:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 15.07.2005 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 15.07.05 Г

1. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№455
Приема да влезе към т. 1 от дневния ред докладна записка с вх. №462/20.05.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.

2. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№456
Приема да влезе към т. 2 от дневния ред докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол.

3. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
РЕШЕНИЕ:
№457
Приема да влезе към т.3 от дневния ред докладна записка с вх. №621/07.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г.

4. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№458
Приема да влезе към т.3 от дневния ред докладна записка с вх. №634/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно осигуряване на средства за възстановяване на щети, нанесени от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения.

5. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№459
Приема да влезе към т.5 от дневния ред докладна записка с вх. №625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.


6. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№460
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №415/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост
- Докладна записка с вх. №442/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община “Йозефварош”- град Будапеща, Унгария.
- Докладна записка с вх.№453/20.05.2005 г. Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предявени претенции от “ДЮНИ”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост частна общинска собственост от 23.09.2003 г. и предложение за заместване на престация в предмета на същия.
- Докладна записка с вх. №608/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол.
- Докладна записка с вх. №612/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на община Созопол.
- Докладна записка с вх. №614/05.07.05 г, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол.
- Докладна записка с вх. №462/20.05.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г.
- Докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982година.
- Докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
- Докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
- Докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3.
- Докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище”.
- Докладна записка с вх. №330/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-340 в кв.35 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
- Докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №417/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на парцел XIII – 1700,1707,кв. 144 по плана на гр. Созопол
- Докладна записка с вх. №443/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 221 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №444/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 226 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №445/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XVII – 694 в кв. 1 по плана на с. Черноморец .
- Докладна записка с вх. №446/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол
- Докладна записка с вх. №447/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
- Докладна записка с вх. №448/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
- Докладна записка с вх. №449/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X X – 363 в кв. 41по плана на с. Равна гора.
- Докладна записка с вх. №450/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XV “ За ресторант” в кв. 1 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №451/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в имот №2 по плана на зоната на земеделско ползване м. “ Отманлий”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №460/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI- 150 в кв17 по плана на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №461/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII - 524 в кв. 58 по плана на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №482/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик на имот № 64 по плана на местността “ Росенец” , землище с. Росен, община Созопол..
- Докладна записка с вх. №483/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 0066 по плана на зоната за земеделско ползване м. “ Росенец”, с. Росен, община Созопол.
- Докладна записка с вх. №570/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / III – 327, кв. 36 по плана на с. Равна гора, община Созопол..
- Докладна записка с вх. №571/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ /УПИ / II, кв. 12 по плана на с. Равна гора, община Созопол..
- Докладна записка с вх. №588/30.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / V– 218, кв. 23 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
- Докладна записка с вх. №599/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно безвъзмездно предоставяне в собственост на община Созопол на имот № 000528; местност “ Чоплака” ;землище с. Равадиново с площ 2, 157 дка. собственост на държавата
- Докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път”Созопол-Златна рибка” до параклис “Света Марина” и участие на община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/.
- Докладна записка с вх. №423/19.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №469/25.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на списъка на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разноски от Общинската администрация за 2005 г.
- Докладна записка с вх. №601/04.07.05 от Панайот Рейзи- Председател на Общински съвет-Созопол, относно одобряване на проект на обект : ”Пешеходна и велоалея по път IV – 90065 от гр. Созопол до къмпинг “ Златна рибка “ Община Созопол”.
- Докладна записка с вх. №609/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на община Созопол за 2005 г.
- Докладна записка с вх. №613/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси и цени.
- Докладна записка с вх. №621/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г.
- Докладна записка с вх. №634/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно осигуряване на средства за възстановяване на щети, нанесени от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №420/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване план за регулация и застрояване в УПИ I , кв. 62 , с. Черноморец и промяна статута на дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под наем.
- Докладна записка с вх. №455/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно поставяне на временни обекти за монтиране на технически съоръжения на територията на община Созопол.
- Докладна записка с вх. №594/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за местност “ Градина”, землище на гр. Созопол, местност “ Аклади чеири”, землище с. Черноморец, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №600/04.07..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти , разположени върху повърхността на терена – пътища.
- Докладна записка с вх. №606/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти , разположени върху повърхността на терена – пътища.
- Докладна записка с вх. №610/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №611/05.07.05 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Созопол.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №493/10.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №604/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на семействата на починалите ветерани от войните.
- Докладна записка с вх. №605/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №607/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия.
- Докладна записка с вх. №625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.


1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №415/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№461
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните недвижими имоти общинска собственост – две преходни помещения с обща площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., находящи се в УПИ ІІ, кв.34, част от първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол , за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на с. Черноморец да сключи анекс с досегашния наемател- Деяна Станчева Стамова, управител на ЕТ “Дияна –стил”, с. Черноморец.

- Докладна записка с вх. №442/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община “Йозефварош”- град Будапеща, Унгария.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№462
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписване на споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието, туризма, спорта и евроинтеграцията между община Созопол и община “Йозефварош” – Будапеща, Унгария.

- Докладна записка с вх. №612/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№463
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените и услугите на територията на Община Созопол като добавя в Глава втора, Раздел VI, чл.30 следното съдържание:
Глава втора “Местни такси ”
Раздел VI ” Технически услуги “
Чл. 30 става чл.30, ал.1.
Чл. 30, ал.2 /Нова/ Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

- Докладна записка с вх. №462/20.05.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№464 /попр. с реш. №532/16.08.2005 г./
На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, като добавя в Раздел ІІІ и Раздел VІІ текст със следното съдържание:
В раздел ІІІ “Транспорт и организация на движението”
В Чл. 14 ал.1.
/нова/5. Регламентира се достъпа на МПС и престоя в старата част на гр. Созопол с изграждане на КПП с електронни бариери на изхода на улица “Крайбрежна” и входа на общинския паркинг Рибарско дружество с използване на автоматизирана система за контрол на достъпа и таксуване, при следната организация на движението
 Жители на гр.Созопол и собственици на недвижими имоти в Стар град - използват електронни карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието без ограничение в престоя при спазване правилата за паркиране;
 снабдители/дистрибутори – използват електронни карти и притежават ограничен режим на достъп за времето от 06.00 до 10.30 часа с ограничение в престоя до 120 минути от момента на влизане до излизане през КПП при спазване правилата за паркиране, при нарушаване на правилата или просрочване на времето за престой им се блокира картата до заплащане на финансова санкция;
 наематели и арендатори на заведения, магазини и сергии – използват електронни карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 120 минути за един ден, през останалото време могат да използват общинския паркинг на пристанището, при нарушаване на правилата или просрочване на времето за престой им се блокира картата до заплащане на финансова санкция ;
 туристи използващи квартира в старата част – използват бар - код карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 60 минути от момента на влизане през КПП до влизане в общинския паркинг на пристанището при спазване правилата за паркиране като при всяко излизане през КПП на изхода на улица “Крайбрежна” заплащат дължимите до момента такси за използване на паркинг и финансови санкции ако са им били наложени такива за нарушаване на правилата;
 специализирани МПС (МВР, ПАБ, бърза помощ, МО) – притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието без ограничение в престоя
 неограничен режим на достъп с ВИП бар код карти, притежават и МПС, собственост на кметове, кметски наместници, Общински съветници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации.
/нова/6. Карти се издават от общинската администрация след подаване на молба по образец и представяне на следните документи:
1. Регистрационен талон на МПС – копие
2. Един от следните документи удостоверяващ правото на получаване на електронна карта от собственика на МПС:
- копие на документа за собственост на имота:
- копие на договора за наем или разрешение за търговска дейност /вкл. и по чл. 56 от ЗУТ/
/за снабдители/дистрибуторите не се изискват документи по т.2/
3. За жители на гр. Созопол – след представяне на талон за регистрация на автомобила и лична карта.
В Раздел VІІ Административно-наказателни разпоредби
/нов, попр. с решение №532/16.08.2005 г./ 29а. /1/При нарушение на правилата за достъп и паркиране във връзка с пропускателния режим по чл.14, ал.1 ,т.5 и т.6 на нарушителите за първо нарушение се налага глоба в размер на 20 лв., при повторно 50 лв., при трето – блокиране и отнемане на картата за достъп.
/2/ При нарушение правилата за престой и паркиране съгласно Раздел ІІІ от Наредба за опазване на обществения ред на територията на гр.Созопол нарушителите се изнасят принудително на паркинг в района на “Рибно пристанище”, като заплащат такса “преместване” в размер 36 лв.
/3/ При явяване на собственик на МПС, нарушител по реда на ал.2, при започнала процедура по преместване, т.е. вдигнато на платформа МПС, се заплаща такса в размер на 18 лв.
/4/ Собствениците на изнесени на наказателен паркинг по реда на ал.2 МПС заплащат такса в размер на 2 лв.на час от момента на поставяне на автомобила им в наказателния паркинг.

- Докладна записка с вх.№453/20.05.2005 г. Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предявени претенции от “ДЮНИ”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост частна общинска собственост от 23.09.2003 г. и предложение за заместване на престация в предмета на същия.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№465
Общински съвет – Созопол не дава своето съгласие да бъде извършено заместване на престация в предмета, описан в Раздел І, чл.І от сключения на 23.09.2003 г. предварителен договор за прехвърляне на право на собственост между община Созопол и “Дюни” АД.

- Докладна записка с вх. №614/05.07.05 г, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№466
Да се гласуват по отделно двете предложения по докладна записка с вх. №614/05.07.05 г, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№467
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол, прие следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, а именно:
1. В ГЛАВА ШЕСТА, ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, чл.28, ал.6 добива следната редакция:
На заседание на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, постъпили до Председателя на Общински съвет до 15-то число на съответния месец.
2. В ГЛАВА СЕДМА, ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ, в чл. 57, ал.2, се създава ново изречение второ, със следното съдържание:
В случай, че бъде отхвърлен от комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, поради некомплектованост, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане в подготовката на предстоящото заседание на Общински съвет.

- Докладна записка с вх. №608/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№468
Общински съвет – Созопол отлага докладна записка с вх. №608/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол, за извънредно заседание на Общински съвет, което да се проведе до края на м. юли 2005 г.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№469
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с.Равадиново, одобрен със заповед № 54/1984 година.
2.Утвърждава експертна оценка №110/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест”ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ VІІІ-105 в кв.4 по плана на с.Равадиново,представляваща 40/1200 кв.м. ид.ч., в размер на 2340 /две хиляди триста и четиридесет /лв.

- Докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№470
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен, одобрен със заповед № 283/1971 година.
2.Утвърждава експертна оценка №109/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител“Бургасинвест”ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен,представляваща 210/855 кв.м. ид.ч.,в размер на 8190 /осем хиляди сто и деветдесет / лв.

- Докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№471
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-234 в кв.27 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №108/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ VІІ-234 в кв.27 по плана на с.Черноморец,представляваща 4/455 кв.м. ид.ч.,в размер на 234 /двеста тридесет и четири / лв.
- Докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№472 /попр. с реш. №533/16.08.2005 г./
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
2.Утвърждава експертна оценка №107/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода,представляваща 5/1290 кв.м. ид.ч.,в размер на 60 /шестдесет/ лв.
- Докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№473
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен.
2.Утвърждава експертна оценка №103/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляваща 586/1086 кв.м. ид.ч.,в размер на 8000 /осем хиляди/ лв.

- Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№474 /отменено с реш. №480/15.07.2005 г./
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-397 в кв.42 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №104/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХХ-397 в кв.42 по плана на с.Черноморец,представляваща 5/399 кв.м. ид.ч.,в размер на 300 /триста / лв.

- Докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№475
Общински съвет-Созопол, не разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.

- Докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№476
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-69 в кв.8 по плана на с.Равна гора, одобрен със заповед № РД 09-7/1988 година.
2.Утвърждава експертна оценка №106/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител“Бургасинвест”ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с.Равна гора,представляваща 20/865 кв.м. ид.ч.,в размер на 390 /триста и деветдесет /лв.

- Докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№477
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-417 в кв.59 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №120/25.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ VІІ-417 в кв.59 по плана на с.Черноморец,представляваща 8/650 кв.м. ид.ч.,в размер на 470 /четиристотин и седемдесет/ лв.

- Докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище”.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№478
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-683 в кв.1 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №121/25.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ V-683 в кв.1 по плана на с.Черноморец,представляваща 15/675 кв.м. ид.ч.,в размер на 880 /осемстотин и осемдесет/ лв.
- По предложение на Г-н Димо Минков – Общински съветник
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№479
Да бъде прегласувана докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№480
1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение №474/15.07.2005 г.
2. Общински съвет-Созопол, не разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-397 в кв.42 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.

- Докладна записка с вх. №330/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-340 в кв.35 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№481
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-340 в кв.35 по плана на с.Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
2.Утвърждава експертна оценка №122/25.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ІІ-340 в кв.35 по плана на с.Вършило,представляваща 112/262 кв.м. ид.ч.,в размер на 1310 /хиляда триста и десет/ лв.

- Докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№482
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 173/стоседемдесет и три/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот №173 по плана на местността “Домус ендек”, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 173/14.04.05г на независим лицензиран оценител в размер на 2 316/две хиляди триста шестдесет и един лв./лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №417/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на парцел XIII – 1700,1707,кв. 144 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№483
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 117/сто и седемнадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІІІ-1700,1707, кв.144 по плана на гр. Созопол.
2. Утвърждава експертната оценка № 202/10.05.05г. на независим лицензиран оценител в размер на 8 560/осем хиляди петстотин и шестдесет лв./лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №443/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 221 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№484
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг имот №221 по плана на земеделско ползване, м. “Росенец”, землище с. Росен, представляващ празно дворно място.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява експертната оценка № 164/11.04.05г. на независим лицензиран оценител в размер на 13978 /тринадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лв./ лв., като първоначална тръжна цена при разпореждането с недвижимия имот – общинска собственост.

- Докладна записка с вх. №444/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 226 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№485
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг имот №226 по плана на земеделско ползване, м. “Росенец”, землище с. Росен, представляващ празно дворно място.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява експертната оценка № 163/11.04.05г. на независим лицензиран оценител в размер на 17035 /седемнадесет хиляди тридесет и пет лв./ лв., като първоначална тръжна цена при разпореждането с недвижимия имот – общинска собственост.

- Докладна записка с вх. №445/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XVII – 694 в кв. 1 по плана на с. Черноморец.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№486
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХVІІ-694, кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със Заповед №621/1981 г.
2. Одобрява експертната оценка № 161/11.04.05г. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД – гр. Бургас, за общинската част в УПИ ХVІІ-694, кв.1 по плана на с. Черноморец, представляваща 136/650 кв.м. ид.ч., в размер на 7956 /седем хиляди деветстотин петдесет и шест лв./лв.

- Докладна записка с вх. №446/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№487
Оттегля докладна записка с вх. №446/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.

- Докладна записка с вх. №447/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№488/попр. с реш. №536/23.08.2005 г./
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-301 в кв.27 по плана на с.Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
2.Утвърждава експертна оценка №169/12.04.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ в кв.27 по плана на с.Извор,представляваща 70/390 кв.м. ид.ч., в размер на 819 /осемстотин и деветнадесет/ лв.

- Докладна записка с вх. №448/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№489
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-301 в кв.27 по плана на с.Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
2.Утвърждава експертна оценка №170/12.04.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ в кв.27 по плана на с.Извор,представляваща 135/650 кв.м. ид.ч.,в размер на 1580 /хиляда петстотин и осемдесет / лв.

- Докладна записка с вх. №449/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X X – 363 в кв. 41по плана на с. Равна гора.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№490
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-363 в кв.41 по плана на с.Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
2.Утвърждава експертна оценка №162/11.04.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХХ в кв.41 по плана на с.Равна гора,представляваща 100/1035 кв.м. ид.ч.,в размер на 1950 /хиляда деветстотин и петдесет / лв.

- Докладна записка с вх. №450/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XV “ За ресторант” в кв. 1 по плана на гр. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№491
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 г., в размер до 100 кв.м.
2. Утвърждава експертна оценка №181/18.04.2005 г. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД – гр. Бургас.

- Докладна записка с вх. №451/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в имот №2 по плана на зоната на земеделско ползване м. “ Отманлий”, землище с. Росен.
По време на заседанието на комисията, вносителят оттегли докладна записка №451/20.05.05 г.

- Докладна записка с вх. №460/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI- 150 в кв17 по плана на с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№492/попр. с реш. №534/16.08.2005 г./
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ ХVІ-150 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със Заповед № 283/1971 г.
2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №96/21.03.2005 г., в размер на 6630 /шест хиляди шестотин и тридесет/ лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането със общинската собственост, идеална част от описания в т.1 имот.

- Докладна записка с вх. №461/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII - 524 в кв. 58 по плана на с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№493/попр. с реш. №535/16.08.2005 г./
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ VІІІ-524 в кв.58 по плана на с. Росен, одобрен със Заповед № 283/1971 г.
2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №97/21.03.2005 г., в размер на 585 /петстотин осемдесет и пет/ лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с общинската част от горецитирания имот.

- Докладна записка с вх. №482/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик на имот № 64 по плана на местността “ Росенец” , землище с. Росен, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№494
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 24/двадесет е четири кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот № 64 по плана на местността “Росенец”, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 211/20.05.05г на независим лицензиран оценител в размер на 328 /триста двадесет и осем лв./ лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №483/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 0066 по плана на зоната за земеделско ползване м. “ Росенец”, с. Росен, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№495
1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 00066 с площ от 0,673 дка/ шестотин седемдесет и три кв.м./, земеделска земя, в местността “Росенец” , землище с.Росен, Община Созопол.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 182/18.04.2005 в размер на 9 186/ девет хиляди сто осемдесет и шест лв./ лв. изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

- Докладна записка с вх. №570/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / III – 327, кв. 36 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
Поради липса на становище от Кмета на с. Равна гора, докладна записка №570/23.06.2005 г. не се допуска за разглеждане на заседание на Общински съвет – Созопол.

- Докладна записка с вх. №571/23.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ /УПИ / II, кв. 12 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№496
1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ, кв.12 по плана на с. Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 1080 кв.м., ведно с масивна сграда със застроена площ от 126 кв.м.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 213/20.05.2005 в размер на 37 493 / тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и три лв./ лв., изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

- Докладна записка с вх. №588/30.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / V– 218, кв. 23 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№497
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 55/петдесет и пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот V-218, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 236/21.06.05г на независим лицензиран оценител в размер на 1 072/хиляда седемдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

- Докладна записка с вх. №599/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно безвъзмездно предоставяне в собственост на община Созопол на имот № 000528; местност “Чоплака”; землище с. Равадиново с площ 2, 157 дка. собственост на държавата
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№498
1.На основание чл.8 ,ал1 от ЗОС във връзка с чл.54 от ЗДС Общински съвет-Созопол възлага на кмета на Община Созопол да отправи искане до МРРБ-София за безвъзмездно предоставяне на имот № 000528 ;местност “Чоплака”землище с.Равадиново,с площ 2,157 дка ;собственост на държавата за изграждане на помпена станция с цел захранване на обект “ Регионално депо за ТБО-Созопол ”
2.Общински съвет –Созопол на основание чл.8,ал.1 от ЗОС приема след приключване на процедурата предоставения имот № 000528 ;местност “Чоплака”землище с.Равадиново, с площ 2,157 дка като собственост на Община Созопол и на основание финансовия меморандум договорен между Европейската комисия и Република България и двустранно споразумение,сключено между Министерство на околната среда и водите и общините Созопол, Приморско и Царево на 20.08.2003 год. “ Реализация, последваща експлоатация,поддръжка и управление на инвестиционната мярка и същия ще бъде включен към обект : ” Регионално депо за битови отпадъци – Созопол ”

- Докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№499
1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение №354 от Протокол №18 от Заседанието, проведено на 11.02.2005 г.
2. Общински съвет – гр. Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №0012081, частна общинска собственост, с Акт №545/09.09.2004 г., по плана на картата на възстановената собственост в м. “Каваците”, землище с. Извор, Община Созопол, с площ от 3,008 дка., представляващ изоставена нива.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява експертна оценка №171/14.04.2005 г., в размер на 23 462 /двадесет и три хиляди четиристотин шейсет и два/ лв., изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път”Созопол-Златна рибка” до параклис “Света Марина” и участие на община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№500
1.Общински съвет – Созопол одобрява участието на Община Созопол по ПУДООС – София за изграждане на екопътека с дължина 400 метра, като трасето на пътеката да се доближава максимално до съществуващ черен път, започващ от общински път “Созопол – Златна рибка” до параклис “Света Марина” .
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи касаещи кандидатстването пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ.

- Докладна записка с вх. №423/19.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№501
1.Утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г. във Функция “Общи държавни служби” в границите на една бюджетна дейност 122 “Общинска администрация”- местна дейност, по параграфи, както следва:

издръжка било намаление става
§ 10-15 - материали 86730 лв. 13118 лв. 73612 лв.
в т.ч.Созопол 49630 лв. 13118 лв. 36512 лв.

§ 10-20 – р-ди за външни усл. 246000 лв. 15000 лв. 231000 лв.
в т.ч. Созопол 165000 лв. 15000 лв. 150000 лв.

Всичко намаление: 28118 лв.

Придобиване на ДМА било увеличение става
§ 52-02 – придобиване на сгради
/придобиване на част
от сграда за нуждите на
км.Атия/ 0 28118 лв. 28118 лв.


2. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г.в частта – финансирани със собствени средства, както следва:/Приложение № 1/

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2334300 лв. 28118 лв. 2362418 лв.
В т.ч. от собствени
средства 690300 лв. 28118 лв. 718418 лв.


- Докладна записка с вх. №469/25.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на списъка на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разноски от Общинската администрация за 2005 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№502
1.Общинският съвет Созопол допълва свое решение №364 т.1 от 23.042.2005 година на длъжностите и лицата от Общинската администрация , имащи право на транспортни разноски на основание чл.25 ал.1 т.1 и т.2 от Постановление №11/19.01.2005 година / за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 година/ с
Длъжност: старши специалист “Инвеститорски контрол
Име: Янко Любенов Алексиев
Бургас-Созопол-Бургас

- Докладна записка с вх. №601/04.07.05 от Панайот Рейзи- Председател на Общински съвет-Созопол, относно одобряване на проект на обект : ”Пешеходна и велоалея по път IV – 90065 от гр. Созопол до къмпинг “ Златна рибка “ Община Созопол”.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№503
1. Общински съвет – Созопол одобрява участието на община Созопол по ПУДООС за изграждане на “Пешеходна велоалея по път ІV – 90065 от гр. Созопол до къмпинг “Златна рибка” община Созопол.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да подготви необходимите документи за кандидатстването пред ПУДООС.

- Докладна записка с вх. №609/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на община Созопол за 2005 г.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№504
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол в частта за кметство Зидарово, както следва:
1.Извършва промени в бюджетните кредити на кметство Зидарово в рамките на приетия им бюджет от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите на функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 1390 лв.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 750 лв. 1750лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 1500 лв. 640 лв. 2140лв.
1.2.Намалява плана на разходите с 1390 лв.по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда”, дейност 622 “Озеленяване” с 640 лв.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 640лв. 360 лв.

- Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност
525 “Клубове на пенсионери” с 500 лв.

било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 800 лв. 500 лв. 300 лв.

- Функция “Икономически дейности и услуги”, дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 250 лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 41500 лв 250 лв. 41250 лв.

- Докладна записка с вх. №613/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси и цени.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№505
1. Общински Съвет Созопол определя размера на таксите за ползване на паркингови места на общински терени:
- за ползване на паркингово място (пред читалище “Отец Паисий) за лек автомобил за 1 час – 1.00 лв. с включено ДДС;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) за автомобили на търговци, наематели на търговски и туристически обекти за един месец – 72.00 лв. с включено ДДС. Цената е неделима;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) – за 24 часа – 4 лв. с вкл. ДДС;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) за автомобили на жители на град Созопол – 10.00 лв. на месец, с включено ДДС;
2. Общински Съвет Созопол определя размера на цената за закупуване на магнитни карти:
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, жители на град Созопол – 5,88 лв. с вкл. ДДС;
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, търговци, зареждащи търговски обекти за 1 месец – 72.00 лв. с включено ДДС;

- Докладна записка с вх. №621/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№506
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол към 30.06.2005 г., както следва:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол с 22 582 лв., по параграфи както следва:
било увеличение става
§ 93-17 - задължения по финансов
лизинг и търговски кредити
към местни лица 0 38790 лв. 38790 лв.

било намаление става
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 30000 лв. 16208 лв. 13792 лв.

2. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол с 22 582 лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 18 790 лв.
било увеличение става
§ 52-04 – придобиване на превозни
средства-лек автомобил 20 000 лв. 18 790 лв. 38 790 лв.

- Функция “Разходи неквалифицирани в други функции”,
дейност 910 “Разходи за лихви “ с 3 792 лв.
§ 29-91 – др.р-ди за лихви към местни
лица 0 3 792 лв. 3 792 лв.

3. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 година на Община Созопол. Приложение № 1.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2362418 лв. 18790 лв. 2381208 лв.
в т.ч. от собствени средства 718418 лв. 18790 лв. 737208 лв.


- Докладна записка с вх. №634/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно осигуряване на средства за възстановяване на щети, нанесени от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№507
1. На основание чл21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол дава своето съгласие да се използват временно бюджетни средства във функция “Икономически дейности и услуги”, група “Транспорт и съобщения”, дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” за спешни и аварийно-ремонтни работи в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв.
2. След одобряване и получаване на необходимите средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерски Съвет, сумата по т.1 да бъде възстановена в общинския бюджет за 2005 г. по посочената дейност по т.1
3. В случай, че исканите средства не бъдат отпуснати или бъдат одобрени в по-малък размер от страна на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерски Съвет, изразходената сума по т.1 или респективно с разликата да бъде актуализиран бюджета за 2005 г. на община Созопол през ІV-то тримесечие.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№508
Общински съвет – Созопол, на основание чл.13 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.3 ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, предлага да се приемат от Националния експертен съвет специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 по плана на гр.Созопол, приети с протокол №8/13.08.2003 година на Общински експертен съвет.

- Докладна записка с вх. №420/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване план за регулация и застрояване в УПИ I , кв. 62 , с. Черноморец и промяна статута на дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под наем.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№509
Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. №420/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване план за регулация и застрояване в УПИ I, кв. 62, с. Черноморец и промяна статута на дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под наем.

- Докладна записка с вх. №455/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно поставяне на временни обекти за монтиране на технически съоръжения на територията на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№510
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за поставяне на временни обекти за монтиране на технически съоръжения върху общински имоти в населените места на територията на Община Созопол.
Приложение: 1. Скица №191/13.05.2005 година
2. Скица №192/13.05.2005 година
3.Скица №150/03.05.2005 година
4. Скица №176/11.05.2005 година
5. Скица №657/19.05.2005 година

- Докладна записка с вх. №594/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за местност “ Градина”, землище на гр. Созопол, местност “ Аклади чеири”, землище с. Черноморец, общ. Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№511
Общински съвет – Созопол не одобрява следните правила и норми на застрояване за м. “Аклади”, “Герени”, “Градина”, землища на гр. Созопол и с. Черноморец, общ. Созопол.

- Докладна записка с вх. №600/04.07..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти , разположени върху повърхността на терена – пътища.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№512
На основание чл.14 а, ал.2 от ЗГ и чл.15 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища, Общински съвет Созопол дава съгласие за изключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост и провеждане процедура за промяна на предназначението на поземлен имот с проектен №035033 с площ от 3,105 дка, образуван от имот №035017 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол по приложената скица-проект от Общинска служба по “Земеделие и гори” Созопол за изграждане на линейни обекти – пътища.

- Докладна записка с вх. №606/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти , разположени върху повърхността на терена – пътища.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№513
Общински съвет – Созопол, на основание чл.14 а, ал.2 от Закон за Горите, във връзка с чл.15 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища, дава съгласие за изключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост и провеждане процедура за промяна на предназначението на поземлен имот с проектен №035034 с площ от 8,645 дка, образуван от имот №035017 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол по приложената скица - проект от Общинска служба по “Земеделие и гори” Созопол за изграждане на линейни обекти – пътища.

- Докладна записка с вх. №610/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на землище с. Росен.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№514
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136 ал.1 и чл.124 ал.1 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска да бъде проведена процедура за промяна и прецизиране на общия устройствен план в частта за масиви 103,104,105,106,107,108,109,110,111 в зоната по §4 попадаща в кадастрална единица №57 в землище с.Росен, Община Созопол.

- Докладна записка с вх. №611/05.07.05 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Созопол.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№515
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на с. Росен , Община Созопол, както следва:
1. Скица №272/30.06.2005 година.

5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №493/10.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№516
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Кръстан Димчев Кръстанов, инвалид І-ва степен, гр. Созопол, ул. “Кап. Петко войвода” №19, за закупуване на животоспасяващи лекарства, в размер на 347 /триста четиридесет и седем/ лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

- Докладна записка с вх. №604/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на семействата на починалите ветерани от войните.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№517
1. Общински съвет- Созопол дава правомощия на кмета на Община Созопол да отпуска еднократни парични помощи на семействата на починалите през 2005 година ветерани от войните, в размер на 100 /сто/ лева за погребални услуги.
2. Средствата за погребални услуги на починалите ветерани от войните да се изплащат след представяне на смъртен акт и разходооправдателни документи.

- Докладна записка с вх. №605/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№518
1. ОбС - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Никола Темелков Костадинов от с. Зидарово ЕГН: 2205040440 за извършена операция на окото в размер на 200.00 лв. /двеста лева/.
- Тодор Стоев Караперов от с. Зидарово ЕГН: 2515530465 за извършена операция на окото в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/.
- Фекрие Росимова Бекирова от с. Равна гора ЕГН: 3811010474 за закупени лекарства след болнична терапия в размер на 41.56 лв. /четиридесет и един лева и петдесет и шест ст./.
- Иван Стоянов Козаров от с. Зидарово ЕГН 2202220480 за извършена операция на окото в размер на 220.00 лв. /двеста и двадесет лева/.
- Станка Стоева Калинкова от с. Зидарово ЕГН: 4105050495 за извършена операция на окото в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/.
- Огнян Стефанов Иванов от с. Равна гора с ЕГН: 8204050568 за извършена операция в размер на 50.00 лв /петдесет лева/ и за закупени лекарства за след болнична терапия в размер на 23.43 лв /двадесет и три лева и четиридесет и три ст./ и 30.00 лв /тридесет лева/ за болничен престой. Обща сума: 103.43 лв /сто и три лева и четиридесет ст./.
- Иван Станчев Николов от с. Росен ЕГН: 8303230445 за извършена терапия и лечение и транспортни разходи в размер на 341.30 лв /триста четиридесет и един лева и тридесет ст./.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта , с приложени фактура, касов бон и рецепта.

- Докладна записка с вх. №607/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№519
На основание чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, да бъде направено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асен Мариев Тодоров с ЕГН 0241010442 от с. Равадиново, Община Созопол.

- Докладна записка с вх. №625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№520
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Елена Христова Стоянова от с. Габър в размер на 200 лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
2. Михаил Батилов Стоянов от с. Габър в размер на 200 лв. за възстановяване на щетите от наводнението.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/



ПП






ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите
за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ СУБСИДИИ ОТ
РБ СОБСТВЕНИ
БЮДЖЕТНИ
СРЕДСТВА
било става било става било става
5100 – Основен ремонт на ДМА 128 000 128 000
83 000 83 000 45 000 45 000
Функция 01- Общи държавни служби 15 000 15 000 15 000 15 000
Ремонт сграда Общински съвет 5 000 5 000 5 000 5 000
Ремонт сграда Кметство Крушевец 10 000 10 000 10 000 10 000
Функция 03 -Образование 83 000 83 000 83 000 83 000
Ремонт ОУ с.Атия 20 000 20 000 20 000 20 000
Ремонт ОУ-с.Черноморец 25 000 25 000 25 000 25 000
Ремонт ОУ-с.Зидарово 20 000 20 000 20 000 20 000
Ремонт ОУ с.Равна гора 8 000 8 000 8 000 8 000
Ремонт ОУ –гр.Созопол 10 000 10 000 10 000 10 000
Функция 07– Почивно дело, култура, религиозни дейности 30 000 30 000 30 000 30 000
Ремонт Художествена галерия 30 000 30 000 30 000 30 000
5200- Придобиване на дълготрайни материални активи
2181918
2 200708
1514000
1514000
667918
686708
Функция – 01 Общи държавни служби
100418
119208
100418
119208
52-01
Придобиване на компют. и хардуер в т.ч
12 000
12 000
12 000
12 000
- за общинска администрация
- за общински съвет 10 000
2 000 10 000
2 000 10 000
2 000 10 000
2 000
52-02 Придобиване на сгради
/част от сграда за км. Атия/
28 118
28 118
28 118
28 118
52-03
Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
9 500
9 500
9 500
9 500
- климатици за общинска сграда –киносалон и видеоклуб 2 500 2 500 2 500 2 500
- копирна машина – 1 бр –общински съвет 3 000 3 000 3 000 3 000
-климатици –3 бр.–общински съвет 4 000 4 000 4 000 4 000
52 -04
Придобиване на трансп. средства
- лек автомобил – 1бр.

20 000

38790

20 000

38790

52-05
Придобиване стоп. инвентар – фургон
800
800
800
800
52-06 - ППР
Проект за администр. общ. сграда
30 000
30 000

30 000
30 000
Функция -03 Образование 17 000 17 000 14 000 14 000 3 000
3 000
52-01 Придобиване на комп. и хардуер 17 000 17 000 14 000 14 000 3 000 3 000
Функция–06 Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство
2 054 500
2 054 500
1 500 000
1 500 000
554 500
554 500
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в т.ч.
50 000
50 000

50 000
50 000
-детски съоръжения – Градска градина 20 000 20 000 20 000 20 000
-съоръжение пропускателен режим 30 000 30 000 30 000 30 000
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти
2 004 500
2 004 500
1 500 000
1 500 000
504 500
504 500
Водоснабдяване – с.Атия 20 000 20 000 20 000 20 000
Водоснабдяване –с.Равадиново 10 000 10 000 10 000 10 000
Водоснабдяване ул.”Лозенград”-гр.С- л 20 000 20 000 20 000 20 000
Водоснабдяване“ул.Христо Ботев” гр.Созопол 20 000 20 000 20 000 20 000
Канализация ул.”Рибарска “ – гр.С-л 20 000 20 000 20 000 20 000
Сграда ПАБ 70 000 70 000 70 000 70 000
Реконструкция водна площ в Градска градина – гр.Созопол 33 000 33 000 33 000 33 000
Спортна площадка в Градска градина – гр.Созопол 5 500 5 500 5 500 5 500
Благоустрояване на площадно пространство пред Археологически музей- гр.Созопол
35 000
35 000
35 000
35 000
Благоустрояване на пространство пред църква “Кирил и Методий” – гр.Созопол 40 000 40 000 40 000 40 000
Реконструкция зелена площ в кв.70 – гр.Созопол 120 000 120 000 120 000 120 000
Реконструкция ул.”Бузлуджа” – гр.С-л 20 000 20 000 20 000 20 000
Реконструкция ул.”Бриз” –с.Черноморец 15 000 15 000 15 000 15 000
Реконструкция водопровод в кв.72,75,76,78,87,86,88,90 по плана на гр.Созопол
30 000
30000

30 000
30 000
Изграждане на ПСОВ -Созопол 1 519 000 1 519 000 1 500 000 1 500 000 19 000 19 000
ПСОВ-Черноморец 10 000 10 000 10 000 10 000
Озеленяване в кв. 43– гр.Созопол 15 000 15 000 15 000 15 000
Водоснабдяване - с. Индже войвода 2 000 2 000 2 000 2 000
Функция07 - Почивно дело,култура и религиозни дейности
10 000
10 000
10 000
10000
52-03
- климатици за Археологически музей
10 000
10 000
10 000
10 000
5300 Придобиване на недълготрайни материални активи
52 500
52 500
47 000
47 000
5 500
5 500
Функция 01 Общи държавни служби 52 500 52 500 47 000 47 000 5 500 5 500
53-01 Придобиване на програмни продукти в т.ч. 7 500 7 500 2 000 2 000 5 500 5 500
- програмен продукт-кадастър 2500 2 500 2 000 2 000 500 500
-програмен продукт - информационна система за обслужване на гражданите 5 000 5 000
5 000 5 000
53-09 Придобиване на др. недълготрайни материални активи в т.ч. 45 000 45 000 45 000 45 000
- трасиране осова мрежа –сЧерноморец. 2 000 2 000 2000 2 000
- трасиране осова мрежа -с.Равадиново 5 000 5 000 5 000 5 000
Изготвяне на цифров модел –регулация с.Вършило 3 000 3 000 3 000 3 000
Изготвяне на ПУП – с.Атия 15 000 15 000 15 000 15 000
Изготвяне на ПУП – с.Росен 15 000 15 000 15 000 15 000
Изготвяне на ПУП – с.Зидарово 5 000 5 000 5 000 5 000
2 362418 2 381208 1 644 000 1 644 000 718418 737208


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


Р Е Ш Е Н И Е:

№532
16.08.2005 г. гр.Созопол,


Относно:
Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 23 от проведеното на 15.07.2005 г. заседание на Общински съвет-Созопол

Със свое решение №464 Общински съвет Созопол е приел допълнение в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол. В Общинския съвет е постъпило писмо от Кмета на община Созопол с вх. № 698/04.08.05 г., с което се иска извършване на процедура за поправка на явна фактическа грешка в посоченото по-горе решение на Общинския съвет. Твърди се, че създаденият нов член е със сгрешен номер, като вместо чл. 27а /нов/ трябва да се чете чл. 29а /нов/. След направената проверка от Общинския съвет се оказа, че действително номерът на новосъздадения член от общинската Наредба е сгрешен.
Във връзка с направената констатация за допусната явна фактическа грешка в протокол № 23/15.07.05 г.и на основание чл. 54 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет , Общински съвет Созопол

Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение №464/15.07.05 г. от Протокол № 23 от проведеното на 15.07.05 г. заседание на ОбС – Созопол, като допълнително в Раздел VII Административно наказателни разпоредби, следва да се чете /нов/ 29а, а не /нов/27а.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:........................
/П.Рейзи/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


Р Е Ш Е Н И Е:

№533
16.08.2005 г. гр.Созопол,


Относно:
Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 23 от проведеното на 15.07.2005 г. заседание на Общински съвет-Созопол

Със свое решение №472 Общински съвет Созопол е приел:
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
2.Утвърждава експертна оценка №107/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода,представляваща 5/1290 кв.м. ид.ч.,в размер на 60 /шестдесет/ лв.
В Общинския съвет е постъпило писмо от Кмета на община Созопол с вх. № 698/04.08.05 г., с което се иска извършване на процедура за поправка на явна фактическа грешка в посоченото по-горе решение на Общинския съвет. Твърди се, че съобразно приложените документи към докладна записка с изх. № 08-00-100/01.04.05 г. на община Созопол , която се отнася до прекратяване чрез продажба на съсобствеността между община Созопол и собствениците на урегулиран поземлен имот XI - 446 в кв. 27 по плана на с. Индже войвода е сгрешен номера на имота, който не е с № 446, а с № 466 в кв. 27 по плана на с. Индже войвода.
След направената проверка от Общинския съвет се оказа, че действително е допусната такава грешка.
Във връзка с направената констатация за допусната явна фактическа грешка в протокол № 23/15.07.05 г.и на основание чл. 54 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет , Общински съвет Созопол

Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение №472/15.07.05 г. от Протокол № 23 от проведеното на 15.07.05 г. заседание на ОбС – Созопол, а именно вместо “….урегулиран поземлен имот ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода…..” да се чете “… урегулиран поземлен имот ХІ-466 в кв.27 по плана на с.Индже войвода…..”.






ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:........................
/П.Рейзи/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


Р Е Ш Е Н И Е:

№534
16.08.2005 г. гр.Созопол,


Относно:
Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 23 от проведеното на 15.07.2005 г. заседание на Общински съвет-Созопол

Със свое решение №492 Общински съвет Созопол е приел :
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ ХVІ-150 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със Заповед № 283/1971 г.
2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №96/21.03.2005 г., в размер на 6630 /шест хиляди шестотин и тридесет/ лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането със общинската собственост, идеална част от описания в т.1 имот.
В Общинския съвет е постъпило писмо от Кмета на община Созопол с вх. № 698/04.08.05 г., с което се иска извършване на процедура за поправка на явна фактическа грешка в посоченото по-горе решение на Общинския съвет. Твърди се, че съобразно приложената към докладна записка с изх. № 08-00-169/20.05.05 г. на община Созопол лицензирана оценка с № 97/21.03.05 г. цената от 585 лв. е за 15 кв.м общински идеални части за УПИ XVI – 150 в кв. 17 по плана на с. Росен , община Созопол. След направената проверка от Общинския съвет се оказа, че в така приетото решение , в т. 2 е сгрешен номера на лицензираната оценка, както и размера и.
Във връзка с направената констатация за допусната явна фактическа грешка в протокол № 23/15.07.05 г.и на основание чл. 54 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет , Общински съвет Созопол





Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение №492/15.07.05 г. от Протокол № 23 от проведеното на 15.07.05 г. заседание на ОбС – Созопол, като решението следва чете по следния начин:
“…….2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №97/21.03.2005 г., в размер на 585 /петстотин осемдесет и пет / лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането със общинската собственост, идеална част от описания в т.1 имот…”




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:........................
/П.Рейзи/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


Р Е Ш Е Н И Е:

№ 535
16.08.2005 г. гр.Созопол,


Относно:
Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 23 от проведеното на 15.07.2005 г. заседание на Общински съвет-Созопол

Със свое решение №493 Общински съвет Созопол е приел :
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ VІІІ-524 в кв.58 по плана на с. Росен, одобрен със Заповед № 283/1971 г.
2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №97/21.03.2005 г., в размер на 585 /петстотин осемдесет и пет/ лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с общинската част от горецитирания имот.
В Общинския съвет е постъпило писмо от Кмета на община Созопол с вх. № 698/04.08.05 г., с което се иска извършване на процедура за поправка на явна фактическа грешка в посоченото по-горе решение на Общинския съвет. Твърди се, че съобразно приложената към докладна записка с изх. № 08-00-168/20.05.05 г. на община Созопол лицензирана оценка с № 96/21.03.05 г. цената от 6630 лв. е за 170 кв.м общински идеални части за УПИ VIII – 524 в кв. 58 по плана на с. Росен , община Созопол. След направената проверка от Общинския съвет се оказа, че в така приетото решение , в т. 2 е сгрешен номера на лицензираната оценка, както и размера и.
Във връзка с направената констатация за допусната явна фактическа грешка в протокол № 23/15.07.05 г.и на основание чл. 54 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет , Общински съвет Созопол

Р Е Ш И:

Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение № 493/15.07.05 г. от Протокол № 23 от проведеното на 15.07.05 г. заседание на ОбС – Созопол, като решението следва чете по следния начин:
“…….2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №96/21.03.2005 г., в размер на 6630 /шест хиляди шестотин и тридесет / лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането със общинската собственост, идеална част от описания в т.1 имот…”




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:........................
/П.Рейзи/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ


Р Е Ш Е Н И Е:

№536
23.08.2005 г. гр.Созопол,
Относно:
Поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 23 от проведеното на 15.07.2005 г. заседание на Общински съвет-Созопол

Със свое решение №488 Общински съвет Созопол е приел :
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-301 в кв.27 по плана на с.Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
2.Утвърждава експертна оценка №169/12.04.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ в кв.27 по плана на с. Извор, представляваща 70/ 390 кв.м. ид.ч., в размер на 819 /осемстотин и деветнадесет/ лв.
Съобразно - Докладна записка с вх. №447/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор и приложените към нея документи става ясно, че при изписването на решението е сгрешен номера на имота, който не е с № ІХ-301 в кв.27 по плана на с.Извор, одобрен със заповед №343/1972 година, а № X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
Във връзка с направената констатация за допусната явна фактическа грешка в протокол №23 / 15.07.2005 г.и на основание чл. 54 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет , Общински съвет Созопол
Р Е Ш И:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в решение №488/15.07.05 г. от Протокол № 23 от проведеното на 15.07.05 г. заседание на ОбС – Созопол, а именно вместо “….урегулиран поземлен имот № ІХ-301 в кв.27 по плана на с. Извор ” да се чете : “… урегулиран поземлен имот № X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор…..”.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:..................
/П.Рейзи/





























върнете се назад

















Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБ



Общински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол




ПРОЕКТ!




НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...