:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2005 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.07.05 Г

1. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 521
Приема да влезе в дневния ред като точка №2 докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Преддседател на Общински съвет – Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и град Менхибар, обл. Андалусия, Испания.

2. По предложение на Председателят на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 522
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
І. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх. №608/05.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на Консорциум под формата на търговско дружество между “Главболгарстрой” АД и община Созопол.
2. Докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и град Менхибар, обл. Андалусия, Испания.

І. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх. №608/05.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на Консорциум под формата на търговско дружество между “Главболгарстрой” АД и община Созопол.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 523
I.Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: “КОНСОРЦИУМ ГБС-Созопол” АД
2. Седалище – гр. Созопол
3. Адрес на управление – гр. Созопол пл. “ Хан Крум” № 2
4. Капитал на дружеството – 50 000 / петдесет хиляди лева /, набран в съответствие с изискванията на ТЗ, разделен на 5000 / пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една и в купюри, съгласно Устава на дружеството и разпределен както следва :
- за “ Главболгарстрой” АД – 3900 /три хиляди и деветстотин/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 39 000 /тридесет и девет хиляди лева/ ;
- за община Созопол – 1100 /хиляда и сто/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 11 000 /единадесет хиляди лева/
5. Вноски :
Срещу записаните акции учредителите се задължават да направят дължимите вноски, а именно:
"Главболгарстрой" АД – 9 750 – девет хиляди седемстотин и петдесет лева в парични средства, представляващи 25 на сто от записания капитал. Остатъкът до размера на записания капитал да се внесе в срок до 2 /две/ години от вписването на Дружеството.
"Община Созопол” – 2750 – две хиляди седемстотин и петдесет лева в парични средства, представляващи 25 на сто от записания капитал. Остатъкът до размера на записания капитал да се внесе в срок до 2/две/ години от вписването на Дружеството.
6. Съучредител на Дружеството е “Главболгарстрой” АД.
7. Дружеството е с едностепенна система на управление, като органите за управлението на Дружеството да бъдат Общо събрание /ОС/ и Съвет на Директорите /СД/, в състав от четири лица, в състава на който да има двама представители на община Созопол, които не са общински съветници.
8. Избира Дияна Николова Колчева за представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Дружеството.
9. Избира за членове на СД следните представители :
- Ивайло Стефанов Георгиев.
- Николай Панайотов Петров.
II. Приема Устава, предложен от вносителя.
III. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, Учредителен акт на дружеството, приложени към протокола на Общинския съвет и заверени от Председателя на Общински съвет, както и проект за договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД. /Приложения №№1, 2, 3/
IV. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения, както и да подпише утвърдения договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД.

2. Докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и град Менхибар, обл. Андалусия, Испания.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 524
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписване на споразумение за сътрудничество в областта на образованието, културата, туризма, спорта и екологията между община Созопол и гр. Менхибар, обл. Андалусия, Испания. /Приложение №4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: …………
/П. РЕЙЗИ/ПП
/ПРИЛОЖЕНИЕ №1/

ПРОЕКТО-УСТАВ
на акционерно дружество
“Консорциум ГБС-Созопол”АД


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА
Обяснение на термини
Чл. 1. В този устав,освен ако изрично не е указано не приложението на този член, посочените изрази и термини ще имат следното значение:
1. дружеството – “К ГБС – Созопол”;
2. устав - навсякъде в текста ще се разбира настоящият Устав на “К ГБС-Созопол”;
3. акция - прехвърлима ценна книга, която удостоверява размера на дяловото участие, както и правата и задълженията на притежателя й в качеството му на акционер, съобразно отделните класове акции, предвидени в този устав;
3.1. акциите са толкова вида и от толкова класа , колкото са отразени в този Устав;
3.2. вид акции - акции от различни класове, обединени по един общ белег /признак/ - правото /или не/ на глас;
3.3. клас акции - акции, независимо от кой вид, носещи строго индивидуализирани белези /признаци/, които в съвкупността си са характерни само за тях;
3.4. група акции - акции от един вид и/или един клас.
4. акционер - лице, което притежава акция или акции на акционерно дружество К “ГБС - Созопол"
5. прехвърляне - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други действия, които могат да имат транслантивно действие;
6. обнародване–публикуване в “Държавен вестник” или в друг вестник, предвидено в устава или закон.
Съкращения
Чл. 2. В този устав за изброените по-долу понятия ще бъдат използвани следните съкращения:
1. Общо събрание на акционерите - ОС;
2. Съвет на директорите - СД.
Тълкуване
Чл. 3. /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на акционерите, които са го приели,защита на интересите им, стопанската целесъобразност, и здравия разум.
/2/ Заглавията на разделите служат за улеснение и систематизиране и не се вземат предвид при тълкуване на устава;
/3/ Всяко препращане към закон или разпоредба е съгласно съдържание- то им към деня на приемане на този Устав.
/4/ Термините употребени в единствено число могат да се разбират и в множествено число ако това се налага от контекста на този Устав и обратното.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут
Чл. 4. “Консорциум ГБС-Созопол” АД е юридическо лице-търговец по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ представляващо свободно обединение на два правни субекта за постигане на обща стопанска цел-законосъобразното застрояване и търговска реализация на терени тяхна собственост, с номера: №№ 768; 831; 978; 295 и 296; 251 и 825. Към тази цел могат да се прибавят и други имоти в съседство на тези след придобиване на собственост от акционерите.
Фирма
Чл. 5. /1/ Фирмата /наименованието/ на дружеството е “Консорциум ГБС-Созопол” АД.
/2/ За рекламни нужди и при търговска кореспонденция фирмата на дружеството ще се изписва допълнително и на латиница – “Konsorcium GBS-Sozopol" AD.
/3/ Наименованието, заедно с адреса на управление на Дружеството, се поставя върху всички документи на същото.
/4/ Дружеството притежава фирмен знак-графично изображение изразяващо наименованието и дейността му. Той е задължителен за клоновете, поделенията и другите структурни единици в състава на дружеството,ако има такива.
Седалище
Чл. 6. /1/ Седалището на Дружеството е град Созопол.
/2/ Адресът на управление е гр.Созопол, пл. “ Хан Крум ” № 2. По решение на СД той може да бъде променен на друг адрес в същото населено място.
/3/ По решение на ОС дружеството може да промени седалището си в друго населено място на територията на Република България.
/4/ По решение на СД Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция,извън седалището си.
Срок
Чл. 7. /1/ Дружеството се учредява за срок- до постигане на общите цели.
/2/ Този срок може да бъде продължен с единодушното решение на общото събрание.
Предмет на дейност
Чл. 8. Предметът на дейност на дружеството, съобразно поставените цели е:
"Инвестиране, проектиране, изграждане, надзор, продажба и/или експлоатация, на готов строителен продукт, в местността “Аркутино”, в землището на община Созопол, върху терени собственост на “Главболгарстрой” и общината. Инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина по предмета на дейност на Дружеството. Други дейности които не са забранени със закон."
Територия на дейност
Чл. 9. /1/ Дружеството осъществява своята дейност в страната и чужбина при определените от съответните законодателства условия.
/2/ Дружеството организира и провежда икономически, юридически, пазарни, валутно-финансови и други проучвания, с цел оптимизиране на своята дейност.
Сдружавания
Чл. 10. При осъществяване на своята дейност Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, които са допустими от закона, при спазване изискванията и условията на учредителния договор и този устав.
Търговска кореспонденция
Чл. 11. При водене на търговската кореспонденция задължително ще се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството; номера на фирменото дело и съда, където е регистрирано Дружеството; номера по БУЛСТАТ; най-малко една банкова сметка.
Печат
Чл. 12. /1/ Дружеството има кръгъл печат с надпис “К ГБС-Созопол” АД - гр.Созопол, България, който се изписва и на латиница. В печата се вгражда и фирмения знак.
/2/ В печатите на клоновете и/или филиалите на Дружеството в страната и чужбина,ако има такива,се добавя думата “клон” и/или “филиал” името на съответното населено място,по седалището на клона.
/3/ В печатите на другите структурни подразделения на Дружеството се добавя техния вид, както и града, където е седалището им.
/4/ В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат със съответния текст на латиница, съгласно чл. 5 ал. 2 на този Устав.
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ, АКЦИИ И ФОНДОВЕ
Капитал
Чл. 13. /1/ Капиталът на Дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
/2/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, при определени условия и с единодушното решение на ОС.
Разпределение на капитала в акции
Чл. 14. Капиталът на Дружеството е разделен на: 5000 /пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас,с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди лева.
Акции и акционери.
Чл.15. /1/ Акциите на Дружеството се издават в купюри от по една, пет, десет, сто, хиляда и десет хиляди акции.
/2/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството. Акциите имат номинална и емисионна стойност.
/3/ Акциите са неделими. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
/4/ Акция, издадена от Дружеството съдържа освен предвидените със за-кон атрибути, и графично изображение на фирмения знак;
/5/ Акциите се издават с купони за дивидент. Срокът на всеки купон се определя от СД. Този срок не може да бъде по-малък от мандата на СД. Издаден купон не се прехвърля отделно от акцията. Когато ОС реши да не се изплаща дивидент, купонът за съответната година се предава в Дружеството и се унищожава.
/6/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване правата на отделни акционери от един клас. При различни решения на ОС на отделните класове акции, когато такива се изискват, решението се взема от ОС на Дружеството. Решението се взема с единодушие от целия капитал.
Вид на акциите. Придобиване и обратно изкупуване на акции. Придобиване на собствени акции.
Чл. 16. /1/ Акциите на Дружеството са поименни, с право на глас, които се вписват в съответния раздел на книгата на акциите и акционерите;
/2/ Дружеството може да придобива собствени акции само в пред-видените от закона случаи.Обратното изкупуване на собствени акции става с решение на ОС при спазване условията и изискванията, предвидени в ТЗ, или друг законов или под законов нормативен акт. Решението се вписва в ТР и обнародва в Държавен вестник /ДВ/. Изкупуването се извършва само със суми, предназначени за изплащане на дивиденти и лихви. В този случай Дружеството е длъжно да образува резерв в размер на номиналната стойност на всички изкупени акции.Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции,както и да се използва за увеличение на капитала.Неправомерно придобити собствени акции се прехвърлят в едномесечен срок.В противен случай акциите се обезсилват.
/3/ Общата номинална стойност на придобитите собствени акции не може да надхвърля 10 на сто от капитала на Дружеството,с изключение на тези придобити при намаляване на капитала и издадените като привилегировани акции специално с тази привилегия.Дружеството прехвърля придобитите собствени акции в три годишен срок,когато надхвърлят този размер.
/4/ Собствените акции не се вземат предвид при определяне чистата стойност на имуществото на Дружеството.
Права на акционерите.
Чл. 17. /1/ Акцията дава право на един глас в ОС на акционерите,право на дивидент и на ликвидационен дял,съразмерни с номиналната стойност на акцията.
/2/ Правото на глас възниква след изплащане на записаните акции, за които се издава временно удостоверение.Когато вноските се извършват на части, временно удостоверение се издава само за изплатената част.
/3/ До изплащане на вноските по записани акции от увеличението на капитала акционерите могат да упражняват правото си на глас по условията при записване увеличението на капитала.
Вноски.
Чл. 18. /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната им стойност, в срок до две години след записването на акции-те,като конкретния срок се определя от ОС.
/2/ Вноските по предходната алинея могат да се правят изцяло или на части.
/3/ Паричните вноски се правят по сметка в банка или в брой.
/4/ Не паричните вноски се извършват по реда, установен от Търговския закон.За тях се съставя протокол.
/5/ Акционер, който не направи уговорените вноски в срок,дължи лихва.При увеличение на капитала ОС може да предвиди и неустойки за не внасяне или забавено внасяне на сумите за записаните акции по увеличението.При забава на не парична вноска може да се търси обезщетение за нанесени вреди.
/6/ За направени вноски преди крайния срок не се заплащат лихви. Когато акционер е направил вноска в повече,разликата /в повече/ се възстановява без лихви.
Последици от забава на вноски.
Чл. 19. /1/ Ако в срок от един месец от обнародването в ДВ на писмено предизвестие лицата,изпаднали в забава по отношение на вноските си,не ги внесат,акциите им се обезсилват и унищожават и те губят направените от тях до този момент вноски,които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.
/2/ Обстоятелствата по ал.1 се вписват в книгата за акциите и акционерите.
/3/ Акциите по ал.1 се считат за незаписани а на мястото на обезсилените Дружеството предлага за записване нови акции.
Временни удостоверения.
Чл. 20. /1/ Срещу направените имуществени вноски се издават временни удостоверения.
/2/ Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД и от Изпълнителен директор.
/3/ По искане на акционер с молба до СД, издадените на негово име временни удостоверения могат да се разделят или съберат.
Даване на временни удостоверения и на акции.
Чл. 21. /1/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.
/2/ След даване на акциите временните удостоверения се унищожават.
/3/ При издадени поименни акции, когато не са направени изцяло вноските по записаните акции от увеличението на капитала,върху тях се отразява размерът на частично направените вноски.
/4/ Акциите се подменят и прехвърлят по реда,определен в ТЗ.
/5/ Временните удостоверения се подменят по реда за подменяне на акции.
/6/ Временните удостоверения могат да се подменят при изгубено или унищожено временно удостоверение на основание подадена молба от акционер и решение на съда за обезсилване;
Книга за акциите и акционерите.
Чл. 22. За Дружеството се води книга за акциите и акционерите,в която се описват името (фирмата) и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят, номерата и купюрите на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.
Продажба.Разпореждане с акции и временни удостоверения.
Чл. 23. /1/ Продажбата се извършва чрез подаване на молба до СД за искана-та от акционера продажба.СД изготвя покана,в която оповестява желанието на акционер да продаде притежавани от него акции или временни удостоверения.Купувач може да бъде само акционер на това Дружество.Поканата се излага на видно място в управлението на Дружеството в продължение до един месец.При неявяване на купувач в срока, определен от СД,акциите или временните удостоверения се изкупуват от Дружеството по реда определен от ТЗ и този Устав.За продажбата се сключва договор.
/2/ Прехвърлянето на поименните акции и на временните удостоверения се извършва с джиро и е действително по отношение на Дружеството след вписване в книгата за акциите и акционерите.Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.
/3/ Поименните акции или временните удостоверения за тях, се прехвърлят само между акционерите на Дружеството.
/4/ Прехвърлителят на поименни акции или временните удостоверения за тях, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, отговаря солидарно с приобретателя. Отговорността по прехвърлянето се погасява с изтичане на две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата за акциите и акционерите.
/5/ Акционер може да залага акциите си в полза на Дружеството без ограничения,а в полза на трети лица след писмено съгласие от Съвета на дирек-торите,съгласувано с учредителите.
/6/ Поименните акции на Дружеството се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, ”за залог” или друг израз който носи белезите или означава по смисъла си обезпечение.Залогът се вписва в книгата на Дружеството. Не вписан залог не поражда действие спрямо Дружеството.
/7/ Акционерът упражнява правото си на глас по заложената акция,освен ако в договора за залог не е договорено друго. Правилата за джиро при “менителница” са не приложими.
Допълнителен тираж.
Чл. 24. /1/ При отпечатването на акции се предвижда 1% /един процент/ допълнителен тираж,чиято номерация продължава тази на основния.
/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени,повредени, откраднати и унищожени акции.
/3/ Допълнителният тираж се описва в специална книга.
Подмяна на временни удостоверения и на акции.
Чл. 25. /1/ Подмяната се извършва от СД срещу представяне на:
1.съдебно решение,с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената,откраднатата или унищожена акция или временно удостоверение;
2. повредена акция или временно удостоверение ако е възможно да бъдат идентифицирани;
3. акция или временно удостоверение, с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните,продължаващи тези на временното удостоверение или акцията с погасени купони;
/2/ Подменените акции или временни удостоверения се вписват в съответните раздели на книгата за акциите и акционерите.
Увеличение на капитала.
Чл. 26. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции,с не парични вноски и със средства на Дружеството.
/2/ Решение за увеличаване на капитала не може да се вземе преди да е внесен пълният размер на определения в Устава капитал.
/3/ Предложение за увеличение на капитала може да прави СД , след съгласуване с учредителите.
/4/ Решението за увеличаване на капитала се взема от ОС с единодушие от целия капитала.
/5/ При увеличаване на капитала, когато контекста на решението изисква това,се прилагат и изискванията както при учредяване на Дружеството.При увеличение на капитала чрез подписка се изготвя проспект, освен в случаите,когато такъв не се изисква по закон.
Изисквания за вписване увеличението на капитала.
Чл. 27. /1/ Увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър по мястото на регистрация на Дружеството.
/2/ За вписването е необходимо:
1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.
/3/ Когато акциите от увеличението не са записани изцяло, капиталът може да се увеличи само до стойността на записаните акции, ако това е отразено в решението на ОС.
/4/ В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала,удостоверен от СД.За удостоверяването се изисква решение на СД.Списъкът се заверява от упълномощените лица да представляват Дружеството.
Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.
Чл. 28. /1/ С решението за увеличаване на капитала се определя:
1. размерът на увеличението;
2. срокът за записването на нови акции;
3. срокът, в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции;
4. ако увеличението е с не парични вноски (апорт), какви да бъдат вноските по вид и от кои лица могат да бъдат правени;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната;
6. лицата и определената емисионна стойност, когато капиталът се увеличава под условие (чл. 195 ТЗ);
7. лицата, на които се отнема правото да придобиват съразмерна част от акциите при увеличение на капитала.
/2/ В случаите,когато останат не закупени акции с право на глас от лицата,които имат право да ги придобият,не закупените акции се предлагат за закупуване на всички акционери, закупили акции от увеличението на капитала. Закупуването им става с решение на СД след подаване на заявление от лицето, желаещо да закупи акциите.
/3/ Заявлението съдържа следните данни:
1. данни за лицето, желаещо да закупи акции;
2. броя, номиналната стойност и продажната цена на записаните акции;
3. яснота за последиците при не внасяне или забава на вноските.
/4/ Предложение за увеличение на капитала по този член могат да пра-вят само учредителите.
Увеличаване на капитала чрез увеличаване номиналната стойност на акциите.
Чл. 29. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
/2/ Номиналната стойност на всички акции се увеличава еднакво.
/3/ Новата номинална стойност на акциите се счита за действителна от момента на влизане в сила на решението за увеличаване на капитала.
/4/ За удостоверяване на така възникналата нова номинална стойност Председателят на СД и Изпълнителният директор поставят на всички акции особен печат с новата номинална стойност и се подписват.
/5/ Предложение за увеличение на капитала по този член може да пра- вят само учредителите.
Увеличаване на капитала с не парични вноски.
Чл. 30. /1/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с не парични вноски, в решението на ОС задължително се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу вноските.
/2/ В решението на ОС може да се отрази, че ако лицето не внесе съответната не парична вноска в определения срок,СД може да му даде един нов разумен срок вместо нея да направи парична вноска.
/3/ Предложение за увеличение на капитала по този член може да пра-вят само учредителите.
Увеличаване на капитала под условие.
Чл. 31. /1/ ОС може да увеличи капитала на Дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.
/2/ Предложение за увеличение на капитала по този член може да пра-вят само учредителите.
Увеличаване на капитала със средства на Дружеството.
Чл. 32. /1/ ОС може да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.
/2/ Такова решение ОС може да вземе в срок до три месеца след приемането на Годишния счетоводен отчет на Дружеството с мнозинство с единодушие от целия капитал.
/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.
/4/ При вписване на решението за увеличение на капитала в съдът се представят Балансът и Отчетът за приходите и разходите на Дружеството и се посочва, че увеличението е със собствени средства.
/5/ След вписване на увеличението СД задължително поканва акционерите да получат акциите си.Поканата се обнародва в ДВ или се отправя писмено до акционера с препоръчано писмо и с обратна разписка. При върнато обратно писмо поканата се обнародва в ДВ.
/6/ Предложение за увеличение на капитала по този член може да пра-вят само учредителите.
Предимства на акционерите.
Чл. 33. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от акциите от увеличението на капитала,която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.
/2/ Правото по ал. 1 се погасява в срок, определен от ОС,но най-малко един месец след обнародване в ДВ на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акциите се обнародва след представяне решението за увеличение на капитала в Търговския закон по место регистрацията на Дружеството.
/3/ Правото по алинея 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОС,взето с единодушие от целия капитал. Искането за това ограничение са обосновава пред ОС.В обосновката се отразява и исканата емисионна стойност на новите акции.Решението на ОС се представя в Търговския регистър по место регистрацията на Дружеството и се обнародва.
Намаляване на капитала.Намаляване чрез обезсилване на акции.Едно-временно увеличаване и намаляване на капитала.
Чл. 34. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на ОС с единодушие от представените акции чрез обезсилване на част от акциите или намаляване на номиналната стойност на акциите.
/2/ Решението за намаляване на капитала задължително съдържа цел-та на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.
/3/ Акции на Дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.
/4/ Дружеството може да придобива свои акции във връзка с обезпечаване и издължаване на задължения към него.
/5/ За да се избегне намаляване на капитала,ОС може да реши да се издадат нови акции на мястото на обезсилените, като определи и продажната им цена. С решението ОС определя начина и размера на евентуалното обезщетение на акционера, чиито акции се обезсилват.
/6/ В случаите по този член при определяне мнозинството от представените акции от капитала се приспадат обезсилените акции.
/7/ Принудително обезсилване на акции се допуска,ако акциите са записани при това условие и е предвидено в Устава и/или в решение на ОС на Дружеството,определен ред и начин на обезсилването.
/8/ Капиталът на Дружеството може да се увеличи и намали едно-временно, като намаляването да има действие само, ако е извършено увеличението.
/9/ Капиталът може да бъде намален и под установеният от закона минимум,ако с увеличението се достига установения от закона минимум.
/10/ За вземанията на кредитори, възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, се приемат условията за предизвестяване на кредиторите по смисъла на ТЗ.Това правило не се прилага,ако вследствие на увеличаването бъде достигнат размерът на капитала преди намаляването.
/11/ Предложение за намаляване на капитала по този член може да правят само учредителите.
РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
Органи на дружеството.
Чл. 35. /1/ Органи за управление на дружеството са:
1. общото събрание на акционерите;
2. съветът на директорите;
/2/ ОС може да създава контролни или други спомагателни органи. С решението за създаването им се определят тяхната компетентност и функции.
/3/ Когато Дружеството остане с един собственик, едноличният собственик решава въпросите от компетенцията на ОС.
Общо събрание.Състав.
Чл. 36. /1/ ОС се състои от всички акционери с право на глас.Те могат да взе-мат участие в заседанията му лично или чрез представител.
/2/ Няколко акционери могат да упълномощят един представител, който да ги представлява общо.
/3/ Притежателите на привилегировани акции,ако има такива, на Дружеството,без право на глас както и членовете на СД,които не са акционери могат да вземат участие в работата на ОС,без право на глас.
/4/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 те се представляват в ОС,от избрано от тях лице което е с право на съвещателен глас.Избрания представител има право на сведения както акционер.Органите за управление на Дружеството нямат отношение към организиране на избора и избора на представителя.
Компетентност на ОС.
Чл. 37. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. взема решения за увеличаване, в това число и под условие или намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
4. освобождава членовете на СД от отговорност;
5. избира и освобождава членовете на СД и определя размера на възнагражденията им,включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството,както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава дипломиран(и) експерт-счетоводител(и) на Дружеството;
7. одобрява Отчета за дейността на Дружеството и Годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител(и). Взема решение за разпределение на печалбата,за попълване на фондовете на Дружеството и за изплащането на дивидент;
8. назначава ликвидаторите на Дружеството;
9. взема решение за издаване облигации;
10. отнема правото на акционерите да придобиват съразмерна част от акциите при увеличение капитала ;
11. решава всякакви въпроси по управлението на Дружеството , които са предоставени в негова компетентност от Устава,закон или които намери за необходимо да бъдат решени от него.
Провеждане и свикване.
Чл. 38. /1/ ОС се свиква от СД на редовно заседание поне един път годиш-но.ОС за приемане на ГСО и Отчета за дейността на Дружеството се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
/2/ ОС може да се свика на извънредно заседание от СД или по искане на акционери които повече от три месеца притежават акции,представляващи не по-малко от 5 на сто от капитала на Дружеството/
/3/ Ако в едномесечен срок на искането ОС не се свика или в три-месечен срок не бъде проведено,лицата по предходната алинея могат да искат ОС да се свика от съда или да бъдат овластени да свикат и проведат ОС.Обстоятелството,че акциите се притежават повече от три месеца,се установява пред съда с нотариално заверена декларация и препис извлечение от книгата на акционерите.
/4/ Свикването на ОС става с покана обнародвана в ДВ. Когато Дружеството няма акции на приносител свикването на ОС може да стане само с писмени покани.
/5/ При загуби на Дружеството надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, ОС се провежда в срок не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
/6/ За провеждане на ОС се избират,председател,секретар и преброители.
/7/ На ОС, по искане на акционер или член на СД,може да присъства и нотариус,който съставя констативен протокол.В този случай констативния протокол е приложение към протокола на ОС.
Покана и включване на въпроси в дневния ред.
Чл. 39. /1/ ОС се свиква с писмена покана,подписана от Председателя на СД или Изпълнителен директор, в която трябва да бъдат посочени:
1.фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на заседанието;
3. вида на ОС - редовно или извънредно;
4. дневният ред и предложенията за решения;
5. съобщения за формалностите съгласно Устава,които следва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняването на право на глас.
/2/ Предложенията за промени в състава на СД на Дружеството и въпросите за финансовото състояние се считат включени в дневния ред на всяко ОС и може да не се вписват в поканата.
/3/ Поканата се обнародва в ДВ или се изпраща по пощата най-късно тридесет дни преди датата на ОС.
/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на Дружеството за целия период от обнародването на поканата до датата на заседанието.
/5/ Когато дневния ред включва избор на членове на СД, в материалите се включват и данни за имената,постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата,предложени за членове на СД.
/6/ Акционери които притежават повече от три месеца, акции представляващи не по-малко от 5 на сто от капитала на Дружеството,след обявяване на дневния ред,но не по-късно от 15 дни от откриването,могат да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ОС.Искането се отправя пряко до съда,които се произнася в установения срок.Задължението за органите за управление на Дружеството възниква след представяне на адреса на управлението на Дружеството,на решението на съда,списъка и материалите по допълнително включените за разглеждане въпроси.
Провеждане на заседанието.Кворум.
Чл. 40. /1/ Заседанията на ОС се провеждат в седалището на Дружество-то.Разходите за участие в тях са за сметка на Дружеството.Разходите на участниците в заседанието са за тяхна сметка.
/2/ На заседанията на ОС освен акционерите задължително присъстват и членовете на СД. Други лица могат да бъдат допускани само с решение на ОС,освен в предвидените в закон случаи.
/3/ Заседанията на ОС се водят от Председател на ОС.
/4/ За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери,лично или чрез упълномощен представител,и на притежаваните от тях акции.Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на притежаваните акции с подпис върху списъка.Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на ОС. Пълномощното за представителство не се изисква да бъде нотариално заверено.
/5/ Заседанието на ОС е редовно в случай,че на него присъства или е представен целия капитал на Дружеството.
/6/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно ако на него е представен целия капитал. Годишния счетоводен отчет може да бъде одобрен от ОС независимо от представения капитал.Датата и часът на новото заседание могат да бъдат посочени в поканата за първото заседание.
/7/ ОС на Акционерите е законно, ако на него присъстват надлежно овластени от акционерите представители, на които е определено правомощието да участват и гласуват по въпросите от дневния ред. Овластяването е за всяко конкретно заседание на ОС на Акционерите.
Вземане на решения.
Чл. 41. /1/ Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и само единодушно от целия капитал.
/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване броя на представляваните акции.
/3/ Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване.Ако ОС приеме това предложение с единодушие от целия капитал,тайното гласуване се провежда,като Председателят на Събранието предостави срещу подпис бюлетини,върху лицевата страна на които е отбелязан поредният номер на точката от дневния ред и броят на акциите.Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.
/4/ Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им. По отношение на трети лица важат разпоредбите на ТЗ.Решенията свързани с изменения и допълнения на Устава,увеличаване и намаляване на капитала,преобразуване и прекратяване на Дружеството,избор и освобождаване на членовете на СД,както и назначаване на ликвидатори на Дружеството,влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
/5/ С изключение на въпросите по Чл.39 ал.2 ОС не може да взема решения по въпроси,които не са включени в дневния ред,освен ако присъстват всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/6/ Когато закон или Уставът на това Дружество и/или предложение за решение засяга правата на акционер от различни класове,гласуването става по класове,като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас.
Протоколи.
Чл. 42. /1/ За заседанията на ОС се съставят протоколи, в които се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя,секретаря и преброителите;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. пълният текст на взетите решения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.
/2/ Протоколът се подписва от Председателя на ОС,Секретаря и преброителите.Към него се прилагат Списък на присъстващите акционери и представените акции,както и документите,свързани със свикването на ОС.
/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да се съхраняват за целия срок на съществуване на Дружеството,но не по-малко от 5 години.Ако се архивират с микрофилми или по друг способ те се съхраняват за целия срок на съществуване на Дружеството.Решенията за това се вземат от СД.
/4/ За решенията на ОС за едноличния собственик на капитала се съставят протоколи в писмена форма.
Право на сведения.Гласуване.Конфликт на интереси.Мнозинство и малцинство.
Чл. 43. /1/ Акционер или негов упълномощен представител има право на сведения по материалите,свързани с провеждането на ОС.Материалите се предоставят за разглеждане безплатно.
/2/ Материалите по дневния ред на ОС трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване или изпращане на поканата за свикване на ОС.
/3/ Правото на глас в ОС възниква с изплащане на вноската по записаните акции. Когато вноската е внесена частично,гласува се с толкова акции,за колкото е направена вноската.До изплащане на вноските по записани акции от увеличението на капитала акционерите могат да упражняват правото си на глас по условията при записване увеличението на капитала.
/4/ Когато предложението за решение засяга правото на акционери от един клас, гласуването става поотделно.В този случай всеки клас гласува за своите права по предложените решения,а не за отнемане правата на другия клас.При различия на решенията решение се взема от ОС.
/5/ При възникнал конфликт на интереси,предвидени в ТЗ или друг законов или под законов нормативен акт, акционерът или негов представител не гласува. Ако той е гласувал, решението е нищожно по право и не поражда действие.
/6/ Решенията на ОС се взимат с мнозинство от представените акции.Решенията, които се взимат с квалифицирано мнозинство, се определят от Устава или по решение на ОС за конкретна точка от дневния ред.
/7/ Акционери,притежаващи пет на сто от капитала на Дружеството, могат:
1. Да предявят иск пред Окръжния съд за търсене отговорност на членовете на СД за причинени от тях вреди на Дружеството;
2. Да искат от ОС или от Окръжния съд да назначи контрольор,който да провери Годишния счетоводен отчет и да изготви доклад с констатации.
Председател на ОС.
Чл. 44. /1/ ОС избира между акционерите Председател,който ръководи заседанията и дейността на ОС.ОС събрание може да избира и постоянен председател на ОС.
/2/ Мандатът на Постоянния председател,когато има избран такъв,е до изтичане мандата на СД. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.При отсъствие на Постоянния председател ОС избира Председател за съответната сесия на ОС.
/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях,подписва договорите за управление с членовете на СД и упражнява други права,предвидени в този Устав.
Съвет на директорите.
Чл. 45. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на Дружеството.Той се състои от не по-малко от 3 (трима) и не повече от 9 (девет) члена.
/2/ Членовете на СД са физически лица.По предложение на учредителите и решение на ОС за член на СД може да бъде избрано и юридическо лице.В този случай на заседанията присъства законният представител на ЮЛ или упълномощено от него лице
/2/ Кандидатурите на лицата за членове на СД от квотата на Община Созопол, се определят с изрично решение на Общински съвет Созопол. Същите се избират от ОСА, като представителя на акционера Община Созопол се счита обвързан по право с представянето на горната кандидатура и гласуването за тях.
/3/ СД определя броя и избира от състава си изпълнителните членове,които трябва да бъдат по-малко от останалите членове.
/4/ СД определя възнаграждението на изпълнителните членове.
/5/ Членовете на СД могат да бъдат освобождавани и преди изтича-не на мандата им.
/6/ СД приема Правилник за работата си.
/7/ Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган на дружество,прекратено поради несъстоятелност през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност,ако са останали неудовлетворени кредитори.
/ 8/ Лице предложено за член на СД е длъжно преди избирането му да уведоми ОС,за участието си в търговски дружества,като неограничено отговорен съдружник,за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество,както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации,като прокурист,управляващ и/или член на Съвет.Когато тези обстоятелства възникнат,след избирането му той дължи незабавно писмено уведомление.
/9/ Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки,да участват в търговски дружества,като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управляващи и/или членове на съвети на други дружества и кооперации които извършват конкурентна дейност на “Главболгарстрой” и Общината.
/10/ Членовете на СД могат да участват в съветите,да бъдат управляващи и/или прокуристи на дружества в които това Дружество участва в капитала им.
/11/ Членовете на СД могат от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки в случаите когато са управляващи прокуристи, управляващи и/или членове на Съвети в дружества на учредителите.
/12/ Алинеи 8,9,10 и 11 се прилагат и за физически лица, които представляват юридически лица в органите им за управление.
/13/ Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информация станала им известна, в това им качество,и след като престанат да бъдат членове,ако това би попречило на дейността и развитието на Дружеството.
/14/ Всеки член на Съвета е длъжен да уведоми писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват договори с Дружеството,които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.Ако този договор следва да се сключи,това става въз основа на решение на СД.
/15/ Сделка сключена без съгласието на Съвета е действителна,а лицето което е сключило отговаря пред Дружеството за причинени вреди.
Избор.
Чл. 46. /1/ При избирането на СД кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове.При равен брой гласове изборът се повтаря.Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени по-малко гласове.При равен брой на гласовете “против”,за избран се смята този,който е на по-горно място в листата.
/2/ За възлагане на управлението на Дружеството с изпълнителните членовете на СД се сключва договор за възлагане на управлението. Договорът(ите) се подписват от Председателят и Зам.председателят на СД.
/3/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си се свиква не по-късно от един месец Общото събрание за попълване състава на СД.
Мандат.
Чл. 47. /1/ СД се избира за срок от пет години, но продължава да изпълнява задълженията си до избиране на нов.Първия СД се избира за срок от 3/три/ години..
/2/ Когато по време на мандата на СД се избере нов член,то неговия мандат изтича с мандата на СД.
/3/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора.В случай на съдебна отмяна на избора СД изпълнява задълженията си до законен избор.
/4/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/5/ Членовете на СД могат да бъдат освобождавани от ОС и преди изтичането на мандата им при наличие на важни причини.
/6/ С писмено уведомление до Дружеството член на СД може да поиска да бъде заличен от търговския регистър.Дружеството в срок от 6 месеца от получаване на уведомлението трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.Ако Дружеството не направи това,заинтересувания член на СД може сам да заяви вписването,и съдът го вписва независимо дали има избран нов член на Съвета.
Гаранции.
Чл. 48. /1/ Всеки член на СД трябва в 90 дневен срок от избора да даде парична гаранция за своето управление в определен от ОС размер.
/2/ В случай на неизпълнение на задължението по ал.1 се насрочва заседание на ОС за избор на нов СД или за попълване състава му не по-късно от два месеца от изтичане на срока по ал.1.
/3/ Гаранцията може да се дава и със запис на заповед, менителница, договор за залог или ипотека.
/4/ Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки.
/5/ Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.
/6/ Горните разпоредби не се отнасят до членовете на СД - юридически лица.Те отговарят неограничено за действията на своите представители.
Отговорност.
Чл. 49. /1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите на Дружеството,които са причинили виновно или поради груба небрежност.
/2/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на Дружеството.
/3/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения,независимо от:
1. вътрешното разпределение на функциите и
2. разпоредбите,с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.
/4/ Акционери притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на СД,за вреди причинени на Дружеството.
Представителна власт. Компетентност.
Чл.50. /1/ Съветът на директорите управлява Дружеството и решава всички въпроси, освен тези от компетентността на ОС, включително и:
1. разработва и утвърждава насоки за развитие дейността на Дружеството и бизнес стратегия и програма за времето на мандата на Съвета;
2. определя насоките за сътрудничество със стратегически партньори и прекратяване на това сътрудничество при условията на този Устав;
3. взема решение за участие на дружеството в капитала на други дружества при условията на този Устав;
4. оценява участието на Дружеството в други дружества и ефективността от участието, при условията на този Устав;
5. приема Вътрешните актове на Дружеството;
6. приема Счетоводните отчети на Дружеството и Докладите на експерт-счетоводителя и ги внася за одобряване от ОС;
7. утвърждава оферти за участие в търгове със стойност над 1 000 000 / един милион / лева;
8. утвърждава договори за изпълнение на строителство или извършване на услуги на стойност над 1 000 000 / един милион / лева, ако не е предвидено друго във Вътрешните актове на Дружеството;
9. създава и закрива клонове, поделения и еднолични дружества при условията на този Устав;
10. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и ограничени вещни права при условията на този Устав;
11. взема решение за преобразуване и/или прехвърляне на предприятия или обособени части от тях при условията на този Устав;
12. взема решение за промяна в дейността на Дружеството при условията на този Устав;
13. взема решение по организационната и управленска структури;
14. учредява прокури при условията на този Устав;
/2/ Членовете на СД представляват колективно Дружеството.
/3/ СД упълномощава изпълнителния/те/ директор/и/ и член на СД заедно, в комбинация от два първи подписа да представляват дружеството пред български и чуждестранни юридически и физически лица, съдебни, държавни и обществени институции.
/4/ Ограниченията на представителната власт на СД или негови членове и на овластените от тях лица нямат действие по отношение на трети лица. Те имат действие срещу трети добросъвестни лица само след вписване и обнародване.
/5/ Имената на упълномощените /овластените/ лица се вписват в ТР и се обнародват. Овластяването може да бъде отнето по всяко време.
/6/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако членовете му не решат друго.
/7/ Решенията за участие в други дружества се вземат след съгласуване с учредителите.
Разпределение на функциите. Права и задължения.
Чл. 51. /1/ СД избира измежду членовете си Председател и Заместник председател, които организират неговата работа ,съгласно Устава и приетия от СД "Правилник за работа на СД" и по право ръководят заседанията на Съвета. Заместник председателят замества Председателя в негово отсъствие.
/2/ СД възлага управлението на дружеството заедно на свой изпълни-елен/и/ член /ове/. Изпълнителният/те/ директор/и/ се титулува/т/ за чужбина от СД.
/3/ Ограниченията на представителната власт на СД и на овластени-те от него лица нямат действие по отношение на трети лица.
/4/ Членовете на СД:
1. разпределят функциите помежду си и дейностите, за които отговарят пряко;
2. разпоредбите и/или решенията, с които се дават повече права на изпълнителните членове, не освобождават от отговорност членовете на СД.
/5/ Председателят на СД сключва трудови договори с изпълнителните членове.
/6/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
Заседания на СД.
Чл. 52. /1/ Заседанията на СД се свикват от неговия Председател,а когато отсъства от Заместник-председателя на СД.Заседание може да се свика и по искане на всеки член на СД. Ако Председателят откаже да свика заседание,то може да се свика от една трета от членовете на Съвета.
/2/ СД се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца.
/3/ Членовете на СД се уведомяват за предстоящо заседание срещу подпис или с телеграма с обратен текст не по-късно от два дни преди датата и часа на заседанието. В същия срок членовете на СД се уведомяват и за предлаганият дневен ред.Когато денят,часът и мястото на следващото заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходно заседание, присъствалите се смятат за редовно уведомени.
/4/ Когато това се налага,СД може да се свиква и на извънредни заседания.
/5/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на Дружество-то,освен ако членовете му не решат друго. Разходите в този случай са за сметка на дружеството.
/6/ Заседанието на СД е редовно, ако в него участват 2/3 /две трети/ от членовете му.
/7/ Най-късно до започване на заседанието на СД, всеки член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му,че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос и няма да участва във вземането на решение.
Решения на СД. Кворум и мнозинство.
Чл. 53. /1/ Решенията на СД се вземат с единодушие.
/2/ Всеки член на СД има един глас.
/3/ СД може да приема решения,ако присъстват най-малко 2/3 /две трети/ от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. СД може да взема решения и на подпис.
/4/ С единодушно решение на СД и след предварително решение на ОСА се вземат следните решения:прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;разпореждане с активи на Дружеството,чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството,съгласно последния заверен Годишен счетоводен отчет;поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица,чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството,съгласно последния заверен Годишен счетоводен отчет.
/5/ Решенията по предходната алинея се вземат след съгласуване с мажоритарния собственик.
Протоколи.
Чл. 54. /1/ За заседанията на СД се водят протоколи,които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. В протоколите се вписват и решенията на подпис.
/2/ Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на заседанието на Съвета,като се отбелязва как е гласувал всеки член по разглежданите въпроси.
Чл. 55. Член на СД може да бъде освободен от отговорност с оглед на становището му по конкретно решение на СД, когато то е вписано в протокола.
Изпълнителен член
Чл. 56. /1/ Изпълнителният член организира изпълнението на решенията на СД, ръководи оперативната дейност на Дружеството и го задължава с подписа си.
/2/ Изпълнителният член е български граждани.
Единоначалие
Чл. 57. Изпълнителният директор осъществява/ функциите си по отношение персона-ла на дружеството по принципа на единоначалието. СД не се намесва в упражняването на тези функции.
Мандат
Чл. 58. /1/ Изпълнителният директор се избира от СД за срок до пет години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.Изпълнителният директор е с мандат на СД.
/2/ Овластяването на изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време.
Постоянен секретар
Чл. 59. СД може да назначи постоянен секретар на Дружеството и да определи лицето, което да го замества.
РАЗДЕЛ V. СТОПАНСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТ.
Финансова и търговска година
Чл. 60. Финансовата и търговската година на Дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.
Стопанска и търговска дейност.
Чл. 61. /1/ Дружеството съставя Баланс за своята дейност и представя по предназначение, счетоводна и статистическа информация. То има банкови сметки в страната,а при необходимост и чужбина, и образува парични фондове.
/2/ Балансът на Дружеството, когато участва в група, е част от консолидирания Баланс на групата.
Чл. 62. /1/ Дружеството самостоятелно изработва плана за стопанската и търговската си дейност въз основа на сключените договори, действащите икономически условия и регулатори.
Чл. 63. Дружеството се разчита самостоятелно с бюджета, осигурителните и застрахователните институции без местните данъци и такси, които се изплащат от клоновете и поделенията, ако има такива извън седалището на Дружеството.
Чл. 64. /1/ Дружеството образува и разпределя печалба от дейността си.
/2/ Дружеството извършва отчисления и вноски, съгласно нормативните актове, този Устав, Вътрешните актове на Дружеството и други договорени отчисления.
Чл. 65. Дружеството може да получава заеми, да ползва лицензи, патенти и други от учредителите.
Чл.66. /1/ При учредяването на вещното право на строеж относно собствените на акционерите терени,с номера: №№, 768; 831; 978; 295 и 296;251 и 825,и след като бъдат изпълнени задълженията по предаване на готовото строителство в полза на собствениците – учредители на правото на строеж, страните определят начина на управление и разпореждане на остатъчния готов строителен продукт /обекти на собственост на дружеството , които по договор или естество или предназначение не могат или не следва да бъдат прехвърляни на учредителите на правото на строеж/,както следва по ред на приоритетите :
а/ продажба на обектите изцяло , с която ще се счита , че целите на консорциума са изпълнени
б/ търговска експлоатация с цел печалба.
Чл. 67. Пълното и цялостно финансиране и изграждане на обектите съгласно утвърдени и одобрени строителни книжа е изцяло за сметка или осигурено от акционера “Главбулгарстрой” АД, като акционера община Созопол няма да дължи никакви, каквито и да е било суми или да носи и изпълнява други имуществени задължения по повод на изграждането на строителните обекти.
Чл. 68. При изграждането на обектите , в състояние позволяващо прехвърля-нето,всяка от страните разпределя и получава своя дял от изграденото съгласно договорените квоти.Тези условия и конкретните елементи на разпределението на обектите на консорциума се уреждат от съответните разпоредби на договорите, учредяващи вещното право на строеж.
Чл


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...