:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017г.Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2017г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 861

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №782/ 19.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Приложение №1 – Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места частна общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
2. Докладна записка с вх. №918/ 30.08.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 769/31.05.2017г., обективирано в Протокол № 25/31.05.2017г. на Общински съвет Созопол.
3. Докладна записка с вх. №928/ 07.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №969/ 15.09.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на oтчета за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2016 година.
5. Докладна записка с вх. №897/ 18.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I – вото шестмесечие на 2017 година.
6. Докладна записка с вх. №933/ 12.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година във функция „Общи държавни служби”.
7. Докладна записка с вх. №942/ 13.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на средства на Сдружение „Черно море – Странджа“ за застраховане на „Център за изкуство, местни занаяти и традиции“, гр. Созопол
8. Докладна записка с вх. №957/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
9. Докладна записка с вх. №958/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. - ІІ етап на Община Созопол.
10. Докладна записка с вх. №959/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване списък на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разходи за периода 15.09.2017г. - 31.12.2017 година
11. Докладна записка с вх. №977/ 19.09.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на нов размер на годишен членски внос на Община Созопол в Сружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив".
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
12. Докладна записка с вх. №786/ 20.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №848/ 02.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.337 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №893/ 17.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „„Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново", чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
15. Докладна записка с вх. №904/ 22.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 81178.9.428, по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
16. Докладна записка с вх. №905/ 22.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 61042.501.398 по кадастрална карта на с.Равадиново, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 61042.501.1061, за частна общинска собственост;
17. Докладна записка с вх. №929/ 07.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.3.225 по кадастрална карта на гр.Черноморец, съставляващ част от ПИ 81178.3.182, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на УПИ І-785,кв.81, за частна общинска собственост;
18. Докладна записка с вх. №931/ 08.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица от осови точки 714 до 834 в землище на гр.Созопол м.Мисаря и Буджака, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
19. Докладна записка с вх. №936/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9602, с.Росен, община Созопол, с площ 549кв.м., идентичен с парцел XXVI-8, кв.67.
20. Докладна записка с вх. №937/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
21. Докладна записка с вх. №938/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
22. Докладна записка с вх. №939/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол.
23. Докладна записка с вх. №940/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.321 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
24. Докладна записка с вх. №941/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
25. Докладна записка с вх. №948/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от осови точки 5 до4 в землище на гр.Созопол, м.Мисаря, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
26. Докладна записка с вх. №949/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура за част от улица от осови точки 131 до 135 в с.Равна гора, чрез отчуждаване на част от поземлен имот, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
27. Докладна записка с вх. №950/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „До гробищата", с.Равна гора, по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
28. Докладна записка с вх. №951/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово, община Созопол.
29. Докладна записка с вх. №952/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
30. Докладна записка с вх. №953/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
31. Докладна записка с вх. №954/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
32. Докладна записка с вх. №955/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
33. Докладна записка с вх. №960/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба на имот 81178.502.422 - частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец , на собственика на построената в имота сграда.
34. Докладна записка с вх. №961/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица” м-ст Мапи и Ачмалъци, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
35. Докладна записка с вх. №962/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ V-220, кв.23 по плана на с.Индже Войвода.
36. Докладна записка с вх. №963/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол.
37. Докладна записка с вх. №964/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол.
38. Докладна записка с вх. №965/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол.
39. Докладна записка с вх. №966/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
40. Докладна записка с вх. №839/ 27.07.2017г., от Петя Чапевова– Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.61.917, ПИ81178.61.918, като двата имота се обединят и ПИ81178.61.919, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
41. Докладна записка с вх. №840/ 27.07.2017г., от Петя Чапевова– Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.232, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
42. Докладна записка с вх. №872/ 08.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на 67800.54.140, земеделска земя, местност „Мапи”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
43. Докладна записка с вх. №910/ 28.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХХVІІ, кв.33 по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.501.452 и общински ПИ 67800.501.527 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
44. Докладна записка с вх. №914/ 30.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.36.24, горска територия, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, като се обособят три нови УПИ за изграждане на сгради за отдих и курорт.
45. Докладна записка с вх. №915/ 30.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от ОТ 63 до ОТ 78“, м.“Каваците“, землище гр.Созопол.
46. Докладна записка с вх. №926/ 05.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на 67800.4.19, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилна сграда“.
47. Докладна записка с вх. №972/ 15.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
48. Докладна записка с вх. №973/ 15.09.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957, до връзката с общински път BGS1220 /II- 99, Созопол – Приморско – в.с. Дюни /II- 99/ Созопол“.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
49. Докладна записка с вх. №947/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата и групите в детските градини на територията на Община Созопол за учебната 2017/2018 учебна година.
VI. Докладна записка с вх. №992/ 27.09.2017г. от Петя Чапевова- Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на „ВиК“ ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация на изградените обекти по проект „Канализация, с. Равадиново, община Созопол“, финансирани от ПУДООС.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №782/ 19.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Приложение №1 – Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места частна общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 862

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните промени в Приложение №1 – Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места частна общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като в „Забележка” се променя т.2 като същата придобива следното съдържание: При определяне на минималния размер на месечния наем за един кв.м.на офис за нуждите на политически партии, отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии, сдружения с нестопанска цел и фондации осъществяващи дейност в обществена полза и общинските ръководства на синдикалните организации, същият се коригира с корекционен коефициент – 0,4 независимо от населеното място в което се намират помещенията обект на отдаването под наем.

Докладна записка с вх. №918/ 30.08.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 769/31.05.2017г., обективирано в Протокол № 25/31.05.2017г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 863

Общински съвет Созопол допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 769/31.05.2017г., обективирано в Протокол № 25/31.05.2017г., като на втория ред “§27, ал.2, т.1” да се запише и чете “§27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”. В останалата си част решението остава непроменено.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 769/31.05.2017г., обективирано в Протокол № 25/31.05.2017г. на Общински съвет Созопол.


Докладна записка с вх. №928/ 07.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 864

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол:

ГЛАВА ТРЕТА , РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
(създава нов чл.129б)
Чл.129б (1) (Нов с Реш. №864/29.09.2017г.) За техническите услуги, съгласно Закона водите, се заплащат такси, както следва:
1.Разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост“ – 250 лв.
2.Такса за издаване на „Разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите“ – 250 лв.
3.Такса за продължаване срока на издадено разрешително за водоползване/ водовземане от воден обект – 100 лв.
4. Такса за изменение и/или допълнение на разрешително за водоползване/ водовземане от воден обект – 130 лв.
5.Такса за издаване на заверено копие на документ – 7 лв.
(2)Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимост от целта на използване на водата.
(3)Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:
1.за питейно-битово водоснабдяване – 0,02лв/куб.м.
2.за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури – 0,001лв./куб.м;
3.за охлаждане – 0,0003лв./куб.м;
4.за промишлено водоснабдяване – 0,045 лв./куб.м;
5.за всички други цели – 0,065 лв./куб.м.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №969/ 15.09.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на oтчета за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2016 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 865
1.Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2016 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода 29 167 442 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 736 368 лв.
За местни дейности 24 431 074 лв.

1.2.По разхода 22 938 469 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 183 822 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 227 981 лв.
За местни дейности 17 526 666 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.

2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2016г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.

3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2016г. - погашения към 31.12.2016г. в размер на 18 986 205 лв. , в т.ч.: към "ФОМСБ - Флаг" ЕАД - 9 779 000 лв., ОПОС - 2 977 205 лв., "Инвестбанк" АД - 5 530 000 лв. и ПУДООС - 700 000лв. и остатък за погасяване към 31.12.2016г. в размер на 26 316 788 лв., от които:

- към „ПУДООС” в размер на 6 334 423 лв.
- към „Общинска банка ”АД в размер на 19 982 365 лв.

4. Учредена банкова гаранция в полза на МОСВ в размер на 2 420 лв. за обезпечаване на финансовото изпълнение на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионалното депо за безопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево за срок от 3 години. Съгласно Решение № 860 от 29.04.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол.

5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2016 г., съгласно приложение № 2.


Докладна записка с вх. №897/ 18.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I – вото шестмесечие на 2017 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 866
1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Созопол за I -вото шестмесечие на 2017 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода 14 322 754 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 2 982 784 лв.
За местни дейности 11 339 970 лв.

1.2.По разхода 9 554 466 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 1 920 281 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 677 117 лв.
За местни дейности 6 957 068 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.

2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за I-вото шестмесечие на 2017 г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.

3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за I-вото шестмесечие на 2017 г. - погашения към 30.06.2017 г. в размер на 2 015 392 лв. , в т.ч.: към ПУДООС - 2 015 392 лв. и остатък за погасяване към 30.06.2017 г. в размер на 24 301 396 лв., от които:

- към „ПУДООС” в размер на 4 319 031 лв.
- към "Общинска банка" АД в размер на 19 982 365 лв.


4. Приема отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд –/СЕС – 3 КСФ/ /ИБСФ/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2017 г., съгласно приложение №2.


Докладна записка с вх. №933/ 12.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година във функция „Общи държавни служби”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 867

1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация“ и вписва Невена Николова Рейзова-Кичикова - счетоводител, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 15.09.2017г.
Общински съвет Созопол вписва в списъка на пътуващите служители имащи право на транспортни разходи Димитринка Георгиева Димитрова – домашен помощник в Домашния социален патронаж на Община Созопол, по маршрута гр. Черноморец- гр. Созопол- гр. Черноморец, считано от датата на назначаването и.
Общински съвет Созопол включва в списъка на пътуващите лица Иван Стоянов Иванов – работник поддръжка в кметство Атия за изплащане на транспортни разходи по маршрут с. Равна гора - с. Атия – с. Равна гора считано от 01.10.2017г.

Докладна записка с вх. №942/ 13.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на средства на Сдружение „Черно море – Странджа“ за застраховане на „Център за изкуство, местни занаяти и традиции“, гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 868

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс в размер до 1000 (хиляда) лв на година на Сдружение „Черно море-Странджа“ за застраховане на „Център за изкуство, местни занаяти и традиции“, представляващо двуетажна масивна сграда, в УПИ XIX-157, кв. 16 по КК на гр. Созопол в полза на Държавен фонд Земеделие за срока на мониторинг по проекта (до 2020г).
Средствата се изплащат при представяне на Застрахователна полица за съответната година.

Докладна записка с вх. №957/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 869

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля със 157 000лв. плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности /намалението от обект: Етапно изграждане на Автогара Созопол - пълен инженеринг- изготвяне техническо задание и идеен проект/ и ги пренасочва към дейностите 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии» - 57 000лв. и 389 „Други дейности по образованието” – 100 000лв. - дофинансиране- във функция „Образование” посочени в точка 2 от докладна записка и извършва компенсирани промени по плана на разходите по функции, дейности и параграфи за местни дейности, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 97 008лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 19-00 – плат. данъци, такси и адм.санкц. 120 000лв. 90 000лв. 210 000лв.
в т.ч.
§ 19-81 – платени общински данъци, такси
нак.лихви,и админ.санкции 70 000лв. 90 000лв. 160 000лв.
/служебна актуализация/
§ 53-00 – придобиване на НМДА 9 000лв. 7 008лв. 16 008лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придоб. на програмни
продукти и лицензи за програмни продукти:
- ПП за управление на общински имоти 0лв. 6 000лв. 6 000лв.
- ПП „Актопис” 0лв. 1 008лв. 1 008лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –
увеличение с 287 300лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 212 300лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 47 190лв. 212 300лв. 259 490лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

-Канализация с.Равна гора – битови
води- етап ІІ А - преработка по време
на строителство,
в т.ч.
Доклад – оценка за съответствието на
инвестиционните проекти със
съществуващите изисквания към
строежите /ОСИП/, авторски надзор и др. 0лв. 80 000лв. 80 000лв.

-Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения
в с.Крушевец: авторски и строителен
надзор и др. 0лв. 50 000лв. 50 000лв.

Завишава стойността на обекта
и допълва наименованието на обекта:
Било
-ТП и доклад за съответствието със съществените
изисквания към строежите(ОСИП) за обект:
Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения в с.Росен
Става
-ТП и доклад за съответствието със съществените
изисквания към строежите(ОСИП), авторски
и строителен надзор и др. за обект:
Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа и съоръжения в с.Росен 32 700лв. 82 300лв. 115 000лв.

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение със 70 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§10-00 – издръжка 265 400лв. 70 000лв. 335 400лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 100 000лв. 50 000лв. 150 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 18 000лв. 20 000лв. 38 000лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 5 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 390 440лв. 5 000лв. 395 440лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

-Изграждане на римни-стълбища в кв.53
в гр.Созопол. Обект №4,представляващо
римня-стълбище между УПИ ХІХобщ.,
УПИ LVІобщ. и ХХ 1713; УПИ LVІІобщ.в кв.53
в т.ч. СМР, доклад за ОСИП, авторски и
строителен надзор и други 42 060лв. 2 500лв. 44 560лв.

- Изграждане на Римня – стълбище 2 между
УПИ ХІІІ общ.LІ общ.ХХХІ общ LІІ общ.
в кв.53 гр.Созопол:в т.ч.СМР,строителен
надзор и други 33 160лв. 2 500лв. 35 660лв.

1.3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 22 000 лв. и променя наименованието на един от обектите в капиталовата програма по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 759 „Други дейности по културата” – променя наименованието на обекта в частта за капиталови разходи без да променя стойността на обекта, по параграфи, както следва:
било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 16 420лв. - 16 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
Било:
-Доставка и монтаж на климатична
техника за киносалона в "Дом на рибаря"

гр.Созопол в т.ч.колонен климатик –
1бр.-6000 лв. ; ел.канален нагревател
ЕК 400-Н - 3000 лв. : 9 000лв. - 9 000лв

Става:
-Доставка и монтаж на климатична
техника за киносалона в "Дом на рибаря"
гр.Созопол в т.ч.колонни климатици
2бр.-6000 лв. ; ел.канални нагреватели
2бр. - 3000 лв. : 9 000лв. - 9 000лв.

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 22 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§10-00 – издръжка 279 200лв. 22 000лв. 301 200лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 12 000лв. 22 000лв. 34 000лв.
/за ремонт осветление на игрално поле/

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 683 308лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 903 308лв., по параграфи, както следва:

било увеличение става

§10-00 – издръжка 100 000лв. 48 000лв. 148 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 30 000лв. 48 000лв. 78 000лв.
/от които: 12 000лв. за охрана,36 000лв.
за монтиране на пътни знаци/
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 505 530лв. 951 308лв. 554 222лв.
в т.ч.

подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и


идеен проект 1 417 982лв. 951 308лв. 466 674лв.

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – увеличение с 220 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§10-00 – издръжка 200 000лв. 220 000лв. 420 000лв.

в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 200 000лв. 220 000лв. 420 000лв.
/от които:150 000лв.за зимно поддържане и
70 000лв. за подрязване на храсти, почистване
на банкети и канавки на общ.пътища/

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – извършва компенсирани промени в частта за капиталови разходи в обема на общите разходи за дейността по обекти, както следва:
било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 350 396лв. - 350 396лв.
в т.ч.
било увеличение става

подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на бетонови котви
за плаващи буйове и доставка и монтаж
на котвени вериги за бетонни котви
за пристанище гр.Черноморец 0лв. 25 000лв. 25 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-„Преустройство на сграда в УПИ
ІІІ 210,215,216,217 в кв.68, гр.Черноморец
- Пристанище Черноморец” 275 656лв. 25 000лв. 250 656лв.

1.5.Функция „Разходи некласифицирани в другите функции” – увеличение със 120 000лв. по дейности и параграфи, както следва:


-Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 22-20 – разходи за лихви 350 000лв. 120 000лв. 470 000лв.
в т.ч.
§ 22-21 – разходи за лихви по заеми
от банки в страната 320 000лв. 120 000лв. 440 000лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 870

2.Общински съвет Созопол увеличава със 157 000лв. плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта - дофинансиране на делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция „Образование” – увеличение със 157 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 57 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – Издръжка 0лв. 57 000лв. 57 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 57 000лв. 57 000лв.
/на физкултурен салон училище Созопол/

-Дейност 389 „Други дейности по образованието ” - увеличение със 100 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – Издръжка 150 000лв. 100 000лв. 250 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 150 000лв. 100 000лв. 250 000лв.
/превоз на ученици/


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 871

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т.1.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 10 288 177лв. 727 000лв. 9 561 177лв.


в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 479 870лв. 727 000лв. 8 752 870лв.


Докладна записка с вх. №958/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. - ІІ етап на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 872

1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020г. на Община Созопол – ІІ етап, съгласно Приложение №8.

Докладна записка с вх. №959/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване списък на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разходи за периода 15.09.2017г. - 31.12.2017 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 873

Общински съвет Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на възстановяване на транспортни разходи по силата на Наредба №1 на Министъра на образованието и науката / в сила от 01.01.2017година / , за периода 15.09.2017 - 31.12. 2017г.

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” - Созопол
1. Мария Стаматова Колева учител-Черноморец-Созопол-Черноморец
2. Пепа Георгиева Бояджиева учител - Атия-Созопол- Атия
3. Златина Димитров Дянкова учител-Бургас-Созопол-Бургас
4. Пепа Христова Запрянова учител- Бургас-Созопол-Бургас
5. Катя Проданова Янкова учител - Бургас- Созопол- Бургас
6.Тодорка Тонева Цанкова учител Равадиново-Созопол-Равадиново
7.Драга Янкова Хардалова учител-Бургас-Созопол-Бургас
8.Красимир Д. Димитров учител-Бургас-Созопол-Бургас
9.Мария П. Сеферова учител- Бургас-Созопол-Бургас
10.Нина Ханчева Гърчева учител- Бургас-Созопол-Бургас

ОУ „ Христо Ботев „ - Черноморец
1.Весела Ангелова Костова учител Созопол-Черноморец – Созопол
2.Дафинка Пейчева Стоянова учител Бургас – Черноморец – Бургас
3.Мартина Христова Милева учител Черноморец – Атия - Черноморец

ОУ” Христо Ботев” - Росен
1. Стефана Иванова Черноглазова директор-Бургас-Росен-Бургас
2. Дарина Стефанова Дамянова учител–Бургас–Росен–Бургас
3. Бисер Сашков Секиранов учител–Бургас-Росен-Бургас
4. Галина Рашкова Влаева учител –Бургас - Росен –Бургас
5. Светлана Георгиева Папаринова зам директор -Бургас-Росен-Бургас
6. Станка Вълканова Петрова учител--Бургас-Росен-Бургас
7. Мариана Генчева Генчева учител Бургас-Росен- Бургас
8 . Таня Христова Мазова учител - Бургас-Росен-Бургас
9. Калина Василева Калоянова учител - Бургас-Росен-Бургас
10. Мария Костадинова Назърова учител - Бургас-Росен-Бургас
11. Таня Арсенова Демирева учител – Бургас-Росен-Бургас
12. Елена Кънева Михова учител -Бургас-Росен-Бургас
13.Румен Веселинов Петров учител- Бургас-Росен-Бургас
14.Иванка Тодорова Тенева учител - Бургас-Росен-Бургас
15.Дамянка Янева Иванова учител–Бургас- Росен -Бургас
16.Николина Русатева Дончева учител- Равна гора- Росен Равна гора
17.Златинка Колева Костова счетоводител –Бургас –Росен -Бургас

ОУ” Отец Паисий „ - Равна гора
1. Станка Пейчева Коева директор–Бургас–Равна гора–Бургас
2 Даниела Анастасова учител-Бургас-Равна гора-Бургас
3 Янка Костадинова учител-Бургас-Равна гора-Бургас
4. Станка Николова Стоянова учител-Бургас-Равна гора-Бургас
5. Миглена Герчева учител – Бургас-Равна гора- Бургас
6. Гинка Делииванова счетоводител-Созопол- Отманли -Росен- Равна гора-Росен-Отманли- Созопол
7. Иринка Гюрова учител-Бургас-Равна гора-Бургас
8 .Димитринка Г. Георгиева учител-Росен-Равна гора-Росен
9 Силвия Хаджиева учител-Бургас- Равна гора- Бургас

ОУ „ Пейо Яворов „ - Крушевец
1. Мая Божилова Костадинова директор - Бургас-Крушевец-Бургас
2. Владка Иванова Деянова учител-Бургас-Крушевец- Бургас
3.Станка Костова Динева учител - Бургас–Крушевец-Бургас
4.Златка Йорданова Петрова учител- Бургас-Крушевец-Бургас
5. Мария Димитрова Димитрова учител-Бургас-Крушевец-Бургас
6. Таня Станкова Енчева учител-Бургас-Крушевец-Бургас
7. Надежда Иванова Димитрова учител- Бургас- Крушевец- Бургас

ОУ” Христо Ботев „ - Зидарово
1. Александър Атанасов Иванов директор–Бургас–Зидарово–Бургас
2. Кремена Господинова Караиванова учител -Бургас-Зидарово-Бургас
3. Руска Николова Попова учител-Бургас-Зидарово-Бургас
4. Илияна Иванова Янакиева учител-Бургас-Зидарово-Бургас
5. Антоанета Тодорова Маврова учител-Бургас-Зидарово-Бургас
6. Мариана Иванова Нонева учител-Бургас-Зидарово-Бургас
7. Кремена Тенкова Дидова учител-Бургас-Зидарово-Бургас
8. Мария Гр. Грудова-Калъчева учител - Бургас- Зидарово-Бургас
9 Цонка Ганчева Тодорова учител - Маринка-Зидарово-Маринка
10.Николина Димова Петрова учител-Крайморие -Зидарово-Бургас
11.Георги Киров Киров учител-Бургас-Зидарово –Бургас
12. Пенка Йорданова Ненова учител -Бургас-Зидарово-Бургас
13.Павлина Велева Сотирова учител -Бургас-Зидарово-Бургас
14.Карамфила Златева Сиягова учител -Бургас-Зидарово-Бургас

ДГ „Здравец „ / с филиал ДГ –Равадиново / – Созопол
1. Милена Никова Гюрова учител-Созопол-Равадиново-Созопол

ДГ – Атия / филиал на ДГ „Делфинче „ –Черноморец /
1. Цанка Проданова Петрова учител Созопол-Атия - Созопол
2. Елеонора Станимирова Златарова учител Созопол- Атия - Созопол

ДГ „Детелина „ - Росен
1. Жечка Павлова Русинова учител – Бургас –Росен - Бургас
2. Нели Иванова Вълкова учител – Бургас – Росен –Бургас
3. Елисавета Димитрова Дренкарова учител – Созопол-Росен-Созопол
ДГ – Равна гора / филиал на ДГ „Детелина -Росен /
1. Стефанка Димова Василева учител –Бургас–Равна гора-Бургас
2. Сатилина Енчева Михайлова учител -Бургас-Равна гора-Бургас
ДГ – Зидарово
1. Татяна Тодорова Батлева директор-Бургас-Зидарово-Бургас
2. Райна Панайотова Гочева учител – Бургас – Зидарово - Бургас
ДГ” Зеленика „ – Крушевец
1. Гинка Грудева Каловска директор-Извор-Маринка-Крушевец - Извор
2. Галя Атанасова Вълчанова учител-Бургас-Крушевец-Бургас


Докладна записка с вх. №977/ 19.09.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на нов размер на годишен членски внос на Община Созопол в Сружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив".
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 874
1.Определя размер на годишен членски внос на Община Созопол в Сружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив“ от 5 000 лв. за следващите три години считано от 2017 год.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №786/ 20.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 875

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 222 /двеста двадесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 822 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 3 200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/, обективирана в оценителен протокол №0047/18.07.2017г.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Георги Драгов Стоянов да придобие право на собственост върху 222 /двеста двадесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 822 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №848/ 02.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.337 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 876

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 310 кв.м. /триста и десет квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.337 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 420.10 лв. /четиристотин и двадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0048/31.07.2017г.

Докладна записка с вх. №893/ 17.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „„Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново", чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 877

1. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т. 1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за обект „Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново", както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 451 (четиристотин петдесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1 088 кв.м., с идентификатор 61042.11.168, по кадастрална карта на землище на с.Равадиново, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-овощна градина. Като одобрява изплащане на сумата от 230 лв.( двеста и тридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А110 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх. №904/ 22.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 81178.9.428, по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 878

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 12 (дванадесет) кв.м., с едноетажен обем, и с височина до 2,50м и сервитут на съоръжението от 23(двадесет и три)кв.м. в ПИ 81178.9.428 по Кадастрална карта на гр. Черноморец , по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.9.428 от 135 кв.м., и при граници и съседи от всички страни –81178.9.50, 81178.9.438, 81178.9.37.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 428 лв.(четири хиляди четиристотин двадесет и осем лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №275 /01.08.2017г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Докладна записка с вх. №905/ 22.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 61042.501.398 по кадастрална карта на с.Равадиново, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 61042.501.1061, за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 879

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 150 (сто петдесет)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 61042.501.398, представляващи след изменението част от УПИ ІХ-181, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 61042.501.1061, при граници на имота: 61042.501.399, 61042.501.397, 61042.501.394 и 61042.501.1060, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 150 (сто и петдесет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 61042.501.397.


Докладна записка с вх. №929/ 07.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.3.225 по кадастрална карта на гр.Черноморец, съставляващ част от ПИ 81178.3.182, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на УПИ І-785,кв.81, за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 880

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 55 (петдесет и пет)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 81178.3.182, представляващи след изменението част от УПИ І-785(ПИ 81178.502.499), и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 81178.3.225, при съседи на имота: 81178.3.182, 81178.3.161,81178.502.499 и 81178.3.110 , за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 55 (петдесет и пет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 81178.502.499.


Докладна записка с вх. №931/ 08.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица от осови точки 714 до 834 в землище на гр.Созопол м.Мисаря и Буджака, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 881

1. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т. 1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за обект второстепенна улица от осови точки 714-834, землище на гр.Созопол,, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 25 (двадесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 88 кв.м., с идентификатор 67800.5.729, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-друг вид земеделска земя, с проектен идентификатор 67800.5.870, като одобрява изплащане на сумата от 790 лв.( седемстотин и деветдесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А111 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.2. Площта от 23 (двадесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 362 кв.м., с идентификатор 67800.5.716, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-изоставена орна земя, с проектен идентификатор 67800.5.869, като одобрява изплащане на сумата от 730 лв.(седемстотин и тридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А111 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх. №936/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9602, с.Росен, община Созопол, с площ 549кв.м., идентичен с парцел XXVI-8, кв.67.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 882

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9602 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 549 кв.м. /петстотин четиридесет и девет квадратни метра/ , трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9604, 63029.501.9605, 63029.501.9601, 63029.501.9581, 63029.501.9580, 63029.501.9579, 63029.501.9603, идентичен с парцел XXVI-8, кв.67, актуван с АЧОС №4093/20.05.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, премахва от раздел I и допълва в раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9602 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 549 кв.м. /петстотин четиридесет и девет квадратни метра/ , трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9604, 63029.501.9605, 63029.501.9601, 63029.501.9581, 63029.501.9580, 63029.501.9579, 63029.501.9603, идентичен с парцел XXVI-8, кв.67, актуван с АЧОС №4093/20.05.2016г.,
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Ангел Милев Асенов ЕГН 7310110689, с адрес: с.Росен, ул.”Хан Аспарух” №9, община Созопол за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м/сто квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9602 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 549 кв.м. /петстотин четиридесет и девет квадратни метра/ , трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9604, 63029.501.9605, 63029.501.9601, 63029.501.9581, 63029.501.9580, 63029.501.9579, 63029.501.9603, идентичен с парцел XXVI-8, кв.67, актуван с АЧОС №4093/20.05.2016г.,
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 1 800,00 /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017А115/07.08.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Докладна записка с вх. №937/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 883

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.234 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- двеста тридесет и четири/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 257 кв.м. /двеста петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор - 63015.505.350 и номер по предходен план – 234/двеста тридесет и четири/, при съседи: 63015.506.579, 63015.506.598, 63015.506.235, 63015.506.572.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.234 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- двеста тридесет и четири/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 257 кв.м. /двеста петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор - 63015.505.350 и номер по предходен план – 234/двеста тридесет и четири/, при съседи: 63015.506.579, 63015.506.598, 63015.506.235, 63015.506.572.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 3 700,00лв./три хиляди и седемстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А113/04.08.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №938/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 884

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.483 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин осемдесет и три/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 641 кв.м./шестстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, номер по предходен план – 001483, при съседи: 81178.51.21, 63015.506.571, 63015.506.528, 63015.506.579, 63015.506.327.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9 250,00лв./девет хиляди двеста и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А114/04.08.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №939/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 885

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.№ 159/сто петдесет и девет/ по плана на зона §4 местност „Росенец“, с.Росен, община Созопол, с площ 198 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/,трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Земеделска земя по §4 ЗСПЗЗ“, при съседи: Север: дере, Изток: имот с пл.№ 161, Юг: път, Запад: имот с пл.№ 156.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с пл.№ 159/сто петдесет и девет/ по плана на зона §4 местност „Росенец“, с.Росен, община Созопол, с площ 198 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/,трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Земеделска земя по §4 ЗСПЗЗ“, при съседи: Север: дере, Изток: имот с пл.№ 161, Юг: път, Запад: имот с пл.№ 156.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 800,00лв./четири хиляди и осемстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А116/07.08.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №940/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.321 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 886

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 35 /тридесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.321 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 435 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 550.00 лв. /петстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0054/11.09.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Георги Димитров Димитров и Румен Димитров Димитров да придобият право на собственост върху 35 /тридесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.321 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 435 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх. №941/ 13.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 887

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 100 /сто/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 430 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 1650.00 лв. /хиляда и шестотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0053/11.09.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Стоян Христов Даскалов да придобие право на собственост върху 100 /сто/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 430 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх. №948/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от осови точки 5 до4 в землище на гр.Созопол, м.Мисаря, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 888

1. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т. 1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за обект второстепенна улица от осови точки 5-4, м.Мисаря, землище на гр.Созопол,, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 185 (сто осемдесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3146 кв.м., с идентификатор 67800.3.180, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-друг вид нива, с проектен идентификатор 67800.3.385, като одобрява изплащане на сумата от 5 840 лв.( пет хиляди осемстотин и четиридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А107 от 25.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.2. Площта от 221 (двеста двадесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3140 кв.м., с идентификатор 67800.3.179, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-нива, с проектен идентификатор 67800.3.384, като одобрява изплащане на сумата от 6980 лв.(шест хиляди деветстотин и осемдесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А107 от 25.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.3. Площта от 182 (сто осемдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3094 кв.м., с идентификатор 67800.3.173, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-нива, с проектен идентификатор 67800.3.386, като одобрява изплащане на сумата от 5750 лв.(пет хиляди седемстотин и петдесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А107 от 25.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.4. Площта от 55 (петдесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 4115 кв.м., с идентификатор 67800.3.170, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-друг вид нива, с проектен идентификатор 67800.3.382, като одобрява изплащане на сумата от 1740 лв.(хиляда седемстотин и четиридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А107 от 25.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.5. Площта от 69 (шестдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1604 кв.м., с идентификатор 67800.3.137, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-друг вид нива, с проектен идентификатор 67800.3.383, като одобрява изплащане на сумата от 2180 лв.(две хиляди сто и осемдесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А107 от 25.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх. №949/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване по процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура за част от улица от осови точки 131 до 135 в с.Равна гора, чрез отчуждаване на част от поземлен имот, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 889

1. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т. 1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за обект улица от осови точки 131-135, с.Равна гора, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 20 (двадесет ) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 619 кв.м., представляващ УПИ І-144 , кв.22, с.Равна гора, трайно предназначение на територията-урбанизирана, като одобрява изплащане на сумата от 324 лв.( триста двадесет и четири лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А109 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Докладна записка с вх. №950/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „До гробищата", с.Равна гора, по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 890

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 622 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Созопол , за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № 8-Z-523 от 27.04.2017г на Кмета на Община Созопол и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите:
I. Класира участници в процедура както следва:.„Екватор” ЕООД с получени 100т. на първо място и Таня Иванова Георгиева с получени 88 точки на второ място.
II. Определя „Екватор” ЕООД , ЕИК 102650542, със седалище гр. Бургас, ж.к.Меден рудник, бл. №15, вх.11, представлявано от управител Михаил Янев, за концесионер на обект - язовир, публична общинска собственост, представляващ имот Язовир „До гробищата " ПИ 000121, с площ 62,158 дка., общ завирен обем 250 000куб.м намиращ се в землището на с.Равна гора, община Созопол , с АОПС № 101 от 27.10.1999год.
В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
1. Основен предмет на концесията - управление и поддържане на обекта на концесията със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, включително правото да експлоатира обекта, като развива следните дейности: производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга стопанска дейност, свързана с обекта на концесията.
2. Съпътстваща дейност - извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната - развлекателни и атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
3. Цена на концесията - 6 900 лв. (шест хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Цената на концесията се заплаща както следва:
• Годишно концесионно плащане в размер на 460 лв, дължимо до 31 март всяка година за период от 15 год.;
4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията – 155 000 лв. (сто петдесет и пет хиляди лева). Разпределението на средствата по график за изпълнение и видове дейности са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.
5.Срок на концесията - 15 (петнадесет) години.
III. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
IV. Определя Кмета на Общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
V. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение № 622 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Созопол и предложената от „Екватор” ЕООД , ЕИК 102650542 оферта за участие в откритата процедура.
VI. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.
VП.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.


Докладна записка с вх. №951/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 891

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот II-98/две римско, с пл.номер деветдесет и осем/, кв.16/шестнадесет/, находящ се в с.Зидарово, община Созопол, с площ 2000кв.м./две хиляди квадратни метра/, при съседи: североизток: улица, кр.регулация, югоизток: кр.регулация, югозапад: УПИ VI-102, северозапад: УПИ III-99, УПИ IV-100, УПИ V-101.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Урегулиран поземлен имот II-98/две римско, с пл.номер деветдесет и осем/, кв.16/шестнадесет/, находящ се в с.Зидарово, община Созопол, с площ 2000кв.м./две хиляди квадратни метра/, при съседи: североизток: улица, кр.регулация, югоизток: кр.регулация, югозапад: УПИ VI-102, северозапад: УПИ III-99, УПИ IV-100, УПИ V-101.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 17 000,00лв./седемнадесет хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А125/12.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №952/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 892

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ с идентификатор 63029.501.9592 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9594, 63029.501.9609, 63029.501.9593, 63029.501.9575, 63029.501.9591, идентичен с имот XVI-8, кв.67.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: УПИ с идентификатор 63029.501.9592 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9594, 63029.501.9609, 63029.501.9593, 63029.501.9575, 63029.501.9591, идентичен с имот XVI-8, кв.67.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 7 200,00лв./седем хиляди и двеста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А123/12.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №953/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 893

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.450 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин и петдесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 897 кв.м./осемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001450, при съседи: 63015.506.89, 63015.506.590.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща в размер на 12 950,00лв./дванадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А120/12.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №954/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 894

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.66 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с площ 456 кв.м./четиристотин петдесет и шест квадратни метра/, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 66, при съседи: 81178.40.343, 81178.40.365, 63015.506.65, 63015.506.68, 63015.506.592.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 600,00лв./шест хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А121/12.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №955/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 895

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.476 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин седемдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в община Созопол, м.“Старо селище“, с.Атия, с площ 410 кв.м./четиристотин и десет квадратни метра/,трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, номер по предходен план – 001476, при съседи: 63015.506.71, 63015.506.592, 63015.506.72, 63015.506.69.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 950,00лв./пет хиляди деветстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А122/12.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №960/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба на имот 81178.502.422 - частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец , на собственика на построената в имота сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 896

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва , „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 597/27.01.2017г., като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец,с идентификатор 81178.502.422 по КККР и площ на целия поземлен имот от 619 кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.33,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде по реда на Кооперация „ПК Изгрев”, ЕИК 102003487, поземлен имот с идентификатор 81178.502.422 по КККР и площ на целия поземлен имот от 619 кв.м.
2.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на 81178.502.422 по КККР и площ на целия поземлен имот от 619 кв.м възлизаща на 83 000 лв. (осемдесет и три хиляди лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А106/24.07.2017г. от независим лицензиран оценител, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗС, ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №961/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица” м-ст Мапи и Ачмалъци, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 897

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017г., приета с Решение № 597/27.01.2017г, в раздел VІІІ. „Първостепенни обекти от общинско значение” с обект „Второстепенна улица в м.Мапи м.Ачмалъци”, включително части от следните имоти:
• 89(осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2203 кв.м., с идентификатор 67800.53.16, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.178)
• 22(двадесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2367 кв.м., с идентификатор 67800.53.17, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.177)
• 233(двеста тридесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1140 кв.м., с идентификатор 67800.53.19, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.172)
• 70(седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1001 кв.м., с идентификатор 67800.53.21, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.170)
• 240(двеста и четиридесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 835 кв.м., с идентификатор 67800.53.22, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.169)
• 66(шестдесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3600 кв.м., с идентификатор 67800.40.127, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.178)
• 21(двадесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 999 кв.м., с идентификатор 67800.40.136, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.177)
• 231(двеста тридесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5338 кв.м., с идентификатор 67800.40.128, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.176)
• 1(един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2349 кв.м., с идентификатор 67800.40.143, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.175)
• 99(деветдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2899 кв.м., с идентификатор 67800.40.154, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.173)

ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план – план за улична регулация за ” Второстепенна улица”, м.Мапи и Ачмалъци в землище на гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от89(осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2203 кв.м., с идентификатор 67800.53.16, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.178).
Като одобрява изплащане на сумата от 2810 лв.( осемстотин и десет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 22(двадесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2367 кв.м., с идентификатор 67800.53.17, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.177)
Като одобрява изплащане на сумата от 695лв.( шестстотин деветдесет и пет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 233(двеста тридесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1140 кв.м., с идентификатор 67800.53.19, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.172)
Като одобрява изплащане на сумата от 7360 лв.(седем хиляди триста и шестдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.4.Площта от 70(седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1001 кв.м., с идентификатор 67800.53.21, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.170)
Като одобрява изплащане на сумата от 2210лв.(две хиляди двеста и десет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.5.Площта от 240(двеста и четиридесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 835 кв.м., с идентификатор 67800.53.22, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.53.169)
Като одобрява изплащане на сумата от 7580 лв.(седем хиляди петстотин и осемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.6.Площта от 66(шестдесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3600 кв.м., с идентификатор 67800.40.127, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.178)
Като одобрява изплащане на сумата от 2085 лв.(две хиляди осемдесет и пет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.7.Площта от 21(двадесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 999 кв.м., с идентификатор 67800.40.136, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.177)
Като одобрява изплащане на сумата от 665 лв.(шестстотин петдесет и пет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.8.Площта от 231(двеста тридесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5338 кв.м., с идентификатор 67800.40.128, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.176)
Като одобрява изплащане на сумата от 7300 лв.(седем хиляди и триста лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.9.Площта от 1(един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2349 кв.м., с идентификатор 67800.40.143, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.175)
Като одобрява изплащане на сумата от 30 лв.(тридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.10.Площта от 99(деветдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2899 кв.м., с идентификатор 67800.40.154, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.173)
Като одобрява изплащане на сумата от 3130 лв.(три хиляди сто и тридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Докладна записка с вх. №962/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ V-220, кв.23 по плана на с.Индже Войвода.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 898

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Ганчо Кръстев Костадинов, ЕГН 6610040560 чрез продажба на 175 кв.м. ид.ч. /сто седемдесет и пет квадратни метра идеални части от Урегулиран поземлен имот V-220 /пет римско за имот с планоснимачен номер двеста и двадесет/ в кв.23 /двадесет и три/, целият с площ 619кв.м./шестстотин и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже Войвода, одобрен със Заповед №РД 132, 656/2001г., при съседи: Север: УПИ IV-219,УПИ IX-224, Изток: улица, Юг: УПИ VI-221,222, Запад: УПИ VIII-223
2. Одобрява експертна оценка №2017А129/14.09.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 150,00 лв./хиляда сто и петдесет лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Докладна записка с вх. №963/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 899

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 67800.8.581 с площ 101 кв.м./сто и един квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Лозе.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:поземлен имот с идентификатор 67800.8.581 с площ 101 кв.м./сто и един квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4782/04.08.2017год .
На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 8 100,00лв. / осем хиляди и сто лева лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А124/12.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №964/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 900

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен с идентификатор 81178.501.460 с площ 262 кв.м/двеста шестдесет и два квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „Ниско застрояване до 10м.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен с идентификатор 81178.501.460 с площ 262 кв.м/двеста шестдесет и два квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „Ниско застрояване до 10м.“. актуван като частна общинска собственост акт № 1249/30.04.2009 год .
2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 25 900,00лв. / двадесет и пет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А127/14.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №965/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 901

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен 81178.32.229 с площ 8 289 кв.м./осем хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец м-ст.“Биволарски път“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 81178.32.229 с площ 8 289 кв.м./осем хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец м-ст.“Биволарски път“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя.“ актуван като частна общинска собственост акт № 2017/15.03.2013год .На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 4 600,00лв. / четири хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А126/14.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №966/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 902

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.434 с площ 330 кв.м./триста и тридесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 63015.506.434 с площ 330 кв.м./триста и тридесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“,актуван като частна общинска собственост акт № 3295/14.08.2017год.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 4 800,00лв. / четири хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А130/14.09.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №839/ 27.07.2017г., от Петя Чапевова– Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.61.917, ПИ81178.61.918, като двата имота се обединят и ПИ81178.61.919, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 903

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.61.917, ПИ81178.61.918, като двата имота се обединят и ПИ81178.61.919, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „вилни сгради“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.917, ПИ81178.61.918 и ПИ81178.61.919, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №840/ 27.07.2017г., от Петя Чапевова– Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.232, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 904

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.5.232, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №872/ 08.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на 67800.54.140, земеделска земя, местност „Мапи”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 905

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.54.140, земеделска земя, местност „Мапи”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: - за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; - за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №910/ 28.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХХVІІ, кв.33 по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.501.452 и общински ПИ 67800.501.527 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 906

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация ,чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.501.527, общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.452, идентичен с УПИ ХХVІІ, кв.33 по регулационен план на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.501.527, общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.452, частна собственост с проектна площ на изменението от 53(петдесет и три) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 2 593(две хиляди петстотин деветдесет и три )лв без вкл.ДДС, за 9(девет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 276/01.08.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.501.527, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Докладна записка с вх. №914/ 30.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.36.24, горска територия, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, като се обособят три нови УПИ за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 907

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.36.24, горска територия, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, като се обособят три нови УПИ за изграждане на сгради за отдих и курорт.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, ЗГ, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №915/ 30.08.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от ОТ 63 до ОТ 78“, м.“Каваците“, землище гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 908

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от ОТ 63 до ОТ 78“, местност „Каваците”, землище гр.Созопол.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №926/ 05.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на 67800.4.19, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилна сграда“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 909

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ67800.4.19, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилна сграда“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и изискванията описани в Становището на Министерството на културата, с №33-НН-1037/21.12.2016г., да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване - за охранителна зона „А” от ЗУЧК и Плана за управление на ЗМ „Колокита“ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол: плътност на застрояване мак. 20%, петно на сградата 12/14 метра, кота корниз Н мак.=6.40 метра, от кота корниз до кота било 2.50 метра, К. инт. мак.=0,5 и площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №972/ 15.09.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 910

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
1. Скица №101 /07.08.2017 година
2 Скица №102 /07.08.2017 година
3. Скица №103 /07.08.2017 година
4. Скица №104 /07.08.2017 година
5. Скица №105 /07.08.2017 година
6. Скица №106 /07.08.2017 година

Докладна записка с вх. №973/ 15.09.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957, до връзката с общински път BGS1220 /II- 99, Созопол – Приморско – в.с. Дюни /II- 99/ Созопол“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 911


1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: : „Улица IV клас, като продължение на улица с ОТ 956-957, до връзката с общински път BGS1220 /II- 99, Созопол – Приморско – в.с. Дюни /II- 99/ Созопол“, землище Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.3.71 и 67800.3.305, земеделска територия и 67800.36.30 и 67800.36.36, горска територия, землище гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №947/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата и групите в детските градини на територията на Община Созопол за учебната 2017/2018 учебна година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 912

1.Общински съвет Созопол утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и броя на слетите паралелки от тях в училищата на територията на община Созопол, за учебната 2017 /2018 година, разпределени по училища , както следва:

1. СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Созопол

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготвителна група 2 30
2. I клас 2 46
3. II клас 2 39
4. III клас 2 40
5. IV клас 2 44
6. V клас 2 48
7. VI клас 1 27
8. VII клас 1 24
9. VIII клас 2 45
10. IX клас 1 22
11. X клас 1 20
12. XI клас 1 20
13. XII клас 2 32
ВСИЧКО: 21 437


Деца и ученици на индивидуална форма- 5 / по здравословни причини /
Ученици на самостоятелна форма на обучение - 37 / над 16 години /
Деца и ученици със СОП - 22


2. ОУ „Христо Ботев„ гр. Черноморец

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група - -
2. I клас 1 28
3. II клас 1 18
4. III клас 1 20
5. IV клас 1маломерна 11
6. V клас 1 21
7. VI клас 1маломерна 14
8. VII клас 1 24

Изнесена слята помощна паралелка II + IV клас 1слята и маломерна 5ВСИЧКО: 8 141

Ученици със СОП - 9 , по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие по ОП НОИР , до 31.12.2017г.


3. ОУ „ Христо Ботев” с. Росен

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група 1 маломерна 15
2. I клас 1 21
3. II клас 1 22
4. III клас 1 маломерна 15
5. IV клас 1 маломерна 14
6. V клас 1 маломерна 14
7. VI клас 1 25
8. VII клас 1маломерна 16

ВСИЧКО: 8 142


4. ОУ „Отец Паисий„ с. Равна гора

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група - -
2. I клас + IVклас 1 слята 19
3. II клас + III 1 слята 21
4. V + VI 1слята 18
5. VII 1 маломерна 9
ВСИЧКО: 4 67


5.. ОУ „ Христо Ботев” с. Зидарово

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група 1 маломерна 12
2. I клас 1маломерна 14
3. II клас 1 18
4. III клас 1 17
5. IV клас 1 маломерна 13
6. V клас 1 19
7. VI клас 1маломерна 16
8. VII клас 1маломерна 18

ВСИЧКО: 8 127

6. ОУ „ П. К. Яворов” – с. Крушевец

Клас Брой ученици Паралелка Дофинансиране

1
I клас- III клас
8+ 9 =17ученика
слята паралелка

2
II клас - IVклас
9+9 =18 ученика
слята паралелка
I кл- IVкл- 35 ученика

3
V клас- VIIкл
4 ученика
маломерна и слята паралелка
14 ученика

4
VI клас
13 ученика
маломерна паралелка
5 ученика
V кл-VIIIкл 17 ученика 19 ученика
Общо: 52 ученика 19 ученика


Общ брой ученици в община Созопол - 965 / към 15.09.2017г. /
Общ брой паралелки - 53 , от тях : маломерни 14; слети 5 ; слети и маломерни 2


2.Общински съвет Созопол утвърждава броя на групите, броя на педагогически персонал, броя на не педагогическия персонал и размера на средната месечна посещаемост / 11 деца / в детските градини на територията на община Созопол за учебната 2017 /2018година /, разпределени по детски градини , както следва:
1. ДГ ”Здравец” гр.Созопол- 4 групи /1група в с.Равадиново ; 1 яслена група/ - общо 91 деца;
2. ДГ ”Снежанка” гр.Созопол - 1 група - 22 деца;
3. ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец - 2 групи/1 полудневна/-общо 46 деца;
с.Атия / филиал / – 1 група - 25 деца;
4. ДГ ”Детелина” с.Росен - 2 групи- 49 деца;
с.Равна гора / филиал / - 1 група - 26 деца;
5. ДГ ”Зеленика” с.Крушевец – 1 група-19 деца;
6. ДГ ”Веселинка” с.Зидарово - 1 група- 22 деца;


Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:
ДГ ”Здравец” гр.Созопол-педагогически -7 бройки;
- пом.обслужващ-9 бройки;
ДГ ”Снежанка” гр.Созопол-педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2,5 бройки;
ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец- педагогически- 3 бройки;
- пом.обслужващ- 2,5 бройки;
с.Атия- педагогически -2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;
ДГ ”Детелина” с.Росен- педагогически- 4 бройки;
- пом.обслужващ- 4.5 бройки;
с.Равна гора- педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;
ДГ ”Зеленика” с.Крушевец- педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;
ДГ ”Веселинка” с.Зидарово- педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;

общ брой персонал – 50,5 бройки, в т.ч.:
- педагогически – 24,0 бройки
- помощен - 26,5 бройки

Общ брой деца в общински детски градини - 300 /към 15.09.2017г./
Средна месечна посещаемост - 11


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №992/ 27.09.2017г. от Петя Чапевова- Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на „ВиК“ ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация на изградените обекти по проект „Канализация, с. Равадиново, община Созопол“, финансирани от ПУДООС.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№913

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 4.4, (в), i от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения между Асоциация по ВиК - Бургас и действащия на обособената територия ВиК оператор – „ВиК“ ЕАД – Бургас
Общински съвет Созопол Предоставя на „ВиК” ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация цялата инфраструктура и свързаните с нея съоръжения, съгласно приложен списък(Приложение I-7), изградени по проект „Канализация, с. Равадиново, община Созопол“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...