:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 23.02.2005 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 23.02.2005 г.1. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№357
Приема да влезе в дневния ред като точка №8 докладна записка с вх. №182/22.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно вземане на решение за подкрепа исканията на собствениците на земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.

2. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№358
Приема промяна в т.3 от дневния ред на деветнадесетата сесия, а именно:
Докладна записка №146/10.02.2005 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”.

3. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№359
Приема да влезе в дневния ред като точка №6 докладна записка с вх. №167/17.02.2005 г. от г-жа Дияна Колчева – Общински съветник, относно членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с.Черноморец.

4. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№360
Приема да влезе в дневния ред като точка №7 докладна записка с вх. 178/22.02.2005 г., от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.

5. По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№361
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. № 147/10.02.05 от Веска Караманова - Кмет на община Созопол относно отчет за 2004г и проекто-бюджет на община Созопол за 2005г.
2. Докладна записка с вх. № 145/10.02.05 г от Веска Караманова - Кмет на община Созопол относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2005 г. и определяне на размера им.
3. Докладна записка с вх. № 146/10.02.05 г от Веска Караманова – Кмет на Община Созопол относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване- други дейности по здравеопазването.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
4. Докладна записка с вх. №159/14.02.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол относно одобряване на сключен договор между Ликвидатора на ОФ”Търговия”- Созопол в ликвидация и собственика на терена, върху който е разположен павилион “Лапина”- собственост на същата фирма.
5. Докладна записка с вх. №160/14.02.05 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол относно избор на общински съветници за членове на Комисията за отдаване под наем за 2005 г. на обектите на ОФ ”Търговия”- Созопол в ликвидация.
6. Докладна записка с вх. № 167/17.02.05 г от Дияна Колчева – общински съветник относно членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с. Черноморец
7. Докладна записка с вх. 178/22.02.2005 г., от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №182/22.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно вземане на решение за подкрепа исканията на собствениците на земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. № 147/10.02.05 от Веска Караманова - Кмет на община Созопол относно отчет за 2004г и проекто-бюджет на община Созопол за 2005г.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№362
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7,чл.12 и чл.30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005 година и на Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общински съвет Созопол приема следните
РЕШЕНИЯ:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2004 г., както следва:
1.1. по прихода 5 852 843 лв.
1.2. по разхода 5 128 540 лв.
2. Приема бюджета за 2005г. както следва:
2.1. по прихода в размер на 7 666 839 лв.
2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 040 436 лв. ;в т.ч.:
2.1.1.1 преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на 1 835 136 лв.;
2.1.1.2 обща допълваща субсидия в размер на 0 лв.;
2.1.1.3 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 91 000 лв.,в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г.- 91 000 лв.;
2.1.1.4. преходен остатък от 2004 г. в размер на 114 300 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 626 403 лв.,в т.ч.:
2.1.2.1 данъчни приходи в размер на 450 000 лв.
2.1.2.2 неданъчни приходи в размер на 2 970 000 лв.
2.1.2.3 целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 553 000 лв.,в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г.- 53 000 лв.;
- За екологични обекти - 1 500 000 лв.;
2.1.2.4. Трансфери в размер на 43 400 лв.;
2.1.2.5 преходен остатък от 2004 г. в размер на 610 003 лв.
2.2. По разходите в размер на 7 666 839 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, в т.ч.:
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 040 436 лв.,от тях:
2.2.1.1. От държавни трансфери - 1 926 136 лв.;
2.2.1.2. От преходен остатък - 114 300 лв.;
2.2.2. За местни дейности в размер на 5 626 403 лв.;
2.3. Инвестиционна програма в размер на 2 334 300 лв., съгласно приложен поименен списък.
2.3.1. Във функция 01 “Общи държавни служби”, §52-04 – придобиване на транспортни средства – лек автомобил, стойността от 20 000 лв. е вноската за първата година от тригодишен лизинг за закупуване на автомобил на стойност не по-висока от 45 000 лв.
2.4. Разчет за разходите по кметства съгласно Приложения №11-23
3.Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 16 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани в размера по т.3.1.
3.3. Утвърждава сумата от 4 000 лв. за еднократни парични помощи за ветерани от войните – до 100 лв. на ветеран;
3.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 45 300 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 29 800 лв.;
- за с.Черноморец – 10 000 лв.;
- за останалите села в общината – по 500 лв.
3.5. Утвърждава разходи за реклама в размер на 52 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 37 000 лв.;
- за с.Черноморец – 15 000 лв.
3.6. Утвърждава 90 броя обслужвани лица в ДСП;
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения ;
4.2. Представителни разходи в размер на 25 300 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 15 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 6 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 1 000 лв.;
- за кметовете на всички останали села – по 300 лв.
5. Утвърждава транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи по Функции на длъжностите и лицата, които имат право;
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 93 119 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 43 000 лв., в т.ч. преходен остатък 10 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 4 200 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 6 000 лв.;
- за читалище – с.Извор – 4 500 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 000 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 4 500 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 000 лв.;
- за читалище – с.Росен – 5 200 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 4 019 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 4 200 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 13 500 лв., в т.ч. преходен остатък 5 000 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 44 000 лв.,в т.ч.:
- за Футболен клуб – гр.Созопол – 14 000 лв.;
- за Гребен клуб – гр.Созопол – 14 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 12 000 лв.;
- за Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 4 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 8 000 лв. за масови състезания.
7. Определя численост на персонала и средни брутни работни заплати съгласно приложената справка.
7.1. Дава съгласие за откриване на четири нови клубове на пенсионери в селата Атия, Росен, Равна гора и Присад.
8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
9. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.
10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. При възникване на временен недостиг на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер ЗОДФЛ;
10.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
11. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер по бюджета, да:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителните вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.
12. В служба “Дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища”, в предвидените за ремонт на улични платна и тротоари средства, задължава Кмета на община Созопол, да извърши ремонт в размер на 10 000 лв. за ул. “Морска” – гр. Созопол.

2. Докладна записка с вх. № 145/10.02.05 г от Веска Караманова - Кмет на община Созопол относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2005 г. и определяне на размера им.

Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№363
Общинският съвет гр. Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложения към докладната списък. /приложение №1/.

3. Докладна записка с вх. № 146/10.02.05 г от Веска Караманова – Кмет на Община Созопол относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване- други дейности по здравеопазването.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№364
1.Общински съвет – Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата от общинската администрация, дейност „Музеи и художествени галерии” и функция „Здравеопазване – други дейности по здравеопазването” имащи право на транспортни разноски съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Постановление № 11/19.01.2005г. /за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 година/, считано от 01.01.2005 година, както следва:
а. Длъжност „Директор на Археологически музей” – Созопол
Име: Димитър Недев Недев
Бургас – Созопол – Бургас
б. Длъжност „Връзки с обществеността и медийна политика”
Име: Нина Петрова Рангелова
Бургас – Созопол – Бургас
в. Длъжност „Районен техник” – с. Зидарово
Име: Тодорка Христова Пройкова
Бургас – Присад – Зидарово – Вършило – Габър – Бургас
г. Длъжност „Районен техник” – с. Извор
Име: Христинка Христова Петрова
Бургас – Извор – Крушевец – Индже войвода – Бургас
д. Длъжност „Районен техник” – с. Росен
Име: Сребрина Колева Македонова
Черноморец – Росен – Равна гора – Атия – Черноморец
е. Длъжност „Медицински фелдшер” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Созопол
Име: Андрей Анатолиев Швадчин
гр. Созопол – с. Равадиново – с. Черноморец – с. Атия – гр. Созопол
ж. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Жечка Георгиева Петрова
с. Росен – с. Равна гора. – с. Атия – с. Росен
з. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Грозданка Асенова Косаджиева
с. Зидарово – с. Извор – с. Крушевец – с. Зидарово
и. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ”Снежанка” гр. Созопол
Име: Анжела Ефтимова Фарлалиева
гр. Созопол – с. Черноморец – гр. Созопол
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие 90% от стойността на извършените транспортни разходи на утвърдените длъжности и лица да се поемат от общинския бюджет, на основание Наредба за заплащане превозни разноски на работниците и служителите за обикновен автобус от местоживеенето до местоработата и обратно срещу представяне на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
4. Докладна записка с вх. №159/14.02.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол относно одобряване на сключен договор между Ликвидатора на ОФ”Търговия”- Созопол в ликвидация и собственика на терена, върху който е разположен павилион “Лапина”- собственост на същата фирма.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№365
Общински съвет –Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, одобрява сключения между ликвидатора на ОФ “Търговия”-Созопол в ликвидация и Живко Киров, живущ в гр.Созопол, ул. “Крайбрежна” договор за ползване на павилион “Лапина” – собственост на горе цитираната фирма, срещу предоставяне на терен за разполагането на павилиона върху собствения на г-н Киров поземлен имот.

5. Докладна записка с вх. №160/14.02.05 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол относно избор на общински съветници за членове на Комисията за отдаване под наем за 2005 г. на обектите на ОФ ”Търговия”- Созопол в ликвидация.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№366.1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, избира Комисия за отдаване под наем за 2005 г. на обектите на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация в състав от 5 члена, двама от които общински съветници и един представител на общинската администрация, който да бъде юрист.
№366.2. Избира за членове на Комисията общинските съветници:
- Петя Спирова Чапевова.
- Стоьо Минчев Недин.

6. Докладна записка с вх. № 167/17.02.05 г от Дияна Колчева – общински съветник относно членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с. Черноморец.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№367
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Кметство с. Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, при заплащане на членски внос в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. годишно.

7. Докладна записка с вх. 178/22.02.2005 г., от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№368.1. Общински Съвет – Созопол отменя решение № 47.3/30.01.2004г.
№368.2. На основание чл.17, ал.7 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията определя комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения в състав от 9 /девет/ члена поименно както следва:
1. Председател: Костадин Тодоров Мархолев - Заместник кмет на Община Созопол
2. Членове: Галина Атанасова Георгиева – Ст. юристконсулт при Община Созопол
3. Веселин Тотев – данъчен инспектор при ТДД РД Бургас
4. Йордан Рашев – главен инспектор при РОДАИ
5. Иво Гочев – началниик КАТ при РПУ Созопол
6. Стоянка Стайкова – представител на Националния Съюз на Превозвачите в България
7. Тихомир Янакиев – общински съветник в Общински Съвет – Созопол
8. Милко Димов – общински съветник в Общински Съвет – Созопол
9. Димо Минков – общински съветник в Общински Съвет – Созопол
№368.1. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Общината в срок до 15.03.2005 г. да предприеме действия по назначаване на избраната комисия и продължаване на процедурата за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (по утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол съгласно решения с номера: 47, 47.1, 47.2, 47.4, 47.5, /30.01.2004 г. на Общински Съвет – Созопол.

8. Докладна записка с вх. №182/22.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно вземане на решение за подкрепа исканията на собствениците на земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№369
Общински съвет – Созопол приема Декларацията в подкрепа на собствениците на земя в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол. /Приложение №2/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/ПП

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите
за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г.ВСИЧКО
КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ
СУБСИДИЯ
ОТ РБ
СОБСТВЕНИ
БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

5100 – Основен ремонт на ДМА 128 000 83 000 45 000
Функция 01- Общи държавни служби 15 000 15 000
Ремонт сграда Общински съвет 5 000 5 000
Ремонт сграда Кметство Крушевец 10 000 10 000
Функция 03 -Образование 83 000 83 000
Ремонт ОУ с.Атия 20 000 20 000
Ремонт ОУ-с.Черноморец 25 000 25 000
Ремонт ОУ-с.Зидарово 20 000 20 000
Ремонт ОУ с.Равна гора 8 000 8 000
Ремонт ОУ –гр.Созопол 10 000 10 000
Функция 07– Почивно дело, култура, религиозни дейности 30 000 30 000
Ремонт Художествена галерия 30 000 30 000
5200- Придобиване на дълготрайни материални активи
2 153 800
1 514 000
639 800
Функция – 01 Общи държавни служби 72 300 72 300
52-01
Придобиване на компютри и хардуер в т. ч.
12 000
12 000
- за общинска администрация
- за общински съвет 10 000
2 000 10 000
2 000
52-03
Придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения
9 500
9 500
- климатици за общинска сграда – видеоклуб 2 500 2 500
- копирна машина – 1 бр –общински съвет 3 000 3 000
- климатици – 3 бр. –общински съвет 4 000 4 000
52 -04
Придобиване на транспортни средства
- лек автомобил – 1бр.

20 000

20 000
52-05
Придобиване на стопански инвентар - фургон
800
800
52-06 - ППР
Проект за административна общ. сграда
30 000

30 000
Функция -03 Образование 17 000 14 000 3 000

52-01 Придобиване на компютри и хардуер
17 000
14 000
3 000
Функция–06 Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство
2 054 500
1 500 000
554 500
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в т.ч.
50 000

50 000
- детски съоръжения – Градска градина 20 000 20 000
-съоръжение пропускателен режим 30 000 30 000
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти
2 004 500
1 500 000
504 500
Водоснабдяване – с.Атия 20 000 20 000
Водоснабдяване –с.Равадиново 10 000 10 000
Водоснабдяване ул.”Лозенград”-гр.С- л 20 000 20 000
Водоснабдяване“ул.Христо Ботев” -гр.Созопол 20 000 20 000
Канализация ул.”Рибарска “ –гр.Созопол 20 000 20 000
Сграда Противопожарна аварийна безопасност 70 000 70 000
Реконструкция водна площ в Градска градина – гр.Созопол 33 000 33 000
Изграждане зелена площадка за рекреация и отдих в Градска градина – гр.Созопол 5 500 5 500
Благоустрояване на площадно пространство пред Археологически музей- гр.Созопол
35 000
35 000
Реконструкция подпорна стена до църква “Кирил и Методий” – гр.Созопол 40 000 40 000
Благоустрояване зелена площ в кв.70 – гр.Созопол 120 000 120 000
Реконструкция ул.”Бузлуджа” – гр.Созопол 20 000 20 000
Реконструкция ул.”Бриз” –с.Черноморец 15 000 15 000
Проектиране и реконструкция водопровод в кв.72,75,76,78,87,86,88,90 по плана на гр.Созопол
30 000
30 000
Изграждане на ПСОВ –Созопол 1 519 000 1500 000 19 000
ПСОВ-Черноморец 10 000 10 000
Проект за озеленяване в кв. 43– гр.Созопол 15 000 15 000
Водоснабдяване - с. Индже войвода 2 000 2 000
Функция 07-Почивно дело,култура и религиозни дейности
10 000
10 000
52-03
- климатици за Археологически музей 10 000 10 000
53 00 Придобиване на недълготрайни материални активи
52 500
47 000
5 500
Функция 01 Общи държавни служби 52 500 47 000 5 500
53-01 Придобиване на програмни продукти в т.ч. 7 500 2 000 5 500
- програмен продукт-кадастър 2500 2 000 500
-програмен продукт-информационна система за обслужване на гражданите

5 000
5 000
53-09 Придобиване на др. недълготрайни материални активи в т.ч. 45 000 45 000
- трасиране осова мрежа –сЧерноморец. 2 000 2000
- трасиране осова мрежа - -с.Равадиново 5 000 5 000
Изготвяне на цифров модел –регулация с.Вършило 3 000 3 000
Изготвяне на ПУП – с.Атия 15 000 15 000
Изготвяне на ПУП – с.Росен 15 000 15 000
Изготвяне на ПУП – с.Зидарово 5 000 5 000

2 334 300 1 644 000 690 300
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
С П И С Ъ К
На длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разноски от местоживеенето до местоработата си и обратно за 2005 година

ОУ – Созопол
1.Мария Стаматова Колева - учител - Черноморец-Созопол-Черноморец
2. Антоанина Неделева Пирева- учител – Бургас – Созопол –Бургас
НУ – Равадиново
1. Златина Василева Вълканова- директор – Созопол –Равадиново – Созопол
2. Иванка Иванова Вълнарова – учител – Бургас – Равадиново-Бургас
3. Юлия Георгиева Чакърова – възпитател – Созопол –Равадиново – Созопол
ОУ – Черноморец
1. Весела Ангелова Костова – учител – Созопол –Черноморец-Созопол
2. Милена Вълчанова Добрикова – учител – Бургас –Черноморец – Бургас
ОУ – Атия
1. Павлина Стоянова Добрева – директор – Созопол – Атия –Созопол
2. Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
3. Мария Колева Фучеджиева –учител– Бургас- Атия –Бургас
4. Величка Трифонова Пеева – учител – Бургас- Атия – Бургас
5. Магдалена Йозова Димова – учител – Бургас – Атия–Бургас
6. Милена Леонидова Илиева – учител – Созопол – Атия – Созопол
7. Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
8. Илия Пашинов Илиев – учител – Созопол- Атия- Созопол
9. Катя Тодорова Стоянова – учител – Черноморец – Атия –Черноморец
10.Янка Димитрова Иванова-възпитател- Бургас-Атия-Бургас
ОУ – РОСЕН
1. Стефана Иванова Черноглазова – директор – Бургас –Росен-Бургас
2. Милица Стоянова Стоянова – учител – Бургас – Росен –Бургас
3. Венета Димитрова Кантарджиева – учител – Бургас –Росен-Бургас
4. Николина Русатова Дончева – учител –Бургас –Росен – Бургас
5. Станка Пейчева Коева – учител – Бургас – Росен – Бургас
6. Ивка Димитрова Стоянова – учител –Бургас - Росен –Бургас
7. Станка Недялкова Митева – учител –Бургас –Росен –Бургас
8. Светлана Георгиева Папаринова – учител – Бургас – Росен- Бургас
9. Антоний Тодоров Бинчев – учител – Бургас – Росен –Бургас
10.Любов Тодорова Бъчварова – учител – Бургас – Росен –Бургас
11.Христина Паскалева Връбчева – учител – Бургас – Росен –Бургас
12.Ангелина Ганчева Едрева – възпитател – Бургас – Росен – Бургас
13.Станка Вълканова Петрова – възпитател – Бургас – Росен –Бургас
14.Пламен Жеков Митев – възпитател –Бургас –Росен –Бургас
ОУ – Равна гора
1. Пейко Стоев Стоев – директор –Бургас –Равна гора –Бургас
2. Василка Димитрова Златинова – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
3. Лозанка Димитрова Фучеджиева – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
4. Мариела Атанасова Бинчева – учител – Бургас – Равна гора-Бургас
5. Янка Маринова Кусева – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
6. Анна Георгиева Добрева – учител – Бургас – Равна гора –Бургас
ОУ – Крушевец
1. Галина Георгиева Казакова – директор – Бургас-Крушевец-Бургас
2. Николина Петрова Драганова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
3. Костадинка Петкова Вълкова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
4. Димка Дянкова Димитрова – учител – Бургас – Крушевец –Бургас
5. Жечка Кръстева Филипова – учител – Бургас – Крушевец –Бургас
6. Донка Проданова Николова – учител – Бургас – Крушевец-Бургас
7. Станка Иванова Градинарова – учител – Бургас –Крушевец-Бургас
8. Станка Костова Динева – учител – Бургас – Крушевец –Бургас
9. Елмира Анатолиевна Димитрова – учител – Бургас –Крушевец – Бургас
10.Атанас Маринов Маринов – учител – Бургас – Крушевец-Бургас
11.Щиляна Кирова Гутова – учител–Извор –Крушевец –Извор
12.Мая Божилова Костадинова – възпитател – Бургас –Крушевец – Бургас
13.Валентина Йорданова Грозева – външен лектор – Бургас –Крушевец – Бургас
ОУ – Зидарово
1. Ничка Лулева Козарова – директор – Бургас – Зидарово –Бургас
2. Иванка Тодорова Димитрова – учител – Бургас – Зидарово-Бургас
3. Росица Димитрова Майсторова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
4. Руска Николова Николова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
5. Илияна Иванова Янакиева – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
6. Кера Михалева Владикова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
7. Антоанета Тодорова Маврова – учител – Бургас-Зидарово-Бургас
8. Димитрина Колева Станилова – учител –Бургас –Зидарово-Бургас
9. Марийка Жекова Кънева – възпитател – Бургас – Зидарово-Бургас
ОДЗ – Созопол
1. Мария Петрова Тодорова – учител – Созопол – Равадиново-Созопол
2. Мария Илиева Шурелова – учител музика – Созопол – Равадиново – Созопол
ЦДГ – Созопол
1. Даринка Петрова Гогова – учител музика – Созопол – Черноморец – Созопол
ЦДГ – Черноморец
1. Сийка Апостолова Желева – учител – Созопол – Черноморец – Созопол
ЦДГ – Атия
1. Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
2. Таня Велкова Георгиева – учител – Бургас- Атия – Бургас
ЦДГ – Росен
1. Калина Йорданова Николова – директор - Бургас – Росен –Бургас
2. Елена Георгиева Георгиева – учител –Бургас–Росен-Бургас
3. Ивелина Антонова Караниколова – учител – Бургас –Росен-Бургас
4. Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен – Бургас
ЦДГ – Равна гора
1. Стефанка Димова Василева – директор – Бургас – Равна гора – Бургас
2. Мара Михалева Комитова – учител – Бургас – Равна гора –Бургас
ЦДГ – Извор
1. Веселинка Янкова Попова – учител – Бургас-Извор-Бургас
ЦДГ – Зидарово
1. Татяна Тодорова Батлева – директор – Бургас – Зидарово –Бургас
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило в Общински съвет Созопол възражение с вх. № 156/14.02.2005 г. от Инициативния комитет на съюза на собствениците на земя в с. Черноморец срещу взетото на 17.01.2005 г. решение № 54 от “Общинска служба по земеделие и гори”- гр. Созопол за стойността на обезщетението със земя и/или с поименни компенсационни бонове на собствениците по реда на чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ в община Созопол, ние общинските съветници от Общински съвет – Созопол, заставаме зад исканията на собствениците за възстановяване в реални граници на техните земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка”в землището на с.Черноморец, община Созопол, попадащи в територията на закрити поделенията на сухопътните войски. Исканията считаме за основателни и настояваме да бъдат взети спешни мерки за решаване на проблема.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на общинските съветници, подписали Декларацията


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...