:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2015г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2015г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1273
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 357/ 28.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 384/ 12.06.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Наредба за символите на Община Созопол
3. Докладна записка с вх. № 395/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №1179 от 27.03.2015г на Общински съвет Созопол
4. Докладна записка с вх. № 404/ 16.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
5. Докладна записка с вх. № 375/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Общи държавни служби»
6. Докладна записка с вх. № 381/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект «Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с.Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“
7. Докладна записка с вх. № 382/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Икономически дейности и услуги»
8. Докладна записка с вх. № 387/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. № 380/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – астна общинска собственост на ходящи се в м-ст „Буджака“ з-ще на гр.Созопол.
10. Докладна записка с вх. № 391/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади
11. Докладна записка с вх. № 392/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Зидарово, Община Созопол
12. Докладна записка с вх. № 394/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол
13. Докладна записка с вх. № 396/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-154, кв.6 по плана на с.Вършило, Община Созопол
14. Докладна записка с вх. № 397/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
15. Докладна записка с вх. № 398/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор 67800.502.46по КК на гр.Созопол, Община Созопол
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. № 388/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване УПИ I "За сладкарница, озеленяване и подземен паркинг" в кв.81 (ПИ 67800.502.410 и 67800.502.351 по КК)
17. Докладна записка с вх. № 399/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на 81178.5.108 и 81178.5.444 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
18. Докладна записка с вх. № 400/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново , на основание чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията с цел провеждане на последваща процедура по отчуждаване на части от поземлен имот, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
19. Докладна записка с вх. № 385/ 12.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Докладна записка с вх. № 357/ 28.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1274

На основание чл.21, ал 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Общински съвет Созопол приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол

2. Докладна записка с вх. № 384/ 12.06.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Наредба за символите на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1275

Общински съвет – Созопол приема Наредба за символите на община Созопол.

3. Докладна записка с вх. № 395/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №1179 от 27.03.2015г на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1276

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет – Созопол допуска поправка на свое решение № 1179/27.03.2015г., по отношение на изчислената съгласно чл.15, ал.2 от НРПУОС месечна наемна цена. Същата се променя, както следва:
Месечна наемна цена в размер на 124, 88 (сто двадесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) лв. без ДДС, съгласно Приложение №1 относно Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем на един квадратен метър при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси, образувана от следната методика на изчисляване:
Здравно помещение с обща площ 35,68 кв.м., разположено в помещения и масивни сгради категория II за гр. Черноморец –. 3,50 лв/кв.м., находящо се в гр. Черноморец – Втора зона с корекционен коефициент – 1.0, а именно 35,68 х 3,50 х 1,0 = 124,88 лв.

4. Докладна записка с вх. № 404/ 16.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1277

1.Общински съвет Созопол Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” г-н Кирил Борисов Арнаутски .

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
5. Докладна записка с вх. № 375/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Общи държавни служби»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1278

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва Дафин Михалев Терзиев – старши вътрешен одитор с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от датата на назначаването му.

6. Докладна записка с вх. № 381/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект «Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с.Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1279

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата: 79 608,08лв /седемдесет и девет хиляди шестстотин и осем лв. и осем ст./, при срок за предявяване 01.09.2016г. / два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ за проект „Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с.Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“./

7. Докладна записка с вх. № 382/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Икономически дейности и услуги»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1280

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва: Теодора Живкова Полонова – специалист „Общински пазари“ и Ирена Николаева Калова – специалист „Общински пазари“ с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от датата на сключване на трудовите договори до датата на прекратяването им.

8. Докладна записка с вх. № 387/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1281

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г. с 1 000 000лв. по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става

І.Всичко собствени приходи 20 450 000лв. 1 000 000лв. 21 450 000лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 13 610 000лв. 1 000 000лв. 14 610 000лв.
в т.ч.
било намаление става
37-00 – внесени ДДС и други
данъци в/ху продажбите (-) 1 320 000лв 1 000 000лв. (-) 320 000лв.
от тях:
§ 37-01 – внесен ДДС (-) 1 200 000лв. 1 000 000лв. (-) 200 000лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1282
По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2015г. с 985 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 341 800лв. 850лв. 1 340 950лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 228 000лв. 850лв. 227 150лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 49 950лв. 850лв. 50 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
-мултифункционално устройство 10 000лв. 850лв. 10 850лв.

2.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 200 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 915 140лв. 200 000лв. 1 115 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 915 140лв. 200 000лв. 1 115 140лв.


2.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със 165 444лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 33 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 118 180лв. 66 800лв. 184 980лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 66 800лв. 116 800лв.

било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 312 000лв. 100 000лв. 212 000лв.
в т.ч.
-Аварийни ремонти по водопроводна
мрежа на гр.Черноморец 312 000лв. 100 000лв. 212 000лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 425 356лв. по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 800 000лв. 425 356лв. 1 374 644лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 1 800 000лв. 425 356лв. 1 374 644лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води населените места” – увеличение с 624 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – Придобиване на ДМА 30 762лв. 624 000лв. 654 762лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-строителство на КПС , напорни
тръбопроводи и колектори: 1.Подобект:
КПСт "Пристанище" и напорни
тръбопроводи до изливна шахта;
2.Подобект: Колектор "Крайбрежен"
от СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали"
до КПСт "Пристанище" и колектор
"Провлака" (от същ.канал на
ул. "Хан Крум" до КПСт "Пристанище");
3. Подобект: КПСт "Хармани" и
напорни тръбопроводи до
изливна шахта;
4.Подобект: Довеждащ колектор
"Созопол"(от изливна шахта на
напорни тръбопроводи от КПСт
"Пристанище" и КПСт "Хармани"
до ПСОВ Созопол) /допълнение-
проектиране, СМР,авторски и
строителен надзор, въвеждане
в експлоатация и др.непредвидени 3 202лв. 524 000лв. 527 202лв.

-изграждане на колектори и ПС
Черноморец - СМР,КПС1 ,КПС2 и
КПС ІІ подем - външно ел.захранване
и ВиК връзки, стр.надзор, въвеждане
в експлоатация и др. 7 560лв. 100 000лв. 107 560лв.

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 374 739лв. 2 200лв. 372 539лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 2 200лв. 27 800лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 113 500лв. 2 200лв. 1 115 700лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- закупуване на центробежна помпа
за РДНО 0лв. 2 200лв. 2 200лв.

2.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 190 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение със 190 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 290 400лв. 60 000лв. 350 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 70 000лв. 31 000лв. 101 000лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 80 000лв. 29 000лв. 109 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 368 374лв. 130 000лв. 6 498 374лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 –придобиване
на др.оборудване, машини
и съоръжения:
-оборудване на паркинг "Север"
и паркинг "ЮГ" - Градски стадион
гр.Созопол 100 000лв. 97 000лв. 3 000лв.

- подпараграф 52-05 –придобиване
на стопански инвентар:
-обзавеждане тренировъчно игрище,
съблекални и прилежаща
инфраструктура и други в УПИ І – 1017
кв.87 гр.Созопол 32 000лв. 29 000лв. 3 000лв.

било увеличение става
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
Променя наименованието на обекта:
Било: проектиране и изграждане на спортна
площадка с Равадиново в кв.16 УПИ І кв.16
за „КОО” в т.ч. строителен , авторски надзор,
въвеждане в експлоатация
Става : проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева в УПИ-VІ „За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16, с Равадиново, в т.ч.строителен
и авторски надзор, въвеждане в експлоатация
и др.непредвидени 64 200лв. 200 00лв. 264 200лв.
от тях:
-целеви средства от РБ 64 200лв. 0лв. 64 200лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 200 000лв. 200 000лв.

-подземен паркинг "Север" №1 и
тренировъчно игрище със
съблекални и прилежаща инфраструктура
в т.ч. строителство, авторски и
строителен надзор и други 2 734 380лв. 527 000лв. 3 261 380лв.

било намаление става

-благоустрояване терена на Градски
стадион в УПИ І 1017 в кв.87
гр.Созопол в т.ч. смр,технически
паспорт и енергийна ефективност,
технически и авторски надзор 990 000лв. 471 000лв. 519 000лв.

2.5.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 429 556лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 425 356лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 216 900лв. 425 356лв. 642 256лв.
в т.ч.
-„Основен ремонт път ІV-90065
/Бургас-Царево-Созопол/-участък
к-.г „Златна рибка” до гр.Созопол/ 216 900лв. 425 356лв. 642 256лв.
от тях:
-целеви средства от РБ 216 900лв. 0лв. 216 900лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 425 356лв. 425 356лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –увеличение с 4 200лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

било намаление ства

§ 10-00 – издръжка 900 986лв. 18 500лв. 882 486лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 18 500лв. 81 500лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 159 560лв. 18 500лв. 178 060лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- доставка и монтаж на 10бр.климатици
за СОУ гр.Созопол 0лв. 18 500лв. 18 500лв.


било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 262 012лв. 4 200лв. 266 212лв.
в т.ч
подпараграф 53-09-придобиване
на други НМДА:
-ПУП-ПРЗ за ПИ 68800.50.230
местност „Куку-баир” землище
гр.Созопол 0лв. 4 200лв. 4 200лв.

- изработване на ПУП-ПРЗ за обект
”Център за изкуство,местни
занаяти и традиции в УПИ ХІХ157,
кв.16 гр.Созопол 0лв 1 200лв. 1 200лв.

било намаление става

-ПУП КПС 6 з- ще Черноморец 6 000лв. 1 200лв. 4 800лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1283
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2015г. с 15 000лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по дейности, както следва:

-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните подпараграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 29 000лв. 29 000лв.
в т.ч. било намаление става
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
-детски съоръжения/люлка, клатушка,
пързалка/ за ОДЗ Созопол 20 000лв. 6 800лв. 13 200лв.
било увеличение става

подпараграф 52-05 – придобиване на
стопански инвентар: 9 000лв. 6 800лв. 15 800лв.
в т.ч.
-закупуване на професионален фризер
за ЦДГ с.Крушевец 0лв. 3 400лв. 3 400лв.

-закупуване на професионална ел.печка
за ЦДГ с.Росен 0лв. 3 400лв. 3 400лв.

-Дейност 389 „Други дейности по образованието” - увеличение с 15 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 49 300лв. 15 000лв. 64 300лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 45 000лв. 15 000лв. 60 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1284

4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2015г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Индже войвода
4.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 825лв. 1 500лв. 7 325лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 425лв. 1 500лв. 925лв.

било увеличение става

§ 52-00– придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на храсторез за
нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1285

5.Въз основа на приетите решенияпо т. 2.1, т.2.3, т.2.4, т. 2.5, т.3 и т.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г., в т.ч 6 674 380 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №7/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 13 046 476лв. 1 106 606лв. 14 153 082лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 12 638 506лв. 1 106 606лв. 13 745 112лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
9. Докладна записка с вх. № 380/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – астна общинска собственост на ходящи се в м-ст „Буджака“ з-ще на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1286

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.212 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имоти - частна общинска собственост, представляващи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2576/02.10.2014 год.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.212 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2578/02.10.2014 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите по т.2 както следва:
3.1. За поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра, възлизаща на 139 470,00лв./сто тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150120/03.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. За поземлен имот с идентификатор 67800.5.212 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест/ квадратни метра, възлизаща на 25 330,00лв./двадесет и пет хиляди триста и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150119/03.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

10. Докладна записка с вх. № 391/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1287

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.100 ал.9 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.106, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти общинска собственост с НТП:мери,пасища и ливади,която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

11. Докладна записка с вх. № 392/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Зидарово, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1288

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г,. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот №120001 с площ от 12,199 дка в землището на с.Зидарово, актуван с акт за частна общинска собственост №2936/01.04.2015г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ поземелен имот №120001 с площ от 12,199 дка в землището на с.Зидарово.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 120,00лв./сто и двадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150136/10.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


12. Докладна записка с вх. № 394/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1289

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 85 500,00лв./осемдесет и пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150137/11.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 83 000,00лв. /осемдесет и три хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150121/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 500,00лв./осемдесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150122/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 950,00лв./седемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150123/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 400,00лв./седемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150124/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 600,00лв./седемдесет и перт хиляди и шестотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150125/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 72 900,00лв./седемдесет и две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150126/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 500,00лв./шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150127/04.06.2015г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 65 100,00лв./шестдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150134/09.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 62 600,00лв. /шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150128/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60 000,00лв. /шестсдесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150129/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 57 500,00лв./петдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201501230/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.13. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 000,00лв./петдесет и пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150131/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

13. Докладна записка с вх. № 396/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-154, кв.6 по плана на с.Вършило, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1290

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол от една страна и съсобствениците Веселин Василев Стаматов и Светла Радомирова Даскалова – Стаматова – от друга страна, чрез продажба на 110 кв.м.ид.ч. /сто и десет квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ X-154, кв.6 по плана на с. Вършило, Община Созопол, целият с площ 489 кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/.
2. Одобрява експертна оценка № 20150074/03.06.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 380 лв./хиляда триста и осемдесет лева/, без ДДС/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

14. Докладна записка с вх. № 397/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1291

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.1 НРПУОС, да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р Красимир Димитров” ЕООД за период от 5 години, зъболекарски кабинет с площ от 14,44 кв.м. заедно със складово помещение с площ от 11.39 кв.м, находящи се на първи етаж в сграда, разположена в УПИ VI (шест римско) - Здравната служба, в кв. 42 (квартал четиридесет и две), в с. Крушевец, Община Созопол, с месечен наем в размер на 32,29 лв. (тридесет и два лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

15. Докладна записка с вх. № 398/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор 67800.502.46по КК на гр.Созопол, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1292

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Тодорка Георгиева Петрова, Петко Георгиев Керанков, Георги Петков Керанков, Тодорка Георгиева Петрова и Йорданка Петкова Керанкова, чрез продажба на 8 кв.м.ид.ч. /осем квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ с идентификатор по КК 67800.502.46 /ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и шест / по КК на гр. Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 20150073/03.06.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
16. Докладна записка с вх. № 388/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване УПИ I "За сладкарница, озеленяване и подземен паркинг" в кв.81 (ПИ 67800.502.410 и 67800.502.351 по КК)
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1293

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I "За сладкарница, озеленяване и подземен паркинг" в кв.81 по плана на гр.Созопол (ПИ 67800.502.410 и 67800.502.351 по КК)

17. Докладна записка с вх. № 399/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на 81178.5.108 и 81178.5.444 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1294

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -план регулация и застрояване на поземлен имот, общинска собственост, с идентификатор 81178.5.108, по КККР на гр.Черноморец.

Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатори 81178.5.108 и 81178.5.444 , с проектна площ на изменението от 45(четиридесет и пет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 3 400 (три хиляди и четиристотин )лв без вкл.ДДС, за 45(четиридесет и пет) кв.м.ид.части от ПИ 81178.5.444, съгласно ЕО № 20150076/11.06.2015г.
при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.5.108 ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 81178.5.444, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

18. Докладна записка с вх. № 400/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново , на основание чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията с цел провеждане на последваща процедура по отчуждаване на части от поземлен имот, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1295

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.205от Закон за устройство на територията, и поради засягане на собствеността върху урегулиран поземлен имот, частна собственост в УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки, частично попадащ в предвиждания на проекта за строителство на ново спортно съоръжение, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходимите мероприятия за реконструкция на съоръжения за обществено ползване и благоустройствени дейности ;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.

О Д О Б Р Я В А:
1.Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново, с който се образуват нови УПИ І „За КОО”, УПИ V „За търговски обекти на ПК”Изгрев” и УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки”.
2.Общински Съвет Созопол допуска провеждане на процедура по отчуждаване на засегнатите от предвижданията на плана имоти.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
19. Докладна записка с вх. № 385/ 12.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1296


1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

 Стамен Тодоров Явахчов от гр. Созопол - ЕГН: **********, за извършена операция в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лв.

 Румяна Йорданова Кирова от с. Равна гора – ЕГН: ********, за извършена операция на лакътна става в размер на 900 / деветстотин / лв.

 Карамфила Петкова Савова от гр. Созопол – ЕГН:******, за извършена оперативно лечение в размер на 900 / деветстотин / лв.

 Стефка Красимирова Парламова от с. Равадиново – ЕГН: **********, за проведено лечение на сина и Красимир Георгиев Парламов – ЕГН: ******, 83 % степен на увреждане - детска церебрална парализа , в размер на 430 / четиристотин и тридесет / лв.
 Яни Савов Хрусанов от гр. Созопол – ЕГН: ********, за извършена операция и проведено лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
 Ангел Асенов Милев от с. Равна гора – ЕГН: *******, за извършено оперативно лечение на ръка в размер на 490 / четиристотин и деветдесет / лв.
 Кана Георгиева Петрова от гр. Созопол – ЕГН: *********, с диагноза „ мозъчно – съдова болест“ за проведено лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
 Тодорка Христова Тодорова от с. Вършило – ЕГН: ***********, 100 % нетрудоспособност, за проведено лечение в размер на 320 / триста и двадесет / лв.
 Михаил Тодоров Георгиев от с. Зидарово – ЕГН: *********,за извършена оперативна интервенция в размер на 230 / двеста и тридесет / лв.
 Никола Лазаров Батилов от с. Присад – ЕГН: ***********, страдащ от исхемична болест на сърцето – за проведено лечение в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.
 Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец - ЕГН: ********отпускане на еднократна помощ на сина й Халил Огнянов Митев в размер на 500 /петстотин/лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...