:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2014г.

По предложение
На Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1085
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 809/ 03.12.2014г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
2. Докладна записка с вх. № 811/ 04.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
3. Докладна записка с вх. № 782/ 19.11.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на индивидуален промил на такса битови отпадъци /ТБО/ за 2015г. на предприятия
4. Докладна записка с вх. № 824/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
5. Докладна записка с вх. № 825/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014г.
6. Докладна записка с вх. № 827/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на индивидуален промил на такса битови отпадъци /ТБО/
7. Докладна записка с вх. № 831/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
8. Докладна записка с вх. № 813/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
9. Докладна записка с вх. № 814/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
10. Докладна записка с вх. № 815/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
11. Докладна записка с вх. № 830/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно прехвърляне на право на собственост (дарение) на параклиси „Св.Георги” и „Св.Никола”, находящи се в гр.Созопол, в полза на Българска православна църква
12. Докладна записка с вх. № 832/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
13. Докладна записка с вх. № 781/ 19.11.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 67800.50.230 м.”Куку баир” землище гр.Созопол;
14. Докладна записка с вх. № 812/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.91 по КК, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, община Созопол, за изграждане на „детска площадка, спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване“
15. Докладна записка с вх. № 822/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.353 до о.т.369 и от о.т.371 до о.т.418, местност ”Факуда”, землище с.Равадиново” , общ.Созопол, обл.Бургас
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
16. Докладна записка с вх. № 823/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VI. Докладна записка с вх. № 841/ 15.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за обезпечаване финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз
VII. Докладна записка с вх. № 842/ 16.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: обявяване на част от недвижим имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост и отдаването на помещения под наем за нуждите на “Сдружение за българо-гръцко приятелство” гр.Созопол

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 809/ 03.12.2014г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1086

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.03.2015г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.03.2015г.

Докладна записка с вх. № 811/ 04.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1087
I. ОДОБРЯВА, считано от 01.01.2015 г. структура на Общинска администрация Созопол, както следва:
1. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1.1. Кмет;
1.2. Заместник кметове;
1.3. Секретар;
1.4. Кметове на кметства;
1.5. Кметски наместници.
2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ- Организирана в 2 (две) дирекции и 5 (пет) отдела както следва:
2.1. Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” включваща:
2.1.1. Отдел „ Канцелария, административно и информационно обслужване”със следните звена:
2.1.1.1. Звено Фронт офис и информационно обслужване;
2.1.1.2. Звено за обслужване на Общинския съвет;
2.1.1.3.Техническо звено.
2.1.2 Отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, включващ:
2.1.2.1. Звено “Общински концесии и обществени поръчки”.
2.1.3.Отдел „Гражданска регистрация на населението”.
2.2. Дирекция „Финансово счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”, включваща:
2.2.1. Отдел „ Финансово счетоводни дейности”;
2.2.2. Отдел „ Бюджет и човешки ресурси”.

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ- Организирана в 3 (три) дирекции и 5 (пет) отдела както следва:
3.1. Дирекция „ Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”, включваща:
3.1.1. Отдел „Туризъм и икономически дейности”;
3.1.2. Отдел „ Приходи от местни данъци, такси и услуги”.
3.2. Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти”, включваща:
3.2.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”;
3.2.2. Отдел „ Инвестиционна политика и екология ” ;
3.2.3. Отдел „Управление на проекти ”.
3.3.Дирекция „ Култура, образование и хуманитарни дейности ”.

4. ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
4.1. Главен архитект;
4.2. Звено вътрешен одит;
4.3. Финансов контрольор;
4.4. Служител по Отбранително-мобилизационна подготовка;
4.5. Служител по сигурността на информацията.

II. ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2015 г.:

1. ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация – 130 щатни бройки.

2. Численост на администрацията в кметствата, както следва:
2.1. с. Атия-2 бр.;
2.2. с. Зидарово-2 бр.;
2.3. с. Крушевец-2 бр.;
2.4. с. Равна гора-2 бр.;
2.5. с. Росен-2 бр.;
2.6. с. Равадиново-2 бр.;
2.7. гр. Черноморец-8 бр.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 782/ 19.11.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на индивидуален промил на такса битови отпадъци /ТБО/ за 2015г. на предприятия
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1088

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема:
1. За „EVN България Електроразпределение” ЕАД – 0,00 промила за ТБО за трансформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ находящи са на територията на гр.Созопол за 2015г.
2. За „КУШ Инвест „ООД – 0,00 промила за ТБО за изградената фотоволтаична централа,находяща се в общ.Созопол,с.Равадиново,м.”Факуда”,ПИ – УПИ III – 11023, УПИ III – 11085-11059 за 2015г.
3. За „Нов Хоризонт-София” ЕАД 0,00 промила за ТБО за имоти 67800.10.649,67800.10.699,67800.10.700,67800.10.702,67800.10.727 за 2015г.
4. За ЗТПК „България” в ликвидация – 0,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите , за услугата „за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” за 2015г.
5. „Дюни” АД – 1,00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите, за услугата „за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” за 2015г.
6. „Делта Индъстри” АД – 3,00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите , за услугата „за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” за 2015г.
7. „Аркутино” ЕАД – 0,5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите, за услугата „за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” за 2015г.

Докладна записка с вх. № 824/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1089

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 200 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 608 000лв. 200 000лв. 808 000лв.
в т.ч.

§ 10-30 – текущ ремонт 608 000лв. 200 000лв. 808 000лв.
в т.ч.за възстановяване на водостоци
и почистване на дерета в с.Росен
и с.Равна гора 200 000лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 250 000лв. и извършва промени по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 128 209лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на МДА 761 489лв. 128 209лв. 889 698лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-„Улична водопроводна мрежа”
с.Крушевец 0лв. 87 301лв. 87 301лв.

-„Изграждане на канализационна
мрежа” с.Крушевец 0лв. 14 899лв. 14 899лв.

-„Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа”с Равадиново 0лв. 26 009лв. 26 009лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 378 209лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 6 501 772лв. 378 209лв. 6 123 563лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на колектори и ПС
гр.Черноморец – СМР 325 408лв. 200 000лв. 125 408лв.

-Строителство на „Дълбокоморско
заустване на пречистени води
от пречиствателна станция за
отпадни води 321 373лв. 178 209лв. 143 164лв.

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 281 500лв. 17 640лв. 263 860лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 129 000лв. 17 640лв. 111 360лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДА 0лв. 17 640лв. 17 640лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на
други НДА-„Изготвяне на РП за
рекултивация на РДНО за общините
Созопол, Приморско и Царево” 0лв. 17 640лв. 17 640лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 50 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 50 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 505 000лв. 50 000лв. 555 000лв.
в т.ч. за
-ФК „Созопол” 300 000лв. 50 000лв. 350 000лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1090

2.Въз основа на приетите решения по т.1.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 18 065 254лв. 232 360лв. 17 832 894лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 13 152 814лв. 232 360лв. 12 920 454лв.

Докладна записка с вх. № 825/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1091

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 г., като го допълва в Общински културен институт „Музеен център“ гр.Созопол с Жени Иванова Койчева - на длъжност уредник, по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 20.10.2014 година.

Докладна записка с вх. № 827/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на индивидуален промил на такса битови отпадъци /ТБО/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1092

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема:
1. За ползвател Църковно настоятелство при Храм Свети Георги гр.Созопол, ЕИК 102613412 0,00 промила за ТБО за имот 67800.505.162 от декларирането му.

Докладна записка с вх. № 831/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1093

Общински съвет Созопол определя минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол, както следва:
1. Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв.;
2. Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85 лв.;
Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 813/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1094
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Димитър Георгиев Бахов, ЕГН ****, Апартамент №2, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.354.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.354, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.13, вх.А, ет.1, ап.2, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.354.1.2, с площ 45,73 кв.м., състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна, ведно с прилежащо складово помещение № 2/две/ с полезна площ 3,47кв.м., ведно с 6,12% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.354.1.3, 67800.502.354.1.1, под обекта 67800.502.354.1.16, над обекта - 67800.502.354.1.6.
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 20140024/18.11.2014г на независим лицензиран оценител, в размер на 34 900лв./тридесет и четири хиляди и деветстотин лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 814/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1095

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Васил Иванов Райнов, ЕГН *****, Апартамент №3 , находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.354.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.354, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.13, вх.А, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.354.1.3, с площ 40,06 кв.м., състоящ се от кухня, хол, баня с тоалетна, коридор, ведно с прилежащо складово помещение № 3/три/ с полезна площ 3,46кв.м., ведно с 5.41%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.354.1.2, 67800.502.354.1.4, под обекта 67800.502.354.1.16, над обекта - 67800.502.354.1.7.
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 20140024/18.11.2014г на независим лицензиран оценител, в размер на 30 560лв./тридесет хиляди петстотин и шестдесет лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 815/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1096

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Неда Вълкова Сотирова, ЕГН ****, Апартамент 11, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.354.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.354, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.13, вх.А, ет.1, ап.11, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.354.1.11, с площ 40,06 кв.м., състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна, ведно с прилежащо складово помещение №11/единадесет/ с полезна площ 5,87кв.м., ведно с 5,71% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.354.1.10, 67800.502.354.1.12, под обекта 67800.502.354.1.7, над обекта - 67800.502.354.1.15.
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 20140025/18.11.2014г на независим лицензиран оценител, в размер на 30 560лв./тридесет хиляди петстотин и шестдесет лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 830/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно прехвърляне на право на собственост (дарение) на параклиси „Св.Георги” и „Св.Никола”, находящи се в гр.Созопол, в полза на Българска православна църква
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1097

І. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост, за безвъзмездно разпореждане, както следва:
1.1. Сграда с идентификатор 67800.504.395.1 по КККР на гр.Созопол, със застроена площ от 30(тридесет) кв.м., с предназначение „Култова, религиозна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.395, представляваща параклис „Св.Георги”, ведно със застроената площ от 30 (тридесет)кв.м. и правото на строеж върху поземлен имот 67800.504.395 по КККР на гр.Созопол.
1.2. Сграда с идентификатор 67800.505.178.2 по КККР на гр.Созопол, със застроена площ от 24(двадесет) кв.м., с предназначение „Култова, религиозна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.178, представляваща параклис „Св.Никола”, ведно със застроената площ от 24 (двадесет и четири)кв.м. и правото на строеж върху поземлен имот 67800.505.178 по КККР на гр.Созопол.
ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл.8 ал.1, чл.34, ал.4 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да дари следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
2.1. Сграда с идентификатор 67800.504.395.1 по КККР на гр.Созопол, със застроена площ от 30(тридесет) кв.м., с предназначение „Култова, религиозна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.395, представляваща параклис „Св.Георги”, ведно със застроената площ от 30 (тридесет)кв.м. и правото на строеж върху поземлен имот 67800.504.395 по КККР на гр.Созопол и
2.2. Сграда с идентификатор 67800.505.178.2 по КККР на гр.Созопол, със застроена площ от 24(двадесет) кв.м., с предназначение „Култова, религиозна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.178, представляваща параклис „Св.Никола”, ведно със застроената площ от 24 (двадесет и четири)кв.м. и правото на строеж върху поземлен имот 67800.505.178 по КККР на гр.Созопол, на Църковно настоятелство при храм Св.Георги Созопол, местно поделение към Българска православна църква- Патриаршия, със седалище гр.София, ул.”Оборище”№4, представлявани от ставрофорния иконом Иван Попов, в качеството му председател на Църковно настоятелство , съгласно приложени удостоверения и пълномощни.

III. На основание чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси, във връзка с чл.93, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, Общински съвет Созопол освобождава Църковно настоятелство при храм Св.Георги Созопол, местно поделение към Българска православна църква- Патриаршия, със седалище гр.София, ул.”Оборище”№4, представлявани в процедурата от ставрофорния иконом Иван Попов от заплащане на административна такса.

ІV.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договор за дарение.

Докладна записка с вх. № 832/ 08.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1098

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот № 67800.16.67, с площ 1,572дка., с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Георгиев Азмов.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 781/ 19.11.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 67800.50.230 м.”Куку баир” землище гр.Созопол;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1099

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №67800.50.230 м.”Куку баир” землище гр.Созопол, с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделска земя.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.

1.3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59 ал.1 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварително съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗХ-София за определяне и утвърждаване на площадка и промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на трафопости вилна сграда в обхват на изработен ПУП – ПРЗ за ПИ 67800.50.230 м“Куку баир“ землище гр.Созопол.

Докладна записка с вх. № 812/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.91 по КК, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, община Созопол, за изграждане на „детска площадка, спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1100

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.91 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на „детска площадка, спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване ”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение” АД и „БТК“ АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№3-26-00-422/1/02.12.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.91 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на „детска площадка, спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване ”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 822/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.353 до о.т.369 и от о.т.371 до о.т.418, местност ”Факуда”, землище с.Равадиново” , общ.Созопол, обл.Бургас
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1101

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенни улици от о.т.353-354-355-370-371-372-352-360-361-362-682-366-367-368-369, с ширина 6.00 метра и о.т.371-356-418, с ширина 6.00 метра, осигуряващи достъп до ПИ011034, м.“Факуда“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура, за „Второстепенни улици от о.т.353-354-355-370-371-372-352-360-361-362-682-366-367-368-369 и о.т.371-356-418, осигуряващи достъп до ПИ011034, м.“Факуда“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 823/ 05.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1102

1. Николай Ванев Доскачаров от гр. Созопол – ЕГН:*****, страдащ от онкологично заболяване, за извършена операция и разходи свързани с лечението му в размер на 880 / осемстотин и осемдесет / лв.
2. Елисавета Баласова Трендафилова от гр. Созопол – ЕГН:*****, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
3. Станислава Александрова Павлова от гр. Созопол – ЕГН:*****, с диагноза „последици от мозъчно – съдова болест„ , за закупени лекарства в размер на 500 / петстотин / лв.
4. Добринка Атанасова Михайлова от гр. Созопол – ЕГН:****, за извършена операция на долен крайник в размер на 500 / петстотин / лв.
5. Благовест Сандев Сандев от с. Равадиново - ЕГН:*****, с диагноза „ вирусен хепатит„ за закупени лекарства и извършени транспортни разходи в размер на 400 / четиристотин / лв.
6. Георги Киров Жеков от гр. Созопол – ЕГН:*****, с диагноза „артеросклероза на артерии на крайници“ – за извършени разходи по оперативна интервенция в размер на 350 / триста и петдесет / лв.
7. Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН:****, 100% трудова неработоспособност от „последици от мозъчно-съдова болест “- за закупени лекарства в размер на 200 / двеста / лв.
8. Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН:****, 88 % неработоспособност, с диагноза „ мозъчно-съдова болест“ за закупени лекарства в размер на 300 / триста / лв.
9. Иван Стефанов Георгиев от с. Равна гора – ЕГН:*****, за проведено лечение на в размер на 350 / триста и петдесет / лв.
10. Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН:****, за закупени лекарства и транспортни разходи за дъщеря и Цветомира Светославова Славова –ЕГН: *****, страдаща от „лимфоидна левкемия“ – в размер на 850 / осемстотин и петдесет / лв.
11. Султанка Ангелова Кюмурджиева от гр. Созопол – ЕГН:****, за покриване на разходи по извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
12. Стоян Паунов Стоянов от с. Зидарово – ЕГН:*****, претърпял „мозъчен инсулт“, за покриване на разходи по лечението му в размер на 350 / триста и петдесет / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до края на месец март 2015 година.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 841/ 15.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за обезпечаване финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1103

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА
1. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства за временен безлихвен заем пред Министерство на околната среда и водите и Министерство на финансите в размер на 669 521лв, (шестотин шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и един лв), обезпечаващ наложените финансови корекции по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C032/06.08.2012г. за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, финансиран по ОПОС.
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви необходимите документи за предоставяне на временен безлихвен заем.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 842/ 16.12.2014г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: обявяване на част от недвижим имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост и отдаването на помещения под наем за нуждите на “Сдружение за българо-гръцко приятелство” гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1104

1. На основание чл.6,ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА втори етаж от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 127/сто двадесет и седем/кв.м., с идентификатор 67800.505.33.1 по кадастрална карта на гр.Созопол, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.33, идентичен с УПИ XVII-227, в кв.18 по действащ план за регулация на гр.Созопол, при граници на имота по кадастрална карта: 67800.505.34; 67800.505.35, 67800.505.127 и 67800.505.124; за частна общинска собственост.
2. След влизане в сила на решението по т.1, на основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет-Созопол одобрява отдаването под наем за срок до 31.12.2015г. на помещения – частна общинска собственост на сдружение „Сдружение за българо-гръцко приятелство”, гр.Созопол находящи се на втори етаж в сграда с идентификатор 67800.505.33.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.33 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, с адрес на имота гр.Созопол, ул.”Кирил и Методий” както следва:
- „Заседателна зала” и коридор с обща площ от 50 кв.м.;
2.1. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински Съвет Созопол одобрява наемна цена в размер на 50(петдесет) лв. без ДДС на месец.
3.След изтичането на определения срок за отдаване под наем на помещенията, а именно 31.12.2015г., да бъде внесено предложение за обявяване на втори етаж от имота за публична общинска собственост.
4.Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...