имот 134.332 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 2117кв.м./две хиляди сто и седемнадесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1707/07.12.2011год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 14 000,00лв./четиринадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140063/20.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№867
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласиеда бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, следните имоти:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.17.103, с проектна площ 6,602дка. и
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.17.102, с проектна площ 4,000дка.,
образувани от Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.24, с площ 24,816дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в местност „Лафотумба”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственостна наследниците на Михаил Маргаритов Иванов.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№868
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласиеда бъде предоставен на ОСЗ-СозополПоземлен имот № 001208, с площ 2,089дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за който е съставен АОС №1335/26.06.2009г.,,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственостна наследниците на Елисавета Атанасова Чучулева.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№869
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласиеда бъде предоставен на ОСЗ-СозополПоземлен имот № 009119, с площ 9,123дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственостна наследниците на Тодор Желев Янев.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№870
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр.62 от 2010г.)предоставя на ОСЗ-Созопол за постановяване на решениезавъзстановяване правото насобственостна наследниците на Янаки Згуров Янев на следнте имоти находящи се в землище с.Черноморец, общ.Созопол, местността “Аклади чеири“, представляващи Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.32.447, с проектна площ 2,669дка. и Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.32.446, с проектна площ 2,057дка., образувани от делбата на Поземлен имот с идентификатор 81178.32.132, с площ 4,725дка., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – овощна градина, предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за който е съставен АОС № 1919/16.10.2012г.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№871
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласиеда бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с идентификатор № 67800.14.53, с площ 1,537дка., с начин на трайно ползване – „друг вид земеделска земя“, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственостна наследниците на Акривула Георгиева Пинелова.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№872
1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с и чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните Временни обекти – общинска частна собственост:
1.1.Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м., находящ се в УПИ I – за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол;
1.1.1.Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1.1.да бъде шест месеца.
1.1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 218/10.04.2014г. в размер на 532.00лв/ петстотин тридесет и два/лв., изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
1.2.Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м., находящ се в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол;
1.2.1.Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1.2.да бъде шест месеца.
1.2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 219/10.04.2014г. в размер на 993.00лв/ деветстотин деветдесет и три/лв., изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договори със спечелилите участници.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№873
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр.62 от 2010г.), дава съгласиеда бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол следните имоти предадени на Община Созопол с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
- Поземлен имот № 008080, с площ 1,676дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново, общ.Созопол и
-Поземлен имот № 011114, с площ 2,999дка., с начин на трайно ползване –нива, находящ се в местност „Факуда”, землище с.Равадиново, общ.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственостна наследниците на Илия Мануков Сохомонян.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№874
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешавада се изработи Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №81178.5.362 м.”Аклади” землище гр.Черноморец, с цел ситуиране на нов застроителен обем – подземно застрояване, за изграждане на Канално-помпена станция „5”.
1.2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№875
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешавада се изработи Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №67800.53.45 м.”Мапи” землище гр.Созопол, с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канално-помпена станция „Каваци”.
1.2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.

1.3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59 ал.1 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварително съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗХ-София за определяне и утвърждаване на прощадка и промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канално-помпена станция „Каваци” в обхват на изработен ПУП – ПРЗ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№876
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешавада се изработи Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №67800.8.998 м.”Буджака” землище гр.Созопол, с цел ситуиране на нов застроителен обем – подземно застрояване, за изграждане на Канално-помпена станция „Буджака”.
1.2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№877
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.134 ал.1 т.2 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ за УПИ І”За училище” /идентификатор по кадастрална карта 81178.502.484/ в квартал 62 имот , като се обособи нов урегулиран поземлен имот № ІІІ с отреждане „За спортен комплекс със съблекалня и бистро” в квартал 62 по действащ регулационен и застроителен план на града.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№878
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2014г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №89/10.04.2014 година
2. Скица №85/10.04.2014 година
3. Скица №88/10.04.2014 година
4. Скица №86/10.04.2014 година
5. Скица №87 /10.04.2014 година

Гр.Черноморец
1. Скица №32/15.04.2014 година
2. Скица №24/15.04.2014 година
3. Скица №25/15.04.2014 година
4. Скица №26/15.04.2014 година
5. Скица №27/15.04.2014 година
6. Скица №28/15.04.2014 година
7. Скица №29/15.04.2014 година
8. Скица №30/15.04.2014 година
9. Скица №31/15.04.2014 година
10. Скица №23/15.04.2014 година

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№879
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1 т.1 и т.2 от Закон за устройство на територията, във връзка във връзка с чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията, с чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и поради засягане на собствеността върху имоти, частна собственост в квартал 22 по план на с.Равна гора, попадащ в предвиждания на проекта, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходимите мероприятия за реконструкция на съоръжения на благоустройствената инфрастуктура;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.

Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за квартали с номера 2, 18, 19 и 22 и улична регулация между кв. 2,кв. 22,кв. 18 и кв. 19, съгласно предложената графична част за изменение, както следва:
• За обособяване улична регулация между квартал 2,квартал 22,квартал 18 и квартал 19;
• За обособяване на нов квартал с номер 47, по план на с.Равна гора, с нови УПИ І «За озеленяване» и УПИ ІІ «За магазин,КОО и трафопост».
• За обособяване на нов УПИ ХV”За озеленяване и КОО” и УПИ ХVІ „За озеленяване, чешма и детска прощадка” в квартал 18.
За обособяване на ново УПИ ХХVІ „За паркинг”, в квартал 2.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№880
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1 т.1 и т.2 от Закон за устройство на територията, във връзка във връзка с чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията, с чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и поради засягане на собствеността върху имоти, частна собственост в квартал 16 по план на с.Равадиново, попадащ в предвиждания на проекта за „За озеленяване, спорт и детски площадки, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходимите мероприятия за реконструкция на съоръжения на благоустройствената инфрастуктура;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.

Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с номера УПИ V”За търговски обекти на ПК”Изгрев”, УПИ І”За зала за събрания, младежки клуб, клуб на пенсионера, кабинети, художествена дейност” и УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки”, съгласно предложената графична част за изменение, както следва:
• За обособяване на нов УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки” с площ от 3687 кв.м.
• За обособяване и преотреждане на нов УПИ І”За зала за събрания, младежки клуб, клуб на пенсионера, кабинети, художествена дейност”, който става с площ от 397 кв.м. и се записва за „КОО”;
• За обособяване на нов УПИ V”За търговски обекти на ПК”Изгрев”, с площ от 484 кв.м.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№881
На основание чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местно самоуправление и местнаадминистрация, и чл.27, ал.1, т.2 от Закона за пряко участие награжданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинскисъвет –Созопол
РЕШИ:

1. Дава съгласие да се проведе на 15.06.2014г. местен референдум в гр.Черноморец запромяна името на града и връщане на старото му име – Свети Никола.
2.Въпросът, на който гласоподавателите на гр.Черноморец ще отговорят с „да”или "не", ще бъде: "Желаете ли да се възстанови старото име на гр.Черноморец – Свети Никола?".
3.На основание чл.30, ал.6 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Созопол утвърждава образците от книжата за провеждане на референдума съгласно Приложение №1, 2 и 3.
4.Одобрява План-сметка за средствата, необходими за провеждането на местен референдум в гр.Черноморец.
5.Средствата за финансиране на референдума в размер на 17 000(седемнадесет хиляди)лева, да се осигурят от бюджета на община Созопол.
5.Да се проведе информационна кампания по реда и начина определени в чл.34 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
6.На основание чл.33, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление възлага на Кметът и общинската администрация, да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...