:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2016г.Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 287

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 479/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и приемане на Правилник за организацията и дейността му
2. Докладна записка с вх. № 482/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: актуализиране и допълнение към решение № 54 от 24.11.11г. относно искане управление за част от о-в. Св.Иван, публична държавна собственост.
3. Докладна записка с вх. № 483/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка към решение № 176 от 26.02.16г.;
4. Докладна записка с вх. № 489/ 17.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Стрелча.
5. Докладна записка с вх. № 490/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. № 407/ 03.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег от съответна тарифа, валидна за територията на Община Созопол
7. Докладна записка с вх. № 474/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. и актуализиране числеността на персонала на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” – звено „ОДЗ” гр.Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. № 393/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
9. Докладна записка с вх. № 394/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
10. Докладна записка с вх. № 395/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
11. Докладна записка с вх. № 396/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
12. Докладна записка с вх. № 397/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
13.
14. Докладна записка с вх. № 411/ 04.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
15. Докладна записка с вх. № 415/ 09.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
16. Докладна записка с вх. № 426/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.14 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
17. Докладна записка с вх. № 427/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.19 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
18. Докладна записка с вх. № 428/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.74 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
19. Докладна записка с вх. № 429/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
20. Докладна записка с вх. № 430/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.120 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 431/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.181 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 432/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.275 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 433/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.323 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 434/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.324 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
25. Докладна записка с вх. № 435/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.343 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 461/ 12.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 по Кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/ – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 463/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.145, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
28. Докладна записка с вх. № 464/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
29. Докладна записка с вх. № 465/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
30. Докладна записка с вх. № 466/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
31. Докладна записка с вх. № 467/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
32. Докладна записка с вх. № 468/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
33. Докладна записка с вх. № 469/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „До село“, з-ще с.Габър, общ.Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 470/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-425, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
35. Докладна записка с вх. № 471/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-203, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол.
36. Докладна записка с вх. № 473/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово.
37. Докладна записка с вх. № 475/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.гр.Черноморец.
38. Докладна записка с вх. № 476/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с с планоснимачен № 127002 находящ се в землището на с.Габър
39. Докладна записка с вх. № 477/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
40. Докладна записка с вх. № 478/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
41. Докладна записка с вх. № 480/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.49 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
42. Докладна записка с вх. № 488/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
43. Докладна записка с вх. № 491/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
44. Докладна записка с вх. № 492/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба идеални части от имот 67800.505.58. - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
45. Докладна записка с вх. № 495/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.502 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XI-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м.
46. Докладна записка с вх. № 496/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.480 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 499 кв.м.
47. Докладна записка с вх. № 497/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.495 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
48. Докладна записка с вх. № 498/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XX-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
49. Докладна записка с вх. № 499/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.496 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VI-13033, в кв.38, целият с площ от 516 кв.м.
50. Докладна записка с вх. № 500/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.475 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м.
51. Докладна записка с вх. № 501/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.494 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
52. Докладна записка с вх. № 502/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.501 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м.
53. Докладна записка с вх. № 503/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
54. Докладна записка с вх. № 504/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.473 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVII-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
55. Докладна записка с вх. № 481/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи от градското обзавеждане на територията на гр.Созопол
56. Докладна записка с вх. № 486/ 16.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол /пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол/.
57. Докладна записка с вх. № 493/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІ-279, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.501.241 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
58. Докладна записка с вх. № 494/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІХ-181, кв.47а по регулационен план на с.Равадиново, идентичен с ПИ 61042.501.397 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
V. Докладна записка с вх. № 513/ 25.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на решение № 241 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 28.04.2016г., обективирано в Протокол № 10/28.04.2016г. на Общински съвет Созопол.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 479/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и приемане на Правилник за организацията и дейността му
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 288

На основание чл. 21, ал.2, вр. чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , във връзка с чл. 52 и чл. 53 от ЗОС създава общинско предприятие с наименование „Рибарски пристанища Община Созопол” по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 289

Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 290

Възлага на Кмета да назначи ръководител на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”

Докладна записка с вх. № 482/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: актуализиране и допълнение към решение № 54 от 24.11.11г. относно искане управление за част от о-в. Св.Иван, публична държавна собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 291

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост, и във връзка с решение № 54 от 24.11.2011г, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставянето безвъзмездно управлението върху част от остров Св.Иван , имот с идентификатор 67800.55.5, публична държавна собственост, с площ 140 761 кв.м.
2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Докладна записка с вх. № 483/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка към решение № 176 от 26.02.16г.;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 292

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, и във връзка с решение № 176 от 26.02.2016г, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот - 61042.501.580, идентичен с УПИ VІ”За озеленяване, спорт;
2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 176 от 26.02.2016г на Общински Съвет Созопол.

Докладна записка с вх. № 489/ 17.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Стрелча.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 293

Общински съвет Созопол одобрява предложения проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Стрелча, Република България и дава съгласието си кмета на Община Созопол да подпише споразумението.

Докладна записка с вх. № 490/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 294
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.22 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ Общински съвет Созопол приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх. № 407/ 03.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег от съответна тарифа, валидна за територията на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 295

1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:
1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85лв;

1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв;
• Първоначална такса – 3,00лв;
• Цена за престой за една минута – 0,50лв;
Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

Докладна записка с вх. № 474/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. и актуализиране числеността на персонала на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” – звено „ОДЗ” гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 296

1.Общински съвет Созопол определя ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” - като второстепенен разпоредител с бюджет за 2016г., считано от 01.06.2016г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 297
2.Общински съвет Созопол приема ПЛАН – СМЕТКА на второстепенен разпоредител с бюджет ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” за периода от 01.06.2016г. до 31.12.2016г., както следва:
По прихода – трансфер- § 61-09 в размер на 150 000лв.
По разхода - в размер на 150 000лв. и численост на персонала - 5 щата. /Приложение № 3/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 298

3.Общински съвет Созопол задължава Директора на ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” да разпредели одобрения от Общински съвет бюджет по тримесечия и да го представи на Кмета на Общината.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 299
4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. между бюджета на гр.Созопол – собствен в частта за местни дейности, като го намаля със 150 000лв., численост на персонала – 4 щата и ги прехвърля към бюджета на второстепенен разпоредител ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” разпределени по параграфи, съгласно приложената План - Сметка, считано от 01.06.2016г. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

4.1.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 150 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –намаление със 150 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 01-00 – запл.пер.по тр.правоотнош. 28 000лв. 26 200лв. 1 800лв.
в т.ч.
§ 01-01- запл.и въз.на пер.по тр.прав. 28 000лв. 26 200лв. 1 800лв.
/намаление -4 щата/
§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 1 000лв. 950лв. 50лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изпл.суми от СБКО 840лв. 790лв. 50лв.
§ 02-09 – др.плащ.и възнаграж. 160лв. 160лв. 0лв.
§ 05-00 – задъл.осиг.вноски от работ. 5 200лв. 4 850лв. 350лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от раб. за ДОО 3 200лв. 3 000лв. 200лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 400лв. 1 300лв. 100лв.
§ 05-80 – вн. за доп.зад.осигуряване 600лв. 550лв. 50лв.

§ 10-00 – издръжка 557 575лв. 118 000лв. 439 575лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 416 175лв. 70 000лв. 346 175лв.
§ 10-92 – дог. санк.,съд.обезщ. 50 000лв. 43 600лв. 6 400лв.

Общо намаление: 150 000лв.

4.2.Трудовите правоотношения на служителите работещи в дейност 898 „Други дейности по икономиката” да бъдат уредени при условията на чл.123 ал.1 от КТ.
4.3.Документацията на дейност 898 „Други дейности по икономиката” да се предаде на съхранение на ОП „Рибарски пристанища Община Созопол”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 300

5.Функция „Общи държавни служби” – дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 997 802лв. 18 000лв. 979 802лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 437 702лв. 18 000лв. 419 702лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01- придобиване
на програмни продукти и лицензии:
-програмен продукт продукт за
лицензиране, изграждане и
поддръжка на WEB базирана облачна
система „Туризъм 360 – Созопол” 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 301
6.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 285 900лв. 5 000лв. 280 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 50 000лв. 5 000лв. 45 000лв.

било увеличение става

§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 690 000лв. 5 000лв. 695 000лв.
в т.ч.
-за спортен клуб по „Кик бокс –Аполон”
гр.Созопол 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 302

7.Общински съвет Созопол извършва промени в числеността на персонала по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” - звено „ Обединени детски заведения” - Созопол за 2016г. в държавна дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”, считано от 01.06.2016г., както следва:
Било: 62 щатни бройки Става: 50,5 щатни бройки

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 303

8.Въз основа на приетите решения по т. 2 и т.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г. /Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 5 954 501лв. 26 000лв. 5 980 501лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 555 401лв. 26 000лв. 5 581 401лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх. № 393/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 304

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 10/десет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 394/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 305

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 395/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 306

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 28/двадесет и осем/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 396/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 307

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Габър като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища.

Докладна записка с вх. № 397/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 308

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Равна гора като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 411/ 04.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 309

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 415/ 09.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 310
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 426/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.14 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 311

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 560 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.14 /целият имот с площ от 585 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 758,92 лв. /седемстотин петдесет и осем лева и 92 ст./, обективирана в оценителен протокол №0055/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 427/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.19 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 312

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.19 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0056/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 428/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.74 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 313
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.74 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0057/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 429/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 314

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 330 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.78 /целият имот с площ от 430 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 447,19 лв. /четиристотин четиридесет и седем лева и 19 ст./, обективирана в оценителен протокол №0058/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 430/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.120 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 315

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.120 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0059/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 431/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.181 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 316

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.181 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0060/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 432/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.275 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 317

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 517 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.275 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 700,60 лв. /седемстотин лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0061/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 433/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.323 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 318
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.323 /целият имот с площ от 630 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,14 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 14 ст./, обективирана в оценителен протокол №0062/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 434/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.324 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 319

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.324 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0063/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 435/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.343 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 320

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.343 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0064/26.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 461/ 12.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 по Кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/ – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 321

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 5 /пет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 по Кадастралната карта на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/, на стойност 509.09 лв. /петстотин и девет лева и 9 ст./, обективирана в оценителен протокол №0066/09.05.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Вълчо Байчев Петранов и Деспина Петкова Петранова да придобият право на собственост върху 5 /пет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 /целият имот с площ от 423 кв.м./ по Кадастралната карта на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 463/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.145, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 322

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.145 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 350кв.м./триста и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3945/06.04.2016год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 800,00лв. /тридесет и пет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160075/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 464/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 323

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 61042.10.96, с площ 1,430 дка., находящ се в местност „Факуда”, по влязла в сила на 29.09.2015г. кадастрална карта за землище с.Равадиново, община Созопол, община Созопол предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас,.за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Янев Богданов.

Докладна записка с вх. № 465/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 324
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.47 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 500 кв.м. идентичен с имот с идентификатор 61042.501.549 по КК за с.Равадиново Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1373/21.08.2009год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост именно Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.47 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 500 кв.м. идентичен с имот с идентификатор 61042.501.549 по КК за с.Равадиново Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1373/21.08.2009год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 10 500 /десет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160077/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 466/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 325

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ самостоятелен обект, с идентификатор по КК 67800.505.119.1 по КККР на гр.Созопол, с площ от 177 кв.м., находящ се в имот с идентификатор 67800.505.119 с предназначение за „търговски обект, комплекс“.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20160085/09.05.2016г. възлизаща на 7 650 /седем хиляди шестстотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии и оценка на предложенията.
Техническата и финансовата оценка се образуват от следните критерии:
• Техническа оценка: /с коефициент на тежест в общата 0.75/ се формира според определените критерии и коефициенти за определяне на тежестта им, както следва:
- Запазване и създаване на работни места /Р/ – 0.25
- Благоустрояване на прилежащо пространство/О/- 0.25
- Проект за стопанско развитие на обекта/П/ – 0.25

Формула за оценка: /Кт/= Р(Р1/Р2 х 0.25)х100 + О(О1/О2 х 0.25)х100+ П(П1/П2 х 0.25)х100
Р – Брой разкрити работни места се определя се по следната формула:
Р=(Р1/Р2х0,25)х100, където
Р1 - работни места предложени от съответния кандидат
Р2- най-голям брой предложени работни места,
О- Благоустрояване на прилежащо пространство, оценява се в левова равностойност и се определя се по следната формула
О(О1/О2 х 0.25)х100, където
О1- е благоустрояване на прилежащо пространство, предложено от съответния кандидат
О2 - е благоустрояване на прилежащо пространство в най-висока левова равностойност.
П- Проект за стопанско развитие на обекта
П(П1/П2 х 0.25)х100, където
П1 – е левовата равностойност, предложена от съответния кандидат
П2 - е най-висока предложена левовата равностойност

• Финансова оценка /с коефициент на тежест 0.25/ се формира както следва:
- предложена наемна цена – 0.25.
показателя цена се изчислява по следния начин:
Фi = (P/Pi)x100, където:
Фi - оценка финансово предложение;
P – цена предложена от съответния кандидат;
Pi – най-висока предложена цена.
Общата оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.

Комисията нанася оценката Ф в съответната графа на таблицата-лист за оценка.
Обединяване на оценките на техническите и финансовите предложения.
Общата оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:
- Еi = 0,75.Тi + 0,25.Фi където,
- Еi е общата оценка на i-тото предложение,
- Тi е общата техническа оценка на i-тото предложение,
- Фi е общата финансова оценка на i-тото предложение.

Комисията по оценката на предложенията попълва таблицата за окончателна оценка на основание получените оценки за всеки кандидат.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 467/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 326

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.345 с площ 401 кв.м./четиристотин и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт № 3287/12.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 7 400,00лв. / седем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160080/04.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.427 с площ 356 кв.м./триста петдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3294/14.08.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 6 600,00лв. / шест хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160081/04.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 468/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 327

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.02.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1 поземлен имот 000124 с площ 584 кв.м./петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1761/13.03.2012год
2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният поземлен имот - частна общинска собственост:
2.1 поземлен имот 000124 с площ 584 кв.м./петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1761/13.03.2012год
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описани по т.2.1. възлизаща на 700,00лв. / седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160095/10.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 469/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „До село“, з-ще с.Габър, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 328

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот 162003 с площ 958 кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3642/10.02.2016год.
1.2. поземлен имот 000384 с площ 10 220 кв.м./десет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3942/06.04.2016год
1.3. поземлен имот 162001 с площ 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3641/10.02.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот 162003 с площ 958 кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3642/10.02.2016год.
2.2. поземлен имот 000384 с площ 10 220 кв.м./десет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3942/06.04.2016год
2.3. поземлен имот 162001 с площ 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3641/10.02.2016год

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарната стойност на имотите описани по т.3 както следва:
3.1. поземлен имот 162003 с площ 958 кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 640,00лв. /шестстотин и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160083/05.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. Поземлен имот 000384 с площ 10 220 кв.м./десет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия,, възлизаща на 8 300,00лв. /осем хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160082/05.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.3. поземлен имот 162001 с площ 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 800,00лв. /осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160084/05.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 470/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-425, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 329

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Златко Димитров Димитров и Петър Кирилов Петров чрез продажба на 86 (осемдесет и шест идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІX-425, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол, целият с площ 926 /деветстотин двадесет и шест квадратни метра/кв.м
2. Одобрява експертна оценка № 20160082/27.04.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 200 лв./хиляда и двеста лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 471/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-203, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 330

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димитър Стоянов Димитров, Мара Стоянова Атанасова, Малина Стоянова Пъчкова, Генка Стоянова Димова, Петко Стоянов Димитров,Димо Стоянов Качиков, Златка Стонова Вълкова, Стана Димова Атанасова и Кралю Димов Качиков, чрез продажба на 68 (шестдесет и осем квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІX-203, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол, целият с площ 597 /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20160080/27.04.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 960 лв./деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 473/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 331
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:
• Имот с планоснимачен №217004, с площ от 4 000 /четири хиляди/ кв.м. в местност “Кюмюрлюка”
• Имот с планоснимачен №196005, с площ от 3 756 /три хиляди седемстотин петдесет и шест/ кв. м. в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 196001 с площ от 6 160 /шест хиляди сто и шестдесет/ кв.м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177010 с площ от 5 025 /пет хиляди и двадесет и пет/ кв. м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177009 с площ от 1 302 /хияда триста и два/ кв.м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177007 с площ от 861 /осемстотин шесдесет и един/ кв.м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177006 с площ от 1 187 /хиляда сто осемдесет и седем/ кв. м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 213004 с площ от 3 230 /три хиляди двеста и тридесет/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 156015 с площ от 5 682 /пет хиляди шестстотин осемдесет и два/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 156002 с площ от 4 650 /четири хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 154010 с площ от 3 008 /три хиляди и осем/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 151029 с площ от 13 928 /тринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 108004 с площ от 9 430 /девет хиляди четиристотин и тридесет/ кв. м в местност „Футуля“
• Имот с планоснимачен № 096018 с площ от 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ кв.м в местност „Футуля“
• Имот с планоснимачен № 111006 с площ от 10 800 /десет хиляди и осемстотин / кв.м в местност „Домуз дере“
• Имот с планоснимачен № 094008 с площ от 18 001 /осемнадест хиляди и един/ кв.м. в местност „Домуз дере“
• Имот с планоснимачен № 083041 с площ от 11 000 /единадесет хиляди/ кв.м в местност „Домуз дере“
• Имот с планоснимачен № 081007 с площ от 10 689 /десет хиляди шестстотин осемдесет и девет/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 080048 с площ от 8 442 /осем хиляди четиристотин четиридесет и два/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 079012 с площ от 3 440/ три хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м в местнот „Мишелика“
• Имот с планоснимачен № 076011 с площ от 4 662 /четири хиляди шестстотин шестдесет и два/ кв.м в местност „Мишелика“
• Имот с планоснимачен № 056002 с площ от 10 833 /десет хиляди осемстотин тридесет и три/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 053010 с площ от 35 251 /тридесет и пет хиляди двеста петдесет и един/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 032045 с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м в местност „Талашмана“
• Имот с планоснимачен № 195008 с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м в местност „Кюмюрлюка“

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
2.1. Имот с планоснимачен №217004, с площ от 4 000 /четири хиляди/ кв.м. в местност “Кюмюрлюка”.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 33,20лв./тридесет и три лева и двадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.2. Имот с планоснимачен №196005, с площ от 3 756 /три хиляди седемстотин петдесет и шест/ кв. м. в местност „До село“
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 26,30лв./двадесет и шест лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.3. Имот с планоснимачен № 196001 с площ от 6 160 /шест хиляди сто и шестдесет/ кв.м в местност „До село“
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 43,12лв./четиридесет и три лева и дванадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.4. Имот с планоснимачен № 177010 с площ от 5 025 /пет хиляди и двадесет и пет/ кв. м в местност „До село“
2.4.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.4, възлизаща на 35,18лв./тридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.5. Имот с планоснимачен № 177009 с площ от 1 302 /хияда триста и два/ кв.м в местност „До село“
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.5, възлизаща на 8,98 лв./осем лева и деветдесет и осем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.6. Имот с планоснимачен № 177007 с площ от 861 /осемстотин шесдесет и един/ кв.м в местност „До село“
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 5,94лв./пет лева и деветдесет и четири стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.7. Имот с планоснимачен № 177006 с площ от 1 187 /хиляда сто осемдесет и седем/ кв. м в местност „До село“
2.7.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 8,19лв./осем лева и деветнадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.8 Имот с планоснимачен № 213004 с площ от 3 230 /три хиляди двеста и тридесет/ кв.м в местност „Новия блок“
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 28,91лв./двадесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.9 Имот с планоснимачен № 156015 с площ от 5 682 /пет хиляди шестстотин осемдесет и два/ кв.м в местност „Новия блок“
2.9.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 37,50лв./тридесет и седем лева и петдесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.10 Имот с планоснимачен № 156002 с площ от 4 650 /четири хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м в местност „Новия блок“
2.10.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 31,09лв./тридесет и един лева и девет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.11 Имот с планоснимачен № 154010 с площ от 3 008 /три хиляди и осем/ кв.м в местност „Новия блок“
2.11.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 27,22лв./двадесет и седем лева и двадесет и две стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.12 Имот с планоснимачен № 151029 с площ от 13 928 /тринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ в местност „Новия блок“
2.12.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.12, възлизаща на 97,50лв./деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.13 Имот с планоснимачен № 108004 с площ от 9 430 /девет хиляди четиристотин и тридесет/ кв. м в местност „Футуля“
2.13.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.13, възлизаща на 66,01лв./шестдесет и шест лева и една стотинка/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.14 Имот с планоснимачен № 096018 с площ от 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ кв.м в местност „Футуля“
2.14.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.14, възлизаща на 44,18лв/четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.15 Имот с планоснимачен № 111006 с площ от 10 800 /десет хиляди и осемстотин / кв.м в местност „Домуз дере“
2.15.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.15, възлизаща на 75,58лв./седемдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.16 Имот с планоснимачен № 094008 с площ от 18 001 /осемнадест хиляди и един/ кв.м. в местност „Домуз дере“
2.16.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.16, възлизаща на 126,01лв./сто двадесет и шест лева и една стотинка/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.17 Имот с планоснимачен № 083041 с площ от 11 000 /единадесет хиляди/ кв.м в местност „Домуз дере“
2.17.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.17, възлизаща на 72,05лв./седемдесет и два лева и пет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.18 • Имот с планоснимачен № 081007 с площ от 10 689 /десет хиляди шестстотин осемдесет и девет/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.18.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.18, възлизаща на 71,10лв./седемдесет и един лева и десет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.19 Имот с планоснимачен № 080048 с площ от 8 442 /осем хиляди четиристотин четиридесет и два/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.19.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.19, възлизаща на 55,30лв./петдесет и пет лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.20 Имот с планоснимачен № 079012 с площ от 3 440/ три хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м в местнот „Мишелика“
2.20.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.20, възлизаща на 22,26лв./двадесет и два лева и двадесет и шест стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.21 Имот с планоснимачен № 076011 с площ от 4 662 /четири хиляди шестстотин шестдесет и два/ кв.м в местност „Мишелика“
2.21.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.21, възлизаща на 30,30лв./тридесет лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.22 Имот с планоснимачен № 056002 с площ от 10 833 /десет хиляди осемстотин тридесет и три/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.22.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.22, възлизаща на 72,27лв./седемдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.23 Имот с планоснимачен № 053010 с площ от 35 251 /тридесет и пет хиляди двеста петдесет и един/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.23.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.23, възлизаща на 230,89лв./двеста и тридесет лева и осемдесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.24 Имот с планоснимачен № 032045 с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м в местност „Талашмана“
2.24.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.24, възлизаща на 10,62лв./десет лева и шестдесет и две стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.25 Имот с планоснимачен № 195008 с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м в местност „Кюмюрлюка“
2.25.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.24, възлизаща на 21,00лв./двадесет и един лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

5. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 475/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 332
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:
П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 476/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с с планоснимачен № 127002 находящ се в землището на с.Габър
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 333
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с планоснимачен №127002, по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 556 кв.м./петстотин петдесет и шест квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, поземлен имот с планоснимачен №127002, по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 556 кв.м./петстотин петдесет и шест квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3709/18.02.2016 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 490 лв./четиристотин и деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160081/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 477/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 334

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот №187 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 807 кв.м. /осемстотин и седем/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №187 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 807 кв.м. /осемстотин и седем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №3918/04.04.2016год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9 900,00лв./девет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160079/04.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 478/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 335

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 480/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.49 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 336

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.49 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0047/07.04.2016г.

Докладна записка с вх. № 488/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 337

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 491/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 338

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираните недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:

1.1.ПИ 61042.501.501, УПИ XII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
1.2.ПИ 61042.501.502, УПИ XI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
1.3.ПИ 61042.501.480,УПИ XXI-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 499 кв.м.
1.4.ПИ 61042.501.490,УПИ XXII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 494 кв.м.
1.5.ПИ 61042.501.475,УПИ XV-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
1.6.ПИ 61042.501.494,УПИ VIII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
1.7.ПИ 61042.501.496,УПИ VI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 516 кв.м.
1.8.ПИ 61042.501.495,УПИ VII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
1.9.ПИ 61042.501.473,УПИ XVII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
1.10.ПИ 61042.501.481,УПИ XX-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м

2.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява, след провеждане на необходимите процедури, учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, като на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва в раздел ІІ, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

2.1.ПИ 61042.501.501, УПИ XII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
2.2.ПИ 61042.501.502, УПИ XI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
2.3.ПИ 61042.501.480,УПИ XXI-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 499 кв.м.
2.4.ПИ 61042.501.490,УПИ XXII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 494 кв.м.
2.5.ПИ 61042.501.475,УПИ XV-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
2.6.ПИ 61042.501.494,УПИ VIII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
2.7.ПИ 61042.501.496,УПИ VI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 516 кв.м.
2.8.ПИ 61042.501.495,УПИ VII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
2.9.ПИ 61042.501.473,УПИ XVII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
2.10. ПИ 61042.501.481,УПИ XX-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м

Докладна записка с вх. № 492/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба идеални части от имот 67800.505.58. - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 339

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва , „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.”, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост: 111.5 кв.м., съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58
2. Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде по реда на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.2,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.45,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, 111.5(сто и единадесет цяло и петдесет десети кв.м.), съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58, находящ се в гр.Созопол.
3. В случай на представяне на отказ по реда на чл.33 от Закон за собствеността от съсобственик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Созопол разрешава провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на идеални части от имот - частна общинска собственост:
3.1. 111.5(сто и единадесет цяло и петдесет десети кв.м.), съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58, находящ се в гр.Созопол, актуван като частна общинска собственост с акт № 1504/06.07.2010год
3.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3.1., възлизаща на 63600,00лв. (шестдесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20160085/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗС, ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 495/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.502 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XI-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 340

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Николаев Найденов, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.502 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XI-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м., актуван с АОС № 1700/02.12.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160095/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 496/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.480 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 499 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 341

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Станислав Боянов Димитров, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.480 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 499 кв.м., актуван с АОС № 1218/17.03.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160096/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 497/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.495 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 342
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Спас Христов Спасов, ЕГН *******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.495 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VII -13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м., актуван с АОС № 1696/25.11.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160097/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 498/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XX-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 343
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Спас Тодоров Глухчев, ЕГН *******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м., актуван с АОС № 1219/17.03.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160092/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 499/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.496 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VI-13033, в кв.38, целият с площ от 516 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 344

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Николай Христов Спасов, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.496 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VI -13033, в кв.38, целият с площ от 516 кв.м., актуван с АОС № 4057/13.05.2016г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160089/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 500/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.475 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 345

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Николай Ванев Доскачаров, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.475 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XV -13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м., актуван с АОС № 1187/18.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160093/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 501/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.494 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 346

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иван Енчев Пазвантов, ЕГН ********, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.494 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII -13033, в кв.38, целият с площ от 512кв.м., актуван с АОС № 1699/29.11.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160094/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 502/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.501 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 347

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Васил Недев Тодоров, ЕГН ********, от с.Равадиново, общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.501 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м., актуван с АОС № 1697/29.11.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160098/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 503/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 348

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Ваня Бойкова Михайлова, ЕГН *******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXII -13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м., актуван с АОС № 1220/24.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160090/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 504/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.473 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVII-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 349

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Борислав Илиев Костадинов, ЕГН *********, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.473 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVII -13033, в кв.37, целият с площ от 501кв.м., актуван с АОС № 1190/11.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160091/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх. № 481/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи от градското обзавеждане на територията на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 350

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2016г., както следва:
Гр.Созопол:
1.Скица №69 /10.05.2016 година
2.Скица №68 /10.05.2016година

Докладна записка с вх. № 486/ 16.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол /пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол/.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 351
На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол /.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол /.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 493/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІ-279, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.501.241 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 352
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.501.504,общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.241, идентичен с УПИ ІІ-279, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ67800.501.504, общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.241, частна собственост с проектна площ на изменението от 12( дванадесет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 6850(шест хиляди осемстотин и петдесет )лв без вкл.ДДС, за 12( дванадесет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20160088/16.05.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.501.504, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх. № 494/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІХ-181, кв.47а по регулационен план на с.Равадиново, идентичен с ПИ 61042.501.397 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 353

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а, ал.4 ,чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 61042.501.398,общинска собственост и съседен ПИ 61042.501.397, УПИ ІХ-181, кв.47а по регулационен план на с.Равадиново.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 61042.501.398, общинска собственост и съседен ПИ 61042.501.397, с проектна площ на изменението от 150( сто и петдесет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 5 350(пет хиляди триста и петдесет )лв без вкл.ДДС, за 150( сто и петдесет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20160087/16.05.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ УПИ ІХ-181,кв.47а, по регулационен план на с.Равадиново;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 61042.501.398, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка с вх. № 513/ 25.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на решение № 241 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 28.04.2016г., обективирано в Протокол № 10/28.04.2016г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 354

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите изложени в Заповед № РД-09-22/12.05.2016г. на Областен управител на област Бургас, Общински съвет – Созопол отменя Решение № 241/28.04.2016г. в цитираната част, а именно:
“Оперативното подаване на информация в този регистър заменя ангажимента на обекта (тип места за настаняване) за водене на хартиен носител по чл. 28. ал.4 от ЗЧРБ.
Информация в този регистър заменя ангажимента на обекта по чл.99,ал.3 от ЗГР за водене на отседналите в специална книга. “

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/
*Публикувано на 02.06.2016г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...