:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2015г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2015г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 57

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 795/ 25.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне пълномощията на кметските наместници на територията на община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 797/ 26.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2016 година
3. Докладна записка с вх. № 821/ 04.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
4. Докладна записка с вх. № 823/ 07.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
5. Докладна записка с вх. № 824/ 07.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
6. Докладна записка с вх. № 843/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите на ВиК системи и съоръжения между държавата и община Созопол
7. Докладна записка с вх. № 848/ 10.12.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
8. Докладна записка с вх. № 855/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
9. Докладна записка с вх. № 856/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
10. Докладна записка с вх. № 796/ 26.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол
11. Докладна записка с вх. № 803/ 01.12.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.
12. Докладна записка с вх. № 806/02.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 година във функция „Общи държавни служби”.
13. Докладна записка с вх. № 839/09.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
14. Докладна записка с вх. № 851/10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016 година, Функция „Образование -”ОДЗ
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
15. Докладна записка с вх. № 817/ 04.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 825/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр.Созопол, за възстановяване на правото на собственост
17. Докладна записка с вх. № 826/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр.Созопол, за възстановяване на правото на собственост
18. Докладна записка с вх. № 827/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр.Созопол, за възстановяване на правото на собственост
19. Докладна записка с вх. № 828/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи Поземлени имоти с идентификатори 81178.40.344 и 81178.40.347, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр.Черноморец.
20. Докладна записка с вх. № 841/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 842/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящ се в с.Атия, с идентификатор 63015.503.99.2 - държавна собственост
22. Докладна записка с вх. № 849/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще гр.Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 857/ 14.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на договор за наем на помещение – частна собственост за нуждите на Клуба на пенсионера с.Атия, общ. Созопол
24. Докладна записка с вх. № 858/ 14.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
25. Докладна записка с вх. № 859/ 14.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с.Индже войвода
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
26. Докладна записка с вх. № 829/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Захранващ подземен ел. кабел с дължина 250,00м и захранващ водопровод с дължина 340,00м“ за ПИ 134.333, зона §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол
27. Докладна записка с вх. № 838/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в з-ще с.Крушевец,общ.Созопол, област Бургас за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван имот №134.134, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол ”
28. Докладна записка с вх. № 840/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на 81178.501.99 и 81178.501.98 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.З от Закон за устройство на територията;
29. Докладна записка с вх. № 853/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за част от ПИ 67800.501.526 по КК, представляваща площадно пространство, заключено между УПИ ІІ, ІІІ в кв.19 и улица с о.т. 120-119-118 по плана на гр.Созопол
30. Докладна записка с вх. № 854/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация за улица – тупик с о.т. 159-741 ( ПИ 67800.5.735 и 67800.5.794 по КК), м.”Буджака” землище гр.Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
31. Докладна записка с вх. № 852/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VI. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 863/ 15.12.2015Г., ОТ ПЕТЯ ЧАПЕВОВА – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ В ОБХВАТ НА ПИ 108011 И 108015 В М.”СТОПАНСКИ ДВОР”, З-ЩЕ НА С. ИНДЖЕ ВОЙВОДА.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 795/ 25.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне пълномощията на кметските наместници на територията на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 58

Общински съвет Созопол определя пълномощията на кметските наместници в населените места на територията на община Созопол, които не са административен център на кметство, както следва:
Кметските наместници в обхвата на населеното място и прилежащата му територия:
1.Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2. Отговарят за стопанисването на общинското имущество;
3. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
4. На основание заповед на кмета на Общината изпълняват функциите на длъжностни лица по гражданско състояние;
5. Завеждат регистрите за гражданско състояние на населението, подават съобщения за настъпили събития на отдел „ГРАО” при община Созопол и поддържат в актуализиран вид картотечния регистър;
6. Извършват адресна регистрация на населението на територията на населеното място;
7. Осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигуряват спазването на обществения ред в населеното място, съгласно действащите нормативни актове;
9. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Организират изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;
11. Съдействат и контролират приложението на нормативните актове, уреждащи въпросите за земеползването.
12. Регистрират жалбите, молбите, сигналите и предложенията на населението и съдействат за тяхното проучване и решаване;
13. Организират обредната дейност и провеждането на празниците в населеното място;
14. Подпомагат органите по здравеопазването в населеното място за поддържане на материалната база;
15. Следят за спазване на хигиенните изисквания;
16. Съдействат при организиране и провеждане на мероприятията по преброяване на населението, животните, сградния фонд и други, съгласно Закона за статистиката;
17. Съдействат за организационно-техническата подготовка и провеждане на избори и референдуми.

Докладна записка с вх. № 797/ 26.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2016 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 59

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2016 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата докладна записка.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина и чрез продажба на стоящата дървесина на корен.

Докладна записка с вх. № 821/ 04.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 60

I. ОДОБРЯВА, считано от 01.01.2016 г. структура на Общинска администрация Созопол, както следва:
1. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1.1. Кмет;
1.2. Заместник кметове;
1.3. Секретар;
1.4. Кметове на кметства;
1.5. Кметски наместници.
2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ- Организирана в 2 (две) дирекции и 5 (пет) отдела както следва:
2.1. Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” включваща:
2.1.1. Отдел „ Канцелария, административно и информационно обслужване”със следните звена:
2.1.1.1. Звено Фронт офис и информационно обслужване;
2.1.1.2. Звено за обслужване на Общинския съвет;
2.1.1.3.Техническо звено.
2.1.2 Отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, включващ:
2.1.2.1. Звено “Общински концесии и обществени поръчки”.
2.1.3.Отдел „Гражданска регистрация на населението”.

2.2. Дирекция „Финансово счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”, включваща:
2.2.1. Отдел „ Финансово счетоводни дейности”;
2.2.2. Отдел „ Бюджет и човешки ресурси”.

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ- Организирана в 3 (три) дирекции и 5 (пет) отдела както следва:
3.1. Дирекция „ Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”, включваща:
3.1.1. Отдел „Туризъм и икономически дейности”;
3.1.2. Отдел „ Приходи от местни данъци, такси и услуги”.

3.2. Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти”, включваща:
3.2.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”;
3.2.2. Отдел „ Инвестиционна политика и екология ” ;
3.2.3. Отдел „Управление на проекти ”.

3.3.Дирекция „ Култура, образование и хуманитарни дейности ”.
4. ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА

4.1. Главен архитект;
4.2. Звено вътрешен одит;
4.3. Финансов контрольор;
4.4. Служител по Отбранително-мобилизационна подготовка;
4.5. Служител по сигурността на информацията.

II. ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2016 г.:
1. ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация - 131 щатни бройки.
2. Численост на администрацията в кметствата, както следва:
2.1. гр. Черноморец-9 бр.
2.2. с. Зидарово-2 бр.;
2.3. с. Крушевец-2 бр.;
2.4. с. Равна гора-2 бр.;
2.5. с. Росен-2 бр.;
2.6. с. Равадиново-2 бр.;
2.7. с. Атия-2 бр.;
2.8. с. Габър-1,5 бр.;
2.9. с. Индже войвода-1,5 бр.

Докладна записка с вх. № 823/ 07.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 61

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол:
1. Чл. 15 се променя и добива следната редакция :
„Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
2. В преходните и заключителни разпоредби се добавя нов §14 както следва :
„§14 Промените приети с решение № 61/ 22.12.2015 г, влизат в сила от 01.01.2016 г.”

Докладна записка с вх. № 824/ 07.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 62

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол :
1. Добавя се нов чл. 146а, както следва :
„Чл.146а (1) За специално ползване на общинските пътища чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:
1. До 2 кв.м. вкл. 350.00 лв с вкл.ДДС
2. Над 2 кв.м. до 4 кв.м. вкл. 440.00 лв с вкл.ДДС
3. Над 4 кв.м. до 6 кв.м. вкл. 460.00 лв с вкл.ДДС
4. Над 6 кв.м. до 8 кв.м. вкл. 480.00 лв с вкл.ДДС
5. Над 8 кв.м. до 12 кв.м. вкл. 500.00 лв с вкл.ДДС
6. Над 12 кв.м. до 20 кв.м. вкл 520.00 лв с вкл.ДДС
7. Над 20 кв.м. 700.00 лв с вкл.ДДС
(2) Таксите по ал.1 са дължими от датата на издаване на разрешението за специално ползване , чрез експлоатация на рекламно съоръжение и се заплащат изцяло до 30 януари на съответната година;
(3) Таксите по ал.1 се заплащат за рекламни съоръжение изградени извън територията на населените места по смисъла на §5, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
2.Чл.149 се изменя и придобива следната редакция :
„ Чл.149 (1) За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия се заплащат цени както следва :
- 100.00 лв с ДДС на час за ползване на основен спортен терен без използване на съоръженията за осветление ;
- 200.00 лв с ДДС на час за използване на основен спортен терен с включени съоръжения за осветление;
- 400.00 лв с ДДС на час за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център без използване на съоръженията за осветление;
- 500.00 лв с ДДС на час за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център с включени съоръжения за осветление;
- 100.00 лв с ДДС на час за ползване на помощен тренировъчен терен с изкуствена настилка.”
-300.00 лв с ДДС на час за ползване на спортно-възстановителен център.
(2) За вход на стадион „Арена Созопол” се заплащат следните цени:
- 2.00 лв с ДДС - за трибуни ;
- 5.00 лв с ДДС- за ВИП ложа. „

Докладна записка с вх. № 843/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите на ВиК системи и съоръжения между държавата и община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 63

1. На основание разпоредбите на чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА и §9 ал.5 ПЗР към ЗИД на ЗВ (обн.ДВ, бр.103 от 29.11.2013г.), Общински съвет гр.Созопол дава своето съгласие така представения окончотелен протокол за разпределяне на активите между държавата и Община Созопол да бъде подписан от Кмета на Община Созопол, г-н Панайот Рейзи.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгласно Закона за водите.

Докладна записка с вх. № 848/ 10.12.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 64

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 30.09.2016г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 30.09.2016г

Докладна записка с вх. № 855/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 65

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
В гл.II, раздел I „Такса за битови отпадъци ”
- Създава се нов чл.18 (8) : Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законнорегистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.“;
- Създава се нов чл.18(9) : Освобождаването по ал. 8 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.“
II. В ПЗР на НОАМТЦУТОС
- § 11 се променя така: Чл. 18а влиза в сила от 01.01.2017г.
- Създава се нов § 13: Промените влизат в сила от 01.01.2016г.,с изключение на §11 ,който влиза в сила от 01.01.2017г.

Докладна записка с вх. № 856/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 66

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
В гл.II, раздел I „Данък върху недвижимите имоти”
- Създава се нов чл.11(3): За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“
II. В ПЗР на НОРМД се създава нов параграф:
- Създава се нов § 14: Промените влизат в сила от 01.01.2016г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 796/ 26.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 67

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1, Приложение №2 и Приложение №3) към настоящето решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2016г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.

Докладна записка с вх. № 803/ 01.12.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 68

Общински съвет Созопол приема Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2014г – 31.12.2014г.

Докладна записка с вх. № 806/02.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 година във функция „Общи държавни служби”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 69

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва Дарин Божидаров Хльостаров – юрисконсулт в отдел „ПДУС” с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от датата на назначаването му.

Докладна записка с вх. № 839/09.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 70

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 330 950лв. 15 000лв. 1 315 950лв.
в т.ч.
§ 10-13 –постелен инвентар и облекло 36 800лв. 15 000лв. 21 800лв.

било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансф., обезщ.и помощи 250 000лв. 15 000лв. 265 000лв.
в т.ч.
подпараграф 42-14 – помощи по РОС 250 000лв. 15 000лв. 265 000лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 300 000лв., както следва:
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ” – намаление с 300 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§52-00 – придобиване на ДМА 2 926 765лв. 300 000лв. 2 626 765лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-изграждане на улична мрежа "Провлака"
в т.ч.СМР, изграждане на подпорна
стена, дъждовна канализация, строителен
и авторски надзор и други 2 105 000лв. 300 000лв. 1 805 000лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление с 240 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление с 240 00лв. по параграфи както следва:
било намаление става

§52-00 – придобиване на ДМА 6 538 374лв. 240 000лв. 6 298 374лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-подземен паркинг "Север" №1 и
тренировъчно игрище със
съблекални и прилежаща
инфраструктура в т.ч.
строителство, авторски и
строителен надзор и други 3 366 380лв. 240 000лв. 3 126 380лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 540 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 540 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 114 480лв. 540 000лв. 654 480лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-инвестиции в рибарско пристанище –
гр.Черноморец - СМР 21 600лв. 540 000лв. 561 600лв.

РЕШЕНИЕ:
№ 71

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общински Културен Институт „Музеен център” - Созопол за 2015г. в дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 57 000лв. 57 000лв.
в т.ч. било намаление става
подпараграф 52-03 – придобиване на
др.оборудване, машини и съоръжения:
-системи за видеонаблюдение и
пожароизвестяване за АМ,ХГ,ЕМ 53 000лв. 1 800лв. 51 200лв.
било увеличение става
подпараграф 52-19 – придобиване
на други ДМА:
-закупуване на картина за ХГ Созопол 0лв. 1 800лв. 1 800лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 72

3.Въз основа на приетите решения по т. 1.2, т.1.3, т.1.4, и т.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г., в т.ч 6 995 980 лв. за капиталови обекти - финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №4/
било става
Общо капиталови разходи: 13 757 075лв. 13 757 075лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 13 343 715лв. 13 343 715лв.

Докладна записка с вх. № 851/10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016 година, Функция „Образование -”ОДЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 73

1. Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/2016 година на Функция „Образование”- ОДЗ

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 817/ 04.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 74

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Яни Стоев Батилов, чрез продажба на 90 кв.м. ид.ч. /деветдесет квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ V-197/пет римско за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и седем/, кв.18/ осемнадесет/ по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 510 /петстотин и десет /кв.м.
2. Одобрява експертна оценка №20150128/19.11.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 530 лв./петстотин и тридесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на Община Созопол да извършва всички необходими действия за довършване на процедурата

Докладна записка с вх. № 825/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр.Созопол, за възстановяване на правото на собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 75
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол Поземлени имоти № 009096, с площ 1,164 дка., находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново, идентичен с поземлен имот 61042.9.96 по влязла в сила на 17.11.2015г. кадастрална карта за землище с.Равадиново, Община Созопол и поземлен имот №011117, с площ 3,318 дка., находящ се в местност „Факуда” землище с.Равадиново идентичен с поземлен имот 61042.11.117, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас,.за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Илиев Атанасов

Докладна записка с вх. № 826/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр.Созопол, за възстановяване на правото на собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 76
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с идентификационен № 81178.37.155, с площ 2,362 дка., находящ се в местност „Габрака”, землище гр.Черноморец, предаден на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас,.за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците Янаки Згуров Янев

Докладна записка с вх. № 827/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр.Созопол, за възстановяване на правото на собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 77

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот № 010107, с площ 2,668дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Факуда”, землище с.Равадиново, идентичен с поземлен имот 61042.10.107 по влязла в сила на 17.11.2015г. кадастрална карта за землище с.Равадиново, Община Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за който е съставен АОС № 2590/06.10.2014г. за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Сотиров Янев.

Докладна записка с вх. № 828/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи Поземлени имоти с идентификатори 81178.40.344 и 81178.40.347, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 78

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване за имоти - частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.40.344 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Ачмите“, с площ 11 360 кв.м./единадесет хиляди триста и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива.Актуван с акт за частна общинска собственост № 2108/10.05.2013год
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11 500,00лв. /единадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150091/08.04.2015г., презаверена с № 20150256/02.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.40.347 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Ачмите“, с площ 95 376 кв.м./деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива. Актуван с акт за частна общинска собственост № 2107/10.05.2013год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 96 300,00лв. /деветдесет и шест хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150090/08.04.2015г. презаверена с № 20150256/02.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 841/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 79

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.516 с площ 489 кв.м./четиристотин осемдесет и и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. актуван като частна общинска собственост с акт № 3410/15.09.2015год.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.471 с площ 269 кв.м./двеста шестдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. актуван като частна общинска собственост с акт № 3311/24.08.2015год.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.460 с площ 704 кв.м./седемстотин и четири метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. актуван като частна общинска собственост а акт № 3306/24.08.2015год.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.248 с площ 144 кв.м./сто четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с акт № 3280/11.08.2015год.
1.5. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.148 с площ 600 кв.м./шестстотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с акт № 3271/10.08.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.516 с площ 489 кв.м./четиристотин осемдесет и и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. актуван като частна общинска собственост с акт № 3410/15.09.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 7 300,00лв. / седем хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150147/07.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.471 с площ 269 кв.м./двеста шестдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. актуван като частна общинска собственост с акт № 3311/24.08.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 4 000,00лв. / четири хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150146/07.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.460 с площ 704 кв.м./седемстотин и четири метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. актуван като частна общинска собственост а акт № 3306/24.08.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 10 500,00лв. / десет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150145/07.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.248 с площ 144 кв.м./сто четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с акт № 3280/11.08.2015год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 2 200,00лв. / две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150148/07.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.148 с площ 600 кв.м./шестстотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с акт № 3271/10.08.2015год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 9 000,00лв. / девет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150149/07.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 842/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящ се в с.Атия, с идентификатор 63015.503.99.2 - държавна собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 80

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот -държавна собственост - сграда с идентификатор 63015.503.99.2., представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 236 кв.м., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за неговото преустройство и адаптиране.

Докладна записка с вх. № 849/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 81

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.13.104 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 8747 кв.м. /осем хиляди седем стотин четиридесет и седем / квадратни метра.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.13.557 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 5891кв.м. / пет хиляди осем стотин деветдесет и един / квадратни метра.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.13.43 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 30033 кв.м. /тридесет хиляди тридесет и три/ квадратни метра
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имоти - частна общинска собственост, представляващи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.14.104 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 8747 кв.м. /осем хиляди седем стотин четиридесет и седем / квадратни метра,актуван като частна общинска собственост Акт № 3569/18.11.2015год.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.13.557 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ 5891кв.м. / пет хиляди осем стотин деветдесет и един / квадратни метра,актуван като частна общинска собственост Акт № 3561/17.11.2015год.,
2.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.13.43 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 30033 кв.м. /тридесет хиляди тридесет и три/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост Акт № 3116/04.06.2015год.,
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите по т.2 както следва:
3.1. За поземлен имот с идентификатор 67800.14.104 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 8747 кв.м. /осем хиляди седем стотин четиридесет и седем / квадратни метра, възлизаща на 5600 лв. (пет хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150152/08.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. За поземлен имот с идентификатор 67800.13.557 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ 5891кв.м. / пет хиляди осем стотин деветдесет и един / квадратни метра , възлизаща на 3700 лв. (три хиляди и седемстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150151/08.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.3. За поземлен имот с идентификатор Поземлен имот с идентификатор 67800.13.43 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 30033 кв.м. /тридесет хиляди тридесет и три/ квадратни метра ,възлизаща на 19 300,00./деветнадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150150/08.12.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 857/ 14.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на договор за наем на помещение – частна собственост за нуждите на Клуба на пенсионера с.Атия, общ. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 82
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол одобрява сключването на договор за наем между Община Созопол като наемател от една страна и Денка Мушева, Николина Чолакова и Елена Иванова като наемодател от друга с предмет наемането от Община Созопол на самостоятелен обект - едноетажна сграда в УПИ IV, кв.4 по плана на с.Атия, Община Созопол с идентификатор 63015.505.465.1, със застроена площ по кадастрална карта от 122/сто двадесет и два/ кв.м.разположен в поземлен имот с идентификатор 63015.505.465.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора за наем.

Докладна записка с вх. № 858/ 14.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул. «Стара планина» бл.13, на наемател настанен по административен ред
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 83

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Иван Стоянов Дянков, ЕГН ****, Апартамент №13, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.354.1.13 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.354, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.13, вх.А, ет.4, ап.13, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.354.1.13, с площ 60.46 кв.м., състоящ се от една стая, баня и тоалетна, ведно с прилежащо складово помещение № 13 с полезна площ 3,655 кв.м. и с 7,98 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.354.1.14, под обекта 67800.502.354.1.10, 67800.502.354.1.9, над обекта - няма.
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 20150144/07.12.2015г на независим лицензиран оценител, в размер на 46 100лв. /четиридесет и шест хиляди и сто лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 859/ 14.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с.Индже войвода
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 84

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №380 /триста и осемдесет/ по плана на зоната по §4 з-ще с.Индже Войвода, община Созопол, с площ 1361 кв.м. /хиляда триста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, поземлен имот №380 /триста и осемдесет/ по плана на зоната по §4 з-ще с.Индже Войвода, община Созопол, с площ 1361 кв.м. /хиляда триста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ“.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 100,00лв./две хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №20150184/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 829/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Захранващ подземен ел. кабел с дължина 250,00м и захранващ водопровод с дължина 340,00м“ за ПИ 134.333, зона §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 85

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „ПП за захранващ подземен ел.кабел с дължина 250,00 м. и за захранващ водопровод с дължина 340,00 м. за ПИ 134.333 в зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол“.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „ПП за захранващ подземен ел.кабел с дължина 250,00 м. и за захранващ водопровод с дължина 340,00м. за ПИ 134.333 в зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол“.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 838/ 08.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в з-ще с.Крушевец,общ.Созопол, област Бургас за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван имот №134.134, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол ”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 86


І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.а от ППЗОЗЗ
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван имот №134.134, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол- кабелната линия с начало съществуваща касета в поземлен имот №79 – улица, преминава основно през поземлен имот №79 и поземлен имот №137 – улици на плана на новообразуваните имоти.
Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 изр.2 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх. № 840/ 10.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на 81178.501.99 и 81178.501.98 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.З от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 87
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т,6 ,чл.62а, ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване на поземлен имот, общинска собственост,с идентификатор 81178.501.98, по КККР на гр.Черноморец.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатори 81178.501.99 и 81178.501.98, с проектна площ на изменението от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
> 44 700 (четиридесет и четири хиляди и седемстотин )лв без вкл.ДДС, за 242 (двеста четиридесет и два) кв.м.ид.части от ПИ 81178.501.98, съгласно ЕО № 20150124/02.12.2015г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.501.99 ;
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 81178.501.98, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Докладна записка с вх. № 853/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за част от ПИ 67800.501.526 по КК, представляваща площадно пространство, заключено между УПИ ІІ, ІІІ в кв.19 и улица с о.т. 120-119-118 по плана на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 88

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част ПИ 67800.501.526 по кадастрална карта, заключено между УПИ II, III в кв.19 и улица с о.т. 120-119-118 по плана на гр.Созопол, като се обособи нов урегулиран поземлен имот и същият се записва УПИ IX "За озеленяване и трафопост" в кв.19. В него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост при параметри на застрояване плътност 20%, Н=3,60 м.; Кинт=0,2

Докладна записка с вх. № 854/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация за улица – тупик с о.т. 159-741 ( ПИ 67800.5.735 и 67800.5.794 по КК), м.”Буджака” землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 89

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 159-741, като същата се разшири в южна посока за сметка на УПИ ХХ 5297 (67800.5.297) и УПИ XXI 5298 (67800.5.298) м.”Буджака” землище гр.Созопол, като отнетите площи се предвиждат за обезщетение и улицата става с ширина от 5,21 м.- 4,53м . -5,92 м.
Променя се площта на урегулираните поземлени имоти както следва:
Данни преди промяната:
- УПИ УПИ ХХ 5297 (67800.5.297) урегулиран е с площ от 1333 кв.м.
- УПИ XXI 5298 (67800.5.298)урегулиран е с площ от 1333 кв.м
Данни след промяната:
- УПИ ХХ 5297 (67800.5.297) урегулиран става с площ от 1261 кв.м.
- УПИ XXI 5298 (67800.5.298)урегулиран става с площ от 1295 кв.м
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви съгласно чл.124б ал.2 от ЗУТ.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 852/ 11.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 90

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
 Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад – ЕГН: ***, страдаща от инсулинозависим захарен диабет / 76 % нетрудоспособност / - за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
 Анка Енчева Христова от с. Равадиново – ЕГН: *****, за закупени лекарства на детето и Теодора Христова Христова – ЕГН: ***, страдащо от сърдечно заболяване / 80 % инвалидност / в размер на 310 /триста и десет / лв.
 Благой Стоянов Христов от с.Равадиново – ЕГН: ****, с диагноза „ последици от мозъчно-съдова болест“ , 88 % нетрудоспособност - за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто /лв.
 Гроздана Костадинова Стоянова гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Джулия Петрова Сегова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100% нетрудоспособност, страдащ от „последици от мозъчно-съдова болест“ , закупени лекарства в размер на 100 / сто / лв.
 Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за закупени лекарства на дъщеря и Цветомира Светославова Славова , ЕГН:****, с диагноза „ лимфоидна левкемия- 75 % инвалидност , в размер на 500 / петстотин / лв.
 Кирил Данаилов Христов от гр. Созопол – ЕГН: ****, с диагноза „ множествена склероза „ , за проведено лечение в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Мария Андонова Бахчеванова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция и закупени консумативи в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Михаил Янков Тюлев от с. Зидарово – ЕГН: ***, страдащ от мозъчно-съдова болест , за извършено лечение и закупени лекарства в размер на 100 / сто / лв.
 Нели Костова Бурделова от с. Атия – ЕГН: ***, за проведено лечение на сина и Георги Тодоров Бурделов – ЕГН:****в размер на 100 / сто / лв.
 Недка Илиева Димитрова от с. Зидарово – ЕГН: ***, за извършена операция в размер на 260 / двеста и шестдесет / лв.
 Руска Иванова Филипова от с. Равна гора – ЕГН: ***, за извършена операция в размер на 315 / триста и петнадесет / лв.
 Станислава Александрова Павлова от гр. Созопол – ЕГН: ***, страдаща от „последици от мозъчно-съдова болест“, 100 % нетрудоспособност , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
 Стоян Георгиев Николов от с. Зидарово – ЕГН: ***, за извършена операция и проведено лечение в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Тодора Боева Вачкова от с. Зидарово – ЕГН: ***, за извършена операция и проведено лечение в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Тодорка Петкова Савова от с. Равна гора – ЕГН: ****, за извършена операция и закупени консумативи в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Християн Благоев Христов от с. Равадиново – ЕГН: ****, 80% неработоспособност, страдащ от „синдром на обструктивна сънна апнея“ за извършени разходи свързани със заболяването му в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Кина Панайотова Парашкевова от с. Росен – ЕГН: ***, за извършена онкологична операция и транспортни разходи свързани с проведено лечение в размер на 220 / двеста и двадесет / лв.
 Нанка Стоева Георгиева от с. Зидарово – ЕГН: ***, за проведено лечение и закупени лекарствени средства в размер на 100 / сто / лв.
 Златомир Денчев Атанасов от с. Атия – ЕГН: ****, страдащ от „бета таласемия“- 100 % нетрудоспособност, за закупуване на лекарствени средства в размер на 376 / триста седемдесет и шест / лв.
 Мария Димитрова Стоянова от гр. Созопол – ЕГН:****,за извършена оперативна интервенция на става в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Калина Атанасова Илиева от с. Росен- ЕГН: ******, за проведено лечение на детето и Атанас Калинов Илиев – ЕГН:***, с водеща диагноза „ детска церебрална парализа „ 75 % увреждане , в размер на 500 / петстотин / лв.
 Снежана Стефанова Димитрова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършена оперативна интервенция в размер на 400 / четиристотин / лв.
 Димитър Михалев Димитров от гр.Созопол – ЕГН: *****– 66% неработоспособност за извършени изследвания и закупени лекартсвени средства в размер на 100 /сто/ лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 31.03.2016 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 863/ 15.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108011 и 108015 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 91

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110 ал.1 т.1 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи ПУП – ПРЗ за имоти с пл. №№ ПИ 108011 и 108015 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода, като същите се отредят за „За вилно строителство“ и се ситуира застроителен обем за изграждане на три вилни сгради при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 20%, Кинт=0.8м. , Нкорниз=7,00м.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108011 и 108015 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...