:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019г.Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2019г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1398

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №269/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2018 година.
2. Докладна записка с вх. №308/ 24.04.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на Комисия, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №271/ 16.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка с вх. №220/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равна гора, община Созопол с идентификатор 61114.26.14, площ 3006кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – изоставена орна земя.
5. Докладна записка с вх. №224/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.455, площ 709кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
6. Докладна записка с вх. №228/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
7. Докладна записка с вх. №229/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
8. Докладна записка с вх. №250/ 09.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
9. Докладна записка с вх. №265/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. №267/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №268/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №270/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
13. Докладна записка с вх. №272/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на новопостроена сграда в ПИ ХІІ-общ, кв.5, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Крушевец.
14. Докладна записка с вх. №284/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
15. Докладна записка с вх. №285/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
16. Докладна записка с вх. №286/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
17. Докладна записка с вх. №266/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот 134.187 /бивш 729/, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.238 до О.Т.236“, земеделска територия в зона по § от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
18. Докладна записка с вх. №273/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 67800.8.1060 и общински ПИ 67800.8.964 и 67800.8.164 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
19. Докладна записка с вх. №274/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 81178.501.576 и общински ПИ 81178.501.577 по КККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
V. Докладна записка с вх. №313/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Заместник кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на план-схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за територията на ПИ 67800.505.118, Градска градина, гр.Созопол.
VI. Докладна записка с вх. №314/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, 0 извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
VII. Докладна записка с вх. №315/ 03.05.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №269/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2018 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1399
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2018 година.

Докладна записка с вх. №308/ 24.04.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на Комисия, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1400

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2019-2023г. за Районен съд Бургас при следните условия и правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт. Същите следва да отговарят и на изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление, декларации и други книжа по образец /съгласно Приложение от № 1 до Приложение № 5/ за участие в процедурата, ведно с необходимите документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Созопол в срок до 15.07.2019 г.
3. Общински съвет утвърждава образците на Приложенията /от № 1 до № 5/ по т.2, както следва:
3.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1)
3.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение № 2)
3.3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ(приложение № 3)
3.4. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение № 4)
3.5. Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение № 5)
4. Общински съвет – Созопол създава временна 3 (три) членна комисия за изготвяне на списък от кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към Районен съд гр. Бургас, в състав от следните общински съветници:
1. Председател - Пенка Щерионова;
2. Член - Иван Хаджиев;
3. Член - Станимир Андонов;
5. Общински съвет – Созопол възлага на Комисията да извърши проверка на подадените документи и да изготви списък на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет страницата на Общински съвет – Созопол, най-малко 14 дни преди датата на изслушването от Комисията.
6. Общински съвет – Созопол възлага на Комисията да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Общински съвет Созопол и Община Созопол.
7. Общински съвет – Созопол възлага на комисията да състави окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели. Докладът да се публикува на страницата на Общински съвет – Созопол, ведно с протокола от изслушването.
8. Общински съвет възлага на Комисията да изготви и внесе в Общински съвет - Созопол докладна записка с проект за решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Бургас за мандат 2019 г. - 2023 г.
9. Възлага на председателя на Общински съвет - Созопол да обяви откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели, реда и правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да публикува интернет страницата на Общински съвет – Созопол и Община Созопол, в електронните медии, както и да се постави на информационното табло на входа на сградата на Община Созопол.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №271/ 16.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1401

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение със 75 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 130 000лв. 75 000лв. 205 000лв.


в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш. на ОС 130 000лв. 75 000лв. 205 000лв.
1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - намаление със 75 000 лв., по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 75 000лв. 75 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Реконструкця на фонтан в Градска градина –
УПИ І ПИ 67800.505.118 по КК гр.Созопол 75 000лв. 75 000лв. 0лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1402

2.Въз основа на приетото решение по т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/ било намаление става
Общо капиталови разходи: 4 912 938лв. 75 000лв. 4 838 938лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 188 558лв 75 000лв. 3 113 558лв.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №220/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равна гора, община Созопол с идентификатор 61114.26.14, площ 3006кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – изоставена орна земя.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1403
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61114.26.14/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – двадесет и шест, поземлен имот- четиринадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-249/24.08.2017г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 026014, находящ се в с.Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол, с площ 3006кв.м./три хиляди и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, при граници: 61114.26.13, 61114.26.15, 61114.25.121, 61114.26.4.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 200,00лв./две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО025/21.03.2019г. от „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №224/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.455, площ 709кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1404

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.455 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин петдесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 001455, стар идентификатор: 63015.505.188 , находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 709 кв.м./седемстотин и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници: 63015.506.116, 63015.506.588, 63015.506.119, 63015.506.114, 63015.506.111, 63015.506.113.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 500,00лв./осем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019АО001/20.03.2019г. от „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. №228/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1405

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 9/девет/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх. №229/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1406

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх. №250/ 09.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1407

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 1/едно/ от приложения списък.


Докладна записка с вх. №265/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1408

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство или да бъдат настанени под наем в общински жилища, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх. №267/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1409

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 13 /тринадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 350 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0019/10.04.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето К. Г. С. да придобие право на собственост върху 13 /тринадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 350 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх. №268/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1410

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 27 /двадесет и седем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 740 кв.м., на стойност 221,79 лв. /двеста двадесет и един лева и 79 ст./, обективирана в оценителен протокол №0020/10.04.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата П. Х. И. и М. М. И. да придобият право на собственост върху 27 /двадесет и седем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх. №270/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1411

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх. №272/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на новопостроена сграда в ПИ ХІІ-общ, кв.5, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Крушевец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1412

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,чл.42, ал.2 от НРПУРОС, чл.182, ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на С. Д. Д., ЕГН ....., ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за надстрояване, с допълнителна разгъната застроена площ от 113,5 кв.м(сто и тринадесет цяло и петдесет десети), в УПИ ХІІ-общ, квартал 5 по регулационен и застроителен план на с.Крушевец, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 770(седемстотин и седемдесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – УПИ ІV-1009, УПИ ХІ-общ, улица, УПИ ХІІІ.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т.1, възлизаща на 2266лв.(две хиляди двеста и шестдесет и шест лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 358/11.04.2019г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Докладна записка с вх. №284/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1413

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 1/едно/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх. №285/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1414

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 16/шестнадесет/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх. №286/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1415

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №266/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот 134.187 /бивш 729/, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.238 до О.Т.236“, земеделска територия в зона по § от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1416
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.187 /бивш №729/, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.238 до О.Т.236“, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ да се отредени за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №273/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 67800.8.1060 и общински ПИ 67800.8.964 и 67800.8.164 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1417

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.8.964 и 67800.8.164, общинска собственост и съседен частен ПИ 67800.8.1064, находящи се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
С проекта се предвижда изменение на регулационните граници съгласно графичната част на проекта както следва :
 80(осемдесет)кв.м.ид.части от имот, общинска собственост, част от ПИ 67800.8.964, цeлият с площ от 280кв.м., урбанизирана територия, м.Буджака, землище на гр.Созопол, които ще се явят предаваеми части към ПИ 67800.8.1060 , с площ от 1327 кв.м., за образуване на нов УПИ , с отреждане за вилно строителство, с площ след промяната от 1370кв.м..
 32(тридесет и два)кв.м.ид.части от имот, общинска собственост, част от ПИ 67800.8.164, цeлият с площ от 2128кв.м., земеделска територия, м.Буджака, землище на гр.Созопол, които ще се явят предаваеми части към ПИ 67800.8.1060 , с площ от 1327 кв.м., за образуване на нов УПИ , с отреждане за вилно строителство, с площ след промяната от 1370 кв.м.
 70(седемдесет)кв.м.ид.части от имот, частна собственост, част от ПИ 67800.8.1060, цeлият с площ от 1327 кв.м., урбанизирана територия, м.Буджака, землище на гр.Созопол , които ще се явят предаваеми части към ПИ 67800.8.164, с площ от 2128 кв.м., за разширение на пътна връзка, с площ след промяната от 2165кв.м.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет одобрява представените пазарни оценки в размер на:
 16 453( шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и три )лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 355/11.04.2019г., за 80(осемдесет) кв.м.ид.ч. от ПИ 67800.8.964, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор;
 5 267( пет хиляди двеста шестдесет и седем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 356/11.04.2019г., за 32(тридесет и два)кв.м.ид.части от ПИ 67800.8.164, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор ;
 14 397( четиринадесет хиляди триста деветдесет и седем )лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 357/11.04.2019г., за 70(седемдесет) кв.м.ид.части от ПИ 67800.8.1060, частна собственост, при която цена да се сключи предварителен договор ;
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.8.164, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .
Докладна записка с вх. №274/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 81178.501.576 и общински ПИ 81178.501.577 по КККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1418

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 81178.501.577, общинска собственост и съседен частен ПИ 81178.501.576, находящи се в квартал 69 по план на гр. Черноморец.
С проекта се предвижда изменение на регулационните граници съгласно графичната част на проекта както следва :
 145(сто четиридесет и пет)кв.м.ид.части от имот, частна общинска собственост, част от ПИ 81178.501.577, цeлият с площ от 904кв.м., урбанизирана територия, гр.Черноморец, които ще се явят предаваеми части към ПИ 81178.501.566 , с площ от 1533 кв.м., за образуване на нов УПИ І-31,566,577, с отреждане за жилищно строителство, с площ след промяната от 1531кв.м..
 127(сто двадесет и седем)кв.м.ид.части от имот, частна общинска собственост, част от ПИ 81178.501.577, цeлият с площ от 904кв.м., урбанизирана територия, гр.Черноморец, които ще се явят предаваеми части към ПИ 81178.501.576 , с площ от 954 кв.м., за образуване на нов УПИ ІІІ-31,566,567, 577, с отреждане за жилищно строителство, с площ след промяната от 947 кв.м.
 277(двеста седемдесет и седем)кв.м.ид.части от имот, частна собственост, част от ПИ 81178.501.576, цeлият с площ от 954 кв.м., урбанизирана територия, гр.Черноморец, които ще се явят предаваеми части към ПИ 81178.501.577 , с площ от 904 кв.м., за образуване на нов УПИ ІІ-общ, с отреждане за жилищно строителство, с площ след промяната от 903кв.м..
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет одобрява представените пазарни оценки в размер на:
 25 115( двадесет и пет хиляди сто и петнадесет )лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 352/11.04.2019г., за 145(сто четиридесет и пет) кв.м.ид.ч. от ПИ 81178.501.577, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор за частта попадаща в ПИ 81178.501.566;
 21 998( двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и осем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 353/11.04.2019г., за 127(сто двадесет и седем)кв.м.ид.части от ПИ 81178.501.577, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор за частта попадаща в ПИ 81178.501.577;
 47 978( четиридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 354/11.04.2019г., за 277(двеста седемдесет и седем) кв.м.ид.части от ПИ 81178.501.576, частна собственост, при която цена да се сключи предварителен договор ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №313/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на план-схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за територията на ПИ 67800.505.118, Градска градина, гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1419

Общински съвет – Созопол на основание чл.56 , ал.8 във връзка с чл.62, ал.9 от Закон за устройство на територията и във връзка с чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, одобрява представената план - схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти в ПИ 67800.505.118, урбанизирана територия с НТП Обществен селищен парк.
План-схемата на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ е неразделна част към ПУП-ПРЗ , одобрен с Решение на общински Съвет №210/2004г., обн. ДВ бр.13/09.02.2007г.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 ЗУТ чрез Общиски съвет –гр.Созопол пред Административен съд Бургас в 30-дневен срок от обнародването.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №314/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, 0 извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1420

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол, С ПУП-ПП ел. кабела се измества от обхвата на ПИ с идентификатори 61042.15.145, 61042.15.247, 61042.15.248 и 61042.15.249, по КК на с.Равадиново - в северна посока. От началната точка СРС №49, новопроектираното трасе и сервитута към него преминава през ПИ с идентификатори 61042.11.126, 61042.11.161, 61042.11.134 и 61042.15.249, по КК на с.Равадиново, достига до СРС №53, където се включва.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №315/ 03.05.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1421

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол:

1.В Раздел ІV
Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл.21(1) придобива следния текст:
(1). (Изм.с Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинския бюджет и централния бюджет се приема със Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2). (Изм- Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) (Изм.с Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променя от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината.

Чл.22 (1) т.1 (Изм.- Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). правят се следните изменения и допълнения:
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) (Изм.с Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).други целеви разходи, включително за местни дейности;
д) финансови компенсации от държавата.

Чл.23(1) придобива следния текст:
(1) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет.

2.В Раздел V
Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

В чл. 29 (1)т.1 текста се изменя така:
(1)т.1(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет.

3.В Раздел VІ
Приемане бюджета на общината

Чл.30 (3) т.6 текста се изменя така:
(3)т.6 (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти на строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми.
Създават се ал.(8) и ал.(9):
(8) (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал.3,т.1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
(9) (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет,ал.8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

4.Раздел VІІ
Изпълнение на общинския бюджет

Чл.40 (2) текста се изменя така:
(2) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социална и техническа инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината, чиито план за финансово оздравяване е съобразен със становището на министъра на финансите.
(3). (Отм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).
Чл.41. Текста на чл.41 става ал.(1). (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи,както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
Създават се ал.2-4:
(2). (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела
показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94 ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ.
(3). (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
(4). (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

5.Раздел VІІ „а“
Общини с финансови затруднения
Откриване на процедура по финансово оздравяване
(нов – Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол)

Чл.43д.(4).текста се изменя така:
(4). (Изм.- Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, общинският съвет с решение определя срока на процедурата и приема плана за финансово оздравяване.

План за финансово оздравяване на общината.
Изпълнение на плана

Чл.43е.(3) текста се изменя така:
(3) (Доп.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) . Когато общината има просрочени задължения, към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на задълженията, като планът включва и оптимизация на разходите, мерки за повишаване събираемостта на приходите, график за обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане.
В ал.4 текста се изменя така:
(4) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). В случаите когато общината е в процедура по финансово оздравяване, Кметът изпраща предварително плана за оздравяване за съгласуване от министъра на финансите.

В ал.6 текста се изменя така:
(6)(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

Чл.43з.(2) текста се допълва така:
(2) (Доп.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, когато е в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
Чл.43и. (Доп.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл.43е от Наредбата. При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл.43е за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове и/или да изиска предсрочното му възстановяване и/или да предприеме действия по прихващане или преустановяване/ ограничаване на лимитите за плащания на бюджетната организация, след представяне на писмена обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

Чл.43к.(1)се правят следните изменения и допълнения:
т.3 (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) Устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
т.4(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) Повишена събираемост на общинските приходи;
Създава се т.6
т.6 (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Недопускане на три или повече от условията за общини с финансови затруднения и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.
(2)(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) Кметът на общината отправя искане към министъра на финансите за допълнителна субсидия не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

6.Раздел VІІІ

В чл.44 (4) (Изм.- Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) (Отм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол нова) Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
Допълнителни разпоредби

§3.(Нов- Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол нова). Измененията и допълненията към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол (Приета с решение № 682 от 15.11.2013 г. на Общински съвет Созопол, изм.и допълнена с решение № 443 от 30.09.2016г.на Общински съвет Созопол, изм. и доп.с Решение № 1421/10.05.2019 г.) влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет Созопол.
(Отм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Приложение № 1 към настоящата Наредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...