:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.11.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 28.11.2014г.

По предложение
На Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1058
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 726/ 03.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Общински план за развитие на Община Созопол 2014-2020г.
2. Докладна записка с вх. № 749/ 10.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2015 година
3. Докладна записка с вх. № 758/ 12.11.2014г. от Светлана Янкова Лулева, Пенка Богданова Щерионова и Зафира Ганчева Хрусанова - общински съветници и членове на Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебни заседатели
4. Докладна записка с вх. № 773/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и даване на мандат
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 728/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2014/ 2015 година на функция „Образование“
6. Докладна записка с вх. № 750/ 10.11.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созпол, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.
7. Докладна записка с вх. № 762/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
8. Докладна записка с вх. № 765/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх. № 763/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – УПИ VIII-общ, в кв. 5, целият с площ от 795 кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 764/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, находящ се в землище гр. Черноморец
11. Докладна записка с вх. № 766/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-1221, кв. 3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол
12. Докладна записка с вх. № 769/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещения – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Созопол
13. Докладна записка с вх. № 770/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на Независимо женски сдружение “Света Марена” – Созопол
14. Докладна записка с вх. № 771/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на местното ръководство на политическа партия ГЕРБ
15. Докладна записка с вх. № 772/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост за нуждите на Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
16. Докладна записка с вх. № 774/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.12.471, м.”Куку баир”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
17. Докладна записка с вх. № 744/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”; и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол
18. Докладна записка с вх. № 745/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план № 000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“
19. Докладна записка с вх. № 757/ 12.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе за обект ”Външен водопровод за УПИ ІV127082” в м. „Кривия цер“ землище на с. Росен;
20. Докладна записка с вх. № 768/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на имот 67800.3.182, м. „Мисаря“, землище гр. Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда“
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
21. Докладна записка с вх. № 761/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 726/ 03.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Общински план за развитие на Община Созопол 2014-2020г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1059

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА:
1. Общински съвет Созопол Одобрява и приема Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
2. Общински съвет Созопол Одобрява и приема Концепция за пространствено развитие на Община Созопол за периода 2014-2020 г.

Докладна записка с вх. № 749/ 10.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2015 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1060

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2015 година.

Докладна записка с вх. № 758/ 12.11.2014г. от Светлана Янкова Лулева, Пенка Богданова Щерионова и Зафира Ганчева Хрусанова - общински съветници и членове на Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебни заседатели
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1061
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 от Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели, Общински съвет Созопол предлага за съдебни заседатели следните лица:
1. Георги Недялков Чобанов – юрист, 25г. с постоянен адрес гр. Созопол, ул. Републиканска № 23;
2. Адриана Иванова Попова – висше счетоводна отчетност, 53г. с постоянен адрес гр. Созопол, ул. Стара планина бл.1, вх.2, ет.2;
3. Янка Миткова Сотирова – педагог, 45г. с постоянен адрес гр.Созопол, ул.Ропотамо №6.

Докладна записка с вх. № 773/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и даване на мандат
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1062

1.На основание разпоредбите на чл.198в, ал.4, т.5 във връзка с чл.198в, ал.8 от Закона за водите упълномощава Кмета на Община Созопол – представител по закон на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас решения, както следва:
1.1.За приемане на решение за брак на излезли от употреба ДМА за периода 2012-2013г., по изготвени от „ВиК" Бургас списъци;
1.2.За приемане на решение за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане с „ВиК' Бургас по реда на чл. 198п от Закона за водите и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и предложения проекто-договор;
1.3.За приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Бургас за 2015г. в рамките на 10 000/десет хиляди/лв. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
1.4.За приемане на годишен финансов отчет за 2013г. на Асоциацията по ВиК - Бургас.
2.При невъзможност кметът да участва лично в горепосоченото общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, за представител на Община Созопол се определя Петя Спирова Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол с право да гласува за приемане на посочените решения.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 728/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2014/ 2015 година на функция „Образование“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1063
Общински съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2014/ 2015 година на Функция «Образование»

Докладна записка с вх. № 750/ 10.11.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созпол, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1064

Общински съвет Созопол приема Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.

Докладна записка с вх. № 762/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1065
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2014г. с 50 500лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 88 260лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 88 260лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 6 590 032лв. 88 260лв. 6 501 772лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на колектори и ПС
гр.Черноморец – СМР 413 668лв. 88 260лв. 325 408лв.

1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 30 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 30 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 367 239лв. 30 000лв. 5 397 239лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Паркинг - ЮГ
в УПИ І-1017, кв.87 гр.Созопол
в т.ч. –работен проект, геодезическо
заснемане,СМР, авторски и строителен
надзор,въвеждане в експлоатация и други 0лв. 30 000лв. 30 000лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение със 7 760 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –увеличение със 7 760 лв. и извършва промени по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 337 048лв. 6 960лв. 344 008лв.
в т.ч.
подпараграф 52-02 – придобиване
на сгради – Технически проект
„Пристройка и реконструкция на
Участъкова служба ПАБ в УПИ ІІІ,
кв.83 по плана на гр.Созопол 0лв. 6 960лв. 6 960лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 407 702лв. 800лв. 408 502лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 53-09-придобиване
на други НДА-изработване на ПУП
за горски заслон за ПИ 81178.32.379 4 000лв. 800лв. 4 800лв.

-Градоустройствени и инвестиционни
Проучвателни работи за обект „Изменения
На проекта за ОУП” на Община Созопол 1 500лв. 5 100лв. 6 600лв.

било намаление става
-Геодезическо заснемане и изготвяне
на проект за кадастрална карта на
трасе на съществуващ стар път Созопол-
черноморец участък м/у к-г Градина и
гр.Черноморец и трасе на същ.стар път
гр.Черноморец-гр.Бургас и от гр.Черноморец
до база Атия 3 600лв. 3 600лв. 0лв.
-Проект „Интегриран план за градско
развитие” 7 200лв. 1 500лв. 5 700лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1066

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности по дейности, както следва:
2.1.Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета по училища и параграфи, както следва:
ОУ с.Крушевец
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 41 737лв. 1 560лв. 40 177лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 18 726лв. 1 560лв. 17 166лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 560лв. 1 560лв.
в т.ч.
52-01 – придобиване на компютри
и хардуер – преносим компютър – 3бр. 0лв. 1 560лв. 1 560лв.
ОУ с.Равна гора
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 63 605лв. 680лв. 62 925лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 14 430лв. 680лв. 13 750лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 900лв. 680лв. 2 580лв.
в т.ч.
52-01 – придобиване на компютри
и хардуер – преносим компютър 4бр. 1 900лв. 680лв. 2 580лв.
ОУ с.Росен
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 67 108лв. 4 000лв. 63 108лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 23 362лв. 4 000лв. 19 362лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 9 000лв. 4 000лв. 13 000лв.
в т.ч.
52-01 – придобиване на компютри
и хардуер –компютърни конфигурации
и преносими компютри 8бр. 9 000лв. 4 000лв. 13 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1067
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция «Образование» за 2014г. с 10 500 лв. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 10 500лв. за ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати 0лв. 8 600лв. 8 600лв.
в т.ч.
§ 01-01 - запл.на пер.по труд.прав. 0лв. 8 600лв. 8 600лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вности от работ. 0лв. 1 900лв. 1 900лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 0лв. 877лв. 877лв.
§ 05-52 – осиг.вноски от работ. за Уч.ПФ 0лв. 370лв. 370лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0лв. 413лв. 413лв.
§ 05-80 – вноски за доп.зад.осигуряване 0лв. 240лв. 240лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1068

4. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 5 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 800лв. 5 000лв. 16 800лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 4 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 000лв. 4 000лв. 29 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 4 000лв. 14 000лв.

4.3.Увеличава плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 759 „Други дейности по културата” – увеличение с 1 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6 300лв. 1 000лв. 7 300лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
П.Щерионова: Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН - СМЕТКА на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2014г., съгласно Приложение №8.
Приходи:
било увеличение става
§ 61-00-Трансфери, субсидии
между бюджети 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
в т.ч.
§ 61-09-вътрешни трансфери в системата
на първостепенен разпоредител(+) 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.

било увеличение става
Разходи: 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
§ 10-00 – издръжка 479 735лв. 40 000лв. 519 735лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 421 660лв. 40 000лв. 461 660лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1069

5. Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН - СМЕТКА на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2014г., съгласно Приложение №8.
Приходи:
било увеличение става
§ 61-00-Трансфери, субсидии
между бюджети 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
в т.ч.
§ 61-09-вътрешни трансфери в системата
на първостепенен разпоредител(+) 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.

било увеличение става
Разходи: 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
§ 10-00 – издръжка 479 735лв. 40 000лв. 519 735лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 421 660лв. 40 000лв. 461 660лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1070

6.Въз основа на приетите решения по т. 1.1, т.1.2, т.1,3 и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 18 109 514лв. 44 260лв. 18 065 254лв.
От

-собствени средства за местни
дейности 13 203 314лв. 50 500лв. 13 152 814лв.

било увеличение става
-други средства по формула-
Образование 14 000лв. 6 240лв. 20 240лв.

Докладна записка с вх. № 765/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1071
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Георги Атанасов Атанасов, ЕГН 8605210602, с. Габър; Борис Димитров Гаров, ЕГН 4804100489, гр. Созопол, ул. „Одеса”; Иванка Пенчева Стоянова, ЕГН 5310250558, гр. Созопол, ул. „Одеса” и Виолета Мартинова Арабаджиева, ЕГН 8105300591, гр. Созопол, ул. „Одеса”, както следва:

№ Длъжник Дължима сума Забележка
1 Георги Атанасов Атанасов
5.68лв. - жив
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
2 Борис Димитров Гаров
33.46лв. - жив
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
3 Иванка Пенчева Стоянова
71.61лв.

112.23лв. - жива
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
- наем общинско жилище
4 Виолета Мартинова Арабаджиева
103.98лв.

502.14лв. - жива
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
- наем общинско жилище

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 763/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – УПИ VIII-общ, в кв. 5, целият с площ от 795 кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1072

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Кирил Стоянов Митрев, ЕГН 7707220561, с. Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м., в имот УПИ VIII-общ, в кв.5, целият с площ от 795 кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол, актуван с АОС № 2528/04.08.2014г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 1 900лв./хиляда и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20140021/04.11.2014г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа, на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 764/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, находящ се в землище гр. Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1073

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700кв.м./седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2262/23.01.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 97 600,00лв. /деветдесет и седем хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140022/04.11.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 766/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-1221, кв. 3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1074

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Златинка Стоянова Богоева, чрез продажба на 133 (сто тридесет и три квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІII-1221, кв.3 /три/ по плана на с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 633 /шестстотин тридесет и три квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140020/23.10.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 769/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещения – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1075

I. На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява предоставянето безвъзмездно за управление на помещения – частна общинска собственост, за нуждите на Дирекция “Бюро по труда” в гр.Созопол, находящи се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.501.288 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, с адрес на имота гр.Созопол, ул.”Аполония” № 31 както следва:
- самостоятелно помещение с площ от 11.00 кв.м., разположено на първия етаж в ляво от входната врата;
- самостоятелно помещение с площ от 15.00 кв.м., разположено на втория етаж срещу стълбите;
- две стаи с антре с обща площ от 42.00 кв.м., разположени на втория етаж в дясно от стълбите;
II. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

Докладна записка с вх. № 770/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на Независимо женски сдружение “Света Марена” – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1076

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем за период от 5 (пет) години на помещение – частна общинска собственост на Независимо женско сдружение “Света Марена”-Созопол, с рег.по ф.д.№ 71 по описа за 2009г.на БОС с ЕИК 175763092, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №2 от “Търговски комплекс”, гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, със застроена площ на сградата от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.4, с предназначение на обекта: За офис с площ от 33.00 кв.м. и прилежащи части от 6.3 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.5, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма.
II. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински Съвет Созопол одобрява наемна цена в размер на 40(четиридесет) лв. без ДДС на месец.

Докладна записка с вх. № 771/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на местното ръководство на политическа партия ГЕРБ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1077

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 и чл.25 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем на помещение – частна общинска собственост на общинско ръководство на ПП “Герб”, с рег.по ф.д.№ 1545 по описа за 2007г. на СГС по регистър на политически партии, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №1 от “Търговски комплекс” в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 с идентификатор 67800.504.224.1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, със застроена площ на сградата от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, предназначение – сграда за търговия, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.6, с предназначение на обекта: За офис с обща площ от 68.00 кв.м., от които полезна площ от 35.10 кв.м. и прилежащи части от 21,98 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5, под обекта – 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.4, 67800.504.224.1.2, над обекта - 67800.504.224.1.10.
II. На основание чл.32, ал.1 от Закона за политическите партии, наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива или съгласно Приложение №1 към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси в размер на 4,00 лв.на кв.м.полезна площ, с корекционен коефициент от 0,4.

Докладна записка с вх. № 772/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост за нуждите на Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1078
I. На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява предоставянето безвъзмездно за управление на помещение – частна общинска собственост за период от 5 (пет) години, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №2 от “Търговски комплекс”, гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ на сградата от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.5, с предназначение на обекта: За офис с площ от 24.00 кв.м. и прилежащи части от 4.62 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.4, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.3, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма – за нуждите на Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
II. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

Докладна записка с вх. № 774/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.12.471, м.”Куку баир”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1079

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 753 от 27.01.2014г. „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2014г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.12.471 по КККР на гр.Созопол .
2. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 7 (седем кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 26(двадесет и шест) кв.м., в ПИ 67800.12.471 по КККР, и идентичен с УПИ І”За трафопост”, квартал 4 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.12.471 от 174(сто седемдесет и четири кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 67800.12.508; 67800.12.481, 67800.12.470.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 150 лв.(три хиляди сто и петдесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №20140184 /23.10.2014г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 744/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”; и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1080
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-З-11/3/30.10.2014г., за изработване на План регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
1. 4. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-З-11/2/30.10.2014г., за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.
1. 5. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.

Докладна записка с вх. № 745/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план № 000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1081
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план №000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени пла нове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, във връзка с писмо №39-00-41/22.01.2013год., РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 80%,
• К инт. мак. =2,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 20%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-564/5/03.11.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план №000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 757/ 12.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе за обект ”Външен водопровод за УПИ ІV127082” в м. „Кривия цер“ землище на с. Росен;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1082

1. 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: ”Външен водопровод за УПИ ІV127082” в м. „Кривия цер“ землище на с. Росен.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 768/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на имот 67800.3.182, м. „Мисаря“, землище гр. Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1083
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.3.182, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 60%,
• К инт. мак. =1,5,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-Д-18/1/13.11.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.3.182, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 761/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1084

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

• Златомир Денчев Атанасов от с. Атия - ЕГН: 8908210443, страдащ от „бета – таласемия“, 100 % неработоспособност , за закупуване на медикаменти в размер на 200 / двеста / лв.;

• Петър Стойков Драганов от гр. Созопол – ЕГН: 9410130506, за извършена операция на горен крайник в размер на 500 / петстотин/ лв.;

• Димитър Тодоров Димитров от гр. Черноморец – ЕГН: 7207060700, за извършена операция вследствие травма на долен крайник в размер на 500 / петстотин/ лв.;

• Борислав Денчев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 8501030640, за извършена хирургическа интервенция на ръка в размер на 330 / триста и тридесет / лв.;

• Здравка Михайлова Андонова от гр. Созопол – ЕГН: 6312288451, за покриване на транспортни разходи свързани с проведена след оперативна терапия в размер на 300 / триста / лв.;

• Йордан Димитров Илиев от гр. Созопол – ЕГН: 5903270486, за проведено лечение свързано с нарушения на вестибуларната функция в размер на 470 / четиристотин и седемдесет / лв.;

• Стоян Иванов Илиев от с . Крушевец – ЕГН: 9311160461, с водеща диагноза „ загуба на слуха „ , 80% неработоспособен , страдащ от туберколоза и двустранна пневмония , за проведено лечение през настоящата година в размер на 340 / триста и четиридесет / лв.;

• Димитър Михалев Димитров от с. Крушевец – ЕГН: 5411217985, с диагноза „ емболия и тромбоза на артерии на долни крайници“, за извършена операция и транспортни разходи по лечение в размер на 500 / петстотин / лв.;

• Иван Георгиев Георгиев от с. Крушевец – ЕГН: 7101280849, 50 % трудова неработоспособност , с водеща диагноза „ специфични разстройства на личността „ , за закупуване на лекарства в размер на 110 / сто и десет / лв.;

• Юсуф Садулов Мюмюнов от с. Крушевец – ЕГН: 4806130688 ,99 % неработоспособност, с диагноза „ вътремозъчен кръвоизлив“, за извършена операция на крайник в размер на 1000 / хиляда / лв.;

• Калина Атанасова Илиева от с. Росен – ЕГН: 8604060452, за покриване на разходи по лечение на сина и Атанас Калинов Илиев – ЕГН: 1142110547 , страдащ от „ детска церебрална парализа „ 75 % увреждане , за извършена операция на крайник в размер на 1600 / хиляда и шестотин / лв.;

• Желю Янков Георгиев от с. Росен – ЕГН: 3612030740, претърпял фрактура на долен крайник с последваща оперативна интервенция , за извършени разходи в размер на 1300 / хиляда и триста / лв.;

• Никола Лазаров Батилов от с. Присад – ЕГН: 4803140640, с водеща диагноза „ артериална емболия и тромбоза“, 100 % неработоспособност , за проведено оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.;

• Теодора Димитрова Йорданова от гр. Созопол- ЕГН: 8411220515, претърпяла оперативна интервенция за извършена нефролитотомия и нефростомия в размер на 380 / триста и осемдесет / лв..

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...