:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол, проведено на 27.06.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2014г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№905

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 384/29.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на граждани за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”.
2. Докладна записка с вх. № 436/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
3. Докладна записка с вх. № 392/03.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ“Земеделие“ – РА по Проект „ Общински лесопарк Света Марина“.
4. Докладна записка с вх. № 406/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от датата на назначаване по трудов договор.
5. Докладна записка с вх. № 432/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 година.
6. Докладна записка с вх. № 433/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД .
7. Докладна записка с вх. № 439/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ“Земеделие“ – РА по Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“
8. Докладна записка с вх. № 440/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх. № 370/21.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем обект от техническата инфраструктура на Община Созопол представляващ – стълб от уличното осветление, за нуждите на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД.
10. Докладна записка с вх. № 375/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
11. Докладна записка с вх. № 376/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
12. Докладна записка с вх. № 377/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
13. Докладна записка с вх. № 378/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
14. Докладна записка с вх. № 379/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
15. Докладна записка с вх. № 380/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
16. Докладна записка с вх. № 381/27.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
17. Докладна записка с вх. № 382/27.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-114, кв. 5 по плана на с. Индже Войвода, общ. Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 383/28.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с. Равадиново, общ. Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 385/30.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 386/30.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
21. Докладна записка с вх. № 387/02.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №131 по плана на м-ст „Росенец“, з-ще с. Росен.
22. Докладна записка с вх. № 393/03.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
23. Докладна записка с вх. № 408/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-287, кв. 30 по плана на с. Индже Войвода, с площ 264кв. м. , ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с ЗП-26кв.м.
24. Докладна записка с вх. № 411/11.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с. Равадиново, общ. Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 422/12.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир“ з-ще гр. Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 423/12.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец“ з-ще с. Росен, общ. Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
27. Докладна записка с вх. № 397/06.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническата инфраструктура „Улица с осови точки 189-188-187-570-572-573, местност Буджака, з-ще гр. Созопол“, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 67800.5.161, 67800.5.160, 67800.5.159, 67800.5.194, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
28. Докладна записка с вх. № 401/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
29. Докладна записка с вх. № 402/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIIІ-общ кв.53 (нов идентификатор по КК 67800.502.338) и част от улица с идентификатор по КК 67800.502.416, заключена между УПИ XIIІ-общ кв.53 и УПИ ХХХI-общ в кв.53 по плана на гр. Созопол.
30. Докладна записка с вх. № 403/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за улична регулация и изменение на план за регулация за УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 ( ПИ 67800.505.114; 67800.505.123 и 67800.505.131 по КК) по плана на гр.Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 407/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол.
32. Докладна записка с вх. № 426/13.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на взето Решение № 643 от Протокол 26/30.09.2013 година на Общински съвет – Созопол за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ I 11050 в м. „Св. Агалина“, з-ще на гр. Созопол / пи с идентификатор 67800.11.50 по КК на гр. Созопол/.
33. Докладна записка с вх. № 437/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411 за образуване на нови УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570, УПИ ІІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІ всички в кв.43 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията; 2. Съгласуване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.504.410 за обособяване на УПИ ІІІ „За трафопост” в кв.43а, по план на гр.Созопол
34. Докладна записка с вх. № 438/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
35. Докладна записка с вх. № 431/13.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх. № 446/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот №67800.6.97 (УПИ XII-6097) м.”Буджака” землище гр.Созопол;
VII. Докладна записка с вх. № 447/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма по изпълнение на проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническтата инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“
VIII. Докладна записка с вх. № 451/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на извънбюджетни сметки в левове за предоставяне на общините на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, както и на средсвата на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“
IX. Докладна записка с вх. № 458/24.06.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№906
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” г-н Димо Василев Димов и г-жа Маргарита Данаилова Димитрова.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№907

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в „Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г :

І. В Раздел „Допълнителни разпоредби”, се създава нов параграф със следното съдържание
§ (2) навсякъде в тази наредба:
1.„Действия нарушаващи обичайните норми на морал„ се заменя с „Действия, противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика”.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№908

На основание: чл, 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 303 от 21.02.2014г. по мярка 4.1”Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013г.“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект "ОБЩИНСКИ ЛЕСОПАРК СВЕТА МАРИНА", сключен между Община Созопол, представлявана от Панайот Василев Рейзи – Кмет, Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев" №17 ет.4, БУЛСТАТ 000649519, представлявана от Майдън Сакаджиев - Изпълнителния директор и Местна инициативна рибарска група „Приморско-Созопол-Царево", БУЛСТАТ 176015664, представлявана от Георги Митрев
Общински съвет Созопол
РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед,безпротест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 309 559,44лв. (триста и девет хиляди петстотин петдесет и девет лв. и 44 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 303 от 21.02.2014г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013 г." , финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Oбщински лесопарк Света Марина" сключен между Община Созопол, ИАРА София и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево".
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №303/21.02.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№909

1.Общинският съвет Созопол допълва утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи с
– Мария Иванова Катранишка- детегледач по маршрут Черноморец-Атия-Черноморец считано от 02.06.2014 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№910

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 г., като го допълва, както следва: във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – Стоян Стаменов Стамов – мл.експерт към дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, култура, хуманитарни дейности” с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 15.05.2014 година, Гергана Костадинова Костадинова – специалист към дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика и екология” с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 02.06.2014г. и във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” – Георги Любчев Георгакиев – кинезитерапевт в ЦСРИ гр.Черноморец с маршрут гр.Бургас – гр.Черноморец – гр.Бургас, считано от дата на назначаване.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№911

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД до 25.12.2014 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№912

На основание: чл, 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 301 от 05.02.2014г. по мярка 4.1”Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013г.“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“, сключен между Община Созопол, представлявана от Панайот Василев Рейзи – Кмет, Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев" №17 ет.4, БУЛСТАТ 000649519, представлявана от Майдън Сакаджиев - Изпълнителния директор и Местна инициативна рибарска група „Приморско-Созопол-Царево", БУЛСТАТ 176015664, представлявана от Георги Митрев
Общински съвет Созопол

РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 23 567,50 лв (двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лв. и 50 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 301 от 05.02.2014г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013 г." , финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“, сключен между Община Созопол, ИАРА София и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево".
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №303/21.02.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№913

Общински съвет Созопол извършва примени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:

По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 635 000 лв. по параграфи, както следва:


Наименование на параграфи било увеличение става
І.Всичко собствени приходи 17 576 983лв. 1 635 000лв. 19 211 983лв.
в т.ч.
-имуществени данъци 5 960 000лв. 1 000 000лв. 6 960 000лв.
от тях:
§ 13-04 –данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден
начин 3 300 000лв. 1 000 000лв. 4 300 000лв.

-неданъчни приходи 11 616 983лв. 635 000лв. 12 251 983лв.
в т.ч.
§ 40-00 – постъпления от продажба
на нефинансови активи 5 550 000лв. 635 000лв. 6 185 000лв.

от тях:

§ 40-31– отстъпено право на строеж 50 000лв. 135 000лв. 185 000лв.

§ 40-40 – постъпления от продажба
на земя 3 500 000лв. 500 000лв. 4 000 000лв.


По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 635 000 лв. в часта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” - Дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 122 511лв. 0лв. 122 511лв.

в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-04- придобиване
на транспортни средства-
-лек автомобил за Община Созопол 35 000лв. 1 500лв. 33 500лв.

било увеличение става
подпараграф 52-05 –придобиване на
стопански инвентар – за закупуване
на професионален фотоапарат 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 500 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 500 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на МДА 1 537 500лв. 500 000лв. 2 037 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улична мрежа
„Провлака” 0лв. 500 000лв. 500 000лв.


2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 1 135 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 1 135 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 232 239лв. 1 135 000 лв. 5 367 239лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-подземен паркинг „Север”/№1/и
тренировъчно игрище със съблекални
и прилежаща инфраструктура, в т.ч.
строителство,авторски и
строителен надзор 0лв. 1 000 000лв. 1 000 000лв.

било намаление става
отпада обект:
-проектиране и изграждане на спортна
Площадка в с.Равадиново в кв.16
УПИ І „За КОО” в т.ч.строителен,
авторски надзор, въвеждане в
експлоатация 126 385лв. 126 385лв. 0лв.
/средствата се пренасочват към нов обект/

било увеличение става
нов обект:
-проектиране и изграждане на спортна
площадка в с.Росен в кв.43
УПИ І ,в т.ч.строителен,
авторски надзор, въвеждане в
експлоатация 0лв. 261 385лв. 261 385лв.


3.Въз основа на приетите решения по т. 2.1.,2.2., и т. 2.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г., в т.ч. 5 584 820лв. за капиталови обекти финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи./ Приложение №1 и Приложение №5/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 11 834 294лв; 1 635 000лв.;13 469 294лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 11 449 994лв.; 1 635 000лв.;13 084 994лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№914
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва обект - елемент на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, представляващ стълб от уличното осветление находящ се на ул.”Републиканска и пл.”ХанКрум” пред УПИ IV 3180 “За хотел” в кв.151, на завоя по посока гр.Бургас.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.281а ал.1 т.2 от Закона за електронните съобщения, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5/пет/ години, обект - елемент на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, представляващ стълб от уличното осветление находящ се на ъгъла ул.”Републиканска и пл.”Хан Крум” пред УПИ IV 3180 “За хотел” в кв.151, на завоя по посока гр.Бургас
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с месечна наемна цена в размер на 100 /сто/лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договор.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№915
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№916
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№917

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 10/десет/ включително от приложения списък.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№918

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№919

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 38/тридесет и осем/ включително от приложения списък.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№920

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 9/девети/ включително от приложения списък.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№921
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№922

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Иван Диков Иванов и наследниците на Кичка Христова Иванова, чрез продажба на 114 кв.м. ид.ч. /сто и четиридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІV-114, /четири римско за имот с планоснимачен номер сто и четиринадесет/, кв.5/ пет/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 904 /деветстотин и четири/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140084/15.05.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет/, без ДДС., /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№923

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• УПИ XIII – 13033 в кв.37 по плана на с. Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1189/18.02.2009г.;
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:
• УПИ XIII – 13033 в кв.37 по плана на с. Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1189/18.02.2009г.;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№924

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новообразуван поземлен имот 134.235 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 435кв.м./четиристотин тридесет и пет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Новообразуван поземлен имот 134.235 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 435кв.м./четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2391/14.04.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 100,00лв./три хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140081/15.05.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№925
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с идентификатор 67800.16.22, с площ 2,075дка., с начин на трайно ползване – „друг вид земеделска земя“, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Анастасия Паскалева Казълджиева.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№926

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Колю Радев Радев, чрез продажба на 120 кв.м. ид.ч. /сто и двадесет кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от в имот №131 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 270 /двеста и седемдесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140082/15.05.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 840 лв./две хиляди осемстотин и четиридесет лева/, без ДДС.,съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№927

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 13/тринадесет/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№928

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер Урегулиран поземлен имот с номер ХIII-287, кв.30 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 264кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 26кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2236/10.12.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 670,00лв./три хиляди шестотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140058/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№929

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 000515, с площ 6894кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.2. Поземлен имот № 000516, с площ 8643кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.3. Поземлен имот № 001223, с площ 1703кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.4. Поземлен имот № 001239, с площ 4312кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.5. Поземлен имот № 001246, с площ 3073кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.6. Поземлен имот № 001247, с площ 1781кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.7. Поземлен имот № 001252, с площ 1270кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива
1.8. Поземлен имот № 008170, с площ 9679кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.9. Поземлен имот № 008171, с площ 4653кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.10. Поземлен имот № 002013, с площ 1901кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.11. Поземлен имот № 002096, с площ 2362кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива
1.12. Поземлен имот № 001198, с площ 1287кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.13. Поземлен имот № 001314, с площ 1422кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.14. Поземлен имот № 001305, с площ 1615кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.15. Поземлен имот № 001309, с площ 2700кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот № 000515, с площ 6894кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 000,00лв./пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140095/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот № 000516, с площ 8643кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 200,00лв./шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140096/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.3. Поземлен имот № 001223, с площ 1703кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 200,00лв./хиляда и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140097/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.4. Поземлен имот № 001239, с площ 4312кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 150,00лв./три хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140098/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.5. Поземлен имот № 001246, с площ 3073кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 200,00лв./две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140099/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.6. Поземлен имот № 001247, с площ 1781кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 300,00лв./хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140100/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.7. Поземлен имот № 001252, с площ 1270кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 900,00лв./деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140101/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.8. Поземлен имот № 008170, с площ 9679кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 400,00лв./пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140092/29.05.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.9. Поземлен имот № 008171, с площ 4653кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 600,00лв./две хиляди и шестотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140091/29.05.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.10. Поземлен имот № 002013, с площ 1901кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 350,00лв./хиляда триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140102/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.11. Поземлен имот № 002096, с площ 2362кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 700,00лв./хиляда и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140103/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.12. Поземлен имот № 001198, с площ 1287кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 950,00лв./деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140104/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.13. Поземлен имот № 001314, с площ 1422кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 050,00лв./хиляда и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140105/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.14. Поземлен имот № 001305, с площ 1615кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 150,00лв./хиляда сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140106/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.15. Поземлен имот № 001309, с площ 2700кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 950,00лв./хиляда деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140107/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№930
1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва 'Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.', приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва Поземлен имот с идентификатор 67800.50.212 по КК за з-ще гр. Созопол целия с площ от 482 кв.м. /четиристотин осемдесет и два / квадратни метра.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет – Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.212 по КК за з-ще гр. Созопол целия с площ от 482 кв.м./четиристотин осемдесет и два / квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1785/11.04.2012год.
3. На основание чл. 41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 26 900,00 лв. / двадесет и шест хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140094/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№931

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет – Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост, представляващ имот №44 по плана на местност „Росенец“ землище с. Росен , Община Созопол, целият с площ от 391 кв.м. /триста деветдесет и един/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1962/03.12.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлищата на 4 680,00 лв. / четири хиляди шестстотин и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140093/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№932

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ”Улица с осови точки 189-188-187-570-572-573, местност Буджака, землище гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 34 кв.м. от 2074 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.5.161 по ККР на гр. Созопол, местност Буджака, с предназначение на имота – земеделска, НТП-изоставена орна земя.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 674 лв.(шестстотин седемдесет и четири лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3046 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Площта от 196 кв.м. от 1506 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.5.160 по ККР на гр. Созопол, местност Буджака, с предназначение на имота – земеделска, НТП-лозе.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3885 лв.( три хиляди осемстотин осемдесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3047 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Площта от 133 кв.м. от 2044 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.5.159 по ККР на гр. Созопол, местност Буджака с предназначение на имота – земеделска, НТП-лозе.
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2636 лв.(две хиляди шестстотин тридесет и шест лева)лв., крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3048 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1.Площта от 80 кв.м. от 531 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.5.194, м.”Буджака” по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-лозе.
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1 586 лв.( хиляда петстотин осемдесет и шест)лв., крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3049 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№933
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
При изработването на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 40%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-70/1/03.06.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“ .
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№934

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ XIIІ-общ кв.53 (нов идентификатор по КК 67800.502.338) и част от улица с идентификатор по КК 67800.502.416, заключена между УПИ XIIІ-общ кв.53 и УПИ ХХХI-общ в кв.53 по плана на гр. Созопол, като се измести североизточната регулационна граница на УПИ ХIII общ в кв.53 (67800.502.338) и площта на имота се отрази съгласно документа за собственост – 275 кв.м. Пешеходната алея между УПИ XIII общ.(67800.502.338) и УПИ ХХХI общ ( 67800.502.337) в кв.53 да стане с ширина от 0,87 м. до 0,95 м


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№935

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (част от ПИ 67800.505.114 и 67800.505.131 по КК, представляващи второстепенни улици) и план за регулация за УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 (67800.505.123 по КК), като се обособи нова улица с о.т. 161-926-927-928-929-930-931-932 с ширина 6,00 м. и тротоар едностранно с ширина 1,00 м. в източна посока, като продължение на ул.“Рибарска“. Обособяват се нови УПИ I „За озеленяване“ и III „За озеленяване“, образувани от УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 (67800.505.123 по КК).
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№936

По предложение на вносителя, Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. № 407/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№937

Допълва Решение №643 от протокол 26/30.09.2013 година, със следния текст :
1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І11050 в м.”Св.Агалина”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.11.50 по КК на гр.Созопол /, като ,
 УПИ І11050 се разделя на два нови урегулирани поземлени имота : нов УПИ І с площ 2000 кв.м. и УПИ ІІІ с площ 2000 км.м. в м.”Св.Агалина”, з-ще на гр.Созопол и същите се отреждат за изграждане на вилни сгради при следните параметри на застрояване : плътност на застрояване 20%, Нмах=7.00 метра, Кинт.=0,8, минимално озеленена площ 50%, като ½ да е отредена за дървесна растителност.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№938

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411, идентичен с УПИ ІІ- „За детски атракции,параклис,трафопост и озеленяване, и УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570 , в кв.43 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособяват съсобствени урегулиран имоти както следва:
- с проектен номер УПИ Х-563 целият с площ от 607 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 307 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.21 ;
- с проектен номер УПИ VІ-564,565,566,567 целият с площ от 2030 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 1730 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.380;
- с проектен номер УПИ ІV-568,569 целият с площ от 1238 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 930 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.25;
- с проектен номер УПИ ІІІ-570 целият с площ от 536 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 236 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.24;
1.1. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.504.21 по ККР на гр.Созопол ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатор 67800.504.380 по ККР на гр.Созопол ;
1.3. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатор 67800.504.25 по ККР на гр.Созопол ;
1.4. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.504.24 по ККР на гр.Созопол ;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.504.411, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частите от новообразуваните урегулирани имоти за частна общинска собственост.
3.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2, т.6 и чл.62а,ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.504.411 по ККР на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обосява нов УПИ ХVІ “за За КОО и техн.инфраструктура”, и УПИ ХVІІ „За трапопост”, кв.43, по план на гр.Созопол.
4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.504.410 по ККР на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обосява нов УПИ ІІІ “за трафопост”, кв.43а, по план на гр.Созопол.
5. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№939
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2014г/2015г, както следва:

1. Скица №134 /13.06.2014 година
2. Скица №135 /13.06.2014 годинаОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№940

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: 5909290582, страдащ от инсулинозависим диабет , 100 % трудова намалена работоспособност , за закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Мария Добрева Нанева от с. Зидарово – ЕГН: 5410280535, с водеща диагноза „хипертонична болест на сърцето“, 74 % - инвалидност, претърпяла хирургическа интервенция през настоящата година в размер на 500 / петстотин / лв.
Милка Темелкова Точева от гр. Созопол – ЕГН: 7211040474, с диагноза ” счупване на гръбначния стълб и увреждане на гръбначния мозък „ 100% неработоспособност - за закупени лекарства в размер на 180 / сто и осемдесет / лв.
Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец – ЕГН: 8601044458 , за проведена рехабилитация на сина и Халил Огнянов Митев , ЕГН : 1041180504 – ТЕЛК 100 % , в размер на 500 / петстотин / лв.
Сийка Щерева Илиева от гр. Созопол – ЕГН: 6301250496 , за извършена оперативна интервенция в размер на 260 / двеста и шестдесет / лв.

Стоян Димитров Йорданов от с. Крушевец – ЕГН :7403170760 ,за проведено оперативно лечение на сина му Милен Стоянов Йорданов , ЕГН: 9905080440 – в размер на 500 / петстотин / лв.
Транула Димитрова Иванова от гр. Черноморец - ЕГН: 4001140853, с 80,4 % трудова нетрудоспособност , страдаща от първична двустранна гонартроза и претърпяла оперативна интервенция през настоящата година в размер на 500 / петстотин / лв.
Иван Димитров Костов от с. Зидарово – ЕГН: 6703250524 ,100 % освидетелстване за нетрудоспособност, страдащ от „ злокачествено образувание на носоглътка“ ,претърпял „исхемичен инсулт ,левостранна химипареза“ за закупени лекарствени средства в размер на 330 / триста и тридесет / лв.
Христо Михалев Иванов от с. Крушевец - ЕГН: 5904090848 – претърпял операция на десен крак в размер на 1570 / хиляда петстотин и седемдесет / лв.
Евгени Маринов Генев от гр. Созопол – ЕГН: 7302107809 – с основна диагноза „ хепатит“ и придружаващо заболяване „ цироза „ за закупени лекарства в размер на 100 / сто / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№941
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 67800.6.97 (УПИ XII-6097) м.”Буджака” землище гр.Созопол, като се обособят два нови урегулирани поземлени имоти както следва:
- УПИ XII 6097 с площ от 1050 кв.м., като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на вилна сграда при параметри на застрояване – плътност 20%, Н=6,40 м., Кинт=0,5 и озел.=70%
- УПИ XXII-6097 с площ от 909 кв.м.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№942

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 59, ал.1 и чл. 61, ал.1 от ЗМСМА

1. Общински съвет Созопол одобрява Споразумение за регионално сътрудничество в туризма по изпълнение на проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническтата инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише Споразумение за регионално сътрудничество.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№943

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да разкрие извънбюджетни сметки в Инвестбанк АД в левове за получаване и разходване от общината на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, както и на средствата на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“
2. Оправомощава Кмета на община Созопол да ползва временни безлихвени заеми от собствени бюджетни средства на общината.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№944

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.4 от ЗОС и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет Созопол
1. Одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение с нестопанска цел – „Футболен клуб Созопол“, рег. по ф. д. №2241/1994г. на БОС стадион с футболно игрище и съблекалня, разположени в ПИ с кадастрален идентификатор № 68700.503.2 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр. Созопол, за който е съставен Акт за ОС №88/04.11.1998г.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор, в който като задължителна клауза се включва – Предоставения терен да се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...