:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2014г.

По предложение
На Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1013
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 642/ 08.10.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели по реда на Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели
2. Докладна записка с вх. № 649/ 10.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне срока на валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници, който е еднакъв за всички превозвачи
3. Докладна записка с вх. № 662/ 13.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на зони и категории, като местоположение на населените места и местности на община Созопол
4. Докладна записка с вх. № 674/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на решение № 675 от Протокол № 27/ 31.10.2013г. на Общински съвет Созопол, за разрешаване изработването на Подробен устриойствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот № 75 ( с идентификатор по КК 81178.60.75), по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец
5. Докладна записка с вх. № 690/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите на „Общинско горско предприятие – Созопол“
6. Докладна записка с вх. № 691/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита, извън горските територии на Община Созопол
7. Докладна записка с вх. № 692/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2015г.
8. Докладна записка с вх. № 695/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на решение № 497/ 24.04.2013г., във връзка с Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж в недвижими имот - публична държавна собственост за изпълнение на обект «Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени води от ПСОВ-Созопол»
9. Докладна записка с вх. № 698/ 20.10.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Ирина Иванова Стоянова с постоянен адрес с. Равна гора, Община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 700/ 21.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на решение № 978 от Протокол № 38/ 26.09.2014г. на Общински съвет Созопол
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
11. Докладна записка с вх. № 614/ 19.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на пътни разходи за учебната 2014/2015 година на Силвия Стойчева Иванова от с. Атия ж.к. „Миньор“ блокове 1 в Помощно училище „Отец Паисий“ гр. Бургас
12. Докладна записка с вх. № 630/ 06.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО
13. Докладна записка с вх. № 631/ 06.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО
14. Докладна записка с вх. № 685/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
15. Докладна записка с вх. № 693/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на община Созопол
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
16. Докладна записка с вх. № 628/ 03.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в землище на с. Равадиново, община Созопол
17. Докладна записка с вх. № 676/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIIІ-75, кв. 7 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
18. Докладна записка с вх. № 677/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост
19. Докладна записка с вх. № 678/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-336,337, кв.36 по плана на с. Вършило, Община Созопол
20. Докладна записка с вх. № 679/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на подпокривно пространство в размер на 10 кв.м. от сграда с идентификатор 67800.501.288.1 със застроена площ от 207 кв.м. в имот по КК 67800.501.288, находящ се в гр.Созопол ул.“Аполония“ 31, същият ще бъде използван за поставяне на съоръжение за делекосъобщителни услуги на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
21. Докладна записка с вх. № 680/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол
22. Докладна записка с вх. № 681/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в м. „Край село“, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 682/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 683/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търгна имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на с. Равадиново, Община Созопол
25. Докладна записка с вх. № 684/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на с. Равадиново, Община Созопол
26. Докладна записка с вх. № 694/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
27. Докладна записка с вх. № 633/ 07.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и допускане за изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XLV-8045 /ПИ с идентификатор 67800.8.45 по КК на гр. Созопол/ в м. Буджака, землище на гр. Созопол
28. Докладна записка с вх. № 639/ 08.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване трасе на ПУП - парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии и трасе на линеен обект в урбанизирана територия за обект ”Оптична кабелна линия с трасе Бургас-Черноморец-Созопол-Приморско-Китен-Лозенец-Царево-Нестинарка-Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места: Бургас, Черноморец, Созопол, Равадиново, Веселие, Ясна Поляна, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг “Нестинарка“ и Ахтопол”, за частта от трасето преминаващо през землище Черноморец, Созопол и Равадиново, община Созопол.
29. Докладна записка с вх. № 650/ 10.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.413, / по предходен план № 198/, местност „Кайряка“, землище на гр. Черноморец, община Созопол с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „ Обект за изкупуване на черни и цветни метали“
30. Докладна записка с вх. № 664/ 14.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулция и застрояване на УПИ XIX „За представителна сграда на ОбНС“ кв. 16 (нов идентификатор по КК 67800.501.157) по плана на гр.Созопол
31. Докладна записка с вх. № 671/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV 3x(1x400)мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Стара Загора“ , община Созопол
32. Докладна записка с вх. № 672/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV 3x(1x400)мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“ , община Созопол
33. Докладна записка с вх. № 673/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV 3x(1x400)мм2 – ТП „Мапи“ – ТП „Стара Загора“, община Созопол
34. Докладна записка с вх. № 675/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.1.266, местност „Герени“, землище гр. Созопол
35. Докладна записка с вх. № 687/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за промяна в графична част на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411 за образуване на нови УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570, УПИ ІІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІ всички в кв.43 по план на гр.Созопол
36. Докладна записка с вх. № 688/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за ПИ 67800.4.291 по КК (УПИ XII5101) и поземлен имот 67800.4.310 по КК (представляващ второстепенна улица) м. „Буджака“ землище на гр.Созопол.
V. Докладна записка с вх. № 703/ 22.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за определяне на размера на вноска на Община Созопол в проекто-бюджетана Асоциацията по ВиК – Бургас за 2015г. и определяне на представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас
VI. Докладна записка с вх. № 704/ 22.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижим имот, публична общинска собственост, с площ от 349 кв.м., идентификатори 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157 ”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16, за частна общинска собственост;
VII. Докладна записка с вх. № 705/ 22.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, целият с площ от 349 кв.м., ведно със сграда с площ от 125 кв.м., идентификатор 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157 ”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16 по план на гр.Созопол;
VIII. Докладна записка с вх. № 707/ 24.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107 и от о.т.53 до о.т.56, местност ”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново” , общ.Созопол, обл.Бургас
IX. Докладна записка с вх. № 712/ 29.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване право на преминаване през имоти - общинска собственост за изпълнение на проект: «Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води «Созопол»

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 642/ 08.10.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели по реда на Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1014

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол избира Комисия в състав от 3 члена, която да изготви предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.
Общински съвет – Созопол избира за членове на Комисията:
1. Пенка Щерионова;
2. Светлана Лулева;
3. Зафира Хрусанова

Докладна записка с вх. № 649/ 10.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне срока на валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници, който е еднакъв за всички превозвачи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1015

Общински съвет Созопол определя срока на валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници, еднакъв за всички превозвачи за период не по-кратък от три години.

Докладна записка с вх. № 662/ 13.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на зони и категории, като местоположение на населените места и местности на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1016

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема:
I. Отменя Решение № 767/2009г. на Общински съвет Созопол
II. Определя следните зони и категории,като местоположение на:

1. Созопол
- I зона/колона „I” от Таблица 3/ - квартали от 1 до 44 вкл.,49,52,52а,53,53а,84,85,86,144,145,146,147,148,149,150,151.
- II зона/колона „II” от Таблица3/ - квартали 45,46,47,48,50,51,от 54 до 83 вкл.,87,88,89,111
- III зона/колона „III” от Таблица3/- квартали от 90 до 110 вкл. и от 112 до 143 вкл.
2. Черноморец – I зона
3. с.о.Червенка- I зона
4. Равадиново - I зона
5. Атия - I зона
6. Росен - I зона
7. Равна гора - I зона
8. Присад - I зона
9. Зидарово - I зона
10. Индже войвода – I зона
11. Крушевец - I зона
12. Габър - I зона
13. Вършило - I зона
14. Вилна зона I категория – Буджака,Каваци,Мапи,Синетудис,Ачмалъци,Алепу,Света Марина,Герени,Аклади,Аклади-Чеири,Акра,Митков мост,Външната чешма.
15. Вилна зона II категория – Куку баир.

Докладна записка с вх. № 674/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на решение № 675 от Протокол № 27/ 31.10.2013г. на Общински съвет Созопол, за разрешаване изработването на Подробен устриойствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот № 75 ( с идентификатор по КК 81178.60.75), по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1017

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Созопол допълва свое Решение №675 от Протокол №27/31.10.2013 година в частта на отреждането от „изграждане на вилни сгради“ в „изграждане на вилни сгради и трафопост“, което е изискване към инвеститора от експлоатационното дружество „ЕВН България ЕР“ ЕАД.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 690/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите на „Общинско горско предприятие – Созопол“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1018

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.181,ал.1,т. 1 и чл. 182 от Закона за горите Общински съвет Созопол приема Наредба за определяне на вида отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите на „Общинско горско предприятие - Созопол".

Докладна записка с вх. № 691/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита, извън горските територии на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1019

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл.211, ал. 4 от Закона за горите, Общински съвет Созопол приема Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита, извън горските територии на Община Созопол.

Докладна записка с вх. № 692/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1020

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2015 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата докладна записка.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина и чрез продажба на стоящата дървесина на корен.

Докладна записка с вх. № 695/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на решение № 497/ 24.04.2013г., във връзка с Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж в недвижими имот - публична държавна собственост за изпълнение на обект «Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени води от ПСОВ-Созопол»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1021

1. На основание на чл. 8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол одобрява приемането в полза на Община Созопол учредяване на безвъзмездно право на строеж за имот публична държавна собственост във връзка с изпълнение на обект «Дълбокоморско заустване на пречистени води ПСОВ Созопол» по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап”, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013».
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да поиска от Министерски съвет на Република България да приеме решение за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Община Созопол върху необходимата площ публична държавна собственост във връзка с изпълнение на обект«Дълбокоморско заустване на пречистени води от ПСОВ-Созопол» по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап”

Докладна записка с вх. № 698/ 20.10.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Ирина Иванова Стоянова с постоянен адрес с. Равна гора, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1022

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Ирина Иванова Стоянова, с ЕГН **********, с адрес с.Равна гора, Община Созопол за опрощаване на дължимите от нея държавни вземания, предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задълженията й.

Докладна записка с вх. № 700/ 21.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на решение № 978 от Протокол № 38/ 26.09.2014г. на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1023

1. Допълва Решение № 978 от Протокол № 38 от 26.09.2014 г на Общински съвет Созопол след Център за настаняване от семеен тип с.Атия Община Созопол с „за деца и младежи с увреждания“.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 614/ 19.09.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на пътни разходи за учебната 2014/2015 година на Силвия Стойчева Иванова от с. Атия ж.к. „Миньор“ блокове 1 в Помощно училище „Отец Паисий“ гр. Бургас
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1024

1.Общинският съвет Созопол дава съгласие да се заплатят пътните разходи от с.Атия до гр.Бургас и обратно със собствен транспорт за учебната 2014/2015 година на Силвия Стойчева Иванова от с.Атия ж.к.Миньор блокове 1 ученичка в X клас на Помощно училище „Отец Паисий“ гр.Бургас след представяне на разходно оправдателни документи.

Докладна записка с вх. № 630/ 06.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1025

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Станислав Атанасов Янков, с ЕГН **********по повод молба на неговата майка Силвия Петрова Петрова от с.Равна гора община Созопол с ЕГН **********.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Атанас Атанасов Янков с ЕГН ***********, по повод молба на неговата майка Силвия Петрова Петрова от с.Равна гора община Созопол с ЕГН *******.
3.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика .

Докладна записка с вх. № 631/ 06.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1026

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Галин Русев Михалев, с ЕГН *********, по повод молба на неговата майка Росица Василева Хамбарлиева с ЕГН *************от гр. Созопол ул.“ Яни Попов „№ 31 ет.1 ап.201, Община Созопол.
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика

Докладна записка с вх. № 685/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1027

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2014г. с 15 000лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 125 000лв. 50 000лв. 75 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 4 000лв. 1 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 20 000лв. 6 000лв. 14 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 50 000лв. 40 000лв. 10 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на МДА 711 489лв. 50 000лв. 761 489лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.на др.
оборудв.маш.и съоръж.
-проектиране и изгр.на водовземен
тръбен кладенец в с.Вършило 0лв. 50 000лв. 50 000лв.

1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” –извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 31 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 359 103лв. 31 000лв. 328 103лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 126 828лв. 6 000лв. 120 828лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 80 000лв. 10 000лв. 70 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 80 000лв. 10 000лв. 70 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 5 000лв. 0лв.

-Дейност 759 „Други дейности по култура” – увеличение с 31 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 591 300лв. 31 000лв. 622 300лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 526 300лв. 31 000лв. 557 300лв.

1.3.Функция „Разходи некласифицирани в другите функции” – намаление с 15 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 910 „Разходи за лихви” – намаление с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 22-00 – разходи за лихви 56 000лв. 15 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
§ 22-21 – разходи за лихви
по заеми от банки в страната 16 000лв. 15 000лв. 1 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1028

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2014г. с 15 000лв. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 738 Читалища” – увеличение с 15 000лв.

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
в т.ч. за
-читалище „Отец Паисий” Созопол 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1029

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по бюджета на Общинско горско предприятие за 2014г. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - компенсирани промени по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 468 855лв. 10 880лв. 479 735лв.
в т.ч. .
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 410 780лв. 10 880лв. 421 660лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 9 200лв. 8 000лв. 1 200лв.
в т.ч.
§ 52-01 – придоб.на компютри
и хардуер – компют.конфигурация за ОГП 2 000лв. 800лв. 1 200лв.

§ 52-03 – придоб.на др.оборудв.
машини и съоръж. – закупуване на
PDA устройство MS GPS-3бр.за ОГП 7 200лв. 7 200лв. 0лв.

§ 53-00 – придобиване на НДА 2 880лв. 2 880лв. 0лв.
в т.ч.
§ 53-01 – прид.на програмни продукти
-специализиран софтуер за логистика
и мониторинг на горски продукти-
за един уред за ОГП 2 880лв. 2 880лв. 0лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1030

4.Въз основа на приетите решения по т. 1.1. и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 18 066 494лв. 39 120лв. 18 105 614лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 13 164 194лв. 39 120лв. 13 203 314лв.

Докладна записка с вх. № 693/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1031

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1, Приложение №2 и Приложение №3) към настоящето решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2015г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 628/ 03.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в землище на с. Равадиново, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1032

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 556 кв.м.,
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост именно Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 556 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2168/12.09.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 24 800 /двадесет и четири хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130174/16.09.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 676/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIIІ-75, кв. 7 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1033

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Мара Георгиева Стоянова, Пенка Георгиева Георгиева и Костадина Георгиева Коточева, чрез продажба на 26 кв.м. ид.ч./двадесет и шест кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VIIІ-75 /осем римско за имот с планоснимачен номер седемдесет и пет/, кв.7 /седем/ по плана на с.Равна гора, общ.Созопол, целият с площ 1113 /хиляда сто и тринадесет/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140002/09.10.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 350 лв./триста и петдесет лева/, без ДДС.,/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 677/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1034

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол Поземлен имот № 67800.15.78, с площ 2,497дка., с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя и Поземлен имот №67800.15.30 с площ от 0.637 дка, находящи се в местност „Соленки”, землище гр. Созопол, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД 11-41А/03.07.2008г. на директора на Областна дирекция - „Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вълчо Стоянов Лазов.

Докладна записка с вх. № 678/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-336,337, кв.36 по плана на с. Вършило, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1035

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Стана Костадинова Сачарова, Костадин Иванов Сачаров, Мариана Иванова Костова, чрез продажба на 9 кв.м. ид.ч. /девет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ X-336,337, /десет римско за имот с планоснимачен номер триста тридесет и шест и триста тридесет и седем/, кв.36 / тридесет и шест/ по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140178/01.10.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 70 лв./седемдесет лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 679/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на подпокривно пространство в размер на 10 кв.м. от сграда с идентификатор 67800.501.288.1 със застроена площ от 207 кв.м. в имот по КК 67800.501.288, находящ се в гр.Созопол ул.“Аполония“ 31, същият ще бъде използван за поставяне на съоръжение за делекосъобщителни услуги на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1036

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва обект - частна общинска собственост - 10 /десет/ кв.м. от подпокривно пространство от сграда с идентификатор 67800.501.288.1 със застроена площ от 207 кв.м. в УПИ – V, кв.29 по плана на гр.Созопол, ПИ по КК 67800.501.288.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.281а ал.1 т.2 от Закона за електронните съобщения, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5/пет/ години, обект - частна общинска собственост, представляващ 10 /десет/ кв.м. от подпокривно пространство от сграда с идентификатор 67800.501.288.1 със застроена площ от 207 кв.м. в УПИ – V, кв.29 по плана на гр.Созопол, ПИ по КК 67800.501.288
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с месечна наемна цена в размер на 550 /петстотин и петдесет/лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договор.

Докладна записка с вх. № 680/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1037

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните обекти – частна общинска собственост:
1.1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – две, обект - три/ с площ от 29 кв.м. и прилежащи части 5,56 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект „ за офис“, находящ се на пл.“Черно море“№1 бл.3 ет.0 в сграда с идентификатор 67800.504.242.2 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол.
1.2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – две, обект - две/ с площ от 34 кв.м. и прилежащи части 6,49 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект „ за офис“, находящ се на пл.“Черно море“№1 бл.3 ет.0 в сграда с идентификатор 67800.504.242.2 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол.
1.3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – четири, обект - едно/ с площ от 116 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект „ за делова и административна дейност“, находящ се на пл.“Черно море“№1 бл.2 ет.0 в сграда с идентификатор 67800.504.242.4 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестени конкурси по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на следни самостоятелни обекти:
2.1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – две, обект - три/ с площ от 29 кв.м. и прилежащи части 5,56 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект „ за офис“, находящ се на пл.“Черно море“№1 бл.3 ет.0 в сграда с идентификатор 67800.504.242.2 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №229/01.09.2014г. за обекта по т.2.1, в размер на 386 /триста осемдесет и шест/ лева, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
2.2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – две, обект - две/ с площ от 34 кв.м. и прилежащи части 6,49 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект „ за офис“, находящ се на пл.“Черно море“№1 бл.3 ет.0 в сграда с идентификатор 67800.504.242.2 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №228/01.09.2014г. за обекта по т.2.2, в размер на 452 /четиристотин петдесет и два/ лева, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
2.3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – четири, обект - едно/ с площ от 116 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект „ за делова и административна дейност“, находящ се на пл.“Черно море“№1 бл.2 ет.0 в сграда с идентификатор 67800.504.242.4 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №227/01.09.2014г. за обекта по т.2.3, в размер на 3 418 /три хиляди четиристотин и осемнадесет/ лева, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.

3. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.2 да бъде за 5 /пет/ години.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурсите както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 681/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в м. „Край село“, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1038

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 098033 с площ 2 785 кв.м./две хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Край село“ землище с.Крушевец, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2573/02.10.2014год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост :
2.1. Поземлен имот 098033 с площ 2 785 кв.м./две хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Край село“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2573/02.10.2014год
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 460,00лв. /четиристотин и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140019/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 682/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1039

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва Новообразуван поземлен имот 134.324 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 617кв.м./шестотин и седемнадесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2574/02.10.2014год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост :
2.1. Новообразуван поземлен имот 134.324 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 617кв.м./шестотин и седемнадесет квадратни метра/,за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2574/02.10.2014год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 900,00лв. /три хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140001/08.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 683/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търгна имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на с. Равадиново, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1040

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот № 008056, с площ 3345кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2. Поземлен имот №008158, с площ 9458кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот №008056, с площ 3345кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2310лв. (две хиляди триста и десет лева), съгласно изготвена пазарна оценка №20140004/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №008158, с площ 9458кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 600лв. (шест хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка №20140003/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 684/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на с. Равадиново, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1041

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот № 016024, с площ 3453кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2. Поземлен имот №016039, с площ 1682кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря “, с начин на трайно ползване – лозе.
3. Поземлен имот № 016028, с площ 1743кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
4. Поземлен имот № 016021, с площ 5833кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
5. Поземлен имот № 016005, с площ 2731кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
6. Поземлен имот № 017033, с площ 654кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
7. Поземлен имот № 017058, с площ 1835кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
8. Поземлен имот № 017068, с площ 1223кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
9. Поземлен имот № 017042, с площ 1340кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
10. Поземлен имот № 017032, с площ 125кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
11. Поземлен имот № 017031, с площ 339кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
12. Поземлен имот № 017028, с площ 682кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
13. Поземлен имот № 017001, с площ 453кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
14. Поземлен имот № 017004, с площ 605кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот № 016024, с площ 3453кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 830лв. (хиляда осемстотин и тридесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140009/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №016039, с площ 1682кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря “, с начин на трайно ползване – лозе.
2.2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 780лв. (седемстотин и осемдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140007/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3 Поземлен имот № 016028, с площ 1743кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.3.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 810лв. (осемстотин и десет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140006/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот № 016021, с площ 5833кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.4.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3090 лв. (три хиляди и деветдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140008/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5 Поземлен имот № 016005, с площ 2731кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.5.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 300лв. (хиляда и триста лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140005/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6 Поземлен имот № 017033, с площ 654кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 310лв. (триста и десет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140018/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7 Поземлен имот № 017058, с площ 1835кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.7.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6000лв. (шест хиляди лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140012/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8 Поземлен имот № 017068, с площ 1223кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.8.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 570лв. (петстотин и седемдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140013/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9 Поземлен имот № 017042, с площ 1340кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.9.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 620лв. (шестстотин и двадесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка №20140014/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10 Поземлен имот № 017032, с площ 125кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.10.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60лв. (шестдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140017/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11 Поземлен имот № 017031, с площ 339кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.11.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 160лв. (сто и шестдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка №20140016/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.12 Поземлен имот № 017028, с площ 682кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.12.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 320лв. (триста и двадесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140015/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.13 Поземлен имот № 017001, с площ 453кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.13.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1480лв. (хиляда четиристотин и осемдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140010/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.14 Поземлен имот № 017004, с площ 605кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
2.14.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1980лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20140011/09.10.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 694/ 17.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1042

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проектите свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма за 2014г., приета с Решение № 753/27.01.2014г., както следва:
1.Проект „Второстепенна улица от о.т.7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39, в м.Св.Марина, землище на гр.Созопол”, включително ПУП-парцеларен план и план схеми към него .

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 633/ 07.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и допускане за изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XLV-8045 /ПИ с идентификатор 67800.8.45 по КК на гр. Созопол/ в м. Буджака, землище на гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1043

1.1 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6, чл.110 ал.1 т.1 Общинският Съвет – Созопол, допуска да бъде изработен ПУП- изменение за план регулация и застрояване за УПИ XLV-8045 /ПИ с идентификатор 67800.8.45 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“ з-ще на гр.Созопол, като същия се преотрежда и записва УПИ XLV-8045 „за вилни сгради и трафопост“. Ситуира се нов застроителен обем за изграждане на трафопост.
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол, Одобрява Задание с изх.№2-94-Г-47/1/26.09.2014 год., за изработване на ПУП-ЧИ на УПИ XLV-8045.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 639/ 08.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване трасе на ПУП - парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии и трасе на линеен обект в урбанизирана територия за обект ”Оптична кабелна линия с трасе Бургас-Черноморец-Созопол-Приморско-Китен-Лозенец-Царево-Нестинарка-Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места: Бургас, Черноморец, Созопол, Равадиново, Веселие, Ясна Поляна, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг “Нестинарка“ и Ахтопол”, за частта от трасето преминаващо през землище Черноморец, Созопол и Равадиново, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1044

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.295 ал.7 от ЗЕС, съгласува представения вариант на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия и трасе на линеен обект в урбанизирана територия за обект ”Оптична кабелна линия с трасе Бургас-Черноморец-Созопол-Приморско-Китен-Лозенец-Царево-Нестинарка-Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места: Бургас, Черноморец, Созопол, Равадиново, Веселие, Ясна Поляна, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг“Нестинарка“ и Ахтопол”, за частта от трасето преминаващо през землище Черноморец, Созопол и Равадиново, община Созопол

Докладна записка с вх. № 650/ 10.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.413, / по предходен план № 198/, местност „Кайряка“, землище на гр. Черноморец, община Созопол с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „ Обект за изкупуване на черни и цветни метали“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1045

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение по Докладна записка с вх. № 650/ 10.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.413, /по предходен план № 198/, местност „Кайряка“, землище на гр. Черноморец, община Созопол с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „Обект за изкупуване на черни и цветни метали“.

Докладна записка с вх. № 664/ 14.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулция и застрояване на УПИ XIX „За представителна сграда на ОбНС“ кв. 16 (нов идентификатор по КК 67800.501.157) по плана на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1046

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XІX „За представителна сграда на ОбНС” кв.16 (нов идентификатор по КК 67800.501.157) по плана на гр. Созопол, като същият се преотреди и запише УПИ XIX „За център за изкуство, местни занаяти и традиции“ в кв.16 по плана на гр.Созопол

Докладна записка с вх. № 671/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV 3x(1x400)мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Стара Загора“ , община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1047

Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и решение по т.10 от протокол №10/17.09.2014 год. на Общински експертен съвет

ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект „Кабелно захранване 20kV 3х(1х400)мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Стара Загора“, общ. Созопол, с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.9.115, 67800.8.321, 67800.8.318, 67800.8.978, землище гр.Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Докладна записка с вх. № 672/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV 3x(1x400)мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“ , община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1048

Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и решение по т.8 от протокол №10/17.09.2014 год. на Общински експертен съвет

ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект „Кабелно захранване 20kV 3х(1х400)мм2 – ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.54.145, 67800.9.115, 67800.9.128, 67800.8.318, 67800.8.978, землище гр.Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.
Докладна записка с вх. № 673/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20kV 3x(1x400)мм2 – ТП „Мапи“ – ТП „Стара Загора“, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1049
Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 , чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и решение по т.9 от протокол №10/17.09.2014 год. на Общински експертен съвет

ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект „Кабелно захранване 20kV 3х(1х400)мм2 – ТП „Мапи“ – ТП „Стара Загора“, общ. Созопол, с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.54.145, 67800.9.115, 67800.9.128, 67800.8.321, землище гр.Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Докладна записка с вх. № 675/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.1.266, местност „Герени“, землище гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1050

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110 ал.1 т.1, във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.1.266, местност „Герени”, землище гр.Созопол . При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП да се съгласува, съгл. чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване :
• плътност на застрояване мак. 60%,
• К инт. мак. =1,5,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 30%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-26-00-601/1/13.10.2014г., за изработване на:
- ПУП – план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.1.266, местност „Герени”, землище гр.Созопол .
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 687/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за промяна в графична част на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411 за образуване на нови УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570, УПИ ІІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІ всички в кв.43 по план на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1051

Общински Съвет съгласува графична част на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411, идентичен с УПИ ІІ-„За детски атракции, параклис, трафопост и озеленяване, и УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570 , в кв.43 по план на гр.Созопол, с която се променят граници на УПИ Х-563 и УПИ VІ-564,565,566,567.

Докладна записка с вх. № 688/ 16.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за ПИ 67800.4.291 по КК (УПИ XII5101) и поземлен имот 67800.4.310 по КК (представляващ второстепенна улица) м. „Буджака“ землище на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1052

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1, чл.131, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 67800.4.291 по КК (УПИ XII 5101) и поземлен имот 67800.4.310 по КК (представляващ второстепенна улица), като се промени улично регулационна граница на УПИ ХII 5101 (67800.4.291) и се предават 83 кв.м. към имота, съгласно решение на Общински съвет Созопол № 969 от Протокол от 31.07.2014 г. и Предварителен договор №8-511/16.09.2014 г. по чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ; Обособява се нов урегулиран поземлен имот, като част от ПИ 67800.4.310 и същият се отрежда „За комплексно обществено обслужване“. В ново обособения УПИ „За КОО“ се ситуира нов застроителен обем за изграждане на магазин за пакетирани стоки.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 703/ 22.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за определяне на размера на вноска на Община Созопол в проекто-бюджетана Асоциацията по ВиК – Бургас за 2015г. и определяне на представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1053

I. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас решения, както следва:
1.За приемане на решение за брак на излезли от употреба ДМА за периода 2012-2013г., по изготвени от „ВиК“ Бургас списъци;
2.За приемане на решение за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане с „ВиК“ Бургас по реда на чл. 198п от Закона за водите и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и предложения проекто-договор;
3.За приемане на решение за определяне на размера на вноската на Община Созопол в проекто бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2015г в рамките на 1000/хиляда / лв. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Спирова Чапевова – Зам.кмет на Община Созопол за представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 704/ 22.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижим имот, публична общинска собственост, с площ от 349 кв.м., идентификатори 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157 ”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16, за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1054

1. На основание чл.6,ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 349/триста четиридесет и девет/кв.м., с идентификатор 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16 ,по регулационен план на гр.Созопол, при граници на имота по кадастрална карта: 67800.501.526; 67800.501.124 и 67800.501.158; за частна общинска собственост.
2. След възстановяването на сградата в имота и приключване на необходимите СМР с Акт обр.15, да бъде внесено предложение за обявяване на имота за публична общинска собственост.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 705/ 22.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, целият с площ от 349 кв.м., ведно със сграда с площ от 125 кв.м., идентификатор 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157 ”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16 по план на гр.Созопол;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1055

1. След влизане в сила на решение № 1054/ 30.10.2014 на основание чл.14,ал.6 от Закон за общинска собственост, Общински Съвет-Созопол одобрява отдаването под наем за период от 7 (седем) години на недвижим имот, общинска собственост, целият с площ от 349(триста четиридесет и девет)кв.м., ведно със сграда с площ от 125(сто двадесет и пет)кв.м., с идентификатор 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16 ,по регулационен план на гр.Созопол, при граници на имота по кадастрална карта: 67800.501.526; 67800.501.124 и 67800.501.158;
2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински Съвет Созопол одобрява наемна цена в размер на 150(сто и петдесет) лв. без ДДС на месец.
3. Общински Съвет Созопол одобрява представения проект на договор за наем.
4. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 707/ 24.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107 и от о.т.53 до о.т.56, местност ”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново” , общ.Созопол, обл.Бургас
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1056

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техтническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”, като: в частта на осови точки 160-159-158-157-156-155-150, улицата е проектирана с ширина 8.00метра - /5.00 метра улично платно и тротоари двустранно по 1.50 метра/; в частта на осови точки 150-149-148-147-146-145-144-143-142-141-140-139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129, улицата е проектирана с ширина 7.00 метра - /5.00 метра улично платно и тротоари двустранно по 1.00метър/; в частта на осови точки 104-105-106-107, улицата е проектирана с ширина 9.00метра - /6.00метра улично платно и тротоари двустранно по 1.50метра, завършваща с уширение с дължина 27.42метра и ширина 17.60метра/; в частта на осови точки 53-54-55-56, улицата е проектирана с ширина 7.50метра - /6.00метра улично платно и тротоар едностранно от 1.50метра, завършваща с уширение с дължина 33.20метра и ширина 20.03метра/.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 712/ 29.10.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване право на преминаване през имоти - общинска собственост за изпълнение на проект: «Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води «Созопол»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1057

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8,ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.25,ал.5 във връзка с ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да бъдат учредени в полза на Община Созопол право на прокарване на мрежи и съоръжения, включително и сервитути по смисъла на чл.192 и следващите от ЗУТ, за изграждането на линеен обект на техническата инфраструктура «Дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води - Созопол», през следните имоти-публична и частна общинска собственост:
• ПИ 67800.1.43, земеделска, частна общинска собственост
• ПИ 67800.1.155, земеделска, частна общинска собственост
• ПИ 67800.1.157, водно течение, публ. общ. собств., кметство Созопол
• ПИ 67800.1.227, земеделска, публ. общинска собственост(пасище)
• ПИ 67800.1.235, земеделска, публ. общинска собственост(пасище)
• ПИ 67800.1.260, транспортна територия, за местен път, публична общинска собственост
• ПИ 67800.1.263, транспортна територия, за местен път, публична общинска собственост
• ПИ 67800.1.267, урбанизирана, за съоръжение на канализацията, публ. общинска собственост
• ПИ 67800.1.269 ,водно течение, публ. общ. собств., кметство Созопол
• ПИ 67800.1.312, урбанизирана, НТП за второстепенна улица, публична общинска собственост
Съгласно изработен ПУП – парцеларен план, одобрен за бреговата част с Решение № 652/30.09.13г. на Общински съвет Созопол , влязло в сила на 12.11.2013г., и за морската част одобрен със Заповед РД-02-15-128/05.09.14 на министър на регионалното развитие и влязла в сила на 08.10.14г.
2. Срокът на валидност на предварителното съгласие по чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ е 2 години от влизане в сила на настоящето решение.
3. Общински съвет възлага на кмета на Община Созопол да предприеме необходимите по закон действия по реализиране в полза на Община Созопол на посочените в т.1 права.
4. Общински Съвет Созопол допуска на основание чл.60 , ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящето решение, тъй като реализирането на проекта представлява висок обществен интерес, който следва да бъде защитен.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...