:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2004 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2004 г.


1. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№289
Приема да влезе в дневния ред като точка №17 докладна записка № 993/20.12.2004 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно Одобряване числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол.

2. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№290
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Актуализация на бюджета на община Созопол към 31.12.2004г.
2. Избор на съдебни заседатели.
3. Удължаване срока на ликвидация на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация и удължаване срока на договора на ликвидатора.
4. Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права, считано от 01.01.2005 г.
Определяне размера на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ за един месец на общински жилищни и нежилищни имоти, считано от 01.01.2005 г.
5. Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2004г
Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005г
Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол.
7. Обезщетение по договор за наем – ЕТ “Казанова – Иван Баев”.
8. Промяна статута на част от дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване план за регулация и застрояване в УПИ І, кв. 62, с. Черноморец.
9. План за регулация на урегулиран поземлен имот І-777, 778 в кв. 63 по плана на гр. Созопол.
10. План за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-25, VІ-26, VІІ-27,VІІІ-1242, ІХ-1243 и Х-1244 в кв. 2 по плана на гр. Созопол.
11. Приемане “Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по туризма”.
12. Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
13. Замяна на имот-общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, обл. Бургаска, представляващ част от УПИ VI, в кв.29 по плана на гр.Созопол.
14. Отпускане на еднократни парични помощи.
15. Отпускане на еднократни парични помощи.
16. Отпускане на персонални пенсии.
17. Одобряване числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол.

І. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ КЪМ 31.12.2004Г.
3. Докладна записка с вх. №994/19.11.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2004 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№291
На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, предлагам да актуализирате приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:

291.I. Общински съвет Созопол утвърждава промени на плана на приходната част в рамките на общия размер на бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година, както следва:

било увеличение става
§ 13-05 – пътен данък 38 694 лв. 3 000 лв. 41 694 лв.
§ 24-04 – прих.от прод.на стоки и усл. 23 000 лв. 4 500 лв. 27 500 лв.
§ 27-05 – за ползв.пазари,търж.и др. 241 500 лв. 2 500 лв. 244 000 лв.
§ 27-10 – за технически услуги 240 000 лв. 8 000 лв. 248 000 лв.
било намаление става

§ 24-06 – приходи от наем земя 65 000 лв. 18 000 лв. 47 000 лв.

291.ІІ. Общински съвет Созопол утвърждава промени на плана на разходната част в рамките на общия размер на бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година, както следва:
291.ІІ.1.1.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година – от собствени средства в размер на 20 610 лв. за “Местни дейности”, в т.ч. за :
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
с 20 610 лв.

ДМА било увеличение става
§ 52-06 – водоснабдяване с.Атия 9 500 лв.8 000 лв.17 500 лв.
§ 52-06 – водоснабдяване с.Равадиново 0 6 000 лв. 6 000 лв.
§ 52-06 – реконструк.площад”Хан Крум”
гр.Созопол – Амфитеатър 74 300лв. 16 400 лв. 90 700лв.
ППР
§ 52-06 – ПСОВ с.Черноморец 14 500лв. 810 лв. 15 310лв.

ДМА било намаление става
§ 52-06 – входен знак Равна гора 1 000 лв. 1 000 лв. 0
§ 52-06 – водоснабдяване улица
“Васил Левски”Созопол 20000 лв. 1 400 лв. 18 600 лв. 20 000 лв 1 400 лв 18 600 лв
§ 52-06 – водоснабдяване с Индже
войвода 14 000 лв. 6 000 лв. 8 000 лв.

ППР
§ 52-06 – ПСОВ гр.Созопол 20 000 лв. 2 200 лв. 17 800 лв.

291.ІІ.1.2.Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА,НДМА и основен ремонт към 31.12.2004 година /Приложение№ 1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи 642 400 лв. 20 610 лв. 663 010 лв.
В т.ч. собствени средства 550 400 лв. 20 610 лв. 571 010 лв.

291.ІІ.2. Променя плана на разходната част на бюджета към 31.12.2004 година на Община Созопол за “Местни дейности”, както следва:
291.ІІ.2.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 13 000 лв., в т.ч. за:
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 14 000 лв.
било намаление става

§ 10-30 – текущ ремонт 14 000 лв. 14 000 лв. 0
в т.ч.кметство с.Атия 8 000 лв. 8 000 лв. 0
кметство с.Равадиново 6 000 лв. 6 000 лв. 0
Дейност 629 “Други дейности по благоустройство и опазване на околната среда” – увеличение с 1 000 лв.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 5 700 лв. 1 000 лв. 6 700 лв.
в т.ч.кметство Равна гора
входен знак 1 000 лв.

291.ІІ.2.2. Функция”Икономически дейности и услуги”, в т.ч. за:
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - намаление с 7 610 лв.

било намаление става
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.парагр. 10 300 лв. 7 610 лв. 2690 лв.

291.ІІ.3. Извършва промени в бюджетните кредити на функция “Образование” в рамките на приетия им бюджет към 31.12.2004 година в частта за “Делегираните от държавата дейности”, както следва:

291.ІІ.3.1. Дейност 318 “Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” –
увеличение с 3 360 лв.

било увеличение става
§ 01-01- заплати на перс.по труд.првоотн. 16 165 лв. 2 400 лв. 18 565 лв.
§ 03-00 – осиг.вноски за ДОО 4 796 лв. 750 лв. 5 546 лв.
§ 04-00 – осиг.вноски за УПФ 741 лв. 100 лв. 841 лв.
§ 05-00 – ЗОВ 799 лв. 110 лв. 909 лв.
291.ІІ.3.2. Дейност 322”Общообразователни училища” - намаление: 3 360 лв.

било намаление става
§ 01-01 - заплати на перс.по труд.првоотн. 468 964 лв. 2 400 лв. 466 564 лв.
§ 03-00 – осиг.вноски за ДОО 148 196 лв. 750 лв. 147 446 лв.
§ 04-00 – осиг.вноски за УПФ 17 922 лв. 100 лв. 17 822 лв.
§ 05-00 – ЗОВ 23 711 лв. 110 лв. 23 601 лв.

291.ІІІ. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта за “Местни дейности”, както следва:
291.ІІІ.1. Кметство Черноморец
Увеличава плана на разходите на следните дейности и параграфи, както следва:

било увеличение става
Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 500 лв.
§ 10-98 – др.неквалифицирани в др.параграфи 0 500 лв. 500 лв.

Дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 9 600 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 29 400 лв. 9 600 лв. 39 000 лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата” с 10 600 лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 36 600 лв. 10 600 лв. 47 200 лв.

Общо увеличение: 20 700 лв.

Намалява плана на разходите на следните дейности и параграфи, както следва:
било намаление става
Дейност 122 “Общинска администрация” с 17 200 лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 19 170 лв. 3 700 лв. 15 470 лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 34 000 лв. 13 000 лв. 21 000 лв.
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.параграфи 3 500 лв. 500 лв. 3 000 лв.

Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 1 000 лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 3 000 лв. 1 000 лв. 2 000 лв.

Дейност 622 “Озеленяване” с 1 000 лв.
§ 10-15 – материали 11 240 лв. 1 000 лв. 10 240 лв.

Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други” с 1 500 лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 1 920 лв. 1 500 лв. 420 лв.

Общо намаление: 20 700 лв.

291.ІІІ.2. Кметство Извор
Увелечава плана н аразходите на дейност 832 “Служби и дейности
по поддържане , ремонт и изграждане на пътищата” с 3 000 лв.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 21 500 лв. 3 000 лв. 24 500 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация”
с 3000 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000 лв. 3 000 лв. 2 000 лв.

ІІ. ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ.
4. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№292
Предложените кандидати за съдебни заседатели да се гласуват всички заедно.
5. Докладна записка с вх. №990/17.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно избор на съдебни заседатели.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№293
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Наредба №27 за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол предлага за съдебни заседатели следните лица:
1. Маринка Парушева Христодорова – педагог, години – 60, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Възраждане” №3.
2. Росица Николаева Георгиева – педагог, години – 32, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Св. Никола” №34.
3. Стоянка Троянова Маринова – здравен мениджмънд, години – 32, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Александър Стамболийски” №19.
4. Красимира Николова Стаматова – социално дело, години – 28, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Оборище” №9.
5. Керанка Спирова Христова – детска учителка, години – 44, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Равадиново, ул. “Странджа” №13.
6. Гено Тодоров Пухов – учител по физическо възпитание и треньор, години – 38, българин, женен с две деца, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Яни Попов” №12.
7. Веска Кралева Динева – средно техническо образование, години – 35, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Росен, ул. “Яна Лъскова” №80.
8. Доротея Иванова Панайотова – педагог, години – 30, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Одеса” №11.
9. Кичка Димитрова Динева – управление на туризма, години – 34, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Пейо Яворов” №7.
10. Пенка Богданова Щерионова – социално дело, години – 45, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Средна гора” бл.9, вх.А, ап.1.

ІІІ. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА ОФ “ТЪРГОВИЯ” – СОЗОПОЛ В ЛИКВИДАЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА НА ЛИКВИДАТОРА.
6. Докладна записка с вх. №991/17.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно удължаване срока на ликвидация на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№294.1. Приема отчета за дейността на ОФ”Търговия” – Созопол в ликвидация за периода от 01.01.2004 г до 01.12.2004 г.
№294.2. Продължава срока на ликвидация на ОФ”Търговия Созопол”- в ликвидация до 31.12.2005 г.
№294.3. Избира за ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация, за срок от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. Марко Марков.
№294.4. Разрешава на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация да извършва стопанска дейност за срока на ликвидация – до 31.12.2005 г.
№294.5. Разрешава на Ликвидатора да сключва както сезонни, така и целогодишни договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на преговори с потенциални наематели. Наемателите на търговски обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата и нямат задължения към други структури на Община Созопол към 10.01.2005 г. Договорите за наем за 2005 г. да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително – за наемните договори със срок 01.05.2005 г. – 20.10.2005 г. За целогодишните договори наемите се заплащат на две вноски за шестмесечия, преди настъпване на шестмесечието, на база сбора на договорения целогодишен наем по ред, определен в договора за отдаване под наем.
№294.6. Разрешава на Ликвидатора да сключи споразумение с наемателите, продължили ползването на наетите обекти след изтичането на наемния срок, определен в договорите за сезон 2004 г. за заплащане на наемна цена, съобразена със зимния сезон и “Тарифа за местните такси по ЗМДТ”.
№294.7. Разрешава навеса на ресторант “Рибарска среща” да се отдава под наем като търговска площ, а другите съоръжения – съобразно тяхното предназначение и характера на постъпилите оферти.
№294.8. Да се предприемат координирани действия между компетентните институции за привеждане на правния статут на обектите в съответствие със законовите изисквания.

ІV. ОДОБРЯВАНЕ ПЛАН – СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СМЕТ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2004Г .
7. Докладна записка с вх. №987/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно:
- Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване за 2004 г.
- Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005 г.
- Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№295.1. Одобрява план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2004 г. /Приложение №2/
№295.2. Одобрява план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005 г. /Приложение №3/
№295.3. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
№295.3.1. /доп. с реш. №329/11.02.2005 г./ Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия.
№295.3.1.1. /доп. с реш. №329/11.02.2005 г./ За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани,както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота /Приложение №4/
№295.3.1.2. /доп. с реш. №329/11.02.2005 г./ За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се извън строителните граници на Община Созопол.
• За услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, както и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 3‰ върху данъчната оценка на имота.
№295.3.2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти:
№295.3.2.1. /доп. с реш. №329/11.02.2005 г./ За нежилищни имоти когато таксата за битови отпадъци се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове, и честотата на сметоизвозване – годишния размер на таксата се изчислява в лева. /Приложение №5/
• За услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване - 2,5‰ върху отчетната стойност на имота за имотите от населените места – гр.Созопол и с. Черноморец, за останалите населени места - 0‰
№295.3.2.2. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на гр. Созопол, както и за нежилищни имоти намиращи се в строителните граници на, с. Черноморец, таксата се определя пропорционално – 10‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/ , от които:
• За услугата по смето-събиране и смето-извозване на битови отпадъци- 7,0‰
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5‰
• За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2,5‰
• За БО “Изгрев” – МВР Созопол такса за битови отпадъци в размер 6291,12лв. в това число: за смето-събиране и смето-извозване и депониране на ТБО – 4860,00 лв. и за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 1431,12лв.
№295.3.2.3. /доп. с реш. №329/11.02.2005 г./ За нежилищни имоти намиращи се в строителните граници на с. Атия, с. Равна гора, с. Индже войвода, с. Извор, с. Крушевец, с. Зидарово, с Присад, с. Габър, с. Равадиново, с. Вършило, с. Росен и с.о. Червенка, когато таксата се определя пропорционално - 10‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/, от които:
• За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 9,5‰
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5‰ .
№295.3.3. За нежилищни имоти намиращи се извън строителните граници на населените места се събира такса за поддържане, експлоатация на депата за битови отпадъци и обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 3,0‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За в.с. Дюни - за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,5 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За “Хелио-Тур-с” АД - за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,85 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За “Терем” АД - за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,5 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За “Лоранс Мартин” – Зидарово АД за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,5 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
8. Докладна записка с вх. №986/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№296.1. Общински съвет Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, приема промените в Глава втора “Местни такси” Раздел І от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол,както следва:
Глава втора: МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел1: Такса за битови отпадъци
Чл.12 /поправка с решение №309/06.01.2005 г./
/1/ Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – смето-събиране и смето-извозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване, от ползвателя, при предоставяне на особено право на ползване – концесия от концесионера, при сключване на договор за наем от наемателя.
/2/ Таксата се заплаща в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
/3/ Таксите се заплащат на четири равни вноски в следните срокове:
- До 31 март
- До 30 юни
- До 30 септември
- До 30 ноември
за годината за която се дължи.
/4/ На предплатилите да 31 март за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
/5/ За ново придобити имоти таксата се събира от началото на следващия месец от регистрацията на имота.
/6/ За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително и за месеца, през който е преустановено ползването.
Чл.13
/1/ Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и др.
2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за тяхното третиране.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.
4. Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
/2/ За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на фирми, за услугите по сметосъбирането и смето-извозване, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите на обществено ползване, размерът на таксата се определя – пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка на имота.
/3/ За нежилищни имоти размерът на таксата се определя, както следва:
1. За услугите по смето-събиране и смето-извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – според количеството на битовите отпадъци в левове за година на стандартен съд.
2. За услугите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /сгради, земя/.
/4/ Когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.12 ал.1 подават декларация по образец в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси” в срок до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.
1. С декларация се посочват вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената със заповед на кмета на Община Созопол по чл.14 честотата на извозване на битовите отпадъци
2. Преди подаване на декларация в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”, обстоятелствата по т.1 се съгласуват от упълномощено със заповед на кмета на Община Созопол длъжностно лице
3. При определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.13 ал.1.
4. Когато лицето по чл.12 ал.1 не е подало декларация в определения срок или не е осигурило декларираните съдове, таксата се определя - пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /сгради, земя/.
Чл.14
/1/ Със заповед на кмета на общината до 30 октомври на предходната година, обявена публично, се определят границите на районите и видовете предлагани услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на смето-извозване.
/2/ За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и /или/ за почистване на територии за обществено ползване.
Чл.15
Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация. .
№296.2.Общински съвет Созопол ,на основание чл.22 от ЗМСМА, приема създаването на Глава четвърта “Административно-наказателни разпоредби”, както следва:
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.45
При неспазване на разпоредбите по чл.24, ал.3, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 100лв., а на физически и юридически лица, регистрирани по Търговския Закон, се налага имуществена санкция в размер от 250 до 500 лв.
Чл.46
Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица /от общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от кмета на Общината.
Чл.47
Установяването на нарушенията, издаването и обжалването на актовете се извършва по реда на ЗАНН.
Чл.48
Издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, СЧИТАНО ОТ 01.01.2005 Г.
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА 1 КВ.М. ПЛОЩ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2005 Г.
9. Докладна записка с вх. №988/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно:
- Определяне на размера на местните такси и цени на услуги и права, считано от 01.01.2005 година.
- Определяне размера на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ за един месец на общински жилищни и нежилищни имоти считано от 01.01.2005 г.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№ 297.1. Общински съвет Созопол приема тарифа за местните такси по ЗМДТ, считано от 01.01.2005 година. /Приложение №6/
№ 297.2. Общински съвет Созопол приема тарифа на цени за услуги и права, предоставени от Общината, съгласно чл.6 ал.2 от ЗМДТ, считано от 01.01.2005 година. /Приложение №7/
№ 297.3. Общински съвет Созопол определя базисни наемни цени за 1 кв.м. площ за един месец на общински жилищни и нежилищни имоти считано от 01.01.2005г. /Приложение №8/

VІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ – ЕТ “КАЗАНОВА – ИВАН БАЕВ”.
10. Докладна записка с вх. №989/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно решение за обезщетение по договор за наем.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №298
На основание чл. 82 от Закона за задълженията и договорите Решение по ВАД №60/1995г. на Арбитражния съда при БТПП, във връзка с Раздел V, чл. 5.1. от Договор за наем от 16.06.2004г., с предмет: “Отдаване под наем на 160 паркингови места, находящи се на територията на Старата част на гр.Созопол.”, в полза на ЕТ “Казанова – Иван Баев”, представляван от Иван Баев да бъде изплатена под формата на обезщетение сума размер на 2000 /две хиляди/ лв.

VІІІ. ПРОМЯНА СТАТУТА НА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОДОБРЯВАНЕ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ В УПИ І, КВ. 62, С. ЧЕРНОМОРЕЦ.
11. Докладна записка с вх. №976/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно промяна статута на част от дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване план за регулация и застрояване в УПИ І, кв.62, с. Черноморец.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №299
Оттегля докладна записка с вх. №976/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно промяна статута на част от дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване план за регулация и застрояване в УПИ І, кв.62, с. Черноморец за следващо заседание, поради липса на становище от Кмета на с. Черноморец – г-жа Хрусанова.

ІХ. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-777, 778 В КВ. 63 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ.
12. Докладна записка с вх. №970/14.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот І-777,778 в кв.63 по плана на гр.Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №300

На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот І-777,778 в кв.63 по плана на гр.Созопол.

Х. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ V-25, VІ-26, VІІ-27,VІІІ-1242, ІХ-1243 И Х-1244 В КВ. 2 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ.
13. Докладна записка с вх. №971/14.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-25, VІ-26, VІІ-27, VІІІ-1242, ІХ-1243 и Х-1244 в кв.2 по плана на гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №301
На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-25, VІ-26,VІІ-27, VІІІ-1242, ІХ-1243 и Х-1244 в кв.2 по плана на гр. Созопол.

ХІ. ПРИЕМАНЕ “ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА”.
14. Докладна записка с вх. №975/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане Правилник за организацията и дейността на ОКСТ при Община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №302
Приема Правилника за организацията и дейността на ОКСТ по туризъм при Община Созопол. /Приложение №9/

ХІІ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА МОНТИРАНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ.
15. Докладна записка с вх. №964/13.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.


Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ: №303
Оттегля докладна записка с вх. №964/13.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения, за следващо заседание, за доуточняване.

ХІІІ. ЗАМЯНА НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.СОЗОПОЛ, ОБЛ. БУРГАСКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ УПИ VI, В КВ.29 ПО ПЛАНА НА ГР.СОЗОПОЛ.
16. Докладна записка с вх. №966/13.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно замяна на имот-общинска собственост, находящ се в гр. Созопол, обл. Бургаска, представляващ част от УПИ VI, в кв.29 по плана на гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №304
Оттегля докладна записка с вх. №966/13.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно замяна на имот-общинска собственост, находящ се в гр. Созопол, обл. Бургаска, представляващ част от УПИ VI, в кв.29 по плана на гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

ХІV. ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ.
17. Докладна записка с вх. №977/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№305.1. Общински съвет - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Янка Йорданова Иванова от с. Равна гора за операция на дясното око и поставяне на вътрешна леща на сина й Тодор Стоянов Иванов, ЕГН 8805010520 в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лева .
- Рада Найденова Алексиева от с. Зидарово за извършена операция на дясното око в размер на 250 / двеста и петдесет / лева.
- Стоян Николов Хаджиев от с. Зидарово за извършена операция на окото в размер на 330 / триста и тридесет / лева.
- Милка Темелкова Иванова от гр. Созопол, ул. “Оборище” 19 за втора операция с диагноза счупване на гръбначния стълб с увреждане на гръбначен мозък и 100% загубена работоспособност, за рехабилитационна дейност в размер на 841 /осемстотин четиридесет и един / лева.
- Елина Асенова Янкова от с. Зидарово за закупуване на лекарствени средства по лечението на детето си Ребека Емилова Методиева, ЕГН 0142180516 с диагноза трахеостома в размер на 40 / четиридесет / лева.
- Пею Вълчев Хрусанов от с. Зидарово за извършена операция на дясното око в размер на 330 / триста и тридесет / лева.
- Минка Христова Атанасова от с. Зидарово за закупуване на лекарства по лечението на сина й Марин Атанасов Стефанов, ЕГН 8703050601 преди операция на окото му в размер на 60 / шестдесет / лева.
- Христина Маркова Борисова от гр. Созопол, ул. “Лилия” 1 за закупуване на лекарства, нужни за постоянното й лечение в размер на 153 /сто петдесет и три / лева.
№305.2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

ХV. ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ.
18. Докладна записка с вх. №985/17.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№306.1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Станка Стоева Калинкова – ЕГН 4105050495, от с. Зидарово, община Созопол, сумата от 55 / петдесет и пет / лева за лечение на следисхимичен инсулт.
2. Станка Батилова Иванова – ЕГН 5002200497, от с. Габър, община Созопол, сумата от 56 /петдесет и шест/ лева за лечение на кожно заболяване.
3. Елина Асенова Янкова – с. Зидарово, сумата от 100 /сто/ лева за заплащане на изследвания и лечение на сина и Авел Каменов Янков.
4. Пенка Иванова Палазова – с. Зидарово за следболнично лечение на бронхитна форма – пневмофитроза в размер на 123 /сто двадесет и три/ лева.
5. Иван Атанасов Иванов – с. Равадиново, ул. “ Тракия” № 20 – за следболнично лечение на хипертонична болест трета степен, хипертонична криза, цефалгичен синдром в размер на 104/ сто и четири/ лева.
6. Петко Атанасов Стамов от с. Крушевец – закупуване на лекарства за лечение на туберколоза на белия дроб в размер на 200 /двеста/ лева.
7. Благой Стоянов Христов – с. Равадиново – сумата от 350 /триста и петдесет лева / за закупуване на лекарства за следоперативно лечение.
№306.2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

ХVІ. ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ.
19. Докладна записка с вх. №983/16.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно решение за отпускане на персонални пенсии.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №307
На основание чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, да бъде направено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Васил Недев Тодоров с ЕГН 9511230524 и Нели Недева Тодорова с ЕГН 9801260538 от с. Равадиново, Община Созопол.
Приложения:
1. Копие от заявление адресирано до НОИ, включващо мотивите за отпускане на пенсия;
2. Копие от разпореждане за отказ, с което се отказва отпускането на пенсия, издадено от длъжностно лице от ТД на НОИ;
3.Копие от декларация за семейно и имотно състояние и годишен доход на членовете на семейството за 12 месеца преди искането за отпускане на пенсията;
4. Копие от удостоверение за наследници.

ХVІІ. ОДОБРЯВАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ДЕЛЕГИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ “ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
20. Докладна записка №993/20.12.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №308
Общински съвет – Созопол определя за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол, по одобрената с Решение №32 на Общински съвет – Созопол от 30.01.2004 г. структура на общинската администрация Созопол, считано от 01.12.2004 г. до приемане на бюджета за Община Созопол за 2005 г. численост на персонала 99 /деветдесет и девет/ щата, в т.ч.:
- за делегирана от държавата дейност “Общинска администрация” – 55 /петдесет и пет/ щата;
за делегирана от държавата дейност “Общинска администрация”, до финансирана с общински приходи – 44 /четиридесет и четири/ щата.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….
/П. Рейзи/
О Б Щ И Н А С О З О П О Л

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите
за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 г
Всичко
капиталови разходи Субсидия
от РБ Собствени
бюджетни
средства
било става било става било става
642 400 663 010 92 000 92 000 550 400 571 010
51 00 – Основен ремонт
ФУНКЦИЯ – 01
Ремонт кметство с.Зидарово 3 000 3 000 3 000 3 000
Ремонт общинска сграда с.Зидарово 7 000 7 000 7 000 7 000
Ремонт кметство с.Габър 4 400 4 400 4 400 4 400
ФУНКЦИЯ – 03
Ремонт ЦДГ”Здравец” - Созопол 39 000 39 000 39 000 39 000
ОУ”Кирил и Методий” – Созопол 30 000 30 000 30 000 30 000
Ремонт ОУ – с.Росен 8 600 8 600 8 600 8 600
52 00 – ДМА
ФУНКЦИЯ – 01
5201-Компютър и хардуер/ПИ-1-Г/ 24 000 24 000 8 100 8 100 15 900 15 900
5203-Друго оборудване машини и съоръжения /ПИ-1-Е/ 4 000 4 000 4 000
4 000
5205 – Стопански инвентар/ПИ-1-3/ 12 000 12 000 12 000 12 000
5206 – Кметство и поликлиника - Созопол 20 000 20 000 20 000 20 000
ФУНКЦИЯ – 03
5206 – ЦДГ – с.Росен 39 000 39 000 39 000 39 000
5206 – ОУ”Христо Ботев” с.Черноморец 20 000 20 000 20 000 20 000
ФУНКЦИЯ – 06
5203 – Друго оборудване /ПИ – 1- Е/
5206 – Водоснабдяване кв.71 – гр.Созопол 5 300 5 300 5 300 5 300
5206 – Реконструкция площад ”Хан Крум”
гр.Созопол - Амфитеатър
74 300
90 700
74 300
90 700
5206 - Реконструкция площад “Хан Крум”
гр.Созопол – пред църква “Св.св.Кирил и
Методий”
66 800
66 800
66 800
66 800
5206 – Водоснабдяване ул.”Васил Левски” –
гр.Созопол 20 000 18 600 20 000 18600
5206 – Реконструкция вход-изход-Стар град 39 600 39 600 39 600 39 600
5206 - Входен знак гр.Созопол 0 0 0 0
5206 – Входен знак с.Равна гора.
1 000 0 1 000 0
5206 – Водоснабдяване с.Атия 9 500 17 500 9 500 17 500
5206 – Водоснабдяване с.Равадиново 0 6 000 0 6 000
5206 – Водоснабдяване с.Индже войвода 14 000 8 000 14 000 8 000
5206-Реконструкция водна площ “Градска
градина” 60 000 60 000 60 000 60 000
ППР/прилож.ПИ – 1- И/
ПСОВ – гр.Созопол 20 000 17800 20 000 17800

ПСОВ – с.Черноморец 14 500 15310 14 500 15 310
ФУНКЦИЯ – 07
5201 – комп.техника читалище Созопол 1 000 1 000 1 000 1 000
5206 – Археологически разкопки църква
“Св.Георги” 76 100 76 100 76 100 76 100
5300 - НДА 29 300 29 300 20 300 20 300 9 000 9 000
Приложение№2

П Л А Н - С М Е Т К А

На приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2004 година.

Било Става

1. Приходи 400 000 лв. 400 000 лв.
1. Такси за битови отпадъци 370 000 лв. - 400 000 лв.
2. Други приходи 30 000 лв. 0,00 лв.

2. Разходи 400 000 лв. 400 000 лв.
1. Осигурявяне на съдове за 10 000 лв. 2 500 лв.
съхраняване на битови отпадъци
- контейнери, кофи и др.

2. Събиране на битови отпадъци и 255 000 лв 278 100 лв.
транспортирането им до депата или
други инсталации и съоражения за
обезвреждането им.

3. Проучване, проектиране, изграж- 20 000 лв. 20 000 лв.
данне, потдържане, есплоатация,
закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации
и съоражения за обезвреждане на битови
отпадъци.

4. Почистване на улични пллатна, 115 000 лв. 99 400 лв.
площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.

Приложение№3
П Л А Н - С М Е Т К А

На приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2005 година.

1. ПРИХОДИ. 430 000 лв.
1. Такси за битови отпадъци 420 000 лв.
2. Други приходи 10 000 лв.

2. РАЗХОДИ 430 000 лв.
5. Осигурявяне на съдове за 5 000лв.
съхраняване на битови отпадъци
- контейнери, кофи и др.

6. Събиране на битови отпадъци и 296 000 лв.
транспортирането им до депата или
други инсталации и съоражения за
обезвреждането им.

7. Проучване, проектиране, изграж- 19 000 лв.
данне, потдържане, есплоатация,
закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации
и съоражения за обезвреждане на битови
отпадъци.

8. Почистване на улични пллатна. 110 000лв.
площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4


Такса “Битови отпадъци”
за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани както и за жилищни имоти на предприятия в строителни граници на населените места за 2005г. /в промил върху данъчната оценка на имота/
№ Населено място Сметосъбиране и сметоизвозване Поддържане чистотата на териториите на обществено ползване Проучване, проектиране, изграждане,поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за бит. Отпадъци или др.инсталации за обезвр. на битови отпадъци Всичко
1 Гр.Созопол 4,20 1,55 0,25 6
2 с. Черноморец 4,20 1,55 0,25 6
3 с. Атия 6,75 0 0,25 7
4 с. Равадиново 6,75 0 0,25 7
5 с. Росен 4,75 0 0,25 5
6 с. Равна гора 4,75 0 0,25 5
7 с.Извор 4,75 0 0,25 5
8 с.Вършило 4,75 0 0,25 5
9 с.Габър 4,75 0 0,25 5
10 с.Крушевец 4,75 0 0,25 5
11 с. Зидарово 4,75 0 0,25 5
12 с. Присад 4,75 0 0,25 5
13 с.Индже в-да 4,75 0 0,25 5
14 СО Червенка 9,75 0 0,25 10ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Размер на такса за битови отпадъци
за сметоизвозване на един съд за една година в лева
/честота на сметоизвозване за една година/


Населено място съд
110 л. съд
1100 л. Честота в годината
гр.Созопол 356,40 лв. 3564,00 лв. 220
с. Черноморец 129,60 лв. 1296,00лв. 80
с.Равадинво с.Атия 110,16 лв. 1101,60 лв. 68
с.Росен
с. Крушевец
с.Извор
с. Индже войвода
с.Присад
с. Вършило
с. Габър
с. Равна гора
с. Зидарово38,80 лв.388,00лв.24
с.Червенка 810,00лв. 52
ТАРИФА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ ПО ЗМДТ
Приложение № 6
Наименование на таксите Такса от 01.04. 2004 г
в лева Такса от 01.01.2005г. /проект/
1 2 3
Раздел ІІ
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, ул.платна, панаири и терени с др.предназначение
- за ползване на пазари
За продажба с лек автомобил на ден 7,00 лв 7,00 лв
За продажба с товарен автом. или ремарке на ден 10,00 лв 10,00 лв
За ползване с цел търговия с пром.стоки 2 пъти 2 пъти
за ползване на тротоари, площадки и др.терени за търг.
дейност на открито, вкл.
разполагане на маси, столове, маси, витрини се събира такса на кв.м/на ден; на месец/
А/ І-ва зона – ул.Вятърна мелница, Автогара, Аполония, Южна алея,пл.Хан Крум, Меркурий, пл.Черно море, ул.Ропотамо, ул.Републиканска и ул.Одеса 01.01-31.05 –1лв/ден – 20лв/месец
01.10-31.12- 1лв/ден – 20лв/месец
01.06-30.09 –2 лв/ден- 40лв/месец 01.01-31.05 –1лв/ден – 20лв/месец
01.10-31.12- 1лв/ден – 20лв/месец
01.06-30.09 –2 лв/ден- 40лв/месец
Б/ІІ-ра зона – останалата част на града и с.Черноморец 01.01-31.05- 0,70лв/ден- 12лв/месец
01.10-31.12- 0,70лв/ден- 12лв/месец
01.06-30.09- 1.40лв/ден- 24лв/месец 01.01-31.05- 0,70лв/ден- 12лв/месец
01.10-31.12- 0,70лв/ден- 12лв/месец
01.06-30.09- 1.40лв/ден- 24лв/месец
В/ ІІІ-та зона – селата без Черноморец 0,30 лв /ден - 5,00 лв/месец 0,30 лв /ден - 5,00 лв/месец
- за ползване на общ.терени за разполагане на маси, столове и витрини пред ЗХ и магазини на кв.м.
А/ І-ва зона – ул.Вятърна мелница,Автогара, Аполония, Южна алея,пл.Хан Крум, Меркурий, пл.Черно море, ул.Ропотамо, ул.Републиканска и ул.Одеса, 01.01-31.06-0.30 лв/ден – 6.00лв/месец
01.09-31.12-0.30 лв/ден – 6.00лв/месец
01.07-31.08-0.50лв/ден –10.00лв/месец 01.01-31.06-0.30 лв/ден – 6.00лв/месец
01.09-31.12-0.30 лв/ден – 6.00лв/месец
01.07-31.08-0.50лв/ден –10.00лв/месец
Б/ІІ-ра зона – останалата част на града и с.Черноморец 01.01-31.06-0.20 лв/ден – 4.00лв/месец
01.09-31.12-0.20 лв/ден – 4.00лв/месец
01.07-31.08-0.30лв/ден – 8.00лв/месец 01.01-31.06-0.20 лв/ден – 4.00лв/месец
01.09-31.12-0.20 лв/ден – 4.00лв/месец
01.07-31.08-0.30лв/ден – 8.00лв/месец
В/ІІІ-та зона – селата без с.Черноморец 0.30 лв/ден
4.00лв/месец 0.30 лв/ден
4.00лв/месец
Такси на кв.м за общ.терен за
монтиране на павилиони,
каравани, маркизи и навеси за
търговска дейност и услуги по
чл.56 от ЗУТ на квадратен
метър на месец
Първа зона – /р-т “Вятърна мелница”, ул. “Аполония”,пл.”Хан Крум”,базар Меркурий ул.”Републиканска” без частта, която влиза във втора зона,Южна алея,Градска градина, ул.”Одеса” без частта, която влиза във втора зона, ул.”Ропотамо” до р-т “Хоризонт”
10.00 лв на кв.м на месец
10.00 лв на кв.м на месец
Втора зона – Крайбрежен булевард, ул. “Одеса” в частта си от ул. “Първи май” до ул. “Лазурен бряг” , ул. “Републиканска” в частта си от пл. “Черно море” по посока изход Созопол до края на улицата 6 лв на кв.м. на месец 6 лв на кв.м. на месец
Трета зона – останалата част на града и с.Черноморец 5 лв на кв.м на месец 5 лв на кв.м на месец
Четвърта зона- за всички
останали селища от общината 0.50 лв на кв.м.месец 0.50 лв на кв.м.месец
За инвалиди , собственици на обекти – наемните цени се намаляват с корекционен коефициент – 0,5
Такси на кв.м за общ.терен за
монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги на територията на гр.Созопол 2,50 лв на кв.м.месец 2,50 лв на кв.м.месец
За месеците : юни, юли, август и септември – таксите се удвояват за първа, втора и трета зона
За места за организиране на пазари, събори и празници, за продажба на стоки на кв.м. 2,00 лв 2,00 лв
За места на панорами, стрелбища, моторни люлки, и др.на ден за кв.м. 0,30 лв 0,30 лв
За ползване на тротоари, площади,ул.платна и др.за стр.площадки на кв.м. на месец или част от месеца
І. Град Созопол 1,00 лв 1,00 лв
ІІ.с.Черноморец 0,60 лв 0,60 лв
ІІІ. Села 0,30 лв 0,30 лв
За ползване на тротоари, площади, ул. платна и др.терени за рекламна дейност
За ползване на маса за раздаване на рекламни материали / на кв.м./ на ден 10,00 лв 10,00 лв
Реклама върху транспаранти и ленти /на кв.м./ на месец 6,00 лв 6,00 лв
За свободностоящи или монтирани настойки върху тротоари и тревни площи едностранни РИЕ
А) рекламни табла и витрини на /кв.м./ на месец 6,00 лв 6,00 лв
Б) за фирмена указателна табела кв.м на месец 5,00 лв 5,00 лв
За ползване на автомобил за рекламна цел на ден 5,00 лв на ден
100,00 лв на месец 5,00 лв на ден
100,00 лв на месец
За двустранно РИЕ таксите се удвояват
Реклами за бюджетни организации и оргавизации с хуманитарна цел не се заплащат
За селищата в общината без Созопол и с.Черноморец 50/100намаление
Раздел ІІІ
Такси за детски градини, детски ясли и други общински социални услуги
За ползване на детски ясли
За Созопол и с. Черноморец 20 лв 20 лв
За останалите села в общината 20 лв. 10 лв.
За ползване на детски градини
За Созопол и с. Черноморец 20 лв 20 лв
За останалите села в общината 20 лв. 10 лв.
Общински социални услуги

Домашен социален патронаж

Средства за продукти, ел.енергия, вода и гориво за разнос на храната

Средства за продукти, ел.енергия, вода и гориво за разнос на храната


Раздел ІV
Туристическа такса
А. За средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища
-за в.с. Дюни, ,месност “Каваци” местнос “Ачмалъци”, местност “Мапи”, местност “Буджака”,
гр. Созопол 0,80 лв на лице на ден 0,80 лв на лице на ден
- за с.Черноморец, с.Равадиново 0,60 лв на лице на ден 0,60 лв на лице на ден
-за гр.Созопол, с. Черноморец, с.Равадиново за лица до 12 год. 0,00лв. на лице на ден
Б. За места за настаняване -пансиони, поч.станции, самостоятелни стаи, семейни хотели, къмпинги, вили, къщи, и бунгала
-за в.с. Дюни, ,месност “Каваци” местнос “Ачмалъци”, местност “Мапи”, местност “Буджака”,
гр. Созопол 0,60 лв на лице на ден 0,60 лв на лице на ден
- за с.Черноморец, с.Равадиново 0,40 лв на лице на ден 0,40 лв на лице на ден
-за гр.Созопол, с. Черноморец, с.Равадиново за лица до 12 год. 0,00лв. на лице на ден
Раздел V
Такси за добив на кариерни материали лв/ куб.м лв/ куб.м
За речен и кариерен пясък, чакъл и баластра 0,30 лв 0,30 лв
За ломен, трошен мозаечен камък от седиментни пясъчни и др.скали 0,30 лв 0,30 лв
Камъни за добиване на павета 0,50 лв 0,50 лв
Валяци, воденични камъни, точила, брусове 1,50 лв 1,50 лв
Цокли, корнизи, стъпала от пясъчници мрамори и др.от седиментни скали 2,00 лв 2,00 лв
Цокли, корнизи, стъпала и др.от гранити, сианити, базалти, диорити, риолити, андезити и др. От твърди еруптивни скали 1,00 лв 1,00 лв
Раздел VІ
Такса за техничeски услуги
За издаване на скица за недвижим имот – Созопол,с.Черноморец, с.Равадиново 10,00 лв 10,00 лв
За издаване на скица за недвижим имот – села 5,00 лв 5,00 лв
За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – Созопол, Черноморец и Равадиново 15,00 лв 15,00 лв
За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – Села 7,00 лв 7,00 лв

За издаване на експресни скици в рамките на 8ч работен ден за :
Съда
Проектиране


70,00 лв
50,00 лв


70,00 лв
50,00 лв

За презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6м.
2,00 лв
2,00 лв
За определяне на строителна линия и ниво на строеж
А/за сгради-кв.м застроена площ 0,20 лв. на кв.м. 0,20 лв. на кв.м.
Б/ огради на линеен метър 0,30 лв. на л.м. 0,30 лв. на л.м.
В/за линейни обекти до 1000 м 0,15 лв/ лин.м 0,15 лв/ лин.м
Г/за линейни обекти от 1000 м
до 5 000 м 0,10 лв / лин.м 0,10 лв / лин.м
Д/ за линейни обекти над 5000 м 0,05 лв/ лин м 0,05 лв/ лин м
За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – за УПИ 1,50 лв 5,00 лв
За заверяване на преписи от документи и факти и копия от планове и документация към тях 2,00 лв 2,00 лв
За издаване на разрешения за мантаж /поставяне/ на временни съоръжения за търговия и услуги – павилиони,кабини, маркизи и др. 20,00 лв 20,00 лв
За издаване на разрешение за поставяне на сергии, маси, реклами и др. 10,00 лв.
За издаване на разрешение за строеж, основен рем.преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
За ограда ажурна 10,00 лв.
За ограда масивна 50,00 лв.
1. за жил.сгради до 3етажа 50,00 лв 50,00 лв
2. за жил.сгради над 3 етажа 20лв. на етаж 20лв. на етаж
3. за нежилищни сгради 100,00 лв 100,00 лв
4. за селскостопански и стопански сгради 10,00 лв 10,00 лв
5. за инженерна инфраструктура До 20 м. – 40 лв.
Над 20 м. – 80 лв. До 20 м. – 40 лв.
От 20л.м. до 100л. м. –
80,00 лв.
От 100л.м. до 500л. м. –
150 лв.
От 500л.м. до 1000 л.м. – 200 лв.
Над 1000л.м. – 300 лв.
актове за узаконяване Горните такси от т.1 до т.5 в троен размер Горните такси от т.1 до т.5 в троен размер
Раздел VІІ
За издаване на удостоверение за наследници 1,50 лв 1,50 лв
- Бърза поръчка
-Експресна – 4 часа 2,00 лв
3,00 лв 2,00 лв
3,00 лв
За издаване на удостоверения за идентичност на имена 1,00 лв 1,00 лв
За издаване на удостоверения,че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 1,50 лв 1,50 лв
За издаване на дубликати за удостоверение за раждане или за граждански брак,както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 1,50 лв 1,50 лв
За издаване на удостоверение за семейно положение 2,00 лв 2,00 лв
За издаване на удостоверение за родствени връзки 2,00 лв 2,00 лв
За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен и настоящ адрес 2,00 лв 2,00 лв
Такса за сключване на брак
За гр. Созопол и с. Черноморец 20,00лв. 20,00лв.
За останалите селища от Общината 0,00лв. 0,00лв.
За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБ 15,00 лв 15,00 лв
За заверка на покана-декларация за частно посещение в РБ на лице,живеещо в чужбина,на което родителите или един от тях са от бълг.народност 5,00 лв 5,00 лв
Удостоверение по чл13 ал.5 от ППЗСПЗЗ 1,50 лв. 5,00 лв.
За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина
3,00 лв
3,00 лв
За всички други видове удостоверения по искане на граждани 1,50 лв 1,50 лв
За преписи от документи 1,50 лв 1,50 лв
По производства за настаняване под наем
За гр. Созопол и с. Черноморец 5,00 лв.
За останалите селища от Общината 0 лв.
За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 3,00 лв 1,50 лв
ТАРИФА НА ТАКСИТЕ

1. Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Магазини, павилиони и др. Търговски обекти

Град първоначална такса – 200 лв.
годишна такса
- до 20 кв.м. – 150 лв.
- над 20 кв.м. – 300 лв.
Села първоначална такса – 50 лв.
годишна такса
- до 20 кв.м. – 50 лв.
- над 20 кв.м. – 70 лв.
с. Черноморец първоначална такса – 100 лв.
годишна такса
- до 20 кв.м. – 70 лв.
- над 20 кв.м. – 150 лв.
Заведения за хранене и развлечения
Категория Първ. такса Годишна такса

5 звезди 250 лв. 2000 лв.
4 звезди 200 лв. 1500 лв.
3 звезди 150 лв. 500 лв.
2 и 1 звезди 100 лв. 150 лв.
Без категория 50 лв. 50 лв.

2. Разрешение за търговия с вина и спиртни напитки

За търговия на едро
Град – целогодишни обекти

Годишна такса
- до 20 кв.м. – 300 лв.
- от 20 до 40 кв.м. – 400 лв.
. над 40 кв.м. – 600 лв.
Град – сезонни обекти

.
Годишна такса
- до 20 кв.м. – 600 лв.
- от 20 до 40 кв.м. – 800 лв.
- над 40 кв.м. – 1200 лв.

За търговия на дребно в магазини, павилиони и др. търговски обекти
Град - целогодишни

.
Годишна такса
- до 20 кв.м. – 150 лв.
- от 20 до 40 кв.м. – 300 лв.
- над 40 кв.м. – 500 лв.

Град – сезонни обекти
Годишна такса
- до 20 кв.м. – 400 лв.
- от 20 до 40 кв.м. – 600 лв.
- над 40 кв.м. – 800 лв.

Села
Годишна такса
- до 20 кв.м. – 50 лв.
- от 20 до 40 кв.м. – 70 лв.
- над 40 кв.м. – 100 лв.

Заведения за хранене и развлечения: град и с. Черноморец – целогодишни
Категория Годишна такса

5 звезди 5000 лв.
4 звезди 4000 лв.
3 звезди 1500 лв.
2 и 1 звезди 360 лв
Сезонни заведения за хранене и развлечения - град
Категория Годишна такса
5 звезди 6000 лв.
4 звезди 5000 лв.
3 звезди 4000 лв.
2 и 1 звезди 720 лв
Сезонни обекти за търговия на дребно с вина, спирт и спиртни напитки – с. Черноморец
Първоначална такса – 50 лв.
Годишна такса

- до 20 кв.м. – 150 лв.
- от 20 до 40 кв.м. – 200 лв.
- над 40 кв.м. – 300 лв.

Сезонни Заведения за хранене и развлечения – с. Черноморец

Категория Годишна такса

5 звезди 5000 лв.
4 звезди 4000 лв.
3 звезди 1500 лв.
2 и 1 звезди 500 лв.

Целогодишни заведения за хранене и развлечения – села

Категория Годишна такса

5 звезди 5000 лв.
4 звезди 4000 лв.
3 звезди 1500 лв
2 и 1 звезди 150 лв.

Сезонни Заведения за хранене и развлечения – села

Категория Годишна такса

5 звезди 5000 лв.
4 звезди 4000 лв.
3 звезди 1500 лв.
2 и 1 звезди 300 лвПриложение № 7


Тарифа на цени за услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол


Наименование на услугата Цена на услугата от 01.04.2004 г.
в лева Цена на услугата от 01.01.2005 г.
в лева
1 2 3 3
І Административно и информационно обслужване
1 Заявление за наличие на българско гражданство 2.00 2.00
2 Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 2.00 2.00
3 Удостоверение за българско гражданство 2.00 2.00
4 Заявление за възстановяване или промяна на име /съда/ 2.00 2.00
5 Удостоверение за вписване в картотечен регистър за населението 2.00 2.00
6 Удостоверение за вписване в картотечния регистър /за чужденци с постоянно пребиваване/ 2.00 2.00
7 Повторно издаване на удостоверение за трудово Възнаграждение – УП-2 5.00 5.00
8 Повторно издаване на удостоверение за трудов стаж /по трудова книжка/ 2.00 2.00
9 Повторно издаване на удостоверение за трудов стаж Обр. 30 /при липса на трудова книжка/ 5.00 5.00
10 Документ за липсата на финансови задължения към Общината, за да бъде издадено разрешение за лиценз 1.00 1.00
11 Издаване разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Общината 50.00
решение на ОбС № 45 от 30.01.2004 г 50.00
решение на ОбС № 45 от 30.01.2004 г
12 Заявление-молба от превозвача за издаване на разрешение за таксиметрова дейност


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...