:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2014г.

По предложение
На Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 976
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 560/ 27.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на нова социална услуга – Център за обществена подкрепа
2. Докладна записка с вх. № 561/ 27.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
3. Докладна записка с вх. № 595/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014г.
4. Докладна записка с вх. № 597/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2014г.
5. Докладна записка с вх. № 600/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на Заповед за авансово ДДС по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“ към ИАРА
6. Докладна записка с вх. № 601/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на Заповед за изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“ към ИАРА
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх. № 556/ 21.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на Български Червен Кръст – Областен съвет – Бургас за функционирането на Център за обществена подкрепа в гр. Созопол
8. Докладна записка с вх. № 562/ 28.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на част от недвижим имот в гр.Черноморец за частна общинска собственост 2. Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал.6 от ЗОС
9. Докладна записка с вх. № 568/ 01.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с цел продажба на част от новообразуван имот № 134.018 /целият имот с площ от 753 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище на с.Крушевец, община Созопол, област Бургас одобрен със Заповед № РД 09-032/ 14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас
10. Докладна записка с вх. № 570/ 01.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на помещения в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год. Възраст
11. Докладна записка с вх. № 571/ 02.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол
12. Докладна записка с вх. № 572/ 02.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м. „Атия“, землище на гр. Черноморец, община Созопол
13. Докладна записка с вх. № 574/ 03.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с.Крушевец, община Созопол
14. Докладна записка с вх. № 582/ 03.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
15. Докладна записка с вх. № 594/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII-13033, в кв. 47, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, община Созопол
16. Докладна записка с вх. № 602/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне от Министерски съвет на Република България право на строеж върху морското дъно в полза на Община Созопол за изграждане на подводен линеен обект на техническата инфраструктура: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадни води – морска част“
17. Докладна записка с вх. № 604/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище на с. Равадиново, община Созопол
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
18. Докладна записка с вх. № 530/29.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II „За училище“ кв. 20 по плана на с. Габър, Община Созопол
19. Докладна записка с вх. № 531/31.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от УПИ III „За озеленяване и младежки клуб“ в кв. 38 по плана на с. Крушевец, Община Созопол
20. Докладна записка с вх. № 542/13.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II „За спортна площадка“ кв. 12 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
21. Докладна записка с вх. № 557/25.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица с проектни осови точки 535, 536, 537, 538, 539 по плана на м. Буджака, уличен водопровод по нея, захранващ УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/ и захранващ кабел от трафопост до електромерно табло пред УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/“
22. Докладна записка с вх. № 558/25.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред ПИ 134.134 в зона по §4, землище на с. Крушевец, Община Созопол"
23. Докладна записка с вх. № 564/29.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 81178.60.138 /№ 138/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради“.
24. Докладна записка с вх. № 575/ 03.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I „За озеленяване“ кв. 31 (нов идентификатор по КК 67800.501.490) по плана на гр. Созопол
25. Докладна записка с вх. № 576/ 04.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ I 503.4 в кв.3 по плана на с.Атия представляващ имот с идентификатор по КК63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“
26. Докладна записка с вх. № 583/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.10, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Куку баир“, землище на гр. Созопол с цел изграждане на „вилна сграда“.
27. Докладна записка с вх. № 584/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот № 14, м. „Кушбунар“ и поземлен имот № 15, м. „Росенец“ зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен община Созопол с цел изграждане на „вилни сгради“.
28. Докладна записка с вх. № 585/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване за изработването на ПУП – изменение на план регулация в обхват на ПИ 67800.501.439 по КК на гр. Созопол, участващ в УПИ XVII-477 и улично регулационни мероприятия, представляващи пешеходен проход между УПИ XVII-477, XV-475 и XVI-476 в кв. 28 по плана на гр. Созопол
29. Докладна записка с вх. № 587/ 08.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект : „Технически проект за изграждане на стабилизиран горски път в землището на село Габър, община Созопол – местност „Песъклъка“ – II-ра част, в отдели 109 до 111, 118 до 121, по лесоустройствения проект на ТП: ДГС – Бургас“ от 2004г.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
30. Докладна записка с вх. № 598/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в броя на учениците в училища на територията на община Созопол за учебната 2014 – 2015година
31. Докладна записка с вх. № 596/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2014/ 2015 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 560/ 27.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на нова социална услуга – Център за обществена подкрепа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 977

1.Дава съгласието си за разкриване на нова социална услуга - Център за обществена подкрепа Община Созопол като държавно делегирана дейност считано от 01.01.2015 г. с капацитет 25 места , численост на персонала 5 лица, стандарт 2865 лв.
2.Услугата ще се предлага в Общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с индентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ XVIII пл.н.№522 , квартал 27 по плана на гр.Созопол с административен адрес гр.Созопол ул.“Милет“ № 6 и в част от общински имот “Административна сграда ,комплекс“ с индентификатор 67800.501.442 и административен адрес гр.Созопол ул.“Аполония“№ 34 .

Докладна записка с вх. № 561/ 27.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 978

1.Дава съгласието си за разкриване на нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип с.Атия Община Созопол като държавно делегирана дейност считано от 01.01.2015 г. с капацитет 14 места , численост на персонала 12 лица , стандарт 8304 лв.
2.Услугата ще се предлага в Общински имот ПИ 63015.503.52 и сграда с индентификатор 63015.503.52.1, по плана на с.Атия Община Созопол с административен адрес с.Атия Община Созопол ж.к..“Атия Блокове“ № 34.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 595/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 979

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 г., като го допълва, както следва: във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” за Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол – Димитър Недев Недев –Директор на ОКИ „Музеен център” Созопол с маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 23.06.2014г.; Иван Димитров Бахчеванов – гл.уредник на художествена галерия гр.Созопол с маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 02.07.2014г.; Анастасия Костадинова Колева – гл.експерт с маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 18.08.2014г.; Богдана Цвяткова Димитрова – счетоводител с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 14.07.2014г.; Валентин Иванов Хаджиев – уредник в информационен център „Античен християнски комплекс” Созопол с маршрут с.Равадиново – гр.Созопол – с.Равадиново, считано от 04.08.2014г.

Докладна записка с вх. № 597/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 980

1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 000 000лв. по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

І.Всичко собствени приходи 19 221 913лв. 1 000 000лв. 20 221 913лв.
в т.ч.

-неданъчни приходи 12 261 913лв. 1 000 000лв. 13 261 913лв.
в т.ч.
37-00 – внесен ДДС в/ху прод. (-) 900 000лв. (-) 300 000лв. (-) 1 200 000лв.
от тях:
§ 37-01 – внесен ДДС (-) 820 000лв. (-) 300 000лв. (-) 1 120 000лв.

§ 40-00 – постъпления от продажба
на нефинансови активи 6 185 000лв. 1 300 000лв. 7 485 000лв.
от тях:
§ 40-22 – постъпления от продажба
на сгради 2 000 000лв. 500 000лв. 2 500 000лв.
§ 40-40 – постъпления от продажба
на земя 4 000 000лв. 800 000лв. 4 800 000лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 981

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2014г. с 856 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.Функция „Общи държавни служби”- извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на дейност 123 „Общински съвет” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 105 185лв. 3 200лв. 101 985лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 40 835лв. 3 200лв. 37 635лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 200лв. 3 200лв. 4 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
-ксерокс за Общински съвет 0лв. 3 200лв. 3 200лв.

2.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 478 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 478 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 130 000лв. 478 000лв. 608 000лв.
в т.ч.

§ 10-30 – текущ ремонт 130 000лв. 478 000лв. 608 000лв.
в т.ч.за
-възстановяване на два тръбни водостока,
два бр.мостови съоръжения, язовирна стена,
удълбочаване на преливника, почистване
на дерета, подпорни стени и пътни настилки
по улици чрез чакълиране и студено
рециклиране в с.Росен – било – 50 000лв., става – 220 000лв.;

-възстановяване на 2 бр. тръбни водостоци,
почистване на дерета и пътни настилки
по улици чрез чакълиране в с.Крушевец –било - 20 000лв., става - 72 000лв.;

-възстановяване на 4бр.тръбни водостоци,
почистване на дерета,язовирна стена
и пътни настилки в с.Равна гора –било – 10 000лв., става - 180 000лв.;

-възстановяване на пътни настилки
по улици- чакълиране в с.Равадиново
м.”Куку-баир” – било – 20 000лв., става - 38 000лв.;

-възстановяване на пътни настилки
-паваж и др.,почистване на канавки
с.Атия и кв.”Миньор” - 60 000лв.;

-за почистване дерета и чакълиране
м.”Росенец”, землище с.Росен – 10 000лв.;

-за почистване на дерета и др.дейности
по отстраняване щетите от
наводненията в с.Зидарово – било - 10 000лв.,става – 20 000лв.;
-Созопол –било – 20 000лв., става – 8 000лв.

2.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 378 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 312 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 312 000лв. 312 000лв.
в т.ч.
-аварийни ремонти по водопроводна
мрежа на гр.Черноморец 0лв. 312 000лв. 312 000лв.

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 66 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 251 750лв. 66 000лв. 317 750лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 40 000лв. 66 000лв. 106 000лв.

2.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 20 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 339 103лв. 20 000лв. 359 103лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифиц. 42 000лв. 20 000лв. 62 000лв.

2.5.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 24 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –увеличение с 24 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 383 702лв. 24 000лв. 407 702лв.
в т.ч
подпараграф 53-09-придобиване
на други НМА-технически проект
на обект „Изграждане на нова
улица от о.т.923-915 и от о.т.912-905
между квартали 52 и 52а, в едно
с Ел.и ВиК мрежи и улично
осветление” гр.Созопол 0лв. 24 000лв. 24 000лв.

2.6.Функция „Разходи некласифицирани в другите функции” – намаление с 44 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 910 „Разходи за лихви” – намаление с 44 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 22-00 – разходи за лихви 100 000лв. 44 000лв. 56 000лв.
в т.ч.
§ 22-21 – разходи за лихви
по заеми от банки в страната 60 000лв. 44 000лв. 16 000лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 982

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2014г. със 144 000лв. в частта за местни дейности по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” - увеличение със 144 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 537 100лв. 144 000лв. 681 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 120 000лв. 144 000лв. 264 000лв.

в т.ч.за ЦДГ с.Равна гора 70 000лв. 144 000лв. 214 000Лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 983

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Индже войвода
4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 3 800 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 12 850лв. 3 800лв. 9 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 800лв. 3 800лв. 0лв.

4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 3 800 лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 450лв. 3 800лв. 16 250лв.
в т.ч.

§ 10-30 – текущ ремонт 700лв. 3 800лв. 4 500лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 984

5. Въз основа на приетите решения по т. 2.1., т.2.3. и т. 2.5. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г., в т.ч. 5 896 820 лв. за капиталови обекти финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи./ Приложение №1 и Приложение №5/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 13 227 294лв. 339 200лв. 13 556 494лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 12 824 994лв. 339 200лв. 13 164 194лв.

Докладна записка с вх. № 600/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на Заповед за авансово ДДС по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“ към ИАРА
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 985

На основание чл.21 ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №212/ 18.07.2013 г. по мярка 3.3.“Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки, приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство на Република България, Финансирана от Европейския фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г., за изпълнение на проект “Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“
Общински съвет Созопол:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 1 035 623,28 лв /един милион тридесет и пет хиляди шестотин двадесет и три лв и 28 ст/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 212/18.07.2013 г. за изпълнение на проект “Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи към Заявка за авансово плащане на ДДС в изпълнение на Договор №212 /18.07.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

Докладна записка с вх. № 601/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на Заповед за изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“ към ИАРА
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 986

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №212/18.07.2013 г. по Мярка 3.3.“Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки, Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство за изпълнение на проект “Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, Община Созопол“

Общински съвет Созопол:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 5 178 116,39 / пет милиона сто седемдесет и осем хиляди сто и шестнадесет лв и 39 ст/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 212 /18.07.2013 г. по Мярка 3.3.“Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки, Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявка за авансовото плащане по договор №212/18.07.2013г. пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 556/ 21.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на имот – общинска собственост на Български Червен Кръст – Областен съвет – Бургас за функционирането на Център за обществена подкрепа в гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 987

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.9, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Созопол предоставя безвъзмездно за управление на Български червен кръст- Областен съвет - Бургас самостоятелно помещение с площ от 13,80 кв. м, находящо се в югоизточната част на приземния етаж в сградата на общински съвет Созопол, разположена в ПИ с идентификатор 67800.501.442, с площ от 315 кв.м.по кадастрална карта на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията-„Урбанизирана” и начин на трайно ползване-„За административна сграда, комплекс”. Помещението се предоставя за функционирането на Център за обществена подкрепа за срок до края на проекта, след подписването на предавателно- приемателен протокол.

Докладна записка с вх. № 562/ 28.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на част от недвижим имот в гр.Черноморец за частна общинска собственост 2. Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал.6 от ЗОС
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 988

1. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост, представляващ целия първи етаж с идентификатор 81178.502.283.1.1 по КК и КР за з-ще гр.Черноморец с площ от 152 кв.м и прилежащи части от 22 кв.м. съгласно приложена схема на разпределението находящ се в сграда обща застроена площ от 178 (сто седемдесет и осем)кв.м., разположена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.283 по КККР идентичен с УПИ І- 'За здравна служба', кв.36 по плана на гр.Черноморец, при граници съгласно приложен АОС №2018 от 15.03.2013г., за ЧАСТНА общинска собственост.
2. След влизане в сила на Решението по т.1 и утвърждаването на акта за частна общинска собственост, както и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предоставят под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5 години, както следва:
2.1. Лекарски кабинет с площ от 20,62 кв.м и манипулационна с площ от 11,68 кв.м., находящ се на първи етаж в Здравната служба в гр. Черноморец, Община Созопол, месечен наем в размер на 113,05 /сто и тринадесет лева и пет стотинки/ лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община да сключи договор с д-р Албена Димитрова Дюлгерова за предоставяне под наем на помещението.
2.2. Зъболекарски кабинет с площ от 14 кв.м, находящ се на първи етаж в Здравната служба в гр. Черноморец, Община Созопол, месечен наем 49,00 /четиридесет и девет лв./ лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община да сключи договор с д-р Антоанета Георгиева Георгиева за предоставяне под наем на помещението.

Докладна записка с вх. № 568/ 01.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с цел продажба на част от новообразуван имот № 134.018 /целият имот с площ от 753 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище на с.Крушевец, община Созопол, област Бургас одобрен със Заповед № РД 09-032/ 14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 989

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 253 /двеста петдесет и три/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №134.018 /целият имот с площ от 753 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол на стойност 1 600,00 лв. /хиляда и шестстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0043/26.08.2014г.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Мирослав Пламенов Дойчев да придобие право на собственост върху 253 /двеста петдесет и три/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №134.018 /целият имот с площ от 753 кв.м./ по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 570/ 01.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на помещения в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год. Възраст
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 990

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следния недвижим имот – публична общинска собственост за отдаване под наем, както следва:
1.1. Част от поземлен имот, представляващ 5 помещения, всяко от 56 кв.м., находящи на първи етаж в сграда СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , гр.Созопол , поземлен имот 67800.502.180.1, в УПИ ІІ, кв.79 по план на гр.Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост да отдаде под наем за 5 години, с ползване от 50 дни от всяка година, на 5 помещения с обща площ от 280 кв.м., находящи на първи етаж в сграда СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , гр.Созопол , поземлен имот 67800.502.180.1, в УПИ ІІ, кв.79 по план на гр.Созопол .
2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява начална месечна цена от 1,50(един и петдесет) лева без вкл.ДДС, за 1(един) кв.м.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. Определя задължителни условия, които да се включат в конкурса и договора:
4.1.Помещенията се отдават единствено и само за образователни и/или културни дейности за деца до 15год.възраст.
4.2. Отдаването под наем е за период от 5 години, през който период същите се ползват само за 50 дни, започващи не по-рано от 01.07. и приключващи не по късно от 05.09 на съответната година.
4.3. Кандидатите следва да представят в текстови и/или графичен вид описания на всички предвидени дейности по езиково обучение
4.4. След изтичане на периода от 50 дни ползване за всяка година, помещенията се предават на оправомощено от кмета на община Созопол длъжностно лице, което удостоверява състоянието им и дали има забележки по поддържането им. В случай на констатиране на лоша поддръжка или повреди, същите следва да се ремонтират или отстранят от наемателя до 10 септември. Въз основа на положителното становище на длъжностното лице, помещенията ще се ползват през следващия наемен период.
5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 – предлагана наемна цена за 1(един)кв.метър
/Кандидатите да получават до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К1 = П(участник) х 50
Пi(максимален)
където П (участник) е предложената от кандидата цена посочена в ценово предложение в лева, а Пi (максимален) е най-висока цена от всички предложени. Тежест на критерия:70;
5.2.К2–допълнителни инвестиции в ПИ с идентификатор 67800.502.410 , с описание и посочени в левова равностойност
/Кандидатите да получават до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К2=С(максимална сума) х50.
С(сума участник)
Тежест на критерия 30.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата: К=К1+К2
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.

6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 571/ 02.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 991

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.23, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20185кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2261/23.01.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 391 000,00лв./триста деветдесет и една хиляди/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140153/27.08.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.22, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20001кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1004/23.05.2008год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 387 500,00лв./триста осемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140154/27.08.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 572/ 02.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м. „Атия“, землище на гр. Черноморец, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 992
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване Поземлен имот с идентификатор 81178.50.57, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10000кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1908/13.09.2012год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 100 000,00лв./сто хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130155/27.08.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 574/ 03.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с.Крушевец, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 993

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.1 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• УПИ VIIIобщ., кв.5 по плана на с.Крушевец с площ от 795 кв.м.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет – гр.Созопол обявява по долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:
• УПИ VIIIобщ., кв.5 по плана на с.Крушевец с площ от 795 кв.м.

Докладна записка с вх. № 582/ 03.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 994

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проектите свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма за 2014г., приета с Решение № 753/27.01.2014г., както следва:
1.Проект „Второстепенна улица от о.т.133 до 134, в м.Св.Марина, землище на гр.Созопол”, включително ПУП-парцеларен план и план схеми към него .

Докладна записка с вх. № 594/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VII-13033, в кв. 47, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 995

1. На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иринка Стефанова Василева, ЕГН ,,,,,,,,,,, от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в имот УПИ VIІ-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС № 1375/21.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 500лв. /три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20140121/30.06.2014г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 602/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне от Министерски съвет на Република България право на строеж върху морското дъно в полза на Община Созопол за изграждане на подводен линеен обект на техническата инфраструктура: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадни води – морска част“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 996

1. Общински съвет Созопол, на основание на чл. 8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на проект: ”Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадни води" - морска част”, одобрява приемане учредяването на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно за изграждане на подводен линеен обект на техническата инфраструктура в полза на Община Созопол за целите на проект ”Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадни води" - морска част” по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І Етап” изпълняван по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз” на обща площ от 12.041 дка или 12041(дванадесет хиляди и четиридесет и един ) кв.м включваща акваторията на Черно море от трасето и сервитута.
2. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да поиска по реда на чл.52а, ал.1 от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р.България /ЗМПВВППРБ/ от Министерски съвет на Република България да учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Созопол за изграждане на подводен линеен обект на техническата инфраструктура: ”Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадни води" - морска част”
3. Общински съвет – Созопол допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 604/ 12.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище на с. Равадиново, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 997

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот № 008182, с площ 7960кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2. Поземлен имот №008192, с площ 2297кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
3. Поземлен имот № 008191, с площ 2251кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
4. Поземлен имот № 008195, с площ 1919кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
5. Поземлен имот № 008198, с площ 5638кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
6. Поземлен имот № 008161, с площ 11622кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
7. Поземлен имот № 008156, с площ 9854кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
8. Поземлен имот № 015097, с площ 9586кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Добровица“, с начин на трайно ползване – нива.
9. Поземлен имот № 015094, с площ 24829кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Добровица“, с начин на трайно ползване – нива.
10. Поземлен имот № 0015023, с площ 19774кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Добровица“, с начин на трайно ползване – нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот № 015097, с площ 9586 кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Добровица“, с начин на трайно ползване – нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 650,00лв./шест хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140168/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот № 015094, с площ 24829 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Добровица”, с начин на трайно ползване – нива.
2.2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 17 350, 00лв. /седемнадесет хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140166/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3 Поземлен имот № 015023, с площ 19774 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Добровица”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.3.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 13800. /тринадесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140167/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4 Поземлен имот № 008182, с площ 7960 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.4.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 500лв. / пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140163/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5 Поземлен имот № 008192, с площ 2297 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – нива.
2.5.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1550лв. / хиляда петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140161/03.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6 Поземлен имот № 008195, с площ 1919 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1300лв. /хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140170/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7 Поземлен имот № 008191, с площ 2251 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.7.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1500лв. /хиляда и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140162/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8 Поземлен имот № 008198, с площ 5638 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.8.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3900лв. /три хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140169/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9 Поземлен имот № 008156, с площ 9854 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.9.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6800лв. /шест хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140165/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10 Поземлен имот № 008161, с площ 11622 кв.м., находящ с в землището на с. Равадиново, м.”Герен Соват”, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.10.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8100лв. /осем хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140164/04.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 530/29.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II „За училище“ кв. 20 по плана на с. Габър, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 998

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІI „За училище“ в кв.20 по плана на с.Габър, като същият се преотреди за жилищно застрояване и се запише УПИ II – 228 в кв.20. Ситуира се нов застроителен обем за изграждане на жилищна сграда при следните параметри на застрояване Плътност 50%, Кинт=1,2; мин.озел = 40%; Н макс= 10,00 м.

Докладна записка с вх. № 531/31.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от УПИ III „За озеленяване и младежки клуб“ в кв. 38 по плана на с. Крушевец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 999

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от УПИ III „За озеленяване и младежки клуб“ в кв.38 по плана на с.Крушевец, общ.Созопол, като се обособи нов урегулиран поземлен имот в кв.38 и същият се отреди за жилищно застрояване при параметри на застрояване: плътност 40%; Нмакс=10,00м.; Кинт=1,00 и Озел=40%

Докладна записка с вх. № 542/13.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II „За спортна площадка“ кв. 12 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1000

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІI „За спортна площадка“ в кв.12 по плана на с.Равна гора, като същият се преотреди за изграждане на детска градина и се запише УПИ II „За детска градина“ в кв.12. Ситуира се нов застроителен обем за изграждане на детска градина при следните параметри на застрояване Плътност 30%, Кинт=0,6; мин.озел = 40%;

Докладна записка с вх. № 557/25.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица с проектни осови точки 535, 536, 537, 538, 539 по плана на м. Буджака, уличен водопровод по нея, захранващ УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/ и захранващ кабел от трафопост до електромерно табло пред УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1001

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица с проектни осови точки 535, 536, 537, 538, 539, по плана на м.“Буджака, уличен водопровод по нея, захранващ УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/ и захранващ кабел от трафопост до електромерно табло пред УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/“, местност „Буджака“, землище гр.Созопол.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-94-Т-52/1/11.08.2014 година, за проектиране на „Второстепенна улица с проектни осови точки 535, 536, 537, 538, 539, по плана на м.“Буджака, уличен водопровод по нея, захранващ УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/ и захранващ кабел от трафопост до електромерно табло пред УПИ II-8167 /ПИ67800.8.167/”, местност „Буджака“, землище гр.Созопол.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Докладна записка с вх. № 558/25.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред ПИ 134.134 в зона по §4, землище на с. Крушевец, Община Созопол"
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1002

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред ПИ 134.134 в зона по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол“.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-26-00-494/1/11.08.2014 година, за проектиране на: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред ПИ 134.134 в зона по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол“ .
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 564/29.08.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 81178.60.138 /№ 138/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1003

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.60.138 /№138/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№2-94-Т-2/1/20.01.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.60.138 /№138/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 575/ 03.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I „За озеленяване“ кв. 31 (нов идентификатор по КК 67800.501.490) по плана на гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1004

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване І „За озеленяване” кв.31 (нов идентификатор по КК 67800.501.490) по плана на гр. Созопол, като същият се преотреди и запише УПИ I „За озеленяване и обществено обслужване“ в кв.31 по плана на гр.Созопол и се ситуира нов застроителен обем за изграждане на сграда със заведение за хранене, рибен ресторант и стаи за почивка за нуждите на рибарско дружество Созопол.

Докладна записка с вх. № 576/ 04.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ I 503.4 в кв.3 по плана на с.Атия представляващ имот с идентификатор по КК63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1005

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ І 503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота І за КОО, администрация и социални дейности с площ от 5000 кв.м. и УПИ VІІІ за спортни дейности с площ от 10534 кв.м. в кв. 3.

Докладна записка с вх. № 583/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.10, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Куку баир“, землище на гр. Созопол с цел изграждане на „вилна сграда“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1006

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.10, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-Д-105/1/20.08.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.50.10, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 584/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот № 14, м. „Кушбунар“ и поземлен имот № 15, м. „Росенец“ зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен община Созопол с цел изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1007

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №14, м.“Кушбунар“ и поземлен имот №15, м.“Росенец“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Росен, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-М-46/1/20.08.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот №14, м.“Кушбунар“ и поземлен имот №15, м.“Росенец“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Росен, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилни сгради”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 585/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване за изработването на ПУП – изменение на план регулация в обхват на ПИ 67800.501.439 по КК на гр. Созопол, участващ в УПИ XVII-477 и улично регулационни мероприятия, представляващи пешеходен проход между УПИ XVII-477, XV-475 и XVI-476 в кв. 28 по плана на гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1008

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ не приема предложението за решение по Докладна записка с вх. № 585/ 05.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване за изработването на ПУП – изменение на план регулация в обхват на ПИ 67800.501.439 по КК на гр. Созопол, участващ в УПИ XVII-477 и улично регулационни мероприятия, представляващи пешеходен проход между УПИ XVII-477, XV-475 и XVI-476 в кв. 28 по плана на гр. Созопол.

Докладна записка с вх. № 587/ 08.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект : „Технически проект за изграждане на стабилизиран горски път в землището на село Габър, община Созопол – местност „Песъклъка“ – II-ра част, в отдели 109 до 111, 118 до 121, по лесоустройствения проект на ТП: ДГС – Бургас“ от 2004г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1009

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.129,ал.1 ,чл.110 ал.1 т.5 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура – пътят осигурява транспортен достъп за усвояване на дървесина от дърводобивен басейн с.Габър, като съществуващият чакълиран горски път се рехабилитира с цел по-добро отводняване и експлоатация.

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за изграждане на обект: „Технически проект за изграждане на стабилизиран горски път в землището на село Габър, Община Созопол – местност „Песъклъка“ – II-ра част , в отдели 109 до 111, 118 до 121, по лесоустройствения проект на ТП :ДГС – Бургас „ от 2004г.
Решението да се публикува на интернет страницата на Община Созопол
Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 598/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в броя на учениците в училища на територията на община Созопол за учебната 2014 – 2015година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1010

Общински съвет Созопол приема предложението за промяна на брой ученици в посочените общински училища за учебната 2014/ 2015година.

Докладна записка с вх. № 596/ 11.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2014/ 2015 година

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1011

Общинският съвет одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения, определя средна посещаемост – 10 деца в група, храноден до 2,50лв. на дете за учебната 2014/ 2015 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ Кр. Германова


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...