:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2018г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2018г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1205

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №514/ 27.07.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на чл.63,т.6 и чл.82, ал.3, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №586/ 11.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на обекти от строеж "Депо за строителни отпадъци,земни маси и инертни материали и площадка за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,батерии и акумулатори"-етапно строителство”с обекти”Довеждащ водопровод с водомерна шахта” и „Трафопост тип БКТП”.
3. Докладна записка с вх. №587/ 12.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2018 година.
4. Докладна записка с вх. №591/ 13.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. –II етап ¬¬ на Община Созопол .
5. Докладна записка с вх. №592/ 13.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
6. Докладна записка с вх. №594/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектнo предложениe Реконструкция на рибарско пристанище Созопол” по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
7. Докладна записка с вх. №595/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
8. Докладна записка с вх. №596/ 14.09.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на община Созопол за 2017 година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. №547/ 15.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за извеждане от експлоатация на язовир „Синя вода”, изграден в имот 61042.14.60, землище с.Равадиново.
10. Докладна записка с вх. №557/ 23.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в ПИ 61042.501.449, с.Равадиново, община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №558/ 23.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Созопол – Поземлен имот 61042.17.58, находящ се в с.Равадиново, м.“Манастиря“, община Созопол, с площ 1 835 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска и НТП – Лозе без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №580/ 07.09.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г , приета с Решение № 1006/30.01.2018;
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
13. Докладна записка с вх. №515/ 30.07.2018г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49, в м.Буджака землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
14. Докладна записка с вх. №562/ 27.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.463, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел строителство на еднофамилни сгради.
15. Докладна записка с вх. №563/ 27.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.44.127, горска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
16. Докладна записка с вх. №564/ 27.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. №581/ 07.09.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол, преминаващи през ПИ с идентификатор 67800.5.49, ПИ с идентификатор 67800.5.728, ПИ с идентификатор 67800.5.724 по КК на гр.Созопол - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол
3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол.
18. Докладна записка с вх. №583/ 11.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на: 1. Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.32.461, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на сгради за курортна дейност.
2. Подробен устройствен план – план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за ПИ81178.32.461, землище на гр.Черноморец.
19. Докладна записка с вх. №584/ 11.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.506, земеделска земя, местност „Таласакра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „една курортна сграда и трафопост“.
20. Докладна записка с вх. №598/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.7.4, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилни сгради.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
21. Докладна записка с вх. №599/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата и групите в детските градини на територията на Община Созопол за учебната 2018 / 2019 учебна година.
22. Докладна записка с вх. №600/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на допълнителна група в ДГ” Здравец” –гр.Созопол.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №514/27.07.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на чл.63,т.6 и чл.82, ал.3, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1206

Общински съвет Созопол като взе предвид мотивите изложени в протеста на прокурора от окръжна прокуратура Бургас, отменя чл.63,т.6 и чл.82, ал.3, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол.
Препис от настоящото решение да изпрати в Административен съд – Бургас по административно дело 2693/2017г. по описа на АСБ, с искане за прекратяване на образуваното съдебно производство.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №586/ 11.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на обекти от строеж "Депо за строителни отпадъци,земни маси и инертни материали и площадка за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,батерии и акумулатори"-етапно строителство”с обекти”Довеждащ водопровод с водомерна шахта” и „Трафопост тип БКТП”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1207
1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие за кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект"Депо за строителни отпадъци,земни маси и инертни материали и площадка за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,батерии и акумулатори"-етапно строителство”.Обектите,предмет на финансирането са „Довеждащ водопровод с водомерна шахта” и „Трафопост тип БКТП” на обща стойност 193 178,79лв.без вкл.ДДС или 231 814,58лв. с вкл.ДДС.
2. Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС.

Докладна записка с вх. №587/ 12.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2018 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1208
1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Созопол за I -вото шестмесечие на 2018 г. по приходната и разходната част, по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода 10 588 114 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 2 993 279 лв.
За местни дейности 7 594 835 лв.

1.2.По разхода 9 890 487 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 2 295 652 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 614 311 лв.
За местни дейности 6 980 529 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-3 на Министерство на финансите.

2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за I-вото шестмесечие на 2018 г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-3.

3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за I-вото шестмесечие на 2018 г. - погашения към 30.06.2018 г. в размер на 1 222 365 лв. , в т.ч.: към ПУДООС - 340 000 лв. и "Общинска банка" АД - 882 365 лв. и остатък за погасяване към 30.06.2017 г. в размер на 22 009 031 лв., от които:
- към „ПУДООС” в размер на 2 909 031 лв.
- към "Общинска банка" АД в размер на 19 100 000 лв.

4.Приема отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд –/СЕС – 3 КСФ/ /ИБСФ/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2018 г., съгласно приложение №2.

Докладна записка с вх. №591/ 13.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. –II етап ¬¬ на Община Созопол .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1209
1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021г. на Община Созопол съгласно Приложение №8 - IІетап.
Докладна записка с вх. №592/ 13.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1210
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – извършва компенсирани промени по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 77 000 лв. 14 000 лв. 63 000 лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000 лв. 14 000 лв. 36 000 лв.

било увеличение става
§ 52-00 придобиване на ДМА 257 290 лв. 14 000 лв. 271 290 лв.
в.т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти
„Актуализация на технически проект
за обект Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа с.Зидарово“ 0 лв. 14 000 лв. 14 000 лв.

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 498 500 лв. 2 020 лв. 496 480 лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 313 000 лв. 2 020 лв. 310 980 лв.

било увеличение става

§ 52-00 придобиване на ДМА 136 286 лв. 2 020 лв. 138 306 лв.
в.т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-Закупуване на непрекъсваем
токозахранващ източник /ТЗИ/-
хардуерно оборудване - UPS за
нуждите на „РДНО“ 0лв. 2 020 лв. 2 020 лв.

1.2.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ –намаление с 50 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – намаление с 50 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 45-00 – субсидии и други текущи 640 000 лв. 40 000 лв. 600 000 лв.
трансфери за юридически лица
с нестопанска цел
в т.ч.
-Футболен клуб “Созопол“ гр.Созопол 490 000 лв. 30 000 лв. 460 000 лв.
-Клуб карате „Шогун“ гр.Созопол 10 000 лв. 10 000 лв. 0 лв.
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 66 412 лв. 10 000 лв. 56 412 лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Проектиране и изграждане на спортна
площадка(пълен инженеринг) в ПИ
63015.503.59 по КК с.Атия 20 000 лв. 10 000 лв. 10 000 лв.


-Дейност 759 „Други дейности по културата“ – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейноста, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 320 000 лв. 36 000 лв. 284 000 лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300 000 лв. 36 000 лв. 264 000 лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 36 000 лв. 36 000 лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – други НМДА:
-Отстъпване на изключителни
авторски права на печатно издание 0 лв. 36 000 лв. 36 000 лв.

1.3.Функция “Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 50 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов ириболов „ – увеличение със 7 200 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 7 200 лв. 7 200 лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване
на програмни продукти и лицензии
за програмни продукти:
-Цифрови модели на Лесоустройствените
проекти на общинските гори въведени
в GPS устройство – софтуер 0 лв. 7 200 лв. 7 200 лв.

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата „ – увеличение с 10 000 лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 126 140 лв. 10 000 лв. 136 140 лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
- Реконструкция на ВЛ 20kv преминаващи
през УПИ І кв.3 м.Мисаря гр.Созопол (на обект:
Етапно изграждане на Автогара) и други 108 210 лв. 10 000 лв. 118 210 лв.

-Дейност 898 „ Други дейности по икономиката„ – увеличение с 32 800 лв. и допълване на наименованието на обект от капиталовата програма, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 472 000 лв. 39 080 лв. 432 920 лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 235 000 лв. 39 080 лв. 195 920 лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 106 516 лв. 71 880 лв. 178 396 лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
Завишава стойността на обекта и допълва
наименованието
било:
Ново рибарско пристанище гр.Созопол ппр
става:
Ново рибарско пристанище гр.Созопол ппр,
технически проект и др. 48 700 лв 71 880 лв. 120 580 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1211
2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.Функция „Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“- намаление с 24 800 лв.по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 02-00 – други възнагр.и плащания
на персонала 72 590 лв. 20 800 лв. 51 790 лв.
в т.ч.
§ 02-02 – за персонал по извън трудови
правоотношения 15 000 лв. 2 800 лв. 12 200 лв.

§ 02-08 – обезщетения на персонала
с характер на възнаграждение 22 000 лв. 18 000 лв. 4 000 лв.

било намаление става
§ 05-00 – задължителни осигурителни
вноски от работодатели 188 000 лв. 4 000 лв. 184 000 лв.

в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн. от работод.за ДОО 118 000 лв. 3 000 лв. 115 000 лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодатели 47 000 лв. 1 000 лв. 46 000 лв.

2.2.Функция „Образование” - дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с 24 800 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 57 000 лв. 24 800 лв. 81 800 лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 57 000 лв. 24 800 лв. 81 800 лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1212
3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на кметство гр.Черноморец в рамките на приетия му от Общински съвет Созопол бюджет за 2018г. в частта за местни дейности във функции “Общи държавни служби“ и „Икономически дейности и услуги“ по дейности и параграфи, както следва:

3.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“ с 15 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 168 000 лв. 23 200 лв. 144 800 лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 30 000 лв. 23 200 лв. 6 800 лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 8 200 лв. 8 200 лв
в т.ч.
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер:
-Закупуване на 2бр.компютри
и 1 бр.преносим компютър 0 лв. 4 200 лв. 4 200 лв.
в т.ч.
§ 52-03 – придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения:
-Закупуване 3 бр.климатици 0 лв. 4 000 лв. 4 000 лв.

3.2.Увеличава плана на разходите във функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 831 Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата“ - увеличение с 15 000 лв.по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 15 000 лв. 15 000 лв. 30 000 лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външ.услуги 15 000 лв. 15 000 лв. 30 000 лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1213
4.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 5 017 950 лв. 139 300 лв. 5 157 250 лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 536 330 лв. 139 300 лв. 4 675 630 лв.
Докладна записка с вх. №594/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектнo предложениe Реконструкция на рибарско пристанище Созопол” по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1214
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол реши:
1.Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище Созопол – Терминал 1” в сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020;
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение, посочено в т. 1 от настоящото решение.

Докладна записка с вх. №595/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол реши:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище Созопол – Терминал 1” в сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020;
2. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище Созопол – Терминал 2” в сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020;
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с подготовката и подаването на проектните предложения, посочени в т. 1 и 2 от настоящото решение.

Докладна записка с вх. №596/ 14.09.2018г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на община Созопол за 2017 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1216
1.Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2017 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода 23 035 109 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 805 065 лв.
За местни дейности 18 230 044 лв.

1.2.По разхода 21 888 566 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 753 754 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 355 246 лв.
За местни дейности 15 779 566 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-3 на Министерство на финансите.

2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2017г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-3 на Министерство на финансите.

3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2017г. - погашения към 31.12.2017 г. в размер на 3 085 392 лв. , в т.ч.: към ПУДООС - 3 085 392 лв. и остатък за погасяване към 31.12.2017г. в размер на 23 231 396 лв., от които:

- към „ПУДООС” в размер на 3 249 031 лв.
- към „Общинска банка ”АД в размер на 19 982 365 лв.

4. Учредена банкова гаранция в полза на МОСВ в размер на 2 420 лв. за обезпечаване на финансовото изпълнение на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионалното депо за безопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево за срок от 3 години, съгласно Решение № 860 от 29.04.2014 г. и удължена с още 3 години съгласно Решение № 632 от 28.02.2017 г. на Общински съвет гр. Созопол.

5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2017 г., съгласно приложение № 2.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №547/ 15.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за извеждане от експлоатация на язовир „Синя вода”, изграден в имот 61042.14.60, землище с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1217
1.Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.31 и чл.32 от Наредба №13/29.01.2004г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, дава съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир, изграден в ПИ 61042.14.60 по ККР на с.Равадиново, с площ от 23 969 кв.м., трайно предназначение –територия , заета от води и водни обекти , при съседи : 61042.13.38; 61042.13.52; 61042.14.1; 61042.14.63; 61042.14.2; 61042.14.46; 61042.14.64; 61042.14.6; 61042.14.7; 61042.14.9; 61042.14.59; 61042.13.39; 61042.13.48; 61042.13.22, за който е съставен акт за публична общинска собственост №3986 от 15.04.2016г.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да предприеме всички законови действия, свързани с извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовира, описан по т.1 от настоящето решение.
Докладна записка с вх. №557/ 23.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в ПИ 61042.501.449, с.Равадиново, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1218

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът – К. А. Р., ЕГН ...... чрез продажба на 6 кв.м. ид.ч. /шест квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.449/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин четиридесет и девет/, целият с площ 1 266кв.м./хиляда двеста шестдесет и шест кв.м./, идентичен с парцел – IV-131, квартал - 6, с.Равадиново, община Созопол, при съседи: 61042.501.453, 61042.501.450, 61042.501.559, 61042.501.448, 61042.501.445, 61042.501.444.
2. Одобрява експертна оценка №326/05.07.2018г на независим лицензиран оценител в размер на 223,00/двеста двадесет и три лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №558/ 23.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Созопол – Поземлен имот 61042.17.58, находящ се в с.Равадиново, м.“Манастиря“, община Созопол, с площ 1 835 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска и НТП – Лозе без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1219

1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от 5 години Поземлен имот с идентификатор 61042.17.58, находящ се в с.Равадиново, м.“Манастиря“, община Созопол, с площ 1 835 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска и НТП – Лозе, актуван с АОС № 5019/11.07.2018г. на К. М. П. ЕГН .......
2. Определя цена за наем за гореописания имот съгласно Методика за определяне на пазарната наемна стойност на трайни насъждения №2018Е086/31.05.2015г., изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 38,00лв./тридесет и осем лева/ годишен наем.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №580/ 07.09.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г , приета с Решение № 1006/30.01.2018;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1220
Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2018, приета с Решение № 1006/30.01.2018г в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол”, преминаващи през ПИ с идентификатор 67800.5.49, ПИ с идентификатор 67800.5.728, ПИ с идентификатор 67800.5.724 по КК на гр.Созопол - общинска собственост, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №515/ 30.07.2018г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49, в м.Буджака землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1221

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2018г.”
обекти за отчуждаване както следва:
• 766(седемстотин шестдесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение” от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.3.777.
• 126 (сто двадесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.775.
• 505 (петстотин и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.96, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.776.
• 62 (шестдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2108 кв.м., с идентификатор 67800.6.104, по кадастрална карта на гр.Созопол, урбанизирана територия, с предназначение „за друг вид застрояване”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.772.
• 239 (двеста тридесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6886 кв.м., с идентификатор 67800.6.99, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.773.
• 332(триста тридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5968 кв.м., с идентификатор 67800.6.98, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.774.
• 189 (сто осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5968 кв.м., с идентификатор 67800.6.98, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.778.

ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план – парцеларен план за обект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49, в м.Буджака, землище на гр.Созопол”, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 766(седемстотин шестдесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение” от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.3.777;
Като одобрява изплащане на сумата от 34 730 лв.( тридесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018Е0094 от 30.07.2018г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 126 (сто двадесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.775.
Като одобрява изплащане на сумата от 5 710лв.( пет хиляди седемстотин и десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018Е0094 от 30.07.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 505 (петстотин и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.96, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.776.
Като одобрява изплащане на сумата от 22 900 лв.(двадесет и дев хиляди деветстотин лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018Е0094 от 30.07.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.4.Площта от 62 (шестдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2108 кв.м., с идентификатор 67800.6.104, по кадастрална карта на гр.Созопол, урбанизирана територия, с предназначение „за друг вид застрояване”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.772
Като одобрява изплащане на сумата от 4 320лв.(четири хиляди триста и двадесет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018Е0094 от 30.07.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.5.Площта от 239 (двеста тридесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6886 кв.м., с идентификатор 67800.6.99, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.773.
Като одобрява изплащане на сумата от 10 840лв.(десет хиляди осемстотин и четиридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2018Е0094 от 30.07.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.6.Площта от 332(триста тридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5968 кв.м., с идентификатор 67800.6.98, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.774.
Като одобрява изплащане на сумата от 15 050 лв.(петнадесет хиляди и петдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка № 2018Е0094 от 30.07.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.7.Площта от 189 (сто осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5968 кв.м., с идентификатор 67800.6.98, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.778.
Като одобрява изплащане на сумата от 8 570 лв.(осем хиляди петсоттин и седемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка № 2018Е0094 от 30.07.2018г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх. №562/ 27.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.463, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел строителство на еднофамилни сгради.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1222

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.463, земеделска територия, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел строителство на еднофамилни сгради.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №563/ 27.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.44.127, горска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1223

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.44.127, горска територия, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на сгради за отдих и курорт.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, ЗГ, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №564/ 27.08.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1224

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ – Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №581/ 07.09.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол, преминаващи през ПИ с идентификатор 67800.5.49, ПИ с идентификатор 67800.5.728, ПИ с идентификатор 67800.5.724 по КК на гр.Созопол - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол
3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1225

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет Созопол дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол, преминаващи през ПИ с идентификатор 67800.5.49, ПИ с идентификатор 67800.5.728, ПИ с идентификатор 67800.5.724 по КК на гр.Созопол - общинска собственост.
Предварителното съгласие е валидно за срок от 3 години.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол.
ПУП - ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и Наредба №РД-02-20-2/2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
Към ПУП - ПУР да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията и посочен процент на редукция, при условията на чл.16а от ЗУТ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона Ов1/10, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обект: „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ – улица от действащата улична регулация на кв.82, по плана на гр.Созопол.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №583/ 11.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на: 1. Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.32.461, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на сгради за курортна дейност.
2. Подробен устройствен план – план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за ПИ81178.32.461, землище на гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1226

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ 81178.32.461, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на сгради за курортна дейност.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване:
• за площта от поземления имот, попадаща в устройствена зона ОК2 (9) и в охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,7, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
• за площта от поземления имот, попадаща в устройствена зона – ОК-Зз (6) и в охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 8%, К инт. мак.=0,25, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за ПИ81178.32.461, землище на гр.Черноморец.
ПУП - ПУР да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
1. 4. Общински съвет, на основание чл.124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП – ПРЗ и ПУП-ПУР, по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №584/ 11.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.506, земеделска земя, местност „Таласакра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „една курортна сграда и трафопост“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1227

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.506, земеделска земя, местност „Таласакра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на една курортна сграда и трафопост.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №598/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.7.4, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилни сгради.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1228

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ67800.7.4, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилни сгради.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,8, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №599/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата и групите в детските градини на територията на Община Созопол за учебната 2018 / 2019 учебна година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1229

1.Общински съвет Созопол утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и броя на слетите паралелки от тях в училищата на територията на община Созопол, за учебната 2018 /2019 година, разпределени по училища , както следва:

I. ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

1. СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Созопол

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготвителна група – 6 годишни 1 25
2. I клас 2 32
3. II клас 2 48
4. III клас 2 40

5. IV клас 2 39
6. V клас 2,едната от които маломерна 35
7. VI клас 2 46
8. VII клас 1 25
9. VIII клас 1 34
10. IX клас 2 44
11. X клас 1 26
12. XI клас 1 21
13. XII клас 1 маломерна 17
ВСИЧКО: 20 432

Деца и ученици на индивидуална форма- 5 / по здравословни причини /
Ученици на ресурсно подпомагане - 22


2. ОУ „Христо Ботев„ гр. Черноморец

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
-
1. I клас 1 25
2. II клас 1 29
3. III клас 1 20
4. IV клас 1 18
5. V клас 1 маломерна 13
6. VI клас 1 23
7. VII клас 1 маломерна 15
ВСИЧКО 7 143


3. ОУ „ Христо Ботев” с. Росен

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група 1 21
2. I клас 1 маломерна 15
3. II клас 1 21
4. III клас 1 22
5. IV клас 1 маломерна 14
6. V клас 1 19
7. VI клас 1 маломерна 13
8. VII клас 1 маломерна 16
ВСИЧКО: 8 1414. ОУ „Отец Паисий„ с. Равна гора

№ Клас Брой паралелки Брой ученици

1. I клас и II клас 1 слята и маломерна 14
2. III клас и IV клас 1 18
3. Vклас и VI клас 1 слята и маломерна 13
5. VII клас 1 маломерна 10
ВСИЧКО: 4 паралелки 55

Индивидуална форма на обучение - 1 ученик


5.. ОУ „ Христо Ботев” с. Зидарово

№ Клас Брой паралелки Брой ученици
1. Полудневна подготв. група 1 10
2. I клас 1 16
3. II клас 1 14
4. III клас 1 17
5. IV клас 1 16
6. V клас 1 15
7. VI клас 1 21
8. VII клас 1 15
ВСИЧКО: 8 124


6. ОУ „ Пейо Яворов” - с. Крушевец

№ Клас Брой паралелки Брой ученици

1. I клас и III клас 1 слята маломерна 12
2. II клас 1 маломерна 10
3. IV клас 1 маломерна 9
4. V клас и VI клас 1 слята и маломерна 8
5. VII клас 1 маломерна 12
ВСИЧКО: 5 512.Общински съвет Созопол утвърждава броя на групите, броя на педагогически персонал, броя на не педагогическия персонал и размера на средната месечна посещаемост / 11 деца / в детските градини на територията на община Созопол за учебната 2018/ 2019година /, разпределени по детски градини , както следва:

II. ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

1. ДГ ”Здравец” гр.Созопол- 4 групи /1група в с.Равадиново-13 деца, 1 яслена група – 20 деца/ - общо 99 деца;

2. ДГ ”Снежанка” гр.Созопол - 1 група - 28 деца;

3. ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец - 3 групи/1 полудневна-15 деца, 1 група с. Атия- 17 деца /-общо 62 деца;

4. ДГ ”Детелина” с.Росен - 3 групи- /1 група с. Равна гора- 23 деца/- общо 61 деца;

5. ДГ ”Зеленика” с.Крушевец – 1 група- 25 деца;

6. ДГ ”Веселинка” с.Зидарово - 1 група- 23 деца;

Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:
ДГ ”Здравец” гр.Созопол-педагогически -7 бройки;
- пом.обслужващ-9 бройки;
ДГ ”Снежанка” гр.Созопол-педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2,5 бройки;
ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец- педагогически- 4 бройки;
- пом.обслужващ- 2,5 бройки;
с.Атия- педагогически -2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;
ДГ ”Детелина” с.Росен- педагогически- 5 бройки;
- пом.обслужващ- 4.5 бройки;
с.Равна гора- педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;
ДГ ”Зеленика” с.Крушевец- педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;
ДГ ”Веселинка” с.Зидарово- педагогически- 2 бройки;
- пом.обслужващ- 2 бройки;

общ брой персонал – 52,5 бройки, в т.ч.:
- педагогически – 26 бройки
- помощен - 26,5 бройки
Общ брой деца в общински детски градини - 298 /към 15.09.2018 г.
Средна месечна посещаемост - 11 деца


Докладна записка с вх. №600/ 14.09.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на допълнителна група в ДГ” Здравец” –гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1230

1.За учебната 2018 /2019 г. в ДГ” Здравец” се разкрива нова група.
2.За обезпечаване на новосъздадената група в ДГ „Здравец” се разкриват 4 нови щатни бройки – 2 броя педагогически персонал и 2 броя помощен персонал.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...