:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 23.03.2018г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 23.03.2018г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1044

I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017Г. – 31.12.2017Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №106/ 07.02.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2017г.
2. Докладна записка с вх. №126/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. №154/ 23.02.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План на Община Созопол за 2018г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.
4. Докладна записка с вх. №215/ 15.03.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2019 година.
5. Докладна записка с вх. №216/ 15.03.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Частична отмяна на Решение №1003,прието на заседание на Общински съвет Созопол от 30.01.2018г., за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх. №225/ 15.03.2018г., от Kрасимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. в Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка с вх. №158/ 26.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №209/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
9. Докладна записка с вх. №223/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение на Фондация „Созопол”-Клон Созопол по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Турция, Приоритетна ос–2 „Устойчив туризъм”, Покана за представяне на предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2. Проект: „Опазване на културното наследство – гаранция за устойчиво развитие на трансграничния регион”.
10. Докладна записка с вх. №224/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение на Фондация „Созопол”-Клон Созопол по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Турция, Приоритетна ос–2 „Устойчив туризъм”, Покана за представяне на предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2. Проект: „Поддържането и използването на културното и историческото наследство – основа за укрепване и развитие на устойчив туризъм”
11. Докладна записка с вх. №226/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
12. Докладна записка с вх. №227/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
13. Докладна записка с вх. №228/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Общински културен институт „Музеен център”, гр. Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.
14. Докладна записка с вх. №229/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол като Водеща организация с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
15. Докладна записка с вх. №230/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
16. Докладна записка с вх. №107/ 07.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.505.192 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 67800.505.62 (УПИ І-505, кв.27), за частна общинска собственост;
17. Докладна записка с вх. №124/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на незастроен недвижим имот в с.Атия, общ.Созопол за частна общинска собственост.
18. Докладна записка с вх. №125/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
19. Докладна записка с вх. №129/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равна гора, община Созопол, представляващ УПИ III-общ., кв.20, с.Равна гора, с площ 704 кв.м.
20. Докладна записка с вх. №130/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.501, площ 500 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел ХІІ-13033, кв.38 по плана на с.Равадиново.
21. Докладна записка с вх. №131/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-157, кв.14 по плана на с.Индже войвода.
22. Докладна записка с вх. №160/ 27.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 2139 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх. №168/ 01.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 447 кв.м, в землището на с.Вършило, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх. №183/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годиния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади.
25. Докладна записка с вх. №184/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „нива“.
26. Докладна записка с вх. №185/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.541, площ 497 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел VІІ-13033, кв.48 по плана на с.Равадиново.
27. Докладна записка с вх. №186/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, м.“Факуда“ с идентификатор 61042.11.166, площ 6 593 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – нива.
28. Докладна записка с вх. №187/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.512, площ 290 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 001512 по плана на с.Атия.
29. Докладна записка с вх. №188/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.504, площ 377 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 001504 по плана на с.Атия.
30. Докладна записка с вх. №189/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92, площ 600 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“.
31. Докладна записка с вх. №190/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.517, площ 573 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“.
32. Докладна записка с вх. №191/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.228, площ 277 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“.
33. Докладна записка с вх. №192/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.232, площ 93 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 000232 по плана на с.Атия.
34. Докладна записка с вх. №193/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.503, площ 343 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 001503 по плана на с.Атия.
35. Докладна записка с вх. №194/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.221 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
36. Докладна записка с вх. №195/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец, м-ст. „Аклади-Чеири“ община Созопол с идентификатор 81178.32.124, площ 5 134 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Овощна градина“ , идентичен с парцел 032124 по плана на гр.Черноморец.
37. Докладна записка с вх. №196/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настананен по административен ред.
38. Докладна записка с вх. №197/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.269, площ 372 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел V-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
39. Докладна записка с вх. №198/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.270, площ 441 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел I-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
40. Докладна записка с вх. №199/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, местност „Боруня“, община Созопол с идентификатор 63029.153.211, площ 84243 кв.м., с трайно предназначение: „Земеделска“ и НТП – „Друг вид земеделска земя“.
41. Докладна записка с вх. №200/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор 81178.35.156, площ 7846 кв.м., с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“.
42. Докладна записка с вх. №201/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор 81178.4.24, площ 2488 кв.м., с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“.
43. Докладна записка с вх. №202/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.271, площ 685 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел II-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
44. Докладна записка с вх. №203/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.272, площ 527 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел III-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
45. Докладна записка с вх. №204/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.273, площ 847 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел IV-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
46. Докладна записка с вх. №214/ 15.03.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.“
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
47. Докладна записка с вх. №108/ 07.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Местен път” землище на гр.Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
48. Докладна записка с вх. №127/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на общ.Созопол.
49. Докладна записка с вх. №128/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
50. Докладна записка с вх. №181/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.1.401, земеделска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „ресторант, бар, магазини, паркинг, трафопост и обслужваща улица“.
51. Докладна записка с вх. №210/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.44.125, горска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „еднофамилни сгради за отдих и курорт“.
52. Докладна записка с вх. №211/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.280, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищна сграда“.
53. Докладна записка с вх. №212/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.914, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилна сграда“.
54. Докладна записка с вх. №213/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.9.6, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „магазин за детски играчки и сгради за отдих и курорт“.
VI. Докладна записка с вх. №233/ 19.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решение за приемане на промени в Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“
VII. Докладна записка с вх. №234/ 19.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решение за приемане на Правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Созопол“.
VIII. Докладна записка с вх. №235/ 20.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.53 и ПИ81178.6.54, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „мотел за домашни любимци“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017Г. – 31.12.2017Г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1045

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2017г.- 31.12.2017г.
ПО ВТОРАТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №106/ 07.02.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1046

1. ПРИЕМА годишния отчет за 2017 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Докладна записка с вх. №126/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1047

І. На основание чл.21, ал.1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, т.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, както и на чл.8 и чл.28 от Закона за Нормативните актове, Общински съвет приема Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх. №154/ 23.02.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План на Община Созопол за 2018г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1048

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/

Докладна записка с вх. №215/ 15.03.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2019 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1049

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2019 година.

Докладна записка с вх. №216/ 15.03.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Частична отмяна на Решение №1003,прието на заседание на Общински съвет Созопол от 30.01.2018г., за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1050

1. На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол и като съобрази,че от така приетото решение не са придобити права от трети лица ,отменя своето Решение№1003 в частта на т.4 както следва:
„4. Чл.63 (нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.63(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.”
„Чл.63(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.”

2. На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема нов текст в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/, както следва:
1. Чл.62б (нов, Приета с Решение №1050/23.03.2018г.)
„Чл.62б(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.”
„Чл.62б(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.”

Докладна записка с вх. №225/ 15.03.2018г., от Kрасимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. в Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1051

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2018г. в Община Созопол.
2. Общинската програма е изготвена и ще се изпълнява за постигане на целите заложени в:
• Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.
• Национална програма за закрила на детето за 2017г.
• Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в РБ“.
• Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания.
• Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2018г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
• ЦСРИ, ЦОП, ЦНСТ

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №158/ 26.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1052

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021г. на Община Созопол съгласно Приложение №8 - Іетап.

Докладна записка с вх. №209/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1053

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – намаление с 14 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 39 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 574 127лв. 39 000лв. 535 127лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
смр в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 115 815лв. 39 000лв. 76 815лв.

-Дейност 622 „Озеленяване” – увеличение с 25 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 25 000лв. 25 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-ТП за Обновяване на градски парк в имот
УПИ 1 кв.59 ПИ 67800.504.303 по
КК на гр.Созопол 0лв. 25 000лв. 25 000лв.

1.2.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – увеличение с 16 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 16 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 20 000лв. 16 000лв. 36 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

-Изготвяне на РП за обект
„Изграждане на спортно игрище на
изкуствена трева в УПИ І, кв.24 по плана
на с.Равна гора, в т.ч. доклад ОСИП 0лв. 16 000лв. 16 000лв.

1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 2 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по параграфи, както следва:
било намаление става

§10-00 – издръжка 110 000лв. 35 880лв. 74 120лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 80 000лв. 35 880лв. 44 120лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 35 880лв. 35 880лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на др.
нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на транспортен план за
организация на движението и паркирането
на територията на гр.Созопол 0лв. 35 880лв. 35 880лв.
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 2000лв. и извършва компенсирани промени по параграфи в частта за капиталови разходи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 502 000лв. 25 000лв. 477 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ 180 000лв. 25 000лв. 155 000лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 4 590лв. 4 344лв. 8 934лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на буй №1 на
рибарско пристанище гр.Черноморец 0лв. 4 344лв. 4 344лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 87 860лв. 18 656лв. 106 516лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на ново ел.табло
за общинска сграда „Дом на рибаря”
гр.Созопол 0лв. 23 000лв. 23 000лв.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-"Ново рибарско пристанище" Созопол 45 460лв. 3 240лв. 48 700лв.

било намаление става
-Преустройство на сграда в УПИ ІІІ
210,215,216,217 в кв.68, гр.Черноморец –
Пристанище Черноморец 15 000лв. 7 584лв. 7 416лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1054

2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2018г. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 489 900лв. 27 000лв. 462 900лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 392 950лв. 27 000лв. 365 950лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 27 000лв. 27 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на др.
нематериални дълготрайни активи:
-изготвяне на горскостопански план
на горите- общинска собственост 0лв. 27 000лв. 27 000лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1055

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, отпада/т.2, и става2/т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/

било увеличение става
Общо капиталови разходи: 4 876 524лв. 87 880лв. 4 964 404лв.
в т.ч. от
-собствени средства 4 394 904лв. 87 880лв. 4 482 784лв.


Докладна записка с вх. №223/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение на Фондация „Созопол”-Клон Созопол по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Турция, Приоритетна ос–2 „Устойчив туризъм”, Покана за представяне на предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2. Проект: „Опазване на културното наследство – гаранция за устойчиво развитие на трансграничния регион”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1056

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие, да се предостави право за извършване на дейности в имоти, намиращи се в гр. Созопол, кв. 27 и кв. 36, ПИ 67800.505.181 и ПИ 67800.501.527 - общинска собственост, от Фондация „Созопол”-Клон Созопол, във връзка с Проектно предложение: „Опазване на културното наследство – гаранция за устойчиво развитие на трансграничния регион”, по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Турция, Приоритетна ос-2 „Устойчив туризъм”, Покана за представяне на предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2, като няма да се променя предназначението за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.
Докладна записка с вх. №224/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение на Фондация „Созопол”-Клон Созопол по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Турция, Приоритетна ос–2 „Устойчив туризъм”, Покана за представяне на предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2. Проект: „Поддържането и използването на културното и историческото наследство – основа за укрепване и развитие на устойчив туризъм”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1057

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие, да се предостави право за извършване на дейности в имот, намиращ се в гр. Созопол, УПИ-VI, кв. 1, ПИ 67800.501.545 - общинска собственост, от Фондация „Созопол-Клон Созопол", във връзка с Проектно предложение: „Поддържането и използването на културното и историческото наследство – основа за укрепване и развитие на устойчив туризъм”, по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Турция, Приоритетна ос – 2 „Устойчив туризъм”, Покана за представяне на предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2, като няма да се променя предназначението за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. №226/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1058
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие НЧ „Димо Николов-1908” гр. Черноморец да подготви проектно предложение “Общества и традиции без граници“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Интеррег- Инструмент за предприсъединителна помощ България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничната област, чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Община Демиркьой, Република Турция, за извършване ремонт на цялата сграда на Читалището в гр.Черноморец. Сградата е публична общинска собственост с Акт № 3762 от 29.02.2016 г. на Община Созопол,с идентификатор 81178.501.641.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.501.641, със застроена площ от 451 кв.м./четиристотин петдесет и един кв.м./ и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри с предназначение - Сграда за култура и изкуство.
2. Дава съгласие НЧ „Димо Николов-1908” гр. Черноморец да извърши текущ ремонт на сградата.
3. Дава съгласие предвидените по проекта дейности да се извършат на територията на НЧ „Димо Николов-1908” гр. Черноморец.
4. Декларира, че предназначението на сградата, няма да бъде променяно за период от 5 години, след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. №227/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1059

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол РЕШИ:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Туризмът – наше общо бъдеще” по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Дирекция за култура и туризъм, гр. Одрин.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Споразумение за партньорство с Водещ партньор Дирекция за култура и туризъм, гр. Одрин и всички административни и подкрепящи документи, в рамките на проектно предложение по т. 1.

Докладна записка с вх. №228/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Общински културен институт „Музеен център”, гр. Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1060

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

1. Дава съгласие Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол да подготви и кандидатства с проектно предложение „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм, чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.
2. Дава правомощия на Директора на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол Димитър Недев, в качеството му на Водещ партньор да подпише Споразумение за партньорство с Директорат към Музея в гр. Одрин в рамките на проектно предложение по т. 1., както и да подпише и внесе всички изискуеми подкрепящи документи от програмата.

Докладна записка с вх. №229/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол като Водеща организация с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1061

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол РЕШИ:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „ЕВРОПЕЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ "ЮГ-ИЗТОК"- презентации, демонстрации, дегустации” по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Областна Агенция „Туризъм и култура”, гр. Одрин и Фондация „Созопол”, гр. Созопол.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Споразумение за партньорство с Водещ партньор Община Созопол и всички административни и подкрепящи документи, в рамките на проектно предложение по т. 1.

Докладна записка с вх. №230/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1062

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол РЕШИ:
1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Сюлоглу и Созопол – информирани, обучени, екипирани” по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион с водеща организация Община Сюлоглу.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
3. Декларира, че помещението, ремонтирано в рамките на проектното предложение по т. 1, ще бъде използвано по предназначение за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №107/ 07.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.505.192 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 67800.505.62 (УПИ І-505, кв.27), за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1063

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 22 (двадесет и два)кв.м. реално обособени части от ПИ 67800.505.129, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.505.192, представляващи след изменението част от УПИ ІІ, кв.35, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, при съседи на имота: 67800.505.62, 67800.505.63, 67800.505.64, 67800.505.129, за ЧАСТНА общинска собственост.

2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 22 (двадесет и два)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 67800.505.62.

Докладна записка с вх. №124/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на незастроен недвижим имот в с.Атия, общ.Созопол за частна общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1064

1.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63015.503.142 по КККР на гр.Созопол с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За други видове спорт с площ от 1920,00 кв.м. за ЧАСТНА общинска собственост.
Докладна записка с вх. №125/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1065

I. На основание чл.14, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем за срок от 5/пет/ години на помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.2 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.4 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 162 кв.м./сто шестдесет и два кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 4 с идентификатор 67800.504.224.4.2, с предназначение на обекта: За офис с площ от 32.00 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 67800.504.224.4.3 – на Сдружение „Национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутации и протезиране” с ЕИК 176665128.
II. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост, във връзка с тарифа Приложение 1 към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, месечният наем на предоставеното помещение е в размер на 4,00 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 0,4.

Докладна записка с вх. №129/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равна гора, община Созопол, представляващ УПИ III-общ., кв.20, с.Равна гора, с площ 704 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1066

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот III-общ., кв.20 по плана на с.Равна гора, община Созопол, одобрен със Заповед РД 09-7/1988г., с площ 704 кв.м./седемстотин и четири квадратни метра/, при съседи: Север – УПИ II-245, Изток – улица, Запад – УПИ V, Юг – УПИ IV.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Урегулиран поземлен имот III-общ., кв.20 по плана на с.Равна гора, община Созопол, одобрен със Заповед РД 09-7/1988г., с площ 704 кв.м./седемстотин и четири квадратни метра/, при съседи: Север – УПИ II-245, Изток – улица, Запад – УПИ V, Юг – УПИ IV.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 11 200,00лв./единадесет хиляди и двеста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е008/19.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №130/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.501, площ 500 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел ХІІ-13033, кв.38 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1067

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №1006/30.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.501/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.502, 61042.501.505, 61042.501.500, 61042.501.495, 61042.501.494, идентичен с парцел ХІІ-13033, кв.38 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.501/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.502, 61042.501.505, 61042.501.500, 61042.501.495, 61042.501.494, идентичен с парцел ХІІ-13033, кв.38 по плана на с.Равадиново.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 15 300,00лв./петнадесет хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е083/08.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №131/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-157, кв.14 по плана на с.Индже войвода.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1068

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Комня Пеева Фучеджиева ЕГН ........, Станка Пеева Свирецова ЕГН ..... и Денка Костадинова Фучеджиева ЕГН ...... чрез продажба на 120 кв.м. ид.ч. /сто и двадесет квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот III-157 /три римско за имот с планоснимачен номер сто петдесет и седем/ в кв.14 /четиринадесет/, целият с площ 434кв.м/четиристотин тридесет и четири /, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132 и 656/2001г.., при съседи: Север: УПИ II-155, Изток: УПИ IV-156, УПИ V-158, Юг: УПИ VI-159 и улица , Запад: УПИ XIII- за дере .
2. Одобрява експертна оценка №283/02.02.2018г на независим лицензиран оценител в размер на 937,00лв./деветстотин тридесет и седем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №160/ 27.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 2139 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1069

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 1 765 кв.м от ПИ 30822.101.36; 80кв.м. от ПИ 30822.101.21 и 294 кв.м. от ПИ 30822.124.43, всички в землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 2 139(две хиляди сто тридесет и девет кв.м.).
Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
2. Общински съвет одобрява еднократна наемна цена за периода от 12(дванадесет месеца) в размер на 460(четиристотин и шестдесет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2018Е018 от 09.02.2018, изготвен за учредяване право на ползване .
3. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото при одобрените по горе условия,цени и за срока на Разрешение №361 от 18.12.2013г и допълнително споразумение №1 от 09.01.2018г.
Докладна записка с вх. №168/ 01.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 447 кв.м, в землището на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1070

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 297 кв.м от ПИ 12975.140.6 и 150кв.м. от ПИ 12975.156.17, всички в землището на с.Вършило, Община Созопол, с обща площ от 447(четиристотин четиридесет и седем кв.м.).
Правото се дава за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №383 от 29.05.2014г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и договор от 15.07.2015г., в сила от 14.10.2015г.и съобразно условията на сключения договор с министър на енергетиката.
2.Общински съвет одобрява еднократна наемна цена за периода от 1(една)година в размер на 110(сто и десет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2018Е025 от 09.02.2018, изготвен за учредяване право на ползване .
3. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото при одобрените по горе условия и цени.
Докладна записка с вх. №183/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годиния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1071

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от ЗОС, чл.37и, ал.1, изр.1,чл.54, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.
Докладна записка с вх. №184/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „нива“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1072

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „нива“, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.
Докладна записка с вх. №185/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.541, площ 497 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел VІІ-13033, кв.48 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1073

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.541/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин четиридесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.542, 61042.501.540, 61042.501.462, 61042.501.539, 61042.501.536, 61042.501.543, идентичен с парцел VІІ-13033, кв.48 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 15 200,00лв./петнадесет хиляди и двеста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е007/19.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №186/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, м.“Факуда“ с идентификатор 61042.11.166, площ 6 593 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – нива.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1074

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.11.166/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – единадесет, поземлен имот- сто шестдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 6 593 кв.м. /шест хиляди петстотин деветдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 61042.11.20, 61042.11.112, 61042.11.125, 61042.11.165, стар идентификатор: 61042.11.127, номер по предходен план: 000538.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11 300,00лв./единадесет хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е003/17.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №187/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.512, площ 290 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 001512 по плана на с.Атия.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1075

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.512 с площ 290 кв.м./двеста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.512 с площ 290 кв.м./двеста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4811/19.10.2017год .
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 4 200,00лв. / четири хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2018Е036/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №188/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.504, площ 377 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 001504 по плана на с.Атия.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1076

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.504 с площ 377 кв.м./триста седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.504 с площ 377 кв.м./триста седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 3652/10.02.2016год .
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 500,00лв. / пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2018Е035/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №189/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92, площ 600 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1077

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.92 с площ 600 кв.м./шестстотин квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 63015.506.92 с площ 600 кв.м./шестстотин квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 3351/02.09.2015год.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 8 700,00лв. / осем хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2018Е031/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №190/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.517, площ 573 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1078

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.517/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и седемнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол, с площ 573 кв.м. /петстотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, при съседи: 63015.506.296 63015.506.295 63015.506.576 63015.506.292 63015.506.290 63015.506.291.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 300,00лв./осем хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е037/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №191/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.228, площ 277 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1079

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.228/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- двеста двадесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол, с площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, при съседи: 63015.506.594, 63015.506.227, 63015.506.225, 63015.506.461, 63015.506.199
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 000,00лв./четири хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е032/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №192/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.232, площ 93 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 000232 по плана на с.Атия.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1080

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.232/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- двеста тридесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол, с площ 93 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, при съседи: 63015.506.231, 63015.506.426, 63015.506.594, 63015.506.230 идентичен с парцел 000232 по плана на с.Атия.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 400,00лв./хиляда и четиристотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е033/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №193/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м-ст. „Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.503, площ 343 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „За земеделски труд и отдих съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ , идентичен с парцел 001503 по плана на с.Атия.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1081

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.503 с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.503 с площ 343 кв.м./двеста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 3651/10.02.2016год .
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 000,00лв. / пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2018Е034/07.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. №194/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.221 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1082

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 7 /седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот №134.221 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, на стойност 81.67 лв. /осемдесет и един лева и 67 ст./, обективирана в оценителен протокол №0012/12.03.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Тоня Дечева Ципорова да придобие право на собственост върху 7 /седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот №134.221 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №195/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец, м-ст. „Аклади-Чеири“ община Созопол с идентификатор 81178.32.124, площ 5 134 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – „Овощна градина“ , идентичен с парцел 032124 по плана на гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1083

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 81178.32.124/ЕКАТТЕ –осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – тридесет и две, поземлен имот- сто двадесет и четири/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Черноморец, м-ст. „Аклади-Чеири“ община Созопол, с площ 5 134 кв.м. /пет хиляди сто тридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Овощна градина“, при съседи: 81178.32.129 , 81178.32.128 , 81178.32.125, 81178.9.67 , 81178.32.180, 81178.32.175 идентичен с парцел 032124 по плана на гр.Черноморец.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11 100,00лв./единадесет хиляди и сто лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е041/12.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №196/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настананен по административен ред.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1084

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Сийка Илиева Георгиева, ЕГН ........ Апартамент №6/шест/ -десен, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1. построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.А, ет.3, ап.6 /бивш ет.2, ап.6/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.6, с площ 98,04кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и три тераси, ведно с прилежащо складово помещение №6 /шест/, с полезна площ 12,27 /дванадесет цяло двадесет и седем/кв.м., ведно с 7,539% ид.ч. от об.ч. на сградата и от правото на строеж върху Поземления имот в която е построена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.10, 67800.502.266.1.5, под обекта 67800.502.266.1.3, над обекта -.няма
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 2018Е005/18.01.2018г. на независим лицензиран оценител, в размер на 55500,00 /петдесет и пет хиляди и петстотин лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. №197/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.269, площ 372 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел V-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1085

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.269 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста шестдесет и девет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 372кв.м. /триста седемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.271, 61042.501.270, 61042.501.267, 61042.501.281, идентичен с парцел V-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.269 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста шестдесет и девет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 372кв.м./триста седемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.271, 61042.501.270, 61042.501.267, 61042.501.281, идентичен с парцел V-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 9500,00лв./девет хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е011/25.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №198/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.270, площ 441 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел I-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1086
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.270 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста и седемдесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 441кв.м. /четиристотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.271, 61042.501.274, 61042.501.267, 61042.501.269, идентичен с парцел I-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.270 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста и седемдесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 441кв.м. /четиристотин четиридесет и един квадратни метра /, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.271, 61042.501.274, 61042.501.267, 61042.501.269, идентичен с парцел I-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 11 300,00лв./единадесет хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е012/25.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №199/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, местност „Боруня“, община Созопол с идентификатор 63029.153.211, площ 84243 кв.м., с трайно предназначение: „Земеделска“ и НТП – „Друг вид земеделска земя“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1087

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63029.153.211 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - сто петдесет и три, поземлен имот- двеста и единадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Росен, местност „Боруня“, община Созопол, с площ 84243 кв.м. /осемдесет и четири хиляди двеста четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и НТП – „Друг вид земеделска земя“, при съседи: 63029.153.212, 63029.153.1, 63029.153.3, 63029.153.4, 63029.153.5, 63029.153.6, 63029.153.7, 63029.153.8, 63029.153.9, 63029.154.213, 63029.153.10, 63029.152.365, 63029.151.36, 63029.151.37, 63029.151.13, 63029.151.43, 63029.151.44, 63029.151.45, 63029.151.46, 63029.150.213 .
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63029.153.211/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - сто петдесет и три, поземлен имот- двеста и единадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Росен, местност „Боруня“, община Созопол, с площ 84243 кв.м. /осемдесет и четири хиляди двеста четиридесет и три квадратни метра /, трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и НТП – „Друг вид земеделска земя“, при съседи: 63029.153.212, 63029.153.1, 63029.153.3, 63029.153.4, 63029.153.5, 63029.153.6, 63029.153.7, 63029.153.8, 63029.153.9, 63029.154.213, 63029.153.10, 63029.152.365, 63029.151.36, 63029.151.37, 63029.151.13, 63029.151.43, 63029.151.44, 63029.151.45, 63029.151.46, 63029.150.213 .
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 42300лв./четиридесет и две хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е026/19.02.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №200/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор 81178.35.156, площ 7846 кв.м., с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1088

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 81178.35.156 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - тридесет и пет, поземлен имот- сто петдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол, с 7846 кв.м./седем хиляди осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/ с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, при съседи: 81178.35.157, 81178.35.155, 81178.35.153, 81178.35.152, 81178.55.65
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 81178.35.156 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - тридесет и пет, поземлен имот- сто петдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол, с 7846 кв.м./седем хиляди осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/ с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, при съседи: 81178.35.157, 81178.35.155, 81178.35.153, 81178.35.152, 81178.55.65
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5600,00лв./пет хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е030/06.03.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №201/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор 81178.4.24, площ 2488 кв.м., с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1089

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2018г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 81178.4.24 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четири, поземлен имот- двадесет и четири/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол, с площ 2488 кв.м./две хиляди четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“
Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, при съседи: 81178.4.25, 81178.4.33, 81178.4.23, 81178.4.29
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 81178.4.24 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четири, поземлен имот- двадесет и четири/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в землище на гр.Черноморец, община Созопол, с площ 2488 кв.м./две хиляди четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/ с Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, при съседи: 81178.4.25, 81178.4.33, 81178.4.23, 81178.4.29
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 1800,00лв./хиляда и осемстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е027/19.02.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №202/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.271, площ 685 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел II-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1090

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.271/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста седемдесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 685кв.м. /шестстотин осемдесет и пет квадратни метра /, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.272, 61042.501.274, 61042.501.270, 61042.501.269, 61042.501.281, идентичен с парцел II-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 17500,00лв./седемнадесет хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е013/25.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №203/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.272, площ 527 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел III-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1091

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста седемдесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 527 кв.м. /петстотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.273, 61042.501.274, 61042.501.271, 61042.501.281, идентичен с парцел III-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста седемдесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 527 кв.м. /петстотин двадесет и седем квадратни метра/ , трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.273, 61042.501.274, 61042.501.271, 61042.501.281, идентичен с парцел III-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 13500,00лв./тринадесет хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е014/25.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №204/ 14.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, община Созопол с идентификатор 61042.501.273, площ 847 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел IV-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1092

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста седемдесет и три/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 847кв.м. /осемстотин четиридесет и седем квадратни метра /, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.15.11, 61042.501.274, 61042.501.272, 61042.501.281, идентичен с парцел IV-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- двеста седемдесет и три/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, община Созопол, с площ 847кв.м. /осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.15.11, 61042.501.274, 61042.501.272, 61042.501.281, идентичен с парцел IV-214, кв.46 по плана на с.Равадиново.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 21600,00лв./двадесет и една хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018Е015/25.01.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №214/ 15.03.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1093

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.“ , като в т.I добавя имотите, описани в Списъците от Приложение 1.
2. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.“ , като в т.IV добавя имотите, описани в Списъците от Приложение 1.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №108/ 07.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Местен път” землище на гр.Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1094
І. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ” Местен път”, в землище на гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 113,00(сто и тринадесет)кв.м.проектен идентификатор 67800.14.129, представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.74 по ККР на гр.Созопол, целият с площ от 311 кв.м., с предназначение на имота – земеделска земя, НТП „друг вид нива”.
Като одобрява изплащане на сумата от 3 570 лв.( три хиляди петстотин и седемдесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018А001 от 03.01.2018г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.2. Площта от 121(сто и двадесет и един)кв.м. проектен идентификатор 67800.14.130) представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.73 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 2049 кв.м. , земеделска земя, с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 3 820лв.( три хиляди осемстотин и двадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018А001 от 03.01.2018г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.3. Площта от 79(седемдесет и девет) кв.м. проектен идентификатор 67800.14.128 представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.36 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 2078 кв.м. земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива.
Като одобрява изплащане на сумата от 2 450 лв.(две хиляди четиристотин и петдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2018А001 от 03.01.2018г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.4.Площта от 383(триста осемдесет и три) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.14.127 представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.33 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 5107 кв.м. , земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 12 100лв.(дванадесет хиляди и сто)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2018А001 от 03.01.2018г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.5.Площта от 18(осемнадесет) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.13.614 представляващи част от имот с идентификатор 67800.13.109 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 4064 кв.м. с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 570 лв.(петстотин и седемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2018А001 от 03.01.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.6.Площта от 5(пет) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.13.615 представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.108 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 4045 кв.м. с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 160 лв.(сто и шестдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2018А001 от 03.01.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.7.Площта от 548(петстотин четиридесет и осем) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.396 представляващи част от имот с идентификатор 67800.1.165 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 4993 кв.м., с трайно предназначение -нива ;
Като одобрява изплащане на сумата от 17 310 лв.(седемнадесет хиляди триста и десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2018А001 от 03.01.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.8.Площта от 186(сто осемдесет и шест) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.394 представляващи част от имот с идентификатор 67800.1.164 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 569 кв.м. ,земеделска земя, е предназначение на имота – друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 40 лв.(четиридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2018А001 от 03.01.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.9.Площта от 463(четиристотин шестдесет и три)кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.395 представляващи имот с идентификатор 67800.1.99 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 7896 кв.м. земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива;;
Като одобрява изплащане на сумата от 10 лв.(десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2018А001 от 03.01.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.10.Площта от 313(триста и тринадесет) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.393 представляващи част от имот с идентификатор 67800.1.98 по ККР нагр.Созопол, целия с площ от 19 922 кв.м. земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 9 890лв.(девет хиляди осемстотин и деветдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2018А001 от 03.01.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх. №127/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1095

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти за 2017 г. на територията на гр.Черноморец и селата Индже войвода, Габър, Зидарово, Атия, Росен и Крушевец, както следва:
гр.Черноморец:
1. Скица №14/09.02.2016 година
2. Скица №15/09.02.2016 година
3. Скица №16/09.02.2016 година
4. Скица №17/09.02.2016 година
5. Скица №18/09.02.2016 година
6. Скица №19/09.02.2016 година
7. Скица №20/09.02.2016 година
8. Скица №21/09.02.2016 година
9. Скица №22/09.02.2016 година
10. Скица №23/09.02.2016 година
с.Индже войвода:
1. Скица №64/21.04.2017 година
с.Габър:
1. Скица №12/22.02.2017 година
2. Скица №91/15.06.2016 година
с.Зидарово:
1. Скица №15/10.02.2016 година
с.Атия:
1. Скица №29/29.02.2016 година
с.Росен:
1. Скица №23/10.02.2016 година
с.Крушевец:
1. Скица №169/10.02.2016 година

Докладна записка с вх. №128/ 12.02.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1096
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.505.94 и 67800.505.143, общинска собственост и съседни ПИ 67800.505.20, идентичен с УПИ VІ, кв.18 и на ПИ 67800.505.22, идентичен с УПИ VІІ, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол.

Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.505.94, и 67800.505.143 , общинска собственост и съседен ПИ 67800.505.22, частна собственост с обща проектна площ на изменението от 13(тринадесет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.1. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 1 163(хиляда сто шестдесет и три )лв без вкл.ДДС, за 3(три) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 285/07.02.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІ ;
 4 358(четири хиляди триста петдесет и осем )лв без вкл.ДДС, за 10(десет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 286/07.02.2018г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІ;

3. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.505.143, общинска собственост и съседен ПИ 67800.505.20, частна собственост с проектна площ на изменението от 7(седем) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
3.1. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 2 712(две хиляди седемстотин и дванадесет )лв без вкл.ДДС, за 7(седем) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 284/07.02.2018г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІ ;

4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх. №181/ 13.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.1.401, земеделска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „ресторант, бар, магазини, паркинг, трафопост и обслужваща улица“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1097
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.1.401, земеделска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „ресторант, бар, магазини, паркинг, трафопост и обслужваща улица“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №210/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.44.125, горска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „еднофамилни сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1098
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.44.125, горска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на еднофамилни сгради за отдих и курорт.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, ЗГ, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.
Докладна записка с вх. №211/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.280, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищна сграда“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1099
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.280, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, землище с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на жилищна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 40%, К инт. мак.=1,2, кота корниз Н мак.= 10,00 м. и необходима площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №212/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.914, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилна сграда“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1100
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.914, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.914, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №213/ 15.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.9.6, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „магазин за детски играчки и сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1101
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.9.6, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на магазин за детски играчки и сгради за отдих и курорт.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №233/ 19.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решение за приемане на промени в Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1102
1.Общински съвет Созопол, на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема промяна в „Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“ изразяваща се в следното:
В т..II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ , Чл. 13 добива следната редакция: „Общинското предприятие е с обща численост на персонала 6 бр., както следва:
1. Директор – 1бр.;
2. Боцман – 1 бр.;
3. Моряк – 2 бр.;
4. Счетоводител – 1 бр.;
5. Хигиенист – 1 бр.;“
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №234/ 19.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решение за приемане на Правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Созопол“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1103
1.Общински съвет Созопол, на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредба №9/17.10.013г.за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и спциализираните пристанищни обекти, приема „Правилник за организация на работата в рибарско пристанище „Созопол “.
2. Одобрява „Тарифа на предлагани услуги - общинско пристанище Созопол “.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №235/ 20.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.53 и ПИ81178.6.54, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „мотел за домашни любимци“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1104
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.53 и ПИ81178.6.54, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на мотел за домашни любимци.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...